FANDOMÇELTİK EKİMİ KANUNU

Kanun Numarası : 3039

Kabul Tarihi : 11/6/1936

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/6/1936 Sayı : 3337

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 17 Sayfa : 601

Bu kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik

için,"Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

BÖLÜM: I

Madde 1 – Çeltik ekimi yapılan veya yapılmak istenilen vilayetlerde valiler ve kazalarda

kaymakamlar bir Çeltik Komisyonu kuracaklardır. Bu komisyonda:

Başkan olarak: Vali veya Kaymakam,

Üye olarak: Ziraat Odası Başkanı,

Ziraat Müdürü veya Ziraat Memuru,

Nafıa Mühendisi veya Fen Memuru,

Sıtma Mücadele Başkanı veya hekimi, bunlar bulunmayan vilayette Sıhhat ve İçtimai

Muavenet Müdürü ve kazalarda Hükümet Tabibi ve çeltik ekimiyle uğraşanlardan biri bulunur.

Komisyona alınacak çeltik çiftçisi doğrudan doğruya çeltik ekimiyle uğraşanlar tarafından

seçilir. Komisyon, seçim için çeltik çitçilerine yaptığı tebliğden bir hafta sonra seçim

yapılmadığını görürse bu üyeyi kendisi seçer.

Ziraat Vekilliğinin çeltik ekimi uzmanı olan yerlerde bu uzmanlar da çeltik

komisyonlarına üye olarak girerler.

On hektardan aşağı çeltik ekimi yapılan vilayet ve kazalarda komisyonda:

Başkan olarak: Vali veya Kaymakam,

Üye olarak: Ziraat Müdürü veya Memuru,

Sıtma Mücadele Başkanı veya hekimi ve bunlar bulunmayan vilayetlerde Sıhhat ve

İçtimai Muavenet Müdürü ve kazalarda Hükümet Tabibi ve çeltik ekimi yapanlardan biri

bulunur. Bunlarda ziraat ve sıhhat teşkilatı bulunmadığı takdirde komisyonda:

Başkan olarak: Vali veya Kaymakam,

Üye olarak da: Ziraat Odası Başkanı ve çeltik ekimi yapanlardan biri bulunur.

Ziraat Odası bulunmayan yerlerde bu komisyonlara belediye başkanları girerler.

Madde 2 – Çeltik ekecekler çeltik komisyonundan izin almağa mecburdurlar. Yağışlı

veya kurak yıllara göre çeltik ekimine ayrılacak alanın çeltik ekmek isteyenlere göre tayin

edilmesi ve ona göre su dağıtılmasının idaresi ve gereğinde parça ekim ve su nöbetlerinin düzene

konulması çeltik komisyonlarının vazife ve salahiyeti içindedir. Çeltik komisyonu kendisine

verilen dilekçeler üzerine gerek yeniden yapılacak ve gerek öteden beri bulunan çeltiklikler

hakkında yerinde araştırmalar yapar, dilekleri bu kanun hükümlerine uygun olanlara izin verir.

Dilekçelerin komisyona verildiği tarihten itibaren iki ay içinde dilek sahiplerine izin

verilip verilmeyeceğini yazı ile bildirmek mecburiyetindedir. Bu müddet içinde karşılık

verilmezse komisyonu teşkil edenler dilekçe sahibinin zarar ve ziyanından şahsan ve

müteselsilen mesuldür.

Madde 3 – İki kaza arazisi içinde bulunan çeltik alanlarının genişliği ve alanı sulayan

arkların uzunluğu her kazada çeltik komisyonu tarafından birlikte araştırılır ve karşılıklı faydalar

gözetilmek suretiyle konulacak nöbetler arasında çeltik çiftçilerine izin verilir. Bu iki kaza

arasında uyuşulamazsa aradaki anlaşamamazlık eğer kazalar bir vilayete bağlı ise o vilayet çeltik

komisyonunca, ayrı ayrı vilayetlere bağlı iseler Ziraat Vekilliğince yoluna konulur. Vilayetler

veya vekalet bu ihtilafları en çok bir ay içinde halleder ve bildirir.

Çeltik ekimi çok ve toplu ve elverişli yerlerde çeltik tarlaları her on günde bir 48 saat

susuz bırakılmak suretiyle kesik sulanır.

Madde 4 – Çeltik komisyonu çeltiklik yapılmasına izin verdiği yerin iki tane krokisini

yapar.Bunlardan bir tanesi komisyonda saklanır, diğeri 6 ncı maddeye göre seçilecek mutemet

heyetine verilerek bu heyetçe saklanır. Bu krokiler için para alınmaz. Kesik sulama yapılan

yerlerde çeltik komisyonları her çeltik tarlasının suyunun ne zaman kesileceğini ve tekrar ne

zaman verileceğini tesbit eder ve mutemet heyetlerine bildirir. Mutemet heyetleri, suların tesbit

edilen zamanlarda kesilmesine bakar ve bu sistem sulamayı tam olarak idare ve kontrol eder

Madde 5 – Çeltik komisyonu yeniden çeltiklik yapılacak yerin krokisini çizdiği sırada

oraya su akıtmak ve boşaltmak için yapılması lazım gelen arkların yerlerini de gösterir. Kabilse

bu yerin bir planını da yapar ve bu plan veya krokinin tatbik suretini yer üzerinde kazıklarla

tesbit ile ameliyatın ne yolda yapılacağını çeltiklik yapmak isteyenlere tarif eder. Bunlar,

müştereken, icab eden arkları, gereken büvetleri ve lüzumlu başka işleri kroki veya plana göre

yapmağa veya yaptırmağa borçludurlar. Çeltiklik sahipleri bunları yapmazlar veya aralarında

uyuşamazlar yahut bunların çeltik komisyonunca yaptırılmasını isterlerse komisyon bu hususta

yapılacak masarifi tahmin ettirir ve çeltikçiler arasından seçeceği bir heyet vasıtasıyla herkesin

payına düşen parayı toplattırarak icab eden arkları ve teferruatını yaptırır. Bedenen çalışmak

isteyenler paylarına düşen para nisbetinde çalıştırılırlar. Çeltik komisyonlarının kendi azası veya

mutemet heyetleri arasından seçeceği bir zat da bu heyetlerin üyesidir.

BÖLÜM: II

Mutemet heyeti ve vazifeleri

Madde 6 – Çeltik ekimi yapılan yerlerdeki çeltik komisyonlarının nezareti

altında olmak üzere mutemet heyetleri kurulur. Bu heyet belediye teşkilatı olan

yerlerde belediye meclisi üyelerinden veya dışardan çeltik komisyonundan seçilecek üç kişiden

terekküp eder. Köylerde ihtiyar heyetleri bu vazifeyi yapar. Mutemet heyetleri vilayet veya kaza

merkezlerindeki çeltik komisyonlarına bağlıdır.

Madde 7 – Mutemet heyetleri, Hükümetin ayrıca bir kurumu tarafından idare edilmeyen

umuma ait sularda bend ve su arklarının bakımını, çeltikliklerin büyüklüğüne göre suların taksim

edilmesini ve sıraya konulmasını temin etmeğe borçludurlar. Ancak suların idaresi için hususi

kurum olan yerlerde yukarıdaki fıkra hükümlerinin yapılmasını kontrol ederler. Kesik sulama

usulü yapılan yerlerde çeltik komisyonunun tesbit edeceği şekilde her çeltik tarlasının suyunun

ne zaman kesileceğini ve tekrar ne zaman verileceğini çeltiklik sahiplerine bildirirler ve bu

zamanlarda çeltikliklerin sularını su korucuları veya çiftçiler vasıtasıyla ana arklardan kestirirler.

Çeltikliklerin bu zamanlarda susuz bırakılmalarını gözetirler. Sularını tayin edilen zamanda

kesmeyenleri bir mazbata ile o yerin çeltik komisyonuna bildirirler. Çiftçilere bu suretle

bildirilen su miktarı ve sıra nöbeti çeltik komisyonu kararı olmadıkça hiç bir vesile ile

değiştirilemez.

Madde 8 – Su taksimi ve sıra işlerinde çeltikçiler arasında çıkacak anlaşamamazlık ve

dirliksizlikler mutemet heyeti tarafından düzeltilir. Mutemet heyetinin kararına razı olmayanlar

çeltik komisyonuna başvururlar. Komisyonun vereceği karar değişmez ve yapılır.

BÖLÜM: III

Çeltik ekenlerin yapmakla mükellef oldukları hükümler ve bu hükümlere

aykırı gidenlere verilecek cezalar

Madde 9 – Yeniden çeltiklik yapacak olanlarla öteden beri bulunan çeltikliklerde çeltik

ekimini yapmak isteyenler; her yıl komisyonca ilan edilecek ekim vaktinden en aşağı üç ay önce

çeltikliğin bulunduğu yerin, büyüklüğünü, bir sene önce tarlada ne ekilmiş olduğunu, sulama için

kullanacakları suyun nereden alınacağını, nerelerden geçeceğini ve çeltik tarlalarından çıkacak

suyun nereden geçerek nereye akacağını bildirir bir dilekçe ile yalnız başına veya toplu olarak o

yerin en büyük mülkiye memuruna bildirmekle mükelleftirler. Bu dilekçe birinci maddede yazılı

çeltik komisyonuna verilir.

Madde 10 – Çeltik ekmek için izin almak isteyenlerden sular kime ait olursa olsun on ar

başına mahalli komisyonlarca 30-60 kuruş alınır.

Bundan başka bu çeltik alanlarında aynı sulardan ürünlerini sulayan diğer çiftçilerden de

yetiştirdikleri ürünlerin piyasa fiyatları göz önünde tutularak aynı sene içinde pirinç

çiftçilerinden alınan paranın en çok dörtte birini geçmemek üzere komisyonun kararlaştıracağı

miktarda on ar başına bir sulama parası alınır.

Tabii su membalarından, nehirlerden mihaniki vasıtalarla ve masraf ederek arazilerini su

altına almağa mecbur olanlar hakkında asgari tarife tatbik olunur.

Madde 11 – Çeltikliklerde kullanılacak su kime ait olursa olsun yukarıda yazılı şekilde

izin kağıdı almadan hiç kimse çeltik ekemez.

İzinsiz ve fakat kanunun hükümlerine uygun olarak çeltik ekenlere birinci defasında her

on ar için 5 ve tekrarında on liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. İzinsiz yapılan çeltik

ekimi aynı zamanda bu kanunun ve bu kanuna göre yapılacak idari ve fenni talimatların

hükümlerine uygun olmazsa beher on ar için aynı ceza alınmakla beraber komisyonca

gösterilecek lüzum üzerine zabıta kuvvetleriyle bu gibi çeltikliklerin suyu da kesilir.

Madde 12 – Kurumu yapılmış çeltiklik suları; Devletin veya hususi idarelerin yahut

Evkafın ise bunların bakım ve masrafları bu idarelerce görülür. Sular kime ait olursa olsun

çeltiklikler için yeniden yapılacak akıtma ve boşaltma arkları çeltik komisyonunun çizeceği

krokiye göre yapılır.

Madde 13 – Köylerin orta malı sularından gerek köylüce ve gerek birine satılmak

suretiyle çeltiklik yapılabilmesi için ilk önce köy derneğince karar verilmesi şarttır.

Çeltik komisyonu bir ziraat memuruna bu köyde yeni yapılacak çeltikliklerin diğer

ürünlerin sulanmasına zarar vermeyeceğine dair tetkikat yaptırıp bir rapor almadıkça izin

veremez.

Madde 14 – Çeltik sulamasında kullanılacak olan kurumlandırılmış sular Devletin,

hususi idarelerin veya Evkafın ise bunun için çeltik çiftçilerinden on ar başına alınacak su parası

her iki taraf arasında kararlaştırılır. İki taraf anlaşamazlarsa çeltik komisyonları meseleyi hakem

sıfatıyla halleder. Komisyonlar su parasını kestirirken pirinç piyasasını ve bu hususta etkili

olabilecek başka sebepleri göz önünde bulundururlar. Bu idareler tesisatı yapılmamış olan

sulardan para alamazlar.

Madde 15 – Kaynaklar şahısların mülkü olan çeltiklikler içinde olsa dahi bu suların bu

kanuna göre düzeni ve murakabesi çeltik komisyonlarına aittir.

Madde 16 – Tek tarla veya parça halinde çeltik ekimine başlamak isteyenler;

kullanacakları suyun çeltikliğe akıtılması veya çeltiklikten boşaltılması sırasında geçeceği tarla,

bahçe ve başka mülk sahiplerinin rızalarını alamazlarsa çeltik komisyonuna başvururlar ve

komisyon tarafından orada yapılacak araştırma üzerine bir uzlaşma bulunur ve alakalılara

bildirilir. Komisyon kararını kabul etmeyenler isterlerse mahkemeye başvururlar. Ancak bu gibi

hallerde muhakeme sonuna kadar komisyonun kararı üzerine gidilir.

BÖLÜM: IV

Sıhhi hükümler ve bu hükümlere aykırı gidenlere verilecek cezalar

Madde 17 – Çeltiklikleri çok veya elverişli olan yerlerde çeltik tarlalarının her on günde

bir kırk sekiz saat susuz bırakılmak suretiyle kesik sulamak mecburiyeti altında ekim usulünün

hangi yerlerde tatbik olunacağı Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat Vekilliklerince birlikte

kararlaştırılır.

Madde 18 – Kesik sulama ile çeltik ekilen yerlerde çeltikliklerin lüzumuna göre

tamamen veya kısım kısım susuz bırakılması ana arklardan suların kesilmesi suretiyle yapılır.

Suların boşaldığı zamanlarda çeltikliklerin tabanlarında küçük birikintiler bırakılmaz ve bunun

için çeltikliklerin tabanları iyice düzeltilir. Çeltikliklerin susuz kalacağı kırk sekiz saat zaman;

çeltiklik suyunun tamamıyla boşalması vaktinden başlar ve suyun verilmeğe başlanılmasıyla

biter. Ancak çeltik komisyonları aynı arklardan çeltik tarlaları ile birlikte su alan diğer ürünlerin

su ihtiyaçlarını da giderecek tedbirleri alırlar.

Madde 19 – Kesik sulama tatbik olunan yerlerde çeltik tarlaları nahiye merkezleriyle

köylerde elli, kaza merkezlerinde beş yüz, vilayet merkezlerinde bin metre uzaklıkta bulunur.

Kesik sulama yapılmayan yerlerde ise çeltiklikler o civardaki köy, kasaba ve şehirlerle

sayfiyelerinden üç kilometre uzakta bulundurulur. Uzaklıklar, dağınık damlar hesaba katılmamak

üzere ev kümelerinin ve köylerde köylerin en kenar evinin dış çevresiyle çeltik ekilen yerlerin en

yakın noktasının arası ölçülerek tayin olunur.

Madde 20 – Kurutulması güç ve çalışmaya bağlı olan ve senenin en kurak mevsiminde

dahi kurumayan ve sıtma yaptığı anlaşılmış bulunan ve mazarratının sıhhi tedbirler ile izalesi

kabil olmayan bataklıklara yakın bulunan köy ve şehirler etrafında yapılacak çeltik ekimi bu

kanunun 19 uncu maddesinde yazılı uzaklıklara tabi tutulmaz. Yalnız bu şartlar altında dahi

çeltik tarlalarının köy veya şehre en yakın bulunacak hududu; bataklığın en kurak mevsimlerde

şehir veya köye olan uzaklığından daha yakın olamaz ve böyle köy ve şehirler civarında

yapılacak çeltik tarlalarının diğer köy ve şehirlerden bu kanuna göre icab eden uzaklıklarda

bulunması şarttır.

Madde 21 – Çeltikliklerde su getiren arkların taşma veya sızıntı suretiyle etraflarında su

birikintileri yapmalarına ve çeltiklik kenarlarının su sızdıracak şekilde yapılmasına ve çeltik

sularının tarladan çıktıktan sonra hiç bir yerde durgun bir hale gelmesine müsaade edilemez. Bu

suların düzgün arklarla etraflarına taşıp su birikintileri meydana getirmeden bir dereye, göl veya

denize akıtılması göz önünde tutulur.

Çeltik tarlalarına ırmak, çay ve derelerden su ayırmak için yapılacak su bentlerinden

dolayı, sıhhi mazarratı varsa bu bentlerin ve bunlardan baş gösterecek su durgunluklarının şehir,

kasaba ve köylere olan uzaklığı üç kilometreden daha az olamaz.

Sıhhi zararı olduğu halde istenildiği zaman sularının tamamen ve az zamanda

boşaltılmasını temin edecek savakları olan bentlerin uzaklığı kesik sulama usulünde olduğu

gibidir. Bu bentlerin çeltik arkları gibi muayyen zamanlarda açılıp sulara serbest akıntı verilmesi

gerektir. Bu hükümlere aykırı gidenlerden elli liradan yüz liraya kadar hafif para cezası alınır ve

tekrarı halinde suları kesilerek ekimleri yok edilir. Çeltik biçildikten sonra ertesi yıl ekim

hazırlıklarına başlanıncaya kadar çeltikliklerin yine su altında bırakılması yasaktır. Ancak

milleme, zararlı hayvanların öldürülmesi gibi maksatlarla sıtma sürfelerinin yaşamayacağı kış

ayları içinde bu yerlerin su altında bırakılmasına komisyonca izin verilebilir. Başka zamanlarda

ise bir haftaya kadar izin verilebilir. Bunun aksini yapanlardan on ar başına beş liradan on liraya

kadar hafif para cezası alınır.

Madde 22 – Kesik sulama tatbik olunan yerlerde çeltik komisyonunun tesbit ettiği

zamanlarda çeltik tarlalarını tamamen susuz bırakmayanlara ve bu maksatlarla suyu kesik ana

arkların suyunu açmak teşebbüsünde bulunanlara 100 liradan 150 liraya kadar hafif para cezası

hükmolunur ve tekrarında bunları yapanların suları büsbütün kesilir.

Madde 23 – Çeltikliklerde çalışanlar ve çalıştırılanlar kesik sulamaya tabi olan yerlerde

elli metreden ve daimi sulamaya tabi olan yerlerde üç kilometreden yakında geceleri açıkta

yatırılmaz. Bu mümkün olmadığı takdirde çeltik ekenler tarafından amele ve bekçiler için

döşemesi yerden en aşağı bir metre yüksekliğinde barakalar yaptırılır. Bu barakaların pencere ve

kapılarına sivrisineklerin girmesinin önüne geçecek şekilde mazbut tel kafesler konulması ve

yattıkları yataklar için birer cibinlik bulundurulması mecburidir.

Madde 24 – İşçilerin çeltikliklerde güneş doğmadan evvel çalıştırılmaları yasaktır.

Akşamları güneş batmadan bir saat önce paydos edilerek amelenin evlerine dönmüş bulunması

ve tel kafeslerin kapanması mecburidir.

Madde 25 – Çeltikçiler işçilerinin sıhhatine muzır olmayacak içme sularını her zaman

hazır bulundururlar.

Madde 26 – Çeltik sahipleri, kullanacağı işçilerin sıhhatlerinin korunması için 23, 24 ve

25 inci maddelerde yazılı bulunan ve ayrıca çeltik mahallerinin icaplarına göre sıtma mücadele

heyetleri ve bunların bulunmadıkları yerlerde Hükümet tabipleri, bunların bulunmadığı yerlerde

belediye tabipleri tarafından gösterilecek her türlü sıhhi tedbirleri tatbik etmekle ve kullandıkları

işçilere parasız fenni usul dairesinde kinin dağıtmakla mükelleftir.

Madde 27 – Çeltikliklerde kullanılan işçilerin sıhhatlerinin korunması için konulan

hükümlere aykırı gidenlerden veya mükellef oldukları vazifeleri yapmayanlardan ilk defasında

elli liradan yüz liraya kadar hafif para cezası alınır. Tekrarlayanlardan bu ceza alınmakla beraber

komisyonca bunlara çeltik ekimi yasak edilir.

Madde 28 – Bu kanun hükümleri içinde çeltikliklerin yeniden yapılması, idare ve ıslahı,

suların sevk ve idaresi ve bunun gibi hususlar hakkında bu kanunda yazılı yasaklara aykırı

gidenler veya mükellef oldukları vazifeleri yerine getirmeyenlerden ve çeltik komisyonu

kararlarını yapmayanlardan bu suçlar için bu kanunda ayrıca ceza gösterilmemiş ise 10 liradan

50 liraya kadar hafif para cezası alınır ve tekrarlandığında bu ceza alınmakla beraber komisyonca

bunlara çeltik ekimi yasak edilir.

Madde 29 – 27 ve 28 inci maddelere göre çeltik ekmeleri yasak edilen kimselere, ertesi

sene çeltik ekimi için komisyonca müsaade edilir.

BÖLÜM: V

Umumi hükümler

Madde 30 – Bu kanunda yazılı para cezalarına çeltik komisyonlarınca karar verilir. Bu

kararlar aleyhine tebliğden itibaren alakalılar tarafından 7 gün içinde mahalli sulh hakimine itiraz

olunabilir. İtiraz, kararın infazını durdurmaz. İtiraz üzerine sulh hakimlerince verilecek kararlar

katidir.

Madde 31 – Bu kanunda yazılı para cezaları hususi idarelerce tahsil olunur. Cezayı

vermeyenlerin, hapis hükmü müstesna olmak üzere Tahsili Emval Kanunu mucibince mallarına

müracaat edilir. Bu suretle tahsil olunamayan para cezaları hususi idarelerin verecekleri

müzekkereler üzerine Cumhuriyet müddeiumumiliklerince umumi hükümlere göre hafif hapse

çevrilerek infaz olunur.

Onuncu maddede yazılı ruhsatiye ve ücretlerin tahsilinde mutlak surette Tahsili Emval

Kanunu tatbik olunur. Bu suretle tahsil olunan para cezaları, ruhsatiye resimleri ve ücretler

hususi bütçelere gelir kaydedilir.

Hususi idareler,buna karşı her yıl bütçelerine çeltik ekimi için, çeltik komisyonunca

yapılacak masrafa karşılık olmak üzere gelir kısmına koyduğu gelir kadar masraf kısmına da

aynı tahsisatı koymak mecburiyetindedir. Şu kadar ki, hususi idareler, herhangi bir zamanda

gelirden karşılığı olmadıkça sarfiyat yapamazlar. Her yıl içinde kalan para hususi idarelerce

çeltik komisyonu emrine o yerin Ziraat Bankasına yatırılır. Bu para çeltik komisyonunun teklifi

ve Ziraat Vekilliğinin imzasıyla mahalli çeltik işlerinin ileri götürülmesi hususlarında kullanılır

ve yıl sonunda bu sarfiyatın hesabı Ziraat Vekilliğine verilir.

Çeltik Komisyonlarının masrafları için komisyon nam ve hesabına hususi

idarelerce tahsil edilmiş para bulunmadığı takdirde bu işler için icap eden tahsisat

Ziraat Vekilliğince hususi idarelere verilir. Şu kadar ki; masraf geliri aşarsa karşılığı Ziraat

Vekilliği bütçesinde Çeltik Kanununun tatbiki masrafı adı ile açılacak fasıldan hususi

muhasebeler emrine tediye olunur.

Madde 32 – Çeltik komisyonları başkan ve üyelerine araştırma, kontrol ve keşif

maksadıyla yapacakları seyahatler için kanuni harcırah verilir. Komisyonun memur olmayan

üyesine her içtima için ayrıca ücret verilir ve bu ücretin miktarı Ziraat Vekaletince tayin edilir.

Belediye üyesinden veya hariçten seçilen kişilerden kurulan mutemet heyetleri üyelerine de her

hizmet günü için komisyonca tayin ve Ziraat Vekaletince tesbit olunacak miktarda yevmiye ve

ayrıca maktu yol masrafı verilir.

Bu ücret ve masraflar hususi idare bütçelerine 31 inci madde mucibince konulacak

tahsisattan ödenir.

Çalıştırılması gerekli görülen su korucuları ile mutemet heyetlerindeki su korucularına

verilecek ücret o yerlerin komisyonlarınca takdir edilir ve aynı tahsisattan ödenir.

Madde 33 – Çeltik Komisyonunun memur olmayan üyeleri ve mutemet heyetleri

üyeleriyle su korucularına karşı, vazifelerini yaptıkları sırada, suç işleyenler hakkında, Ceza

Kanununun Devlet memurları aleyhine suç işleyenlere dair olan hükümleri tatbik olunur.

Madde 34 – Bu kanunun tatbik şeklini Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat Vekilleri

müştereken tesbit ederek kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında İcra Vekilleri

Heyetinin tasvibine arz ederler.

Madde 35 – Bu kanunun hükümleri kır pirinç zer'iyatında tatbik edilmez.

Madde 36 – Pirinç ziraatı hakkındaki 8 Mayıs 1326 tarihli kanun mülgadır.

Geçici Madde 1 – (3039 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup

teselsül için numaralandırılmıştır.)

Kanunun tatbikine başlandığı zaman ekilmiş bulunan çeltik tarlalarında bu kanuna aykırı

görülen durumlar komisyonca imkanlar göz önüne alınmak şartıyla tayin edilecek zaman içinde

çeltik çiftçileri tarafından düzeltilir.

Madde 37 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 38 – Bu kanunun hükümlerini tatbike Adliye, Dahiliye, Maliye, Nafıa, Sıhhat ve

İçtimai Muavenet ve Ziraat Vekilleri memurdur.

3039 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

2790 – 22/1/1983

http://www.harita.ktu.edu.tr/Arazi_Mevzuati/3039.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.