Çeltik Ekim Kanunu < Çeltik Ekim Kanunu Taslağı <Çeltik Ekim Kanunu Taslağı/Görüşler

ÇELTİK EKİM KANUNU TASLAĞI HAKKINDA ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN GÖRÜŞLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Yayına Giriş Tarihi: 10.02.2005

Güncellenme Zamanı: 10.02.2005 16:28:13

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ

t.c. tarım ve köyişleri bakanlığı tarımsal üretimi geliştirme genel müdürlüğü’ne

ilgi: 13.01.2005 tarih ve 504 sayılı yazınız.

23.06.1936 tarihli, 3337 sayılı resmi gazete’de yayımlanan ve halen yürürlükte bulunan 3039 sayılı çeltik ekim kanunu’nun, günümüz tarımsal koşullarına göre revizyonu amacıyla hazırlanan ve ilgi yazınız ekinde oda başkanlığımızın görüşlerine gönderilen “çeltik ekim kanunu taslağı” incelenmiştir.

İnceleme ve değerlendirmelerimiz sonucunda çeltik ekim kanun taslağı’nda değişiklik yapılmasını gerekli gördüğümüz konular aşağıda belirtilmiştir.

1- ziraat mühendisler odası, kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek örgütü olarak ülke tarımı için önemli hizmetler vermektedir. bu nedenle çeltik komisyonlarında ziraat mühendisleri odası temsilcisinin de görev alması, komisyonların çalışmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. bu temsilcimiz, aynı zamanda çiftçilerimize tarımsal bilgi ve yönlendirme desteği verebileceğinden teşkilatımızın bulunduğu bütün il ve ilçelerde oluşturulan komisyonlarda yer almaları gerekli görülmektedir. esasen, aynı maddesinin ikinci fıkrasında “… varsa o yöredeki sivil toplum örgütlerinden bir temsilci…” ifadesi de yer almaktadır. bu ifadenin tüm illerde temsilcilerimiz bulunduğundan “… o yöredeki ziraat mühendisleri odası temsilcisi” olarak değiştirilmesi uygun olacaktır.

2- kanun taslağı’nda “ruhsat tezkeresi” olarak yer alan ifadenin “çeltik ekim ruhsatı” olarak değiştirilmesi gerekli görülmektedir. çünkü, “ruhsat” bir işin yapılabilmesi için alınan belgeden başka bir şey değildir.

3- kanun taslağı’nda ruhsat harcı olarak 5 ytl/da bedel tespiti yapıldığı görülmüştür. bilindiği üzere, çeltik üreticilerinin büyük bir bölümü düşük gelir seviyesindedir. ruhsat harç bedelinin üreticimizi mağdur etmeyecek makul bir seviyede belirlenmesi yerinde olacaktır.

4- kanun taslağı’nın yürürlükte bulunan çeltik ekim kanunu’ndan alıntılar yapılarak hazırlandığı görülmüştür. bu nedenle günümüzde kullanılan türkçe’ye uygun olarak redaksiyonel anlamda değişikliklerin yapılması gerektiği kanısındayız.

5- 5 inci maddeden sonra yer alan “komisyonun görevleri” ayrı bir madde alarak düzenlenmesine rağmen, madde numarası verilmemiştir.

6- 5 inci maddenin (f) bendinde “182/51” olarak sayısı belirtilen resmi gazete mevcut değildir. bu resmi gazetenin hangisi olduğu anlaşılamamıştır.

7- 5 inci maddenin (j) bendinde yer verilen “… ceza vesaire kalemlerinden …” ifadesi ilr neyin kastedildiği anlaşılamamaktadır..

8- bölüm başlıklarının parantez içerisinde yazılması gibi bir uygulamaya, hukuki metinlerde rastlamak mümkün değildir. 9- 7 nci maddenin “medeni kanunun 748 maddesi…” ifadeleri ile başlayan son fıkrası bir hüküm ifade etmemektedir. kanun taslaklarında böyle ifadelerin yer almaması bunların gerekçelerinde ifade edilmesi gereklidir. 10- “cezai müeyyideler” başlıklı 9 uncu maddenin başlığı, günümüzde kullanılan türkçe’ye uygun olarak “ceza hükümleri” olarak değiştirilmeli ve tüm ceza hükümleri bu (8 inci maddede de ceza var) maddede toplanmalıdır. 11- 8 inci maddenin (a) bendinin son fıkrasındaki “… su kesilerek ekimleri iptal edilir.” ifadesi ile neyin anlatılmak istendiği anlaşılamamaktadır. 12- 11 inci maddenin son fıkrasında, ekilmiş bulunan çeltik tarlalarının, bu kanun hükümlerine uygun hale getirilmesi için tanınan sürenin komisyonlara bırakılması sübjektif değerlendirilmelere ve haksız uygulamalara yol açabilir. bunun önlenebilmesi için, bu maddede kabul edilebilir bir uyum süresi açıkça belirtilmelidir. 13- 12 nci maddenin başındaki “ülkemizde” ifadesi, hukuki metinlerde yer almayacak bir ifadedir. bunun yerine “türkiye’nin” ifadesi kullanılmalıdır. 14- taslağın, şekil yönünden başbakanlığın mevzuat düzenlemeleriyle ilgili genelgelerine ve türkçe yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmediği görülmüştür. yukarıda belirtilen hususların yeniden hazırlanacak metinde yer almasını dilerim. saygılarımla gökhan günaydın başkan

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.