Yenişehir Wiki
Advertisement


ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN YÖNERGE[]

Tebliğler Dergisi

:TEMMUZ 2006/2586 


Ek ve Değişiklikler: 1) 11/7/2008 tarihli ve B.08.0.ÇYG.0.15.02.01/004367 Sayılı Bakan Onayı 2) MAYIS 2009/2620 TD


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerindeki yöneticiler dışında görevli diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile belge ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, halk eğitimi merkezlerindeki yöneticiler dışında görevli diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile belge ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 24/6//1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 14/2/2006 tarih ve 26080 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen ;

Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,

Genel Müdürlük : Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü,

Yaygın Eğitim : Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da her hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümünü,

Millî Eğitim Müdürlüğü : İl/İlçe millî eğitim müdürlüklerini,

Yaygın Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü : Yaygın eğitim hizmetlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünü,

Merkez : Yaygın eğitim etkinliklerini yürüten halk eğitimi merkezlerini,

Diğer Kurum ve Kuruluşlar : Halk eğitimi merkezlerinin gözetiminde veya iş birliğinde kurs açan diğer resmî ve özel kurum/kuruluşlar, belediyeler, meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve gönüllü kuruluşları,

Eğitim Odası : Merkezlere bağlı olarak belde, köy ve mahallelerde açılan sabit eğitim yerlerini,

Kurs Merkezi : Merkezlere bağlı olarak sabit veya geçici binalarda ve bünyesinde birden fazla kursun açıldığı kurs merkezlerini,

Kurs Yeri : Merkezlere bağlı olarak mahalle, köy, belde, ilçe/il merkezlerinde herhangi bir alan/dalda kurs faaliyeti yapılan sabit veya geçici bina, salon ve benzeri yerleri,

Kurs : Halk eğitimi merkezleri ve eğitim odaları ile halk eğitimi merkezlerinin denetim ve gözetiminde diğer kurum ve kuruluşlar tarafından halka açık ücretsiz olarak açılan okuma-yazma, meslekî ve teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kursları,

Meslek Kursları : 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa dayalı olarak açılan ve kurs süresince kursiyerlerin, çırak öğrencilerin haklarından yararlandırıldığı meslek kurslarını,

Meslekî ve teknik kurslar : Meslekî ve teknik eğitim görme imkânı bulamayan kişileri; hayata ve mesleğe hazırlamak, iş alışkanlıkları kazandırmak, aktif bir üretici duruma getirmek, bir iş yerinde çalışacak veya kendi iş yerini kuracak bilgi, beceri sahibi yapmak, bir meslek dalında çalışanları ise yeniliklere hazırlamak için meslek kursları statüsü dışında düzenlenen kursları,

Kurs Dışı Eğitsel Etkinlik : Merkez, eğitim odası, kurs merkezi ve kurs yerlerinde kurslara kayıtlı ve kayıtsız tüm kişilerin katılımına açık olarak düzenlenen toplantı, yarışma, sergi, panel, gezi, sempozyum, festival, fuar ve benzeri kurs dışı eğitsel etkinlikleri,

Müdür : Halk eğitimi merkezi müdürünü,

İl Proje/Program Rehberi : Yürürlükten kaldırılmıştır. (MAYIS 2009/2620 TD)

Müdür Başyardımcısı : Merkezde görevli müdür başyardımcısını,

Teknik Müdür Yardımcısı : Bünyesindeki döner sermaye işletmesinden dolayı halk eğitimi merkezi ve akşam sanat okulu niteliği kazanan merkezlerdeki döner sermaye iş ve işlemlerinden sorumlu müdür yardımcısını,

Müdür Yardımcısı : Merkezde görevli müdür yardımcısını,

Rehber Öğretmen : Merkezde görevli rehber öğretmeni,

Şef (1): (Değişik : MAYIS 2009/2620 TD) Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarında açılan meslek alan/dalları ile kurulan atölye ve laboratuvarların işleyişi ve yönetimi, mesleki rehberlik, program geliştirme, işletmelerde mesleki eğitim, sektörle iş birliği, araştırma-geliştirme, tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirilen atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenini,

Sosyal Hizmet Uzmanı : Merkezde görevli sosyal hizmet uzmanını,

Öğretmen : Merkezde görevli öğretmeni,

Uzman ve Usta Öğretici : Merkezde kadrolu öğretmen ve kadrolu usta öğretici sayısının yetersiz olduğu durumlarda ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen resmi görevi olan / olmayan kişiler arasından ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğreticilik niteliğine sahip kişiyi,

Gönüllü Öğretici : Uzman ve usta öğretici niteliklerini taşımak şartıyla merkezlerce düzenlenecek kurslarda bir karşılık beklemeden gönüllü olarak görev yapacak kişileri,

Diğer Personel : Görevleri bu Yönergede belirtilmemiş personeli,

Kulüp : Merkez hizmetlerinin verimini artırmak için hizmetin önemine inanmış, bilgi ve becerisinden yararlanılabilecek, kurslara kayıtlı olan ve olmayan gönüllü kişilerden oluşturulmuş çalışma gruplarını,

Okul-Aile Birliği : Merkez ile aile arasındaki bütünleşmeyi ve iş birliğini sağlamak amacıyla yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğretici ile 18 yaşından küçük kursiyerlerin velileri ile halk eğitimi konusunda deneyimli ve gönüllü kişilerden oluşan birliği,

Yönetmelik : 14 Şubat 2006 tarih ve 26080 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğini,

Sertifika : Kursları başarı ile tamamlayanlara verilen belgeyi

Belge : Seminerlere katılanlara verilen katılım belgesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sosyal Hizmet Görevlileri

Rehber öğretmen

Madde 5- (Değişik : MAYIS 2009/2620 TD) Merkezde görevli rehber öğretmenlerin görevleri şunlardır:

a) Müdür Yardımcısı/Yardımcıları ile koordineli şekilde çalışmalarını planlar.

b) İlgili müdür yardımcısı ile birlikte uygulanmakta olan programları yerinde takip eder, sınavlarla ilgili soru hazırlama, sınav yapma, ölçme ve değerlendirme konularında rehberlik yapar.

c) Program uygulamasına geçilmeden önce, seçilen yerin uygulanacak olan programa uygun olup olmadığını belirler. Gerekirse öğretmen, uzman ve usta öğreticilerle birlikte yeni kurs yerlerinin bulunmasına çalışır.

d) Uygulanmakta olan programla ilgili yöre halkına zaman zaman aydınlatıcı bilgiler verir, eğitime katılmada engelli olanlara destek olunması yönünde ilgililerle iş birliği yapar.

e) Uygulanan eğitim programının sonucu hakkında çevre araştırması yapar ve alınacak sonuçlara göre destekleme programları hazırlamak için müdürlüğe öneride bulunur.

f) Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarında bulunur ve ilgili müdür yardımcısı ile sürekli iş birliği yapar.

g) Eğitim odaları yönetim komisyonu çalışmalarında rehberlikte bulunur.

h) İl halk eğitimi plânlama komisyonu üyeliğine seçildiğinde toplantılara ve çalışmalara katılır, verilen görevleri yapar.

i) Merkezin bulunduğu veya hizmet sunduğu toplum kesimini bilgilendirme, yöneltme ve motivasyon çalışmalarını düzenler. Halk eğitimi etkinliklerine katılanlara test uygulama, verilen eğitim ve kurum başarısı hakkında değerlendirme çalışmaları yapar.

Şef (2)

Madde 6- (Değişik : MAYIS 2009/2620 TD) Merkezlerde açılacak bölüm, atölye ve tesis türleri, halk eğitimi merkezi plânlama komisyonunun kararı doğrultusunda belirlenir ve İl Millî Eğitim Müdürünün onayı ile gerçekleştirilir.

Şefliklere, merkezlerde görevli atölye, laboratuar ve meslek dersi öğretmenleri arasından “Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının Alan, Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şeflerinin Görevlendirilmesine Dair Yönerge” hükümleri doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce görevlendirme yapılır.

Döner sermayesi bulunan merkezlerin, bölüm, atölye ve laboratuar yönetimi şeflerce yürütülür.

Alan/bölüm, atölye, tesis ve laboratuar şefleri ve görevleri şunlardır;

a) Biriminde bulunan bina, eşya, makine-teçhizatın ve diğer taşınırların bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanıma hazır bulundurulmasından sorumludur.

b) Sorumluluğunda bulunan taşınırları için Taşınır Mal Yönetmeliği’ne uygun defter, belge ve cetvelleri tutar. Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır. Yılsonunda ve gerekli görülen zamanlarda taşınırları sayım ve kontrole hazır bulundurur. Sayım ve döner sermaye ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütür.

c) Birimin ihtiyacı olan araç-gerecin zamanında temin edilmesi için ilgililerle iş birliği yapar.

d) İş kazalarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını ve bunların ilgililerce uygulanmasını sağlar. İş güvenliği bakımından sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye, laboratuar ve tesislerde bulunan her makine için özelliklerinin, periyodik bakım ve yedek parça durumu ile varsa yapılan tadilat ve değişen parçalarının düzenli olarak işlendiği makine kartı ile kullanma kılavuzu hazırlar.

e) Uygulamalı eğitimde kursiyerlere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin programlarda öngörülen bilgi, beceri ve davranışları kazandıracak nitelikte olmasını ve bu çalışmaların, programların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yürütülmesini sağlar.

f) Sorumluluğunda bulunan birimde kullanılan tüketim malzemelerine yönelik sarfları günü gününe ilgili deftere işler.

g) Kullanılan makine, araç-gereç ve teçhizatın kurum imkânları ile onarımını, mümkün olanların yeniden yapımını sağlar. Onarımı ya da yeniden yapımı mümkün olmayanların kayıttan düşümü için Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre öneride bulunur.

h) Kursiyerlerin kullanacakları araç-gereç ile her türlü aleti ilgili öğretmenin rehberliği ve sorumluluğunda imza karşılığı, kişilere ya da gruplara teslim eder, bunları ilgili defterlere kaydeder ve izler. Teslim edilen araç-gerece zarar veren ya da bunları belirlenen süre içerisinde teslim etmeyenleri, gereği yapılmak üzere kurum müdürlüğüne bildirir.

i) Alan/bölümü ile ilgili öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirler. İlgili sektörün beklentileri ile sektörde meydana gelen gelişmeleri izler, varsa programlara yansıtılması gereken hususların alan zümrelerinde görüşülmesini sağlar. Alınan kararları müdürün onayına sunarak sonuçlarını izler.

j) Sorumluluğunda bulunan birimdeki hizmetleri; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri emirlere göre yürütür.

İl proje/program rehberi

Madde 7- Yürürlükten kaldırılmıştır. (MAYIS 2009/2620 TD)

Öğretmen

Madde 8- Merkezlerce açılan kurslarda görev yapmak üzere yeterli sayıda öğretmen görevlendirilir.

Öğretmenler alanlarına göre diğer örgün ve yaygın eğitim kurum ve kuruluşlarındaki görevli öğretmenlerin hak ve sorumluluklarına sahiptir.

Öğretmenin görevleri şunlardır;

a) Kurumdaki eğitim-öğretim ve üretim etkinliklerini daha etkili kılmak için kurum ve çevre arasında verimli ilişkiler kurulmasına yardımcı olur.

b) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük ders planlarını hazırlar, derslere hazırlıklı girerler, konuların işlenmesinde kursiyerlerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini, eğitim-öğretim ve üretim çalışmalarında konuların gerekli kıldığı araç-gereç gibi her türlü imkânlardan yararlanmalarını sağlar.

c) Eğitim-öğretimde kursiyerlerin kişisel çalışmaları yanında, grup içinde uyumlu biçimde çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir, yerine göre kurum ve çevredeki atölye, fabrika, iş yerleri, ticarî, ekonomik, turistik ve malî kurumlar ile işletmelerden, eski eserler, kitaplıklar, müzeler ve laboratuvarlardan bir plan ve program çerçevesinde yararlanmalarını sağlar, bunun alışkanlık hâline getirilmesine özen gösterir.

ç) Yıllık planlara bağlı olarak verdikleri ders konuları ile yapılan deney, uygulama ve benzeri çalışmaları her dersin sonunda ilgili deftere yazarak imza eder.

d) Her türlü eğitim-öğretim ve üretim çalışmaları ile uygulamalarda kursiyerlerin etkinliklerini devamlı ve yakından takip eder, gerekli rehberliği yapar.

e) Yönetimce düzenlenecek nöbet çizelgesine göre nöbet tutar.

f) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eder, bunları kurumun amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğretime aktarır, kursiyerlerin meslekî konuda çevre ile ilişki kurmalarını sağlar.

g) Kursiyerlerin yaptıkları deney, temrin, iş ve uygulamalarda tüketilen gerecin bir listesini yaparak ilgililere verir.

ğ) Merkezde yapılan iş ve hizmet çalışmalarının beklenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar.

h) Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını, bakımını, onarımını ve uygun biçimde kullanılmasını sağlar, bu konuda kursiyerlere rehberlik yapar.

ı) Tebliğler Dergisini okur ve imzalar.

i) Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarına katılır, sorumlu müdür yardımcısına yardımcı olur.

j) Müdürün görevlendirmesi durumunda, çevrede yaygın eğitim hizmeti yapan diğer kamu görevlileri ile iş birliği içinde hazırlanacak programlar için yöre halkının istek ve ihtiyaçlarını belirler ve ilgili müdür yardımcısına sunar.

k) Görevleri ile ilgili tüm belge ve istatistikleri tutar ve program bitiminde ilgili müdür yardımcısına teslim ederler.

l) Derslerin başlamasından en az on beş dakika önce görev yerinde bulunur, dersliği öğretime hazırlar ve sınıfın yoklamasını yaparlar.

m) Devlet memurları kılık-kıyafet mevzuatı hükümlerine uyar.

n) Özel eğitim gerektiren kursiyerlerin yetiştirilmesi için önlem alır.

o) Kulüp danışman öğretmenliği görevlerini yürütür.

ö) Döner sermaye işlerinde görevlendirildiğinde atölye ve meslek dersleri programları ile diğer öğretim programlarına uygun olarak bu işleri planlar ve yaptırır.

p) Müdürün hazırlayacağı bir program doğrultusunda, mevzuatına uygun olarak aday öğretmenleri yetiştirir.

r) Sınavlar ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yerine getirir.

s) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Kursiyerlerin gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlar ve sonucunu bir raporla kurum yönetimine bildirir.

ş) Görevlendirildikleri komisyon ve kulüp çalışmalarına, millî bayram ile mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Yıllık çalışma takviminde belirtilen tarihlerde kurumda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar. Nöbet çizelgesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Komisyon ve diğer ekiplerdeki çalışmalarını toplam kalite yönetimi anlayışı ile yürütür.

t) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bunları eğitim ve öğretime yansıtır. Bu konuda her yıl en az bir rapor hazırlayarak halk eğitimi merkezi plânlama komisyonunda tartışılmasını sağlar.

u) Kursiyerlerce yapılan deney, temrin, proje, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araç-gerecin bir listesini ilgililere verir. Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır. Yapılan iş ve hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar.

ü) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için atölye ve laboratuvar şefleri ile birlikte plan hazırlar.

Sosyal hizmet uzmanı

Madde 9- Merkezlerde; demokratik toplumda temel hak ve özgürlükler doğrultusunda insanın gelişmesine, yaşam kalitesinin yükseltilmesine, toplumsal etkileşim ve iş birliği mekanizmalarını harekete geçirerek bilimsel yaklaşımlarla yardımcı olan, insanın üretkenliğini ve yaratıcılığını harekete geçirerek yaşama ve gelişme şartlarını iyileştirmesine katkı sağlayan, lisans eğitimi görerek yetişen, meslekî etik, ilke ve sorumluluklara göre uygulamalar gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanları görevlendirilir.

İstek ve ihtiyaçlar doğrultusunda her merkez bünyesinde bir sosyal hizmet uzmanı görev yapar. Ancak, nüfus yoğunluğu fazla olan il/ilçelerde mülkî amirin onayı ile iki sosyal hizmet uzmanı çalıştırılabilir.

Sosyal hizmet uzmanının görevleri şunlardır;

a) Halk eğitimi merkezlerince düzenlenen programlara, merkezin çevresindeki yetişkinlerin katılım seviyelerini artıracak bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapar.

b) Durum değerlendirme araştırmalarıyla halkın ilgi, istek ve beklentilerini belirleyerek düzenlenecek yeni programlara bilimsel dayanak ve veri tabanı oluşturur.

c) Programlardan yararlanan yetişkinlerle görüşmeler yaparak eğitim süreci içinde kişisel, ruhsal, sosyal ve eğitsel özelliklerini geliştirici sosyal destek programları yapar.

d) Merkezin çevresindeki aileleri ziyaret ederek, hizmetlerin hedef kitlesini değerlendirir, aile profilini çıkarır, aile görüşmeleri yoluyla bilgilendirme çalışmaları yapar.

e) Ailelerin, sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden hayat standartlarını yükseltici programlara katılımlarını sağlar.

f) Aile bireylerini gelir getirici meslekî kurslara yönlendirerek ailelerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi amacına yönelik çalışmalar yapar.

g) Aile-çocuk eğitimi programlarının alan çalışmalarında görev alarak sosyo-ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan ailelerin programa katılımlarını sağlar.

h) Merkezin içinde bulunduğu sosyal çevrede, halkla merkezin iletişimini geliştirme ve güçlendirme çalışmaları yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadrolu Usta Öğretici, Uzman ve Usta Öğretici ile Gönüllü Öğretici

Kadrolu usta öğretici

Madde 10- Merkezlerde görevlendirilen kadrolu usta öğreticiler; ilgili mevzuat doğrultusunda müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yapar. Kadrolu usta öğreticilerin başlıca görevleri şunlardır;

a) Kadrolu usta öğreticilere, merkezdeki aynı alanda görevli öğretmenlerin aylık ve ek ders karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati kadar ders görevi verilir. Kadrolu usta öğretici, mücavir alan içerisinde gerektiğinde birden çok kurs merkezinde görevlendirilebilir.

b) Kadrolu usta öğreticilere kurs görevi verilemediği takdirde, görevli bulunduğu çevrede, merkez müdürlüğünün uygun göreceği plânlama, kursa hazırlık, program geliştirme, alan araştırmaları ve çevre inceleme görevi verilir.

c) Asıl alanlarında kurs açılamayan kadrolu usta öğreticilere, alanlarına yakın kurs dallarında görev verilir. Alanında veya yan alanda da kurs açılamaması durumunda kurumun uygun hizmetlerinde görevlendirilir.

Başka bir il emrine atanmaları durumunda, aynı esaslar doğrultusunda çalıştırılır.

Uzman ve usta öğretici

Madde 11- Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. Ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlar, bireysel emeklilik sigortası kapsamında veya bağ-kur sigortalısı olanlardan karşılanır.

Kendi okulunda/kurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerdeki kurslarda görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okul/kurumların resmi çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirme, öğretmenin isteğine bağlıdır.

Yukarıda nitelikleri belirtilenlerle ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir.

Uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde genel şartlar;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye'de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir.

f) Öğreticilik yapabilecek yeterlilikte olduğunu belgelendirmek.

Özel Şartlar:

Merkezlerde görev yapacak uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre;

a) Eğitim fakültesi mezunu olmak.

b) Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarından ve Yüksek Öğretim Komisyonunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

c) Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,

d) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

e) En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

f) En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup alanında/branşında en az 800 saatlik belgeye sahip olmak.

g) Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve kültürel değerlerin yaşatılması için yukarıdaki şartları taşıyan eleman bulunamaması hâlinde öğrenim durumu ve meslekî yeterlilik belgesi aranmaksızın çevresinde ustalığı kabul görmüş olması

şartları aranır.

Bunların dışındakiler için Genel Müdürlük görüşü alınır. Program geliştirme çalışmalarında görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerde yüksek öğrenim kurumlarının program geliştirme bölümlerinden mezun olma şartı aranır.

Alanında eğitim fakültesi mezunları ile daha önceki dönem/yıllarda başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanların sayısının ihtiyaçtan fazla olması durumunda diploma düzeyi, diploma başarı notu, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğim kurumlarında başarılı şekilde yapılan öğreticilik çalışmaları ve benzeri değerlendirmeler yapılır. En yüksek puandan başlamak üzere sıra ile görevlendirme yapılır. İhtiyaçtan fazla durumda olanlar yedek sırada bekletilir ve ihtiyaç olduğunda o öğretim yılı içerisinde görevlendirilir. Tüm bunlara rağmen uzman ve usta öğretici ihtiyacının karşılanamaması durumunda özel şartların (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler arasından öncelik sırasına göre seçme yapılır. Başvuru sayısı fazla olduğunda seçme işlemi sınavla yapılır.

Uygulanacak programın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip ücretli uzman ve usta öğreticilerin sınavla tespitinde;

a) (Değişik fıkra : MAYIS 2009/2620 TD) Merkez müdürlerinin başkanlığında, yeterli sayıda branş öğretmeni ve diğer görevlilerden oluşan bir sınav komisyonu millî eğitim müdürünün onayı ile kurulur. Uygulamalı sınavlarda her branş için ayrı komisyon oluşturulur,

b) Sınavlarda yeterli sayıda öğretmen bulunamaması hâlinde en yakın örgün ve yaygın eğitim kurumlarından yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesi yapılır.

c) Sınavlar alanın/branşın özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 bölüm hâlinde yapılır ve her bölüm 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

d) Yazılı sınav; genel kültür, meslek bilgisi, formasyon ve mevzuat bilgisinden hazırlanacak sorularla çoktan seçmeli test tekniği veya kısa cevaplı klasik sınav şeklinde yapılır.

e) Uygulamalı sınav; adaya, öğreticiliği alanında uzman ve usta öğreticilik için sahip olması gereken beceri seviyesini ölçmeye uygun olan ve komisyonca tespit edilen pratik çalışma yaptırılır.

f) Her iki sınavda sonuçlar tespit edildikten sonra, genel başarı değerlendirmesi yapılır. Adayın yazılı sınav başarı puanının % 40'ı, uygulama sınavı puanının % 60'ı toplanır, bu değerlendirmede 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

g) Başarılı oldukları hâlde sıralamada ihtiyaç dışında kalanlar yedek listeye alınır, bunlar gerektiğinde öğretim yılı içerisinde açılacak kurslarda görevlendirilir. Eşit puan durumunda beceri puanına göre sıralama yapılır.

h) Sınav komisyonunca belirlenen temrinlik malzemeler ile taşınabilir araç-gereç, sınava girecek adaylar tarafından temin edilir. Sınav evrakı merkezde bir yıl süreyle saklanır. Yaptırılan işler değerlendirme yapıldıktan sonra adaylara hemen iade edilir.

ı) (Değişik fıkra : MAYIS 2009/2620 TD) Görevlendirilmeleri kararlaştırılan ücretli usta öğreticilerin dilekçesi ile belgelerini, görev yeri ve zamanını, uygulayacağı programın türünü, günlük, haftalık ve toplam çalışma süresini, başarı puanını ve diğer bilgileri kapsayan teklifin, millî eğitim müdürünün onaylamasından sonra görevlendirme gerçekleşir. Uzman ve usta öğretici adayının dosyası merkez müdürlüğünde muhafaza edilir. Zorunlu olmadıkça Ek-6’daki onay çizelgesinin ekinde sunulmaz.

j) Görev yerleri ilgililere yazılı olarak bildirilir, görevi kabul etmeyenlere aynı öğretim yılı içinde bir daha görev verilmez.

Uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları

Madde 12- Merkezlerde görevlendirilen uzman ve usta öğreticiler, eğitim-öğretim hizmetlerindeki öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları içinde müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yaparlar. Ancak uzman ve usta öğreticiler görevlerini aksatmamak şartı ile başka kurumlarda veya serbest olarak da çalışabilirler.

Uzman ve usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.

Başka bir resmî kuruluşta görevli olanlara ücret karşılığında verilecek ders görevi haftada on saati geçemez. Ancak ücretsiz olarak gönüllü çalışmak ve görev yaptığı kurumun uygun görmesi kaydıyla on saatten daha fazla ders görevi verilebilir.

Ders görevi ile görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz saattir. Müdür, cumartesi-pazar günleri de dahil olmak üzere uzman ve usta öğreticilere günün 07.00 ile 24.00 saatleri arasında görev verebilir.

Uzman ve usta öğreticilerden resmi görevi olanlara haftada 10 saate kadar, herhangi bir özel kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlar, bireysel emeklilik kapsamında olanlar ile Bağ-Kur sigortalıları gibi resmi görevi olmayanlar haftada 40 saate kadar merkezlerde uzman ve usta öğretici olarak görevlendirilebilir.

Uzman ve usta öğreticilerin yukarıda belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde başarısız oldukları, bu yönerge hükümlerine uymadıkları merkez müdürlüğünce belirlenmesi ya da kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapanma zorunluluğunun doğması durumunda, uzman ve usta öğreticilerin görevine, görevlendirilmesindeki yöntem ile son verilir ve durum kendisine gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Bu durumda öğreticiye, yalnız görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde devlet memurları ile öğretmenlerin eylem ve davranışları için öngörülen suç ve cezalar, uzman ve usta öğreticiler için de uygulanır.

Gönüllü öğreticilik

Madde 13- Uzman ve usta öğretici olma şartlarını taşımak kaydıyla merkezlerde açılacak kurslarda gönüllü öğreticiler de görevlendirilebilir.

Gönüllü öğreticilik, kişilerin herhangi bir karşılık beklemeden gönüllü çalışma ilkesine dayanır. Gönüllü öğreticiler görevli oldukları süre içerisinde öğretmen, kadrolu uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek ve müdürün belirlediği esaslar çerçevesinde çalışmakla yükümlüdürler.

(Değişik üçüncü fıkra : MAYIS 2009/2620 TD) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine, ilgili programlara ve mevzuata, merkezlerin disiplinine uymayan gönüllü öğreticilerin görevlerine merkez müdürünün önerisi ile millî eğitim müdürlüklerince son verilir ve kendilerine tekrar görev verilmez.

Sınıf öğretmenleri ile emekli sınıf öğretmenleri, ilköğretim müfettişleri ve emekli ilköğretim müfettişlerinin dışında okuma yazma kurslarında görev almak isteyen gönüllü öğreticiler için en az lise ve dengi okul mezunu olmak şartıyla kurs düzenlenir. Bu kursu başarı ile bitirip belge alanlar, gönüllü okuma-yazma öğreticisi sıfatı kazanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknik ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki Personel

Teknisyen

Madde 14- Yaygın eğitim etkinliklerinde araç-gereç ve makinelerin kullanımı ile bunların bakım ve onarımını sağlamak, uygulamalı öğretimde öğretmene yardımcı olmak, öğretmenin eğitim yükünü azaltarak daha fazla kursiyer eğitmek, ayrıca çeşitli nitelikteki hizmetleri yürütmek için yeterli sayıda teknisyen görevlendirilir.

Teknisyenin görevleri şunlardır;

a) Tezgâh, makine, tesis ve benzeri araç-gereci korur; bakım, onarım ve ayarlarını yaparak, bunları kullanmaya hazır durumda bulundurur.

b) Öğretmen tarafından yapılacak deney ve uygulamalar için gerekli araç-gereci önceden hazırlar.

c) Merkezde yapılacak derslere ilişkin araç-gereç, levha ve modelleri hazırlar.

d) Merkezde mesleği ile ilgili çeşitli hizmetleri yürütür.

e) Müdürün ve ilgili müdür yardımcılarının verdiği görev alanına giren konularda diğer iş ve hizmetleri yapar.

Merkez bünyesinde çeşitli hizmetler için görevlendirilen teknisyenlerin görev, sorumluluk ve ilgililerle olan ilişkileri bir planla belirlenir, müdür tarafından onaylanarak kendilerine yazı ile bildirilir. Bu planda teknisyenin yıllık izni dışındaki sürede yapacağı işler de belirtilir.

Memur ile veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri

Madde 15- Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri şunlardır;

a) Verilen yazıları kurallarına uygun olarak yazar. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar, dosyalayıp saklar, disket, compact disk gibi ortamlarda saklanan verileri yedekler, arşivler, bilgileri güncelleştirir, gerekli olanlara cevap hazırlar ve işleri süresi içinde sonuçlandırır.

b) Kendisine teslim edilen gizli ya da kişilerle ilgili yazıların saklanmasından ve gizli kalmasından sorumlu olur.

c) Memur, öğretmen ve hizmetlilerin dosyalarını ve bunlarla ilgili değişmeleri günü gününe defter ve belgelere işler.

d) Satın alınacak eşya ve gerecin şartlarını belirlemede yardımcı olur ve satın alma ile ilgili belgeleri düzenler.

e) Kendisine teslim edilen bilgisayar ve benzeri makine ve aygıtları iyi kullanır, korur, bakım ve onarımının yapılmasını sağlar.

f) Ödenek, aylık, avans defterlerini usulüne göre işler.

g) Her ay sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgeleri ile gönderilecek istatistik çizelgelerini hazırlar.

h) Merkezin mutemetliğini yapar, öğretmen, memur ve hizmetlilerin aylık, ücret, yolluk ile personele tahakkuk edecek olan diğer alacakların bordrolarını zamanında hazırlar ve buna ilişkin işlemleri usulünce yürütür.

ı) Görev verildiği takdirde merkezin muayene, teslim alma ve sayım komisyonuna katılır.

j) Harcama kâğıtlarını mevzuata uygun olarak hazırlar, bunlarla ilgili belgeleri, fatura örneklerini ve satın alma ya da satış kararlarını dosyasında saklar.

k) Ayniyat mutemedi yoksa bu görevi yapar, gereken defter ve dosyaları tutar.

l) Müdür, bu görevlerden hangilerinin kimler tarafından yapılacağını yazılı olarak bildirir.

m) Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar.

Kütüphane memuru ve görevleri

Madde 16- Kütüphane memuru;

a) Kütüphaneyi, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenler.

b) Teslim edilen ders kitapları ile araç-gereci korur, kullanıma hazır bulundurur, bunların temizlik ve düzenini sağlar.

c) Ders araç gereci ile kütüphane demirbaş eşya esas ve yardımcı defterlerini tutar.

d) Ders araç-gereci ile kitaplıktan personel, kursiyer, öğrenci ve halkın yararlanmasına yardımcı olur.

Ambar memuru ve görevleri

Madde 17- Ambar memuru, ambar ve depo ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yürütür. Bu hizmetlerden ilgili yöneticiye karşı sorumludur.

Ayniyat mutemedi ve görevleri

Madde 18- Yönetimce gerekli görüldüğünde, bir memur ayniyat hesaplarını sorumlu saymanına vermek üzere ayniyat mutemedi olarak görevlendirilir. Ayniyat mutemedi görevlerini ilgili mevzuata göre yürütür.

Şoför ve görevleri

Madde 19- Şoför;

a) Teslim edilen aracı, görevin gereğine uygun olarak kullanır

b) Aracın günlük, haftalık, aylık bakımlarını yapar ve trafik kontrolünü aksatmadan yaptırır.

c) Aracı izinsiz olarak başkalarına kullandırmaz.

d) Taşıt görev emri defterini usulüne uygun olarak doldurur ve yetkililere imzalatır.

e) Aracın parça değişimlerinde değiştirilen parçayı ambar veya depo memuruna teslim eder.

f) Görev dönüşünde aracı yerine park eder, gerekli güvenlik önlemlerini alır.

g) Yükleme ve boşaltma işlemlerine yardımcı olur.

h) Aracı, özel işlerde kullanmaz.

ı) Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmetler Personeli

Hizmetli ve görevleri

Madde 20- Hizmetliler;

a) Bina, tesis ve atölye eşyasının temizliğini yapar. Isıtma, sıhhî ve elektrik tesisatındaki aksaklıkları yönetime bildirir.

b) Kuruma gelen çeşitli malzeme, araç gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.

c) Gerektiğinde bina ve tesislerin boya, badana ve benzeri işlerini yapar.

d) Posta ve evrak dağıtım görevini yürütür.

e) Mutfak işlerinde ilgililere yardımcı olur.

f) Çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde verilecek nöbet görevini yerine getirir.

g) Kurumun çevresinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapar.

h) Bahçıvan olarak görevlendirilmesi durumunda, bahçıvanın yapacağı işleri yürütür.

ı) Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar.

Bahçıvan ve görevleri

Madde 21- Bahçıvan;

a) Bahçe plânlamasına göre dikim, budama, biçme, belleme, çim, fide yetiştirme, tohum toplama ve bakım işlerini yapar.

b) Bahçe bitkilerini korur, hastalıklara karşı gerekli önlemleri alır.

c) Yangına engel olmak ve temizliği sağlamak üzere gerekli önlemleri alır.

d) Kullanılan araç-gereci korur, bakım ve temizliğini sağlar.

e) Süs bitkisi ve çiçek yetiştirir, bakımını yapar.

f) Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar.

Aşçı ve görevleri

Madde 22- Aşçı;

a) Varsa diyet uzmanının gözetim ve denetimi altında, beslenme rehberini esas alarak günlük tüketim maddeleri tabelâsına göre yemek yapar, kalitesini ve görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlar.

b) Teslim aldığı gıda maddelerinin bozulmadan saklanmasını, hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve israf edilmemesini sağlar.

c) Mutfaktaki araç-gerecin bakım ve temizliğine dikkat eder.

d) Çalışma disiplini içinde mutfağın temizlik, bakım ve düzenini sağlar.

e) Günlük çıkan yemeklerin örneğini 48 saat süre ile saklar.

f) Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar.

Kaloriferci ve görevleri

Madde 23- Kaloriferciler ve kaloriferci olarak görevlendirilenler, görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütürler.

Yönetimin vereceği diğer görevleri yapar.

Bekçi ve görevleri

Madde 24- Bekçi veya nöbetle bekçi görevi yapan hizmetli, nöbeti süresince bina ve tesisler ile araç-gerecin güvenliğini sağlar.

Yönetimce hazırlanacak nöbet çizelgesine göre görevini yürütür. Bu görevlerinde yöneticilere ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur.

Hizmetli sayısı iki veya daha az olan kurumlarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Bu durum, yönetimce en yakın emniyet birimine yazılı olarak bildirilir.

Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapar.

Diğer personel

Madde 25- Görevleri bu Yönergede belirtilmemiş personel, ilgili mevzuata göre verilen görevi yerine getirir. Ücretleri genel bütçe dışı kaynaklarca karşılanarak çalıştırılanların görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmeyle belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile Değerlendirme

Belge ve Sertifikalar

Madde 26- (Değişik : 11 / 7 /2008 tarihli ve B.08.0. ÇYG.0. 15.02.01 /004367 sayılı Bakan Onayı ) Merkezlerce düzenlenen kursları basarı ile tamamlayanlara ek-4-a ve ek-4-b' deki örneğe uygun sertifikalar verilir. Modüler yapıya dayalı olarak düzenlenen sertifika programlarını başarıyla tamamlayanlara verilecek sertifikanın sağ üst köşesinde meslek alanı, meslek, meslek seviyesi ve eğitim süresinin belirtildiği bir bölüme yer verilir. Modüler programlar dışındaki kurslar için düzenlenecek sertifikalarda ise alan, meslek, meslek seviyesi bölümlerine yer verilmez. Ulusal ve yerel düzeyde diğer özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde düzenlenecek kurslarda örneği ek-4-b' de yer alan sertifika verilir. Sertifikada tarafların logoları ve yetkililerinin imza yerleri yer alır. Modüler yapıya dayalı olarak hazırlanan programların uygulanmadığı diğer kurslar sonunda da ek-4-a' daki sertifika verilir. Kursların sonunda sertifika ile birlikte ek-4-c' deki transkript verilir. Sertifika merkez müdürü ve müdür başyardımcısı/yardımcısı tararından imzalanarak, milli eğitim müdürlüklerince soğuk damgadan geçirilir.

Belge defterleri müdür başyardımcısı/yardımcısı ile müdür tarafından onaylanır, defterin bir sureti belgelerin soğuk mühür işlemi tamamlandıktan sonra milli eğitim müdürlüğüne teslim edilir.

Belgelerin içeriğinde değişiklik yapılmamak koşuluyla belge tasarımlan Genel Müdürlükçe hazırlanır, uygulanır ve gerektiğinde değişiklikler yapılabilir* Bir merkezde merkez müdürünün kursiyer olması durumunda sertifikası kendisi tarafından değil milli eğitim müdürü tarafından imzalanır. Aynı şekilde merkezde başmüdür yardımcısı ve müdür yardımcısı bulunmaması durumunda sertifikadaki müdür ve müdür başyardımcısı/yardımcısı imzaları müdür tarafından atılır.

Kurs Açma ve Öğretmen/Uzman ve Usta Öğretici Görevlendirme Onayı

Madde 27- (Değişik : MAYIS 2009/2620 TD) Aday kursiyerlerin başvuruları ön kayıt defterine kaydedilir. Başvurular doğrudan yapılacağı gibi internet üzerinden erişim sağlanarak da alınır. Açılacak kurslarda görevlendirilecek öğretmen, kadrolu usta öğretici, uzman ve usta öğretici ile gönüllü öğreticilerin görevlendirme onayları Ek-6'daki örnek forma uygun olarak gerçekleştirilir Onaylar kurs açma ve öğretmen, kadrolu usta öğretici, uzman ve usta öğretici ile gönüllü öğretici görevlendirme şeklinde birlikte alınır. Açılacak kurs sayısının fazla olması durumunda Ek-6'daki form son sayfa olarak kullanılır, onay kısmı hariç şekilde ek form düzenlenebilir. Bu form esas alınmak kaydıyla Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıflar, Dernekler ve Meslek Odaları tarafından açılacak yaygın eğitim amaçlı kurs programları ve kurslar için de merkezlerce form geliştirilip uygulanabilir.

Yönetici Denetim Onayı formu

Madde 28- Merkezlerin denetimini yapacak millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, Merkez müdürü ve müdür yardımcısı Ek-7'deki örneğe uygun aylık veya haftalık denetim programını bir üst amir onayından sonra uygular. Programa uygun olarak gerçekleştirilen denetime dair rapor çizelgesini Ek-8'deki örneğe uygun şekilde düzenler ve bir üst amirin bilgi ve görüşüne sunar. İstedikleri takdirde Bakan,Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel müdürlük yetkilileri ve millî eğitim müdürleri de denetim çalışmaları için bu formları kullanabilir.

Merkezlerde Performans Değerlendirmesi

Madde 29- Merkezlerde düzenlenen tüm kurslardaki performans değerlendirmesinin denetim elemanlarınca yapılması esastır.Denetim elemanlarınca performans değerlendirmesi yapılmayan kurslardaki performans değerlendirmesi, Ek-9 ve Ek-10 ‘daki formlara uygun olarak yapılır. Formlar, en az okur-yazar olan kursiyerlere doldurtulur. form doldurulması yönünde merkezlerce teşvik edici önlem alınır. Kursiyerler form doldurmaya zorlanamazlar. Doldurulan formlar, merkez müdürünün başkanlığında yönetici ve öğretmenlerden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede kurumun performans düzeyi belirlenir. Görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır.

Denetim ve Değerlendirme Formları

Madde 30- Mücavir alan içinde ve dışında açılan kurslar ve kurs dışı eğitsel etkinlikler ile kurum denetim ve değerlendirmeleri Yönetmeliğin 82'inci maddesinde belirtilen yetkililer tarafından yapılır.Denetim elemanları dışındaki denetim ve değerlendirme yapacak yetkililer, kurum denetimi için Ek-11, merkez müdürü için Ek-12, müdür başyardımcısı için Ek-13, müdür yardımcıları için Ek-14, öğretmen, kadrolu usta öğretici, uzman ve usta öğretici denetimi için Ek-15 formlarını düzenler. Denetim ve değerlendirmelerle ilgili düzenlenen formlar bir üst amir tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre gerekli önlem ilgili yetkililerce alınır. Denetim ve değerlendirme formları, gelişen ihtiyaçlar ve değişimler doğrultusunda Genel Müdürlükçe yeniden düzenlenebilir, uygulamadan kaldırılabilir ve değişiklikler yapılabilir. Kurum denetimleri yılda bir defa, kurs ve öğretmen/kadrolu öğretici/uzman ve usta öğretici denetim ve değerlendirmesi ise kurs dönemi içerisinde bir defa yapılır. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıflar, Dernekler ve Meslek Odaları Tarafından Millî Eğitim Bakanlığının Denetim ve Gözetiminde Ücretsiz Olarak Açılacak Yaygın Eğitim Amaçlı Kurslar Yönergesi kapsamında açılan kurslar ile bu kurslarda görevli öğretmen, usta öğreticiler için de Ek-15 formu kullanılır. Formların bir sureti kurum/kuruluşların üst yönetimine yazı ekinde gönderilir.

Denetim ve Değerlendirme Raporlarının Üst Amirlere Sunulması

Madde 31- Denetim ve değerlendirme raporları bir üst amire sunulur. Üst amîr, raporun bir örneğini denetlenen kişiye yazı ile bildirir. Diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kursların denetim ve değerlendirmesinde ilgili kurum ve kuruluş yönetimine önceden bildirimde bulunulur. Denetim ve değerlendirmede ilgili kurum ve kuruluşun eğitim faaliyetlerinden sorumlu yöneticisi de hazır bulunur. Bu denetim ve değerlendirmede Ek-14 formu kullanılır. Denetim sonunda bu formun bir örneği ilgili kurum ve kuruluş yönetimine yazı ekinde gönderilir. Denetim ve değerlendirme sonuçlarına itiraz millî eğitim müdürlüklerine yapılır. İtirazı değerlendiren millî eğitim müdürlüklerince denetlemeye yetkili iki görevliye denetim ve değerlendirme yaptırılır. Bu yetkililerin değerlendirmeleri esas ve kesin değerlendirme olarak kabul edilir.

İletişim Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi

Madde 32- Bilişim teknolojisi başta olmak üzere çevredeki iletişim araçlarından olabildiğince yararlanılır. millî eğitim müdürleri, yaygın eğitimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleri ve merkez müdürleri yorum ve demeç içermeyen ve sadece merkez, bağlı birimler ile faaliyetleri tanıtımla sınırlı olmak kaydıyla kitle iletişim kuruluşlarına ayrıca bir izne bağlı olmaksızın bilgi verebilirler. Bilgi verme işlemi sonrasında bir üst amir sözlü veya yazılı olarak mutlaka bilgilendirilir.

Tabela ve Levhalar

Madde 33- Merkez, eğitim odası, kurs merkezi, kurs yeri, atölye ve derslikler, sınıflar ile diğer yerlere asılacak tabela ve levhalar, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

Çocuk Bakım ve Eğitim Odaları Oluşturulması

Madde 34- Şartları uygun olan merkezlerde kursiyerlerin kursa devam ettikleri süre içerisinde çocuklarının yararlanabileceği çocuk bakım ve eğitim odaları oluşturulur. Çocuk bakım ve eğitim odalarında çocuk gelişimi alanında en az lise düzeyinde eğitim almış uzman ve usta öğreticiler ile eğitim almış yardımcı elemanlar görevlendirilir. Bu düzenlemede sağlık, hijyen ve benzeri konularda gerekli önlem alınır. Çocuk bakım ve eğitim odası en az 5 en fazla 20 çocuk ile oluşturulur. Çocukların beslenme ve bakım işlemleri dersleri aksatmadan anneler tarafından yapılır. Beslenme ihtiyaçları kendilerince karşılanır.

Müdür Yardımcılarının Görev bölümleri

Madde 35- Merkezlerde görevli Müdür Başyardımcısı ile müdür yardımcıları yönetmelikte belirlenen görev ve yükümlülükleri yerine getirir. Müdür başyardımcısı atanmamış merkezlerde müdür başyardımcısının görevleri müdür tarafından, iki müdür yardımcısının görev yaptığı merkezlerde eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları ile program geliştirme çalışmaları bir müdür yardımcısı, yönetim ve bütçe işleri diğer müdür yardımcısı tarafından yürütülür. Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan merkezlerde görevli teknik müdür yardımcısı müdür tarafından uygun görülecek diğer bir yönetim görevini de yürütür. Merkezdeki tüm müdür yardımcısı norm kadrolarına atama yapılmış ise teknik müdür yardımcısı dışındaki dördüncü müdür yardımcısına okuma- yazma kursları, kurs dışı eğitsel faaliyetler ya da proje ve AR-GE çalışmalarından uygun görülenleri yürütme görevi verilir.

Mazeret ve Ek Sınavlar(3)

Madde 36- (Değişik : MAYIS 2009/2620 TD) Kursa düzenli olarak devam edip başarısız olanlar ile geçerli mazeretinden dolayı kurs dönemi sonunda yapılan sınava katılamayanlara iki yıllık süre içerisinde kursa tekrar devam etmeksizin üç defa sınava girme hakkı tanınır. Merkezler imkân ve şartlara göre bu durumda olanlara 30 gün içerisinde sınav düzenleyebileceği gibi aynı alandaki bir başka kursun sonunda yapılacak sınava katılmalarını sağlayabilir. Ayrıca kişiler, kursa devam ettiği merkezlerde sınava girebileceği gibi sınava girmeye hak kazandığına dair belge ile bir başka merkezde düzenlenen aynı alandaki kursun sonundaki sınava da girebilir.

Kulüp Çalışmaları

Madde 37- (Değişik : MAYIS 2009/2620 TD) Merkezler kendi hedef kitle, katılımcı şartları, faaliyet türleri, uygulama farklılıkları ve benzeri konumlarını dikkate almak kaydıyla yönetmelikte belirtilen hükümler doğrultusunda kulüpler kurar. Kulüplerin ilk oluşumu merkez müdürlüğünce görevlendirme ile gerçekleştirilir. Kulüplerin kuruluşu, yönetim kurulu, yönetim kurulunun seçimi ve yönetim kurulunun görevleri, yönetim kurulunun toplanması, yürütülecek faaliyetler, üyelik şartları ve üye olma esasları, tutulacak defter ve dosyalar, kararlar, bütçe, gelir ve giderlere ile benzeri işlemler Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümleri paralelinde Genel Müdürlükçe düzenlenir. Kulüp yönetim kurulu başkanı 18 yaşından küçük olamaz. Kulüpler ile ilgili aidat, bağış ve diğer nakdi gelirleri okul aile birliğinin açılacak ayrı hesabına yatırılır. Harcamalar usulüne göre yapılır.

Çok Amaçlı Salonların Tahsisi

Madde 38- Merkezlere ait çok amaçlı salonlar, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerine Ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilâtını Kullanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda tahsis edilir. Bina, tesis ve diğer eklentilerin tahsisinde de aynı yönerge hükümleri uygulanır.

Diğer Resmi, Özel ve Gönüllü Kuruluşlarca Ücretsiz Açılacak Kurslar

Madde 39- Diğer resmi, özel ve gönüllü kuruluşlarca ücretsiz olarak açılacak kurslarda Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıflar, Dernekler ve Meslek Odaları Tarafından Millî Eğitim Bakanlığının Denetim ve Gözetiminde Ücretsiz Olarak Açılacak Yaygın Eğitim Amaçlı Kurslar Yönergesi hükümlerine göre hareket edilir. Bu yönerge kapsamında açılacak kurslarla ilgili olarak ayrıca işbirliği protokolleri imzalanmaz.

Halk Eğitimi Plânlama Komisyon Toplantıları

Madde 40- Halk Eğitimi Plânlama Komisyonu toplantıları yönetmelikte yer alan usul esaslara göre belirtilen dönemlerde gerçekleştirilir. Toplantı sonunda alınan kararlar Ek-16'daki örneğe uygun şekilde özet haline getirilir. İlgili makamın onayına sunulur. Büyükşehir Belediye Başkanları ile diğer il, ilçe ve belde belediye başkanları il/ilçe halk eğitimi plânlama ve iş birliği komisyonlarının tabiî üyesidirler. İlçe halk eğitimi plânlama ve iş birliği komisyonunun sekreterya görevini merkez müdürü yapar. Toplantı karar tutanağında katılımcıların konuşma, görüş, öneri ve temennilerine yer verilmez. Sadece uygulamaya dönük kararlar yazılır ve özelliğine göre mülki amirin onayına sunulur. İl Halk Eğitimi Plânlama Komisyonu ile İl Halk Eğitimi Plânlama ve iş birliği komisyonu toplantı kararlarının valilik onayından sonraki birer suretleri 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe sunulur.

İş Birliği Protokollerinde Yapılan düzenleme

Madde 41- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle; iş birliği protokollerinin dayanak maddesindeki Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine yapılan atıflar Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine yapılmış sayılır.

Bakanlık ve yerel düzeyinde imzalanan iş birliği protokollerindeki Halk Eğitimi Başkanlığı ve Başkanlık ifadelerine yapılan atıflar yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürüne yapılmış sayılır. Aynı şekilde yönetmelik ve bu yönergede geçen yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü ifadesi 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78'inci maddesindeki Halk Eğitimi Başkanlığının karşılığı olarak kabul edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 42- Bu yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43- Bu yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________

(1) Bu maddenin “Atölye Şefi“ tanımı, MAYIS 2009 tarihli ve 2620 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge'nin 1'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu madde başlığı “Atölye şefi“ iken, MAYIS 2009 tarihli ve 2620 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge'nin 3'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) Bu madde başlığı “Mazeret Sınavları“ iken, MAYIS 2009 tarihli ve 2620 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge'nin 8'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Advertisement