Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

Şablon:Disiplin - d {{Disiplin}}


Disiplin Dsiplin Disiplin amiri
Sicil Sicil amiri
Atamaya yetkili amir
Disiplin cezası Disiplin cezasının silinmesi Disiplin cezaları Tecziye Uyarma Kınama Aylıktan kesme Kademe ilerlemesinin durdurulması İhraç
Görevden uzaklaştırma Görev yeri değiştirme
Disiplin kurulları Disiplin kurulları

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Dİsiplin Kurulu
Eğitim Disiplin mevzuatı (İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği) 2001 de kaldırıldı. Cezayı müfettiş belirler, Kurul kabul veya red kararı alınır?? Bu yanlış... 15 md - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, dosyada eksik gördüğü hususları tamamlattırır ve gerektiğinde ilgili mercilerden bilgi ve belge de isteyebilir. Bu takdirde görüş bildirme süresi iki ayı geçemez Branş öğretmenleri için 4203 -1702 20 md ihtar - 22 öğrenci dövmek ... Ama sınıf öğretmenleri dövmez mantığıyla yasa da düzenleme yapılmamış... Bakanlığa yazıp düzeltmek lazım... 1702 sayılı İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi Ve Tecziyeleri Hakkında Kanun kaldırıldı. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yerine yönetmelik yok. İl Disiplin Kurulu hükümleri geçerli. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
Polis Disiplin Kurulu Polis Akademisi Disiplin Kurulu Polis Meslek Yüksek Okulu Disiplin Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu İl Polis Disiplin Kurulu Fiilin ağırlığına göre cezayı disiplin kurulu takdir eder İl polis disiplin kurulu ile ilgili yargı kararları Emniyet Teşkilatı Kanunu EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
Üst ve Yüksek Disiplin Kurulları Üst Disiplin Kurulu Öğrenci Üst Dİsiplin Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu
Disiplin/Bazı kararlar İl polis disiplin kurulu ile ilgili yargı kararları Yüksek disiplin kurulunca savunma alınmasına gerek olmadığına dair Danıştay 12. Daire kararı
Disiplin mevzuatı Disiplin mevzuatı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yerine yönetmelik yok. İl Disiplin Kurulu hükümleri geçerli. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Ödül ve Disiplin Yönetmeliği - Milli Eğitim Bakanlığı
Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği Öğrenci Üst Disiplin Kurulu Vali y. başkanlığında İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu İl Öğrenci Disiplin Kurulu
Şablon:Disiplin kurulları Disiplin kurulu

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

  • Resmî Gazete : 28.1.1995/22185
  • Tebliğler Dergisi: 27.2.1995/2425

Bu Yönetmelik, 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin 56'ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM:Genel Hükümler[]

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulunun kuruluş görev ve işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumları öğrencilerinin Bakanlık seviyesindeki disiplin işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yöntemelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını, "Orta Öğretim Kurumu", en az 3 yıllık öğrenim veren resmî ve özel genel, meslekî ve teknik liseleri,

"Müdür", orta öğretim kurumu müdürünü, "Disiplin Kurul", orta öğretim kurumları disiplin kurulunu,

"İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu", İlçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, okul disiplin kurulu başkanlarının iştiraki ile teşekkül eden kurulu,

"Üst Disiplin Kurulu", il millî eğitim müdürlüklerinde, millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında kurulan kurulu,

"Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu", bu Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince kurulan kurulu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM:Kuruluş, Görevler, İşleyiş[]

Kuruluş

Madde 5- Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu, müsteşar veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığına Teftiş Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, ilgili öğretim dairesinin amiri veya görevlendireceği yardımcısı ile Baş Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşavirinden kurulur.

Görevler

Madde 6- Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Olağanüstü durumlarda suç işleyen orta öğretim kurumları öğrencilerinin okul disiplin kuruluna sevki hususunda gerekenin ilgili dairece yapılması yolunda karar vermek,

b) Üst Disiplin Kurulu kararlama karşı öğrenci velileri veya onsekiz yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılacak örgün eğitim dışına çıkarına cezası ile ilgili itirazları incelemek; bu yolda verilmiş karartan bozmak, değiştirmek veya itirazı reddetmek,

c) 11 millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü veya okul müdürlerinin örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili olarak Üst Disiplin Kurulu kararlarına karşı yaptıkları itirazları inceleyerek daha önce verilmiş bulunan kararı bozmak, değiştirmek veya onaylamak,

ç) Orta Öğretim kurumları disiplin kurullarınca, ilçe öğrenci disiplin kurullarınca veya üst disiplin kurulunca verilen kararları gerekli gördüğü durumlarda incelemek; bu kurullarca verilmiş bulunan "örgün eğitim dışına çıkarma" cezalarını değiştirmek veya kaldırmak.

d) Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu düzeni yönünden zorunlu görüldüğü durumlarda valilerin uygun gördükleri teklifleri karara bağlamak.

e) Her öğretim yılı sonunda toplanarak orta öğretim kurumu öğrencilerinin bir yıllık disiplin durumunu incelemek, bu konu ile ilgili önerilerini de içeren bir rapor hazırlayarak Bakanlık Makamına sunmak.

Toplanma

Madde 7- Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylama açık şekilde yapılır ve çekimser kalınmaz, oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Geneli ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara öğretim birimlerinin amiri veya yardımcıları da katılır.

Çalışmaların Düzenlenmesi

Madde 8- Toplantı gündeminin yapılması, ilgililere duyurulması kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.

Karar Süresi ve Usul İşlemleri

Madde 9- Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu nezdinde yalnız "Örgün Eğitim Dışına Çıkarma" cezalarına itiraz edilebilir. Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu, dosyanın disiplin kurulu işlemlerinin yürütüldüğü birime gelişinden itibaren 15 gün içerisinde sonucuna dair kararını verir. Dosyada eksik görülmesi halinde Kurul, eksik gördüğü hususları ilgililere tamamlattırır; gerektiğinde ilgili mercilerden bilgi isteyebilir.

Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulunda görüşme tamamlandığında alınan kararın özeti üyeler tarafından bir tutanakla tespit olunur.

Kararlar; verildikleri tarihten itibaren en çok 10 gün içerisinde ilgili büro tarafından gerekçeli olarak yazılır. Bu yazıda kararın oybirliği veya çoğunlukla verildiği belirtilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Karşı görüşte olanlar sebeplerini yazarak imzalarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Son Hükümler[]

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 10- Bu Yönetmelikle 05/10/1980 tarih ve 17126 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.