Yenişehir Wiki
Advertisement

ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete: 30.9.2001/24539

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar[]

Amaç[]

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan sokakta yaşayan çocuklar ile sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonları ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamakla görevli, Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını, hizmet standartlarını belirlemek, ilgili kişiler ve kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak ile hizmetin en etkili ve verimli şekilde yürütülmesine ilişkin kuralları saptamaktır.

Kapsam[]

Madde 2 — Bu Yönetmelik, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukları ve gençleri bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimleri açısından tehlike yaratabilecek risklerden korumak, temel gereksinimlerini gidermelerine yardımcı olmak, gerektiğinde geçici olarak barınmaları için gerekli hizmetleri sunmak veya sunulmasını sağlamak, belirli bir süreç sonunda kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlayıcı her türlü sosyal hizmet müdahaleleri ile rehabilite edici mesleki çalışmaları gerçekleştirmek, aile ve topluma yönelik çalışmaları yapmakla yükümlü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk ve Gençlik Merkezlerini ve bu Merkezlerle bağlantılı birimleri kapsar.

Dayanak[]

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 30/5/1997 tarihli ve 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3'üncü maddesinin (6) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[]

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

b) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

c) İlçe Müdürlüğü: İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

d) Merkez: Çocuk ve Gençlik Merkezini,

e) Çocuk ve Gençlik Merkezi: Eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve bu gibi nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacı ile kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,

f) Birim: Merkezin sunduğu hizmetin gerektirdiği hallerde açılacak olan ve Çocuk ve Gençlik Merkezine bağlı, Gözlem Evi ve/veya Gece Barınağını,

g) Gözlem Evi: Gezici sosyal hizmet ekipleri veya kamu, özel kurumlar veya kişiler tarafından belirlenen veya bildirilen çocukların ön incelemelerinin yapıldığı ve giyim, beslenme, sağlık, temizlik gereksinimlerinin karşılandığı, gerektiğinde kısa süreli barınma hizmetinin verildiği, aileler ile bağlantıların kurulduğu, çocukların durum ve özelliklerine uygun kuruluşlarla işbirliği veya havale işlemlerinin yapıldığı ilk müdahale birimini,

h) Gece Barınağı: Sokakta yaşayan çocuk ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde, çocukları geceleri karşılaşabilecekleri çeşitli tehlikelerden korumayı hedefleyen, temizlik ve beslenme gibi temel gereksinimlerinin kısmen karşılanmasına yardımcı olunan yatılı barınma birimini,

ı) Genç: 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte, kişisel özellikleri sebebiyle mesleki müdahale kapsamına giren ve durumu 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu çerçevesinde değerlendirilmeye ve hizmet sunulmaya uygun nitelikteki sokakta yaşayan ve/veya çalışan genci,

i) Sokakta Çalıştırılan Çocuk: Ailesiyle ilişkisi az veya çok devam etmekle birlikte günün önemli bir bölümünde, aile denetimi ve desteği olmaksızın, yaşadığı mekandan uzakta kendi isteği veya ailesinin isteği ile çalıştırılan, eğitim olanaklarından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmış 7-18 yaş grubu çocuğu,

j) Sokakta Yaşayan Çocuk: Ailesi ile ilişkisi az olan, ailesi olmayan, evden atılan, evden kaçan ve günün tamamını sokakta geçirip, gereksinimlerinin tamamını veya önemli bir kısmını sokakta karşılayan 7-18 yaş grubu çocuğu,

k) Önder Çocuk: Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklar arasından seçilen, mesleki müdahalelerden hızlı ve olumlu şekilde yararlanma yetenek ve becerisine sahip olduğu Merkez tarafından belirlenmiş ve sokaktaki çocuklarla olumlu ve başarılı ilişkiler kurarak onları sokağın tehlikelerinden ve olumsuz etkilerinden uzaklaştırmada sosyal hizmet elemanlarına yardımcı olabilecek şekilde yetiştirilmiş çocuğu,

l) Gezici Ekip: Sokak çalışmalarını yürüten meslek elemanlarından, önder çocuklardan, gerektiğinde yerel emniyet birimleri tarafından görevlendirilen sivil güvenlik görevlilerinden hizmetin gerekleri doğrultusunda resmi veya gönüllü sağlık, hukuk ve eğitim kurum ve kuruluşlarından alınabilecek temsilcilerden oluşan ekibi,

m) Sokak Çalışması: Sokakta veya çocukların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan psiko-sosyal inceleme, gözlem, teşhis, tespit ve mesleki müdahale süreçlerini içeren çalışmayı,

n) Açık Kapı Sistemi: Çocukların Merkezin sunduğu her türlü hizmetten kendi istekleri ile yararlanmalarını ve ayrılmalarını,

o) Meslek Elemanı: Sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimciyi, ifade eder.

İkinci Bölüm Merkez Yapısı ve Görevler[]

Kurul ve Komisyonlar[]

Madde 5 — Merkezde; Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu, Sosyal Servis ve ilgili mevzuat gereği mali işlemlerin gerekli kıldığı komisyon ve kurullar bulunur.

Personel[]

Madde 6 — Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak standart kadrolarda belirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak tercihen alan deneyimi olan meslek elemanları arasından atanan bir müdür, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci, hemşire, branş öğretmeni ile genel idare, yardımcı ve teknik hizmetler sınıfından gerekli görülen diğer personel, tam ya da yarı zamanlı olarak atanır ve/veya görevlendirilir. Merkezde çalışan tüm personelin görev ve yetkileri çıkarılacak yönerge ve/veya genelgelerle belirlenir.

Çocukların Yaş Grubu[]

Madde 7 — Merkezlerde 7-18 yaş grubu çocuğa hizmet verilmesi esastır. Ancak Merkezin bulunduğu ilin özellikleri nedeniyle ve ihtiyaç duyulması halinde açılış onayında belirtilerek 18 yaşını tamamlamış gençlere de geçici bir süre hizmet verilir.

Sosyal Servis, Merkezde görevli sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşur. Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu, Merkezde görevli sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci, branş öğretmeni, hemşire ve Merkezin temel vasfına uygun teknik nitelikteki ve Merkez Müdürünün uygun gördüğü diğer personelden oluşur. Kurul toplantılarına, diğer merkezlerden ve kamusal ve gönüllü kuruluşlardan yetkili ve görevli uzmanlar davet edilebilir.

Merkezin Görevleri[]

Madde 8 — Merkezin görevleri şunlardır:

a) Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocukların, sokakta karşılaşabilecekleri her türlü tehlikeden korunması amacıyla gerekli sosyal hizmet programlarını hazırlamak ve uygulamak,

b) Çocuklarla ilgili her türlü yönetsel ve mesleksel kayıtları tutmak, belgeleri saklamak,

c) Çocukların ve ailelerin iş ve meslek sahibi edinmek üzere eğitilmeleri ve işe yerleştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve eşgüdümü sağlamak,

d) Ekonomik yoksunluk içerisinde olduğu tespit edilen çocukların ve ailelerinin, sosyal yardım kaynaklarından ve kurumlarından yararlanmalarını sağlamak,

e) Çocukların ve ailelerin durumlarını inceleyerek, 2828 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınması gereken çocuklara ilişkin ilgili mevzuat doğrultusunda işlemleri başlatmak,

f) Çocukların sosyalleşmesini sağlayıcı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri düzenlemek,

g) Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara ailelerine ve topluma yönelik her türlü sosyal hizmet programlarını hazırlamak ve uygulamak,

h) Konuyla ilgili kamu ve gönüllü kuruluşlar ve kişiler ile işbirliği yapmak, eşgüdüm içinde çalışmayı sağlayıcı önlemleri almak,

ı) Gezici ekipler aracılığıyla sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklarla ilgili nicel ve nitel bilgileri toplamak; bu bilgilerin yorum ve değerlendirmesini yapmak; izlenecek strateji ve uygulanabilecek mesleki müdahale yöntem ve teknikleri belirlemek; bu doğrultuda gerekli mesleki çalışmaları yapmak,

i) Merkezde çalışan personele ve hizmetlerin yürütülmesinde birlikte çalışılan kurum, kuruluş ve kişilere yönelik sorun alanına ve uygulamalara ilişkin hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek,

j) Sosyal hizmet kurum ve kuruluşları dışındaki birimlerle sağlık, eğitim, hukuk, ticaret, istihdam, sosyal güvenlik ve benzeri konularda her türlü mesleki ilişki kurmak, işbirliği yapmak ve eşgüdüm içinde çalışmak,

k) Merkezle ilgili her türlü yönetsel iş ve işlemi yerine getirmek, amaca uygun diğer çalışmaları yapmak, Merkez kayıtları, çalışma raporlarını düzenli aralıklarla ilgili makamlara iletmek.

Merkeze Kabul, Merkezden Ayrılış ve Çıkış[]

Madde 9 — Merkeze çocuk kabulünde aşağıdaki kurallara uyulur:

a) Merkeze gelen her çocuğun geçici kaydı yapılır. Geçici kayıt süresi 15 ila 30 gün arasındadır. Bu süre içerisinde çocuk ve gencin hangi hizmetlerden yararlanacağına ilişkin ayrıntılı sosyal inceleme raporu, sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanır.

b) Sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanan sosyal inceleme raporunda; çocuğun ailesinin ve yaşadığı çevrenin durumu, çocuğun merkez hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağı, çocuğa, ailesine ve yakın çevresine ne tür hizmetlerin, ne kadar süreyle verileceği ve çocuğun gelişimi açısından uygun görülen müdahale yöntemleri ve tavsiye edilen görüş ve yaklaşımlara yer verilir.

c) Çocuk hakkında hazırlanan bu rapor, Merkez Müdürünün başkanlığında sosyal servis elemanları ve birim sorumlusu tarafından incelenir, tartışılır ve karara bağlanır.

d) Çocuğun Merkeze kesin kabulü ve ayrılışı İl Müdürlük Makamının onayı ile yapılır.

e) Çocuk ve/veya gençlerin Merkezden ayrılışı; Merkez tarafından yürütülen çalışmalar sonucu rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayabilir, rehabilitasyonu sağlanarak ailesine döndürülebilir, korunma altına alınabilir, kendi yaşamını sürdürecek bir işe yerleştirilebilir.

f) Çocuklar ve gençler Merkezden kendi isteği ile ayrılabilir veya bütün mesleki müdahalelere rağmen olumlu bir sonuç elde edilemeyen çocuk ve gençler için sosyal servis ayrılış veya çıkış kararı alabilir.

g) Merkezden geçici ayrılışlarda, açık kapı çalışma düzeninin gerekleri uygulanır. Çocukların geçici nitelikteki geliş-gidiş işlemleri, dosyasının kapatılmasını gerektirmez. Bu süreç ve benzer nitelikteki bütün hareketlilik, dosyaya kaydedilir. Bütün kararlarda ve yapılacak her türlü işlemde göz önünde tutulur.

Üçüncü Bölüm Çalışma Kuralları ve İşleyişi[]

İlke ve Kurallar[]

Madde 10 — Merkezin çalışma ilke ve kuralları şunlardır:

a) Merkez, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara sosyal hizmet açısından müdahale etmede mesleki serbestliğe ve profesyonelce karar verme hak ve yetkisine sahiptir,

b) Merkez tarafından hizmet götürülecek çocukların belirlenmesi, doğrudan merkez elemanları eliyle olabileceği gibi, ilgili, gönüllü ve resmi kuruluşların ve kişilerin yazılı/sözlü uyarı ve ihbarlarıyla da olabilir,

c) Merkezin çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetlerinde çocuğun ve ailenin kişilik haklarının korunması ve çalışmaların mesleki gizlilik kuralları içinde yürütülmesi esastır.

İşleyiş[]

Madde 11 — İşleyişe ilişkin konular ve kurallar şunlardır:

a) Meslek elemanları, çocukların merkeze kabulü öncesinde, sırasında ve sonrasında; birebir–yüz yüze ilişkiler kurmak suretiyle çocukların kazanılması ve sokaktan kurtarılması çalışmalarını yürütmekle yetkili ve görevlidirler.

b) Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde sunulan hizmetler, çocuğu ve genci aile bütünlüğü içinde korumaya ve desteklemeye yönelik bir anlayışla planlanır ve uygulanır.

Gençlere yönelik hizmetler, yaş sınırının saptanması, hizmetin gereği ve müracaatçıların bireysel ve ailevi özellik ve gereksinimleri göz önünde tutularak yapılır. Bu değerlendirmelerde, sosyal hizmet uzmanının çalışma programı ve önerisi doğrultusunda, merkezin sosyal servisi tarafından karar alınır.

c) Merkez ve birimlerinin hizmetleri yürütülürken, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılabilir. Bu konudaki esaslar ilgili birimlerin bağlı olduğu kurumlar veya kendileriyle Genel Müdürlük arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Dördüncü Bölüm İdari ve Mali Hükümler[]

Mali Hükümler[]

Madde 12 — Merkezin harcamaları, Genel Müdürlük tarafından gönderilen ödenekle karşılanır.

Harçlık[]

Madde 13 — Merkez hizmetlerinden tam zamanlı yararlanan ve kesin kayıtları yapılan çocuk ve gençlere, yetiştirme yurtlarında bakılan, lise ve dengi okullara devam eden çocuklara verilen harçlıkta uygulanan 400 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunları ile tespit edilen memur aylık katsayısı gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar, hiçbir kesinti yapmaksızın net aylık harçlık verilir. Harçlıklar aşağıdaki usul ve esaslara göre Genel Müdürlükçe gönderilen ödeneklerden karşılanır.

a) Harçlıklar, tahakkuk sırasında düzenlenecek bordronun tahakkuk dairesinde kalan ikinci nüshasına imzaları alınmak suretiyle dağıtılmak üzere, meslek elemanları arasından görevlendirilen mutemede teslim edilir.

b) Devlet malına ve arkadaşlarının eşyalarına kasıtlı olarak zarar veren çocukların harçlıklarından, zarar verdiği malın ödenmesi amacıyla toplam harçlığın 1/3 ü oranında kesinti yapılabilir.

c) Meslek elemanları çocuğa bir yıl içinde verilen harçlıkları gösteren, Merkez müdürü tarafından onaylanmış bir defter tutarlar.

d) Merkez hizmetlerinden tam zamanlı yararlanan ve kesin kayıtları yapılan çocuk ve gençlere verilecek harçlıklar çocuğun, Merkeze geldiği gün sayısı esas alınarak ve ay sonlarında verilir.

e) Önder çocuklara, diğer çocuklara verilen harçlığın sekiz katına kadar harçlık İl Müdürlük Makamının onayı ile verilir.

Çocukların Giyimi[]

Madde 14 — Merkeze kayıtlı olan çocuk ve gençlerin giyecek gereksinimleri EK : 1, EK : 2 ve EK : 3 deki miktarlar göz önüne alınarak verilmesi esastır.

Ulaşım Giderleri[]

Madde 15 — Çeşitli nedenlerle başka illerdeki kuruluşlara, tedavi, iş veya öğrenim amacıyla gönderilen çocukların ulaşım, yemek ve konaklama giderleri ile yatılı hizmetlerden yararlanan ve öğrenime devam eden, sanat öğrenmek için iş yerlerine giden çocuk ve gençlerin gidiş gelişlerindeki ulaşım giderleri, mahalli olanaklar göz önünde tutularak otobüs bileti veya abonman kartı alınarak ya da bilet ücretleri harçlıklarına ilave edilerek, Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

Tedavi, İlaç ve Sağlık Giderleri[]

Madde 16 — Merkez hizmetlerinden yararlanan çocuk ve gençlerin tedavileri öncelikle devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yaptırılır. Ancak devlet hastanelerinde tedavinin mümkün olmadığının belgelendirilmesi halinde o yerdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kurumları ile tıp fakülteleri hastanelerinde tedavi ettirilir. Çocukların ve gençlerin her türlü tedavi, ilaç, protez ve ortez bedelleri ilgili tabip veya sağlık kurulu raporlarına istinaden Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

Beşinci Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler[]

Harcamalar[]

Madde 17 — Merkezde harcamalar, Genel Müdürlüğün tabi olduğu ilgili mevzuata uyularak yapılır.

a) Çocukların sokaktaki acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokak çalışmasında görevlendirilen meslek elemanlarından Merkez Müdürü tarafından belirlenecek üç elemana, ita amiri mutemedi avansı verilir. Zorunlu hallerde ita amiri mutemedi olarak görevlendirilecek eleman sayısı artırılabilir.

b) Avans tutarı her yıl bütçe kanununda belirlenen miktarın yüzde ellisi oranındadır.

c)Yatılı hizmetlerden yararlanan çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine ilişkin her türlü araç, gereç ile sınava giriş harç masrafları, kayıt ücretleri ve diğer masrafları Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır.

d) Merkez, mevcudu ve ihtiyaçlarına göre, bütçe tekliflerini, Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre hazırlayarak her yıl, bütçe dönemi içinde, Genel Müdürlüğe iletilmek üzere İl Müdürlüğüne gönderir.

e) Sokak çalışmasına çıkan ekiplere görev esnasında kullanılmak üzere mobil telefon, telsiz ve benzeri iletişim araçları verilir. Görev esnasında, görev gereği yapılan konuşma giderleri Kurum bütçesinden ödenir.

f) Merkezin giderleri katma bütçe ödeneklerinden ve/veya 3418 sayılı Kanunun 3558 sayılı Kanunla değişik 39 uncu maddesinin (a) bendi gereğince elde edilen gelirlerden karşılanır.

Yemek Miktarı ve Zamanı[]

Madde 18 — Merkezde günlük yemek miktarı ve zamanı aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

a) Yatılı hizmet veren merkezlerden yararlanan çocuk ve gençlere üç ana, bir ara öğün yemek, gündüzlü hizmet veren merkezlerde ise bir ana, bir ara öğün yemek çıkarılır,

b) Merkezlerin yemek hizmetleri, kuruluş mutfağından veya hizmet alımı yolu ile karşılanır,

c) Merkezde görev yapan personel, çalışma saatleri içerisinde yer alan öğünlerde, Merkezin yemek hizmetinden ücretsiz yararlanır.

Kaçak Çocuklar[]

Madde 19 — Çocuk ve gençlerin korunma kararı bulunmadığından Merkezi izinsiz terk eden çocuk ve gençler kaçak muamelesi görmez. Çocuk ve genç Merkezden istediği zaman ayrılabilir. Ancak, çocuk ve gencin rehabilitasyonuna devam edilmesi ve olası tehlikeleri önlemek için varsa ailesi, polis ve/veya jandarmaya bilgi verilir. Çocuk ve gencin Merkeze gelmesi halinde rehabilitasyon programına devam edilir.

Personelin Çalışma Gün ve Saatleri[]

Madde 20 — Meslek elemanları ile gerekli görülen diğer personelin çalışma gün ve saatleri, çocukların merkezde bulunuş saatleri, vardiya sistemi ve alan çalışması dikkate alınarak Merkez Müdürlüğünce, aylık olarak düzenlenir.

Nöbet Hizmetleri[]

Madde 21 — Merkezlerde ve bağlı birimlerde yatılı hizmet verilmesi halinde nöbet tutulması zorunludur. Nöbet hizmeti, Genel Müdürlüğün genelge ve talimatlarına göre yürütülür.

Personelin Giyimi[]

Madde 22 — Merkezde görevli personelin hizmet süresince 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik doğrultusunda ve hizmetin gereklerine uygun olarak giyinmeleri esastır. Ancak, hizmetin niteliği, çocuklarla birebir ve sürekli iletişim kurulması gerekliliği, çocukların güvenini kazanma gibi nedenlerle, çocuklarla alanda ve kuruluşta çalışan meslek elemanlarının kılık-kıyafetlerinde erkek personelin kıravat takmaması ve bayan personelin pantolon giymesi gibi esneklikler tanınır.

Bağış[]

Madde 23 — Merkeze yapılacak bağışlardan ayni olanlar ayniyat karşılığında kabul edilir ve ayniyat talimatnamesine göre işlem yapılır. Çocukların sosyal gelişim ve psikolojik özellikleri dikkate alınarak, onurlarını zedeleyecek duygusal ve psikolojik sorunlara yol açacak şekilde, bağışların bağışçılar tarafından dağıtılmasına izin verilmez.

Hizmete Katkı[]

Madde 24 — Merkez hizmetlerinden yararlanan çocuk ve gençlerin sorumluluk duygusunu geliştirmek ve Merkezi benimsemelerine yardımcı olmak amacıyla yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak Merkez hizmetlerine katılımı sağlanır.

Standart Formlar[]

Madde 25 — Merkezlerde esasları Genel Müdürlük tarafından hizmete ilişkin standart formlar uygulanır. Düzenli istatistiki bilgiler toplanır ve Genel Müdürlüğe belirlenen zamanlarda gönderilir.

Fiziki Özellikler[]

Madde 26 — Merkez binası, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukların kolay ulaşabileceği bir yerde, tercihen müstakil, bahçe içinde olup ve hizmete uygun şekilde tefriş edilir.

Binanın Bölümleri[]

Madde 27 — Merkezlerde, idari bölüm, sosyal servis, görüşme odası, gözlem odası, revir, oyun odası, dinlenme odaları, çok amaçlı salon, spor alanı, yemekhane, banyo, yatılı hizmet veren merkezler için yatak odaları, çamaşırhane, mutfak, ambar, depo ve benzeri birimlerden oluşur.

Satın Alma, Ambar, Ayniyat ve Depolama[]

Madde 28 — Merkez için gerekli tüketim maddeleri, yiyecek, yakacak, temizlik ve benzeri malzeme, demirbaş, döşeme ve gerekli cihazların satın alınması, muayenesi ve tesellümü, ayniyat, ambar ve depolama ve sarf işleri ile her çeşit onarım ve diğer bütün mali iş ve işlemler, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Yönerge ve Genelgeler[]

Madde 29 — Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin işleyişine, alan çalışmalarına ve iller bazında farklı eylem plan ve programlarının hazırlanmasına yönelik teknik konular ve ayrıntılar, Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönerge, genelge ve emirlerle düzenlenir.

Kuruluşun Giderleri[]

Madde 30 — Merkezlerin giderleri konuyla ilgili mevzuat gereği Genel Müdürlük tarafından gönderilen ödeneklerden karşılanır. Bu ödeneklerin gereksinim önceliklerine göre uygun bir şekilde zamanında kullanılması esastır.

a) Merkezlerdeki harcamalar, ilgili mevzuat ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen genel esaslara uyularak yapılır.

b) Muhasebe işlemleri, Devlet muhasebe usul ve esaslarına göre yürütülür.

c) Her merkez mevcuduna, gereksinimine göre bütçe tekliflerini Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde hazırlayarak her yıl Haziran ayında Genel Müdürlüğe gönderir.

Denetim[]

Madde 31 — Merkezin idari ve mali denetimi genel denetim mevzuatının öngördüğü genel hususlar doğrultusunda yapılır.

Yürürlük[]

Madde 32 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[]

Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

İç linkler[]

Dış linkler[]

Advertisement