FANDOM


1. satır: 1. satır:
<blockquote style="border: 1px solid blue; padding: 0.5em 0.8em;"> [[Köy]] < [[Köy Kanunu]] < [[Köy Kanunu Tasarısı Taslağı]] (Bu maddenin tartışma sayfasında eleştiriler ve öneriler konulabilir) < [[Köy Kanunu Tasarısı Taslağı/ Yenişehir taslağı]] < [[Köy Kanunu Tasarısı Taslağı / Fikir cimnastiği ]](eleştiriler öneriler aksayan yönler vs) < [[Köy Kanunu Tasarısı Taslağı / Kanun ve Taslak mukayesesi]]
+
T.C.
</blockquote>
+
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  +
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
   
*http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Home/Home.aspx
+
Sayı :B.05.0.MAH.0.07.01.00/28778 12.11.2009
  +
Konu :Köy Kanunu Tasarısı Taslağı
   
KÖY KANUNU (1)
 
   
Kanun Numarası : [[442]]
 
   
Kabul Tarihi : 18/3/1924
+
………………………………………………………
   
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 7/4/1924 Sayı: 68
 
   
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 336
+
Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk olarak kabul ettiği Kanunlar arasında yer alan 442 sayılı ve 1924 tarihli Köy Kanunu, yaklaşık 85 yıldır yürürlükte bulunmaktadır. Köy Kanunu, bu süre zarfında köylerin yönetimi ve kırsal alana götürülen hizmetler açısından çok önemli fonksiyonlar üstlenmiştir.
   
+
Kanunun yürürlüğe girdiği 1924 yılında, Türkiye nüfusunun % 85’i köylerde, % 15’i şehirlerde yaşamaktaydı. Zaman içinde ülkemizin sosyal, ekonomik, demografik ve kültürel yapısında köklü değişimler yaşanmıştır. Kentlerde yaşayan nüfusun oranı % 82’ye ulaşırken köylerde yaşayan nüfusun oranı % 18’e düşmüştür. Bu değişime bağlı olarak, kırsal alandaki ihtiyaçların kapsam ve niteliği de değişime uğramıştır. Değişen ve artan ihtiyaçlara Köy Kanununda öngörülen hukuki yapıyla cevap verilemez hale gelmiştir.
   
BİRİNCİ FASIL
+
Diğer taraftan, Köy Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iki yeni Anayasa yürürlüğe girmiş, yerel yönetimlerin diğer saç ayağını oluşturan belediye ve il özel idarelerinin hukuki yapıları, 2004 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. 1982 Anayasasına göre, bir yerel yönetim birimi olan köylerin, Anayasanın 127 nci maddesinde öngörülen ilkeler ve kamu yönetimi düşüncesindeki değişime uygun olarak katılımcı bir anlayışla yeniden düzenlenmesi zorunlu görülmektedir.
   
+
Bu kapsamda, 60 ıncı Hükümet Programında köylerin idari ve mali kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yeni bir Köy Kanunu çıkarılması öngörülmüştür. Hükümet programı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde Köy Kanunu Hazırlama Grubu oluşturulmuş ve çalışma başlatılmıştır. 2008 yılında valilerin, kaymakamların, mahalli idare temsilcilerinin, il genel meclisi üyelerinin, muhtarların, bakanlık temsilcilerinin, üniversite öğretim üyelerinin ve ilgili diğer kişi ve kurum temsilcilerinin katıldığı bir Köy Kanunu Çalıştayı düzenlenmiştir.
  +
  +
Çalıştay’da ortaya çıkan görüş ve öneriler dikkate alınarak hazırlanan Köy Kanunu Tasarısı Taslağı ekte sunulmuştur. Taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine uygun olarak 30 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim.
   
+
Beşir ATALAY
  +
Bakan
   
Madde 1 - Nüfusu iki binden aşağı yurtlara (köy) ve nüfusu iki bin ile yirmi
 
   
bin arasında olanlara (kasaba) ve yirmi binden çok nüfusu olanlara (şehir) de-
 
   
nir. Nüfusu iki binden aşağı olsa dahi belediye teşkilatı mevcut olan nahiye,
 
   
kaza ve vilayet merkezleri kasaba itibar olunur. Ve Belediye Kanununa tabidir.
+
KÖY KANUNU TASARI TASLAĞI
   
 
   
Madde 2 - Cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan
+
BİRİNCİ KISIM
  +
Genel Hükümler
   
ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlalariyle bir-
+
BİRİNCİ BÖLÜM
  +
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
   
likte bir köy teşkil ederler.
 
   
+
Amaç
  +
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, köylerin; kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasları ile diğer kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemektir.
   
Madde 3 - Bu kanunun hükmü başlar başlamaz her köyün sınırı ihtiyar meclisi
+
Kapsam
  +
MADDE 2- (1) Bu Kanun, köy idaresinin ve köylerin iş ve işlemlerini kapsar.
   
tarafından bir kağıda yazılır. Sınır için komşu köyler ile aralarında uzlaşama-
+
Tanımlar
  +
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
  +
a) Köy: Sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, kamu tüzel kişiliğine sahip, ibadethane, okul, otlak, yaylak, mera, baltalık gibi orta malları bulunan, bağ ve bahçeleriyle birlikte insanların toplu ve dağınık evlerde oturdukları yerleşimleri,
  +
b) Köy bağlısı: Köy sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan köy merkezinin dışında kalan mahalle, mezra, kom, oba ve benzeri isimlerle adlandırılan yerleşim yerlerini,
  +
c) Köy organları: Köy meclisini ve köy muhtarını,
  +
ç)Yayla: Köylülerin yılın belli zamanlarında yaşadıkları, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan köy merkezinin dışında kalan yerleşim yerini,
  +
d) Geri çağırma: Köy muhtarı ve meclisin kanunlarla kendilerine verilen görevleri yapmamaları durumunda, bu Kanundaki usule göre yapılacak halk oylaması ile görevlerine son verilmesini,
  +
e) Köy yerleşik alanı: Köyün hâlihazır konut ve diğer yapılarıyla ortak kullanımda olan yapılarının bulunduğu alanı,
  +
ifade eder.
   
dıkları yerler varsa bu da gösterilir ve yazılan sınır kağıdı ihtiyar mecli-
 
   
since mühürlenerek nahiye müdürüne gönderilir. Nahiye müdürü de bu sınır kağıdı-
+
İKİNCİ BÖLÜM
  +
Köylerin Kuruluşu ve Sınırları
   
nı kaza veya vilayete gönderir. Oralarda idare meclisince sınır kağıdı tetkik ve
 
   
tasdik olunduktan sonra tasdikli bir örneği tekrar köy ihtiyar meclisine veril-
+
Köylerin kademelendirilmesi
  +
MADDE 4- (1) Köyler nüfuslarına göre aşağıdaki şekilde gruplandırılır:
  +
a) Nüfusu 1501’den yukarı köyler birinci grup,
  +
b) Nüfusu 251’den 1500’e kadar olan köyler ikinci grup,
  +
c) Nüfusu 250’ye kadar olan köyler üçüncü grup köyleri oluşturur.
   
mek üzere nahiye müdürüne yollandığı gibi asıl sınır kağıdı da tasdikli olarak
 
   
tapu idaresine verilir. İki köy arasında uzlaşılamıyan sınırlar için idare mec-
+
Kuruluş
  +
MADDE 5- (1) Köy kurulmasında coğrafî, ekonomik, sosyal şartlar ile nüfus ve kamu hizmetlerinin gerekleri göz önünde bulundurulur.
   
lisleri tahkikat ve tetkikat yaparak sınırı beşinci maddeye göre çizip her iki
+
(2) Köy; köy veya belediyelerin bazı kısımlarının bulundukları idari birimden ayrılarak kendi aralarında birleşmesi ya da iki veya daha fazla köyün kendi aralarında veya belediyelerin bazı kısımları ile birleşmesi yoluyla kurulur.
   
köye de tasdikli birer örneğini gönderir ve bu katidir. Kazadaki bütün köylerin
+
(3) Köy kurulacak yerlerde, kayıtlı seçmenlerin en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülki idare amirine yazılı başvurusu veya valinin doğrudan talebi üzerine yetkili seçim kurulunca halk oylaması yapılır. Yapılan oylamada kayıtlı seçmenlerin yarıdan bir fazlasının kabul oyu kullanması halinde, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının kararıyla köy kurulur.
   
tasdikli sınır kağıtları tapuca bir deftere yazılıp defterin altı idare mecli-
+
(4) Tabiî afete uğramış veya uğrama tehlikesi bulunan köylerin veya köy kısımlarının başka yere yerleştirilmesi, yerinde kalkındırılması imkânı bulunmayan orman içi köylerin veya köy bağlılarının başka yere nakledilmesi, göçmen olarak kabul edilenlerin bir yere iskânı veya ekonomik, sosyal ve güvenlik sebebiyle köylerin veya köy kısımlarının naklinden dolayı bir yerde köy kurulması, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının kararıyla olur.
   
sine tasdik ettirilir. Ayrıca bu tasdikli defterin bir suretide tapuca çıkarılıp
+
(5) İkinci fıkraya göre kurulacak köylerin nüfusunun en az 250 olması şarttır.
   
idare meclisinde saklanmak üzere verilir. Köy sınırlarına ait işlerde Devlet
+
(6) Köylerin veya belediyelerin bazı kısımlarının bağlı oldukları idari birimden ayrılması suretiyle köy kurulması halinde, ayrıldıkları köyün nüfusunun 250, belediyenin nüfusunun ise 5000’in altına düşmemesi zorunludur.
   
daireleri ve mahkemelerce bu tasdikli defterler esastır.
+
(7) Köy kurulmasına dair kararlar Resmi Gazete’de yayımlanır.
   
+
(8) Köy kurulmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
   
+
Köy sınırının tespiti
  +
MADDE 6- (1) Yeni kurulan bir köyün sınırları, kuruluşu izleyen üç ay içinde aşağıdaki şekilde tespit edilir:
  +
a) Eskiden beri o köye ait sayılan tarla, bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve plajlar köy sınırı içine alınır.
  +
b) Köy sınırlarını dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastır. Bunun mümkün olmaması durumunda, sınır düz olarak çizilir ve işaretlerle belirtilir. Tespit edilen sınır coğrafi koordinat esas alınarak gösterilir.
  +
c) Köyün sınırları içinde kalan ve eskiden beri komşu belde veya köy halkı tarafından yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel yararlanma hakları devam eder. Bu haklar için sınır kâğıdına şerh konulur.
  +
ç) Bir köyün sınırının komşu belde veya köy sınırı ile bitişik olması zorunlu değildir.
   
Madde 4 - Bir köyün sınırı aşağıda tarif edildiği şekilde çizilir.
+
Köy sınırının kesinleşmesi
  +
MADDE 7- (1) Köylerin sınırı; yeni kurulan köy ile sınırdaş köy meclislerinin kararı, kaymakamın görüşü ve valinin onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan belgelerin birer örneği; köy muhtarlığına, tapu sicil müdürlüğüne ve il özel idaresine gönderilir.
  +
(2) Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça değiştirilemez.
   
1 - Eskiden beri bir köyün sayılan bütün tarla, bağ bahçe, çayır, zeytin-
+
Sınır uyuşmazlıklarının çözümü
  +
MADDE 8- (1) Bir il dâhilindeki köylerin kendi aralarındaki veya köyler ile belediyeler arasındaki sınır uyuşmazlıkları, kaymakamın görüşü alınmak suretiyle vali tarafından karara bağlanır. Vali, gerektiğinde il genel meclisi veya ilgili belediye meclisinin de görüşüne başvurabilir.
   
lik palamutluk, baltalık ve ortaklar sınır içinde kalmalı.
+
(2) İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklarında 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanır.
   
2 - Dağlık ve ormanlık havalide ötede beride dağınık olan evler, tarlalar,
+
Köy adının değiştirilmesi
  +
MADDE 9- (1) Bir köyün adı, köy meclisinin talebi ve valinin uygun görüşle teklifi üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir.
   
meralar parça parça en yakın köye bağlı sayılmakla beraber bunlar sınır haricin-
+
(2) Köy adının değiştirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanır.
   
de bırakılmalı yalnız her birinin adı sınır kağıdının altında yazılmalı.
+
Köy tüzel kişiliğinin kaldırılması
  +
MADDE 10- (1) Köy tüzel kişiliğinin kaldırılması, aşağıda belirtilen hallerde valinin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığının kararıyla olur.
  +
a) Köyde kayıtlı seçmenlerin yarıdan bir fazlasının, köyün tüzel kişiliğinin kaldırılarak yakın bir köye veya belediyeye bağlanma yönündeki yazılı başvurusu,
  +
b) Köylünün diğer yerleşim yerlerine göç etmesi sonucunda, köy meclisini oluşturmak için yeterli nüfusun kal¬maması,
  +
c) Köyün 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başka bir yere nakledilmesi.
   
3 - Sınır mümkün olduğu kadar kolay anlaşılacak surette dereler, tepeler,
+
(2) Tüzel kişiliği kaldırılan köylerin tasfiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Başka bir köye veya belediyeye bağlanma suretiyle tüzel kişiliği sona eren köylerin taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan personeli bağlanılan köy tüzel kişiliğine veya belediyeye intikal eder.
   
yollar veya diğer değişmiyen işaretli yerlerden geçmeli ve bu dere, tepe ve
 
   
yolların veya işaretli yerlerin köylüce adları ne ise behemehal sınırda sıra-
+
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  +
Köyün Görev ve Yetkileri
   
siyle yazılmalı.
 
   
-----------------------
+
Köyün görev ve yetkileri
  +
MADDE 11- (1) Köyün görevleri şunlardır:
  +
a) Yol, su ve kanalizasyon gibi tesislerin bakımı, onarımı ve işletilmesi,
  +
b) Çevrenin korunması,
  +
c) Köy mezarlıklarının bakım ve onarımının yapılması,
  +
ç) Köydeki kamuya ait mal ve tesislerin korunup gözetilmesi,
  +
d) Köy kâtibi çalıştırılması,
  +
e) Köy bekçisi ve çoban istihdam edilmesi,
  +
f) Köy sınırları içindeki ormanın korunması,
  +
g) Köyde yapılacak kamu yatırımları için taşınmaz tahsisi,
  +
ğ) Köy içinde veya köyün bağlı bulunduğu il veya ilçe merkezine toplu taşıma hizmetinin yapılması,
  +
h) Köye taşınmaz alınması veya köyün mevcut taşınmazlarının satılması ve köye ait taşınmazların kiraya verilmesi,
  +
ı) Köye ait menkul ve taşınmaz malların işletilmesi,
  +
i) Bağış kabul edilmesi,
  +
j) Kanunlarla verilmiş görevlerin yapılması,
  +
k) İl özel idaresi veya köylere hizmet götürme birliği ile işbirliği yapılarak katı atık hizmetlerinin yürütülmesi, çöp dökme veya depolama yerlerinin tespit edilmesi,
  +
l) Köyde ihtiyaç duyulan umumi tuvalet, köy konağı, ibadethane, kütüphane, oyun alanı ve spor tesisi gibi diğer tesisler ile kamu binalarının yapılması,
  +
m) Köyde yaşayan yardıma muhtaç kişilere sosyal hizmet ve yardım yapılması,
  +
n) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde meslek ve beceri kazandırma kurslarının açılması,
  +
o) Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım faaliyetleri ile spor faaliyetleri düzenlenmesi,
  +
ö) Ağaçlandırma, park ve yeşil alan yapılması; bu alanların korunması ve işletilmesi,
  +
p) İhtiyaç halinde, veteriner, mühendis, mimar, teknisyen ve tekniker istihdam edilmesi,
  +
r) Köyde bulunan kamu binaları ve tesislerinin korunması, gerektiğinde bakım ve onarımının yapılması; sağlık ve eğitim tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunması,
  +
s) Köye ait altyapı yatırımlarının yapımı, onarımı ve korunması,
  +
ş) Köyde yapılacak yapıların ruhsata, planlara, fen ve sağlık kurallarına uygunluğu açısından izlenmesi ve tespit edilen aykırılıkların il özel idaresine bildirilmesi,
   
(1) Bu Kanunun; 31/8/1956 tarih ve 6830 sayılı mülga İstimlak Kanununa aykırı
+
(2) Üçüncü gruba giren köyler birinci fıkranın a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j ve k bentlerinde belirtilen görevleri; ikinci gruba giren köyler üçüncü gruba giren köylerin sorumlu olduğu görevlerin yanında l, m, n, o ve ö bentlerinde belirtilen görevleri; birinci gruba giren köyler ise birinci fıkrada sayılan bütün görevleri yürütür.
   
hükümleri,mezkür kanunun 35. maddesi ile; 29/8/1977 tarih ve 2108 sayılı
+
(3) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, köyün mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak köy meclisinin kararı ile belirlenir.
   
Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununa aykırı hükümleri de anılan Kanunun
+
(4) Bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen görev paylaşımında ikinci ve üçüncü gruba giren köyler, köy meclisinin kararı ile birinci fıkrada belirtilen diğer görevleri de yapabilirler.
   
7. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
+
(5) Köyün görev, sorumluluk ve yetki alanı köy sınırları dâhilidir.
   
 
   
+
İKİNCİ KISIM
  +
Organlar
   
+
BİRİNCİ BÖLÜM
  +
Köy Meclisi
   
 
   
+
Köy organları
  +
MADDE 12- (1) Köy organları; köy meclisi ve muhtardan oluşur.
   
 
   
 
   
+
Köy meclisi
  +
MADDE 13- (1) Köy meclisi; köyün karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.
   
+
(2) Köy meclisi;
  +
a) Birinci grup köylerde muhtarın başkanlığında sekiz üyeden,
  +
b) İkinci grup köylerde muhtarın başkanlığında altı üyeden,
  +
c) Üçüncü grup köylerde muhtarın başkanlığında dört üyeden,
  +
oluşur.
   
+
Köy meclisinin görev ve yetkileri
  +
MADDE 14- (1) Köy meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;
  +
a) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek,
  +
b) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine ve süresi on yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek,
  +
c) Köy adına yapılacak kamulaştırmalar için kamu yararı kararı almak,
  +
ç) Şartlı bağışları kabul etmek,
  +
d) Köy tarafından kullanıma sunulan mal ve hizmetlerin ücret tarifesini belirlemek,
  +
e) Köy bağlısı, meydan, yol, sokak, cadde ve benzeri yerlere ad vermek,
  +
f) Şebekeli içme suyu olan köylerde, her konut için su sayacı takılması zorunluluğu getirilip getirilmeyeceğine karar vermek,
  +
g) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
   
+
(2) Köye ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak İl özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliklerine devir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsise karar vermek.
   
+
(3) Köyü ilgilendiren önemli işlerin karara bağlanması için tüm seçmenlerin görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak.
   
+
Köy meclisinin toplantısı
  +
MADDE 15- (1) Köy meclisi, seçim sonuçlarının ilânından itibaren beş gün içinde muhtarın başkanlığında kendiliğinden toplanır.
   
4 - Eğer bir köyün sınırını derelerden, tepelerden, yollardan veya diğer
+
(2) Köy meclisi, toplantı yeri olarak belirlenen yerde, her ayın ilk işgünü kendiliğinden toplanır. Toplantı süresi en fazla iki iş günüdür. Köy bütçesinin görüşüldüğü aralık ayındaki meclis toplantısının süresi en fazla beş günüdür.
   
değişmiyen işaretli yerlerden geçirmek kabil olmazsa o halde sınır mümkün olduğu
+
(3) Meclis gündemi, muhtar tarafından doğrudan veya üyelerin teklifi üzerine belirlenir.
   
kadar düz yapılmalı ve büyük taşlar dikilerek sınır gösterilmeli.
+
(4) Köy muhtarı acil durumlarda lüzum görmesi halinde köy meclisini toplantıya çağırabilir.
   
5 - Bir köy ahalisinden bazı kimselerin başka bir köy arazisi içinde kalan
+
(5) Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Karar yeter sayısı birinci grup köy meclisinde en az dört, ikinci grup köy meclisinde en az üç ve üçüncü grup köy meclisinde en az ikidir.
   
dağınık tarla, bağ, bahçe gibi yerleri sahibinin bulunduğu köyün sınırında değil
+
(6) Oylamada eşitlik çıkması durumunda muhtarın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
  +
(7) Mecliste oylamalar kural olarak açık oylama yöntemi ile yapılır.
   
öteki köyün sınırında gösterilmeli.
+
(8) Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde muhtar, önceden gün ve saatini ilan ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Müteakip toplantı, katılan üyeler ile yapılır.
   
6 - Bir köyün sınırı mutlaka diğer köyün sınıriyle birleşmek lazım gelmez.
+
(9) Oy verme kabul veya red şeklinde olur.
   
İki köyün sınırları arasında eskidenberi hiçbir köyün malı sayılmıyan boş arazi,
+
(10) Meclis kararları, muhtar ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır ve uygun araçlarla köyde ilan edilir.
   
dağlar, ormanlar, yaylaklar varsa bunlar gene sınırın dışında bırakılmalı.
+
(11) Köy meclisinin toplantıları alenidir.
   
7 - Bir köyün malı olan yaylaların o köy ihtiyar meclisi tarafından ayrıca
+
Meclis kararlarının onayı
  +
MADDE 16- (1) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, kiralanmasına, tahsis veya devrine ilişkin kararlar; kamulaştırma için kamu yararı kararları; ücret tarifelerine ilişkin kararlar; genel emir ve düzenlemeye ilişkin kararlar; köy bağlısı, meydan, yol, sokak, cadde ve benzerlerine ad vermeye ilişkin kararlar mahallin en büyük mülki idare amirinin onayına tabidir.
   
sınırı çizilmekle beraber bu sınır kağıdı asıl köyün sınır kağıdı ile birleş-
+
(2) Köy bağlılarına ad verilmesine ilişkin kararlar mahallin en büyük mülki idare amirinin onayından sonra İçişleri Bakanlığına bildirilir.
   
tirilmeli.
+
Yasaklar ve yükümlülükler
  +
MADDE 17- (1) Birinci grup köylerde muhtar ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.
   
+
(2) İkinci ve üçüncü grup köylerde muhtar ve meclis üyeleri, kendileri, birinci derece kan ve kayın hısımları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.
   
Madde 5 - İki köy arasında nizalı sınırların çizilmesi için Hükümetin emriy-
+
(3) Birinci grup köylerde muhtar ve meclis üyeleri görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle köy tüzel kişiliğine karşı doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.
   
le iki köy heyeti ihtiyariyesi bir araya toplanarak işin kendi aralarında dü-
+
Meclis üyeliğinin sona ermesi
  +
MADDE 18- (1) Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi mahallin en büyük mülki idare amirine verilir.
   
zeltilmesi için çalışılır. Gene uzlaşamadıkları halde idare meclisi tetkikat
+
(2) Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin, üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.
   
ve tahkikat yaparak altı ay içinde doğrudan doğruya sınırı çizer ve bu kati
+
(3) Meclis üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda üyeliğin düşmesine, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay tarafından karar verilir.
   
olur.Beş sene müddetle değiştirilemez.
 
   
Bir köy sınırı; bu kanun mucibince çizildikten beş sene sonra hasıl olacak
 
   
lüzum ve ihtiyaç üzerine ihtiyar meclisi sınırın büyültülüp küçültülmesi için
 
   
müracaatta bulunabilir. Şayet bu sınırın büyütülmesi veya küçültülmesi başka bir
+
Köy meclisinin feshi
  +
MADDE 19- (1) Köy meclisi;
  +
a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum köye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa,
  +
b) Köye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa,
  +
valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay tarafından feshedilir.
   
köye dokunmuyorsa vilayet veya kaza idare meclisleri karariyle sınır tashih olu-
+
(2) Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.
   
nur ve tasdikli deftere yazılır.
+
Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi
  +
MADDE 20- (1) Köy meclisinin;
  +
a) Danıştay tarafından feshi,
  +
b) Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması,
  +
c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra üye sayısının, meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi,
  +
ç) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması,
  +
d) Geri çağırma işleminin uygulanması,
  +
Hallerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar meclis görevi, mahallin en büyük mülki idare amirinin kamu görevlileri ya da köyden bu göreve seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından görevlendireceği üç kişi tarafından yürütülür.
   
Sınırın büyültülmesi veya küçültülmesi başka bir köye dokunuyorsa bu madde-
 
   
nin birinci fıkrasına göre mesele halledilir.
+
İKİNCİ BÖLÜM
  +
Muhtar
   
 
   
Madde 6 - (Değişik: 25/2/1998 - 4342/34 md.) Birkaç köy arasında müşterek
+
Muhtar
  +
MADDE 21- (1) Muhtar, ilgili Kanunda gösterilen esaslara göre seçilir.
  +
(2) Muhtar, köyün başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu sıfatla meclisin aldığı kararları uygular.
   
olan sıvat, sulak, pınar ve baltalık gibi yerler eğer bir köy sınırı içinde
+
Muhtarın görev ve yetkileri
  +
MADDE 22- (1) Muhtarın görevleri şunlardır:
  +
a) Köyün hak ve menfaatlerini korumak.
  +
b) Köy tüzel kişiliğinin başı sıfatıyla, davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde; resmi dairelerde ve törenlerde köyü temsil etmek veya ettirmek.
  +
c) Nikâh kıymak.
  +
ç) Köy organlarına başkanlık etmek.
  +
d) Köyün taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
  +
e) Kamulaştırma kararlarını uygulamak.
  +
f)Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
  +
g) Köyün gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
  +
ğ) Köy meclisinin kararlarını uygulamak
  +
h) Köy meclisinin kararına istinaden köy adına sözleşme yapmak.
  +
ı) Köy bütçesiyle ilgili olarak muhtara verilen görevleri yerine getirmek.
  +
i) Köyde çalışacak personeli görevlendirmek ve bunlarla sözleşme yapmak.
  +
j) Şartsız bağışları kabul etmek.
  +
k) Köye gelen veya köyde vazife yapan kamu görevlilerine yardımcı olmak.
  +
l) Köyde dirlik ve düzenin korunması ile köylünün sağlığının muhafazası ve çevrenin korunmasını sağlamak, bunlarla ilgili olarak gerektiğinde mahallin en büyük mülki idare amirine müracaat etmek.
  +
m) Diğer kanunlarla köy muhtarına verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
  +
n) Doğrudan köy meclisine verilmemiş görev ve hizmetleri yapmak.
  +
o) Mahallin en büyük mülki idare amirince kendisine verilen görevleri yapmak.
   
kalıyorsa o köyün malı olmakla beraber diğer köyler de eskisi gibi istifade
+
Muhtarlığın sona ermesi
  +
MADDE 23- (1) Köy muhtarlığı, ölüm ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer. İstifa mahallin en büyük mülki idare amirine verilir.
   
ederler.
+
(2) Muhtarın;
  +
a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından belirlenmesi,
  +
b) Seçilme yeterliliğini kaybetmesi,
  +
c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi,
  +
ç) Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması,
  +
Hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay kararıyla muhtarlık görevi sona erer.
   
Bu gibi müşterek yerler bir köy sınırı içinde kalmıyorsa buralardan istifade
+
Muhtarlığın boşalması halinde yapılacak işlem
  +
MADDE 24- (1) Muhtarlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından köy meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak; muhtarlığın boşalması veya seçim dönemini aşacak şekilde kamu hizmetinden yasaklanması halinde muhtar; muhtarın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklaması halinde bir muhtar vekili seçer.
   
eden köylerin müştereken malı olup her köyün sınır kağıdında bu hakları yazılır
+
(2) Muhtar veya muhtar vekili seçilinceye kadar muhtarlık görevi, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından meclis üyeleri arasından görevlendirilecek üye tarafından yürütülür.
   
ve müştereken koruyup eskisi gibi istifade ederler.
+
(3) Muhtar veya muhtar vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde köy meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.
   
+
(4) Muhtarlığın boşalması ile birlikte meclis de feshedilmiş ise mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından muhtar seçilme yeterliliğine sahip seçmenler arasından muhtar görevlendirilir.
   
Madde 7 - Köy bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemiyen mallara
+
(5)Yeni muhtarın görev süresi, yerine seçildiği muhtarın görev süresi ile sınırlıdır. Muhtar vekili, yeni muhtar seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan muhtar göreve dönünceye kadar görev yapar.
   
sahip olan ve işbu kanun ile kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir
+
(6) Muhtar meclis üyeleri arasından seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, muhtar seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.
   
varlıktır. Buna (şahsı manevi) denir.
 
   
+
Muhtarın izin hakkı
  +
MADDE 25- (1) Köy muhtarının yıllık otuz gün izin hakkı vardır. İzinli olduğu dönem içinde meclis üyeleri arasından muhtar tarafından seçilen üye muhtarlığa vekâlet eder.
   
Madde 8 - Köyün orta malı kanun karşısında Devlet malı gibi korunur. Bu
+
(2) Muhtarın izne ayrılışı ve vekâlet edecek köy meclis üyesinin ismi mahallin en büyük mülki idare amirine bildirilir.
   
türlü mallara el uzatanlar Devlet malına el uzatanlar gibi ceza görürler.
+
Köy muhtar ödeneği
  +
MADDE 26- (1) Köy muhtarlarına köy gruplarına göre;
  +
a) Birinci grup köylerde 14.000,
  +
b) İkinci grup köylerde 11.000,
  +
c) Üçüncü grup köylerde 7.000 gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda net ödenek verilir.
   
+
(2) Şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, üçüncü grup köy muhtarlarına verilen ödenek kadar aylık ödenek verilir. Bu gösterge rakamını, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idarî yapısı ve nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
   
Madde 9 - İşbu kanun ile köye verilen işleri görmek (Köy muhtarının) ve
+
(3) Muhtarın görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneğinin yarısı kendisine, yarısı da muhtarlığa vekâlet eden kişiye ödenir.
   
(İhtiyar meclisinin) vazifesidir.
+
(4) Köy muhtarlarının sosyal güvenlik primleri muhtarlık ödeneğinin ödendiği kurum tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenir.
   
+
(5) Muhtar ödenekleri birinci grup köylerde köy bütçesinden; ikinci ve üçüncü grup köylerde köyün üyesi olduğu köylere hizmet götürme birliği bütçesinden, mahalle muhtarlarının ödeneği ise, İçişleri Bakanlığı bütçesinden ödenir. İçişleri Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenek her ay ilgili il özel idarelerine aktarılmak suretiyle ödenir.
   
Madde 10 - Muhtar, köyün başıdır. İşbu kanuna göre köy işlerinde söz söyle-
+
(6) Köy ve mahalle muhtarlarına yapılacak ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
   
mek, emir vermek ve emrini yaptırmak muhtarın hakkıdır.
+
(7) Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almakta bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneğinden dolayı kesilmez.
  +
(8) Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılması, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve usulleri; köy ve mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraka ait basılı kâğıtların tip, örnek ve bedellerine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
  +
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  +
Organlara İlişkin Ortak Hükümler
   
Muhtar Devletin memurudur. Devlet işlerinde vazifesini (36) ncı maddeye
 
   
göre yapar.
+
Köy organlarının tarafsızlığı
  +
MADDE 27- (1) Köy muhtarlığı ve köy meclis üyeliği için siyasi partiler aday gösteremez.
   
+
(2) Köy muhtarı ile meclis üyeleri görev yaptığı süre içerisinde herhangi bir siyasi partinin teşkilatında görev alamaz.
   
Madde 11 - Köy muhtarının ve yapacağı işte köy muhtariyle birlik olanlara
+
Geri çağırma
  +
MADDE 28- (1) Köy muhtarı ve meclisin kanunlarla kendilerine verilen görevleri yapmamaları ve bu durumun kamu hizmetlerinde aksamaya yol açması durumunda, köyde kayıtlı seçmenlerin yarıdan bir fazlası, mahallin en büyük mülki idare amirine yazılı başvurarak muhtar ve meclisin geri çağrılmasını isteyebilir.
   
köy işlerinde fenalıkları anlaşılırsa Devlet memuru gibi muhakeme edilirler ve
+
(2) Yetkili seçim kurulu, mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine otuz gün içinde muhtar veya meclisin geri çağrılıp çağrılmaması yönündeki seçmen iradesini tespit etmek üzere köyde halk oylaması yaptırır. Kayıtlı seçmenlerin en az dörtte üçünün geri çağırma yönünde karar vermesi durumunda, İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile ilgili organın görevi sona erer.
   
ceza görürler .
+
(3) Geri çağırma talebi, mahalli idareler genel seçimlerinin üzerinden bir yıl geçmedikçe ve genel seçimlere bir yıldan daha az bir zaman kaldığı takdirde istenemez.
   
İKİNCİ FASIL
+
(4) Üzerinden bir yıl geçmedikçe yeniden geri çağırma başvurusu yapılamaz.
  +
  +
Görevden uzaklaştırma
  +
MADDE 29- (1) Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan köy organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir.
   
Köy işleri
+
(2) Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bulunmayan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.
   
+
(3) Görevden uzaklaştırılanlar hakkında; kovuşturma açılmaması, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.
   
Madde 12 - Köye ait işler ikiye ayrılır:
+
(4) Görevden uzaklaştırılan köy muhtarına görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder.
   
1 - Mecburi olan işler;
+
Davalarda temsil
  +
MADDE 30- (1) Köy tüzel kişiliği ile davacı ve davalı olan muhtar ve köy meclisi üyeleri bu davalarda köy tüzel kişiliğini temsil edemezler. Muhtarın köy tüzel kişiliği ile davacı ve davalı olması halinde yetkili temsilciyi köy meclisi seçer.
   
2 - Köylünün isteğine bağlı olan işler.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
+
ÜÇÜNCÜ KISIM
  +
Personel ve Mali Hükümler
   
+
BİRİNCİ BÖLÜM
  +
Köy Personeli
   
+
Köy personeli
  +
MADDE 31- (1) İhtiyaç halinde köylerde; mimar, mühendis, veteriner, teknisyen, tekniker, köy kâtibi, bekçi, işçi ve çoban İş Kanunu hükümlerine göre yıllık veya kısmi zamanlı sözleşme ile çalıştırılabilir.
   
+
(2) Köylerin, birinci fıkra hükümlerine göre sözleşmeli olarak istihdam ettikleri personele ödenecek net ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen aynı kadro unvanlı personel için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarını geçmemek üzere köy meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur.
   
Köylü mecburi olan işleri görmezse ceza görür. İsteğine bağlı olan işlerde
+
(3) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personele ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere köy meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla köyde çalıştırılamaz.
   
ceza yoktur. Ancak köylünün isteğine bağlı bu gibi işlerde köy derneğinin yarı-
+
(4) Birinci fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.
   
sından çoğu hükmederler ve vilayete bağlı olan yerlerde vali ve kazaya bağlı
+
(5) Köy gruplarına göre köylere tahsis edilecek kadroların unvanlar itibarıyla sayıları, dereceleri ve çalışma usul ve esasları ile çalışanlarla yapılacak sözleşmelerin kapsamı, süresi ve şekli İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.
   
olan köylerde kaymakamın rızasını alırlarsa o iş bütün köylü için mecburi olur.
+
Köy bekçisi
  +
MADDE 32- (1) Köyde muhtarın gözetiminde emniyeti sağlamakla görevli olarak köy bekçisi çalıştırılabilir. Köy bekçisi aynı zamanda çiftçi mallarının, ormanın, milli park alanlarının ve diğer köy malları ile Devlete ait malların korunmasından da sorumludur. Mahallin en büyük mülki idare amiri gerek gördüğü durum ve zamanlarda köy bekçilerine ek görevler verebilir. Köy bekçileri silahlıdırlar. Kendilerine karşı gelenler jandarmaya karşı gelmiş gibi ceza görürler. Köy bekçisi muhtarın teklifi ve mahallin en büyük mülki idare amiri onayı ile görevlendirilir. Köy bekçilerinin eğitimi ve denetimi mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından yapılır.
   
Ve yapmıyan ceza görür.
+
(2) Köy bekçilerinin zor ve silah kullanma, arama gibi görevlerini ifaya ilişkin hususlarla ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun hükümleri uygulanır.
   
 
   
+
İKİNCİ BÖLÜM
  +
Gelir ve Giderler
   
Madde 13 - Köylünün mecburi işleri şunlardır:
 
   
1 - Sıtma, sivrisinek tarafından aşılandığı ve sivrisinek de su birikinti-
+
Köyün gelirleri
  +
MADDE 33- (1) Köyün gelirleri şunlardır:
  +
a) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak binde beşi oranında pay,
  +
b) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından gönderilen tahsisli ödenekler hariç, il özel idarelerinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında ayrılacak pay,
  +
c) Kamu kurum ve kuruluşlarından proje karşılığı veya karşılıksız aktarılan her türlü kaynak,
  +
ç) Taşınmaz ve kira gelirleri,
  +
d) Ücret tarifelerinden elde edilen gelirler,
  +
e) Faiz ve ceza gelirleri,
  +
f) Bağış ve yardımlar,
  +
g) Diğer gelirler.
   
lerinde barındığı ve ürediği için her şeyden evvel köy sınırı dahilindeki su
+
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen pay, Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesap edilmek suretiyle her ayın onuncu gününe kadar İller Bankasına gönderilir. İller Bankasına gönderilen paylar nüfus esasına göre her köy adına tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen paylardan birinci gruba giren köylerin paylarının yüzde ellisi bağlı olduğu ilçenin köylere hizmet götürme birliği hesabına kalan yüzde ellisi ise bu köylerin hesabına İller Bankası tarafından, ikinci ve üçüncü gruba giren köylerin toplam payı bu köylerin bağlı olduğu ilçenin köylere hizmet götürme birliğinin hesabına doğrudan aktarılır.
   
birikintilerini kurutmak;
+
(3) Birinci fıkranın (b) Bendinde belirtilen pay, il özel idareleri tarafından aylık taksitler halinde nüfus esasına göre tahakkuk ettirilir ve her ayın onuncu gününe kadar ilgili köylere hizmet götürme birlikleri ve köy muhtarlıkları hesabına aktarılır. Tahakkuk ettirilen paylardan birinci gruba giren köylerin paylarının yüzde ellisi bağlı olduğu ilçenin köylere hizmet götürme birliği hesabına, kalan yüzde ellisi ise bu köylerin hesabına, ikinci ve üçüncü gruba giren köylerin toplam payı bu köylerin bağlı olduğu ilçenin köylere hizmet götürme birliğinin hesabına doğrudan aktarılır
   
2 - Köye kapalı yoldan içilecek su getirmek ve çeşme yapmak, köyün içtiği
+
(4) İkinci fıkrada belirtilen orana göre ayrılan köy payı köylerin nüfusuna göre İller Bankası tarafından köy ve köylere hizmet götürme birliklerine dağıtılır.
   
su kapalı geliyorsa yolunda delik deşik bırakmamak ve mezarlıktan veya süprün-
+
(5) Diğer Kanunlarda öngörülen hükümlere istinaden köylere aktarılması gereken paylardan birinci gruba giren köylere aktarılması gereken payların yüzde ellisi bağlı olduğu ilçenin köylere hizmet götürme birliği hesabına kalan yüzde ellisi ise ilgili köylerin hesabına, ikinci ve üçüncü grup köylere ait paylar ise doğrudan bu köylerin bağlı olduğu ilçenin köylere hizmet götürme birliği hesabına aktarılır.
   
tülük ve gübrelikten geçiyorsa yolunu değiştirmek;
+
Köyün giderleri
  +
MADDE 34- (1) Köyün giderleri şunlardır:
  +
a) Köy binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
  +
b) Personel giderleri,
  +
c) Her türlü altyapı, yapım, onarım ve bakım giderleri,
  +
ç) Gelirlerin tahsili için yapılacak giderler,
  +
d) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler,
  +
e) Dava, takip ve icra giderleri,
  +
f) Bu Kanun ve diğer kanunlarla köye verilen görevlerin yerine getirilmesi için yapılan giderler,
  +
g) Diğer giderler.
   
3 - Köylerdeki kuyu ağızlarına bir arşın yüksekliğinde bilezik ve etrafını
 
   
iki metre eninde harçlı döşeme ile çevirmek;
+
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  +
Köy Bütçesi ve Denetim
   
4 - Evlerde odalarla ahırları bir duvarla birbirinden ayırmak;
 
   
5 - Köyün her evinde üstü kapalı ve kuyulu veya lağımlı bir hala yapmak ve
+
Köy bütçesi
  +
MADDE 35- (1) Birinci gruba giren köylerde bütçe hazırlanması zorunludur. Bütçe her yıl bir ocakta yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır ve yıllık olarak uygulanır.
   
köyün münasip bir yerinde herkes için kuyusu kapalı veya lağımlı bir (hala)
+
(2) İkinci ve üçüncü gruba giren köylerde bütçe yapılması zorunlu değildir. Bütçe yapılmayan köylerde gelir ve gider hesabı tutulur. Yılsonunda gelir ve giderlerin kesin hesabı çıkarılarak köy meclisinde görüşülerek karara bağlanır.
   
yapmak;
+
(3) Köyün her türlü gelir ve giderlerinin bütçe ya da gelir ve gider hesaplarında muhasebeleştirilmesi zorunludur.
   
6 - Evlerden dökülecek pis suların kuyu, çeşme, pınar sularına karışmıyarak
+
(4) Köy muhtarı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı veya gelir-gider hesabı, kasım ayı sonuna kadar meclise sunulur. Meclis bütçe tasarısını aralık ayının başında görüşmek suretiyle aynen veya değiştirerek kabul eder.
   
ayrıca akıp gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak;
+
(5) Köy bütçesinin harcama yetkilisi muhtardır.
   
7 - Köyde evlerin etrafını ve köyün sokaklarını temiz tutmak, her ev kendi
+
(6) Herhangi bir nedenle köy bütçesinin kesinleşmemesi halinde önceki yılın bütçesi uygulanır.
   
önünü süpürmek;
+
(7) Köylerin bir önceki bütçe dönemine ilişkin gelir ve giderleri, toplam yatırımları ve kesin hesapları, haziran ayı içinde İçişleri Bakanlığı tarafından birleştirilerek ilan edilir.
   
8 - Çeşme, kuyu ve pınar başlarında gübre, süprüntü bulundurmayıp daima
+
(8) Köy bütçesi ile kesin hesap muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usûller ile İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak köylerin mali durumlarına ilişkin rapor, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
   
temiz tutmak, ve fazla sular etrafa yayılarak bataklık yapmaması için akıntı
+
Kesin hesap
  +
MADDE 36- (1) Yılı bütçesinin kesin hesabı, muhtar tarafından hesap döneminin bitiminden sonra şubat ayı içinde meclise sunulur. Meclis tarafından kabul edilir.
   
yapmak;
 
   
9 - Köyün süprüntü ve gübreliğini köyden uzakça yol üstü olmıyan sapa ve
 
   
rüzgaraltı yerlerde yapmak ve herkese o gübrelikten ayrı yerler gösterilmek;
+
Denetim
  +
MADDE 37- (1) Köy idaresinin gelir ve giderleri ile diğer idari işlemleri ilgisine göre valilik ve kaymakamlıklar tarafından denetlenir.
   
10 - Her köyün bir başından öbür başına kadar çaprazlama iki yol yapmak
+
(2) Denetim sonucunda tespit edilen kamu zararı, illerde valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, defterdar, il özel idaresi genel sekreteri, mahalli idareler müdürü ve idare kurulu müdüründen oluşacak komisyon tarafından karara bağlanır.
   
(bu yollar köy meydanından geçecektir.)
+
(3) Komisyon kararına karşı yapılacak itirazlar, idare mahkemeleri tarafından kesin hükme bağlanır.
   
11 - Köyün büyüklüğüne göre orta yerinde ve mümkün olamazsa kenarında bir
+
(4) Denetim sonucunda tespit edilen kamu zararı ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir.
   
meydan açmak;
+
(5) Denetimin usul ve esasları, zamanı, denetimde görevlendirilecekler ile oluşacak kamu zararının tahsil usulü gibi hususlar Sayıştayın ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.
   
12 - Köy meydanının bir tarafında ihtiyar meclisinin toplanıp köyün işlerini
 
   
görüşmeleri için bir köy odası yapmak;
+
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  +
Diğer Mali Hükümler
   
13 - Köy, yol üzerinde uğrak ve konuk ise köy odası yanında ocaklı ve ahır-
 
   
lı bir konuk odası yapmak;
+
Köylerde ihale uygulaması
  +
MADDE 38- (1) Köyün her türlü alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri, İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
   
14 - Köyde bir mescit yapmak (yeniden yapılacak ise köy meydanının bir ta-
+
Köylerde ihale komisyonu ve yasaklar
  +
MADDE 39- (1) Köylerde ihale komisyonu köy meclisidir.
   
rafına yapılacaktır.)
+
(2) İhalelerde;
  +
a) Hile, tehdit, nüfuz kullanma, vaat, çıkar sağlama, anlaşma, sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, irtikâp ve rüşvet suretiyle veya başka yolların kullanılması şeklinde ihale işlerine fesat karıştırmak ve buna teşebbüs etmek,
  +
b) 4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaya yasaklı olduğu halde ihaleye katılmak veya ihalede isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak ya da herhangi bir surette katılımı engellemek,
  +
yasaktır.
   
15 - Köyde maarif idarelerinin vereceği örneğe göre bir mektep yapmak (yeni-
+
(3) İkinci fıkrada belirtilen yasaklara aykırı davranışlar tespit edildiği takdirde, ilgili firma ve firma hissesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip ortakları hakkında bir yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşları ihalelerinden yasaklama kararı verilir. Taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen istekliler hakkında ise altı ay süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşları ihalelerinden yasaklama kararı verilir. İhaleden yasaklama kararları ilgili köy muhtarlığının teklifi ve mahallin en büyük mülki idare amirinin yasaklama yönündeki olumlu görüşüne dayanarak vali tarafından verilir.
  +
Köye tanınan muafiyet
  +
MADDE 40- (1) Köyün kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ve bunların inşa ve kullanımları ile iş makinesi alımı işlemleri Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi de dâhil her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.
   
den yapılacak ise köyün en havadar bir tarafına yapılacak ve mektebin herhalde
 
   
bir bahçesi bulunacaktır.);
+
DÖRDÜNCÜ KISIM
  +
Yenileme Planı ve Köy Yerleşim Alanı
   
16 - Köy yollarının ve meydanının etrafına ve köyün içinde ve etrafındaki
+
BİRİNCİ BÖLÜM
  +
Kırsal Alan Yenileme Planı
   
su kenarlarına ve mezarlıklara ve mezarlık ile köy arasına ağaç dikmek. (Köylü
 
   
her sene adam başına en az bir ağaç dikecek ve bu ağaç tamamen tutup yeşillenin-
+
Kırsal alan yenileme planı
  +
MADDE 41- (1) Köylerde; arazi toplulaştırması, tarımda ortak kullanım alanları ve organize tarım, hayvancılık alanlarının oluşturulması, yerleşim alanları ve hayvan barınaklarının ayrılması, çevre düzenlemesi ve konut kültür ilişkisini gözetecek şekilde yapılaşmanın sağlanması, afet riski taşıyan yerleşim yerlerinin değiştirilmesi amacıyla kırsal alan yenileme planı uygulaması yapılabilir.
   
ciye kadar ağaca bakacak va yeni dikilmişlere hayvanların sürünerek ve kemirerek
+
(2) Kırsal alan yenileme planı uygulaması il özel idareleri tarafından yürütülür. Köy meclisinin alacağı karar üzerine, bir köyde köy yenileme planı uygulanmasına il genel meclis karar verir. Bu karar üzerine yenileme planı hazırlanır. Bu plan köyün mal varlığı, imar durumu, yeşil alan varlığı, ortak kullanılacak yapılar, tarihi ve kültürel yapıların korunması gibi konuları kapsayan analizleri ve alınması gereken tedbirlere yönelik önerileri içerir.
 
zarar vermesinin önünü almak için etrafına çalı çırpı sarıp muhkemce bağlıya-
 
 
caktır.);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 - Köy korusunu muhafaza etmek;
 
 
18 - Köyden Hükümet merkezine veya komşu köylere giden yolların kendi sınırı
 
 
içindeki kısmını yapmak ve onarmak ve yollar üzerindeki küçük hendek ve derele-
 
 
rin üstlerine köprü yapmak ve yol üzerinden gelip gitmeğe zorluk verecek şeyle-
 
 
ri kırmak, kaldırmak. (Bir yol üzerindeki işlerin köyden köy sınırının bittiği
 
 
yere kadar olanı o köyündür.);
 
 
19 - Köy halkından askerde bulunanların ve bakacağı olmıyan öksüzlerin tar-
 
 
lalarını, bağ ve bahçelerini (imece) yoliyle sürüp ekmek, harmanlarını kaldır-
 
 
mak;
 
 
20 - Köy namına nalbant, bakkal, arabacı dükkanları yaptırmak;
 
 
21 - Köye ortaklama korucu, sığırtmaç, danacı ve çoban tutmak;
 
 
22 - Köyde insanlarda salgın ve bulaşık bir hastalık çıkarsa veya firengili
 
 
adam görülürse o gün bir adam yollıyarak Hükümete haber vermek. (Bu haber üzeri-
 
 
ne kazadan memur gelinciye kadar hastanın yanına bakacaklardan başkalarını sok-
 
 
mamak lazımdır.);
 
 
23 - Köy hayvanlarında salgın ve bulaşık bir hastalık görülürse o gün bir
 
 
adam yollıyarak Hükümete haber vermek; bu haber üzerine kazadan bir memur gelin-
 
 
ciye kadar hasta olan hayvanı diğerlerinden ayırmak ve hasta hayvan ile beraber
 
 
bulunmuş olan hayvanları köyün hasta olmıyan hayvanları ile karıştırmamak;
 
 
24 - Köyde su basması olursa birleşerek selin yolunu değiştirmek;
 
 
25 - Ekine, mahsule, yemişli, yemişsiz ağaçlara, bağlara, bahçelere zarar
 
 
veren kuşları, böcekleri, tırtılları öldürmek. (Bunun için hangi türlü kuşların
 
 
ve böceklerin hangi zamanlarda ve nasıl öldürülmesi lazım geldiği Hükümetten
 
 
sorulacak ve nasıl öğretilirse öyle yapılacaktır.);
 
 
26 - Köy halkının ekilmiş ve dikilmiş mahsullerini, ağaçlarını her türlü
 
 
zarar ve ziyandan muhafaza etmek;
 
 
27 - Mecbur olmadıkça yol üzerine halkın kolaylıkla gelip geçmesine dokuna-
 
 
cak şeyler koymamak;
 
 
28 - Birdenbire yıkılarak altında adam ve hayvanat kalacak derecede çürü-
 
 
müş veya eğilmiş duvar veya damları bir sakatlık çıkarmaması için yıktırmak
 
 
veya tamir ettirmek;
 
 
29 - (Değişik: 2/12/1925 - 684/1. md.) (Köy içinde bila zaruretin hayvan
 
 
koşturmamak).
 
 
30 - Muhafazasına mecbur oldukları yırtıcı ve azgın hayvanları başı boş
 
 
salıvermemek;
 
 
31 - Devlet parasını kıymetinden aşağı aldırtmamak;
 
 
32 - Bir adamın suda veya başka suretle başına bir felaket gelince onu kur-
 
 
tarmak elinde iken yardım etmek;
 
 
33 - Köyde çürümüş ve kokmuş meyva vesair sıhhate muzır şeyler köyden dışa-
 
 
rıya götürülür ve gömülür;
 
 
34 - Bir hayvana götüremiyecek kadar yük yüklettirmemek;
 
 
35 - Yaylımlara başlı başına hayvan salmamak ve ortaklama çayırları biçme-
 
 
mek;
 
 
36 - Bir yeri kazarak başkalarının hayvan ve davarlarının düşüp ölmesine ve
 
 
sakatlanmasına sebep olmasına meydan vermemek;
 
 
37 - İhtiyar meclisleri tarafından şahitlik için çağrılınca herhalde gelmek
 
 
ve eğer gelmiyecek kadar mazereti varsa bildirmek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  +
(3) Kırsal alan yenileme planı uygulaması, köyün afete maruz kalma ihtimalinin olması halinde valinin talebi üzerine il özel idaresi tarafından doğrudan yaptırılabilir.
 
 
  +
(4) Kırsal alan yenileme planında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır. Kırsal alan yenileme planı kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.
   
Madde 14 - Yapılması köylünün isteğine bağlı olan şeyler şunlardır:
+
(5) Kırsal alan yenileme planı uygulamasında, masraflarının yüzde ellisine kadar olan kısmı il özel idaresi tarafından karşılanır. Vatandaşların karşılayacağı masraflar il özel idaresi tarafından kredilendirilebilir.
 
1 - Köyün evlerinde ahırları odalardan ayrı bir yere yapmak;
 
 
2 - Ev, ahır, hela duvarlarının iç ve dışları senede bir defa badanalanmak;
 
 
3 - Her köyün bir başından öbür başına kadar olan yolları taş kaldırım ile
 
 
döşemek;
 
 
4 - Köy mezarlığının köyden ve caddeden uzak bir yerde, suların geldiği ta-
 
 
rafta değil, akıp gittiği tarafta olmasına çalışmak ve etrafını duvarla çevire-
 
 
rek içersine hayvan girmesinin önünü almak ve mezarlığa gübre süprüntü dökmemek,
 
 
herkes mezarlarına iyi bakmak;
 
 
5 - Köyde bir çamaşırlık yapmak;
 
 
6 - Köyde bir hamam yapmak;
 
 
7 - Pazar ve çarşı yerleri yapmak;
 
 
8 - Köyün sınırı içinde münasip yerlerde ve tepelerde orman yetiştirmek;
 
 
9 - Köyü, kasaba ve komşu köylere bitiştiren yolların iki kenarına ağaç dik-
 
 
mek ve köy sınırı içindeki yabani ağaçları aşılamak;
 
 
10 - Köyde ekilip biçilen ve toplanan mahsulatın veya yapılan eşyanın değe-
 
 
riyle satılabilmesi için köy namına alıcı adam aramak;
 
 
11 - Köy tarla ve bahçelerini sulamak için bütün köye ortaklama ark yapmak;
 
 
12 - Köye ortaklama her türlü ziraat, pulluk, orak, harman makineleri almak;
 
 
13 - Köyde peynir ve yağ yapmak için makine almak;
 
 
14 - Köye ortaklama değirmen yapmak veya getirtmek;
 
 
15 - Köylülerin giydiği esvapları köyde dokutmağa çalışmak;
 
 
16 - Köylüden berber yetiştirmek;
 
 
17 - Köylüden ayakkabıcı yetiştirmek;
 
 
18 - Köylüden nalbant, demirci, arabacı, kalaycı yetiştirmek;
 
 
19 - Ekinden çok gelir almak için yapma gübre getirtmek;
 
 
20 - Köylünün bilgisini artıracak kitap getirtmek;
 
 
21 - Yemeklik ve para ile köy fıkarasına ve öksüzlere yardım etmek,kimsesiz
 
 
çocukları sünnet ettirmek ve kızları evlendirmek için yardım etmek ve fukara ce-
 
 
nazelerinin kefen vesairesinin tedarikine çalışmak;
 
 
22 - Kazaen yanan veya yıkılan fukara evlerini bütün köy yardımı ile yapmak;
 
 
23 - Bütün köy için bankadan para kaldırmak ve tarla, bahçe, çift ve tohum
 
 
almak isteyenlere vermek ve bu paranın her sene borçlarını toplıyarak bankaya
 
 
yatırmak;
 
 
24 - Köyde güreş, cirit, nişan talimleri gibi köy oyunlarını yaptırmak;
 
 
25 - Kağnıları dört veya iki tekerlekli arabaya çevirmek ve köy parasiyle
 
 
araba yapacak ve onaracak bir tezgah açtırıp köy namına idare etmek;
 
 
26 - Her köyde köy sandığından bir ambar yaptırıp bunun bir bölmesine harman
 
 
zamanında herkesten köy namına mahsullerine göre birer miktar zahire ödünç alı-
 
 
narak konulmak ve bu zahireyi muhtaç köylülere gene köy namına yemeklik veya to-
 
 
humluk olarak ödünç vermek ve her sene ambarda artan zahireyi yeni mahsul ile
 
 
değiştirmek;
 
 
27 - Her sene köy namına bir veya daha ziyade tarla ektirerek mahsulünü
 
 
imece yoliyle biçip elde ettikten ve gelecek sene için tohumu ayırdıktan sonra
 
 
artanını satarak parasını köy sandığına yatırmak;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 - Köy namına iyi cinsten boğa, aygır, teke, koç satın almak;
 
 
29 - Köy korusu olmıyan yerlerde koru yetiştirmek;
 
 
30 - Köyde sağlık işlerine bakmak üzere bir sağlık korucusu bulundurmak,
 
 
yok ise vilayet veya kaza merkezinde açılacak sağlık derslerine adam göndererek
 
 
yetiştirmek suretiyle köyde istihdam etmek;
 
 
31 - Hükümet tarafından sağlık işlerinde kullanılmak üzere verilecek ilaç-
 
 
ları korumak.
 
 
 
 
32 - (Ek: 12/2/1954 - 6250/1. md.) Köye elektrik tesisatı vücuda getirmek.
 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ FASIL
 
 
İmece ve köy parası
 
 
 
 
 
 
  +
(6) Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan köylerde, kırsal alan yenileme planı uygulaması, köy tüzel kişiliği ile işbirliği içinde yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak belediye tarafından yapılır.
   
Madde 15 - Köy işlerinin bir çoğu bütün köylü birleşerek imece ile yapılır.
+
(7) Kırsal alan yenileme planına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
   
 
   
 
   
Madde 16 - (Değişik: 5/7/1939 - 3664/1 md.)
 
   
Köy gelirleri, köy işlerini gören köyün aylıklı adamlarının aylık ve yıl-
 
   
lıklariyle köy sınırları içinde yapılacak mecburi köy işlerine yetmezse:
+
İKİNCİ BÖLÜM
  +
Köy Yerleşim Planı
   
En yüksek haddi yirmi lirayı aşmamak üzere herkesin hal ve vaktine göre köy
 
   
ihtiyar meclisi karariyle köyde oturanlara ve köyde maddi alakası bulunanlara
+
Köy Yerleşim Planı
  +
MADDE 42- (1) Köy yerleşim planı, köyün yerleşik alan sınırını, bu alan içerisindeki yerleşim parsellerini, hâlihazır konut ve diğer yapılarla ortak kullanımda olan yapılarının yerleşim düzenini, köy içi yolları ve bağlantılarını gösterir. Köy yerleşim planı, köyün mevcut yerleşimini ve gerektiğinde gelişme alanını ihtiva eder.
   
salma salınır (1).
+
(2) Köy yerleşim planları köy meclislerinin kararı üzerine il özel idaresi tarafından yaptırılır. Köyün mevcut yerleşiminin ve gelişme alanının ihtiyaca cevap vermemesi halinde köy yerleşim planı yenilenir.
   
+
(3) Köy yerleşim planının hazırlanması, il özel idaresi, bayındırlık ve iskân il müdürlüğü, tarım il müdürlüğü ve vali tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcileri ile köy muhtarından oluşan komisyon tarafından yapılır. Komisyona vali veya görevlendireceği kişi başkanlık eder.
   
+
(4) Köy yerleşim planı hazırlama komisyonu, köyün hâlihazır yerleşimi, gelişme durumu ve konut ile diğer ihtiyaçlarını göz önüne alarak köy yerleşim planını düzenler. Bu plan il genel meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Köy muhtarı köy meclisinin kararına dayanarak komisyon kararına karşı en geç otuz gün içinde valiliğe itiraz edebilir, itiraz il genel meclisinin ilk toplantısında öncelikle karara bağlanır.
   
Madde 17 - Köy parası şunlardır:
+
(5) Köy yerleşim planında belirlenen yerleşim alanı içinde kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, Hazinenin mülkiyetinde olup kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazlar, orman vasfını kaybetmiş yerler, meralar ile köyün ihtiyaç duymadığı; yaylak, kışlak, çayır, harman yeri ve benzeri ortak kullanım alanları da köy yerleşim plânının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybeder. Bu yerler valilikçe köy tüzel kişiliği adına tapuya tescil edilir.
   
1 - İhtiyar meclisi tarafından köylüye salınacak para;
+
(6) Köy yerleşim planına göre, köy tüzel kişiliği adına tescil edilen parseller, en çok 2000 m² olmak üzere, köy nüfusuna kayıtlı veya köyde ikamet eden evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine köy meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır. Satış bedeli peşin veya en çok beş yılda ve beş eşit taksitte tahsil edilir. Tahsil edilen miktarın yüzde ellisi planı uygulayan il özel idaresi hesabına, kalan yüzde elli de ilgili köy tüzel kişiliği hesabına aktarılır.
   
2 - İşbu kanuna göre alınacak ceza paraları;
+
(7) İhtiyaç sahiplerine satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren beş yıl içinde bina yapılması zorunludur. Hak sahipleri bu yerleri on yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler.
   
3 - Köy namına yazılı emlak ve arazi geliri;
+
(8) Köy yerleşim planına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
   
4 - Yoliyle vakfedilen arazi ve emlak geliri;
 
   
5 - Avarrız gelirleri (ağaç, arazi, emlak, para);
 
   
6 - Hediye ve bağışlanmış paralar ve mallar, (ianat ve teberruat);
 
   
7 - Köy namına ekilen tarla geliri;
 
   
8 - Köy tezgah ve ambar ve dükkanları geliri;
 
   
9 - Mühürlenecek ilmühaberlerden alınacak para, (bu para ihtiyar meclisin-
+
BEŞİNCİ KISIM
  +
Çeşitli ve Son Hükümler
   
ce yapılıp kaymakam veya vali tarafından tasdik olunan cetvele göre alınır);
+
BİRİNCİ BÖLÜM
  +
Çeşitli Hükümler
   
10 - Köy sınırı içindeki taş, kireç, tuğla, kiremit, çorak, kil gibi ocak-
 
   
lardan alınacak para (nısıf kutru elliden yüz metreye kadar olanlardan);
+
Birliğe üye olma
  +
MADDE 43- (1) Köyler, bağlı oldukları ilçede kurulan köylere hizmet götürme birliklerinin doğal üyesidir.
   
11 - Çay ve nehirler üzerindeki kayık ve sallardan alınacak para, (senenin
+
Diğer kuruluşlarla ilişkiler
  +
MADDE 44- (1) Köy, köy meclisinin kararı ve mahallin en büyük mülki idare amirinin onayı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
  +
a) İl özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliklerine ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  +
b) İkinci ve üçüncü grupta yer alan köylere götürülecek temel altyapı hizmetlerinin il özel idarelerince sunulması esastır. Hizmet sunumu için il özel idaresinin yıllık yatırım programında gerekli planlamanın yapılması sağlanır.
  +
c) İl özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliklerine ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
  +
ç) Belediyeler, il özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri, diğer köyler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
  +
d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak il özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliklerine devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
   
altı ayı işliyenlere mahsustur. Bundan fazla işliyenler vilayet idarelerinin-
+
Türkiye köyler birliği
  +
MADDE 45- (1) Köylerin menfaatlerini korumak, rehberlik etmek, köyler arasında yardımlaşma ve işbirliğini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, personelin eğitimini sağlamak, köylerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek amacıyla ülke düzeyinde sadece bir birlik kurulabilir. Köyler, ülke düzeyinde kurulan köyler birliğinin doğal üyesidir. Birliğin merkezi Ankara’dır.
   
dir);
+
(2) Türkiye Köyler Birliğinin organları; meclis, encümen ve başkandan oluşur.
   
12 - Köy sınırı içindeki otlaklardan ve meralardan fazlasının kira paraları;
+
(3) Birlik meclisi;
  +
a) İllerden her beş yüz köy için bir üye olmak üzere köy muhtarları arasından seçilecek üyelerden oluşur. Beş yüz köy hesabında kesirler tam sayıya tamamlanarak bir üye hakkı daha verilir. Beş yüz köyden az köyü olan iller bir üye ile temsil edilir. Seçim, İçişleri Bakanlığının talebi üzerine valilerce tespit edilen gün ve yerde o il içindeki köy muhtarlarının katılımıyla yapılır.
  +
b) Birlik meclisi, birliğin karar organıdır.
  +
c) Köy idarelerindeki görevleri sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer. Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler. Birlik başkanı aynı zamanda birlik meclisinin de başkanıdır.
  +
ç) Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: bütçe ve kesinhesabı kabul etmek; bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak; taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek; şartlı bağışları kabul etmek; birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini seçmek; birlik tüzüğünü kabul etmek; birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek; birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, birlik başkan ve encümen üyelerinin huzur hakkını belirlemek, personelin ücretlerini tespit etmek.
  +
d) Birlik meclisi, illerde yapılan birlik meclisi üye seçiminden itibaren otuz gün içinde İçişleri Bakanı tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar. Meclis başkanlık divanı seçimi aynı gün içinde tamamlanır. Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.
  +
e) Meclis toplantıları, yılda bir defa olmak üzere birlik tüzüğünde gösterilen zamanlarda yapılır.
  +
f) Türkiye Köyler Birliğinde ihtisas ve araştırma komisyonu gibi her ne ad altında olursa olsun komisyon oluşturulmaz.
  +
g) Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında bu maddede açıkça hüküm bulunmayan hallerde bu Kanununun köy meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır.
  +
ğ) Birlik meclisi kararları onaya tabi değildir.
  +
  +
(3) Birlik encümeni;
  +
a) Birlik başkanı ile birlik meclisince seçilen dört meclis üyesinden oluşur. Bu üyeler, birlik meclisince, kendi üyeleri arasından gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Birlik başkanı, encümeninin de başkanıdır. Birlik encümeni ayda bir gün toplanır. Bu süre bir günü aşamaz. Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümeni üyeliği de sona erer. Encümen üyelerinin ayrı ayrı illeri temsilen seçilen meclis üyeleri arasından seçilmesi zorunludur.
  +
b) Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: bütçe ve kesinhesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek; öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek; bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak; taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
  +
c) Birlik encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu maddede açıkça hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun köy encümenine ilişkin hükümleri uygulanır.
  +
ç) Birlik encümeni kararları onaya tabi değildir.
   
13 - Köyde satılmak için kesilen hayvanlardan alınacak para, (zephiye res-
 
   
mi);
+
(4) Birlik başkanı;
  +
a) Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
  +
b) Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır: birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak; bütçeyi ve kesinhesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve meclise sunmak; birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek; birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek; birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek; birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek; yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak; birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak; birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak; birlik personelini atamak; birliği denetlemek; şartsız bağışları kabul etmek.
  +
c) Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik genel sekreterine veya birlik müdürüne devredebilir.
  +
ç) Birlik başkanı ile ilgili olarak bu maddede açıkça hüküm bulunmayan hallerde bu Kanununun muhtarla ilgili hükümleri uygulanır.
  +
d) Türkiye Köyler Birliği başkanlığına bir kişi iki dönemden fazla seçilemez.
   
14 - Köy sınırı içinde satılan hayvanlardan alınacak ihtisap resmi;
+
(5) Türkiye Köyler Birliğinin gelirleri şunlardır:
  +
a) Üye köylerin ödemeleri gereken aylık üye aidatı, bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtından gönderilen ödeneğin binde ikisi oranında kaynakta kesilerek İller Bankasınca ödenir.
  +
b) Birliğin diğer gelirleri: taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler; kira ve faiz gelirleri; bağışlar; diğer gelirler.
   
15 - Köy sınırı içinde sahipsiz ağaçların ve yemişlerin geliri;
+
(6) Türkiye Köyler Birliğinin giderleri şunlardır: Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler; birliğin personeline ödenen ücret; seçilmiş organlarının üyelerine ödenen huzur hakkı, yolluk; hizmete ilişkin eğitim harcamaları; birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler; sigorta giderleri; dava takip ve icra giderleri; avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri; kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri; temsil, tören ve ağırlama giderleri.
   
16 - Köy sınırı içindeki kaplıcalar, maden suları, (şimdiye kadar belediye,
+
(7) Türkiye Köyler Birliğinin denetimi İçişleri Bakanlığınca yapılır.
   
idarei hususiye, maliye, evkaf ve eşhas tarafından yoliyle elde edilenler ha-
+
(8) Türkiye Köyler Birliği Sayıştay denetimine tabi değildir. İçişleri Bakanlığının mali denetimi sonucunda tespit edilen kamu zararı üzerine yapılan kişi borcu teklifleri, birlik meclisinde görüşülerek karara bağlanır. Bu kararın örneği, Türkiye Köyler Birliğince İçişleri Bakanlığına gönderilir. Karara karşı, İçişleri Bakanlığı veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar on gün içinde idari yargıya başvurabilirler. İdari yargı kararı doğrultusunda işlem sonuçlandırılır. Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir.
   
riç);
+
(9) Türkiye Köyler Birliğinin organlarının veya bunların üyelerinin, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılması halinde geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına İçişleri Bakanı yetkilidir. Görevden uzaklaştırma ve göreve son vermeye dair diğer usul ve esaslar bakımından bu Kanunun köylerle ilgili hükümleri uygulanır.
   
17 - Geliri yetişmiyen köylerde muhtar, imam, katip, korucu, sığırtmaç, da-
+
(10) Birlik encümeninin başkan ve üyelerine encümen toplantılarına katıldıkları her gün için birlik başkanına (5.000), encümen üyelerine (2.000) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak, huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde on iki günü geçemez.
   
nacı gibi köy adamlarının aylıkları veya senelikleri için salınacak para veya
+
(11) Mahalli idare seçimleri ile birlik organları kendiliğinden düşer. Yeni birlik organları seçilinceye kadar İçişleri Bakanı, Bakanlık personeli arasından bir başkan ve dört encümen üyesi atar.
   
mahsuller. (2)
+
(12) Türkiye Köyler Birliğinde çalışacak personel sayısı norm kadro ilke ve esaslarına göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, İçişleri Bakanı onayı ile birlik genel sekreteri veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü malî ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.
   
+
(13) Türkiye Köyler Birliği hakkında, bu maddede açıkça hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun Köylerle ilgili diğer hükümleri uygulanır.
   
---------------------------------------
+
Genel düzenleme ve idari yaptırım yetkisi
  +
MADDE 46- (1) Köy meclisi, kanunlara aykırı olmamak ve mahallin en büyük mülki idare amirinin onayı ile köy içi ulaşımın temini, su kaynaklarının korunması ve su şebekesinin kullanımı, kamu yapıları ve ortak hizmet alanlarının kullanımı, kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık ve çevrenin korunması amacıyla, genel emirler çıkarabilir ve düzenleme yapabilir.
   
(1) Bu madde ile ilgili olarak 1,2,3,4 ve 5 inci Ek maddelere bakınız.
+
(2) Alınan emir, yasak ve düzenlemelere uymayan kişilerin fiilleri; 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesindeki emre aykırı davranış sayılır ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre yaptırım uygulanır.
   
(2) Bu bendin uygulanmasında Ek 1 - 5 inci maddelere bakınız.
+
Orman emvalinden yararlanma
  +
MADDE 47- (1) Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.
   
+
Köye ait alacakların takip usulü
  +
MADDE 48- (1) Köye ve köylerin kurdukları birliklere ait yargı yerlerinde yapılan yargılama masrafı, para cezaları, gecikme cezaları, sözleşmeden doğan alacaklar, kamu hizmetlerinin sunumundan doğan alacaklar, köy mallarının işgalinden doğan ecrimisil, bu Kanunun 47 nci maddesinde öngörülen cezalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
   
+
(2) Köy mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. İşgal edilen taşınmaz mal, köyün talebi üzerine, mahallin en büyük mülki amirince en geç onbeş gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. Fuzuli şagilden işgal nedeni ile ecri misil alınır.
   
+
(3) Köyün gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile köy tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
   
+
Ortak kullanılan yerlerdeki hakların devamı
  +
MADDE 49- (1) Birkaç köy arasında ortaklaşa kullanılan sıvat, sulak, pınar, baltalık, mera, yaylak, kışlak gibi yerler eğer bir köy sınırı içinde kalıyorsa o köyün malı olmakla beraber diğer köyler de eskiden olduğu gibi bunlardan yararlanır.
   
+
(2) Köyler arasında ortaklaşa kullanılan yerler, bir köy sınırı içinde kalmıyorsa buralardan faydalanan köylerin ortak kullanımı devam eder.
   
+
Mücavir alana alınan köyler
  +
MADDE 50- (1) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 45 inci maddesi uyarınca belediyelerin mücavir alan sınırına alınan köylerde, ilgili belediye yol, su, kanalizasyon ve katı atık hizmetlerini sunmakla yükümlüdür.
   
+
(2) Birinci fıkrada sayılan hizmetler ilgili belediye tarafından yerine getirilmediği takdirde, belediye mücavir alan sınırları içine alınan köyler valinin teklifi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile belediye mücavir alan sınırları dışına çıkarılabilir.
   
Madde 18 - Köy namına harcanacak para iki türlüdür. Biri köylünün isteğine
+
Kanunlarda yapılan atıflar
  +
MADDE 51- (1) Diğer kanunlarda 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
   
bağlı olmıyan, diğeri köylünün isteğine bağlı olandır.
+
(2) Diğer kanunlarda köy ihtiyar meclisine yapılan atıflar, bu Kanunla düzenlenen köy meclisine yapılmış sayılır.
   
 
   
+
İKİNCİ BÖLÜM
  +
Değiştirilen, Yürürlükten Kaldırılan ve Uygulanmayacak Hükümler
   
Madde 19 - (Değişik: 2/6/1934 - 2491/2 md.)
 
   
Köylünün isteğine bağlı olmıyarak harcanacak paralar şunlardır :
+
Değiştirilen eklenen hükümler
  +
MADDE 52- (1) 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  +
“MADDE 30- a) Köy meclisine, o yıl için Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan geçerli yıl nüfusu esas alınarak;
  +
Nüfusu 250'ye kadar olan köylerde 4
  +
Nüfusu 251'den 1500'e kadar olan köylerde 6
  +
Nüfusu 1500'den fazla olan köylerde 8
  +
Üye seçilir.
  +
Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan başlanarak nüfusu 250'ye kadar olan köylerde ilk dört üye, nüfusu 251'den 1500'e kadar olan köylerde ilk altı üye ve nüfusu 1500'den fazla olan köylerde ilk sekiz üye asıl üye olur, bunlar kadar yedek üye seçilir.
  +
b) Mahalle ihtiyar heyetine sekiz üye seçilir. Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alan dört üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur.”
   
1 - Köy muhtarının köy derneğince kesilen aylık veya seneliği, (1)
+
(2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  +
“Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde yol, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı yol, su ve kanalizasyon idarelerine aittir.”
   
2 - Varsa katip aylığı,
+
(3) 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrası ve 32 nci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  +
“Mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reislerine, köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki istif veya satış istif yerlerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu maddeye giren inşaatlar için hak sahiplerinin talebi halinde bu yapacak emval yerine karşılığı, idarece nakit olarak ödenir. Tamiratlar için ise, en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri üzerinden emval verilir veya karşılığı nakit olarak idarece ödenir. Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.”
  +
“Mülki hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reisleri ile hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2500’den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarf etmeleri şartıyla yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için bir defaya mahsus en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığı yapacak emval verilir. Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.”
   
3 - Köy namına yazılı veya vakıf emlak ve arazinin vergi ve başka masrafı,
+
(4) 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
  +
“Köylerin kurdukları birliklerin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ve bunların inşa ve kullanımları ile iş makinesi alımı işlemleri Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi de dâhil her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.”
   
4 - Köyün mecburi işlerine lazım olacak paralar,
+
Yürürlükten kaldırılan hükümler
  +
MADDE 53- (1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 36 ncı maddesinin 11 inci fıkrası, 72 nci maddesi, 73 üncü maddesi, 74 üncü maddesi, 77 nci maddesi, 78 inci maddesinin 1 inci fıkrası, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci, geçici 1 inci maddesi dışındaki madde, ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmış, yürürlükte kalan maddeler de 1’den başlamak üzere yeniden teselsül ettirilmiştir. 442 sayılı Kanunun adı Geçici Köy Korucuları ve Gönüllü Köy Korucuları Kanunu olarak değiştirilmiştir.
   
5 - 12 nci madde mucibince isteğe bağlı iken mecburi yapılan işlere lazım
+
(2) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
  +
(3) 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası yürürlükten kaldırılmıştır.
  +
Geçici hükümler
  +
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut köylerin yerleşik alanı sınırı tespiti bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde il özel idareleri tarafından yapılır.
   
olacak paralar,
+
Yürürlük
  +
MADDE 54- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
   
6 - Köy işine bakacak adamların aylığı.
+
Yürütme
  +
MADDE 55- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
   
 
   
 
   
DÖRDÜNCÜ FASIL
 
   
Köy Muhtarının ve ihtiyar meclisi azalarının seçilme yolu
 
   
 
   
 
   
Madde 20 - (Değişik: 26/10/1933 - 2329/1 md.)
 
   
Her köyde bir köy derneği, bir köy muhtarı, bir de ihtiyar meclisi bulunur.
 
   
Köyde 24 üncü maddeye göre köy muhtarını ve ihtiyar meclisi azalarını seçmeğe
 
   
hakkı olan kadın ve erkek köylülerin toplanmasına köy derneği derler. Köy muh-
 
   
tarı ve ihtiyar meclisi azaları doğrudan doğruya köy derneği tarafından ve köylü
 
   
kadın ve erkekler arasından seçilir. Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır.
 
   
 
   
 
   
Madde 21 - (Mülga: 18/7/1963 - 286/3 md.)
 
   
 
   
Madde 22 - (Mülga: 18/1/1984 - 2972/37 md.)
 
   
 
   
Madde 23 - Köyün imamı ile muallimi veya başmuallimi ihtiyar meclisinin her
 
   
zaman azasıdırlar.
 
   
 
   
 
   
Madde 24 - (Mülga: 18/7/1963 - 286/3 md.)
 
   
 
   
Madde 25 - (Mülga: 18/1/1984 - 2972/37 md.)
 
   
 
   
Madde 26-27 - (Mülga: 17/7/1950 - 5672/3 md.)
 
   
 
   
Madde 28 - (Mülga: 18/7/1963 - 286/3 md.)
 
   
 
   
Madde 29 - (Mülga: 17/7/1950 - 5672/3 md.)
 
   
 
   
Madde 30 - (Değişik: 26/10/1983 - 2329/2 md.)
 
   
Karı, koca, ana, baba, kız, oğul, gelin, güvey ve kardeşlerin ihtiyar mecli-
 
   
sinde aza olarak bir arada bulunmaları yasaktır. Bunların seçilmiş olduğu görü-
 
   
lür ise içlerinden en çok sayı kazanmış olan kadın veya erkek azalıkta bırakı-
 
   
lır. Sayıları beraber olur ise evli olan, ikisi de evli ise yaşı büyük olan,
 
   
yaşları da beraber ise çocuğu çok olan tercih olunur. Çocuk adedi de beraber
 
   
olur ise kur'a çekilerek kur'ada adı önce çıkan azalığa alınır.
 
   
 
   
 
   
Madde 31 - 32 - (Mülga: 7/7/1950 - 5672/3 md.)
 
   
 
   
Madde 33 - (Değişik: 18/7/1963 - 286/2 md.)
+
KÖY KANUNU GENEL GEREKÇE
   
a) Köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçildikten sonra:
 
 
1. Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,
 
 
2. İzinsiz olarak yabancı Devlet resmi hizmetlerinde bulunanlar,
 
 
3. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm
 
 
giyenler,
 
 
4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasiyle kesin
 
 
olarak hüküm giyenler,
 
 
-------------------------
 
 
(1) 29/8/1977 tarih ve 2108 sayılı Kanunun 1 inci maddesine bakınız.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
 
 
inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile ke-
 
 
sin olarak hüküm giymiş olanlar,
 
 
6. Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köyle-
 
 
rin, İktisadi Devlet Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerle
 
 
ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin memur ve müstahdemi olanlar,
 
 
7. Cumhuriyet Senatosu üyesi, milletvekili, il genel meclisi üyesi, bele-
 
 
diye meclisi üyesi, belediye başkanı olanlar,
 
 
8. Köy içlerinin mütaahhidi, bu işlerle ilgili kimselerin kefili veya orta-
 
 
ğı olanlar ve bu cihetlerden köye borçlu bulunanlar,
 
 
Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğinden, il veya ilçe idare kurulunca çıkarı-
 
 
lırlar.
 
 
b) Köy tüzel kişiliği ile davacı ve davalı olan muhtar ve ihtiyar meclisi
 
 
üyeleri bu davalarda köy tüzel kişiliğini temsil edemezler. Yetkili temsilciyi
 
 
köy derneği seçer.
 
 
 
 
BEŞİNCİ FASIL
 
 
Muhtarın göreceği işler
 
 
 
 
 
 
Madde 34 - Köyün sınırı içinde köylüye ait işleri yapmak ve yaptırmak muh-
 
 
tarla onun başında bulunduğu ihtiyar meclisinin vazifesidir.
 
 
 
 
 
 
Madde 35 - Muhtarın göreceği işler ikiye ayrılır:
 
 
1 - Devlet işleri;
 
 
2 - Köy işleri.
 
 
 
 
Madde 36 - Muhtarın göreceği Devlet işleri şunlardır:
 
 
1 - Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan
 
 
etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine
 
 
verilecek işleri görmek;
 
 
2 - Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);
 
 
3 - Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek;
 
 
4 - Hekim olmıyanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek
 
 
ve Hükümete haber vermek;
 
 
5 - Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan
 
 
kurtulmasına çalışmak;
 
 
6 - Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar
 
 
içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber
 
 
vermek;
 
 
7 - Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini
 
 
yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus
 
 
defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek;
 
 
8 - Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve
 
 
tahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek.
 
 
9 - Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek;
 
 
10 - Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse
 
 
tutturmak;
 
 
11 - Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını
 
 
dinlemiyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak
 
 
Hükümete göndermek;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 - Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe
 
 
ve çevirmeğe çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma
 
 
mecburdurlar.);
 
 
13 - Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri
 
 
lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubaşirine ve
 
 
jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek;
 
 
14 - İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını
 
 
emreden mahkeme kağıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kağıdı getirenlere
 
 
tutturmak;
 
 
15 - Zarar görenlerin şikayeti ve bilip işidenlerin haber vermesi üzerine
 
 
sorup araştırmak;
 
 
16 - Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü al-
 
 
mak.
 
 
 
 
Madde 37 - Muhtarın göreceği köy işleri şunlardır:
 
 
1 - 13 üncü maddede sayılan işleri ihtiyar meclisi ile görüşerek yapmak ve
 
 
yaptırmak;
 
 
2 - 14 üncü maddede sayılan işlerin yapılabilmesi için köylülere öğüt ver-
 
 
mek;
 
 
3 - İhtiyar meclisi ile görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak;
 
 
4 - İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak;
 
 
5 - Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir
 
 
vermek;
 
 
6 - Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcamış ise gelecek ay başında
 
 
hesabatını ihtiyar meclisine vermek;
 
 
7 - Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve isterse
 
 
mahkemeye diğer birini yerine (vekil) göndermektir.
 
 
 
 
Madde 38 - Köy muhtarına köy işlerini gördükleri zaman karşı gelen ve kötü
 
 
söyliyenler Devlet memuruna karşı koyanlar gibi ceza görürler.
 
 
 
 
Madde 39 - Muhtar yazılarını köy katibine yazdırır. Köyde katip bulunmazsa
 
 
bu işi köyün muallimine ve yoksa imamına yaptırır.
 
 
 
 
Madde 40 - Köy muhtarının köylü faydasına olmıyan kararlarını kaymakam boza-
 
 
bilir. Fakat, onun yerine kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, gene
 
 
köylü tarafından verilir.
 
 
 
 
Madde 41 - (Değişik: 18/7/1963 - 286/2 md.)
 
 
İl merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muh-
 
 
tarın köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürler-
 
 
se muhtara yazılı ihtarda bulunurlar. Buna rağmen iş görmiyen muhtar, yetkili
 
 
idare kurulu karariyle görevinden uzaklaştırılır.
 
 
 
 
İhtiyar meclisinin göreceği işler
 
 
 
 
Madde 42 - İhtiyar meclisi en az haftada bir defa toplanıp konuşur. İhtiyar
 
 
meclisini muhtar toplanmağa çağırır. İhtiyar meclisi köy muhtarının çağırmadığı
 
 
ve meclisin toplanma günü olmadığı vakitlerde dahi köy muhtarına haber vererek
 
 
kendi isteği ile toplanabilir.
 
 
 
 
Madde 43 - İhtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan başlıyarak
 
 
bir sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasiyle hepsini köylüye gör-
 
 
dürmeğe çalışır. Evvel yapılması lazım gelen sağlık, yol, mektep işlerinin geri
 
 
bırakıldığı haber alınır veya şikayet edilirse köyün bağlı olduğu kaymakam veya
 
 
vali tarafından gösterilen yolda yapılır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde 44 - İhtiyar meclisinin göreceği işler şunlardır:
 
 
1 - İhtiyar meclisi köylüye ait işleri konuşur ve hangi işleri köylü tara-
 
 
fından kendileri çalışarak doğrudan doğruya ve hangi işlerin para ile veya ırgat
 
 
ile görülebileceğine karar verir. "Köy işlerinden köy ahalisinin imece ile çalı-
 
 
şarak yapacakları işi, köylünün çift ve çubuğu ile uğraşmadıkları boş zamanlara
 
 
bırakır."
 
 
2 - (Değişik: 12/2/1954 - 6250/2 md.) İhtiyar Meclisi bu Kanunun 13 ve 14
 
 
üncü maddelerinde yazılı mecburi ve ihtiyari işleri yapmak için lüzumu halinde
 
 
köy sınırı içindeki gayrimenkulleri değer pahasiyle satın alır. Mal sahibi razı
 
 
olmazsa köyün bağlı bulunduğu kaza veya vilayet idare heyeti işi gözden geçirir.
 
 
İdare heyetinin kararına söz yoktur.
 
 
3 - Tarlası olmıyan veya yetişmiyen köylüye köyün sınırı içinden boz haliden
 
 
bir parça ayırıp vermek ve tasarrufu malsandığına veya sair dairelere geçmiş
 
 
olan araziyi köy namına satın alıp arazisi olmıyanlara vermek ve bedelini tak-
 
 
sitle köy sandığına ödetmek mecburidir.
 
 
4 - İhtiyar meclisi köylünün kaçar gün çalışacağını kestirir.
 
 
5 - Köy işi için beher köylüye haline göre salınacak paranın ne olacağını
 
 
keser.
 
 
 
 
 
 
Madde 45 - Paranın harcanmasında hiçbir fenalık olmamasına ve faydasız yere
 
 
para verilmemesine köy muhtarı ve ihtiyar meclisi azaları göz kulak olurlar ve
 
 
paranın harcanmasında fenalık ve yolsuzluk olduğu Hükümetçe anlaşılırsa kaza
 
 
idare meclisinin hükmü ile Tahsili Emval Kanununa göre köy muhtarı ve ihtiyar
 
 
meclisi azasının malları satılarak köylünün parası ödenir.
 
 
 
 
 
 
Madde 46 - (Değişik: 7/7/1950 - 5672/2 md.)
 
 
Mecburi işleri gördürmiyen ve toplanması isteğe bağlı olmayan paraları top-
 
 
lamayan ve toplattırmayan köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyelerine köyün bağlı
 
 
bulunduğu idare kurulunca 10 liradan 50 liraya kadar para cezası hükmolunur. Bu
 
 
ceza Maliyece Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil ve köy sandığına teslim
 
 
olunur.
 
 
İki ve daha ziyade köylere düşen işler
 
 
 
 
Madde 47 - İki ve daha ziyade köyler arasındaki işler için o köylerin muh-
 
 
tar ve ihtiyar meclisleri kendi aralarında kararlaştıracakları bir köyde topla-
 
 
narak konuşurlar ve ne türlü yapılacağını ve her köyün o işte ne türlü yardım
 
 
edeceğini kararlaştırırlar ve ondan sonra Hükümete haber vererek alacakları izne
 
 
göre işe başlarlar.
 
 
 
 
 
 
Madde 48 - İki veya daha ziyade köylere düşen işler için köylerin ihtiyar
 
 
meclisleri kendi aralarında anlaşamazlarsa bunlardan bir tarafın dilemesi üzeri-
 
 
ne köyün bağlı olduğu Hükümet reisi işe karışır ve o köylerin ihtiyar meclisle-
 
 
rini toplıyarak işi bitirir.
 
 
 
 
ALTINCI FASIL
 
 
İhtiyar meclislerinin göreceği davalar
 
 
 
 
 
 
Madde 49 - 52 - (Mülga: 18/7/1963-286/3 md.)
 
 
 
 
 
 
Madde 53 - İhtiyar meclisleri köylünün iki tarafın uzlaşmasiyle bitirilebi-
 
 
len her türlü işlerini görürler. (Sulh).
 
 
 
 
 
 
Madde 54 - 55 - (Mülga: 2/7/1941 .4081/36 md.)
 
 
 
 
Madde 56 - 13 üncü maddede yazılan mecburi işleri yapmıyan köylüden ihtiyar
 
 
meclisinin karariyle haline göre bir kuruştan yüz kuruşa kadar ceza alınır. Ceza
 
 
parasını vermiyenler hakkında (66) ncı maddeye göre muamele yapılır. Cezaya mah-
 
 
küm olan adam o işten gene kaçarsa evvelki ceza iki kat olarak alınır.
 
 
 
 
 
 
İhtiyar meclisince salınan parayı ödemiyenlerden iki katı (66) ncı maddeye
 
 
göre tahsil olunur.
 
 
YEDİNCİ FASIL
 
 
Davaların nasıl görüleceği
 
 
 
 
 
 
Madde 57 - 65 - (Mülga: 18/7/1963-286/3 md.)
 
 
 
 
Madde 66 - Köyce salınan parayı ve ihtiyar meclisince hükmedilen paraları
 
 
vermiyenlere yirmi bir gün zarfında borcunu vermesi için köy muhtarı tarafından
 
 
haber gönderilir. Yirmi bir günün sonunda borçlu gene borcunu vermezse
 
 
ihtiyar meclisinin mazbatası Hükümete gönderilir. Vali veya kaymakam veya nahiye
 
 
müdürü aşağıdaki usule göre parayı tahsil ve köy sandığına veya ihtiyar meclisi
 
 
vasıtasıyle alacaklılara teslim eder. Şöyle ki:
 
 
1 - Borçlu veya cezalıya lazım olandan gayri ev eşyası satılmak suretiyle
 
 
alınır. Fazla eşyası bulunamazsa veyahut alınan eşya borcu ödeyemezse bir
 
 
yerden diğer bir yere götürülebilen diğer malları, bu da yoksa tarla bağ ve
 
 
bahçe gibi bir yerden diğer bir yere götürülemiyen malları satılır. Çift ve
 
 
çubuğu ve çift hayvanatı satılamaz.
 
 
2 - Ev eşyasiyle bir yerden diğer bir yere naklonulabilen her nevi eşya
 
 
haczi gününden başlıyarak üç gün içinde ihtiyar meclisinin gözü önünde ve
 
 
kasabada belediye vasıtasıyle sattırılır. Yetecek kadarı köy sandığına veya
 
 
alacaklıya ve üst tarafı mal sahibine verilir. Üç gün içinde borcunu verenlerin
 
 
malı geri verilir.
 
 
3 - Oturduğu ev ile geçimi için lazım olan tarla, bağ, bahçenin ve dört
 
 
senelik mahsulü veya kirası borca yetişen ve bir yerden diğer yere götürülemiyen
 
 
malların satılması yasaktır.
 
 
4 - Haczolunan ve bir yerden diğer yere götürülemiyen mallar yirmi gün
 
 
müddetle müzayedeye çıkarılır. Bu müddet bittikte sürülen peyler kafi görülürse
 
 
on gün müddetle askıya alınır ve on gün bitince herkaç kuruşa çıkmış ise
 
 
Hükümetçe talibine ihale olunur.
 
 
5 - Satılan şeylere köy ihtiyar meclisi azaları doğrudan doğruya kendileri
 
 
veya başkaları vasıtasiyle pey süremezler ve satın alamazlar.
 
 
 
 
Madde 67 - (Mülga: 18/7/1963-286/3 md.)
 
 
 
 
SEKİZİNCİ FASIL
 
 
 
 
Köy korucuları ve göreceği işler
 
 
 
 
Madde 68 - Köy sınırı içinde herkesin ırzını, canını ve malını korumak için
 
 
köy korucuları bulundurulur.
 
 
 
 
Madde 69 - Her köyde en aşağı bir korucu bulunur. Nüfusu binden yukarı
 
 
köylerde her beş yüz kişiye bir korucu daha tutulur.
 
 
 
 
Madde 70 - Korucular ihtiyar meclisi tarafından tutulur ve köy muhtarının
 
 
vereceği haber üzerine kaymakamın buyurultusu ile işe başlar.
 
 
 
 
Madde 71 - (Değişik: 12/5/1928 - 1256/1 md.)
 
 
Korucuların 22 yaşından küçük ve altmış yaşından büyük olmaması ve bir
 
 
cürüm ile cezalandırılmamış ve iyi huylu tanınmış bulunması ve herkesle kavga
 
 
çıkarmak, serhoşluk gibi huysuzlukları olmaması şarttır.
 
 
 
 
Madde 72 - Korucular köy muhtarının emri altındadır. Resmi işlerde onun
 
 
her emrini tutmağa mecburdur.
 
 
 
 
Madde 73 - Korucular silahlıdırlar. Kendilerine karşı gelenler jandarmaya
 
 
karşı gelmiş gibi ceza görürler.
 
 
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde 74 - Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi mahsul zamanlarında çapulcular
 
 
ve eşkiya türemiş ise yağmadan köy halkını korumak için köylünün eli silah
 
 
tutanlarından lüzumu kadarını gönüllü korucu ayırarak bunların isimlerini bir
 
 
kağıda yazıp kaymakama götürür. Kaymakamın müsaadesi olursa bu gönüllü
 
 
korucular asıl korucularla beraber yağmacılara ve eşkiyaya karşı köy ve köylüyü
 
 
korurlar.
 
 
(Ek: 26/3/1985 - 3175/1 md.; Değişik: 7/2/1990 - 3612/2 md.) Bakanlar
 
 
Kurulunca tespit edilecek illerde; olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplere
 
 
ve şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkması
 
 
veya ne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin
 
 
artması hallerinde de, Valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yeteri
 
 
kadar "geçici köy korucusu" görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen
 
 
geçici köy korucularına görevleri süresince ödenecek ücret ile hizmetin
 
 
bitiminde verilecek tazminat miktarı ve giyim bedelleri İçişleri ile Maliye ve
 
 
Gümrük Bakanlıklarınca müştereken tespit edilir ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı
 
 
bütçesinin ilgili transfer harcamaları bölümünden İçişleri Bakanlığı
 
 
bütçesine aktarılacak ödenekten bu Bakanlıkça karşılanır.
 
 
(Ek : 26/3/1985 - 3175/1 md.) Köy Korucuları ve Geçici Köy Korucularının
 
 
görevde bulundukları süre içinde yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri
 
 
halinde "2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" hüküm-
 
 
leri uygulanır.
 
 
 
 
 
 
Madde 75 - Koruculara verilecek silahlar ve cephaneler Hükümet tarafından
 
 
ihtiyar meclisine mazbata mukabilinde demirbaş olarak verilir.
 
 
 
 
 
 
Madde 76 - Korucular kendilerine verilen resmi silah ve cephaneleri ancak
 
 
kendileri kullanırlar. Başkalarına emanet veremezler.
 
 
 
 
 
 
Madde 77 - Korucular aşağıdaki hallerde silah kullanabilirler:
 
 
1 - Vazifesini yaparken kendisine saldıran ve hayatını tehlikeye koyan
 
 
kimselere karşı hayatını korumak için mecburi olursa;
 
 
2 - Vazifesini yaparken ahaliden bir kimsenin can veya ırz tehlikesi
 
 
altında kaldığını görür ve onu kurtarmak için başka bir çare bulamaz da
 
 
bunalırsa;
 
 
3 - Cürmü meşhutta (yani yapılırken veyahut yapıldıktan sonra henüz izi
 
 
meydanda iken) bir cinayetin failini yahut maznun bir şahsı yakalamak istediği
 
 
halde o kimse silahla karşı korsa;
 
 
4 - Tutulan bir cani kaçar ve "dur" emrini dinlemez ve onu tekrar yakalamak
 
 
için silah kullanmaktan başka çare bulunmazsa;
 
 
5 - Eşkiya takibi sırasında yatak olan yerlerden süpheli bir adam çıkar ve
 
 
korucunun "dur" emrine itaat etmeyip kaçarsa.
 
 
Yukarda sayılan ahvalden maada korucu silahını kullandığından dolayı ceza
 
 
görür. Korucu silah kullanmağa mecbur olduğu zaman bile mümkün mertebe öldür-
 
 
meksizin yaralıyarak tutmağa dikkat eder.
 
 
 
 
 
 
Madde 78 - (Değişik: 22/9/1941 - 4114/1 md.)
 
 
1 - (Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990-3612/3 md.)
 
 
Korucuların kıyafetleri ve silahlarının şekli İçişleri Bakanlığınca tayin
 
 
olunur.
 
 
2 - Korucu elbiselerinin parası köy gelirinden senede bir defa verilir.
 
 
İki senede bir de gocuk veya kepenek verilir.
 
 
3 - Korucular, ellerine verilen koruculuk cüzdanını daima üzerinde
 
 
bulundurur ve korucusu olduğu köyün adı kalın yazı ve vilayet ve kaza adları
 
 
ince yazı ile yazılmış olmak üzere gösterilen örneğe göre pirinçten bir
 
 
levhayı göğüslerinin sol tarafına daima asmağa mecburdurlar.
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - Korucuların taşıyacakları silahların cinsi harb silahlarındandır.
 
 
 
 
Madde 79 - Ölen veya koruculuğu bırakan veyahut çıkarılan korucuların silah,
 
 
fişek, tezkere ve levhaları ve gocuk veya kepeneği, yerlerine geleceklere veril-
 
 
mek üzere köy muhtarı tarafından alınıp saklanır.
 
 
 
 
Madde 80 - Vazifesinde kayıtsızlığı ve tenbelliği ve aşağıda sayılan yasak
 
 
işleri yapan korucular, ihtiyar meclisi tarafından ilk defasında tekdir, ikinci-
 
 
sinde tevbih olunur ve her iki ceza da tezkerelerine işaret edilir. Üçüncü defa-
 
 
sında işten çıkarılır.
 
 
 
 
Madde 81 - Koruculara yasak olan işler şunlardır:
 
 
1 - Koruculuktan başka iş yapmak: mesela dükkan, kahvehane, han açıp işlet-
 
 
mek veya bunlara ortaklık etmek;
 
 
2 - Köylüden herhangi birinin veya kendi hizmetinde bulunmak için izinsiz
 
 
vazifesini terketmek;
 
 
3 - Koruduğu bağ ve bahçe ve ekinlerden fuzili faydalanmak;
 
 
4 - Kendi hayvanlarını otlatmak ve köye çobanlık etmek;
 
 
5 - Levha, elbise ve silah ve cüzdanını üzerinde taşımamak veya değiştirmek.
 
 
 
 
Madde 82 - Silahını ve cephanesini kayıtsızlığı yüzünden kaybeden veya iste-
 
 
ğiyle aharın eline geçmesine sebep olan korucu hemen çıkarılarak hakkında ayrıca
 
 
ceza yapılmak üzere Hükümete haber verilir ve silah ve cephane parası ödettiri-
 
 
lir.
 
 
 
 
DOKUZUNCU FASIL
 
 
Köy imamları
 
 
 
 
 
 
Madde 83 - Köy imamları köy derneğinin intihabı ve müftünün buyurultusiyle
 
 
tayin olunurlar. Bu kanunun neşri tarihinde mevcut olan imamlar yeniden buyrultu
 
 
almağa mecburdurlar.
 
 
 
 
Madde 84 - İmam olacaklar yirmi dördüncü maddeye göre (ikinci fıkrasından
 
 
başka) lazım gelen sıfatları haiz olmakla beraber ilmihal, amalierbaa ve kafi
 
 
derecede Türkiye coğrafyası ve Türk ve İslam tarihini ve sağlık işlerini bilmek
 
 
ve okunaklı yazı yazmak lazımdır.
 
 
 
 
Madde 85 - Köy imamlarına köyce şimdiye kadar ne veriliyorsa gene o verile-
 
 
cektir. Ancak verilen şeyler, ihtiyar meclisi vasıtasiyle toplanır ve verilir.
 
 
 
 
Madde 86 - Bir köyde birden fazla imam bulunursa ihtiyar meclisinde aza
 
 
olarak bulunacak imamı kaymakam seçer.
 
 
 
 
ONUNCU FASIL
 
 
Müteferrik maddeler
 
 
 
 
 
 
Madde 87 - Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunmıyan gerek şahıslar, gerek
 
 
şahıs hükmünde olan cemiyet ve şirketlerin (eşhası hususiye ve hükmiye) köylerde
 
 
arazi ve emlak almaları memnudur.
 
 
(Ek fıkra: 21/6/1984-3029/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 13/6/1985
 
 
tarih, E. 1984/14, K. 1985/7 sayılı Kararı ile.)
 
 
(Ek fıkralar: 22/4/1986-3278/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 9/10/1986
 
 
tarih, E. 1986/18, K. 1986/24 sayılı kararı ile.)
 
 
 
 
Madde 88 - Ecnebi tebaası köylerde ikamet etmek için Dahiliye Vekaletinden
 
 
resmi tezkere alacaklardır. Bu tezkerelerin verilip verilmemesi ve ikamet müd-
 
 
detlerinin azaltılıp çoğaltılması Dahiliye Vekaletine aittir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madde 89 - İşbu Köy Kanunu kadın ve erkek nüfusu yüz elliden yukarı olan
 
 
köyler içindir. Nüfusu yüz elliden aşağı olan köyler bu kanuna göre köy ahali-
 
 
sinden seçim hakkı olanların yarısından çoğunun istemesiyle etrafındaki bir saat
 
 
ve ondan aşağı olan köylerden birine bağlanırlar veyahut vali veya kaymakam bu
 
 
kanunun hangi maddeleri yapılacağını ayrıca emreder. Bu kabil köyler hiçbir köye
 
 
bağlanmaz ve vali veya kaymakam da hiçbir emir vermezse eski göreneklerine göre
 
 
işlerini yaparlar.
 
 
 
 
 
 
Madde 90 - Yüz elli nüfustan aşağı birkaç köy bir arada bulunursa her köyde-
 
 
ki seçim hakkı onların yarısından çoğunun isteğiyle birleşerek bu kanuna göre
 
 
bir köy olurlar.
 
 
 
 
 
 
Madde 91 - İşbu kanunun bir tanesini köy odasında diğer bir tanesini de kö-
 
 
yün cami veyahut mektebinde bulundurmayan köy muhtarı kaymakamın emriyle köy
 
 
sandığına beş lira ceza parası verir.
 
 
 
 
 
 
Madde 92 - İşbu kanundaki cezayinakdiler köy sandığının varidatıdır.
 
 
 
 
 
 
Madde 93 - Köy mühürleri bu kanuna merbut numune veçhile bir çeşitle vila-
 
 
yetlerce yaptırılıp gönderilir. Köy mühürü bir kutu içinde bulundurulur ve üzeri
 
 
ihtiyar meclisinin en az iki azası tarafından mühürlenir ve ihtiyar meclisi
 
 
önünde açılır.
 
 
 
 
 
 
Madde 94 - İşbu Köy Kanunu köy mekteplerinde çocuklara belletilir.
 
 
 
 
 
 
Madde 95 - İşbu kanuna muhalif ve köylere ait bütün kanunlar, nizamlar ve
 
 
maddeler kaldırılmıştır.
 
 
 
 
Ek Madde 1-(5/7/1939 tarih ve 3664 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup,
 
 
ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)
 
 
Salma köyde oturanlar için hane başına tevzi edilir. Bir hanede oturanların
 
 
kendilerine ait gelirleri olduğu takdirde bunlar dahi ayrı hane sahibi sayılır-
 
 
lar. Salma tevzi edilirken her hanenin tediye kudreti esas olarak gözönünde tu-
 
 
tulur.
 
 
Köy haricinde oturup da köyde maddi alakası bulunanların vergi miktarı, o
 
 
köydeki alaka ve istifadelerinin derecesi nisbetiyle ölçülür ve ona göre tayin
 
 
olunur.
 
 
 
 
Ek Madde 2 - (5/7/1939 tarih ve 3664 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü
 
 
olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
 
Köyün aylıklı adamlarının ücretleriyle mecburi işlerden başka hiç bir iş
 
 
için ve hiç bir nam ve maksatla salma salınamaz. Bu suretle toplanan paralar bu
 
 
işlerden maada hiç bir yere ve hizmete tahsis olunamaz.
 
 
 
 
Ek Madde 3 - (5/7/1939 tarih ve 3664 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü
 
 
olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
 
Köy İhtiyar meclisi salınacak salmanın nisbet, cins ve mikdarını İkincikanun
 
 
ayı içinde tayin ve tevzi cetvellerini tanzim ederek on beş gün müddetle umumun
 
 
görebileceği yerlere asmak suretiyle ilan ve hariçte bulunanlara tebliğ eder.
 
 
Salınan salmalarda kanun hükümlerine uygunsuzluk veya nisbetsizlik olduğunu id-
 
 
dia edenler ilan veya tebliğ müddetinin hitamından itibaren on gün içinde iti-
 
 
razlarını köy muhtarına söylerler veya yazı ile bildirirler ve müracaatlarını
 
 
tutulacak deftere yazdırarak bir ilmühaber alırlar.
 
 
Köy ihtiyar meclisi bir hafta içinde itirazlara bakarak kararını vermeğe
 
 
ve itiraz edenlere bildirmeğe mecburdur. Bu kararlar aleyhine tebliğ tarihinden
 
 
itibaren on beş gün içinde merkez kazasında valiye, diğer kazalarda kaymakamlara
 
 
müracaat edilebilir. Bunların verecekleri kararlar kat'i olup aleyhine Devlet
 
 
Şurasına müracaat edilemez.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek Madde 4 - (5/7/1939 tarih ve 3664 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü
 
 
olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
 
Salma kararlarının köy karar defterine geçirilmesi ve tadilatının işaret
 
 
olunması mecburidir.
 
 
 
 
Ek Madde 5 - (5/7/1939 tarih ve 3664 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi hükmü
 
 
olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
 
Salma mükellefiyetini aynen veya nakden ifa edemiyenler bedenen çalıştırı-
 
 
labilirler.
 
 
 
 
Ek Madde 6 - (Ek: 18/7/1963 - 286/1 md.)
 
 
Seçim tutanaklarının verilmesi ilçe seçim kurullarına aittir. Bu kurullar,
 
 
muhtarlığa ve ihtiyar meclisi asil ve yedek üyeliklerini kazananların tutanak-
 
 
larını geciktirmeksizin verir. İlçe seçim kurulu başkanı köy muhtarlığına ve
 
 
ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir su-
 
 
retini o seçim çevresinde derhal ilan ettirir. Diğer bir suretini de bir hafta
 
 
süre ile ilçe seçim kurulu kapısına astırır.
 
 
Muhtarlıkları, ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerini kazananların
 
 
köyler itibariyle bir listesi ilçe seçim kurullarınca vali veya kaymakamlara
 
 
verilir.
 
 
 
 
Ek Madde 7 - (Ek: 18/7/1963-286/1 md.)
 
 
İlçe seçim kurullarının kararlarına; 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı
 
 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 129 uncu
 
 
maddesinde belirtilen süreler içinde,
 
 
Seçimin iptaline dair kararlarına da 15 gün zarfında,
 
 
İl seçim kurullarına itiraz edilebilir.
 
 
İl seçim kurulları itirazları inceliyerek en geç bir ay içinde kesin olarak
 
 
karara bağlarlar. İl seçim kurullarınca muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinin
 
 
iptali halinde aşağıda yazıldığı şekilde hareket edilir.
 
 
A) Muhtar ve ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski muhtar ve ihtiyar
 
 
meclisi yeni seçim yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler.
 
 
B) Sadece muhtar seçimi iptal edilmişse yeni muhtar seçilinceye kadar muh-
 
 
tarlık görevlerini yeni seçilen birinci üye görür. (Muhtarın geçici olarak gö-
 
 
revini yapamıyacağı hallerde de görevi, aldıkları oy sırasına göre üyeler tara-
 
 
fından yürütülür.)
 
 
C) Yalnız ihtiyar meclisi seçimi iptal edilmişse eski meclis yeni seçime
 
 
kadar görevine devam eder.
 
 
 
 
 
 
Ek Madde 8 - (18/7/1963 - 286/1 md. ile gelen ek 9 uncu madde hükmü olup
 
 
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
 
Devlet İstatistik Enstitüsü İlçe seçim kurulları tarafından seçimi takip
 
 
eden bir ay zarfında kendisine intikal ettirilecek belgelere dayanarak köyler
 
 
itibariyle seçmenler sayısını, oy kullananlar sayısını ve muteber sayılan oy
 
 
sayısını, seçimi takip eden bir yıl içinde yayımlar.
 
 
Ara seçimlerinin sonuçları Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlan-
 
 
maz.
 
 
 
 
Ek Madde 9 - (20/5/1987-3367/1 md. ile gelen ek 11 inci md. hükmü olup
 
 
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
 
Köy muhtarı, köy ihtiyar meclisinin olumlu kararını aldıktan sonra, köy
 
 
yerleşme planının yapılmasını bağlı bulunduğu mülki amirinden talep edebilir.
 
 
Köy yerleşme planı, köy yerleşik ve gelişme alanını ihtiva eder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek Madde 10 - (20/5/1987-3367/1 md. ile gelen ek 12 inci md. hükmü olup
 
 
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
 
Valilikçe resen veya köy muhtarının talebi uygun bulunduğu takdirde, köy
 
 
yerleşme planının yapılması için Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonuna gönde-
 
 
rilir.
 
 
Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonu, Vali Yardımcısı başkanlığında Maliye
 
 
ve Gümrük, Bayındırlık ve İskan, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıkları ve Tapu
 
 
Kadastro Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşlarının birer teknik elemanı ile köy
 
 
temsilcisinden oluşur. Gerektiğinde bu komisyona ilgili diğer kuruluşlardan da
 
 
uzman eleman iştirak ettirilir.
 
 
Komisyon, köyün halihazır ve gelişme durumunu dikkate alarak, konut ve
 
 
genel ihtiyaçlarına göre köy yerleşme planını düzenler. Bu plan üzerinde Tarım
 
 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı, meri İmar Kanunu ve bu konudaki yönetmelik hüküm-
 
 
lerine tabi olmaksızın, parsellerin konumunu belirleyen işleri yapar veya yap-
 
 
tırır. Bu plan valilikçe onaylanarak kesinleştirilir ve yürürlüğe girer.
 
 
 
 
Ek Madde 11 - (20/5/1987-3367/1 md. ile gelen ek 13 üncü md. hükmü olup
 
 
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
 
Komisyon kararı ve köy yerleşme planı köy muhtarlığına tebliğ edilir. İti-
 
 
raz edilmezse valinin onayı ile kesinleşir. Köy muhtarı köy ihtiyar meclisinin
 
 
kararına dayanarak komisyon kararına karşı en geç 30 gün içinde valiliğe itiraz
 
 
edebilir, itiraz valilikçe 15 gün içinde karara bağlanır. Bu karar kesindir.
 
 
Kesinleşen kararlar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulanır.
 
 
 
 
Ek Madde 12 - (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 14 üncü md. hükmü olup
 
 
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
 
Köy yerleşme planında konut alanı ve köy genel ihtiyaçlarına ayrılan yerler,
 
 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mera, yaylak, seyrangah, yol, har-
 
 
man ve panayır yerleri gibi alanlar ve Hazinenin mülkiyetinde olup kamu hizme-
 
 
tine tahsis edilmemiş taşınmaz mallar köy yerleşme planının onayı ile bu vasıf-
 
 
larını kendiliğinden kaybeder ve valiliğin talebi üzerine köy tüzelkişiliği
 
 
adına resen tapuya tescil edilir.
 
 
 
 
Ek Madde 13 - (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 15 inci md. hükmü olup
 
 
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
 
Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok 2000 m2 olmak
 
 
üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi
 
 
bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden
 
 
satılır.
 
 
Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek,
 
 
o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır.
 
 
Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren
 
 
en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunludur.
 
 
Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemez-
 
 
ler.
 
 
 
 
Ek Madde 14 - (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 16 ncı md. hükmü olup
 
 
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
 
6831 sayılı, Orman, 2634 sayılı Turizmi Teşvik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
 
 
Varlıklarını Koruma, 1051 sayılı Kanunla değişik 7269 sayılı Umumi Hayata Mües-
 
 
sir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair ve 2565
 
 
sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunları bu Kanun kapsamı
 
 
dışındadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu Kanunun hükümleri, belediye mücavir alanında bulunan köyler için, valinin
 
 
teklifi ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayı ile uygulanır.
 
 
 
 
 
 
Ek Madde 15 - (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 17 inci md. hükmü olup
 
 
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
 
 
Komisyonun teşkili, çalışma ve karar verme esas ve usulleri, köy tüzelkişi-
 
 
liği adına yapılacak tesciller, köy yerleşme planı düzenleme esas ve usulleri,
 
 
ihtiyaç sahiplerinde aranan vasıflar, devir yasakları, taşınmaz malların amaca
 
 
uygun kullanılma esasları, rayiç bedel tayini, satış esasları ve diğer hususlar,
 
 
bir yönetmelikle belirlenir.
 
 
Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay
 
 
içinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlünce
 
 
ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanır.
 
 
 
 
 
 
Madde 96 - İşbu kanunun hükümleri neşir ve ilanı tarihinden başlar.
 
 
 
 
 
   
Madde 97 - İşbu kanunun hükümlerini yaptırmağa Dahiliye ve Adliye Vekilleri
 
   
memurdur.
 
   
 
   
 
   
*
+
Mahalli idareler, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 123 ve 127 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Anayasanın 123 üncü maddesinde idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu ve kanunla düzenleneceği, idarenin kuruluş ve görevlerinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
   
* *
+
Bu itibarla ülkemizin idari sistemi temel olarak merkezi idare ve mahalli idare olarak iki temel eksene oturmaktadır. Anayasamızın ortaya koyduğu esaslara göre idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütün olup kamu hizmetlerinin görülmesinde merkezi ve mahalli idareler uyum ve koordinasyon içinde hareket etmektedir. Bu çerçevede, mahalli hizmetlerin zamanında, yeterli, kaliteli, etkin ve ekonomik şekilde sunulmasını sağlayacak bir yerel yönetim sisteminin kurulması önem kazanmaktadır.
   
+
Anayasanın 127 nci maddesi “Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.
   
+
Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.
   
442 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
+
Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır.
   
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
+
Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.
  +
  +
Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.
   
+
Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.
   
+
Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.” hükmünü amirdir.
   
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
+
Köy Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra üç yeni Anayasa yürürlüğe girmiş, yerel yönetimlerin diğer saç ayağını oluşturan belediye ve il özel idarelerinin hukuki yapıları yeniden düzenlenmiştir. 1982 Anayasasına göre, bir yerel yönetim birimi olan köylerin, Anayasanın 127 nci maddesinde öngörülen ilkeler ve kamu yönetimi düşüncesindeki değişime uygun olarak katılımcı bir anlayışla yeniden düzenlenmesinin anayasal bir zorunluluk olduğu görülmektedir.
   
Yürürlükten kaldırılan --------------------------------
+
58, 59 ve 60 ıncı Hükümetlerle Türkiye’de kamu yönetiminde kapsamlı bir reform çalışması başlatılmıştır. Bu reform çalışmalarının en önemli ayaklarından birisini de mahalli idarelerle ilgili olarak gerçekleştirilen yasal düzenlemeler oluşturmaktadır. 60 ıncı Hükümet Programında “İl özel idareleri, Belediyeler ve köylerden oluşan yerel yönetimlerimizin hizmet kapasitesini geliştirmek ve finansman imkânlarını kuvvetlendirmek yeni hükümetimizin temel öncelikleri arasında yer alacaktır.
   
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
+
Bu çerçevede, geçen dönem hazırlıklarını tamamlamış olduğumuz İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı bu dönemde çıkarılarak yerel yönetimlerimiz mali yönden de güçlendirilecek, Köy Kanunu da yenilenecektir.” Denilmektedir.
   
-------------------------------------- -------- --------- --------------
+
Mahalli idarelerle ilgili olarak reform süreci içinde;
  +
  +
• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
  +
• 5393 sayılı Belediye Kanunu,
  +
• 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
  +
• 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve
  +
• 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun,
  +
• 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
  +
• 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun,
  +
çıkarılarak yürürlüğe konmuştur.
   
20 Temmuz 1330 tarihli Kır Bekçileri Kanu-
+
Yeni yasal düzenlemelerde; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlüklerine önem verme, katılımcılık ve sivil toplum kuruluşlarıyla birliğinin ön plana çıkarılması; saydamlık, açıklık, hesap verme sorumluluğu, yerinden yönetim, öngörülebilirlik, yetki devri ve yerindelik prensipleri esas alınmıştır.
   
nunun bu Kanuna uymayan hükümleriyle Köy
+
Yeni mevzuatla merkezi idarece yürütülen mahalli nitelikli kamusal hizmetlerin yerel yönetimlere devri sağlanmıştır. Bu düzenlemeler sonrasında yerel hizmetlerdeki nitelik ve nicelik açısından gözlemlenen iyileşme ve bu hizmetlere ulaşmada sağlanan kolaylıklar, yapılan bu yasal düzenlemelerin yerinde ve isabetli olduğunu göstermektedir. İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanununda yapılan değişikliklerle de il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinin hizmet alanları genişletilmiştir. Özetle, mahalli idareler alanında yapılan bu değişikliklerle, hem bu alanı düzenleyen temel mevzuat çağdaş esaslara göre yenilenmiş hem de mahalli idare sistemimizin uluslararası normlara ve özellikle de Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uyumu sağlanmıştır.
   
Kanununun 54 ve 55 inci maddeleri 2/7/1941 4081 36
+
Daha önce merkezi idare tarafından yürütülen yerel nitelikli birçok kamu hizmeti yerel yönetimlere devredilmiştir. Bu kapsamda, sadece hizmetler devredilmemiş, aynı zamanda kaynak bölüşümü de yeni esaslara bağlanmıştır. Yerel yönetimlerin kaynaklarının artırılması sürekli bir hedef olarak görülmüş ve bu konuda yerel yönetimlerin mali kapasiteleri önemli oranda artırılmıştır.
   
+
Mahalli müşterek nitelikli kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında halka hesap veren, demokratik, şeffaf, öngörülebilir ve iyi yönetişim ilkelerinin egemen olduğu bir mahalli idare yapısının kurulması için mahalli idarelerde yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmış ve bu idarelerin, sorumluluk, görev ve hizmet alanında birçok temel düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, mahalli idareleri düzenleyen temel kanunlar yeniden ele alınarak günün şartlarına uygun, çağdaş yönetim ilkelerini esas alan, idari süreçlerde sivil katılıma önem veren bir yerel yönetim anlayışı hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Ancak, bu sürecin eksik kalan unsuru köy idareleridir.
   
442 sayılı Köy Kanununun 26, 27, 29, 31 ve
+
442 sayılı Köy Kanunu 1924 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun 1924 ve devamındaki birkaç on yıl boyunca yeterliliğini korumuştur. Ancak, Türkiye’deki sosyal, ekonomik ve kültürel değişim süreci Kanunun pek çok maddesini aşındırmış ve işlevsiz kılmıştır. Köy Kanunu yürürlüğe girdiği yıl Türkiye nüfusunun % 85’i köylerde yaşarken 2008 yılında bu oran % 17’dir. 1924 yılından günümüze kadar köy nüfusu nerede ise aynı kalırken, köylerin nüfus içindeki payı sürekli azalmıştır. Türkiye’de toplam köy sayısı 34.146, köy altı yerleşim yerleri (mezra, kom v.s.) sayısı ise 47.081’dir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2008 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre toplam köy nüfusu 12.047.755’tir. Ortalama köy nüfusu 353 kişidir. Köy idarelerine yönelik bir düzenleme 80 bin dolayında yerleşim ve 12 milyon nüfusu doğrudan etkileyecektir.
   
32 nci maddeleri ile 41 inci maddesinin
+
1924 yılı şartlarında tanımlanan köy idaresinin görevleri de kentleşme, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere paralel olarak anlamını ve önemini yitirmiştir. Örneğin, köy namına nalbant, bakkal, arabacı dükkânları yaptırmak; Devlet parasını kıymetinden aşağı aldırtmamak; bir adamın suda veya başka suretle başına bir felaket gelince onu kurtarmak gibi görevler 2009 yılı Türkiye’sinin idari ve sosyal yapısı ile uyumlu olmayan işlevsiz görevlerdir.
   
(Kaymakamın seçim için köy derneğini
+
Köy gelirleri de zamanla anlamsız hale gelmiştir. Salma geliri 442 sayılı Köy Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve EK 1 maddesi ile düzenlenmiştir. Köy işlerini gören köyün aylıklı adamlarının aylık ve yıllıklarıyla köy sınırları içinde yapılacak mecburi köy işlerine yetmezse;
   
toplamasına) dair olan hükmü 7/7/1950 5672 3
+
“En yüksek haddi yirmi lirayı aşmamak üzere herkesin hal ve vaktine göre köy ihtiyar meclisi kararıyla köyde oturanlara ve köyde maddi alakası bulunanlara salma salınır.”
   
+
“Salma köyde oturanlar için hane başına tevzi edilir. Bir hanede oturanların kendilerine ait gelirleri olduğu takdirde bunlar dahi ayrı hane sahibi sayılırlar. Köy haricinde oturup da köyde maddi alakası bulunanların vergi miktarı, o köydeki alaka ve istifadelerinin derecesi nisbetiyle ölçülür ve ona göre tayin olunur.”
   
442 sayılı Köy Kanunun 21, 24, 28, 49, 50, 51,
+
Salma aslında bir baş vergisidir. Vergi adaletine uygun değildir. Yeni Türk Lirası uygulamasından önce, fiilen ekonomik değerini yitirmişti. Salma, YTL sonrası dönemde bir ölçüde anlamlı hale gelse de uygulanmasındaki güçlükler, meblağın düşüklüğü, ödenmediği takdirde tahsilinin zorluğu ve cebri tahsilâtta verimliliğinin düşüklüğü gibi nedenlerle çok fonksiyonel değildir.
   
52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 67 nci
+
442 sayılı Köy Kanununun 15 inci maddesi “Köy işlerinin birçoğu bütün köylü birleşerek imece ile yapılır.” hükmünü taşımaktadır. İmece köy bütçesinde akçal karşılığı ile gösterilir. Bu açıdan köyün gelirleri arasında sayılmalıdır. Ancak, köylerde geleneksel yapının zayıflaması imece uygulamalarının da büyük ölçüde etkinliğini yitirmesi sonucunu doğurmuştur.
   
maddeleriyle 5672 sayılı Kanunun ek 1, ek 2 ve
+
Tüm bu gelişmeler, 442 sayılı Köy Kanununun esaslı bir değişime tabi tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla kanun yeniden ele alınmak suretiyle yazılmış, toplumsal talep ve ihtiyaçlar dikkate alınarak ilgili tarafların katkıları da sağlanarak yeni Köy Kanunu Taslağı hazırlanmıştır.
   
ek 3 üncü maddeleri ve 5998, 6835,7366 sayılı
+
Köyler nüfus esasına göre kademelendirilerek küçük köyler için köylere hizmet götürme birlikleri işlevsel kılınacaktır. Bu suretle ölçek ekonomilerinden yararlanılarak daha az maliyetle, daha büyük ve etkili hizmet sunumu gerçekleştirilecektir. Köylere hizmet götürme birlikleri 2005 yılından bu güne kadar uygulanan ve büyük başarı elde edilen KÖYDES Projesi ile kendilerini ispatlamış demokratik birimlerdir. Köylerin % 76,88’inin nüfusu 1.000’in altındaki yerleşimlerdir. Nüfusu 5.000’in üzerinde yer alan köylerin tüm köyler içindeki nüfus payı yalnızca % 0,11’dir. Köylerin kademelenmesine dayalı model ölçek ekonomilerinin sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Köylere genel bütçe tahsilâtından pay verilmesi ile köy idarelerinin mali yapısı da kuvvetlendirilmiş olacaktır.
   
kanunlar 18/7/1963 286 3
+
Günümüz dünyasında ülkeler arasında ciddi gelişmişlik farkları bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin kendi içinde bölgesel, kentsel-kırsal alanlar arasındaki farkları ile şehirlerin birbiriyle olan gelişmişlik farkları gelişmekte olan ülkelere göre daha azdır. Bu ülkeler gelişim süreçlerinde ekonomik gelişmelerine paralel olarak kendi içindeki gelişmişlik farklarını da azaltabilmişlerdir.
   
+
Cumhuriyet tarihi boyunca başta sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin kurulduğu tarihte 13 milyonluk ülke nüfusunun büyük çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamaktaydı. Bu gerçeğin farkına varılarak kırsal alanda yaşayan nüfus çoğunluğunun altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla 1924 yılında Köy Kanunu çıkarılmıştır. İzleyen dönemde kurulan değişik bakanlıklar ve bunlara bağlı birimler kanalıyla kırsal alan altyapısının tamamlanması için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu alandaki çalışmaların en kapsamlısı ise, 2005 yılında uygulamaya konulan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesidir.
   
18/7/1963 gün ve 286 sayılı Köy Kanununda
+
2005 yılında ülke genelinde (İstanbul ve Kocaeli illerimiz haricindeki) 79 ilde uygulamaya konulan KÖYDES Projesi ile; susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması ile köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi, alt yapı hizmetleri konusundaki mağduriyetlerin büyük ölçüde giderilmesi ve bu alanlardaki hayat kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. KÖYDES Projesi, vali ve kaymakamların önderliğinde, il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birlikleri aracılığı ile mahalli imkân ve kabiliyetleri en verimli şekilde kullanarak, henüz içme suyu ve yolu bulunmayan veya yetersiz olan köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulmasını, köy yollarının yapılmasını ve standartlarının yükseltilmesini hedeflemiştir.
   
değişiklik yapılmasına dair Kanunun, seçimlerle
+
İllere tahsis edilen ödenekler; temel bileşenler analizi yöntemi denilen; illerin yatırım ihtiyaçları ve kapasiteleri göz önünde bulundurularak, KÖYDES Projesi temel amacına odaklı çok sayıda değişkenin analizlere dahil edildiği, kırsal altyapı yetersizliklerinin giderilmesine öncelik veren, bilimsel bir dağıtım yöntemi ile belirlenmektedir.
   
ilgili ve 2972 sayılı Kanuna aykırı hüküm-
+
Proje kapsamında 2005 ve 2009 yılları arasında;
   
leri 18/1/1984 2972 37
+
 2005 yılında 200 milyon TL,
  +
 2006 yılında 2 milyar TL
  +
 2007 yılında 2 milyar TL
  +
 2008 yılında 500 milyon TL
  +
 2009 yılında 500 milyon TL olmak üzere
  +
 Toplam 5,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin şu ana kadar 5,1 milyar TL’lik kısmı birlik hesaplarına gönderilmiş ve kırsal alanda önceliklendirilen sorunların tamamına yakını çözüme kavuşturulmuştur.
   
+
KÖYDES Projesi ile aynı zamanda; ülkemizdeki alt yapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması yoluyla hem bölgeler arası hem de iller arası kalkınmışlık farklılıklarının giderilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle uygulamada her yıl ödenek dağılımı kriterleri belirlenirken daha az gelişmiş iller ve bölgeler lehine iyileştirmeler yapılmıştır. Köy alt yapısının en sorunlu olduğu Karadeniz Bölgesi (% 27,9), Doğu Anadolu Bölgesi (% 21,3) ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine (% 14,0) toplam ödeneğin % 63,2 si aktarılarak diğer bölgelerle aralarındaki kalkınmışlık farkının azaltılması yoluna gidilmiştir.
   
+
Kapsamı ve bütçeden ayrılan kaynağıyla KÖYDES Projesi, Türkiye’de 21 nci yüzyılda hâlâ yolsuz ve susuz yerleşim yerlerinin bulunmasının kabul edilemez olduğu bilinciyle köye ve köylüye yönelik Cumhuriyet tarihindeki en önemli kırsal kalkınma projesidir.
   
+
Yeni Köy Kanunu KÖYDES benzeri başarıların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik küçük köylerde köylere hizmet götürme birliklerini ön plana çıkaran, büyüklerinde ise teşkilat ve mali kaynakları kuvvetlendirilmiş köy idareleri ile hizmetleri ifa etmeyi mümkün hale getirmeyi amaçlayan bir yaklaşım benimsemiştir.
   
+
Köy idarelerindeki yetersizlikler Cumhuriyet tarihi boyunca çoğu merkezi hükümet takviyesini öngören örnek köy, merkez köy, toplum kalkınması, köy-kent gibi modellerle çözüm aranmıştır. Bunlarla kısmi bir takım başarıya ulaşılmışsa da köy idarelerinin sorunları büyük ölçüde varlığını sürdürmüştür. Yeni Köy Kanunu mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin mahalli bir yapıya görülmesini amaçlamaktadır.
   
+
Mevcut köy idarelerinin yapısını andıran, köyde gelenekselleşmiş köy meclisi ve muhtar gibi organlar köy halkı tarafından bilinen yapılardır. Yeni Kanunda bu yapılar büyük ölçüde geliştirilerek muhafaza edilmiştir. İşlevini yitiren köy derneği kaldırılmıştır. Geçici köy korucuları ile ilgili düzenlemeye dokunulmamış, mevcut 442 sayılı Köy Kanununda bunlarla ilgili hükümler korunarak 442 sayılı Köy Kanununun adı Geçici Köy Korucuları ve Gönüllü Köy Korucuları Kanunu olarak değiştirilmiştir.
   
+
15 Ekim 1985 tarihinde imzaya açılan, Türkiye’nin 21 Kasım 1988’de imzaladığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 4 üncü maddesinin 3 üncü bendinde “Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihan vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir başka makama verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri göz önünde bulundurulmalıdır.” düzenlemesi vardır. Köy halkına en yakın idare köy ve bunların kurdukları köylere hizmet götürme birlikleridir.
   
+
2004 yılında Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2005 yılında Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile Türk Mahalli İdare Sistemi büyük bir dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu sistemin düzenlenmemiş son unsuru köy idaresidir. Köy Kanunu değişen toplumsal, ekonomik ve demografik koşulların zorunlu kıldığı bir düzenlemedir. Ölçek ekonomilerinden yararlanılarak bu idarelerin idari ve mali kapasitelerini artırmak amaçlanmıştır. Bu itibarla köy idareleri kademelendirilmiş, sisteme destek olarak köylere hizmet götürme birlikleri dâhil edilmiştir.
   
+
Köy idarelerinin idari ve mali kapasitelerinin artırılması suretiyle kırsal alanda yer alan sıkıntılar azalacaktır. Köyler gerçek birer mahalli idare olarak tasarlanmaktadır. Geri çağırma gibi yeni müesseseler sisteme dahil edilmektedir. Bu suretle katılımcı, şeffaf, saydam ve hesap verebilir kamu yönetimi anlayışının hakim kılınması hedeflenmiştir. Yeni Köy Kanununun Türkiye’nin 21 inci yüzyıldaki kırsal kalkınma sürecinde önemli katkıları beklenmektedir.
   
442 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
 
   
YÜRÜRLÜĞE GİRiŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
 
   
 
   
 
   
Kanun Yürürlüğe
 
   
No. Farklı tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler Giriş Tarihi
 
   
---------- --------------------------------------------------- ---------------
 
   
684 -- 2/12/1925
 
   
1256 -- 1/5/1928
 
   
2329 -- 28/10/1933
 
   
2491 -- 6/6/1934
 
   
3664 -- 11/7/1939
 
   
4081 -- 10/7/1941
 
   
4114 -- 25/9/1941
 
   
5672 -- 12/7/1950
 
   
5998 -- 13/1/1953
 
   
6169 -- 24/7/1953
 
   
6250 -- 19/2/1954
 
   
6835 -- 10/9/1956
 
   
7165 -- 25/11/1958
 
   
7366 -- 29/7/1959
 
   
286 -- 26/7/1963
 
   
906 -- 15/7/1967
 
   
1252 -- 22/4/1970
 
   
2108 -- 10/9/1977
 
   
2972 -- 18/1/1984
 
   
3029 -- 28/6/1984
 
   
3175 -- 4/4/1985
 
   
3278 -- 6/5/1986
 
   
3367 -- 26/5/1987
 
   
KHK/336 -- 5/8/1988
+
KÖY KANUNU TASARISI TASLAĞI MADDE GEREKÇELERİ
   
4342 -- 28/2/1998
+
Madde 1- 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu yaklaşık 85 yıldır yürürlüktedir. Kanunun yürürlüğe girdiği 1924 yılında, Türkiye nüfusunun % 85’i köylerde, % 15’i şehirlerde yaşamaktaydı. Zaman içinde ülkemizin sosyal, ekonomik, demografik ve kültürel yapısında köklü değişimler yaşanmıştır. Kentlerde yaşayan nüfusun oranı % 82’lere ulaşırken köylerde yaşayan nüfusun oranı % 18’e düşmüştür. Bu değişime bağlı olarak, kırsal alandaki ihtiyaçların kapsam ve niteliği de değişme uğramıştır. Değişen ve artan ihtiyaçlara Köy Kanununda öngörülen hukuki yapıyla cevap verilemez hale gelmiştir. Bu amaca yönelik olarak yeni Köy Kanunu ele alınmıştır.
  +
Madde 2- Kapsam maddesidir.
  +
Madde 3- Temel kavramların tanımı net bir şekilde yapılarak özellikle Köy tanımlanmaktadır. Bu tanımda 442 sayılı Kanunda yer alan tanımdan da yaralanılarak 85 yıllık bir operasyonel tanım terk edilmemiştir.
  +
Madde 4- Köy kanunu ile birbirinden farklı köylere tek tip bir idari model getirilmesinin çeşitli sorunlara yol açtığı görülmektedir. 100 nüfuslu bir köyle 500 ya da 1.000 nüfuslu köylerin ihtiyaç ve imkânları birbirinden çok farklı olabilmektedir. Bu itibarla yeni Köy Kanunu bu farkları göz önüne alarak köy nüfuslarına bağlı olarak üç grup köy öngörmüş; bunun paralelinde görev, gelir ve organları kademelendiren bir anlayış benimsemiştir.
  +
Madde 5- 442 sayılı Köy Kanununda köy kurulmasına ait bir hüküm bulunmamaktadır. Yeni kanun köy tanımı dışında köy kurulmasını da yeni bir anlayışla düzenlemektedir. Köy kurulmasında coğrafî, ekonomik, sosyal şartlar ile nüfus ve kamu hizmetlerinin gerekleri göz önünde bulundurulur. Köy kurulması böylece belli ölçütlere bağlanmaktadır. Ayrıca çeşitli olağanüstü ve mücbir nedenlerle de İçişleri Bakanlığına köy kurulma imkânı tanınmaktadır.
  +
Madde 6- Yeni kurulan bir köyün sınırlarının, kuruluşu izleyen üç ay içinde tespit edilmesi öngörülerek sınır ihtilafını en aza indirecek modern ve bilimsel kıstaslar öngörülmektedir. 442 sayılı Kanunun kabul edildiği tarihte coğrafi koordinat esasının uygulanması söz konusu değildi. Ancak, günümüz teknik ve bilgi düzeyi bu imkânları sağlamaktadır.
  +
Madde 7- Bu madde ile köy sınırını kesinleşmesine yönelik usul belirlenmektedir. Köylerin sınırı; yeni kurulan köy ile sınırdaş köy meclislerinin kararı, kaymakamın görüşü ve valinin onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan belgelerin birer örneği; köy muhtarlığına, tapu sicil müdürlüğüne ve il özel idaresine gönderilir.
  +
Madde 8- İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıkları dışında 442 sayılı Kanuna göre çok basit ve hızlı bir sistem getirilmektedir. Zira, köyler arası sınır toplum ve idarenin kaynak ve zaman kaybına yol açmaktadır. Ayrıca ihtilaflar iyi komşuluk esasına dayalı ve yardımlaşma kültürü içinde yaşayan köyler ve köylüler arasında gereksiz ve derin husumetlere yol açmaktadır. Bu itibarla bu ihtilafların çok seri bir şekilde çözülmesi önem taşımaktadır.
  +
Madde 9- Yerleşim yerlerinin adları konusu iki açıdan ele alınmalıdır. ilkin, bunların belli bir istikrar içinde korunması zorunluluğudur. Haberleşme, iletişim açısından bu önemlidir. İkincisi ise, sakinlerin kendi yaşadıkları yerle ilgili bu en temel konuda söz sahibi olabilmeleridir. Bu itibarla madde ad belirlemede çok basit ve seçilmişlerin tercihini ön plana çıkaran bir sistem benimsemiş, ama istikrarı sağlamak için de bir onay şartı koymuştur.
  +
Madde 10- Köy tüzel kişiliğinin kaldırılması açısından günün koşullarına uygun olarak objektif kurallar getirilerek yetki eskiden olduğu gibi İçişleri Bakanlığına verilmiştir. Ayrıca tüzel kişiliğin kaldırılmasında personel, hak ve alacaklar ile borçların durumu da netleştirilmiştir.
  +
Madde 11- Köylerin görevleri sayma usulü ile belirtilmiştir. Ancak, köylerin kademelenme modeline uygun görevleri de birinci, ikinci ve üçüncü grup köyler arasında kademelendirilmiştir. Nüfusları itibariyle bu üç grup köyün ihtiyaçları ve imkanları farklılık gösterdiğinden görevlerinin de kademelendirilmesi önem arz etmektedir. Ancak, küçük olmakla birlikte idari ve mali kapasiteleri diğer grup görevlerini de ifa edebilecek köy idarelerine bu imkanı sağlayan bir düzenleme getirilmiştir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde ise öncelik sırasının köyün mali durum ve hizmetin ivediliği kıstaslarına dayalı olarak köy meclislerince belirlenmesi usulü öngörülmüş, bu şekilde halk idaresinin ortaya çıkması amaçlanmıştır.
  +
Madde 12- 442 sayılı Köy Kanununda öngörülen ancak, işlevsiz olan köy derneği kaldırılmış; ihtiyar meclisinin adı 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa paralel olarak köy meclisi adını almış, geleneksel ve kurumsallaşmış bir isim olan muhtar muhafaza edilmiştir.
  +
Madde 13- Köy meclisi köyün karar organıdır. Köy meclisi, köylerin kademelenmesi modeline dayalı olarak üç grup köyde farklı sayılarda üyeden oluşmaktadır.
  +
Madde 14- Köy meclisinin görev ve yetkileri günümüz sosyal ve idari koşullarına bağlı olarak yeniden tanımlanmıştır. Anlamsız görevler yerine İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununa paralel ama köyün şartlarına uygun daha anlamlı görevler tanımlanmıştır. Yine yönetişim kavramına dayalı olarak köyü ilgilendiren önemli işlerin karara bağlanması için tüm seçmenlerin görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak hususunda köy meclisine yetki verilmiştir.
  +
Madde 15- 442 sayılı Köy Kanununda öngörülen toplantı periyodu haftada birden ayda bire çıkarılmıştır. Uygulamada Kanundaki açık hükme rağmen sosyal koşullara bağlı olarak muhtar ve üyelerin her hafta toplanması mümkün olmamaktaydı. Bu durum ise gereksiz ihtilaflara yol açtığı gibi idarenin kaynak ve zaman kaybına da yol açmaktaydı. Meclis toplantı zamanı bu sıkıntıları telafi etmeye yönelik olarak ayda bir şeklinde belirlenmiştir. Yine meclisin toplantı ve karar yeter sayıları ile çalışma usulü ihtilafa yol açmayacak şekilde tespit edilmiştir. Toplantıların halka açık olması ve kararların halka duyurulması hükmü getirilmiştir.
  +
Madde 16- 442 sayılı Köy Kanununda “Köy muhtarının köylü faydasına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Fakat, onun yerine kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, gene köylü tarafından verilir.” hükmü yer almaktadır. Kaymakamın genel bozma yetkisi kaldırılmıştır. Bunun yerine bir takım önemli sınırlı sayıda köy meclis kararı belirlenerek bunların onayı sistemine geçilmiştir. Madde bu haliyle daha demokratik, merkezi hükümet-mahalli idare dengesini koruyan bir yaklaşım benimsenmiştir.
  +
Madde 17- Köy meclis üyelerinin ve muhtarın yükümlülükleri ve yasakları köylerin kademelenmeleri anlayışına paralel olarak düzenlenmiştir. Birinci grup köylerde yasak ve yükümlülük sınırı geniş tutulurken, ikinci ve üçüncü grup köylerde köy nüfuslarının sınırlı olması nedeniyle yasak ve yükümlülükler alanı daha dar tutulmuştur.
  +
Madde 18- Meclis üyeliğinin sona ermesi hususunda uygulamada çıkan bir takım sorunları gidermeye yönelik olarak net ve detaylı bir düzenlemeye gidilmiş, Anayasanın 127 nci maddesine uygun olarak meclis üyeliğinin kaybedilmesi hususu Danıştay’ın kararına bağlanmıştır.
  +
Madde 19- Köy meclisinin feshi il genel meclisi ve belediye meclisindeki feshe paralel bir şekilde ve açıkça tanımlanmıştır. Ayrıca Anayasa’nın 127 nci maddesindeki ilke ve esaslara uygun bir şekilde fesih konusunda nihai karar mercii Danıştay olarak belirlenmiştir.
  +
Madde 20- Kanunda yazılı maddelere dayalı olarak meclisin boşalması halinde nasıl bir usul izleneceği 442 sayılı Köy Kanunuyla düzenlenmemiştir. Bu alandaki boşluğu gidermek için mülki idare amirine kamu görevlileri ya da köyden seçilme yeteneğine sahip kişiler arasında üç kişiyi görevlendirme yetkisi verilmiştir.
  +
Madde 21- Muhtar mahalli idare anlayışına uygun bir şekilde köyün başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olarak tanımlanmaktadır.
  +
Madde 22- 442 sayılı Köy Kanununda yer alan muhtarın göreceği köy işleri ve devlet işleri ayrımından vazgeçilmiş, bunun yerine mahalli idare organlarının başı sıfatıyla ve günün koşullarına uygun olarak görevleri yeniden tanımlanmıştır.
  +
Madde 23- Muhtarlığın sona ermesi sayma usulü ile tespit edilmiş, Anayasanın 127 nci maddesindeki ilke ve esaslara uygun olarak muhtarlığın Danıştay kararı ile sona ereceği hüküm altına alınmıştır.
  +
Madde 24- Muhtarlığın boşalması halinde yapılacak işlemler herhangi şüpheye mahal bırakmadan ilke, esas ve usuller bazında düzenlenmektedir. Burada muhtar görevlendirilmesi yeni yönetim anlayışına ve demokratik kurallara uygun bir biçimde tanımlanmaktadır.
  +
Madde 25- Köy muhtarının izin hakkı açıkça belirtilmiştir. Muhtarın yerine vekalet edecek meclis üyesini belirleme yetkisi açıkça madde hükmüne işlenmiştir.
  +
Madde 26- Muhtarların aldıkları muhtar ödeneği 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasıyla düzenlenmiştir. Bu madde ve bu Kanunun 53 üncü maddesiyle 2108 sayılı Kanunun yürürlüğü kaldırılmıştır. Köy ve mahalle muhtarı ödenekleri köylerin kademelenme esasına dayalı olarak bu maddede düzenlenmiştir. Köy ve mahalle muhtarı ödenekleri önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Ayrıca köy ve mahalle muhtarlarının sosyal güvenlik primleri sosyal güvenlik primleri muhtarlık ödeneğinin ödendiği kurum tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir. Bu açıdan muhtarlara iyileştirme sağlanmıştır.
  +
Madde 27- 442 sayılı Köy Kanununda yer alan köy organlarının tarafsızlığı hükmü aynen korunarak yer almıştır.
  +
Madde 28- Türk mahalli idare sistemine yeni bir kurum olarak “geri çağırma” kazandırılmaktadır. Köy idarelerinde görevini seçmen memnuniyetini karşılayacak şekilde yerine getirmeyen köy organları seçmenler tarafından maddede yazılı ilke, usul ve esaslara göre belirlenmiştir. Bu usulün zamanla diğer mahalli idareler içinde uygulanmasının yararlı olacağı, demokrasimiz açısından katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu açıdan köy idarelerindeki geri çağırma uygulamaları pilot uygulama hüviyetinde olacaktır.
  +
Madde 29- Köy organlarının ve üyelerinin görevden geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmaları 442 sayılı Köy Kanununda düzenlenmemiştir. Uygulama belediyelerdeki düzenlemeye paralel olarak yürütülmekte ve yetki İçişleri Bakanı tarafından kullanılmaktadır. Görevden uzaklaştırma uygulama paralelinde açıkça madde metninde düzenlenmiş ve hukuki boşluk doldurulmuştur.
  +
Madde 30- Köy tüzel kişiliğini davalarda temsil yetkisi ve bu yetkinin sınırları düzenlenmiştir.
  +
Madde 31- İhtiyaç halinde mimar, mühendis, veteriner gibi nitelikli personel istihdamı olanaklı hale getirilmektedir. Köy katibi, bekçi, çoban gibi geleneksel görevliler korunmaktadır. Günümüz koşullarında özellikle mali olanakları iyi durumda olan büyük köylerin mühendis ve veteriner gibi nitelikli personele ihtiyaçları olabilmektedir. Köy gruplarına göre köylere tahsis edilecek kadroların unvanlar itibarıyla sayıları, dereceleri ve çalışma usul ve esasları ile çalışanlarla yapılacak sözleşmelerin kapsamı, süresi ve şekli hususunda İçişleri Bakanlığına yönetmelik çıkarma görevi verilmiştir. Böylelikle köylerin kademelenme modeline uygun personel istihdamı sağlanmaktadır.
  +
Madde 32- Köy bekçisi, yetki ve sorumluluk bakımından günümüz koşullarına ve fiili uygulamalara uygun olarak yeniden tanımlanmaktadır. Bunların eğitimi ve denetimi vali ve kaymakamlara verilmektedir. Ayrıca 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa gönderme yapılarak köy bekçilerinin zor ve silah kullanma sınırları hukuk devletinin ilke ve esaslarına uygun olarak düzenlenmektedir.
  +
Madde 33- 442 sayılı Köy Kanununda imece ve salma en önemli gelir kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bunlar da değişen ekonomik ve toplumsal koşullara bağlı olarak zaman içinde işlevsiz kalmıştır. Bu itibarla köy gelirlerinin yeniden tanımlanması zaruret haline gelmiştir. Köylerin idari ve mali kapasitelerinin güçlendirilmesi, görevleri ile orantılı gelir imkânlarıyla donatılmaları yani mali tevzinin sağlanması için bir takım ilave gelirler koyulmuştur. Bu alandaki en önemli düzenleme genel bütçe ve vergi gelirlerinden ayrılacak binde beş oranındaki pay ile il özel idarelerinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinden ayrılacak yüzde bir oranındaki paydır. Bu paylar kademelenme modeline bağlı olarak birinci grup köylerde köy ve köyün üyesi olduğu köy hizmetleri götürme birliğine yarı yarıya, diğer grup köylerde köylerin üyesi olduğu köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacaktır. 2005 yılından bu yana uygulanan KÖYDES Projesiyle köylere hizmet götürme birlikleri kendilerini ispat etmiş, kırsal kalkınmada önemli görevler üstlenebilecek demokratik idari birimler olarak ön plana çıkmıştır. Bu yapının kalıcı ve sürekli bir şekilde sistemde yer almasının kıt kaynakların etkin kullanımı açısından uygun olduğu değerlendirilmektedir. Madde metni ile vali ve kaymakamların başkanlığında il genel meclisi üyeleri ile köy muhtarlarından oluşan meclis ve encümen yapısıyla etkin ve demokratik bir yönetime sahip bu birlikler güçlendirilmektedir.
  +
Madde 34- Köy giderleri köyün görevlerine bağlı olarak sayma usulü ile belirlenmektedir.
  +
Madde 35- 442 sayılı Köy Kanununda yer alan bütçe usul ve esası tamamen değiştirilmektedir. Köy bütçelerinin mülki idare amirine onaylatılması usulü tamamen kaldırılmaktadır. Ayrıca kademelenme modeline uygun olarak birinci grup köylerde bütçe, ikinci ve üçüncü grup köylerde daha basit gelir ve gider hesabı tutulması öngörülmektedir. Bu madde ile köylerin mali yönetimleri rahatlatarak kırtasiyecilik önlenmektedir.
  +
Madde 36- Yılı bütçesinin kesin hesabının, muhtar tarafından hesap döneminin bitiminden sonra şubat ayı içinde meclise sunulması ve meclis tarafından kabul edilmesi hükme bağlanmıştır.
  +
Madde 37- Köylerin denetimi şeffaf ve saydam, hesap verilebilir yönetim anlayışına uygun olarak düzenlenmektedir. Bu husustaki yetki vali ve kaymakamlara verilmiştir. Denetim sonucunda tespit edilen kamu zararı ile ilgili pratik bir yöntem getirilmiştir.
  +
Madde 38- Köyler ihale uygulamaları açısından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu husus köylerin durumlarına bağlı olarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
  +
Madde 39- Köylerde ihale komisyonu ve yasaklar madde metninde açıkça belirtilmekte, kamu kaynaklarının etkin kullanımına imkân verecek şekilde ilke ve esaslar belirlenmektedir. Köylerde ihale komisyonu köy meclisi olarak belirlenmiştir.
  +
Madde 40- Köyler kırsal kalkınma açısından önemli birimlerdir. Bu açıdan köyün kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ve bunların inşa ve kullanımları ile iş makinesi alımı işlemleri Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi de dâhil her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaf tutularak köy lehine pozitif bir ayrımcılık benimsenmiştir.
  +
Madde 41- Kırsal alan yenileme planı ile kentlerimizde uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin kırsalda izdüşümü olacak yeni bir müessese getirilmektedir. Planlı ve yaşanabilir kırsal alan yerleşiminin teminine yönelik planlama, mülkiyet ve finansman hususlarını düzenleyen yeni ve çağdaş bir müessese getirilmektedir.
  +
Madde 42- 442 sayılı Köy Kanunu’nda da ön görülen köy yerleşim alanının belirlenmesi düzenlenmesine paralel bir şekilde yeni kanunda da düzenlemeler öngörülmektedir. Eski düzenlemenin dışında daha gelişmiş bir model benimsenerek köyün planlı gelişimi amaçlanmış, köy idaresinin mülkiyet durumu özenle ve yeniden tanımlanmıştır. Köy yerleşim planına göre köyde ikamet eden evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine arsa verilmesi düzenlemesi genişletilerek köye dönüşü de teşvik edecek şekilde köy nüfusuna kayıtlı olanlarda kapsam altına alınmıştır.
  +
Madde 43- Köyler, bağlı oldukları ilçede kurulan köylere hizmet götürme birliklerinin doğal üyesidir.
  +
Madde 44- Köy mahalli idaresinin il özel idaresi, köylere hizmet götürme birlikleri, belediyeler, diğer köyler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilişkileri ortak hizmet projesi uygulama usul ve esasları çeşitli durumlara göre madde metninde açıkça tanımlanmıştır.
  +
Madde 45- Belediyelerde olduğu gibi köyler için de Türkiye genelinde Türkiye Köyler Birliği adı altında yeni bir birlik kurulmaktadır. Köylerin menfaatlerini korumak, rehberlik etmek, köyler arasında yardımlaşma ve işbirliğini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, personelin eğitimini sağlamak, köylerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak kurulmuştur. Birlik aynı zamanda muhtarlarımızın üst örgütlenme konusundaki, taleplerini de karşılamaya yönelik düşünülmüştür.
  +
Madde 46- Köy idarelerine, köy içi ulaşımın temini, su kaynaklarının korunması ve su şebekesinin kullanımı, kamu yapıları ve ortak hizmet alanlarının kullanımı, kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık ve çevrenin korunması amacıyla genel emir çıkarabilme ve düzenleme yapabilme yetkisi tanımaktadır. Bu yetki köy meclisince kullanılacak ve mahalli en büyük mülki idare amirinin onayına tabi olacaktır.
  +
Madde 47- Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılanmasında tüm köylere ve köylere hizmet götürme birliklerine Orman Kanunu’nda orman köylerine tanınan orman emvalinden yararlanma imkânı getirilmektedir.
  +
Madde 48- Köye ait alacakların takip usulü 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine bağlanmaktadır. Ayrıca köy mallarının işgal edilmesi durumunda mülki idare amirine güçlü ve etkili bir tahliye yöntemi imkânı sağlayarak köy mameleki korunmaktadır.
  +
Madde 49- Köylerin öteden beri ortaklaşa kullandıkları alanlardaki hakların korunması amaçlanmıştır.
  +
Madde 50- 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 45 inci maddesine dayanarak belediyeler yakın köyleri mücavir alan sınırlarına alabilmektedir. Mücavir alan uygulaması kentleşmenin düzenli yapılabilmesi için ve doğal kaynakların etkin kullanımına yönelik olarak ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. Ancak uygulamada bu yöntemin istismar konusu yapıldığı gözlemlenmektedir. İstismarları önlemek ve köylerde yaşayan vatandaşların etkin ve asgari düzeyde mahalli müşterek hizmetlerden yararlanmasını temin etmek amacıyla mücavir alana dahil edilen köylere belediyeler tarafından yol, su, kanalizasyon ve katı atık hizmetlerinin sunulması zorunlu hale getirilmektedir.
  +
Madde 51- Muhtelif mevzuatta 442 sayılı Köy Kanunu ve bu Kanunda tanımlanan ihtiyar meclisine yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılarak hukuki boşluk doğmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
  +
Madde 52- Değiştirilen eklenen hükümler maddesidir.
  +
Madde 53- Yürürlükten kaldırılan hükümler maddesidir.
  +
Geçici madde 1- Mevcut köylerin yerleşik alan sınırının il özel idareleri tarafından 2 yıl içinde belirlenmesi esası getirilerek köy yerleşim planı uygulamasına imkân verecek bir zemin oluşturulması amaçlanmaktadır.
  +
Madde 54- Yürürlük maddesidir.
  +
Madde 55- Yürütme maddesidir.

16:41, Aralık 7, 2009 tarihindeki hâli

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.05.0.MAH.0.07.01.00/28778 12.11.2009 Konu :Köy Kanunu Tasarısı Taslağı


………………………………………………………


Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk olarak kabul ettiği Kanunlar arasında yer alan 442 sayılı ve 1924 tarihli Köy Kanunu, yaklaşık 85 yıldır yürürlükte bulunmaktadır. Köy Kanunu, bu süre zarfında köylerin yönetimi ve kırsal alana götürülen hizmetler açısından çok önemli fonksiyonlar üstlenmiştir.

Kanunun yürürlüğe girdiği 1924 yılında, Türkiye nüfusunun % 85’i köylerde, % 15’i şehirlerde yaşamaktaydı. Zaman içinde ülkemizin sosyal, ekonomik, demografik ve kültürel yapısında köklü değişimler yaşanmıştır. Kentlerde yaşayan nüfusun oranı % 82’ye ulaşırken köylerde yaşayan nüfusun oranı % 18’e düşmüştür. Bu değişime bağlı olarak, kırsal alandaki ihtiyaçların kapsam ve niteliği de değişime uğramıştır. Değişen ve artan ihtiyaçlara Köy Kanununda öngörülen hukuki yapıyla cevap verilemez hale gelmiştir.

Diğer taraftan, Köy Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iki yeni Anayasa yürürlüğe girmiş, yerel yönetimlerin diğer saç ayağını oluşturan belediye ve il özel idarelerinin hukuki yapıları, 2004 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. 1982 Anayasasına göre, bir yerel yönetim birimi olan köylerin, Anayasanın 127 nci maddesinde öngörülen ilkeler ve kamu yönetimi düşüncesindeki değişime uygun olarak katılımcı bir anlayışla yeniden düzenlenmesi zorunlu görülmektedir.

Bu kapsamda, 60 ıncı Hükümet Programında köylerin idari ve mali kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla yeni bir Köy Kanunu çıkarılması öngörülmüştür. Hükümet programı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde Köy Kanunu Hazırlama Grubu oluşturulmuş ve çalışma başlatılmıştır. 2008 yılında valilerin, kaymakamların, mahalli idare temsilcilerinin, il genel meclisi üyelerinin, muhtarların, bakanlık temsilcilerinin, üniversite öğretim üyelerinin ve ilgili diğer kişi ve kurum temsilcilerinin katıldığı bir Köy Kanunu Çalıştayı düzenlenmiştir.

Çalıştay’da ortaya çıkan görüş ve öneriler dikkate alınarak hazırlanan Köy Kanunu Tasarısı Taslağı ekte sunulmuştur. Taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine uygun olarak 30 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim.

Beşir ATALAY BakanKÖY KANUNU TASARI TASLAĞI


BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar


Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, köylerin; kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasları ile diğer kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemektir.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu Kanun, köy idaresinin ve köylerin iş ve işlemlerini kapsar.

Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Köy: Sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, kamu tüzel kişiliğine sahip, ibadethane, okul, otlak, yaylak, mera, baltalık gibi orta malları bulunan, bağ ve bahçeleriyle birlikte insanların toplu ve dağınık evlerde oturdukları yerleşimleri, b) Köy bağlısı: Köy sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan köy merkezinin dışında kalan mahalle, mezra, kom, oba ve benzeri isimlerle adlandırılan yerleşim yerlerini, c) Köy organları: Köy meclisini ve köy muhtarını, ç)Yayla: Köylülerin yılın belli zamanlarında yaşadıkları, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan köy merkezinin dışında kalan yerleşim yerini, d) Geri çağırma: Köy muhtarı ve meclisin kanunlarla kendilerine verilen görevleri yapmamaları durumunda, bu Kanundaki usule göre yapılacak halk oylaması ile görevlerine son verilmesini, e) Köy yerleşik alanı: Köyün hâlihazır konut ve diğer yapılarıyla ortak kullanımda olan yapılarının bulunduğu alanı, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM Köylerin Kuruluşu ve Sınırları


Köylerin kademelendirilmesi MADDE 4- (1) Köyler nüfuslarına göre aşağıdaki şekilde gruplandırılır: a) Nüfusu 1501’den yukarı köyler birinci grup, b) Nüfusu 251’den 1500’e kadar olan köyler ikinci grup, c) Nüfusu 250’ye kadar olan köyler üçüncü grup köyleri oluşturur.


Kuruluş MADDE 5- (1) Köy kurulmasında coğrafî, ekonomik, sosyal şartlar ile nüfus ve kamu hizmetlerinin gerekleri göz önünde bulundurulur.

(2) Köy; köy veya belediyelerin bazı kısımlarının bulundukları idari birimden ayrılarak kendi aralarında birleşmesi ya da iki veya daha fazla köyün kendi aralarında veya belediyelerin bazı kısımları ile birleşmesi yoluyla kurulur.

(3) Köy kurulacak yerlerde, kayıtlı seçmenlerin en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülki idare amirine yazılı başvurusu veya valinin doğrudan talebi üzerine yetkili seçim kurulunca halk oylaması yapılır. Yapılan oylamada kayıtlı seçmenlerin yarıdan bir fazlasının kabul oyu kullanması halinde, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının kararıyla köy kurulur.

(4) Tabiî afete uğramış veya uğrama tehlikesi bulunan köylerin veya köy kısımlarının başka yere yerleştirilmesi, yerinde kalkındırılması imkânı bulunmayan orman içi köylerin veya köy bağlılarının başka yere nakledilmesi, göçmen olarak kabul edilenlerin bir yere iskânı veya ekonomik, sosyal ve güvenlik sebebiyle köylerin veya köy kısımlarının naklinden dolayı bir yerde köy kurulması, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının kararıyla olur.

(5) İkinci fıkraya göre kurulacak köylerin nüfusunun en az 250 olması şarttır.

(6) Köylerin veya belediyelerin bazı kısımlarının bağlı oldukları idari birimden ayrılması suretiyle köy kurulması halinde, ayrıldıkları köyün nüfusunun 250, belediyenin nüfusunun ise 5000’in altına düşmemesi zorunludur.

(7) Köy kurulmasına dair kararlar Resmi Gazete’de yayımlanır.

(8) Köy kurulmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Köy sınırının tespiti MADDE 6- (1) Yeni kurulan bir köyün sınırları, kuruluşu izleyen üç ay içinde aşağıdaki şekilde tespit edilir: a) Eskiden beri o köye ait sayılan tarla, bağ, bahçe, çayır, mera, otlak, yaylak, zeytinlik, palamutluk, fundalık gibi yerler ile kumsal ve plajlar köy sınırı içine alınır. b) Köy sınırlarını dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esastır. Bunun mümkün olmaması durumunda, sınır düz olarak çizilir ve işaretlerle belirtilir. Tespit edilen sınır coğrafi koordinat esas alınarak gösterilir. c) Köyün sınırları içinde kalan ve eskiden beri komşu belde veya köy halkı tarafından yararlanılan yayla, çayır, mera, koru, kaynak ve mesirelik gibi yerlerden geleneksel yararlanma hakları devam eder. Bu haklar için sınır kâğıdına şerh konulur. ç) Bir köyün sınırının komşu belde veya köy sınırı ile bitişik olması zorunlu değildir.

Köy sınırının kesinleşmesi MADDE 7- (1) Köylerin sınırı; yeni kurulan köy ile sınırdaş köy meclislerinin kararı, kaymakamın görüşü ve valinin onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan belgelerin birer örneği; köy muhtarlığına, tapu sicil müdürlüğüne ve il özel idaresine gönderilir. (2) Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça değiştirilemez.

Sınır uyuşmazlıklarının çözümü MADDE 8- (1) Bir il dâhilindeki köylerin kendi aralarındaki veya köyler ile belediyeler arasındaki sınır uyuşmazlıkları, kaymakamın görüşü alınmak suretiyle vali tarafından karara bağlanır. Vali, gerektiğinde il genel meclisi veya ilgili belediye meclisinin de görüşüne başvurabilir.

(2) İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklarında 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanır.

Köy adının değiştirilmesi MADDE 9- (1) Bir köyün adı, köy meclisinin talebi ve valinin uygun görüşle teklifi üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir.

(2) Köy adının değiştirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanır.

Köy tüzel kişiliğinin kaldırılması MADDE 10- (1) Köy tüzel kişiliğinin kaldırılması, aşağıda belirtilen hallerde valinin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığının kararıyla olur. a) Köyde kayıtlı seçmenlerin yarıdan bir fazlasının, köyün tüzel kişiliğinin kaldırılarak yakın bir köye veya belediyeye bağlanma yönündeki yazılı başvurusu, b) Köylünün diğer yerleşim yerlerine göç etmesi sonucunda, köy meclisini oluşturmak için yeterli nüfusun kal¬maması, c) Köyün 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başka bir yere nakledilmesi.

(2) Tüzel kişiliği kaldırılan köylerin tasfiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Başka bir köye veya belediyeye bağlanma suretiyle tüzel kişiliği sona eren köylerin taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan personeli bağlanılan köy tüzel kişiliğine veya belediyeye intikal eder.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Köyün Görev ve Yetkileri


Köyün görev ve yetkileri MADDE 11- (1) Köyün görevleri şunlardır: a) Yol, su ve kanalizasyon gibi tesislerin bakımı, onarımı ve işletilmesi, b) Çevrenin korunması, c) Köy mezarlıklarının bakım ve onarımının yapılması, ç) Köydeki kamuya ait mal ve tesislerin korunup gözetilmesi, d) Köy kâtibi çalıştırılması, e) Köy bekçisi ve çoban istihdam edilmesi, f) Köy sınırları içindeki ormanın korunması, g) Köyde yapılacak kamu yatırımları için taşınmaz tahsisi, ğ) Köy içinde veya köyün bağlı bulunduğu il veya ilçe merkezine toplu taşıma hizmetinin yapılması, h) Köye taşınmaz alınması veya köyün mevcut taşınmazlarının satılması ve köye ait taşınmazların kiraya verilmesi, ı) Köye ait menkul ve taşınmaz malların işletilmesi, i) Bağış kabul edilmesi, j) Kanunlarla verilmiş görevlerin yapılması, k) İl özel idaresi veya köylere hizmet götürme birliği ile işbirliği yapılarak katı atık hizmetlerinin yürütülmesi, çöp dökme veya depolama yerlerinin tespit edilmesi, l) Köyde ihtiyaç duyulan umumi tuvalet, köy konağı, ibadethane, kütüphane, oyun alanı ve spor tesisi gibi diğer tesisler ile kamu binalarının yapılması, m) Köyde yaşayan yardıma muhtaç kişilere sosyal hizmet ve yardım yapılması, n) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde meslek ve beceri kazandırma kurslarının açılması, o) Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım faaliyetleri ile spor faaliyetleri düzenlenmesi, ö) Ağaçlandırma, park ve yeşil alan yapılması; bu alanların korunması ve işletilmesi, p) İhtiyaç halinde, veteriner, mühendis, mimar, teknisyen ve tekniker istihdam edilmesi, r) Köyde bulunan kamu binaları ve tesislerinin korunması, gerektiğinde bakım ve onarımının yapılması; sağlık ve eğitim tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunması, s) Köye ait altyapı yatırımlarının yapımı, onarımı ve korunması, ş) Köyde yapılacak yapıların ruhsata, planlara, fen ve sağlık kurallarına uygunluğu açısından izlenmesi ve tespit edilen aykırılıkların il özel idaresine bildirilmesi,

(2) Üçüncü gruba giren köyler birinci fıkranın a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j ve k bentlerinde belirtilen görevleri; ikinci gruba giren köyler üçüncü gruba giren köylerin sorumlu olduğu görevlerin yanında l, m, n, o ve ö bentlerinde belirtilen görevleri; birinci gruba giren köyler ise birinci fıkrada sayılan bütün görevleri yürütür.

(3) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, köyün mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak köy meclisinin kararı ile belirlenir.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen görev paylaşımında ikinci ve üçüncü gruba giren köyler, köy meclisinin kararı ile birinci fıkrada belirtilen diğer görevleri de yapabilirler.

(5) Köyün görev, sorumluluk ve yetki alanı köy sınırları dâhilidir.


İKİNCİ KISIM Organlar

BİRİNCİ BÖLÜM Köy Meclisi


Köy organları MADDE 12- (1) Köy organları; köy meclisi ve muhtardan oluşur.


Köy meclisi MADDE 13- (1) Köy meclisi; köyün karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

(2) Köy meclisi; a) Birinci grup köylerde muhtarın başkanlığında sekiz üyeden, b) İkinci grup köylerde muhtarın başkanlığında altı üyeden, c) Üçüncü grup köylerde muhtarın başkanlığında dört üyeden, oluşur.

Köy meclisinin görev ve yetkileri MADDE 14- (1) Köy meclisinin görev ve yetkileri şunlardır; a) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, b) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine ve süresi on yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek, c) Köy adına yapılacak kamulaştırmalar için kamu yararı kararı almak, ç) Şartlı bağışları kabul etmek, d) Köy tarafından kullanıma sunulan mal ve hizmetlerin ücret tarifesini belirlemek, e) Köy bağlısı, meydan, yol, sokak, cadde ve benzeri yerlere ad vermek, f) Şebekeli içme suyu olan köylerde, her konut için su sayacı takılması zorunluluğu getirilip getirilmeyeceğine karar vermek, g) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

(2) Köye ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak İl özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliklerine devir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsise karar vermek.

(3) Köyü ilgilendiren önemli işlerin karara bağlanması için tüm seçmenlerin görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak.

Köy meclisinin toplantısı MADDE 15- (1) Köy meclisi, seçim sonuçlarının ilânından itibaren beş gün içinde muhtarın başkanlığında kendiliğinden toplanır.

(2) Köy meclisi, toplantı yeri olarak belirlenen yerde, her ayın ilk işgünü kendiliğinden toplanır. Toplantı süresi en fazla iki iş günüdür. Köy bütçesinin görüşüldüğü aralık ayındaki meclis toplantısının süresi en fazla beş iş günüdür.

(3) Meclis gündemi, muhtar tarafından doğrudan veya üyelerin teklifi üzerine belirlenir.

(4) Köy muhtarı acil durumlarda lüzum görmesi halinde köy meclisini toplantıya çağırabilir.

(5) Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Karar yeter sayısı birinci grup köy meclisinde en az dört, ikinci grup köy meclisinde en az üç ve üçüncü grup köy meclisinde en az ikidir.

(6) Oylamada eşitlik çıkması durumunda muhtarın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. (7) Mecliste oylamalar kural olarak açık oylama yöntemi ile yapılır.

(8) Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde muhtar, önceden gün ve saatini ilan ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Müteakip toplantı, katılan üyeler ile yapılır.

(9) Oy verme kabul veya red şeklinde olur.

(10) Meclis kararları, muhtar ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır ve uygun araçlarla köyde ilan edilir.

(11) Köy meclisinin toplantıları alenidir.

Meclis kararlarının onayı MADDE 16- (1) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, kiralanmasına, tahsis veya devrine ilişkin kararlar; kamulaştırma için kamu yararı kararları; ücret tarifelerine ilişkin kararlar; genel emir ve düzenlemeye ilişkin kararlar; köy bağlısı, meydan, yol, sokak, cadde ve benzerlerine ad vermeye ilişkin kararlar mahallin en büyük mülki idare amirinin onayına tabidir.

(2) Köy bağlılarına ad verilmesine ilişkin kararlar mahallin en büyük mülki idare amirinin onayından sonra İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Yasaklar ve yükümlülükler MADDE 17- (1) Birinci grup köylerde muhtar ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.

(2) İkinci ve üçüncü grup köylerde muhtar ve meclis üyeleri, kendileri, birinci derece kan ve kayın hısımları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.

(3) Birinci grup köylerde muhtar ve meclis üyeleri görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle köy tüzel kişiliğine karşı doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

Meclis üyeliğinin sona ermesi MADDE 18- (1) Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi mahallin en büyük mülki idare amirine verilir.

(2) Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin, üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.

(3) Meclis üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda üyeliğin düşmesine, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay tarafından karar verilir.Köy meclisinin feshi MADDE 19- (1) Köy meclisi; a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum köye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, b) Köye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay tarafından feshedilir.

(2) Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.

Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi MADDE 20- (1) Köy meclisinin; a) Danıştay tarafından feshi, b) Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması, c) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra üye sayısının, meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi, ç) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması, d) Geri çağırma işleminin uygulanması, Hallerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar meclis görevi, mahallin en büyük mülki idare amirinin kamu görevlileri ya da köyden bu göreve seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından görevlendireceği üç kişi tarafından yürütülür.


İKİNCİ BÖLÜM Muhtar


Muhtar MADDE 21- (1) Muhtar, ilgili Kanunda gösterilen esaslara göre seçilir. (2) Muhtar, köyün başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bu sıfatla meclisin aldığı kararları uygular.

Muhtarın görev ve yetkileri MADDE 22- (1) Muhtarın görevleri şunlardır: a) Köyün hak ve menfaatlerini korumak. b) Köy tüzel kişiliğinin başı sıfatıyla, davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde; resmi dairelerde ve törenlerde köyü temsil etmek veya ettirmek. c) Nikâh kıymak. ç) Köy organlarına başkanlık etmek. d) Köyün taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. e) Kamulaştırma kararlarını uygulamak. f)Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. g) Köyün gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. ğ) Köy meclisinin kararlarını uygulamak h) Köy meclisinin kararına istinaden köy adına sözleşme yapmak. ı) Köy bütçesiyle ilgili olarak muhtara verilen görevleri yerine getirmek. i) Köyde çalışacak personeli görevlendirmek ve bunlarla sözleşme yapmak. j) Şartsız bağışları kabul etmek. k) Köye gelen veya köyde vazife yapan kamu görevlilerine yardımcı olmak. l) Köyde dirlik ve düzenin korunması ile köylünün sağlığının muhafazası ve çevrenin korunmasını sağlamak, bunlarla ilgili olarak gerektiğinde mahallin en büyük mülki idare amirine müracaat etmek. m) Diğer kanunlarla köy muhtarına verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. n) Doğrudan köy meclisine verilmemiş görev ve hizmetleri yapmak. o) Mahallin en büyük mülki idare amirince kendisine verilen görevleri yapmak.

Muhtarlığın sona ermesi MADDE 23- (1) Köy muhtarlığı, ölüm ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer. İstifa mahallin en büyük mülki idare amirine verilir.

(2) Muhtarın; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından belirlenmesi, b) Seçilme yeterliliğini kaybetmesi, c) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi, ç) Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması, Hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda, valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay kararıyla muhtarlık görevi sona erer.

Muhtarlığın boşalması halinde yapılacak işlem MADDE 24- (1) Muhtarlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından köy meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak; muhtarlığın boşalması veya seçim dönemini aşacak şekilde kamu hizmetinden yasaklanması halinde muhtar; muhtarın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklaması halinde bir muhtar vekili seçer.

(2) Muhtar veya muhtar vekili seçilinceye kadar muhtarlık görevi, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından meclis üyeleri arasından görevlendirilecek üye tarafından yürütülür.

(3) Muhtar veya muhtar vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde köy meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

(4) Muhtarlığın boşalması ile birlikte meclis de feshedilmiş ise mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından muhtar seçilme yeterliliğine sahip seçmenler arasından muhtar görevlendirilir.

(5)Yeni muhtarın görev süresi, yerine seçildiği muhtarın görev süresi ile sınırlıdır. Muhtar vekili, yeni muhtar seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan muhtar göreve dönünceye kadar görev yapar.

(6) Muhtar meclis üyeleri arasından seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, muhtar seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.


Muhtarın izin hakkı MADDE 25- (1) Köy muhtarının yıllık otuz gün izin hakkı vardır. İzinli olduğu dönem içinde meclis üyeleri arasından muhtar tarafından seçilen üye muhtarlığa vekâlet eder.

(2) Muhtarın izne ayrılışı ve vekâlet edecek köy meclis üyesinin ismi mahallin en büyük mülki idare amirine bildirilir.

Köy muhtar ödeneği MADDE 26- (1) Köy muhtarlarına köy gruplarına göre; a) Birinci grup köylerde 14.000, b) İkinci grup köylerde 11.000, c) Üçüncü grup köylerde 7.000 gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda net ödenek verilir.

(2) Şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, üçüncü grup köy muhtarlarına verilen ödenek kadar aylık ödenek verilir. Bu gösterge rakamını, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idarî yapısı ve nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate almak suretiyle İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(3) Muhtarın görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneğinin yarısı kendisine, yarısı da muhtarlığa vekâlet eden kişiye ödenir.

(4) Köy muhtarlarının sosyal güvenlik primleri muhtarlık ödeneğinin ödendiği kurum tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenir.

(5) Muhtar ödenekleri birinci grup köylerde köy bütçesinden; ikinci ve üçüncü grup köylerde köyün üyesi olduğu köylere hizmet götürme birliği bütçesinden, mahalle muhtarlarının ödeneği ise, İçişleri Bakanlığı bütçesinden ödenir. İçişleri Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenek her ay ilgili il özel idarelerine aktarılmak suretiyle ödenir.

(6) Köy ve mahalle muhtarlarına yapılacak ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

(7) Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almakta bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneğinden dolayı kesilmez.

           (8) Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılması, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve usulleri; köy ve mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraka ait basılı kâğıtların tip, örnek ve bedellerine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Organlara İlişkin Ortak Hükümler


Köy organlarının tarafsızlığı MADDE 27- (1) Köy muhtarlığı ve köy meclis üyeliği için siyasi partiler aday gösteremez.

(2) Köy muhtarı ile meclis üyeleri görev yaptığı süre içerisinde herhangi bir siyasi partinin teşkilatında görev alamaz.

Geri çağırma MADDE 28- (1) Köy muhtarı ve meclisin kanunlarla kendilerine verilen görevleri yapmamaları ve bu durumun kamu hizmetlerinde aksamaya yol açması durumunda, köyde kayıtlı seçmenlerin yarıdan bir fazlası, mahallin en büyük mülki idare amirine yazılı başvurarak muhtar ve meclisin geri çağrılmasını isteyebilir.

(2) Yetkili seçim kurulu, mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine otuz gün içinde muhtar veya meclisin geri çağrılıp çağrılmaması yönündeki seçmen iradesini tespit etmek üzere köyde halk oylaması yaptırır. Kayıtlı seçmenlerin en az dörtte üçünün geri çağırma yönünde karar vermesi durumunda, İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile ilgili organın görevi sona erer.

(3) Geri çağırma talebi, mahalli idareler genel seçimlerinin üzerinden bir yıl geçmedikçe ve genel seçimlere bir yıldan daha az bir zaman kaldığı takdirde istenemez.

(4) Üzerinden bir yıl geçmedikçe yeniden geri çağırma başvurusu yapılamaz.

Görevden uzaklaştırma MADDE 29- (1) Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan köy organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

(2) Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bulunmayan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.

(3) Görevden uzaklaştırılanlar hakkında; kovuşturma açılmaması, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.

(4) Görevden uzaklaştırılan köy muhtarına görevden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin üçte ikisi ödenir ve bu süre içinde diğer sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder.

Davalarda temsil MADDE 30- (1) Köy tüzel kişiliği ile davacı ve davalı olan muhtar ve köy meclisi üyeleri bu davalarda köy tüzel kişiliğini temsil edemezler. Muhtarın köy tüzel kişiliği ile davacı ve davalı olması halinde yetkili temsilciyi köy meclisi seçer.

ÜÇÜNCÜ KISIM Personel ve Mali Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Köy Personeli

Köy personeli MADDE 31- (1) İhtiyaç halinde köylerde; mimar, mühendis, veteriner, teknisyen, tekniker, köy kâtibi, bekçi, işçi ve çoban İş Kanunu hükümlerine göre yıllık veya kısmi zamanlı sözleşme ile çalıştırılabilir.

(2) Köylerin, birinci fıkra hükümlerine göre sözleşmeli olarak istihdam ettikleri personele ödenecek net ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen aynı kadro unvanlı personel için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarını geçmemek üzere köy meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur.

(3) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personele ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere köy meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla köyde çalıştırılamaz.

(4) Birinci fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.

(5) Köy gruplarına göre köylere tahsis edilecek kadroların unvanlar itibarıyla sayıları, dereceleri ve çalışma usul ve esasları ile çalışanlarla yapılacak sözleşmelerin kapsamı, süresi ve şekli İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

Köy bekçisi MADDE 32- (1) Köyde muhtarın gözetiminde emniyeti sağlamakla görevli olarak köy bekçisi çalıştırılabilir. Köy bekçisi aynı zamanda çiftçi mallarının, ormanın, milli park alanlarının ve diğer köy malları ile Devlete ait malların korunmasından da sorumludur. Mahallin en büyük mülki idare amiri gerek gördüğü durum ve zamanlarda köy bekçilerine ek görevler verebilir. Köy bekçileri silahlıdırlar. Kendilerine karşı gelenler jandarmaya karşı gelmiş gibi ceza görürler. Köy bekçisi muhtarın teklifi ve mahallin en büyük mülki idare amiri onayı ile görevlendirilir. Köy bekçilerinin eğitimi ve denetimi mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından yapılır.

(2) Köy bekçilerinin zor ve silah kullanma, arama gibi görevlerini ifaya ilişkin hususlarla ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun hükümleri uygulanır.


İKİNCİ BÖLÜM Gelir ve Giderler


Köyün gelirleri MADDE 33- (1) Köyün gelirleri şunlardır: a) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak binde beşi oranında pay, b) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından gönderilen tahsisli ödenekler hariç, il özel idarelerinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında ayrılacak pay, c) Kamu kurum ve kuruluşlarından proje karşılığı veya karşılıksız aktarılan her türlü kaynak, ç) Taşınmaz ve kira gelirleri, d) Ücret tarifelerinden elde edilen gelirler, e) Faiz ve ceza gelirleri, f) Bağış ve yardımlar, g) Diğer gelirler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen pay, Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesap edilmek suretiyle her ayın onuncu gününe kadar İller Bankasına gönderilir. İller Bankasına gönderilen paylar nüfus esasına göre her köy adına tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen paylardan birinci gruba giren köylerin paylarının yüzde ellisi bağlı olduğu ilçenin köylere hizmet götürme birliği hesabına kalan yüzde ellisi ise bu köylerin hesabına İller Bankası tarafından, ikinci ve üçüncü gruba giren köylerin toplam payı bu köylerin bağlı olduğu ilçenin köylere hizmet götürme birliğinin hesabına doğrudan aktarılır.

(3) Birinci fıkranın (b) Bendinde belirtilen pay, il özel idareleri tarafından aylık taksitler halinde nüfus esasına göre tahakkuk ettirilir ve her ayın onuncu gününe kadar ilgili köylere hizmet götürme birlikleri ve köy muhtarlıkları hesabına aktarılır. Tahakkuk ettirilen paylardan birinci gruba giren köylerin paylarının yüzde ellisi bağlı olduğu ilçenin köylere hizmet götürme birliği hesabına, kalan yüzde ellisi ise bu köylerin hesabına, ikinci ve üçüncü gruba giren köylerin toplam payı bu köylerin bağlı olduğu ilçenin köylere hizmet götürme birliğinin hesabına doğrudan aktarılır

(4) İkinci fıkrada belirtilen orana göre ayrılan köy payı köylerin nüfusuna göre İller Bankası tarafından köy ve köylere hizmet götürme birliklerine dağıtılır.

(5) Diğer Kanunlarda öngörülen hükümlere istinaden köylere aktarılması gereken paylardan birinci gruba giren köylere aktarılması gereken payların yüzde ellisi bağlı olduğu ilçenin köylere hizmet götürme birliği hesabına kalan yüzde ellisi ise ilgili köylerin hesabına, ikinci ve üçüncü grup köylere ait paylar ise doğrudan bu köylerin bağlı olduğu ilçenin köylere hizmet götürme birliği hesabına aktarılır.  

Köyün giderleri MADDE 34- (1) Köyün giderleri şunlardır: a) Köy binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler, b) Personel giderleri, c) Her türlü altyapı, yapım, onarım ve bakım giderleri, ç) Gelirlerin tahsili için yapılacak giderler, d) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler, e) Dava, takip ve icra giderleri, f) Bu Kanun ve diğer kanunlarla köye verilen görevlerin yerine getirilmesi için yapılan giderler, g) Diğer giderler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Köy Bütçesi ve Denetim


Köy bütçesi MADDE 35- (1) Birinci gruba giren köylerde bütçe hazırlanması zorunludur. Bütçe her yıl bir ocakta yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır ve yıllık olarak uygulanır.

(2) İkinci ve üçüncü gruba giren köylerde bütçe yapılması zorunlu değildir. Bütçe yapılmayan köylerde gelir ve gider hesabı tutulur. Yılsonunda gelir ve giderlerin kesin hesabı çıkarılarak köy meclisinde görüşülerek karara bağlanır.

(3) Köyün her türlü gelir ve giderlerinin bütçe ya da gelir ve gider hesaplarında muhasebeleştirilmesi zorunludur.

(4) Köy muhtarı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı veya gelir-gider hesabı, kasım ayı sonuna kadar meclise sunulur. Meclis bütçe tasarısını aralık ayının başında görüşmek suretiyle aynen veya değiştirerek kabul eder.

(5) Köy bütçesinin harcama yetkilisi muhtardır.

(6) Herhangi bir nedenle köy bütçesinin kesinleşmemesi halinde önceki yılın bütçesi uygulanır.

(7) Köylerin bir önceki bütçe dönemine ilişkin gelir ve giderleri, toplam yatırımları ve kesin hesapları, haziran ayı içinde İçişleri Bakanlığı tarafından birleştirilerek ilan edilir.

(8) Köy bütçesi ile kesin hesap muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usûller ile İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak köylerin mali durumlarına ilişkin rapor, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Kesin hesap MADDE 36- (1) Yılı bütçesinin kesin hesabı, muhtar tarafından hesap döneminin bitiminden sonra şubat ayı içinde meclise sunulur. Meclis tarafından kabul edilir.


Denetim MADDE 37- (1) Köy idaresinin gelir ve giderleri ile diğer idari işlemleri ilgisine göre valilik ve kaymakamlıklar tarafından denetlenir.

(2) Denetim sonucunda tespit edilen kamu zararı, illerde valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, defterdar, il özel idaresi genel sekreteri, mahalli idareler müdürü ve idare kurulu müdüründen oluşacak komisyon tarafından karara bağlanır.

(3) Komisyon kararına karşı yapılacak itirazlar, idare mahkemeleri tarafından kesin hükme bağlanır.

(4) Denetim sonucunda tespit edilen kamu zararı ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir.

(5) Denetimin usul ve esasları, zamanı, denetimde görevlendirilecekler ile oluşacak kamu zararının tahsil usulü gibi hususlar Sayıştayın ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Mali Hükümler


Köylerde ihale uygulaması MADDE 38- (1) Köyün her türlü alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri, İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Köylerde ihale komisyonu ve yasaklar MADDE 39- (1) Köylerde ihale komisyonu köy meclisidir.

(2) İhalelerde; a) Hile, tehdit, nüfuz kullanma, vaat, çıkar sağlama, anlaşma, sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, irtikâp ve rüşvet suretiyle veya başka yolların kullanılması şeklinde ihale işlerine fesat karıştırmak ve buna teşebbüs etmek, b) 4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaya yasaklı olduğu halde ihaleye katılmak veya ihalede isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak ya da herhangi bir surette katılımı engellemek, yasaktır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen yasaklara aykırı davranışlar tespit edildiği takdirde, ilgili firma ve firma hissesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip ortakları hakkında bir yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşları ihalelerinden yasaklama kararı verilir. Taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen istekliler hakkında ise altı ay süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşları ihalelerinden yasaklama kararı verilir. İhaleden yasaklama kararları ilgili köy muhtarlığının teklifi ve mahallin en büyük mülki idare amirinin yasaklama yönündeki olumlu görüşüne dayanarak vali tarafından verilir. Köye tanınan muafiyet MADDE 40- (1) Köyün kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ve bunların inşa ve kullanımları ile iş makinesi alımı işlemleri Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi de dâhil her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.


DÖRDÜNCÜ KISIM Yenileme Planı ve Köy Yerleşim Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM Kırsal Alan Yenileme Planı


Kırsal alan yenileme planı MADDE 41- (1) Köylerde; arazi toplulaştırması, tarımda ortak kullanım alanları ve organize tarım, hayvancılık alanlarının oluşturulması, yerleşim alanları ve hayvan barınaklarının ayrılması, çevre düzenlemesi ve konut kültür ilişkisini gözetecek şekilde yapılaşmanın sağlanması, afet riski taşıyan yerleşim yerlerinin değiştirilmesi amacıyla kırsal alan yenileme planı uygulaması yapılabilir.

(2) Kırsal alan yenileme planı uygulaması il özel idareleri tarafından yürütülür. Köy meclisinin alacağı karar üzerine, bir köyde köy yenileme planı uygulanmasına il genel meclis karar verir. Bu karar üzerine yenileme planı hazırlanır. Bu plan köyün mal varlığı, imar durumu, yeşil alan varlığı, ortak kullanılacak yapılar, tarihi ve kültürel yapıların korunması gibi konuları kapsayan analizleri ve alınması gereken tedbirlere yönelik önerileri içerir.

(3) Kırsal alan yenileme planı uygulaması, köyün afete maruz kalma ihtimalinin olması halinde valinin talebi üzerine il özel idaresi tarafından doğrudan yaptırılabilir.

(4) Kırsal alan yenileme planında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır. Kırsal alan yenileme planı kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.

(5) Kırsal alan yenileme planı uygulamasında, masraflarının yüzde ellisine kadar olan kısmı il özel idaresi tarafından karşılanır. Vatandaşların karşılayacağı masraflar il özel idaresi tarafından kredilendirilebilir.

(6) Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan köylerde, kırsal alan yenileme planı uygulaması, köy tüzel kişiliği ile işbirliği içinde yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak belediye tarafından yapılır.

(7) Kırsal alan yenileme planına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.İKİNCİ BÖLÜM Köy Yerleşim Planı


Köy Yerleşim Planı MADDE 42- (1) Köy yerleşim planı, köyün yerleşik alan sınırını, bu alan içerisindeki yerleşim parsellerini, hâlihazır konut ve diğer yapılarla ortak kullanımda olan yapılarının yerleşim düzenini, köy içi yolları ve bağlantılarını gösterir. Köy yerleşim planı, köyün mevcut yerleşimini ve gerektiğinde gelişme alanını ihtiva eder.

(2) Köy yerleşim planları köy meclislerinin kararı üzerine il özel idaresi tarafından yaptırılır. Köyün mevcut yerleşiminin ve gelişme alanının ihtiyaca cevap vermemesi halinde köy yerleşim planı yenilenir.

(3) Köy yerleşim planının hazırlanması, il özel idaresi, bayındırlık ve iskân il müdürlüğü, tarım il müdürlüğü ve vali tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcileri ile köy muhtarından oluşan komisyon tarafından yapılır. Komisyona vali veya görevlendireceği kişi başkanlık eder.

(4) Köy yerleşim planı hazırlama komisyonu, köyün hâlihazır yerleşimi, gelişme durumu ve konut ile diğer ihtiyaçlarını göz önüne alarak köy yerleşim planını düzenler. Bu plan il genel meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Köy muhtarı köy meclisinin kararına dayanarak komisyon kararına karşı en geç otuz gün içinde valiliğe itiraz edebilir, itiraz il genel meclisinin ilk toplantısında öncelikle karara bağlanır.

(5) Köy yerleşim planında belirlenen yerleşim alanı içinde kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, Hazinenin mülkiyetinde olup kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmazlar, orman vasfını kaybetmiş yerler, meralar ile köyün ihtiyaç duymadığı; yaylak, kışlak, çayır, harman yeri ve benzeri ortak kullanım alanları da köy yerleşim plânının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybeder. Bu yerler valilikçe köy tüzel kişiliği adına tapuya tescil edilir.

(6) Köy yerleşim planına göre, köy tüzel kişiliği adına tescil edilen parseller, en çok 2000 m² olmak üzere, köy nüfusuna kayıtlı veya köyde ikamet eden evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine köy meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır. Satış bedeli peşin veya en çok beş yılda ve beş eşit taksitte tahsil edilir. Tahsil edilen miktarın yüzde ellisi planı uygulayan il özel idaresi hesabına, kalan yüzde elli de ilgili köy tüzel kişiliği hesabına aktarılır.

(7) İhtiyaç sahiplerine satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren beş yıl içinde bina yapılması zorunludur. Hak sahipleri bu yerleri on yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler.

(8) Köy yerleşim planına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
BEŞİNCİ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler


Birliğe üye olma MADDE 43- (1) Köyler, bağlı oldukları ilçede kurulan köylere hizmet götürme birliklerinin doğal üyesidir.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler MADDE 44- (1) Köy, köy meclisinin kararı ve mahallin en büyük mülki idare amirinin onayı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) İl özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliklerine ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) İkinci ve üçüncü grupta yer alan köylere götürülecek temel altyapı hizmetlerinin il özel idarelerince sunulması esastır. Hizmet sunumu için il özel idaresinin yıllık yatırım programında gerekli planlamanın yapılması sağlanır. c) İl özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliklerine ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. ç) Belediyeler, il özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri, diğer köyler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak il özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliklerine devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Türkiye köyler birliği MADDE 45- (1) Köylerin menfaatlerini korumak, rehberlik etmek, köyler arasında yardımlaşma ve işbirliğini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, personelin eğitimini sağlamak, köylerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek amacıyla ülke düzeyinde sadece bir birlik kurulabilir. Köyler, ülke düzeyinde kurulan köyler birliğinin doğal üyesidir. Birliğin merkezi Ankara’dır.

(2) Türkiye Köyler Birliğinin organları; meclis, encümen ve başkandan oluşur.

(3) Birlik meclisi; a) İllerden her beş yüz köy için bir üye olmak üzere köy muhtarları arasından seçilecek üyelerden oluşur. Beş yüz köy hesabında kesirler tam sayıya tamamlanarak bir üye hakkı daha verilir. Beş yüz köyden az köyü olan iller bir üye ile temsil edilir. Seçim, İçişleri Bakanlığının talebi üzerine valilerce tespit edilen gün ve yerde o il içindeki köy muhtarlarının katılımıyla yapılır. b) Birlik meclisi, birliğin karar organıdır. c) Köy idarelerindeki görevleri sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer. Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler. Birlik başkanı aynı zamanda birlik meclisinin de başkanıdır. ç) Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: bütçe ve kesinhesabı kabul etmek; bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak; taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek; şartlı bağışları kabul etmek; birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini seçmek; birlik tüzüğünü kabul etmek; birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek; birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, birlik başkan ve encümen üyelerinin huzur hakkını belirlemek, personelin ücretlerini tespit etmek. d) Birlik meclisi, illerde yapılan birlik meclisi üye seçiminden itibaren otuz gün içinde İçişleri Bakanı tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar. Meclis başkanlık divanı seçimi aynı gün içinde tamamlanır. Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. e) Meclis toplantıları, yılda bir defa olmak üzere birlik tüzüğünde gösterilen zamanlarda yapılır. f) Türkiye Köyler Birliğinde ihtisas ve araştırma komisyonu gibi her ne ad altında olursa olsun komisyon oluşturulmaz. g) Birlik meclisinin toplantıları, kararları, çalışma esas ve usulleri, bilgi edinme ve denetim yolları, feshi, meclis üyeliğinin sona ermesi, ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakkında bu maddede açıkça hüküm bulunmayan hallerde bu Kanununun köy meclislerine ilişkin hükümleri uygulanır. ğ) Birlik meclisi kararları onaya tabi değildir.

(3) Birlik encümeni; a) Birlik başkanı ile birlik meclisince seçilen dört meclis üyesinden oluşur. Bu üyeler, birlik meclisince, kendi üyeleri arasından gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Birlik başkanı, encümeninin de başkanıdır. Birlik encümeni ayda bir gün toplanır. Bu süre bir günü aşamaz. Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümeni üyeliği de sona erer. Encümen üyelerinin ayrı ayrı illeri temsilen seçilen meclis üyeleri arasından seçilmesi zorunludur. b) Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: bütçe ve kesinhesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek; öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek; bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak; taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak. c) Birlik encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu maddede açıkça hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun köy encümenine ilişkin hükümleri uygulanır. ç) Birlik encümeni kararları onaya tabi değildir.


(4) Birlik başkanı; a) Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. b) Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır: birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak; bütçeyi ve kesinhesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve meclise sunmak; birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek; birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek; birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek; birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek; yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak; birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak; birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak; birlik personelini atamak; birliği denetlemek; şartsız bağışları kabul etmek. c) Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik genel sekreterine veya birlik müdürüne devredebilir. ç) Birlik başkanı ile ilgili olarak bu maddede açıkça hüküm bulunmayan hallerde bu Kanununun muhtarla ilgili hükümleri uygulanır. d) Türkiye Köyler Birliği başkanlığına bir kişi iki dönemden fazla seçilemez.

(5) Türkiye Köyler Birliğinin gelirleri şunlardır: a) Üye köylerin ödemeleri gereken aylık üye aidatı, bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtından gönderilen ödeneğin binde ikisi oranında kaynakta kesilerek İller Bankasınca ödenir. b) Birliğin diğer gelirleri: taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler; kira ve faiz gelirleri; bağışlar; diğer gelirler.

(6) Türkiye Köyler Birliğinin giderleri şunlardır: Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler; birliğin personeline ödenen ücret; seçilmiş organlarının üyelerine ödenen huzur hakkı, yolluk; hizmete ilişkin eğitim harcamaları; birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler; sigorta giderleri; dava takip ve icra giderleri; avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri; kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri; temsil, tören ve ağırlama giderleri.

(7) Türkiye Köyler Birliğinin denetimi İçişleri Bakanlığınca yapılır.

(8) Türkiye Köyler Birliği Sayıştay denetimine tabi değildir. İçişleri Bakanlığının mali denetimi sonucunda tespit edilen kamu zararı üzerine yapılan kişi borcu teklifleri, birlik meclisinde görüşülerek karara bağlanır. Bu kararın örneği, Türkiye Köyler Birliğince İçişleri Bakanlığına gönderilir. Karara karşı, İçişleri Bakanlığı veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar on gün içinde idari yargıya başvurabilirler. İdari yargı kararı doğrultusunda işlem sonuçlandırılır. Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir.

(9) Türkiye Köyler Birliğinin organlarının veya bunların üyelerinin, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılması halinde geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına İçişleri Bakanı yetkilidir. Görevden uzaklaştırma ve göreve son vermeye dair diğer usul ve esaslar bakımından bu Kanunun köylerle ilgili hükümleri uygulanır.

(10) Birlik encümeninin başkan ve üyelerine encümen toplantılarına katıldıkları her gün için birlik başkanına (5.000), encümen üyelerine (2.000) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak, huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde on iki günü geçemez.

(11) Mahalli idare seçimleri ile birlik organları kendiliğinden düşer. Yeni birlik organları seçilinceye kadar İçişleri Bakanı, Bakanlık personeli arasından bir başkan ve dört encümen üyesi atar.

(12) Türkiye Köyler Birliğinde çalışacak personel sayısı norm kadro ilke ve esaslarına göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, İçişleri Bakanı onayı ile birlik genel sekreteri veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü malî ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.

(13) Türkiye Köyler Birliği hakkında, bu maddede açıkça hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun Köylerle ilgili diğer hükümleri uygulanır.

Genel düzenleme ve idari yaptırım yetkisi MADDE 46- (1) Köy meclisi, kanunlara aykırı olmamak ve mahallin en büyük mülki idare amirinin onayı ile köy içi ulaşımın temini, su kaynaklarının korunması ve su şebekesinin kullanımı, kamu yapıları ve ortak hizmet alanlarının kullanımı, kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık ve çevrenin korunması amacıyla, genel emirler çıkarabilir ve düzenleme yapabilir.

(2) Alınan emir, yasak ve düzenlemelere uymayan kişilerin fiilleri; 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesindeki emre aykırı davranış sayılır ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre yaptırım uygulanır.

Orman emvalinden yararlanma MADDE 47- (1) Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.

Köye ait alacakların takip usulü MADDE 48- (1) Köye ve köylerin kurdukları birliklere ait yargı yerlerinde yapılan yargılama masrafı, para cezaları, gecikme cezaları, sözleşmeden doğan alacaklar, kamu hizmetlerinin sunumundan doğan alacaklar, köy mallarının işgalinden doğan ecrimisil, bu Kanunun 47 nci maddesinde öngörülen cezalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

(2) Köy mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. İşgal edilen taşınmaz mal, köyün talebi üzerine, mahallin en büyük mülki amirince en geç onbeş gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. Fuzuli şagilden işgal nedeni ile ecri misil alınır.

(3) Köyün gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile köy tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Ortak kullanılan yerlerdeki hakların devamı MADDE 49- (1) Birkaç köy arasında ortaklaşa kullanılan sıvat, sulak, pınar, baltalık, mera, yaylak, kışlak gibi yerler eğer bir köy sınırı içinde kalıyorsa o köyün malı olmakla beraber diğer köyler de eskiden olduğu gibi bunlardan yararlanır.

(2) Köyler arasında ortaklaşa kullanılan yerler, bir köy sınırı içinde kalmıyorsa buralardan faydalanan köylerin ortak kullanımı devam eder.

Mücavir alana alınan köyler MADDE 50- (1) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 45 inci maddesi uyarınca belediyelerin mücavir alan sınırına alınan köylerde, ilgili belediye yol, su, kanalizasyon ve katı atık hizmetlerini sunmakla yükümlüdür.

(2) Birinci fıkrada sayılan hizmetler ilgili belediye tarafından yerine getirilmediği takdirde, belediye mücavir alan sınırları içine alınan köyler valinin teklifi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile belediye mücavir alan sınırları dışına çıkarılabilir.

Kanunlarda yapılan atıflar MADDE 51- (1) Diğer kanunlarda 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

(2) Diğer kanunlarda köy ihtiyar meclisine yapılan atıflar, bu Kanunla düzenlenen köy meclisine yapılmış sayılır.


İKİNCİ BÖLÜM Değiştirilen, Yürürlükten Kaldırılan ve Uygulanmayacak Hükümler


Değiştirilen eklenen hükümler MADDE 52- (1) 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 30- a) Köy meclisine, o yıl için Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan geçerli yıl nüfusu esas alınarak; Nüfusu 250'ye kadar olan köylerde 4 Nüfusu 251'den 1500'e kadar olan köylerde 6 Nüfusu 1500'den fazla olan köylerde 8 Üye seçilir. Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan başlanarak nüfusu 250'ye kadar olan köylerde ilk dört üye, nüfusu 251'den 1500'e kadar olan köylerde ilk altı üye ve nüfusu 1500'den fazla olan köylerde ilk sekiz üye asıl üye olur, bunlar kadar yedek üye seçilir. b) Mahalle ihtiyar heyetine sekiz üye seçilir. Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alan dört üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur.”

(2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde yol, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı yol, su ve kanalizasyon idarelerine aittir.”

(3) 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrası ve 32 nci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mülki hudutları içinde verimli Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reislerine, köyde barınmaları için yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için yapacak emval bu ormanlar civarındaki istif veya satış istif yerlerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma ve istif masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu maddeye giren inşaatlar için hak sahiplerinin talebi halinde bu yapacak emval yerine karşılığı, idarece nakit olarak ödenir. Tamiratlar için ise, en yakın istif veya satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri üzerinden emval verilir veya karşılığı nakit olarak idarece ödenir. Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.” “Mülki hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi hane reisleri ile hudutları içinde verimsiz Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2500’den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarf etmeleri şartıyla yapacakları ev, ahır, samanlık, ambar ve kümes ihtiyaçları için bir defaya mahsus en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığı yapacak emval verilir. Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere köylere veya köylere hizmet götürme birliklerine, orman idaresinin en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedeli karşılığında yapacak emval tahsis edilir.”

(4) 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Köylerin kurdukları birliklerin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ve bunların inşa ve kullanımları ile iş makinesi alımı işlemleri Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi de dâhil her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.”

Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 53- (1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 36 ncı maddesinin 11 inci fıkrası, 72 nci maddesi, 73 üncü maddesi, 74 üncü maddesi, 77 nci maddesi, 78 inci maddesinin 1 inci fıkrası, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci, geçici 1 inci maddesi dışındaki madde, ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmış, yürürlükte kalan maddeler de 1’den başlamak üzere yeniden teselsül ettirilmiştir. 442 sayılı Kanunun adı Geçici Köy Korucuları ve Gönüllü Köy Korucuları Kanunu olarak değiştirilmiştir.

(2) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. (3) 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici hükümler GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut köylerin yerleşik alanı sınırı tespiti bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde il özel idareleri tarafından yapılır.

Yürürlük MADDE 54- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 55- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.KÖY KANUNU GENEL GEREKÇE
Mahalli idareler, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 123 ve 127 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Anayasanın 123 üncü maddesinde idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu ve kanunla düzenleneceği, idarenin kuruluş ve görevlerinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına göre belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla ülkemizin idari sistemi temel olarak merkezi idare ve mahalli idare olarak iki temel eksene oturmaktadır. Anayasamızın ortaya koyduğu esaslara göre idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütün olup kamu hizmetlerinin görülmesinde merkezi ve mahalli idareler uyum ve koordinasyon içinde hareket etmektedir. Bu çerçevede, mahalli hizmetlerin zamanında, yeterli, kaliteli, etkin ve ekonomik şekilde sunulmasını sağlayacak bir yerel yönetim sisteminin kurulması önem kazanmaktadır.

Anayasanın 127 nci maddesi “Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır.

Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.

Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.

Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.

Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.” hükmünü amirdir.

Köy Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra üç yeni Anayasa yürürlüğe girmiş, yerel yönetimlerin diğer saç ayağını oluşturan belediye ve il özel idarelerinin hukuki yapıları yeniden düzenlenmiştir. 1982 Anayasasına göre, bir yerel yönetim birimi olan köylerin, Anayasanın 127 nci maddesinde öngörülen ilkeler ve kamu yönetimi düşüncesindeki değişime uygun olarak katılımcı bir anlayışla yeniden düzenlenmesinin anayasal bir zorunluluk olduğu görülmektedir.

58, 59 ve 60 ıncı Hükümetlerle Türkiye’de kamu yönetiminde kapsamlı bir reform çalışması başlatılmıştır. Bu reform çalışmalarının en önemli ayaklarından birisini de mahalli idarelerle ilgili olarak gerçekleştirilen yasal düzenlemeler oluşturmaktadır. 60 ıncı Hükümet Programında “İl özel idareleri, Belediyeler ve köylerden oluşan yerel yönetimlerimizin hizmet kapasitesini geliştirmek ve finansman imkânlarını kuvvetlendirmek yeni hükümetimizin temel öncelikleri arasında yer alacaktır.

Bu çerçevede, geçen dönem hazırlıklarını tamamlamış olduğumuz İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı bu dönemde çıkarılarak yerel yönetimlerimiz mali yönden de güçlendirilecek, Köy Kanunu da yenilenecektir.” Denilmektedir.

Mahalli idarelerle ilgili olarak reform süreci içinde;

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, • 5393 sayılı Belediye Kanunu, • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, • 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve • 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, • 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, • 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, çıkarılarak yürürlüğe konmuştur.

Yeni yasal düzenlemelerde; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlüklerine önem verme, katılımcılık ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin ön plana çıkarılması; saydamlık, açıklık, hesap verme sorumluluğu, yerinden yönetim, öngörülebilirlik, yetki devri ve yerindelik prensipleri esas alınmıştır.

Yeni mevzuatla merkezi idarece yürütülen mahalli nitelikli kamusal hizmetlerin yerel yönetimlere devri sağlanmıştır. Bu düzenlemeler sonrasında yerel hizmetlerdeki nitelik ve nicelik açısından gözlemlenen iyileşme ve bu hizmetlere ulaşmada sağlanan kolaylıklar, yapılan bu yasal düzenlemelerin yerinde ve isabetli olduğunu göstermektedir. İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanununda yapılan değişikliklerle de il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinin hizmet alanları genişletilmiştir. Özetle, mahalli idareler alanında yapılan bu değişikliklerle, hem bu alanı düzenleyen temel mevzuat çağdaş esaslara göre yenilenmiş hem de mahalli idare sistemimizin uluslararası normlara ve özellikle de Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uyumu sağlanmıştır.

Daha önce merkezi idare tarafından yürütülen yerel nitelikli birçok kamu hizmeti yerel yönetimlere devredilmiştir. Bu kapsamda, sadece hizmetler devredilmemiş, aynı zamanda kaynak bölüşümü de yeni esaslara bağlanmıştır. Yerel yönetimlerin kaynaklarının artırılması sürekli bir hedef olarak görülmüş ve bu konuda yerel yönetimlerin mali kapasiteleri önemli oranda artırılmıştır.

Mahalli müşterek nitelikli kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında halka hesap veren, demokratik, şeffaf, öngörülebilir ve iyi yönetişim ilkelerinin egemen olduğu bir mahalli idare yapısının kurulması için mahalli idarelerde yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmış ve bu idarelerin, sorumluluk, görev ve hizmet alanında birçok temel düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, mahalli idareleri düzenleyen temel kanunlar yeniden ele alınarak günün şartlarına uygun, çağdaş yönetim ilkelerini esas alan, idari süreçlerde sivil katılıma önem veren bir yerel yönetim anlayışı hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Ancak, bu sürecin eksik kalan unsuru köy idareleridir.

442 sayılı Köy Kanunu 1924 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun 1924 ve devamındaki birkaç on yıl boyunca yeterliliğini korumuştur. Ancak, Türkiye’deki sosyal, ekonomik ve kültürel değişim süreci Kanunun pek çok maddesini aşındırmış ve işlevsiz kılmıştır. Köy Kanunu yürürlüğe girdiği yıl Türkiye nüfusunun % 85’i köylerde yaşarken 2008 yılında bu oran % 17’dir. 1924 yılından günümüze kadar köy nüfusu nerede ise aynı kalırken, köylerin nüfus içindeki payı sürekli azalmıştır. Türkiye’de toplam köy sayısı 34.146, köy altı yerleşim yerleri (mezra, kom v.s.) sayısı ise 47.081’dir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2008 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre toplam köy nüfusu 12.047.755’tir. Ortalama köy nüfusu 353 kişidir. Köy idarelerine yönelik bir düzenleme 80 bin dolayında yerleşim ve 12 milyon nüfusu doğrudan etkileyecektir.

1924 yılı şartlarında tanımlanan köy idaresinin görevleri de kentleşme, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere paralel olarak anlamını ve önemini yitirmiştir. Örneğin, köy namına nalbant, bakkal, arabacı dükkânları yaptırmak; Devlet parasını kıymetinden aşağı aldırtmamak; bir adamın suda veya başka suretle başına bir felaket gelince onu kurtarmak gibi görevler 2009 yılı Türkiye’sinin idari ve sosyal yapısı ile uyumlu olmayan işlevsiz görevlerdir.

Köy gelirleri de zamanla anlamsız hale gelmiştir. Salma geliri 442 sayılı Köy Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve EK 1 maddesi ile düzenlenmiştir. Köy işlerini gören köyün aylıklı adamlarının aylık ve yıllıklarıyla köy sınırları içinde yapılacak mecburi köy işlerine yetmezse;

“En yüksek haddi yirmi lirayı aşmamak üzere herkesin hal ve vaktine göre köy ihtiyar meclisi kararıyla köyde oturanlara ve köyde maddi alakası bulunanlara salma salınır.”

“Salma köyde oturanlar için hane başına tevzi edilir. Bir hanede oturanların kendilerine ait gelirleri olduğu takdirde bunlar dahi ayrı hane sahibi sayılırlar. Köy haricinde oturup da köyde maddi alakası bulunanların vergi miktarı, o köydeki alaka ve istifadelerinin derecesi nisbetiyle ölçülür ve ona göre tayin olunur.”

Salma aslında bir baş vergisidir. Vergi adaletine uygun değildir. Yeni Türk Lirası uygulamasından önce, fiilen ekonomik değerini yitirmişti. Salma, YTL sonrası dönemde bir ölçüde anlamlı hale gelse de uygulanmasındaki güçlükler, meblağın düşüklüğü, ödenmediği takdirde tahsilinin zorluğu ve cebri tahsilâtta verimliliğinin düşüklüğü gibi nedenlerle çok fonksiyonel değildir.

442 sayılı Köy Kanununun 15 inci maddesi “Köy işlerinin birçoğu bütün köylü birleşerek imece ile yapılır.” hükmünü taşımaktadır. İmece köy bütçesinde akçal karşılığı ile gösterilir. Bu açıdan köyün gelirleri arasında sayılmalıdır. Ancak, köylerde geleneksel yapının zayıflaması imece uygulamalarının da büyük ölçüde etkinliğini yitirmesi sonucunu doğurmuştur.

Tüm bu gelişmeler, 442 sayılı Köy Kanununun esaslı bir değişime tabi tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla kanun yeniden ele alınmak suretiyle yazılmış, toplumsal talep ve ihtiyaçlar dikkate alınarak ilgili tarafların katkıları da sağlanarak yeni Köy Kanunu Taslağı hazırlanmıştır.

Köyler nüfus esasına göre kademelendirilerek küçük köyler için köylere hizmet götürme birlikleri işlevsel kılınacaktır. Bu suretle ölçek ekonomilerinden yararlanılarak daha az maliyetle, daha büyük ve etkili hizmet sunumu gerçekleştirilecektir. Köylere hizmet götürme birlikleri 2005 yılından bu güne kadar uygulanan ve büyük başarı elde edilen KÖYDES Projesi ile kendilerini ispatlamış demokratik birimlerdir. Köylerin % 76,88’inin nüfusu 1.000’in altındaki yerleşimlerdir. Nüfusu 5.000’in üzerinde yer alan köylerin tüm köyler içindeki nüfus payı yalnızca % 0,11’dir. Köylerin kademelenmesine dayalı model ölçek ekonomilerinin sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Köylere genel bütçe tahsilâtından pay verilmesi ile köy idarelerinin mali yapısı da kuvvetlendirilmiş olacaktır.

Günümüz dünyasında ülkeler arasında ciddi gelişmişlik farkları bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin kendi içinde bölgesel, kentsel-kırsal alanlar arasındaki farkları ile şehirlerin birbiriyle olan gelişmişlik farkları gelişmekte olan ülkelere göre daha azdır. Bu ülkeler gelişim süreçlerinde ekonomik gelişmelerine paralel olarak kendi içindeki gelişmişlik farklarını da azaltabilmişlerdir.

Cumhuriyet tarihi boyunca başta sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin kurulduğu tarihte 13 milyonluk ülke nüfusunun büyük çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamaktaydı. Bu gerçeğin farkına varılarak kırsal alanda yaşayan nüfus çoğunluğunun altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla 1924 yılında Köy Kanunu çıkarılmıştır. İzleyen dönemde kurulan değişik bakanlıklar ve bunlara bağlı birimler kanalıyla kırsal alan altyapısının tamamlanması için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu alandaki çalışmaların en kapsamlısı ise, 2005 yılında uygulamaya konulan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesidir.

2005 yılında ülke genelinde (İstanbul ve Kocaeli illerimiz haricindeki) 79 ilde uygulamaya konulan KÖYDES Projesi ile; susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması ile köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi, alt yapı hizmetleri konusundaki mağduriyetlerin büyük ölçüde giderilmesi ve bu alanlardaki hayat kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. KÖYDES Projesi, vali ve kaymakamların önderliğinde, il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birlikleri aracılığı ile mahalli imkân ve kabiliyetleri en verimli şekilde kullanarak, henüz içme suyu ve yolu bulunmayan veya yetersiz olan köylerimizin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulmasını, köy yollarının yapılmasını ve standartlarının yükseltilmesini hedeflemiştir.

İllere tahsis edilen ödenekler; temel bileşenler analizi yöntemi denilen; illerin yatırım ihtiyaçları ve kapasiteleri göz önünde bulundurularak, KÖYDES Projesi temel amacına odaklı çok sayıda değişkenin analizlere dahil edildiği, kırsal altyapı yetersizliklerinin giderilmesine öncelik veren, bilimsel bir dağıtım yöntemi ile belirlenmektedir.

Proje kapsamında 2005 ve 2009 yılları arasında;

 2005 yılında 200 milyon TL,  2006 yılında 2 milyar TL  2007 yılında 2 milyar TL  2008 yılında 500 milyon TL  2009 yılında 500 milyon TL olmak üzere  Toplam 5,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin şu ana kadar 5,1 milyar TL’lik kısmı birlik hesaplarına gönderilmiş ve kırsal alanda önceliklendirilen sorunların tamamına yakını çözüme kavuşturulmuştur.

KÖYDES Projesi ile aynı zamanda; ülkemizdeki alt yapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması yoluyla hem bölgeler arası hem de iller arası kalkınmışlık farklılıklarının giderilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle uygulamada her yıl ödenek dağılımı kriterleri belirlenirken daha az gelişmiş iller ve bölgeler lehine iyileştirmeler yapılmıştır. Köy alt yapısının en sorunlu olduğu Karadeniz Bölgesi (% 27,9), Doğu Anadolu Bölgesi (% 21,3) ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine (% 14,0) toplam ödeneğin % 63,2 si aktarılarak diğer bölgelerle aralarındaki kalkınmışlık farkının azaltılması yoluna gidilmiştir.

Kapsamı ve bütçeden ayrılan kaynağıyla KÖYDES Projesi, Türkiye’de 21 nci yüzyılda hâlâ yolsuz ve susuz yerleşim yerlerinin bulunmasının kabul edilemez olduğu bilinciyle köye ve köylüye yönelik Cumhuriyet tarihindeki en önemli kırsal kalkınma projesidir.

Yeni Köy Kanunu KÖYDES benzeri başarıların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik küçük köylerde köylere hizmet götürme birliklerini ön plana çıkaran, büyüklerinde ise teşkilat ve mali kaynakları kuvvetlendirilmiş köy idareleri ile hizmetleri ifa etmeyi mümkün hale getirmeyi amaçlayan bir yaklaşım benimsemiştir.

Köy idarelerindeki yetersizlikler Cumhuriyet tarihi boyunca çoğu merkezi hükümet takviyesini öngören örnek köy, merkez köy, toplum kalkınması, köy-kent gibi modellerle çözüm aranmıştır. Bunlarla kısmi bir takım başarıya ulaşılmışsa da köy idarelerinin sorunları büyük ölçüde varlığını sürdürmüştür. Yeni Köy Kanunu mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin mahalli bir yapıya görülmesini amaçlamaktadır.

Mevcut köy idarelerinin yapısını andıran, köyde gelenekselleşmiş köy meclisi ve muhtar gibi organlar köy halkı tarafından bilinen yapılardır. Yeni Kanunda bu yapılar büyük ölçüde geliştirilerek muhafaza edilmiştir. İşlevini yitiren köy derneği kaldırılmıştır. Geçici köy korucuları ile ilgili düzenlemeye dokunulmamış, mevcut 442 sayılı Köy Kanununda bunlarla ilgili hükümler korunarak 442 sayılı Köy Kanununun adı Geçici Köy Korucuları ve Gönüllü Köy Korucuları Kanunu olarak değiştirilmiştir.

15 Ekim 1985 tarihinde imzaya açılan, Türkiye’nin 21 Kasım 1988’de imzaladığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 4 üncü maddesinin 3 üncü bendinde “Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihan vatandaşa en yakın olan makamlar tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir başka makama verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri göz önünde bulundurulmalıdır.” düzenlemesi vardır. Köy halkına en yakın idare köy ve bunların kurdukları köylere hizmet götürme birlikleridir.

2004 yılında Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2005 yılında Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile Türk Mahalli İdare Sistemi büyük bir dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu sistemin düzenlenmemiş son unsuru köy idaresidir. Köy Kanunu değişen toplumsal, ekonomik ve demografik koşulların zorunlu kıldığı bir düzenlemedir. Ölçek ekonomilerinden yararlanılarak bu idarelerin idari ve mali kapasitelerini artırmak amaçlanmıştır. Bu itibarla köy idareleri kademelendirilmiş, sisteme destek olarak köylere hizmet götürme birlikleri dâhil edilmiştir.

Köy idarelerinin idari ve mali kapasitelerinin artırılması suretiyle kırsal alanda yer alan sıkıntılar azalacaktır. Köyler gerçek birer mahalli idare olarak tasarlanmaktadır. Geri çağırma gibi yeni müesseseler sisteme dahil edilmektedir. Bu suretle katılımcı, şeffaf, saydam ve hesap verebilir kamu yönetimi anlayışının hakim kılınması hedeflenmiştir. Yeni Köy Kanununun Türkiye’nin 21 inci yüzyıldaki kırsal kalkınma sürecinde önemli katkıları beklenmektedir.
KÖY KANUNU TASARISI TASLAĞI MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu yaklaşık 85 yıldır yürürlüktedir. Kanunun yürürlüğe girdiği 1924 yılında, Türkiye nüfusunun % 85’i köylerde, % 15’i şehirlerde yaşamaktaydı. Zaman içinde ülkemizin sosyal, ekonomik, demografik ve kültürel yapısında köklü değişimler yaşanmıştır. Kentlerde yaşayan nüfusun oranı % 82’lere ulaşırken köylerde yaşayan nüfusun oranı % 18’e düşmüştür. Bu değişime bağlı olarak, kırsal alandaki ihtiyaçların kapsam ve niteliği de değişme uğramıştır. Değişen ve artan ihtiyaçlara Köy Kanununda öngörülen hukuki yapıyla cevap verilemez hale gelmiştir. Bu amaca yönelik olarak yeni Köy Kanunu ele alınmıştır. Madde 2- Kapsam maddesidir. Madde 3- Temel kavramların tanımı net bir şekilde yapılarak özellikle Köy tanımlanmaktadır. Bu tanımda 442 sayılı Kanunda yer alan tanımdan da yaralanılarak 85 yıllık bir operasyonel tanım terk edilmemiştir. Madde 4- Köy kanunu ile birbirinden farklı köylere tek tip bir idari model getirilmesinin çeşitli sorunlara yol açtığı görülmektedir. 100 nüfuslu bir köyle 500 ya da 1.000 nüfuslu köylerin ihtiyaç ve imkânları birbirinden çok farklı olabilmektedir. Bu itibarla yeni Köy Kanunu bu farkları göz önüne alarak köy nüfuslarına bağlı olarak üç grup köy öngörmüş; bunun paralelinde görev, gelir ve organları kademelendiren bir anlayış benimsemiştir. Madde 5- 442 sayılı Köy Kanununda köy kurulmasına ait bir hüküm bulunmamaktadır. Yeni kanun köy tanımı dışında köy kurulmasını da yeni bir anlayışla düzenlemektedir. Köy kurulmasında coğrafî, ekonomik, sosyal şartlar ile nüfus ve kamu hizmetlerinin gerekleri göz önünde bulundurulur. Köy kurulması böylece belli ölçütlere bağlanmaktadır. Ayrıca çeşitli olağanüstü ve mücbir nedenlerle de İçişleri Bakanlığına köy kurulma imkânı tanınmaktadır. Madde 6- Yeni kurulan bir köyün sınırlarının, kuruluşu izleyen üç ay içinde tespit edilmesi öngörülerek sınır ihtilafını en aza indirecek modern ve bilimsel kıstaslar öngörülmektedir. 442 sayılı Kanunun kabul edildiği tarihte coğrafi koordinat esasının uygulanması söz konusu değildi. Ancak, günümüz teknik ve bilgi düzeyi bu imkânları sağlamaktadır. Madde 7- Bu madde ile köy sınırını kesinleşmesine yönelik usul belirlenmektedir. Köylerin sınırı; yeni kurulan köy ile sınırdaş köy meclislerinin kararı, kaymakamın görüşü ve valinin onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan belgelerin birer örneği; köy muhtarlığına, tapu sicil müdürlüğüne ve il özel idaresine gönderilir. Madde 8- İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıkları dışında 442 sayılı Kanuna göre çok basit ve hızlı bir sistem getirilmektedir. Zira, köyler arası sınır toplum ve idarenin kaynak ve zaman kaybına yol açmaktadır. Ayrıca ihtilaflar iyi komşuluk esasına dayalı ve yardımlaşma kültürü içinde yaşayan köyler ve köylüler arasında gereksiz ve derin husumetlere yol açmaktadır. Bu itibarla bu ihtilafların çok seri bir şekilde çözülmesi önem taşımaktadır. Madde 9- Yerleşim yerlerinin adları konusu iki açıdan ele alınmalıdır. ilkin, bunların belli bir istikrar içinde korunması zorunluluğudur. Haberleşme, iletişim açısından bu önemlidir. İkincisi ise, sakinlerin kendi yaşadıkları yerle ilgili bu en temel konuda söz sahibi olabilmeleridir. Bu itibarla madde ad belirlemede çok basit ve seçilmişlerin tercihini ön plana çıkaran bir sistem benimsemiş, ama istikrarı sağlamak için de bir onay şartı koymuştur. Madde 10- Köy tüzel kişiliğinin kaldırılması açısından günün koşullarına uygun olarak objektif kurallar getirilerek yetki eskiden olduğu gibi İçişleri Bakanlığına verilmiştir. Ayrıca tüzel kişiliğin kaldırılmasında personel, hak ve alacaklar ile borçların durumu da netleştirilmiştir. Madde 11- Köylerin görevleri sayma usulü ile belirtilmiştir. Ancak, köylerin kademelenme modeline uygun görevleri de birinci, ikinci ve üçüncü grup köyler arasında kademelendirilmiştir. Nüfusları itibariyle bu üç grup köyün ihtiyaçları ve imkanları farklılık gösterdiğinden görevlerinin de kademelendirilmesi önem arz etmektedir. Ancak, küçük olmakla birlikte idari ve mali kapasiteleri diğer grup görevlerini de ifa edebilecek köy idarelerine bu imkanı sağlayan bir düzenleme getirilmiştir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde ise öncelik sırasının köyün mali durum ve hizmetin ivediliği kıstaslarına dayalı olarak köy meclislerince belirlenmesi usulü öngörülmüş, bu şekilde halk idaresinin ortaya çıkması amaçlanmıştır. Madde 12- 442 sayılı Köy Kanununda öngörülen ancak, işlevsiz olan köy derneği kaldırılmış; ihtiyar meclisinin adı 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa paralel olarak köy meclisi adını almış, geleneksel ve kurumsallaşmış bir isim olan muhtar muhafaza edilmiştir. Madde 13- Köy meclisi köyün karar organıdır. Köy meclisi, köylerin kademelenmesi modeline dayalı olarak üç grup köyde farklı sayılarda üyeden oluşmaktadır. Madde 14- Köy meclisinin görev ve yetkileri günümüz sosyal ve idari koşullarına bağlı olarak yeniden tanımlanmıştır. Anlamsız görevler yerine İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununa paralel ama köyün şartlarına uygun daha anlamlı görevler tanımlanmıştır. Yine yönetişim kavramına dayalı olarak köyü ilgilendiren önemli işlerin karara bağlanması için tüm seçmenlerin görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak hususunda köy meclisine yetki verilmiştir. Madde 15- 442 sayılı Köy Kanununda öngörülen toplantı periyodu haftada birden ayda bire çıkarılmıştır. Uygulamada Kanundaki açık hükme rağmen sosyal koşullara bağlı olarak muhtar ve üyelerin her hafta toplanması mümkün olmamaktaydı. Bu durum ise gereksiz ihtilaflara yol açtığı gibi idarenin kaynak ve zaman kaybına da yol açmaktaydı. Meclis toplantı zamanı bu sıkıntıları telafi etmeye yönelik olarak ayda bir şeklinde belirlenmiştir. Yine meclisin toplantı ve karar yeter sayıları ile çalışma usulü ihtilafa yol açmayacak şekilde tespit edilmiştir. Toplantıların halka açık olması ve kararların halka duyurulması hükmü getirilmiştir. Madde 16- 442 sayılı Köy Kanununda “Köy muhtarının köylü faydasına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Fakat, onun yerine kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, gene köylü tarafından verilir.” hükmü yer almaktadır. Kaymakamın genel bozma yetkisi kaldırılmıştır. Bunun yerine bir takım önemli sınırlı sayıda köy meclis kararı belirlenerek bunların onayı sistemine geçilmiştir. Madde bu haliyle daha demokratik, merkezi hükümet-mahalli idare dengesini koruyan bir yaklaşım benimsenmiştir. Madde 17- Köy meclis üyelerinin ve muhtarın yükümlülükleri ve yasakları köylerin kademelenmeleri anlayışına paralel olarak düzenlenmiştir. Birinci grup köylerde yasak ve yükümlülük sınırı geniş tutulurken, ikinci ve üçüncü grup köylerde köy nüfuslarının sınırlı olması nedeniyle yasak ve yükümlülükler alanı daha dar tutulmuştur. Madde 18- Meclis üyeliğinin sona ermesi hususunda uygulamada çıkan bir takım sorunları gidermeye yönelik olarak net ve detaylı bir düzenlemeye gidilmiş, Anayasanın 127 nci maddesine uygun olarak meclis üyeliğinin kaybedilmesi hususu Danıştay’ın kararına bağlanmıştır. Madde 19- Köy meclisinin feshi il genel meclisi ve belediye meclisindeki feshe paralel bir şekilde ve açıkça tanımlanmıştır. Ayrıca Anayasa’nın 127 nci maddesindeki ilke ve esaslara uygun bir şekilde fesih konusunda nihai karar mercii Danıştay olarak belirlenmiştir. Madde 20- Kanunda yazılı maddelere dayalı olarak meclisin boşalması halinde nasıl bir usul izleneceği 442 sayılı Köy Kanunuyla düzenlenmemiştir. Bu alandaki boşluğu gidermek için mülki idare amirine kamu görevlileri ya da köyden seçilme yeteneğine sahip kişiler arasında üç kişiyi görevlendirme yetkisi verilmiştir. Madde 21- Muhtar mahalli idare anlayışına uygun bir şekilde köyün başı ve tüzel kişiliğin temsilcisi olarak tanımlanmaktadır. Madde 22- 442 sayılı Köy Kanununda yer alan muhtarın göreceği köy işleri ve devlet işleri ayrımından vazgeçilmiş, bunun yerine mahalli idare organlarının başı sıfatıyla ve günün koşullarına uygun olarak görevleri yeniden tanımlanmıştır. Madde 23- Muhtarlığın sona ermesi sayma usulü ile tespit edilmiş, Anayasanın 127 nci maddesindeki ilke ve esaslara uygun olarak muhtarlığın Danıştay kararı ile sona ereceği hüküm altına alınmıştır. Madde 24- Muhtarlığın boşalması halinde yapılacak işlemler herhangi şüpheye mahal bırakmadan ilke, esas ve usuller bazında düzenlenmektedir. Burada muhtar görevlendirilmesi yeni yönetim anlayışına ve demokratik kurallara uygun bir biçimde tanımlanmaktadır. Madde 25- Köy muhtarının izin hakkı açıkça belirtilmiştir. Muhtarın yerine vekalet edecek meclis üyesini belirleme yetkisi açıkça madde hükmüne işlenmiştir. Madde 26- Muhtarların aldıkları muhtar ödeneği 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasıyla düzenlenmiştir. Bu madde ve bu Kanunun 53 üncü maddesiyle 2108 sayılı Kanunun yürürlüğü kaldırılmıştır. Köy ve mahalle muhtarı ödenekleri köylerin kademelenme esasına dayalı olarak bu maddede düzenlenmiştir. Köy ve mahalle muhtarı ödenekleri önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Ayrıca köy ve mahalle muhtarlarının sosyal güvenlik primleri sosyal güvenlik primleri muhtarlık ödeneğinin ödendiği kurum tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir. Bu açıdan muhtarlara iyileştirme sağlanmıştır. Madde 27- 442 sayılı Köy Kanununda yer alan köy organlarının tarafsızlığı hükmü aynen korunarak yer almıştır. Madde 28- Türk mahalli idare sistemine yeni bir kurum olarak “geri çağırma” kazandırılmaktadır. Köy idarelerinde görevini seçmen memnuniyetini karşılayacak şekilde yerine getirmeyen köy organları seçmenler tarafından maddede yazılı ilke, usul ve esaslara göre belirlenmiştir. Bu usulün zamanla diğer mahalli idareler içinde uygulanmasının yararlı olacağı, demokrasimiz açısından katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu açıdan köy idarelerindeki geri çağırma uygulamaları pilot uygulama hüviyetinde olacaktır. Madde 29- Köy organlarının ve üyelerinin görevden geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmaları 442 sayılı Köy Kanununda düzenlenmemiştir. Uygulama belediyelerdeki düzenlemeye paralel olarak yürütülmekte ve yetki İçişleri Bakanı tarafından kullanılmaktadır. Görevden uzaklaştırma uygulama paralelinde açıkça madde metninde düzenlenmiş ve hukuki boşluk doldurulmuştur. Madde 30- Köy tüzel kişiliğini davalarda temsil yetkisi ve bu yetkinin sınırları düzenlenmiştir. Madde 31- İhtiyaç halinde mimar, mühendis, veteriner gibi nitelikli personel istihdamı olanaklı hale getirilmektedir. Köy katibi, bekçi, çoban gibi geleneksel görevliler korunmaktadır. Günümüz koşullarında özellikle mali olanakları iyi durumda olan büyük köylerin mühendis ve veteriner gibi nitelikli personele ihtiyaçları olabilmektedir. Köy gruplarına göre köylere tahsis edilecek kadroların unvanlar itibarıyla sayıları, dereceleri ve çalışma usul ve esasları ile çalışanlarla yapılacak sözleşmelerin kapsamı, süresi ve şekli hususunda İçişleri Bakanlığına yönetmelik çıkarma görevi verilmiştir. Böylelikle köylerin kademelenme modeline uygun personel istihdamı sağlanmaktadır. Madde 32- Köy bekçisi, yetki ve sorumluluk bakımından günümüz koşullarına ve fiili uygulamalara uygun olarak yeniden tanımlanmaktadır. Bunların eğitimi ve denetimi vali ve kaymakamlara verilmektedir. Ayrıca 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa gönderme yapılarak köy bekçilerinin zor ve silah kullanma sınırları hukuk devletinin ilke ve esaslarına uygun olarak düzenlenmektedir. Madde 33- 442 sayılı Köy Kanununda imece ve salma en önemli gelir kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bunlar da değişen ekonomik ve toplumsal koşullara bağlı olarak zaman içinde işlevsiz kalmıştır. Bu itibarla köy gelirlerinin yeniden tanımlanması zaruret haline gelmiştir. Köylerin idari ve mali kapasitelerinin güçlendirilmesi, görevleri ile orantılı gelir imkânlarıyla donatılmaları yani mali tevzinin sağlanması için bir takım ilave gelirler koyulmuştur. Bu alandaki en önemli düzenleme genel bütçe ve vergi gelirlerinden ayrılacak binde beş oranındaki pay ile il özel idarelerinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinden ayrılacak yüzde bir oranındaki paydır. Bu paylar kademelenme modeline bağlı olarak birinci grup köylerde köy ve köyün üyesi olduğu köy hizmetleri götürme birliğine yarı yarıya, diğer grup köylerde köylerin üyesi olduğu köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacaktır. 2005 yılından bu yana uygulanan KÖYDES Projesiyle köylere hizmet götürme birlikleri kendilerini ispat etmiş, kırsal kalkınmada önemli görevler üstlenebilecek demokratik idari birimler olarak ön plana çıkmıştır. Bu yapının kalıcı ve sürekli bir şekilde sistemde yer almasının kıt kaynakların etkin kullanımı açısından uygun olduğu değerlendirilmektedir. Madde metni ile vali ve kaymakamların başkanlığında il genel meclisi üyeleri ile köy muhtarlarından oluşan meclis ve encümen yapısıyla etkin ve demokratik bir yönetime sahip bu birlikler güçlendirilmektedir. Madde 34- Köy giderleri köyün görevlerine bağlı olarak sayma usulü ile belirlenmektedir. Madde 35- 442 sayılı Köy Kanununda yer alan bütçe usul ve esası tamamen değiştirilmektedir. Köy bütçelerinin mülki idare amirine onaylatılması usulü tamamen kaldırılmaktadır. Ayrıca kademelenme modeline uygun olarak birinci grup köylerde bütçe, ikinci ve üçüncü grup köylerde daha basit gelir ve gider hesabı tutulması öngörülmektedir. Bu madde ile köylerin mali yönetimleri rahatlatarak kırtasiyecilik önlenmektedir. Madde 36- Yılı bütçesinin kesin hesabının, muhtar tarafından hesap döneminin bitiminden sonra şubat ayı içinde meclise sunulması ve meclis tarafından kabul edilmesi hükme bağlanmıştır. Madde 37- Köylerin denetimi şeffaf ve saydam, hesap verilebilir yönetim anlayışına uygun olarak düzenlenmektedir. Bu husustaki yetki vali ve kaymakamlara verilmiştir. Denetim sonucunda tespit edilen kamu zararı ile ilgili pratik bir yöntem getirilmiştir. Madde 38- Köyler ihale uygulamaları açısından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu husus köylerin durumlarına bağlı olarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Madde 39- Köylerde ihale komisyonu ve yasaklar madde metninde açıkça belirtilmekte, kamu kaynaklarının etkin kullanımına imkân verecek şekilde ilke ve esaslar belirlenmektedir. Köylerde ihale komisyonu köy meclisi olarak belirlenmiştir. Madde 40- Köyler kırsal kalkınma açısından önemli birimlerdir. Bu açıdan köyün kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ve bunların inşa ve kullanımları ile iş makinesi alımı işlemleri Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi de dâhil her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaf tutularak köy lehine pozitif bir ayrımcılık benimsenmiştir. Madde 41- Kırsal alan yenileme planı ile kentlerimizde uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin kırsalda izdüşümü olacak yeni bir müessese getirilmektedir. Planlı ve yaşanabilir kırsal alan yerleşiminin teminine yönelik planlama, mülkiyet ve finansman hususlarını düzenleyen yeni ve çağdaş bir müessese getirilmektedir. Madde 42- 442 sayılı Köy Kanunu’nda da ön görülen köy yerleşim alanının belirlenmesi düzenlenmesine paralel bir şekilde yeni kanunda da düzenlemeler öngörülmektedir. Eski düzenlemenin dışında daha gelişmiş bir model benimsenerek köyün planlı gelişimi amaçlanmış, köy idaresinin mülkiyet durumu özenle ve yeniden tanımlanmıştır. Köy yerleşim planına göre köyde ikamet eden evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine arsa verilmesi düzenlemesi genişletilerek köye dönüşü de teşvik edecek şekilde köy nüfusuna kayıtlı olanlarda kapsam altına alınmıştır. Madde 43- Köyler, bağlı oldukları ilçede kurulan köylere hizmet götürme birliklerinin doğal üyesidir. Madde 44- Köy mahalli idaresinin il özel idaresi, köylere hizmet götürme birlikleri, belediyeler, diğer köyler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilişkileri ortak hizmet projesi uygulama usul ve esasları çeşitli durumlara göre madde metninde açıkça tanımlanmıştır. Madde 45- Belediyelerde olduğu gibi köyler için de Türkiye genelinde Türkiye Köyler Birliği adı altında yeni bir birlik kurulmaktadır. Köylerin menfaatlerini korumak, rehberlik etmek, köyler arasında yardımlaşma ve işbirliğini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, personelin eğitimini sağlamak, köylerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak kurulmuştur. Birlik aynı zamanda muhtarlarımızın üst örgütlenme konusundaki, taleplerini de karşılamaya yönelik düşünülmüştür. Madde 46- Köy idarelerine, köy içi ulaşımın temini, su kaynaklarının korunması ve su şebekesinin kullanımı, kamu yapıları ve ortak hizmet alanlarının kullanımı, kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık ve çevrenin korunması amacıyla genel emir çıkarabilme ve düzenleme yapabilme yetkisi tanımaktadır. Bu yetki köy meclisince kullanılacak ve mahalli en büyük mülki idare amirinin onayına tabi olacaktır. Madde 47- Okul, ibadethane, köprü ve köy konağı gibi köyün mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılanmasında tüm köylere ve köylere hizmet götürme birliklerine Orman Kanunu’nda orman köylerine tanınan orman emvalinden yararlanma imkânı getirilmektedir. Madde 48- Köye ait alacakların takip usulü 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine bağlanmaktadır. Ayrıca köy mallarının işgal edilmesi durumunda mülki idare amirine güçlü ve etkili bir tahliye yöntemi imkânı sağlayarak köy mameleki korunmaktadır. Madde 49- Köylerin öteden beri ortaklaşa kullandıkları alanlardaki hakların korunması amaçlanmıştır. Madde 50- 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 45 inci maddesine dayanarak belediyeler yakın köyleri mücavir alan sınırlarına alabilmektedir. Mücavir alan uygulaması kentleşmenin düzenli yapılabilmesi için ve doğal kaynakların etkin kullanımına yönelik olarak ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. Ancak uygulamada bu yöntemin istismar konusu yapıldığı gözlemlenmektedir. İstismarları önlemek ve köylerde yaşayan vatandaşların etkin ve asgari düzeyde mahalli müşterek hizmetlerden yararlanmasını temin etmek amacıyla mücavir alana dahil edilen köylere belediyeler tarafından yol, su, kanalizasyon ve katı atık hizmetlerinin sunulması zorunlu hale getirilmektedir. Madde 51- Muhtelif mevzuatta 442 sayılı Köy Kanunu ve bu Kanunda tanımlanan ihtiyar meclisine yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılarak hukuki boşluk doğmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Madde 52- Değiştirilen eklenen hükümler maddesidir. Madde 53- Yürürlükten kaldırılan hükümler maddesidir. Geçici madde 1- Mevcut köylerin yerleşik alan sınırının il özel idareleri tarafından 2 yıl içinde belirlenmesi esası getirilerek köy yerleşim planı uygulamasına imkân verecek bir zemin oluşturulması amaçlanmaktadır. Madde 54- Yürürlük maddesidir. Madde 55- Yürütme maddesidir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.