FANDOM


Bakınız

şablon :Murakabe[ d]


Murakabe Murakıp Murakıb
Rakip
Murakabe defteri Murakabe heyeti Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Çiftçi mallarının korunması hakkında kanun Uzman ve Murakıp yardımcılığı

4081 sayılı Çiftçi mallarının korunması hakkında kanunun ilgili maddelerinde;

Madde 5 - Murakabe heyeti, vilayet merkezinde valinin idare mensupları arasından seçeceği bir zatın, kazalarda kaymakamın reisliği altında, ziraat ve veteriner müdür veya memurları ile dördüncü madde hükümleri dairesinde intihap olunan beş azadan teşekkül eder. Kaymakamın bulunmadığı hallerde heyete ziraat veya veteriner müdür veya memuru, bunların da, bulunmaması halinde kaymakamın tensip edeceği aza reislik eder.

Madde 6 - Murakabe heyeti, koruma ve ihtiyar meclisleri mürettep aza adedinin ekseriyetiyle içtima ederler.

Kararlar, mevcudun ekseriyetiyle verilir. Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf tercih olunur. Reis ve azalar kendilerinin veya Köy Kanununun 30 uncu maddesinde yazılı hısımlarının alakalı oldukları işlerin müzakeresine iştirak edemezler. Bu gibi hallerde veya hastalık yahut diğer meşru mazeretler dolayısiyle aza noksanı yüzünden içtima edemiyen heyet veya meclis yedek azalarla tamamlanır.

hükümleri yer almaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.