Yenişehir Wiki
Advertisement

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKLARI YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 24.10.1998/23503

BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç , Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[]

Amaç[]

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; “çocuk trafik eğitim parkları” nın yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma usul ve esaslarını, ilgili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam[]

Madde 2- Bu Yönetmelik; daha önce açılmış olan çocuk trafik eğitim parkları ile açılacak olan çocuk trafik eğitim parklarında yapılacak eğitim faaliyetlerinin; konuları ve yöntemlerini, kullanılacak eğitim araç ve gereçlerini, trafik eğitimcisi olarak görevlendirilecek personelin nitelik ve niceliklerini, bu tesislerin bakım-onarım ve korunması ile seyyar çocuk trafik eğitim parklarının işletilmesine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak[]

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun değişik 124 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[]

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen ;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığı'nı,

b) Millî Eğitim Müdürlüğü: İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

c) Mahalli İdareler: Belediyeler ve il özel idarelerini,

d) Park:Sabit veya seyyar çocuk trafik eğitim parklarını,

e) Çocuk Trafik Eğitim Parkı: Okul öncesi ve okul çağı çocuklarının trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacı ile yaptırılan ve yaptırılacak olan sabit veya seyyar çocuk trafik eğitim parkını,

f) Sabit Çocuk Trafik Eğitim Parkı: Okul öncesi ile ilk ve ortaöğretim çocuklarının trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacı ile yaptırılan ve yaptırılacak olan çocuk trafik eğitim parkını,

g) Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkı: Okul öncesi ve okul çağı çocuklarının trafik kurallarını öğrenmek amacıyla, sabit tesislerin yanı sıra ihtiyaç duyulan, okul ve diğer yerlerde öğrencilerin istifadelerine sunulmak üzere, muhtelif eğitim araç ve gereçleri ile donatılmış seyyar araç ile okul bahçesi, spor salonu, fuar, sergi ve panayır gibi açık ve kapalı alanlara her zaman kurulabilecek eğitim parkını,

h) Trafik Eğitim Personeli: Çocuk trafik eğitim parklarında yapılacak uygulamalarda görevlendirilmek üzere yetiştirilmiş trafik zabıtası personelini,

ı) Araç ve Gereç: Çocuk trafik eğitim parklarında uygulanacak eğitim programlarının öğretilmesi ve uygulanması sırasında eğitimin yararını artıracak nitelikte, göze ve kulağa hitap eden araçlar ile uygulamada kullanılacak diğer trafik eğitim araç ve gereçlerini,

i) Ek Tesisler: Sabit çocuk trafik eğitim parkı bütünü içinde yer alan; araç ve gereçlerin korunmasına uygun depo, ilk yardım odası, tuvalet ve benzeri tesisleri,

j) Bakım – Onarım: Parkın tüm tesisleri ile eğitim araç ve gereçlerinin bozulması halinde bunların onarımlarının yapılmasını veya yaptırılmasını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM :Çocuk Trafik Eğitim Parklarının Amacı, Görevli Kuruluşlar ve Görevler[]

Çocuk Trafik Eğitim Parklarının Amacı[]

Madde 5- Çocuk trafik eğitim parklarının amacı; okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmasına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmaktır.

Görevli Kuruluşlar[]

Madde 6- Bu Yönetmelikte belirtilen çocuk trafik eğitim parklarının yaptırılması, hizmete açılması ve eğitim yönünden işletilmesine ilişkin görevler Bayındırlık ve İskân ve İçişleri Bakanlıkları ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından yürütülür.

Bakanlığın Görevleri[]

Madde 7- Millî Eğitim Bakanlığı merkez, il ve ilçe kuruluşlarının çocuk trafik eğitim parkları ile ilgili görevleri şunlardır:

a) Eğitim parklarında uygulanacak trafik eğitimi programının eğitim-öğretim yılı içinde okul öncesi çocukları ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin yararlanacağı şekilde planlamasını yapmak ve aksatılmadan uygulanmasını sağlamak için her türlü önlemi almak ve aldırtmak,

b) Okul idarelerinin bu programlara uymasını ve öğrencilerin parka getirilme ve götürülme hizmetlerinin en sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak,

c) Öğretmenlerin ve öğrencilerin park kurallarına uymalarını sağlamak,

d) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

İçişleri Bakanlığı'nın Görevleri[]

Madde 8- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü merkez, il, bölge ve ilçe trafik kuruluşlarının çocuk trafik eğitim parkları ile ilgili görevleri şunlardır:

a) Parktaki uygulama için yeter sayıda üniformalı personel görevlendirmek,

b) Parklarda görevlendirilecek trafik zabıtası personelinin eğitimini yaptırmak.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın Görevleri[]

Madde 9- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının çocuk trafik eğitim parkları ile ilgili görevleri şunlardır:

a) İl özel idareleri ile belediyelerin yapmakta olduğu veya gerçek ve tüzel kişilere yapma izni verdiği parkların asfaltlama, işaretleme gibi ihtiyaçlarını, çalışma programı aksatılmadığı sürece ve bedeli mukabilinde protokol yapılmak suretiyle karşılamak ve imkanları dahilinde destek olmak,

b) Parklarla ilgili teknolojik gelişmeleri izleyerek tespit etmek ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak,

c) Seyyar trafik çocuk eğitim parklarında bulunması gerekli araç, gereç, işaret ve çizgi standartlarını tespit etmek.

Belediyelerin Görev ve Yetkileri[]

Madde 10- Belediyelerin parklarla ilgili görevleri şunlardır:

a) Okul öncesi ve okul çağı çocukların sayısı göz önüne alınmak suretiyle mahalli ihtiyaçlara göre çocuk trafik eğitim parklarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapmak, ücretsiz olarak kullanıma sunulmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından yaptırılmasına izin vermek,

b) İzin verdiği gerçek ve tüzel kişilere; arsa temini, park inşası ve diğer çalışmalarında yardımcı olmak, parkın Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yaptırılmasını ve korunmasını sağlamak,

c) Gerek belediyelerce, gerekse izin vermiş olduğu gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılan parkların, her zaman trafik eğitimi yaptırılabilecek şekilde, yolları, işaretleri ile diğer ek tesislerinin bakım ve onarımlarını gözden geçirerek hizmete hazır halde bulundurmak,

d) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

İl Özel İdarelerinin Görevleri[]

Madde 11- İl özel idarelerinin parklarla ilgili görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre çocuk trafik eğitim parkı yapmak, donatmak, işletmek, korumak ve eksikliklerini tamamlamak,

b) Bizzat yaptırılacak ya da belediyelere ve belediyelerin park yapmalarına izin verdiği gerçek ve tüzel kişilere arsa temin etmek veya temininde yardımcı olmak,

c) Parklarda kullanılacak olan trafik araç ve gereçlerinin temin edilmesini sağlamak,

d) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı Eğitim ve Denetim Komisyonu[]

Madde 12- Çocuk trafik eğitim parklarının kuruluş amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit amacıyla yılda en az 2 defa, çocuk trafik eğitim parkının bulunduğu mahallin mülkî amiri veya görevlendireceği birisinin başkanlığında Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskân ve İçişleri Bakanlıklarının mahalli temsilcilerinden oluşan bir komisyon teşkil edilir.

Komisyonun sekreterya hizmetleri millî eğitim müdürlüğünce yürütülür. Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Parktaki uygulamaların amaca uygunluğunu tespit etmek ve denetlemek,

b) Parkın yönetimi ve işletilmesinin yönetmelik hükümlerine uygunluğunu araştırmak ve denetlemek,

c) Yeni yaptırılacak parkın yeri ve özellikleri konusunda görüş bildirmek,

d) Parkın yaptırılmasında ve işletilmesinde karşılaşılan aksaklıkları tespit etmek ve giderilmesi için önlemler almak ve aldırtmak,

e) Parkta görevlendirilen trafik eğitim personelinin, pratik eğitimde karşılaştıkları aksaklıkları içeren raporları incelemek ve bu aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

f) Önerilerinin de yer aldığı raporu Bakanlığa göndermek,

g) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Çocuk Trafik Eğitim Parklarının Özellikleri ve Donanımı[]

Çocuk Trafik Eğitim Parklarının Özellikleri[]

Madde 13- Çocuk trafik eğitim parklarının kurulacağı yerin seçiminde, tesisin yapılmasında, gerekli görülen trafik işaret, cihaz ve levhaların yerleştirilmesinde ve ek tesislerin inşa edilmesinde aşağıdaki kriterler ve esaslar uygulanır:

a) Arsa Seçimi: Çocuk trafik eğitim parkı arsası;

1) Mümkün olduğu kadar fazla sayıda okul tarafından kullanılmaya uygun uzaklıkta olacaktır.

2) Ulaşıma elverişli, çocukların gidiş ve gelişlerinde kamu taşıtlarından her zaman yararlanılabilecekleri bölgelerde olmalıdır.

3) Su, elektrik, kanalizasyon gibi hizmetlerin getirilebileceği durumda olmalıdır.

4) En az 4000 m2 olmalıdır.

b) Proje: Standart bir çocuk trafik eğitim parkında uygulanacak teknik esaslar Bakanlıkça hazırlanacak projede gösterilir.

Park arsasının dikdörtgen biçimde olması esastır.

Ancak; temin edilen arsanın durumuna göre, park projesi de dikkate alınarak aplikasyon çalışmaları sırasında projede milli eğitim müdürlüğünün onayıyla gerekli değişiklikler yapılabilir.

Çocuk trafik eğitim parklarında projeye uygun şekilde trafik işaret levhalarının, ışıklı cihazların, yol çizgileri ve benzeri tesislerin bulundurulması zorunludur.

c) Ek Tesisler : Çocuk trafik eğitim parklarında eğitim pistinin dışında:

1) Eğitim parkındaki eğitim araç ve gereçlerinin dış etkenlerden korunması ve muhafazası için yaptırılacak yeterli büyüklükte depo,

2) Parka gelen öğrencilerin uygulamalı eğitimi izleyeceği birkaç kademeli olarak inşa edilmiş tribün,

3) Trafik eğitim personelinin, parktaki uygulamalı eğitime katılanları denetlemesi, yönlendirmesi ve gerektiğinde ikaz edilebilmesi amacıyla pistin her tarafını görebileceği denetleme kulesi,

4) Yeter sayıda tuvalet, bulunması zorunludur.

Araç ve Gereçler[]

Madde 14- Parktaki teorik ve pratik trafik eğitiminin amaca uygun bir şekilde yapılmasını temin için parklarda bulundurulması ve kullanılması gereken eğitim araç ve gereçleri şunlardır:

a) Minyatür Eğitim Otosu : Dört tekerlekli, pedalla hareket edebilen, fren tertibatı bulunan, direksiyonla idare edilen, oturma yeri ayarlı olan, özel imal edilmiş bir araçtır.

Her parkta en az altı adet bulundurulacaktır.

b) Bisiklet : 14 yaşına kadar olan çocukların kullanabileceği, oturma yeri ayarlı iki ve üç tekerlekli bisiklettir.

Her parkta en az altışar adet bulundurulacaktır.

c) Eğitici Levha Ve Tablolar : Göze hitap eden, özel olarak yaptırılmış trafikle ilgili gereçlerdir.

d) Bez Numaralar : Trafik eğitim personelinin öğrencileri tanıması ve ayırdedebilmesi amacıyla, siyah rakamlar bulunan, sırt ve gögüse takılacak şekilde yapılmış numaralardır. Bezler üzerindeki numaralar rakamla 1 den 40'a kadar olacak ve her parkta çift seri bez numara bulundurulacaktır.

e) Megafon : Trafik eğitim personelinin öğrencileri yönlendirmesi amacı ile bulundurulacak ve kullanılacaktır.

f) İlk Yardım Malzemesi : Gereken hallerde kullanılmak üzere her parkta bir ecza dolabı ile bunun içinde acil yardımda kullanılacak nitelik ve miktarda sağlık gereci bulundurulması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Eğitim ve Öğretim[]

Çalışma Takvimi[]

Madde 15- Parkta uygulanacak çalışma takvimi yıllık olarak ve öğretim yılı ile okulların kapalı olduğu dönemleri kapsayacak şekilde millî eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanır.

Hazırlanacak çalışma takviminde temel esas, yıl içinde mümkün olduğu kadar fazla sayıda okul ve öğrencinin parktan yararlandırılmasıdır.

Hazırlanan çalışma takviminin, okul dönemi süresince uygulanan ders müfredat programı aksatılmadan yürütülmesi zorunludur.

Uygulamalı Eğitim[]

Madde 16- Parklardaki uygulamalar sırasında trafik eğitim personeli tarafından:

a) Genel trafik kuralları,

b) Yayaların, sürücülerin ve bisiklet sürücülerinin sorumlulukları ve uyması gereken kurallar,

c) Trafik işaret, cihaz ve levhalarının önemi ve öğretilmesi,

d) Trafik düzeni ile ilgili genel bilgiler,

verilir ve öğrencilerin daha önceki trafik bilgilerinin tekrar yoluyla geliştirilmesi sağlanır.

Uygulamalı eğitimin çocuk trafik eğitim parkında ve araç-gereçleri kullanarak yaptırılması esastır.

Uygulamalı Eğitimin Genel Esasları[]

Madde 17- Uygulamalı eğitimde takip edilmesi gereken genel esaslar şunlardır:

a) Park tanıtılır ve uygulama hakkında bilgi verilir.

b) Parktaki oto ve bisiklet sayısı göz önünde bulundurularak bir grup öğrenci uygulamalı eğitime ayrılır. Diğer öğrencilerin öğretmenlerinin gözetiminde eğitim alanı dışında çalışmaları izlemeleri sağlanır.

c) Eğitim araçları ile uygulamalı eğitime katılanların dışında bir kısım öğrencinin de yaya olarak uygulamaya katılmaları sağlanır.

d) Eğitim parkına alınan grubun çalışma süresi sonunda, trafik eğitim personeli tarafından tutulan rapor ve tavsiyeler doğrultusunda, gerekiyorsa ek çalışma süresi okul müdürlüğünün müracaatı üzerine milli eğitim müdürlüğünce tespit edilir.

e) Her parkta en az iki eğitim personeli görevlendirilir.

f) Çocuk trafik eğitim parkındaki eğitim çalışmalarına okul idarelerince görevlendirilmiş ve yetkili kılınmış öğretmenler gözlemci olarak katılırlar, uygulamalar sırasında gerektiğinde trafik eğitim personeline yardımcı olurlar.

g) Okul geçitlerinde görev yapmak üzere trafik zabıtasınca belge verilmiş ve eğitilmiş okul geçidi görevlileri ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından çevre trafik sertifikası verilmiş olanlar ile formatör öğretmenler çocuk trafik eğitim parklarında trafik eğitim personeli ile birlikte görev yapabilirler.

Bunların dışında ayrıca;

a) Yayalar için;

1) Yaya kaldırımlarında yürümek, kaldırım olmayan yollarda yolun solundan ve banket üzerinde yürüme,

2) Karşıdan karşıya geçişlerde, yaya geçitlerinin, alt ve üst geçitlerin, ışıklı işaret cihazlarının ve trafik polisinin bulunduğu yerlerden geçilmesi, bunların bulunmadığı yerlerde köşe başlarının kullanılması, düz yollarda iki tarafı rahatlıkla görülebilir yerlerden geçilmesi,

3) Karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, tekrar sola bakılması; yolun güvenli olduğu görüldükten sonra yolun, dikey olarak hızlı adımlarla geçilmesi,

4) Yaya geçitlerinden karşıya geçilirken geçidin sağ tarafının kullanılması,

5) Duran araçların önünden ve arkasından ya da arasından karşıya geçilmemesi,

6)Karşıya geçerken, dönüş yapan araçlara dikkat edilmesi,

7) Yaya kaldırımları, yaya geçitleri ve yollar üzerinde oyun oynanmaması ve grup halinde yürünmemesi, kaldırımda diğer yayaları yola inmeye zorlayan davranışlarda bulunulmaması,

8) Trafik işaret levhalarının, ışıklı işaretlerin anlamlarına ve trafik polisinin işaretlerine göre doğru davranışlar kazanılması,

b) Sürücüler için;

1) Garajdan ya da park yerinden çıkarken aracın etrafına ve çevreye dikkat edilmesi,

2) Yolun sağından gidilmesi,

3) Geçiş kurallarına uyulması, geçilmesi yasak ve tehlikeli yerlerde öndeki aracın geçilmemesi,

4) Hız sınırlarına uyulması, çevreyi rahatsız edici şekilde klakson çalınmaması,müzik dinlenilmemesi,

5) Kontrollü yaya geçitlerinde yayalarla karşılaşmalarda ilk geçiş hakkının yayalara verilmesi,

6) Diğer araçlarla karşılaşmalarda geçiş önceliği hakkına riayet edilmesi,

7) Dönüşlerde işaret verilmesi, dönüş sırasında ilk geçiş hakkının yayalara verilmesi, usûlüne uygun olarak dönüş yapılması,

8) Duruş ve parklarda dikkat edilecek hususlara uyulması,

c) Bisiklet Sürücüleri için;

1) İkiden fazla bisikletin, taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmemesi,

2) Bisiklete birden fazla kişinin binmemesi, yük taşınmaması, bisikletle başka bir araca asılmanın sakıncaları,

3) Güvenlik donanımı olmayan ya da yetersiz olan bisikletlerle trafiğe çıkmanın sakıncaları,

4) Bisiklet sürücüsünün işaretleri,

5)Bisikletin kullanılamayacağı yollar,

üzerinde özellikle durulur.

Okulların Kapalı Olduğu Dönemlerde Parkın Çalışma Düzeni

Madde 18- Okulların kapalı olduğu dönemlerde de çocukların parktan yararlanmaları için, gerekli duyurular yapılır. Bu duyuruda :

a) Parkın hangi gün ve saatlerde açık olduğu,

b) Parkta eğitime ne şekilde iştirak edilebileceği,

c) Eğitime katılacak çocukların ebeveynleri ya da büyüklerinin gözetiminde parka getirilmesi gerektiği ,hususları belirtilir.

Eğitime katılmak isteyenlerin parktan en iyi şekilde yararlanmasını sağlayıcı tedbirler milli eğitim müdürlükleri tarafından alınır.

Trafik Eğitim Personelinde Aranılacak Nitelikler[]

Madde 19- Trafik eğitim personeli olarak yetiştirilmek üzere kursa katılacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır :

a) Temel trafik eğitim kursu görmüş olmak,

b) Trafik hizmetlerinde en az iki yıl çalışmış olmak,

c) Sürücü Belgesi sahibi olmak,

d) Tercihen yüksekokul mezunu olmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM :Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkları[]

Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parklarının Kurulacağı Yerler[]

Madde 20- Seyyar çocuk trafik eğitim parkları, iklim ve mahalli özellikler de dikkate alınmak kaydıyla okul bahçeleri, açık ve kapalı spor tesisleri, boş alanlar, mahalli idarelere ait park ve bahçelerin uygun kesimleri gibi yerlere kurulabilir.

Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkı Araç ve Gereçleri[]

Madde 21- Seyyar çocuk trafik eğitim parklarında aşağıda belirtilen araç ve gereçler kullanılır :

a) Minyatür eğitim otoları ile iki ve üç tekerlekli bisikletler,

b) Normal trafik işaretlerinin 1/2 ölçeğinde küçültülerek yaptırılacak ayaklı ve taşınabilir nitelikte trafik işaret levhaları,

c) Yol çizgileri ve yaya geçitlerinin belirlenmesi için beyaz renkte plastik ve benzeri malzemelerden imal edilmiş; yıkanabilir ve zemine intibak edebilecek nitelikteki gereçler.

d) Şarj edilerek çalıştırılabilen, gerektiğinde el ile kumanda edilebilen devamlı ve aralıklı olarak yanıp, sönecek biçimde düzenlenmiş, taşınabilir özellikte olan ışıklı işaret cihazları, çeşitli trafik eğitimi için video-TV cihazları, megafon, trafik konisi, polis-dur işaret levhası, sinyalize edilmiş elle kumandalı manyetik kavşak levhaları.

Araç Gereçlerin Korunması ve Taşınması[]

Madde 22- Seyyar çocuk trafik eğitim parklarında kullanılacak olan ve 21 nci maddede belirtilen araç ve gereçlerin korunması ve taşınması için de araç ve gereçlerin büyüklük ve özelliklerine göre özel bölmeler yaptırılmış römork veya özel amaçla imal edilmiş özel taşıtlar kullanılır.

Eğitim Uygulama Planının Okullara ve Halka Duyurulması[]

Madde 23- Seyyar çocuk trafik eğitim parklarındaki eğitim uygulama planının okullara ve halka duyurulması il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve trafik kuruluşları tarafından sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM :Diğer Hükümler[]

Parkların Korunması[]

Madde 24- Parklar, yaptıran kuruluşlar tarafından korunur.

Parklarda Eğitim Gören Öğrenci ve Çocukların Sorumluluğu[]

Madde 25- Okulların açık olduğu dönemlerde öğretmenleri gözetiminde parka getirilen öğrencilerin sorumluluğu ilgili okul müdürlüğüne, okulların kapalı olduğu dönemlerde velileri gözetiminde parka getirilen öğrencilerin sorumluluğu ise velilerine aittir.

Halihazırdaki Parkların Teslimi[]

Madde 26- Bu Yönetmelikten önce çeşitli kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yaptırılmış olan çocuk trafik eğitim parkları bu Yönetmelik hükümlerine göre işletilmek ve yönetilmek üzere, parkın bulunduğu yerleşim biriminin belediyesine veya özel idareye bir protokol ile devredilir.

YEDİNCİ BÖLÜM:Son Hükümler[]

Yürürlükten Kaldırma[]

Madde 27- 16.06.1985 tarihli ve 18786 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük[]

Madde 28- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[]

Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Advertisement