Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.621
pages


Çukurova Kalkınma - Ajans
Kalkınma ajansları
Çukurova Kalkınma Ajansı


Yönetim ve Kurul
ÇKA/Genel Sekreterlik
ÇKA/Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu
ÇKA/Kalkınma Kurulu - Kalkınma Kurulu
ÇKA/Yönetim Kurulu (Karar organı)
ÇKA/Kalkınma Kurulu (Danışma organı)
ÇKA/Genel Sekreterlik (icra organı)
ÇKA/Kalkınma kurulu
Bölge Planı Danışma Komitesi
ÇKA/Personel alımı
Adana Yatırım Destek Ofisi

ÇKA/GZFT - GZFT

Toplantılar
Çukurova Kalkınma Ajansı/Kalkınma Kurulu Toplantısı
ÇKA/Kurul toplantısı/Lamos toplantıları 9 Ocak 2009

Projeler
Proje duyuruları
2009 yılı Mali Destek Proğramı (2010 Mart ortasında müracaatlar sona erecektir.)
ÇKA/Proje hazırmada SSS
ÇKA/2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Desteklenecek Projeler Listesi
ÇKA Projeleri
ÇKA projeleri/Yenişehir
ÇKA projeleri/2011 kabul edilmiş Yenişehir projeleri
Yenişehir /Milli Eğitim/Proje Birimi
ÇKA 2011 Kabul edilmiş Mersin projeleri
ÇKA/Proje hazırlama eğitimleri

MDA
MDA
MDA 1-100
MDA 101-200
MDA 201-300
MDA 300-424
--- Gündem:2010-2013 TR62 Çukurova Bölge Planı 2010-2013 TR62 Çukurova Bölge Planı/Çalışmaları
*Haberler
ÇKA/Mersin projeleri
ÇKA/2010 Proje çağrıları
ÇKA/Tepkiler
ÇKA/Proje hazırlama eğitimleri
--- Şablonlar
Şablon:ÇKAbakınız d

Şablon:Kalkınma ajansı - d


Kalkınma ajansı
Kalkınma ajansı genel sekreterliği

Kalkınma ajansları
ÇKA
BEBKA
Ankara kalkınma ajansı İstambul halkına ajansı
Kalkınma Kurulu

Kalkınma ajansları mevzuatı
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
5449
DPT
ÖBGP
Ulusal Kalkınma Planları
Bölge Gelişme Planı
5449 Ön Bölgesel Gelişme Planı Ulusal Kalkınma Planları Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği Kalkınma ajansları mevzuatı
Şablon:ÇKAbakınız

Ajans Profili[]

Kalkınma Ajansı, ulusal ihtiyaçları ve kalkınma amaçlı yerel örgütlenme taleplerini dikkate alarak; ülkemizin siyasi, idari, sosyal ve ekonomik koşulları ile dünya tecrübesi ve AB üyeliği perspektifini de gözeten, ülkemize özgü olarak oluşturulmuş bir modeldir.

Yerel potansiyeli harekete geçirme ve yerel kalkınmayı gerçekleştirme rolünü üstlenen Çukurova Kalkınma Ajansı, küreselleşmeden kaynaklanan tehditlerin bertaraf edilerek, sunduğu fırsatlardan azami yararın sağlanmasına yönelik yerel kalkınma stratejisinin oluşturulmasında çok önemli roller üstlenecektir. Bölgesel Kalkınma Stratejisine uygun olarak, yerel aktörlerce hazırlanacak proje ve faaliyetler; gerek ulusal kaynaklardan gerekse AB’den sağlanacak fonlarla kredi şeklinde değil, hibe şeklinde desteklenerek; yöremiz potansiyeli harekete geçirilecektir.

Çukurova Kalkınma Ajansı, ülkemizde başlatılacak olan yeni kalkınma hamlesi üslerinden biridir. Ajansın temel amaçları, ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslar arası arenada tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı artırabilecek özellikteki faaliyetlerin desteklenmesi; göçün etkin olarak yönetilmesi ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi olacaktır.

Bölgesel stratejilerin hazırlanmasına destek verecek olan Ajans, girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi; kırsal ve yerel kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi; kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi rollerini üstlenecektir. Bunların yanı sıra bölgenin iş ve yatırım imkanlarının tanıtımını da gerçekleştirecek olan Ajans, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri tek elden takip ederek sonuçlandıracaktır. AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında da aracılık ve koordinasyon görevini yürütecek olan Ajans, hem araştırma ve veri tabanı oluşturma, hem de izleme ve veri değerlendirme alanlarında da faaliyet gösterecektir.

CKA'nın web sitesi için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://www.cka.org.tr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Çukurova Bölgesi (Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Düzey 2 Bölgesi) []

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın çalışma bölgesi, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan Adana ve Mersin illerini kapsamaktadır. . Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Düzey 2 Bölgesinin toplam yüzölçümü 29.745 km2 olup, bölge ülke yüzölçümünün yüzde 3,8’ini kaplamaktadır. 2000 yılı itibarıyla bölge nüfusu 3,5 milyon (Adana ili 1,85 milyon, Mersin ili 1,65 milyon) kişidir.

Çukurova Bölgesi İlkçağ’dan bu yana yüksek kültürlü medeniyetlerin yaşadığı bir bölge olmuştur. Yeni Çağ’da Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine giren Çukurova Bölgesi, Tanzimat döneminde Anadolu için çok canlı bir tarım ve sanayi bölgesi haline gelmiş, 1886 yılında hizmete giren Adana-Mersin demiryolu ile birlikte hızlı bir gelişim sürecine girmiştir.

Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir konumda bulunan Çukurova Bölgesi, tarihi, kültürel yapısı, iklim koşulları, geniş hinterlandı ve gelişmiş altyapısıyla gelişmeye elverişli bir bölgedir. Bunun yanında bölge 3 üniversitesi, Araştırma Enstitüleri, Organize Sanayi Bölgeleri, büyük sanayi ve ticaret kuruluşları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, modern limanları, serbest bölgeleri ile hızla gelişen bir bölge konumundadır.

Bölge nüfusunun yüzde 68,5’i şehirlerde, yüzde 31,5’i ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Tarım alanlarının dağılımı incelendiğinde; bölgenin toplam tarım alanının ülke içerisinde yüzde 3,8’lik paya sahip olduğu görülmektedir. Ülke ortalamaları ile karşılaştırıldığında, bölgede sebzecilik ve meyvecilik yapılan tarım alanı miktarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. 2001 yılı GSYİH değerinin sektörler itibarıyla dağılımı incelendiğinde; TR62 Bölgesi tarım sektörü payı %19,4, sanayi ve hizmetler sektörünün GSYİH içerisindeki payları ise sırasıyla yüzde 27,2 ve yüzde 53,4 olarak gerçekleşmiştir.

Sanayi

Bölge illerinin imalat sanayii gelişmişlik düzeyleri incelendiğinde, Adana ilinin 81 il içerisinde 12 inci, Mersin ilinin ise 21 inci sırada yer aldığı görülmektedir. TR62 bölgesi ise imalat sanayii gelişmişlik sıralamasında 26 bölge içerisinde 7 nci sırada bulunmaktadır.

Dış Ticaret

Bölgenin ihracat ve ithalat tutarları incelendiğinde, bölge ihracatının ithalatı karşılama oranının yüzde 115 ile yüzde 65’lik ülke ortalamasının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir.

Turizm

Bölgenin turizm imkânları (deniz-kum-güneş turizmi yanında kongre, yayla, kültür ve inanç turizmi) açısından önemli bir potansiyel vardır. Ancak bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayıları incelendiğinde; bölgede iç turizmin ağırlıklı ve bölgedeki turist sayılarının yetersiz olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki her 100 yerli turistin 3,64’ü bölgeye gelirken, bu oran yabancı turistler için yüzde 0,68’de kalmıştır.

Enerji

Adana’ya bağlı Yumurtalık ilçesi gerek doğal gaz gerekse ham petrol boru hatlarının kesişme noktasındadır. Bu yönüyle bölge; rafineri, petrokimya, petrol ürünleri ve termik santral alanlarında yapılacak yatırımlar için önemli bir potansiyele sahiptir.

Liman ve Serbest Bölge

Doğu Akdeniz’in en önemli limanlarından olan Mersin Limanı, ülkemizin ithalat, ihracat ve transit ticarette önde gelen limanları arasında yer almaktadır. Limanın 670 bin m2 açık, 21 bin m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Yine, Türkiye'nin ilk ve en büyük ticari hacme sahip olan Serbest Bölgesi Mersin’de kurulmuştur. Bölge, yabancı yatırımcılar için büyük uluslararası pazarlara (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu ve Batı Avrupa, Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri) yakınlığı sebebiyle bir merkezdir. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi ise, İskenderun Körfezi'nde, Adana-Hatay illerinin birleşiminde kurulmuş olup, girişimcilerin üç kıtadaki pazarlara erişiminde önemli avantajlar sağlamaktadır.

Eğitim

Bölgede üç adet üniversite bulunmaktadır. Çukurova Üniversitesi Adana’da, Mersin ve Çağ Üniversiteleri ise Mersin ilinde bulunmaktadır. 2004 yılı itibarıyla, bölgedeki bu üç üniversitede toplam 42.028 üniversite öğrencisi eğitim görmektedir.


Yönetim Kurulu[]

Ajans’ın karar organı olan Yönetim Kurulu, Adana ve Mersin illerinin valileri, büyükşehir belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, sanayi ve ticaret odaları başkanlarından müteşekkildir. Ajans’ı, yönetim kurulu başkanı temsil etmekte olup yönetim kurulu başkanı validir. Ajans’ın görev alanında iki il bulunduğundan yönetim kurulu başkanlığı dönüşümlü olarak yapılacaktır. Şu anda Ajans’ın Yönetim Kurulu Başkanı, Adana Valisi Sayın İlhan ATIŞ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Mersin Valisi Sayın Hüseyin AKSOY'dur.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:[]

1.Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak.

2. Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.

3. Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.

4. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.

5. Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.

6. Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.

7.Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.

8. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.

9. Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.

10. Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.

11.Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak.

12.Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 8 üyeden müteşekkil olup isimleri ve unvanları aşağıda belirtilmiştir:

1 Hüseyin Aksoy Mersin Valisi (Yönetim Kurulu Başkanı)

2 İltan Atış Adana Valisi (Yönetim Kurulu Başkan V.)

3 Aytaç Durak Adana Büyükşehir Bel. Bşk.

4 Macit Özcan Mersin Büyükşehir Bel. Bşk.

5 Abdullah Torun Adana İl Gen. Mec. Bşk.

6 Nihat Taner Mersin İl Gen. Mec. Bşk.

7 Şaban Baş Adana Ticaret Odası Bşk.

8 Şerafettin Aşut Mersin San. Tic. Odası Bşk.

İç linkler[]

Dış linkler[]

Çukurova Bölgesi[]

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın çalışma bölgesi, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan Adana ve Mersin illerini kapsamaktadır. . Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Düzey 2 Bölgesinin toplam yüzölçümü 29.745 km2 olup, bölge ülke yüzölçümünün yüzde 3,8’ini kaplamaktadır. 2000 yılı itibarıyla bölge nüfusu 3,5 milyon (Adana ili 1,85 milyon, Mersin ili 1,65 milyon) kişidir.

Çukurova Bölgesi İlkçağ’dan bu yana yüksek kültürlü medeniyetlerin yaşadığı bir bölge olmuştur. Yeni Çağ’da Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine giren Çukurova Bölgesi, Tanzimat döneminde Anadolu için çok canlı bir tarım ve sanayi bölgesi haline gelmiş, 1886 yılında hizmete giren Adana-Mersin demiryolu ile birlikte hızlı bir gelişim sürecine girmiştir.

Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir konumda bulunan Çukurova Bölgesi, tarihi, kültürel yapısı, iklim koşulları, geniş hinterlandı ve gelişmiş altyapısıyla gelişmeye elverişli bir bölgedir. Bunun yanında bölge 3 üniversitesi, Araştırma Enstitüleri, Organize Sanayi Bölgeleri, büyük sanayi ve ticaret kuruluşları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, modern limanları, serbest bölgeleri ile hızla gelişen bir bölge konumundadır.

Bölge nüfusunun yüzde 68,5’i şehirlerde, yüzde 31,5’i ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Tarım alanlarının dağılımı incelendiğinde; bölgenin toplam tarım alanının ülke içerisinde yüzde 3,8’lik paya sahip olduğu görülmektedir. Ülke ortalamaları ile karşılaştırıldığında, bölgede sebzecilik ve meyvecilik yapılan tarım alanı miktarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. 2001 yılı GSYİH değerinin sektörler itibarıyla dağılımı incelendiğinde; TR62 Bölgesi tarım sektörü payı %19,4, sanayi ve hizmetler sektörünün GSYİH içerisindeki payları ise sırasıyla yüzde 27,2 ve yüzde 53,4 olarak gerçekleşmiştir.

Sanayi[]

Bölge illerinin imalat sanayii gelişmişlik düzeyleri incelendiğinde, Adana ilinin 81 il içerisinde 12 inci, Mersin ilinin ise 21 inci sırada yer aldığı görülmektedir. TR62 bölgesi ise imalat sanayii gelişmişlik sıralamasında 26 bölge içerisinde 7 nci sırada bulunmaktadır.

Dış Ticaret[]

Bölgenin ihracat ve ithalat tutarları incelendiğinde, bölge ihracatının ithalatı karşılama oranının yüzde 115 ile yüzde 65’lik ülke ortalamasının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir.

Turizm[]

Bölgenin turizm imkânları (deniz-kum-güneş turizmi yanında kongre, yayla, kültür ve inanç turizmi) açısından önemli bir potansiyel vardır. Ancak bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayıları incelendiğinde; bölgede iç turizmin ağırlıklı ve bölgedeki turist sayılarının yetersiz olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki her 100 yerli turistin 3,64’ü bölgeye gelirken, bu oran yabancı turistler için yüzde 0,68’de kalmıştır.

Enerji[]

Adana’ya bağlı Yumurtalık ilçesi gerek doğal gaz gerekse ham petrol boru hatlarının kesişme noktasındadır. Bu yönüyle bölge; rafineri, petrokimya, petrol ürünleri ve termik santral alanlarında yapılacak yatırımlar için önemli bir potansiyele sahiptir.

Liman ve Serbest Bölge[]

Doğu Akdeniz’in en önemli limanlarından olan Mersin Limanı, ülkemizin ithalat, ihracat ve transit ticarette önde gelen limanları arasında yer almaktadır. Limanın 670 bin m2 açık, 21 bin m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Yine, Türkiye'nin ilk ve en büyük ticari hacme sahip olan Serbest Bölgesi Mersin’de kurulmuştur. Bölge, yabancı yatırımcılar için büyük uluslararası pazarlara (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu ve Batı Avrupa, Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri) yakınlığı sebebiyle bir merkezdir. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi ise, İskenderun Körfezi'nde, Adana-Hatay illerinin birleşiminde kurulmuş olup, girişimcilerin üç kıtadaki pazarlara erişiminde önemli avantajlar sağlamaktadır.

Eğitim[]

Bölgede üç adet üniversite bulunmaktadır. Çukurova Üniversitesi Adana’da, Mersin ve Çağ Üniversiteleri ise Mersin ilinde bulunmaktadır. 2004 yılı itibarıyla, bölgedeki bu üç üniversitede toplam 42.028 üniversite öğrencisi eğitim görmektedir.

2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ÇKA BAĞIMSIZ PROJE DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI[]

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde yürütülen 2009 yılı Mali Destek Programları kapsamında aşağıda belirtilen proje teklif çağrılarına sunulacak proje başvurularının değerlendirilmesi ve seçilmesi aşamaları için 8 Kasım 2008 tarih 27048 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği çerçevesinde 25 Mart 2010 - 17 Nisan 2010 tarihleri arasında çalışmak üzere Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2009 Yılı Mali Destek Programları

Referans No:

1.İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı(TR62-09-01)
Dosya:TR62-09-01 Basvuru Rehberi.pdf
2.Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı(TR62-09-02)
Dosya:TR62-09-02 Basvuru Rehberi.pdf
3.Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı(TR62-09-03)
Dosya:TR62-09-03 Basvuru Rehberi.pdf


Başvurular 05 Şubat 2010 Cuma günü saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2009 Yılı Mali Destek Programları Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesi İlanı[]

Çukurova Kalkınma Ajansı (Ajans) tarafından TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde yürütülen 2009 yılı Mali Destek Programları kapsamında aşağıda belirtilen proje teklif çağrılarına sunulacak proje başvurularının değerlendirilmesi ve seçilmesi aşamaları için 8 Kasım 2008 tarih 27048 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği çerçevesinde 25 Mart 2010 - 17 Nisan 2010 tarihleri arasında çalışmak üzere Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2009 Yılı Mali Destek Programları[]

Referans No Mali Destek Programının Adı

 • TR62-09-01 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
 • TR62-09-02 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
 • TR62-09-03 Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı[]

(Referans Numarası: TR62-09-01)

Program Öncelikleri

 • Tekstil Örme, Konfeksiyon ve Deri Sanayii
 • Mobilya Sanayii
 • Kimya ve Petrokimya Sanayii
 • Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii
 • Metal, Makine ve Otomotiv Sanayii
 • Alternatif turizm (yayla turizmi, macera turizmi, agro turizm, inanç turizmi, sağlık turizmi, vb.)
 • Lojistik
 • Geridönüşüm ve yenilenebilir enerji teknolojileri

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı[]

(Referans Numarası: TR62-09-02)

Program Öncelikleri

 • Sosyal bütünleşme,
 • Dezavantajlı gruplar
 • Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi.
 • Kültür
 • Çevre

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı[]

(Referans Numarası: TR62-09-03)

Program Öncelikleri

 • Teknik altyapı
 • Fiziki altyapı

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:[]

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuracak adayların, üniversite mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri mali destek programı ile ilgili alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek isteyen adaylardan;

 • ¾ proje döngüsü yönetimi,
 • ¾ idari, mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi,
 • ¾ mali destek programı uygulaması ve yönetimi,
 • ¾ deneyim alanı ile ilgili mevzuat,

konularında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Değerlendirme aşamasında adaylardan gerekli görülen destekleyici belgeleri sunmaları istenebilecektir. Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla tespit ve tayin edilecektir.

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, birden fazla mali destek programına başvurulabileceklerdir. Adaylar, her bir mali destek programı için ilgili programın referansı ve mali destek programının adını, başvuru esnasında özgeçmişin ilgili kısmında belirtecekler ve konu ile ilgili almış oldukları eğitim ve uygulama tecrübelerini gösteren belgeleri özgeçmişe ekleyeceklerdir.

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:[]

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız Değerlendiriciler, kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek Bağımsız Değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanını imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje değerlendirebileceklerdir.

Çukurova Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeyebilir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:[]

Kamu personeli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden hizmet bedeli ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmibeşini geçmemek üzere, Ajans tarafından belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bunlara, bu ödeme ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli ve değerlendirme ücreti almayan diğer Bağımsız Değerlendiricilerin ise görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Öğretim üyelerinin bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmesi durumunda, projelerin değerlendirilmesi kapsamında yapılacak hizmetler, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi çerçevesinde Yükseköğretim kurumlarından sağlanacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer:[]

Ajans tarafından yapılan seçim ve değerlendirmeler sonucunda Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülerek mali destek programlarına sunulan proje başvurularının değerlendirilmesini yapacak olan bağımsız değerlendiriciler, eğitim, değerlendirme ve seçim aşamaları için Ajans tarafından belirlenecek ve kendilerine eposta yolu ile bildirilecek çalışma takvimine göre tam zamanlı olarak “Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No:1 Sabancı İş Merkezi Kat:7 01160 Seyhan/ADANA” adresinde çalışacaklardır.

Başvuru ve Tebligat Usulleri:[]

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, özgeçmişlerini özgeçmiş formatı bağlantısından temin edecekleri formata göre hazırlayıp projebirimi@cka.org.tr adresine e-posta ile göndermeleri ve imzalı bir kopyasını 12 Şubat 2010 Cuma günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki adrese elden veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi 2009 Yılı Mali destek Programı, değerlendirme ve seçim aşamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın www.cka.org.tr internet adresinden temin edilebilir. İlgililere duyurulur.

Çukurova Kalkınma Ajansı İletişim[]

Adres:Çınarlı Mah. Atatürk Caddesi No:1 Sabancı İş Merkezi Kat:7 Seyhan / ADANA

E-posta:info@cka.org.tr

Telefon: 0322 363 00 39 -40 Fax: 363 00 41

Mersin Yatırım Destek Ofisi[]

Telefon:0 324 237 80 86

Fax:0 324 237 86 26

İç linkler[]

Dış linkler[]

ÇKA/2010 yılı Mali Destek Programı Değerlendirme Süreci Sona Ermiştir

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2010 yılı Mali Destek Programlarının değerlendirme sonuçları ilan edilecektir. Açılış töreni 18 Temmuz 2011 saat 10:00'daAkdeniz İhracatçı Birlikleri -Mersin Büyük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan değerlendirme sonuçları için tıklayınız...TR62-10-02/025

Hüseyin Polat Eğitim Uygulama Okulu Ve İş Eğitim Merkezi

Üreten Eller Yaşam Projesi

TR62-10-02/144

Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü

Ekolojik Hayata Dönüş Projesi

TR62-10-02/303

Yenişehir İlçe Mem

Yenişehir Fırsatları Eşitliyor

TR62-10-02/148

Yenişehir Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

Yenişehir İlçesi Turizm İçin Ara

TR62-10-02/147

Yenişehir Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

Bizde Varız

TR62-10-02/216

Yenişehir Sağlık Grup Başkanlığı

Şekerin Değil, Hayatın Tadına Bak!

TR62-10-02/149

Yenişehir Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

Yeniden Hayata

TR62-10-02/087

Mersin Yenişehir Pirireis İlköğretim Okulu

En Büyük Yatırımı Çoklu Eğitime Yaptık

TR62-10-02/088

Yenişehir İlköğretim Okulu

Toplumsal Uyum

TR62-10-02/143

Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü

"Geleneğini Öğren, Geleceğe Taşı" Kadın Eğitimi Projesi

TR62-10-02/145

Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü

Mersin

TR62-10-02/146

İlçe Tarım Müdürlüğü

Çukurovanın Fidanı Bizden! Kadın-Erkek Çiftçi Eğitimi Projesi

TR62-10-02/199

Yenişehir İlçe Müftülüğü

Taziye Evi Projesi

TR62-10-02/202

Mersin Yenişehir Ve Otelcilik Turizm Meslek Lisesi

Mersin İli Turizm İçin Ara Elemen Yetiştirme Projesi(MİTİAEYP)

TR62-10-02/203

Mersin Yenişehir Ve Otelcilik Turizm Meslek Lisesi

Yenişehir İlçesi Turizm İçin Ara Eleman Yetiştirme Projesi(YİTİAEYP)


TR62-10-02/219

Yenişehir Menteş İlköğretim Okulu

Daha Başarılı Bir Okul İçin Daha Sosyal Veliler İle El Ele

Advertisement