FANDOM


, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan Adana ve Mersin illerini kapsamaktadır. . Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Düzey 2 Bölgesinin toplam yüzölçümü 29.745 km2 olup, bölge ülke yüzölçümünün yüzde 3,8’ini kaplamaktadır. 2000 yılı itibarıyla bölge nüfusu 3,5 milyon (Adana ili 1,85 milyon, Mersin ili 1,65 milyon) kişidir.

Çukurova Bölgesi İlkçağ’dan bu yana yüksek kültürlü medeniyetlerin yaşadığı bir bölge olmuştur. Yeni Çağ’da Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine giren Çukurova Bölgesi, Tanzimat döneminde Anadolu için çok canlı bir tarım ve sanayi bölgesi haline gelmiş, 1886 yılında hizmete giren Adana-Mersin demiryolu ile birlikte hızlı bir gelişim sürecine girmiştir.

Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir konumda bulunan Çukurova Bölgesi, tarihi, kültürel yapısı, iklim koşulları, geniş hinterlandı ve gelişmiş altyapısıyla gelişmeye elverişli bir bölgedir. Bunun yanında bölge 3 üniversitesi, Araştırma Enstitüleri, Organize Sanayi Bölgeleri, büyük sanayi ve ticaret kuruluşları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, modern limanları, serbest bölgeleri ile hızla gelişen bir bölge konumundadır.

Bölge nüfusunun yüzde 68,5’i şehirlerde, yüzde 31,5’i ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Tarım alanlarının dağılımı incelendiğinde; bölgenin toplam tarım alanının ülke içerisinde yüzde 3,8’lik paya sahip olduğu görülmektedir. Ülke ortalamaları ile karşılaştırıldığında, bölgede sebzecilik ve meyvecilik yapılan tarım alanı miktarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. 2001 yılı GSYİH değerinin sektörler itibarıyla dağılımı incelendiğinde; TR62 Bölgesi tarım sektörü payı %19,4, sanayi ve hizmetler sektörünün GSYİH içerisindeki payları ise sırasıyla yüzde 27,2 ve yüzde 53,4 olarak gerçekleşmiştir.

[değiştir] SanayiBölge illerinin imalat sanayii gelişmişlik düzeyleri incelendiğinde, Adana ilinin 81 il içerisinde 12 inci, Mersin ilinin ise 21 inci sırada yer aldığı görülmektedir. TR62 bölgesi ise imalat sanayii gelişmişlik sıralamasında 26 bölge içerisinde 7 nci sırada bulunmaktadır.

[değiştir] Dış TicaretBölgenin ihracat ve ithalat tutarları incelendiğinde, bölge ihracatının ithalatı karşılama oranının yüzde 115 ile yüzde 65’lik ülke ortalamasının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir.

[değiştir] TurizmBölgenin turizm imkânları (deniz-kum-güneş turizmi yanında kongre, yayla, kültür ve inanç turizmi) açısından önemli bir potansiyel vardır. Ancak bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayıları incelendiğinde; bölgede iç turizmin ağırlıklı ve bölgedeki turist sayılarının yetersiz olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki her 100 yerli turistin 3,64’ü bölgeye gelirken, bu oran yabancı turistler için yüzde 0,68’de kalmıştır.

[değiştir] EnerjiAdana’ya bağlı Yumurtalık ilçesi gerek doğal gaz gerekse ham petrol boru hatlarının kesişme noktasındadır. Bu yönüyle bölge; rafineri, petrokimya, petrol ürünleri ve termik santral alanlarında yapılacak yatırımlar için önemli bir potansiyele sahiptir.

[değiştir] Liman ve Serbest BölgeDoğu Akdeniz’in en önemli limanlarından olan Mersin Limanı, ülkemizin ithalat, ihracat ve transit ticarette önde gelen limanları arasında yer almaktadır. Limanın 670 bin m2 açık, 21 bin m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Yine, Türkiye'nin ilk ve en büyük ticari hacme sahip olan Serbest Bölgesi Mersin’de kurulmuştur. Bölge, yabancı yatırımcılar için büyük uluslararası pazarlara (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu ve Batı Avrupa, Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri) yakınlığı sebebiyle bir merkezdir. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi ise, İskenderun Körfezi'nde, Adana-Hatay illerinin birleşiminde kurulmuş olup, girişimcilerin üç kıtadaki pazarlara erişiminde önemli avantajlar sağlamaktadır.

[değiştir] Eğitim Bölgede üç adet üniversite bulunmaktadır. Çukurova Üniversitesi Adana’da, Mersin ve Çağ Üniversiteleri ise Mersin ilinde bulunmaktadır. 2004 yılı itibarıyla, bölgedeki bu üç üniversitede toplam 42.028 üniversite öğrencisi eğitim görmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.