FANDOM.

178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAME

KHK ‘nin Tarihi ‐ No: 13/12/1983 ‐ 178

Yetki Kanunu Tarihi ‐ No: 17/06/1982 ‐ 2680

Yay ımlandığı Resmi Gazete Tarihi ‐ No: 14/12/1983 ‐ 18251

BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

AMAÇ:

Madde 1 ‐ (Değişik madde: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/2 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı

olmak, maliye politikasının uygulanması, uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerini

yapmak üzere Maliye Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları

düzenlemektir.

GÖREV:

Madde 2 ‐ Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,

b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,

c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin

hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri

yürütmek,

d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,

e) Gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek,

f) (Mülga bent: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/11 md.)

g) (Değişik bent: 20/08/1993 ‐ KHK 516/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih E.1993/47, K.1993/49 Say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent:

19/06/1994 KHK 543/1.md.) Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu

.kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek

ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,

h) Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlama

veya hazırlanmasına katılmak,

i) (Mülga bent: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/11 md.)

j) (Mülga bent: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/11 md.)

k) (Mülga bent: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/11 md.)

l) (Mülga bent: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/11 md.)

m) Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu

konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,

n) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak

ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,

o) Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,

p) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş

etmek ve denetlemek.

q) (Ek bent: 13/11/1996 ‐ 4208/17 md.) Karapara aklanmasının önlenmesi konusunda

gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilişkin uygulanacak esas ve

usulleri belirlemek.

TEŞKİLAT:

Madde 3 ‐ (Değişik madde: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/3 md.)

Maliye Bakanlığı teşkilatı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan

meydana gelir.

İKİNCİ KISIM: BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

MERKEZ TEŞKİLATI:

Madde 4 ‐ Bakanlık Merkez Teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve

yardımcı birimlerden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilatı Ek ‐ 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

.

BİRİNCİ BÖLÜM: BAKANLIK MAKAMI

BAKAN:

Madde 5 ‐ Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata,

milli güvenlik siyasetine, Hükümetin genel siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık

programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer

bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve

yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle

görevli ve yetkilidir.

MÜSTEŞAR:

Madde 6 ‐ (Değişik madde: 08/06/1984 ‐ KHK ‐ 207/1 md.)

Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve

Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına

ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla

Bakanlık Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu hariç olmak üzere, Bakanlığın diğer

kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

MÜSTEŞAR YARDIMCILARI:

Madde 7 ‐ Maliye Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin

yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı

görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM: ANA HİZMET BİRİMLERİ

ANA HİZMET BİRİMLERİ:

Madde 8 ‐ Maliye Bakanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,

b) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,

c) Muhasebat Genel Müdürlüğü,

.d) Gelirler Genel Müdürlüğü,

e) Milli Emlak Genel Müdürlüğü

f) (Mülga bent: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/11 md.; Yeniden düzenlenen bent: 13/11/1996

‐ 4208/18 md.) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

g) (Mülga bent: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/11 md.)

h) (Mülga bent: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/11 md.)

i) (Değişik bent: 04/01/1988 ‐ KHK ‐ 307/4 md.) Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri

Genel Müdürlüğü,

j) (Değişik bent: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/4 md.) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi

Başkanlığı,

k) (Ek bent: 08/06/1984 ‐ KHK ‐ 207/2 md.; Mülga bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐516/20b

md.)

l) (Mülga bent: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/11 md.)

BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Madde 9 ‐ (Değişik madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 Say ılı Kararı ile; Yeniden Düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/2 md.)

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı

Kanundaki teşkilat ve hükümler çerçevesinde Devlet hukuk danışmanlığı ve muhakemat

hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müşavirleri, müşavir hazine

avukatları ve hazine avukatları genel bütçe içindeki kamu kurum ve kuruluşlarını her tür ve

derecedeki yargı ve icra mercileri ile hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsil ederler.

4353 sayılı Kanunun 19 uncu maddesindeki bildirim idare ve vergi mahkemelerine de

yapılır.Aynı Kanunun 22 nci maddesinde esasları belirlenen idari davalarda temsil yetkisi,

idare ve vergi mahkemelerini de kapsar.

Vergi dairesi başkanlıklarının taraf olduğu davaların ilgili mercilerde takip ve savunmasını

yapmak üzere, vergi dairesi başkanlıkları emrinde yeterli sayıda hazine avukatı

görevlendirilir.Vergi dairesi başkanı 4353 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile kendisine verilen

yetkiyi hazine avukatına veya vergi müdürüne devredebilir.

Vergi dairesi başkanlıkları emrinde çalıştırılacak hazine avukatlarının çalışma usul ve esasları

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ve Gelirler Genel Müdürlüğü

tarafından müştereken belirlenir.

.Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, mevzuatında başkaca bir takip mercii

ve usulü öngörülmeyen Hazineye ilişkin diğer alacakları takip etmeye yetkilidir.

4353 sayılı Kanunun 26 ve 34 üncü maddelerinde Bakanlığa tanınan yetkileri, sınırları

belirlenmek suretiyle muhakemat müdürlerine devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Madde 10 ‐ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli kuruluşların bütçe hazırlık çalışmaları

sırasında gözönünde bulunduracakları teknik ilkeleri tesbit etmek ve bütçe hazırlık

çalışmalarını koordine etmek,

b) Kuruluşlarca hazırlanan bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma planları ve

yıllık programlara uygunluğunu sağlamak, teklifleri konsolide ederek bütçe kanunu

tasarılarını gerekçesi ile birlikte hazırlamak,

c) (Değişik bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐516/3 md.:İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/3md.) Bütçenin kalkınma planları ve yıllık programlarda

belirlenen hedefler doğrultusunda ve takip edilen ekonomi ve maliye politikalarıyla

uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerini

yapmak,

d) Yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine dairelerince teklif edilecek ek ve olağanüstü

ödenek taleplerini ve bütçe uygulamasına dair diğer kanun tekliflerini inceleyerek

bunlardan uygun bulunanları tasarı haline getirmek,

e) (Değişik bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/ 3 md.) Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları

harcama politikaları açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek; genel

bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ve fonların her mali yılın başında o yıl

için hazine nakit akımını da dikkate alarak ayrıntılı harcama programlarını yapmak,

gerekli görülen hallerde bu programları değiştirmek ve ilgili kuruluşlar nezdinde

uygulamaları izlemek,

f) (Değişik bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/3md.) Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı,

dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi amacıyla kamu istihdam politikası

ve giderlerle ilgili kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin uygulanmasını

düzenlemek, standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm

.kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri

almak,

g) Harcama politikalarını etkiliyebilecek her türlü kanun, tüzük, kararname ve

yönetmelik tekliflerini inceleyerek bunlar hakkında Bakanlığın görüşünü hazırlamak,

h) Maliye Bakanlığınca teklif edilecek kamu giderlerine ilişkin kanun, tüzük, kararname

ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak,

i) Yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, bu

konuda ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek, tereddütleri gidermek,

j) Kuruluşların gider taahütlerini kontrol etmek ve hesaplarını tutmak, bunlara ilişkin

sözleşme tasarılarını vize etmek,

k) Bütçenin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar

yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

l) Devlet harcamaları konusunda diğer mevzuat ile Maliye Bakanlığına verilen görevleri

yapmak,

m) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve

denetlemek.

n) (Ek bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993

tarih ve E.1993/ 47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994

‐ KHK ‐ 543/3 md.) Kanun, kanun hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararı,

yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonlardan gerekli görülenlerin gelirlerinin

toplanmasına, giderlerinin yapılmasına ilişkin esas ve usulleri tesbit etmek, bütçe ile

ilişkilerini düzenlemek, bütçelerinin hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını

izlemek; fonların gelir ve giderleri ile gelirlerinden yapılacak kesintilere ilişkin olarak

esas, usul, miktar ve oranların belirlenmesi, bunların tasfiyesi veya birleştirilmesi

hakkında bütçe kanunlarında yer alacak hükümler konusunda teklifler hazırlamak ve

uygulamaya yönelik tedbirleri almak,

o) (Ek bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/3 md; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993

tarih ve E.1993/ 47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994

‐ KHK ‐ 543/3 md.) Kamu personeline sağlanan sosyal servis ve hizmetler karşılığında

alınacak bedelleri belirlemek; kamu hizmetlerinden bedeli karşılığında

verilebileceklerin fiyatlandırma esas ve ilkelerini tesbit etmek; bu suretle elde edilen

gelirlerin ilgili bütçelere mal edilmesi ve gerektiğinde ödenek şeklinde

kullandırılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek.

(Değişik fıkra: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993

tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 19/06/1994 ‐ KHK ‐

543/3 md.) Bakanlıklar ile ayrı bütçesi bulunan idare ve kurumlar ve katma bütçeli kuruluşlar

nezdindeki Maliye Başkanlıkları ile Bütçe Dairesi Başkanlıkları bu Genel Müdürlüğe bağlıdır.

.MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 11 ‐ (Değişik madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/4 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/4 md.)

Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak, uygulamaları izlemek, dönem sonuçlarını

çıkarmak, değerlendirmek ve yayımlamak,

b) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve özel bütçeli dairelerle bunlara

bağlı döner sermayeli işletmelerin, Devlet sermayesi ile kurulmuş işletmelerin ve

fonların muhasebe sistemlerini, gerektiğinde ilgili dairelerle birlikte belirlemek, bu

konudaki mevzuat düzenlemeleri ile ilgili hazırlıkları yapmak,

c) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerde ve gerektiğinde bunlara bağlı

döner sermayeli işletmeler ile fonlarda; gelirlerin toplanması, giderlerin ödenmesi,

değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve

bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapmak üzere saymanlıklar kurmak ve

kaldırmak, vezneler açmak ve kapamak, sayman mutemetleri görevlendirmek veya

görevlendirmeye izin vermek, bu işlemleri yetkisiz bir şekilde yapanlar veya

yaptıralanlar hakkında kanuni takibatta bulunulmasını sağlamak.

d) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli

işletmelerin sermaye kaynaklarına, bütçe ve harcama ilkelerine, mali yönetim ve

denetimlerine ilişkin esasları düzenlemek, bunların gayri safi hasılatı üzerinden genel

bütçeye aktarılacak miktarın tesbitine esas oranları belirlemek ve uygulamaya yön

vermek, bu işletmelerin vergi mükellefiyet ve sorumluluğu ile diğer kanuni kesintilere

ilişkin yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirip getirmediklerini incelemek

ve denetlemek, nakit varlıkları, gelir ve giderleri ile dönem karları üzerinde tasarrufta

bulunmak, yeni kurulacak döner sermayeli işletmelerin kurulmasına izin vermek,

tahsis edilecek sermayeyi belirlemek.

e) Saymanlık hizmetlerine ve Devlet muhasebesine ilişkin olarak doğacak tereddütleri

gidermek,

f) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli

işletmeler ve fonların hesaplarına ilişkin Sayıştay ilamlarını saymanlıklara tebliğ

etmek, bu ilamları ve diğer kişi borçlarını izlemek, tahsilatını sağlamak ve gerektiğinde

terkin işlemlerini yaptırmak,

g) Devlet muhasebesinin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde

araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

h) Saymanlıkların ve kurumların hesap ve işlemlerini merkezde ve gereken yerlerde

incelemek ve denetlemek,

i) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin kesin hesaplarını almak,

incelemek, Hazine genel hasabını çıkarmak, kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak,

j) Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli

işletmelerin hesaplarını almak, incelemek, yıl sonlarında sermayelerine eklenecek

tutarları belirlemek ve bunların muhasebe kayıtlarına geçirilmesini sağlamak,

gerektiğinde fonların ve özel bütçeli kuruluşların hesaplarını almak,

k) Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve

hammadde, demirbaş, araç ve gereçlerin muhasebeleştirilmesi ve idaresine ait

konularda düzenlemeler yapmak, bu konuda doğacak tereddütleri gidermek,

l) Görev alanına giren konularda diğer mevzuat ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak,

m) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve

denetlemek, Genel bütçeli daireler nezdindeki merkez saymanlıkları, askeri ve mülki

tüm nakit saymanlıkları, genel ve katma bütçeli kurum saymanlıkları, kadroları

Bakanlıkta olan döner sermaye ve fon saymanlıkları bu Genel Müdürlüğe bağlıdır.

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Madde 12 ‐ Gelirler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devlet gelirleri politikasını hazırlar ve uygular,

b) Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve tüzükleri ve bunlarla ilgili her türlü değişiklikleri

hazırlar,

c) Devletin gelir bütçesini gerekçesi ile birlikte düzenler,

d) Mahalli idarelerin vergi sisteminin devlet vergi sistemi ile uyumunu sağlayıcı tedbirleri

alır,

e) Gelirlere tesiri olan her türlü kanun teklif ve tasarılarını inceleyip, bunlar hakkındaki

düşüncelerini bildirir ve tasarıların devlet gelirleri politikasına ve vergi tekniğine

uygunluğunu sağlar,

f) Milletlerarası vergi ilişkilerini yürütür, ikili veya çok taraflı vergi anlaşmaları yapar,

g) Devlet gelirlerine ilişkin kanunların uygulanmasını sağlar,

h) Devlet alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli

tedbirleri alır,

i) Vergi denetimini gerçekleştirir,

j) Vergi tekniği uygulaması hizmetlerini geliştirir, diğer vergi ile ilgili işlemleri yapar,

k) Uygulamadaki anlaşmazlıklar ve tereddütler üzerine sorulara cevap verir,

l) Silinmesi gereken vergilere ve tahsil edilemeyerek zaman aşımına uğrayan Hazine

alacaklarının kanunlar gereğince silinmesine dair işlemleri yapar,

m) Tahakkuk ve tahsilat hesaplarını ve istatistiklerini toplar, değerlendirir, yayımlar.

n) (Ek bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993

tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994

‐ KHK ‐ 543/5 md.) Milletlerarası kuruluşlarla vergi ile ilgili konularda işbirliği yapar,

toplantılara katılır ve görüş bildirir,

o) (Ek bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993

tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994

‐ KHK ‐ 543/5 md.) Vergi istihbarat hizmetlerini yürütür,

p) (Ek bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993

tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994

‐ KHK ‐ 543/5 md.) Teşkilat ve görev alanına giren işlemlerin yürütülmesi için bilgi

işlem hizmetlerini tasarlar ve uygular, bu amaçla gerekli örgütlenmeyi sağlar,

q) (Ek bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993

tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994

‐ KHK ‐ 543/5 md.) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla

inceletir ve denetletir.

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Madde 13 ‐ (Değişik madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/6 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/6 md.)

Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz

malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları

ile işbirliği yaparak yürütmek,

b) (Değişik bend: 03/07/2003 ‐ 4916 S.K./23. md.) Hazinenin özel mülkiyetindeki

taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, Devletin

hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen

hallerde kullanma izni verilmesi işlemleriyle ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu

altındaki diğer yerler ile Devletin özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan taş, kum, çakıl

ve toprak ocaklarının kiraya verilmesi işlemlerini yapmak,

c) Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye maledilmesi

işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak,

d) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden

kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere

tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde

tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu

kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve

usulleri belirlemek,

e) Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların

yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurtdışındaki kamu

konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit

etmek,

f) Hazineye ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak ve diğer kamu kurum ve

kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin esas ve

usulleri belirlemek,

g) Bakanlık adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve diğer genel bütçeli

kuruluşların kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak,

h) Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken

para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,

i) Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak veya

Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile sattırmak,

j) Bakanlık hizmet binaları ve İçişleri Bakanlığının görüşünü almak suretiyle, hükümet

konaklarının yapımını programlamak, satınalma işlemlerini yürütmek ve bunların

onarımlarını yapmak,

k) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar üzerindeki yönetim esaslarını tesbit

etmek,

l) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimine ilişkin olarak

hazırlayacakları kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,

m) Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek,

n) Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

o) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip

edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

p) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve

denetlemek.

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 14 ‐ (Mülga madde: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/11 md.; Yeniden düzenlenen madde:

13/11/1996 ‐ 4208/19 md.)

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 3

üncü maddesinde sayılan görevler ile çeşitli kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine

getirir.

GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Madde 15 ‐ (Mülga madde: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/11 md.)

KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Madde 16 ‐ (Mülga madde: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/11 md.)

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Madde 17 ‐ (Değişik madde: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/6 md.)

Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 16/05/1984 tarihli ve 3007 sayılı Kanunda belirtilen işleri yapmak,

b) 20/01/1993 tarihli ve 3864 sayılı Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

c) Gümrük denetimine tabi her türlü eşya için sundurmalar, antrepolar, ambarlar, açık

sahalar ve bu mahiyette depolar işletmek,

d) Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan

taşınır mallarından tasfiyesine karar verilenlerin satışını yapmak (30/05/1985 tarihli

ve 3212 sayılı Kanun kapsamında olanlar hariç),

e) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve

denetlemek,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

Madde 18 ‐ (Değişik madde: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/7 md.)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek,

b) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda

koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik

tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,

c) Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve

yönetmek,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

Madde 18/A ‐ (Ek madde: 08/06/1984 ‐ KHK 207/3 md.; Mülga madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐

516/20b md.)

AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Madde 18/B ‐ (Ek madde: 14/04/1989 ‐ KHK ‐ 367/6 md ; Mülga madde: 02/07/1993 ‐ KHK ‐

484/11 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ:

Madde 19 ‐ Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı,

c) (Değişik bent: 08/06/1984 ‐ KHK ‐ 207/4 md.) Araştırma, Planlama ve Koondinasyon

Kurulu Başkanlığı,

d) Bakanlık Müşavirleri.

e) (Ek bent: 08/06/1984 ‐ KHK ‐ 207/4 md.) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI:

Madde 20 ‐ (Değişik madde: 19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/7 md.)

Maliye Teftiş Kurulu, bir Başkan ile Maliye Başmüfettişi, Maliye Müfettişi ve Maliye Müfettiş

Yardımcılarından oluşur ve Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri

yapar.

a) Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve

statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kuruluşlar ve bu

daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan

kuruluşları teftiş etmek,

b) İmtiyazlı şirketlerle sermayesinde (a) bendinde yer alan kuruluşların iştiraki bulunan

kuruluşları, yetkili makamların isteği ve Maliye Bakanının izni ile teftiş etmek,

c) Dernek vakıf ve sendikaları mali yönden teftiş etmek,

d) Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların Maliye Bakanına ve Maliye

Müfettişlerine tanıdığı teftiş ve inceleme yetkilerini kullanmak,

(a) bendinde sayılan daire, kuruluş, fon ve ortaklıklar hakkında kendi kanunlarında özel

denetim hükümleri öngörülmüş olması, Maliye Müfettişlerinin teftiş ve inceleme yetkilerini

kısıtlamaz.

Teftişe tabi olan daire, kuruluş, fon, dernek, vakıf, sendika ve ortaklıkların görevlileri, bunlara

ait para ve para hükmündeki evrak ve ayniyat ile her türlü mal ve eşyayı ve bunlarla ilgili gizli

de olsa bütün defter ve belgeleri, isteği üzerine Maliye Müfettişine göstermeye, saymasına

ve incelemesine yardım etmeye mecburdurlar. Milli güvenlikle ilgili olup gizli kalması gereken

konularda Muhasebei Umumiye Kanununda yer alan özel hükümler saklıdır.

Teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet veya ihtilas veya işlemlerinde önemli suistimali

görülen ya da muhafaza veya idaresi altında bulunan para ve para hükmündeki evrak ve

ayniyat ile her türlü mal ve eşyayı ve bunların defter ve belgelerini göstermeyen memurlar,

Maliye Bakanlığı memuru iseler Maliye Müfettişi tarafından, diğer bakanlıklara ve dairelere

mensup iseler müfettişin talebi üzerine atamaya yetkili amirleri tarafından görevlerinden

uzaklaştırılırlar. Ancak, görevinden uzaklaştırılması gereken memur Milli Savunma

Bakanlığına mensup ise, kolordu komutanının veya daha büyük amirlerinin yazılı izinlerinin

alınması gerekir. Teftiş veya tahkik sırasında memuriyeti başında kalması teftişin veya

tahkikatın yapılmasını güçleştireceğine kanaat getirilen memurlar, Maliye Bakanlığı memuru

iseler, Bakanlığın izni ile Maliye Müfettişi tarafından, diğer bakanlıklara mensup iseler Maliye

Müfettişinin talebi üzerine ilgili bakanlıklar tarafından görevlerinden uzaklaştırabilirler.

Teftiş ve inceleme, sermayesinde Devletin iştiraki olan kuruluş, şirket, dernek, vakıf ve

sendikalara ait olduğu takdirde, Müfettiş raporu ilgili mercie tevdi edilir ve gereği bu merciler

tarafından yapılarak sonucu Maliye Bakanlığına bildirilir.

Maliye Teftiş Kurulu Başkanı, Maliye Müfettişi sıfat ve yetkilerini haiz olup, müfettişlerin

Bakan adına idaresi ve çalışmalarının düzenlenmesi görevini yerine getirir. Maliye Teftiş

Kurulu ve Maliye Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları tüzükle

düzenlenir.

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI:

Madde 21 ‐ Maliye Bakanına bağlı Hesap Uzmanları Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 4709 sayılı Hesap Uzmanları Kurulu kurulmasına Dair Kanunun Hesap Uzmanları

Kuruluna verdiği görevleri yapmak, yetkilerini kullanmak,

b) Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili etüd,

araştırma ve diğer çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak,

c) Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla hesap uzmanlarına verilen

görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Hesap Uzmanları Kurulunun teşkili ve çalışma esasları tüzükle düzenlenir.

ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI:

Madde 22 ‐ (Değişik madde: 08/06/1984 ‐ KHK ‐ 207/5 md.)

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu

Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine

getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın

ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması

gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi

araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet

Planlama Teşkilatına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para

ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını

sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve

uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli

istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma Programlarının uygulanmaları

sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri,

aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya Bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri

tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık

çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün

tespitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

i) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri

yürürtmek.

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ:

Madde 23 ‐ Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere

otuz Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YARDIMCI BİRİMLER

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ:

Mükerrer Madde 23/A ‐ (Ek madde: 08/06/1984 ‐ KHK ‐ 207/6 md.)

Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek

usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil

edilebilir.

YARDIMCI BİRİMLER:

Madde 24 ‐ (Değişik madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/8 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/8 md.)

Maliye Bakanlığındaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Genel Müdürlüğü,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı,

d) Savunma Sekreterliği,

e) Özel Kalem Müdürlüğü,

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Madde 25 ‐ Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak;

personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Bakanlık kadrolarının ilgili birimlerinin görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve

tenkisini sağlamak,

d) (Değişik bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/9 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/9 md.) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim

planlarının koordinasyonunu sağlamak, Bakanlık personeli ile ilgili temel eğitim

programlarını düzenlemek ve uygulamak,

e) (Ek bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/9 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993

tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994

‐ KHK ‐ 543/9 md.) Personel hareketleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yayım

hizmetlerini yürütmek,

f) (Ek bent: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/9 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993

tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994

‐ KHK ‐ 543/9 md.) Bağlı ve ilgili kuruluşların özel kanunları dolayısıyla Bakanlığa

verilmiş görevlerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak,

g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak

KOMPTROLÖRLÜK DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

Madde 26 ‐ (Mülga madde: 08/06/1984 ‐ KHK ‐ 207/9 md.)

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

Madde 27 ‐ (Mülga madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/20b md.)

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

Madde 28 ‐ (Değişik madde: 08/06/1984 ‐ KHK ‐ 207/8 md.)

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını

sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip

etmek, Bakanlığın içi ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli

not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve

yürütmek,

l) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve bu

konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

m) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Madde 29 ‐ (Değişik madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/10 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/10 md.)

Bilgi işlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

a) Bakanlığın bilgisayar hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek,

b) Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği

esaslarını belirlemek,

c) Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her nevi elektronik

sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin esasları belirlemek, gerekli

görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

GENEL SEKRETERLİK:

Madde 30 ‐ (Mülga madde: 08/06/1984 ‐ KHK ‐ 207/9 md.)

SAVUNMA SEKRETERLİĞİ:

Madde 31 ‐ Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri

yapar.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ:

Madde 32 ‐ Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili

hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM: SÜREKLİ KURUL

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULU

Madde 33 ‐ (Mülga madde: 08/06/1984 ‐ KHK ‐ 207/9 md.; Yeniden düzenlenen madde:

13/11/1996 ‐ 4208/20 md.)

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi

Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen şekilde oluşturulur ve aynı maddede verilen

görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ KISIM: TAŞRA, YURTDIŞI TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR

TAŞRA TEŞKİLATI:

Madde 34 ‐ (Değişik madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/11 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/11 md.)

Bakanlık taşra teşkilatı, defterdarlıklardan oluşur.Ek (3) sayılı cetvelde belirtilen bölgelerde

Gelirler Bölge Müdürlükleri de kurulabilir.

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra

teşkilatında gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılabilir.

YURTDIŞI TEŞKİLATI:

Madde 35 ‐ Bakanlık, Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı hakkında Kanun

Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

BAĞLI KURULUŞLAR

Madde 35/A ‐ (Ek madde: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/9 md.)

Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü,

b) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

c) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

d) (Ek bent: 20/08/1993 ‐ KHK 516/12 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993

tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen: 19/06/1994 ‐

KHK ‐ 543/12 md.) Kefalet Sandığı

DÖRDÜNCÜ KISIM: SORUMLULUK VE YETKİLER

YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI:

Madde 36 ‐ Bakanlık merkez, taşra, yurtdışı teşkilatı ile ilgili kuruluşların her kademedeki

yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve

direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve

yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU:

Madde 37 ‐ Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer Bakanlıkların ve kamu

kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle,

kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde,

Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklarla danışma ve gerekli işbirliği

ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

(Ek fıkra: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/13 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve

E.1993/ 47, K.1993/49 say ılı kararı ile:Yeniden düzenlenen: 19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/13 md.)

Devlet gelir ve giderleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimini

ilgilendiren hususlar hakkında hazırlanacak kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenlemeler

ile mahalli idarelerin gelirlerine ilişkin olarak hazırlanacak tasarılar hakkında Maliye

Bakanlığının uygun görüşünün alınması zorunludur.

(Ek fıkra: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/13 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve

E.1993/ 47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/13

md.) Maliye Bakanı, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, döner sermayeli

kuruluşlar, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler, belediyelere

bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve benzeri kuruluşlar, fonlar ve

fonlara tasarruf eden kuruluşlar ve vergi muafiyeti tanınan vakıflardan her türlü mali

işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve hesap durumları ile

borçlanma ve ödeme imkanları üzerinde inceleme yaptırmaya; bütçe ödenekleri ile diğer

imkanları en etkin şekilde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gereğinde

ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir.

(Ek fıkra: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/13 md.İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve

E.1993/ 47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/13

md.)Kuruluşlar, hizmet ve faaliyetlerinde insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en

uygun, verimli ve müessir bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, bütçelerinin hazırlık ve

uygulama safhalarında, Maliye Başkanlığı veya Bütçe Dairesi Başkanlıkları ile gerekli işbirliği

ve koordinasyonu sağlamak zorundadırlar.

MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU:

Madde 38 ‐ Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu

sağlamaktan sorumludur.

BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ:

Madde 39 ‐ Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük,

yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

YETKİ DEVRİ:

Madde 40 ‐ Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını

açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki

devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ATAMA:

Madde 41 ‐ 23/04/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların

atanmaları Bakan tarafından yapılır.

Ancak, Bakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

BAZI GÖREVLERE ATAMADA ARANACAK ŞARTLAR:

Madde 42 ‐ (Değişik madde: 02/07/1993 ‐ KHK ‐ 484/10 md.)

a) Bakanlığın yurtdışı teşkilatındaki kadrolara atanabilmek için, ekonomi, hukuk, idari ve

siyasal bilimler dalları ile bunlara eşit en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya

yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış

yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak ve ingilizce, Fransızca,

Almanca, Arapça veya atanılacak ülkede geçerli yabancı dillerden birini bilmek şarttır.

Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için, Bakanlık birimlerinde en az üç yıl

çalışmış olmak zorunludur.

Yurtdışı teşkilatında görev süresi üç yıldır. Bu süre en çok iki yıl uzatılabilir. Bakanlık

disiplin kurulu kararı ile dış göreve devam etmesi mahzurlu görülenler hakkında

23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü

uygulanır.

Tekrar yurtdışı göreve atanabilmek için, merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl

görev yapmış olmak şarttır.

b) Müşteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, defterdar, daire başkanı, genel müdür

yardımcısı görevlerine atanacakların hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi

alanlarında lisans veya lisans üstü öğretim görmüş veya Maliye Meslek Yüksek

Okulunu bitirmiş ve Maliye Bakanlığında en az üç yıl fiilen çalışmış olmaları gerekir.

c) Teknik daire başkanlıklarına atanacaklarda, Maliye Bakanlığında üç yıl çalışmış olma

şartı aranmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığınca çıkarılacak

yönetmelikle belirlenir.

KONTROLÖR,UZMAN VE DENETMEN ÇALIŞTIRILMASI

Madde 43 ‐ (Değişik madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/14 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E. 1993/47, K. 1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/14 md.)

a) Kontrolör çalıştırılması:Bütçe ve Mali Kontrol, Muhasebat, Gelirler, Milli Emlak,

Tasfiye işleri Döner Sermeye işletmeleri Genel Müdürlükleriyle Bakanlıkça uygun

görülecek birimlerde kontrolör çalıştırılabilir.

Kontrolörler, bağlı bulundukları genel müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve

işlemleriyle ilgili olarak; teftiş, inceleme ve soruşturma işleriyle kanunlar ve diğer

mevzuatla kendilerine verilen görevleri yaparlar.

Bunlar, en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından

yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe stajyer kontrolör olarak alınırlar ve

en az üç yıl çalıştıktan sonra yapılacak, yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla

kontrolör olarak atanırlar. Kontrolörlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma

usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

b) (Değişik bent: 22/07/1998 ‐ 4369/84 md)

1. Bakanlık merkez teşkilatında, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve bağlı

birimlerinde Devlet Bütçe Uzmanı, Muhasebat Genel Müdürlüğünde Devlet

Muhasebe Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğünde Devlet Gelir Uzmanı, Milli

Emlak Müdürlüğünde Devlet Malları Uzmanı, Araştırma, Planlama ve

Koordinasyon Kurulu Başkanlığında Maliye Uzmanı çalıştırılabilir. Bu uzmanlara,

diğer görevlerinin yanısıra bağlı oldukları başkanlık ve genel müdürlüklerin

görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme

(vergi incelemesi hariç) ve analiz yaptırılabilir.

2. Bakanlık taşra teşkilatında Gelir Uzmanı, Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak

Uzmanı çalıştırılabilir.

3. Bunlar en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından (taşra teşkilatında

çalıştırılacak olanlarda en az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından) mezun

olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonunda mesleğe uzman

yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla

Bakanlık merkezinde açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik

sınavında başarılı olanlar kadrolarına uygun uzman unvanını alırlar. Uzmanların

mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle

düzenlenir.

4. Muhasebat Genel Müdürlüğü, Gelirler Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel

Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu

Başkanlığı "Uzman" kadrolar ında (A.P.K.Uzmanı dahil) en az üç yıldır görev

yapmakta olanlar, olumsuz sicil almamış olmaları ve yukarıda belirtilen

yönetmeliklerin meslekle ilgili şartlarını (yaş şartı hariç) taşımaları kaydıyla söz

konusu yönetmelik esaslarına göre Devlet Muhasebe Uzmanlığı, Devlet Gelir

Uzmanlığı, Devlet Malları Uzmanlığı veya Maliye Uzmanlığı için yapılacak

yeterlik sınavına alınırlar ve başarılı olmaları halinde anılan kadrolara atanırlar.

5. Yaş şartı hariç, ilgili yönetmeliklerindeki şartları taşıyan Bakanlık personelinden

yapılacak özel sınavı kazananlardan Maliye Yüksek Eğitim Merkezinde yapılacak

uzmanlık eğitiminde başarılı olanlar, Gelir Uzmanı, Muhasebe Uzmanı veya Milli

Emlak Uzmanı kadrolarına atanabilirler. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin esas

ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

c) Denetmen çalıştırılması:Gelirler Genel Müdürlüğünce, vergi incelemeleri ve taşra gelir

birimlerinde denetim yapmak üzere defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıkları

emrinde vergi denetmenleri (bölge müdürlüklerinin kurulması halinde defterdarlık ve

vergi dairesi başkanlıklarında görevlendirilmeyenler bölge müdürlüğüne bağlı olarak);

Muhasebat Genel Müdürlüğünce, genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı

işletme ve fonlardaki saymanlıklarda denetim yapmak üzere defterdarlıklara bağlı

muhasebe denetmenleri; Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, milli emlak ve Devlet

mallarına ilişkin olarak inceleme ve araştırmalar; milli emlak birimlerinde denetim

yapmak üzere, milli emlak dairesi başkanlıkları emrinde de çalıştırılabilecek,

defterdarlıklara bağlı milli emlak denetmenleri; çalıştırılır.

Kanunlarda kontrol memurlarına yapılmış olan atıflar, ilgisine göre bu denetmenlere ve

denetmen yardımcılarına yapılmış sayılır.

(Değişik fıkra: 22/07/1998 ‐ 4369/84 md.) Bunlar en az dört yıllık yükseköğretim

kurumlarından mezun olanlar arasında yapılacak sınav sonucunda mesleğe denetmen

yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu

bulunanlar Bakanlıkça açılacak yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla ilgili bulundukları

denetmen kadrolarına atanırlar. Denetmenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir ve

Denetmenlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle

düzenlenir.

KADROLAR

Madde 44 ‐ Kadroların tesbiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

İNTİKAL EDEN GÖREV VE YETKİLER:

Madde 45 ‐ Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Maliye Bakanı ve

Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanı ve Bakanlığına ait görev, yetki, sorumluluk, hak ve

muafiyetlerden taşınır ve taşınmaz her türlü mallardan Maliye Bakanı ve Bakanlığının Hazine

Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Bankalar

Yeminli Murakıpları Kurul Başkanlığı ve Hazine Kontrolörleri vasıtasıyla icra ettiği, kullandığı,

taşıdığı ve sahip oldukları hariç, diğerleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Maliye ve

Gümrük Bakanlığına devredilmiş sayılır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

Madde 46

a) 4709 sayılı Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına Dair Kanun ile 4353 sayılı

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Kurulmasına Dair

Kanunlar hariç olmak üzere 2996 sayılı Maliye Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri

Hakkında Kanun ile bu Kanuna ek kanunlar ve değişikliklerinin bu Kanun

Hükmünde Kararname ile düzenlenen hususlara ilişkin hükümleri ile diğer

kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten

kaldırılmıştır.

b) Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki 2825 sayılı Kanunun

ek ve değişikliklerinin merkez Teşkilatına ait hükümleri ile diğer kanunların bu

Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

EK MADDELER

MALİYE BAŞKANLIĞI VE BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ek Madde 1 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin her birinde Maliye Bakanlığına bağlı

Maliye Başkanlığı veya Bütçe Dairesi Başkanlığı kurulur.Bütçe Dairesi Başkanlıklarını,

kurumların hizmet yükü ve iş hacimlerini gözönünde bulundurmak suretiyle, birden fazla

kuruma hizmet vermek üzere görevlendirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Hangi kurumlarda Maliye Başkanlığı kurulacağı Ek:2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Maliye Başkanlığı, Başkanın emri altında Bütçe Dairesi Başkanı ve Merkez Saymanlık Müdürü

ile bunlara bağlı servislerden oluşur.

MALİYE BAŞKANININ GÖREVLERİ

Ek Madde 2 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 KHK 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Maliye Başkanı bulunduğu kurum nezdinde Maliye Bakanlığının temsilcisi olup, görevleri

şunlardır:

a) Kendisine bağlı birimlerin işlemlerinin kanun hükümlerine göre yürütülmesini

sağlamak,

b) Maliye Bakanlığı ile kurum arasındaki ilişkilerde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

c) Bulunduğu kurumun harcama, mali işlem, karar ve tasarruflarını Bakanlığın amaç ve

politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygunluğu açısından

izlemek,

d) Görev alanına giren konularda kurumca sorulan hususları cevaplandırmak,

e) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 110 uncu maddesindeki görevi ifa

etmek. Maliye Başkanları, Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlığı görevinde en

az 10 yıl bulunmuş olanlar ile en az Genel Müdürlük Daire Başkanlığı veya

Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde görev yapmakta olan defterdarlar arasından

ortak kararname ile atanırlar.

BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİ

Ek Madde 3 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Bütçe Dairesi Başkanlıklarının görevleri şunlardır:

a) Görevlendirildiği kurumca hazırlanan bütçe tekliflerini Bakanlıkça belirlenen ilke ve

standartlar açısından inceleyerek, bunlara uygunluğunu sağlamak ve süresi içinde

Bakanlığa vermek; kurumun bütçe uygulamasına ilişkin talep ve tekliflerini

değerlendirerek görüş belirtmek suretiyle Bakanlığa iletmek,

b) Kurumun Merkez ve Taşra teşkilatında kullanılacak ödeneklere ait ödeme emirlerini

düzenlemek ve göndermek,

c) Bütçe kayıtlarını tutmak,

d) Kurumun kesin hesabını düzenlemek, bu amaçla tüm birimlerinin bütçe hesaplarını

toplamak ve birleştirmek,

e) Katma bütçeli idarelerin taşınır ve taşınmaz mallarının kiraya verilmesi, trampa

edilmesi, satılması, mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilmesi ile ilgili işlemlerinin etkin

ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bunların gelirlerinin tahakkukunu takip

etmek,

f) Kuruma ait memur, sözleşmeli personel, işçi ve geçici işçilerin serbest ve tutulu kadro

ve pozisyonlarının ve bunlardan fiilen dolu olanların ünvan, derece, sınıf ve görev

yerlerine göre kayıtlarını tutmak,

g) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 ve 49 uncu maddeleri gereğince Bakanlıkça vize

edilen kadro ve görevlerin, merkez ve taşra birimleri itibariyle dağıtımına ilişkin

kayıtları tutmak ve dağılım listelerini vize etmek,

h) Kurumun taşıt, lojman, sosyal tesis, hizmet binası ve benzeri hususlara ilişkin olarak

kayıtlarını tutmak ve istatistiki bilgileri toplamak,

i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ

Ek Madde 4 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

Merkez Saymanlık Müdürlükleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve diğer mevzuatla

saymanlara verilen görevleri yapmak, mevzuata uygun bulunmayan giderler hakkında

görüşleri ile birlikte Maliye Başkanına bilgi vermek ve Bakanlıkça verilen diğer işleri yapmakla

görevlidirler.

KATMA BÜTÇELİ İDARELER SAYMANLIK HİZMETLERİ

Ek Madde 5 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Maliye Başkanlığı bulunmayan kurumlarda Bütçe Dairesi Başkanları, Maliye Başkanlarının

görevlerini de yerine getirirler.

Maliye Başkanlığı bulunmayan katma bütçeli idarelerde Merkez Saymanlık Müdürlüğü

görevleri Bütçe Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

MALİ DANIŞMA KURULU

Ek Madde 6 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Mali Danışma Kurulu, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcılarından birinin

başkanlığında Sayıştay üyelerinden iki kişi, Bütçe ve Mali Kontrol, Muhasebat Genel

Müdürleri ile Maliye Başkanları Bütçe Dairesi Başkanları ve Merkez Saymanlık Müdürleri

arasından seçilecek 6 kişiden oluşur. Ayrıca, zimmetlerin silinmesi ile ilgili hususlarda

Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü; gelir belgelerinin şekil ve çeşitlerinin

tespiti ile ilgili hususlarda Gelirler Genel Müdürü, milli emlak ile ilgili konularda Milli Emlak

Genel Müdürü Kurula katılır.

Kurulun, toplanma ve çalışma esas ve usulleri ile üyelerin seçimi, toplantı ve karar nisabına

ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütülür.

MALİ DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

Ek Madde 7 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Mali Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gelir ve gider kanunlarının uygulanmasına ilişkin belgelerin şekil ve türlerini

belirlemek,

b) Devlet hesaplarının işleyişi ve değişiklikleri ile ilgili konularda görüş tespit etmek,

c) Mal ve nakit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi

konusundaki talepleri inceleyerek karara bağlamak ve Bakanın onayına sunmak,

d) Mücbir sebeplerle takip ve tahsiline imkan kalmayan zimmetlerin silinmesi hususunda

görüş belirlemek,

e) Bakanlık Makamınca, kurulda görüşülüp karara bağlanması istenilen hususlarda

görüşünü belirleyip Makama sunmak.

Kurulun başkan ve üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı için 1000

göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonunda bulunan miktar üzerinden toplantı

ücreti ödenir.

GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ek Madde 8 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Gelirler bölge müdürlükleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün bilgi işlem, istihbarat ve denetim

hizmetlerini bölge düzeyinde yürütmek üzere doğrudan Gelirler Genel Müdürlüğüne bağlı

olarak kurulur.

(Değişik fıkra: 22/07/1998 ‐ 4369/83 md) Bölge Müdürlüklerinde, Gelirler Bölge Müdürünün

yönetimi altında denetim, planlama ve uygulama, istihbarat ve bilgi işlem, rapor izleme ve

değerlendirme faaliyetleri ile eğitim ve destek hizmetlerinin yürütülmesi için yeteri kadar

gelirler bölge müdür yardımcısı görevlendirilir.

Bölgede görevlendirilen personelin özlük işlemleri ve sicillerinin tutulması Bakanlıkça

yürütülür. Ancak, gerekli görülen hallerde bu işlemlerin yürütülmesi kısmen veya tamamen

defterdarlıklara devredilebilir.

Bölge müdürlüklerinin görev, çalışma usul ve esasları ile Bakanlık ve diğer taşra birimleriyle

olan ilişkileri yönetmelikle belirlenir.

GELİRLER BÖLGE MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI

Ek Madde 9 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; Değişik madde: 22/07/1998 ‐

4369/83 md.)

Gelirler Bölge Müdürü; bölge müdür yardımcıları vasıtasıyla bölgesindeki bilgi işlem

hizmetlerinin belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini, istihbarat ve istatistik

bilgilerinin toplanıp değerlendirilmesini ve ilgili birimlere aktarılmasını, emrindeki vergi

denetmenlerinin denetim çalışmalarının planlanmasını ve bölge müdürlüğünün eğitim

hizmetlerini sağlamakla görevlidir. Gelirler bölge müdür yardımcıları, Bölge Müdürlüğünün

işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması ve verilen görevlerin yerine getirilmesinde Gelirler

Bölge Müdürüne yardımcı olurlar.

Gelirler Bölge Müdürleri, Gelirler Genel Müdürlüğü daire başkanları, vergi inceleme yetkisini

haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl bulunmuş olanlar ile en az iki

yıl vergi dairesi başkanlığı yapmış olanlar;

Gelirler Bölge Müdür Yardımcıları ise vergi inceleme yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim

elemanlığı görevinde en az sekiz yıl bulunmuş olanlar ile Devlet memuriyetinde en az onbeş

yıl bulunmuş olan Gelirler Genel Müdürlüğü şube müdürleri, bilgi işlem merkezi müdürleri,

vergi dairesi müdürleri, vergi müdürleri, gelir müdürleri ve takdir komisyonu başkanları

arasından atanırlar.

VERGİ İSTİHBARAT UZMANLARI

Ek Madde 10 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 KHK 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Gelirler Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında vergi istihbarat uzmanları çalıştırılır.

Vergi istihbarat uzmanlarının görevi, gerçek ve tüzel kişilerin vergilendirmeye ilişkin hesap ve

işlemleri ile vergi kanunlarına göre suç teşkil eden fiilleri hakkında bilgi ve delil toplamak ve

vergi incelemesine yetkili mercilere aktarmaktır.

İlgili bütün kişi ve kurumlar, vergi istihbarat uzmanlarına görevlerinin ifası sırasında her türlü

yardım ve kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler.

Vergi istihbarat uzmanları, en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar

arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman yardımcısı olarak alınırlar

ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla Bakanlık merkezinde açılacak yeterlik

sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Vergi İstihbarat Uzmanı

kadrosuna atanırlar. Bunların mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, çalışmaları ve

yükselmelerine ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından

müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

DEFTERDAR

Ek Madde 11 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler

teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi,

merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler

hakkında takibatta bulunulması, atamaları il ‘e ait merkez ve ba ğlı ilçeler maliye

memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur.

Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.

Vergi dairesi başkanları, dairelerinin yetki ve konularıyla sınırlı olmak üzere defterdarın gelir

idaresine ilişkin yetkilerinden Bakanlıkça belirlenenleri kullanırlar.

İl ve ilçe birimlerini defterdar adına kontrol etmek üzere defterdar emrine denetmenler

verilebilir.

DEFTARDARLIK BİRİMLERİ

Ek Madde 12 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında gelir, muhasebat, milli emlak ve

muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur.

Büyükşehir belediye sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı il merkezlerindeki ilçe malmüdürlükleri

dışındaki birimler doğrudan doğruya defterdarlığa bağlıdır.

GELİR BİRİMLERİ

Ek Madde 13 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Defterdarlık gelir birimleri vergi daireleri ve gelir müdürlüklerinden oluşur.

VERGİ DAİRELERİ

Ek Madde 14 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Vergi daireleri, defterdarlığa bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi şeklinde

kurulur. İl ve ilçe merkezlerindeki vergi dairelerinin kuruluş şekli, sayısı, faaliyet bölgeleri,

bunların hangi vergi, resim ve harçların tahakkuk ve tahsili ile uğraşacakları Bakanlıkça

belirlenir.

Vergi dairelerinde, bir başkan veya müdürün yönetimi altında yeterli sayıda yardımcı, şef ve

diğer memurlar; bağlı vergi dairelerinde ise, malmüdürünün yönetimi altında şef ve diğer

memurlar çalıştırılır. Gerekli görülen vergi dairelerinde gelir uzmanları ve yardımcıları

çalıştırılabilir.

Vergi dairesi başkanlıklarında: kurulan bölümleri yönetmekle görevli yeterli sayıda vergi

müdürü, vergi dairesi başkanı emrinde çalışan vergi denetmenleri, vergi davalarını takip

etmekle görevli hazine avukatları bulunur. Ayrıca başkanlığın işlemlerini yürütmek üzere

takdir ve uzlaşma komisyonları kurulabilir.

Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Bakanlıkça belli

edilen kamu gelirleriyle ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade

ve muhasebe işlemlerini; bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan

ihtilaflarla ilgili yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunulması,

gerektiğinde temyiz ve tashihi karar talebinde bulunulması ve yargı kararlarının uygulanması

işlemlerini yürütür.

Vergi dairelerinde saymanlık işlemlerinden doğan Sayıştaya hesap verme görevi, başkanlık

şeklinde kurulan vergi dairelerinde muhasebe ve tahsilat işlemlerinden sorumlu vergi

müdürü; müdürlük şeklinde kurulan vergi dairelerinde vergi dairesi müdürü; bağlı vergi

dairelerinde ise malmüdürü tarafından yerine getirilir. İcra memuru ve tahsildarlar, Sayıştaya

hesap vermekle yükümlü müdüre karşı sorumludurlar.

Tahakkuk hatalarından doğan mali zararlardan bu işlemleri yapan memurlar, başkanlık

şeklinde kurulan vergi dairelerinde tahakkuk işlemlerinden sorumlu vergi müdürü, müdürlük

şeklinde kurulan vergi dairelerinde ilgili müdür yardımcısı, bağlı vergi dairelerinde ilgili şef ile

birlikte sorumludurlar.

Bakanlık, vergi, resim ve harçlara ilişkin terkin yetkisini kısmen veya tamamen vergi dairesi

başkanları ve müdürlerine devredebilir. Vergi dairesi başkanının veya müdürünün

yetkilerinden bir kısmı Bakanlığın onayı ile müdür veya müdür yardımcılarına devredilebilir.

Bu durumda devredilen işlerden doğacak sorumluluk, yetki devredilenlere aittir. Bu yetki,

vergi dairesi başkanı veya müdürünün denetim sorumluluğunu kaldırmaz.

Vergi dairesi başkanlığınca yapılacak ödemelere ilişkin olarak ita amirliği yetkisi vergi dairesi

başkanına devredilebilir.

Vergi dairelerinin kuruluş, görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile gelirler bölge

müdürlükleri ve defterdarlıklarla ilişkileri Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI

Ek Madde 15 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Vergi dairesi başkanı, vergi dairesi başkanlığının amiri olup doğrudan defterdara bağlıdır.

Vergi dairesi başkanı ve emrindeki vergi müdürleri, vergi dairesi müdürünün muhtelif

kanunlarda yeralan tüm görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptirler. Ayrıca, vergi dairesi

başkanları bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunlarda gelir müdürüne verilen

görev ve yetkileri de kullanırlar.

Vergi dairesi başkanları, vergi incelemesi yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı

görevinde en az on yıl bulunmuş olanlar arasından atanırlar. Vergi dairesi başkanlıklarında en

az 5 yıl vergi müdürü olarak görev yapanlardan yapılacak sınavda başarılı olanlar da vergi

dairesi başkanlığına atanabilirler. Bu sınava ait esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

GELİR MÜDÜRLÜKLERİ

Ek Madde 16 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

İllerde defterdara bağlı olarak iş hacmi dikkate alınmak suretiyle bir veya birden fazla gelir

müdürlüğü kurulur.

Gelir müdürlüğünde, gelir müdürünün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı, şef

ve diğer memurlar çalıştırılır.

Gelir müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Bulundukları il ve bağlı ilçelerde vergilendirme ile ilgili soruları defterdar adına

cevaplandırmak,

b) Teftişlerde defterdar adına verilecek cevap ve emirleri hazırlamak,

c) Vergi dairelerinden toplanan istatistiki bilgileri il bazında derleyip, Gelirler Genel

Müdürlüğüne veya Gelirler Bölge Müdürlüğüne göndermek,

d) Terkini gereken amme alacaklarının terkinini defterdar adına tekemmül ettirerek

ilgililere bildirmek,

e) Vergi kanunları ve diğer kanunların gelir müdürlüğüne verdiği işleri yapmak. Gelir

müdürü, görevlerin tam ve zamanında yapılmamasından ve verdiği emirlerden doğan

Hazine zararından müdür yardımcısı, müdür yardımcısı yoksa servis şefiyle birlikte

sorumludur.

MUHASEBAT BİRİMLERİ

Ek Madde 17 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde;

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve

malmüdürlüklerinden oluşur.

MUHASEBE MÜDÜRLÜKLERİ

Ek Madde 18 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel

bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür

saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol

ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında

koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve

önerileri hazırlarlar.

Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile

şef ve diğer personel çalıştırılır.

Muhasebe müdürleri, sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler. Ancak, Bakanlıkça

belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına saymanlık yetki ve sorumluluğu

devredilebilir. Bu durumda da muhasebe müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını

bir bütün olarak Sayıştaya vermeye devam ederler.

SAYMANLIK MÜDÜRLÜKLERİ

Ek Madde 19 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve baş müdürlük şeklinde

örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve

Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Maliye Bakanlığına ait olan

döner sermaye ve fon saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar.

Saymanlık müdürlüğünde, bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı ile

şef ve diğer personel çalıştırılır.

Saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile Sayıştay ‘a hesap verirler.Saymanl ık yetkisi ve

sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde müdür yardımcılarına

devredilebilir.Bu durumda da saymanlık müdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesabını bir

bütün olarak Sayıştay ‘a verme ğe devam ederler.

MAL MÜDÜRLÜKLERİ

Ek Madde 20 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli

emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde

yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak

yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan

memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay ‘a hesap verirler. Saymanl ık yetki ve

sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına

devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir

bütün olarak Sayıştay ‘a vermeye devam ederler.

MİLLİ EMLAK BİRİMLERİ

Ek Madde 21 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Milli emlak birimleri; milli emlak dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve başkanlık veya

müdürlük olmayan yerlerde de malmüdürlüğü milli emlak servislerinden oluşur. Milli emlak

birimlerinde milli emlak uzmanı ve yardımcıları çalıştırılabilir.

Milli emlak memuru bulunmayan ilçelerde milli emlak işlemleri görevlendirilecek diğer

memurlar tarafından yürütülür.

Bakanlık gerekli görülen il ve ilçelerde bir veya birden fazla sayıda milli emlak dairesi

başkanlığı ve milli emlak müdürlüğü kurmaya yetkilidir. Milli emlak birimlerinin kuruluş,

görev ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.

MİLLİ EMLAK BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ

Ek Madde 22 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin

olanlarını yürütür.

İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak dairesi

başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürlüğü

memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir.

Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara

verilmiş olan yetkiler, milli emlak dairesi başkanına, milli emlak müdürüne, emlak müdürüne

veya diğer memurlara devredilebilir.

İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi başkanlığı,

milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğü memurları arasından

seçilir.

Milli emlak dairesi başkanı, milli emlak müdürü ve malmüdürü, milli emlak işlemlerinin

mevzuata uygun olarak yürütülmesini temin etmek, görev alanındaki milli emlak

işlemlerinden doğan hak ve alacakların zamanında tahakkuk ettirilmesini sağlamakla

yükümlüdür.

İlgili memur ve şefler, sözü edilen görevlerin tam veya zamanında yerine getirilmemesinden

dolayı tahakkuk noksanından veya zamanında takip ve tahakkuk ettirilmemesi nedeniyle

tahsil edilemez bir hale gelmiş Hazine hak ve alacaklarından başkanlık şeklinde kurulan milli

emlak birimlerinde emlak müdürü, müdürlük şeklinde kurulan birimlerde müdür yardımcısı,

malmüdürlüklerinde malmüdürü ile birlikte sorumludur.

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANI

Ek Madde 23 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Milli emlak dairesi başkanı doğrudan defterdara bağlı olup, milli emlak dairesi başkanlığının

amiridir. Başkanın emrinde yeteri kadar emlak müdürü, bilgi işlem müdürü ve milli emlak

denetmeni bulunur.

Milli emlak dairesi başkanı, görev alanına giren idari davalarda, 8 Ocak 1943 tarih ve 4353

sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki "daire amiri" yetkisini haizdir.

Milli emlak dairesi başkanları, Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlığı görevinde en az

on yıl bulunmuş olanlar arasından atanır. Milli emlak dairesi başkanlıklarında en az 5 yıl

emlak müdürü olarak görev yapanlardan yapılacak sınavda başarılı olanlar da milli emlak

dairesi başkanlığına atanabilirler. Bu sınava ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

MUHAKEMAT BİRİMLERİ

Ek Madde 24 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

İl muhakemat birimlerinde muhakemat müdürlerinin yönetiminde, muhakemat müdür

yardımcıları, müşavir hazine avukatları, hazine avukatları, şef, raportör ve memurlar

çalıştırılır.

Muhakemat müdür yardımcıları da 4353 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında

belirtilen temsil yetkisini haizdir.

İl muhakemat birimleri 4353 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan görevleri yapar.

Bakanlıkça verilecek veya devredilecek olan yetkileri kullanırlar.

Muhakemat müdürleri, muhakemat müdür yardımcıları, müşavir hazine avukatları ve hazine

avukatları Maliye Bakanlığı ile Hazineyi ilgilendiren işlerde genel bütçe içindeki diğer daireleri

idare ve vergi mahkemelerinde vekil sıfatıyla temsil ederler.

PERSONEL MÜDÜRLÜKLERİ

Ek Madde 25 ‐ (Ek madde: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin

25/11/1993 tarih ve E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen madde:

19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543/15 md.)

Personel müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,

b) İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,

c) Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet

içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,

d) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,

e) Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI VE MALİYE MEMURLARININ YETİŞTİRİLMELERİ

Ek Madde 26 ‐ (Ek madde: 22/07/1998 ‐ 4369/85 md.)

Maliye Bakanlığında yardımcı hizmet birimi olarak "Maliye Yüksek E ğitim Merkezi Başkanlığı

" kurulmuştur. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığının görevleri; Bakanlık personelinin

çağdaş yönetim teknikleri ve mali mevzuat konularında bilgilerini artırmak, modern kamu

yönetiminin gereklerine uygun, yenilikçi ve gelişmeye açık birer yönetici olarak

yetiştirilmelerini sağlamak, hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, kurs, panel, konferans

ve seminerler düzenlemek, mali idarenin geliştirilmesi konularında araştırma, inceleme ve

anketler yapmak, bunları yayımlamak ve önerilerde bulunmak, kamu maliyesi ve ekonomi

yönetimi alanındaki gelişmeleri, uygulamaları ve yayımları izlemek ve Bakan tarafından

verilecek diğer görevleri yapmaktır.

Uzmanlık ve denetmenlik yarışma sınavını kazananlar ile yükselme sınavlarında başarılı olan

personelin eğitimi Maliye Yüksek Eğitim Merkezinde düzenlenecek özel programlarla yapılır.

Eğitim programları, ölçme, değerlendirme, sınav ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller

yönetmelikle düzenlenir.

Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı müşterek kararname, Başkan Yardımcıları ise Bakan

onayı ile atanırlar. Bunlar sırasıyla, Bakanlıktaki Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları

için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar. Maliye Yüksek Eğitim

Merkezi Başkanlığında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine

göre veya ders yüklerini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın 2914 sayılı

Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi dikkate alınarak ders ücreti karşılığı

öğretim elemanı çalıştırılabilir. Merkezde ücret karşılığı mesleki ders vermek için

görevlendirilen Bakanlık personeline 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre

ayda 20 saati geçmemek üzere okutmanlar kadar ders ücreti ile sınav ücreti ödenir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 ‐ Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Maliye

Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait kadrolardan Hazine Genel Müdürlüğü ve

Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Bankalar Yeminli Murakıpları, Kurul

Başkanlığı ve Hazine Kontrolörlerine ait kadrolar dışında kalan kadrolar personeli ile birlikte

başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredilmiş sayılır.

Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden

düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit ve

ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte,

devredilen kadroların kullanılmasına devam olunur.

Geçici Madde 2 ‐ Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile

Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarından kadro ve görev ünvanları

değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Maliye ve Gümrük Bakanlığına devredilen kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları ile

Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığının danışma ve denetim birimleri ve yardımcı

birimlerin genel müdür, daire başkanı, kurul başkanı ve bunların yardımcılarına ait

kadrolardan aynı ünvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar

şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere

göre iptal edilmiş sayılır. Maliye ve Gümrük Bakanı, yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilerek

gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli

oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirilebilir.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar

Bakanlığın Merkez ve Taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve

sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

Yukarıdaki (2) ve (3) üncü fıkrada sayılanların bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında

durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve

her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

Geçici Madde 3 ‐ Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Maliye

Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli

ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.

Geçici Madde 4 ‐ Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere

hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve

yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin

uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 5 ‐ Bakanlık taşra ve yurtdışı teşkilatı ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin

34. ve 35 inci maddelerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve

hizmetler, mevcut taşra ve yurtdışı teşkilatı yürütülmeye devam olunur.

Geçici Madde 6 ‐ Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya

kadar Bakanlık Merkez Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler

daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye

uygun hale getirir. Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname

ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, bakanlığın teklifi, Devlet Personel

Dairesinin görüşüne dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, ünvan

ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 7 ‐ (Ek madde: 08/06/1984 ‐ KHK ‐ 207/10 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına

uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde

kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur.

YÜRÜRLÜK:

Madde 47 ‐ Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 48 ‐ Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KHK YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1 02/07/1993 TARİH VE 484 SAYILI KHK ‘N İN GEÇİCİ MADDELERİ:

Geçici Madde 1 ‐ Diğer mevzuatta Maliye ve Gümrük Bakanlığına yapılmış olan atıflar,

hizmetin özelliğine göre bu Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

Geçici Madde 2 ‐ Ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Maliye Bakanlığı bölümünden çıkarılmış, ekli (2)

sayılı listede ihdas edilen kadro adı geçen bölüme eklenmiştir.

Kadroları kaldırılanlar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski

kadrolarına ait aylık, ek gösterge, hertürlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları

şahıslarına bağlı olarak devam eder.

Ancak, bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının

toplamı eski kadrolardan almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az

olduğu takdirde, aradaki fark tazminat olarak ödenir.

Geçici Madde 3 ‐ Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler

yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmünde

Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük

ve yönetmelikler en geç altı ay içinde çıkartılır.

Geçici Madde 4 ‐ (Mülga madde: 20/03/1997 ‐ KHK ‐ 570/14)

Geçici Madde 5 ‐ En az 15 yıldan beri Maliye ve Gümrük Bakanlığının maliye kesiminde

çalışanlardan 42 nci maddenin (b) bendinde öngörülen öğrenim dallarına bakılmaksızın dört

yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar aynı bentte belirtilen görevlere atanabilirler.

2 19/06/1994 TARİH VE 543 SAYILI KHK ‘N İN MADDE VE GEÇİCİ MADDELERİ:

Madde 16 ‐ 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin Maliye Bakanlığına ait

bölümünden ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar çıkarılmış; ekli (2) sayılı listede yer alan

kadrolar ihdas edilerek Maliye Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

Madde 17 ‐ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi "Ortak Hükümler" başlıklı

bölümünün (a) bendinin değişik 11 inci fıkrasına "Devlet Bütçe Uzman Yard ımcıları,

"ibaresinden sonra gelmek üzere "Devlet Muhasebe Uzman Yard ımcıları, Devlet Gelir Uzman

Yardımcıları, Devlet Malları Uzman Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Vergi İstihbarat

Uzman Yardımcıları, Gelir Uzman Yardımcıları, Milli Emlak Uzman Yardımcıları " ve "Devlet

Bütçe Uzmanl ığına " ibaresinden sonra gelmek üzere "Devlet Muhasebe Uzmanl ığına,

Devlet Gelir Uzmanlığına, Devlet Malları Uzmanlığına, Maliye Uzmanlığına, Vergi İstihbarat

Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Milli Emlak Uzmanlığına " ibaresi eklenmiştir.

Madde 18 ‐ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli II sayılı ek gösterge cetvelinin "4

Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünden "Gelirler Bölge Müdür Yard ımcısı, Vergi Dairesi

Başkan Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkan Yardımcısı " ünvanlar ı, I sayılı ek gösterge

cetvelinin "IGenel İdare Hizmetleri Sınıfı " bölümünün "h" f ıkrasından "Muhasebe

Denetmenleri, Vergi Denetmenleri, Milli Emlak Denetmenleri" ünvanlar ı çıkarılmış aynı yere

"Maliye Uzman ı " ünvan ı eklenmiş, aynı "h" f ıkrasının sonuna "En az 3 y ıl süreli

yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonunda denetmen

yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az 3 yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra, bu süredeki

çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Muhasebe Denetmeni, Vergi Denetmeni ve Milli Emlak

Denetmeni kadrosuna atanmış olanlar " ibaresi ilave edilmiştir.

Madde 19 ‐ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen

"Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin "II. Tazminatlar" k ısmının (A) bölümünün (h)

bendine "Maliye Bakanl ığı Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmenleri ile bunların

yardımcıları " ibaresi: ayn ı bölümün (i) bendine "Devlet Bütçe Uzmanlar ı " ibaresinden sonra

gelmek üzere "Devlet Muhasebe Uzmanlar ı, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları

Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Milli Emlak

Uzmanları " ibaresi eklenmiştir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Madde 20 ‐ 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 ‐ Bu Kanun Hükmünde Kararname ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

ile yapılan düzenlemeler sonucunda kadroları kaldırılanlar, Bakanlıkta boş bulunan

durumlarına uygun diğer kadrolara en geç 6 ay içinde atanırlar ve bu süre içinde her türlü

mali haklarını eski kadrolarına göre almaya devam ederler.

Bunların atandıkları yeni kadrolarına ait her türlü ödemeler dahil maaşlarının net tutarı, eski

kadrosunda en son ayda ödenen her türlü ödemeler dahil maaşının net tutarından az ise

aradaki fark giderilinceye kadar hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan tazminat olarak

ödenir.

Yurtdışı teşkilatı kadrolarındaki "Maliye ve Gümrük Müşaviri" ünvan ı "Maliye Müşaviri"

olarak de ğiştirilmiş ve halen Maliye ve Gümrük Müşavir kadrolarında bulunan personel

başka bir işleme gerek kalmaksızın Maliye Müşaviri kadrolarına atanmış sayılır.

Maliye Bakanlığı yurtdışı teşkilatındaki yedi müşavir üç ataşe kadrosu Gümrük

Müsteşarlığının yurtdışı teşkilatı kuruluncaya kadar, halen dolu olanlardan Gümrük kökenli

personel dahil bu Müsteşarlık personelinden atama yapılmak suretiyle kullanılır.

Geçici Madde 2 ‐ Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Muhasebe, Vergi

ve Milli Emlak Denetmeni veya Denetmen Yardımcısı kadrolarında görev yapmakta olup bu

kadrolara atandıktan sonraki çalışmalar olumlu bulunanlardan bu kadrolarda geçen hizmet

süreleri,

a) Üç yıldan az olanlar sırasıyla Muhasebe Denetmen Yardımcısı, Vergi Denetmen

Yardımcısı ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı kadrolarına,

b) Üç yıdan fazla olanlar sırasıyla Muhasebe Denetmeni Vergi Denetmeni ve Milli Emlak

Denetmeni kadrolarına atanmış sayılırlar

Bunlardan (b) bendinde belirtilenlerin ek gösterge ödemelerinde üç yıl yardımcılık

kadrosunda görev yapmış olma şartı aranmaz, (a) bendinde belirtilenlerin Kontrol

Memurluğu kadrolarında geçmiş olan süreleri Denetmen Yardımcılığında geçmiş sayılır.

Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı veya stajyer Kontrolör kadrolarında

görev yapmakta iken çeşitli nedenlerle Denetmen ve Denetmen Yardımcısı kadrolarına

atanmış olanların, sözkonusu kadrolarda geçirdikleri süreler Denetmen Yardımcısı

kadrolarında geçmiş sayılır.

Geçici Madde 3 ‐ Bakanlık için meslek memurları yetiştirmek üzere açılmış bulunan Ankara

ve İzmir Maliye Meslek Liseleri, Bakanlıkça uygun görülecek tarihe kadar Personel Genel

Müdürlüğüne bağlı olarak öğretime devam ederler.

Okulların kapatılması halinde, bu okullara tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmaz mallar,

Bakanlığın diğer birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmetler için kullanılmak üzere tahsis edilir.

Geçici Madde 4 ‐ Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler

yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin, bu Kanun Hükmünde

Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük

ve yönetmelikler en geç altı ay içinde çıkarılır.

Geçici Madde 5 ‐ Milli Emlak Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde; 31/12/1998

tarihine kadar zorunlu ve özel durumlara mahsus olmak ve kadastro işlemleri, imar

uygulamaları, taşınmaz malların mahalli tesbitlerinin yapılması, bilgisayar sistemlerinin

kurulması, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanterinin yapılması

amacıyla genel ve katma bütçeli idarelerde çalışan mühendis tekniker ve teknisyenler ilgili

kuruluşların muvafakatı alınarak özlük haklarını kendi kurumlarından almak ve maliye

memurlarının aldığı ek ücret ve ödemelerden Bakanlıkça uygun görülecek miktar ve oranda

yararlandırılmak suretiyle geçici olarak çalıştırılabilirler.

{ EK ‐ 1 SAYILI CETVEL }

EK ‐ 1 SAYILI CETVEL

(Değişik cetvel: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516 ; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve

E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen cetvel: 19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543)

MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

Danışma ve Müsteşar Müsteşar Yrd. Anahizmet Birimleri Denetim Birimleri Yardımcı

Birimler

Müsteşar Müsteşar Yrd. 1‐Başhuk.Müş.ve 1‐Maliye Teftiş 1‐Personel Gn.Md.

Muhakemat Gn.Md. Kurulu Bşk.

Müsteşar Yrd. 2‐Bütçe ve Mali 2‐Hesap Uzmanları 2‐İdari ve Mali

Kontrol.Gn.Md. Kurulu Bşk. İşler Dai.Bşk.

Müsteşar Yrd. 3‐Muhasebat Gn.Md. 3‐Arş.Planlama ve Koor‐ 3‐Bilgi İşlem Dai.Bşk.

dinasyon Kurulu Bşk.

Müsteşar Yrd. 4‐Gelirler Gn.Md. 4‐Bakanlık Müş. 4‐Savunma Sekreterliği

Müsteşar Yrd. 5‐Milli Emlak Gn. 5‐Basın ve Halk. 5‐Özel Kalem Müdür Md. İliş.Müşavirliği

6‐Tas.işl.Döner Serm.

İşletmeleri Gn.Md.

7‐Av.Top.ve Dış ilş.

Dai.Bşk.

EK ‐ 2 SAYILI CETVEL

(Ek cetvel: 20/08/1993 ‐ KHK ‐ 516; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve

E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen cetvel: 19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543)

MALİYE BAŞKANLIĞI KURULACAK KURUMLAR

Kurumlar

1 ‐ Başbakanlık

2 ‐ Milli Savunma Bakanlığı

3 ‐ İçişleri Bakanlığı

4 ‐ Maliye Bakanlığı

5 ‐ Milli Eğitim Bakanlığı

6 ‐ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

7 ‐ Sağlık Bakanlığı

8 ‐ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

9 ‐ Karayolları Genel Müdürlüğü

10 ‐ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

11 ‐ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

EK ‐ 3 SAYILI CETVEL

(Ek cetvel: 20/08/1993 ‐ KHK 516; İptal: Anayasa Mahkemesi ‘nin 25/11/1993 tarih ve

E.1993/47, K.1993/49 say ılı kararı ile; Yeniden düzenlenen cetvel: 19/06/1994 ‐ KHK ‐ 543)

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN

MERKEZLERİ VE KAPSADIĞI İLLER

Bölge Müdürlüğü Merkezi : Kapsadığı İller

1) Adana : Adana, Gaziantep, Hatay, İçel, Kayseri, Kahramanmaraş, Niğde

2) Ankara : Ankara, Afyon, Aksaray, Çankırı, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir,

Sivas, Yozgat

3) Antalya : Antalya, Burdur, Denizli, Isparta

4) Bursa : Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya

5) Edirne : Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

6) Erzurum : Erzurum, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari,

Iğdır, Kars, Muş, Van

7) İstanbul Avrupa Yakası : İstanbul Avrupa Yakası

8) İstanbul Asya Yakası : İstanbul Asya Yakası

9) İzmir : İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak

10) Kocaeli : Kocaeli, Bartın, Bolu, Sakarya, Zonguldak

11) Malatya : Malatya, Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Şanlıurfa,

Şırnak, Tunceli

12) Samsun : Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Tokat,

Trabzon

http://www.spo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=87&tipi=MES&turu=KHK

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.