ÇAY KANUNU

Kanun Numarası : 3092 Kabul Tarihi : 4/12/1984

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/12/1984 Sayı : 18610

Madde 1 – Çay tarımı, üretimi, işletmesi ve satışı bu Kanun hükümleri

dairesinde serbesttir.

Gerçek ve tüzelkişiler yaş çay işleme ve çay paketleme fabrikaları kurup,

işletebilirler, ihtiyaçları olan yaş çay yaprağını doğrudan üreticiden satın alabilirler.

Madde 2 – Çay tarım alanları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu alanlar

dışında çay tarımı yapmak yasaktır.

Çay tarım alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar önceden

ruhsatname almak zorundadırlar. Ruhsatname verilmesine dair esaslar ilgili bakanlıkça

tespit edilir.

Ruhsatsız olarak çay bahçesi kuranların çaylıkları söktürüldüğü gibi, her dekar

için üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir. Daha küçük alanlar için bu para

cezası oranlanarak uygulanır.(1)

(Ek: 24/4/2003-4854/5 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o

yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar

ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare

mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini

durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde

evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen

idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğünden önce ilgili mevzuata göre,

Devletle üretici arasında doğmuş haklar saklı olup, verilmiş olan çay ekimi ile ilgili

ruhsatlar da geçerlidir.

Madde 3 – a) 27/3/1940 tarihli ve 3788, 20/5/1942 tarihli ve 4223, 4/7/1953

tarihli ve 6133 sayılı kanunlar,

b) 9/2/1340 tarihli ve 407, 7/6/1949 tarihli ve 5433 sayılı kanunların çayla ilgili

hükümleri,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) 24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, üçüncü

fıkrada yer alan "75 bin TL. ağır para cezasına hükmedilir." ibaresi,

"üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası verilir." olarak 6/5/2003

tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

http://www.gidahatti.com/mevzuat/tarim%20mevzuat/kanun/caykanunu.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.