ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi

NİSAN 2010/2631
BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile personelinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile personelinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

Bakanlık : Milli Eğitim Bakanlığını,

Bakan : Milli Eğitim Bakanını,

Genel Müdürlük : Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürünü,

Okul : Anadolu Öğretmen Liselerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilât ve Görevler

Teşkilât

Madde 5- (1) 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla kurulan Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün teşkilatı, görev ve hizmetlerin etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlayacak biçimde Genel Müdür tarafından oluşturulur.

Genel Müdürlüğün görevleri

Madde 6- (1) Genel Müdürlüğün 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanunun 16. maddesinde belirtilen görevleri şunlardır:

a) Okulların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek.

b) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

c) Okullar ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin, bursluluklarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Okulların eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

Genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 7- (1) Genel Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün görevlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli strateji ve politikaları, milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri, mevzuat hükümleri, kalkınma planları ve hükümet programları doğrultusunda belirlemek.

b) Genel Müdürlük teşkilatını, görev ve hizmetlerin en etkin ve verimli biçimde yürütülmesini sağlayacak biçimde oluşturmak.

c) Genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri arasındaki görev dağılımını yapmak.

ç) Genel Müdürlüğü, bütün unsurlarıyla koordinasyon ve katılımcı bir anlayışla yönetmek.

d) Personelin verimliliğini artırıcı bilgi ve beceri kazanmaları, iş başında yetişmeleri ve üst görevlere hazırlanmaları konusunda önlemler geliştirmek.

e) İş akışı ve haberleşmenin etkinlik ve verimlik anlayışına uygun olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak.

f) İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak önlemler almak.

g) Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde, Bakanlık birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon ve iş birliği sağlamak.

ğ) Genel Müdürlük birimlerindeki ve okullardaki görev ve hizmetlerin, etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışına göre yürütülmesini sağlamak.

h) Genel Müdürlüğü ve görev verildiğinde Bakanlığı yurt içi ve yurt dışında temsil etmek.

ı) İlgili mevzuatlarda belirtilen ve amirleri tarafından verilen diğer görev ve hizmetleri yürütmek.

(2) Genel Müdür, birinci fıkrada belirtilen görevlerini ve yetkilerini; Bakanlık emirlerine, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütmek ve kullanmaktan üst yönetim kademesine karşı sorumludur.

Genel müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 8- (1) Genel müdür yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Planlama, organizasyon, yönetme ve koordinasyon işlerinde Genel Müdüre yardımcı olmak.

b) Genel Müdürlük çalışmalarını Genel Müdür adına izlemek, denetlemek, görülen aksaklıkları tespit etmek ve bu aksaklıkların giderilmesi için önlemler almak.

c) Görev verilmesi halinde, Genel Müdüre vekalet etmek ve Bakanlık içinde veya dışında yapılacak toplantılara Genel Müdür adına katılmak.

ç) Sorumlu olduğu daire başkanlıklarına ait görevlerin iş planlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

d) İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak önlemler geliştirmek.

e) İş akışı ve haberleşmenin etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışına uygun olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak.

f) Sorumlu olduğu personelinin, etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışına göre uyum içinde çalışmalarına, iş başında yetişmelerine ve üst görevlere hazırlanmalarına rehberlik etmek, performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almak.

g) Genel Müdürlük personelinin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık vb. konularda takip ve denetimini yapmak.

ğ) İlgili mevzuatlarda belirtilen ve Genel Müdürlüğün işleyişiyle ilgili olarak amirleri tarafından verilen diğer görev ve hizmetleri yürütmek.

(2) Genel müdür yardımcıları, birinci fıkrada belirtilen görev ve yetkilerini; Bakanlık emirleri doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütmek ve kullanmaktan üst yönetim kademesine karşı sorumludur.

Daire başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9- (1) Daire başkanlarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sorumlu olduğu şube ve uzmanlara ait görevlerin, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, karar, tebliğ, genelge ve emirler uyarınca yürütülmesini takip ve kontrol etmek, yıllık iş planlarının hazırlanmasında destek sağlamak.

b) Çalışmalarda ilgili birimler arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

c) Genel Müdürlük görevlerine ilişkin yeni projeler tasarlamak, bu projelerle ilgili üst yönetime teklifte bulunmak, görüş bildirmek, uygun görülen projelerin hazırlanmasını sağlamak.

ç) Sorumlu olduğu personelin, etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışına göre uyum içinde çalışmalarına, iş başında yetişmelerine ve üst görevlere hazırlanmalarına rehberlik etmek, performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almak.

d) Sorumlu olduğu personelin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık vb. konularda takip ve denetimini yapmak.

e) İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik önlemler almak.

f) İlgili mevzuatlarda belirtilen ve Genel Müdürlüğün işleyişiyle ilgili olarak amirleri tarafından verilen diğer görev ve hizmetleri yürütmek.

(2) Daire başkanları, birinci fıkrada belirtilen görev ve yetkilerini; Bakanlık emirleri doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütmek ve kullanmaktan üst yönetim kademesine karşı sorumludur.

Şube müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 10- (1) Şube müdürlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, karar, tebliğ, genelge ve emirlere uygun olarak yürütmek.

b) Şube personeli arasında görev dağılımı yapmak.

c) Personelin çalışmalarını takip ve kontrol etmek, yıllık iş planlarını ve çalışma takvimini hazırlamak.

ç) Şube personelinin etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışına göre uyum içinde çalışmalarına, iş başında yetişmelerine ve üst görevlere hazırlanmalarına rehberlik etmek, performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almak.

d) Şube görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, karar, tebliğ, genelge ve benzer dokümanı hazır halde bulundurmak.

e) Şube görev alanına giren konularla ilgili olarak uygulamada görülen aksaklık ve eksiklikleri belirlemek, bu aksaklık ve eksikliklerin giderilmesine yönelik önlemler almak.

f) Hizmette bütünlük anlayışı içinde, ekip ve iş birliği ruhunun yerleşmesini ve doğru bilgi akışı sağlamak.

g) Şubesi görev alanına giren konulara yönelik mevzuat ve proje çalışmalarına katkı sağlamak.

ğ) Şube ile ilgili her türlü kayıt ve dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

h) Şube personelinin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık vb. konularda takip ve denetimini yapmak.

ı) İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

i) İlgili mevzuatlarda belirtilen ve Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili konularda amirleri tarafından verilen diğer görev ve hizmetleri yürütmek.

(2) Şube müdürleri, yukarıda belirtilen görevlerin ve yetkilerin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesi ve kullanılmasından amirlerine karşı sorumludur.

Eğitim uzmanlarının görev ve sorumlulukları

Madde 11- (1) Eğitim uzmanlarının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, sonuçlarını rapor halinde makama sunmak.

b) Milli Eğitim Şurası, eğitimle ilgili kongre, sempozyum, panel vb. toplantılara katılmak, sonuçlarını rapor halinde makama sunmak.

c) Hiyerarşik kademe içinde bağlı bulunduğu makamlarca verilen konularda alternatif görüş, öneri ve uygulama kararları oluşturmak ve makama sunmak.

ç) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Eğitim uzmanları, yukarıda belirtilen görevlerin yasa, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

Şeflerin görev ve sorumlulukları

Madde 12- (1) Şeflerin görevleri şunlardır:

a) Şube görevlerini etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışı çerçevesinde zamanında ve mevzuata uygun olarak yapmak.

b) Hizmette bütünlük anlayışı içerisinde ekip ve iş birliği ruhunun yerleşmesine ve doğru bilgi akışının sağlanmasına çaba göstermek.

c) Şube görevlerinin yürütülmesinde şubesi personeli ve gerektiğinde diğer birimler ile iş birliği ve koordine yapmak.

ç) Görevi ile ilgili mevzuatı, gerekli doküman ile demirbaş malzemeleri kullanıma hazır bulundurmak.

d) İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakları verimli şekilde kullanarak israfı önlemek, tasarrufa önem vermek.

e) Şubesi ile ilgili gelen ve giden evrakın kayıt, dosyalama ve arşivleme iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek.

f) Şubesi görev alanı ile ilgili yazı taslaklarını hazırlamak.

g) İlgili mevzuatlarda belirtilen ve amirleri tarafından Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili konularda verilen görev ve hizmetleri yürütmek.

(2) Şefler, yukarıda belirtilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

Memurların görev ve sorumlulukları

Madde 13- (1) Memurların görevleri şunlardır:

a) Verilen görevleri etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışı çerçevesinde zamanında ve mevzuata uygun olarak yapmak.

b) Şube görevlerinin yürütülmesinde şubenin diğer personeli ve gerektiğinde diğer birimler ile iş birliği ve koordine yapmak.

c) Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanarak, israfı önlemek, tasarrufa önem vermek.

ç) Şube ile ilgili her türlü kayıt ve dosyalama işlemlerini yapmak.

d) Kullanımına verilen bilgisayar, yazı makinesi, fotokopi makinesi, belgegeçer ve benzeri ekipmanların basit bakımlarını yapmak, dış etkenlerden korunmasına yönelik önlemler almak ve göreve hazır halde bulundurmak.

e) İlgili mevzuatlarda belirtilen ve amirleri tarafından Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili konularda verilen görev ve hizmetleri yürütmek.

(2) Memurlar, yukarıda belirtilen görevlerin; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

Veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin görev ve sorumlulukları

Madde 14- (1) Veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin görevleri şunlardır:

a) Amirlerince verilen her türlü yazı işlerini, yazışma kurallarına, etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışına uygun olarak en kısa zamanda yapmak.

b) Zimmetine verilen bilgisayar, yazı makinesi, belgegeçer, fotokopi makinesi ve benzeri ekipmanları talimatına uygun olarak kullanmak, basit bakım ve onarımını yaparak kullanıma hazır halde bulundurmak, dış etkenlerden korumaya yönelik önlemler almak.

c) Verilen bilgileri bilgisayara kaydetmek, bu kapsamda kitap, bülten, araştırma raporu ve toplantı tutanaklarına ilişkin bilgileri bilgisayara işlemek, örneklerini çıkarmak, veri hazırlama ve yazım işlemlerini yapmak.

ç) Kaynakları etkin ve verimli kullanmak.

d) Şubesi ile ilgili her türlü kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.

e) İlgili mevzuatlarda belirtilen ve amirleri tarafından Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili konularda verilen görev ve hizmetleri yürütmek.

(2) Veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, yukarıda belirtilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

Sekreterlerin görev ve sorumlulukları

Madde 15- (1) Sekreterlerin görevleri şunlardır:

a) Verilen görevleri etkinlik, verimlilik ve kalite anlayışı çerçevesinde zamanında ve mevzuata uygun olarak yapmak.

b) Amirlerinin telefon ve randevulu görüşmelerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Resmi ve özel telefon görüşmelerinin ayrımını yapmak ve ilgililere bildirmek.

ç) Genel Müdürün havale ettiği evrakın kaydını yaparak ilgili genel müdür yardımcısına ulaştırılmasını sağlamak.

d) İmza veya paraf için gelen evrakı makama sunmak, imzadan çıkanları ilgilisine ulaştırmak.

e) Amirinin makam odasının tertip, düzen ve temizliği için gerekli önlemleri almak.

f) Belge geçerle gelen ve giden yazıları makama veya ilgilisine ulaştırmak.

g) Makama ve zimmetine verilen telefon, belgegeçer, bilgisayar, yazı makinesi, fotokopi makinesi ve buna benzer ekipmanları talimatına göre kullanmak, basit bakım ve onarımını yaparak kullanıma hazır halde bulundurmak, dış etkenlerden korumaya yönelik önlemler almak.

ğ) İlgili mevzuatlarda belirtilen ve amirleri tarafından Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili konularda verilen görev ve hizmetleri yürütmek.

(2) Sekreterler, yukarıda belirtilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

Dağıtıcıların görev ve sorumlulukları

Madde 16- (1) Dağıtıcıların görevleri şunlardır:

a) Bakanlık birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlara iletilmesi gereken evrakı ilgilisine zamanında teslim etmek.

b) İl dışına gönderilecek evrakın postaya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) İlgili mevzuatlarda belirtilen ve amirleri tarafından Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili konularda verilen görev ve hizmetleri yürütmek.

(2) Dağıtıcılar, yukarıda belirtilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

Hizmetlilerin görev ve sorumlulukları

Madde 17- (1) Hizmetlilerin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük içinde evrak akışına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Günlük çalışma süresinin bitiminden sonra, Genel Müdürlük yerleşkesinin güvenlik ve kontrolüne ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

c) Amirleri tarafından verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

(2) Hizmetliler, yukarıda belirtilen görevlerin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şube Müdürlükleri ve Görevleri

Şube müdürlükleri

Madde 18- (1) Genel Müdürlükte oluşturulan şube müdürlükleri şunlardır:

a) Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü

b) Öğretim Programları, Ders Kitapları ve Avrupa Birliği Şubesi Müdürlüğü

c) Personel, Denetleme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü

ç) Hizmet İçi Eğitim ve Kültür Şubesi Müdürlüğü

d) Mevzuat Şubesi Müdürlüğü

e) Yüksek öğretim Kurumlarıyla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü

f) Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim Şubesi Müdürlüğü

g) Bilgi İşlem, İstatistik ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü

ğ) Strateji Geliştirme ve Bütçe Şubesi Müdürlüğü

h)Yatırım ve Donatım Şubesi Müdürlüğü

ı) Öğretmenlik Bursları Şubesi Müdürlüğü

i) İdari Şube Müdürlüğü

Şube müdürlüklerinin ortak görevleri

Madde 19- (1) Şube müdürlüklerinin ortak görevleri şunlardır:

a) Şube görev alanına giren konulardaki bilgi isteği ve müracaatların karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

b) Şube görev alanına giren plan ve projelerle ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

c) Şube görev alanına giren konularla ilgili hizmet içi eğitim ve buna yönelik kaynak ihtiyacını belirlemek, ilgili birimlere bildirmek ve faaliyetin gerçekleşmesine yönelik iş ve işlemleri koordineli olarak yürütmek.

ç) Şube görev alanına giren konulardaki idari davalarla ilgili Genel Müdürlük görüşünü ilgili birimlerle koordineli olarak oluşturmak ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili konularda verilen diğer görev ve hizmetleri yürütmek.

Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü

Madde 20- (1) Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Okullara alınacak öğrencilere uygulanacak esas ve usullerin hazırlanmasında ilgili birimlerle iş birliği yapmak ve alınacak öğrenci kontenjanını belirlemek.

b) Öğrencilerle ilgili olarak idare mahkemelerince verilen kararların gereğinin yapılmasını sağlamak.

c) Kayıt-kabul, nakil, sınıf geçme, sınav, devam-devamsızlık, disiplin ve benzeri öğrenci işleri ile ilgili konularda Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.

ç) Eğitim-öğretimin niteliğinin yükseltilmesine yönelik ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yapmak, yenilik ve gelişmeleri takip etmek, doküman oluşturmak ve bunlardan uygun olanların eğitim ortamına aktarılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Mülga öğretmen okulları, öğretmen liseleri, eğitim enstitüleri ve yüksek öğretmen okulları öğrencilerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

e) Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin Genel Müdürlükçe yapılacak iş ve işlemleri yürütmek.

f) Okul açma-kapama, isim değişikliği ve okul mührü ile ilgili işleri, ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

g) Mezun öğrencilerin, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına yerleşmeleriyle ilgili konularda çalışmalar yapmak.

Öğretim Programları, Ders Kitapları ve Avrupa Birliği Şubesi Müdürlüğü

Madde 21- (1) Öğretim Programları, Ders Kitapları ve Avrupa Birliği Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğretim programlarının hazırlanması, geliştirilmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmaları gerektiğinde komisyonlar oluşturarak yürütmek, hazırlanan ve geliştirilen öğretim programlarını Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

b) Ders dağıtım çizelgesi taslaklarını hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

c) Ders kitaplarının ve eğitim araç-gerecinin hazırlanması, geliştirilmesi ve incelenmesine ilişkin çalışmaları gerektiğinde komisyonlar oluşturarak yürütmek, hazırlanan ders kitaplarını ve eğitim araç-gerecini Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

ç) Kaynak niteliğindeki kitap, doküman ve eğitim araç-gerecinin gerektiğinde incelenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

d) Avrupa Birliği ile ilgili ulusal programda belirlenen eğitim-öğretime ilişkin politikalara uygun olarak yapılacak çalışmaları diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek.

e) Avrupa Birliği ve diğer ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşların eğitimle ilgili kaynak ve yayınlarını incelemek, Genel Müdürlüğe ilişkin önemli hususlarda makamı bilgilendirmek.

Personel Denetleme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü

Madde 22- (1) Personel Denetleme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Okullara yönelik olarak Bakanlık müfettişlerince düzenlenen genel denetim raporlarını değerlendirmek, tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek, denetim raporlarının bir suretini gereğinin yapılması ve muhafazası için ilgili valiliğe göndermek ve bu konuda amirleri bilgilendirmek.

b) Okullarda görevli yönetici ve öğretmenler hakkında Bakanlık Müfettişlerince düzenlenen ders denetim raporlarını değerlendirmek, önerilen hususlarda gerekli tedbirleri almak ve ilgililerin sicil dosyalarında muhafazası için ilgili valiliklere göndermek.

c) Okullarda görevli yönetici ve öğretmenler hakkındaki şikayet ve ihbar dilekçelerini incelemek, öne sürülen iddiaların gerektiğinde incelenmesi ve soruşturulması bakımından ilgili valiliklere veya Bakanlık Onayına bağlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermek.

ç) Okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerle ilgili valiliklerden gelen inceleme ve soruşturma tekliflerini Bakanlık Onayına bağlayarak Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermek.

d) Okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerle ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığından veya valiliklerden gelen adli ve idari nitelikteki inceleme ve soruşturma raporlarında yer alan tekliflerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

e) Okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerden haklarında “Meslekten Çıkarılma” veya “Devlet Memurluğundan Çıkarma” teklifi getirilenlerin dosyalarını Yüksek Disiplin Kuruluna göndermek, verilen kararlar doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak.

f) Okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin ödüllendirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

g) Okul yöneticisi ve öğretmenlerinin atama, yer değiştirme ve göreve son verme konusunda Genel Müdürlüğe verilen iş ve işlemleri yürütmek.

Hizmet İçi Eğitim ve Kültür Şubesi Müdürlüğü

Madde 23- (1) Hizmet İçi Eğitim ve Kültür Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün protokol hizmetleriyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Genel Müdürlüğü ilgilendiren sempozyum, konferans, panel ve benzeri toplantıları takip etmek, konuyla ilgili iş ve işlemleri ilgili şubelerle iş birliği içinde yürütmek.

c) Ülkemizle diğer ülkeler arasında yapılan kültürel değişim programları ile ilgili iş işlemleri yürütmek.

ç) Genel Müdürlük faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla tarihçe, yıllık, kitap, dergi, bülten, afiş, pankart, broşür, brifing ve benzeri yayım ve dokümanın ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, okullarca hazırlanan yayımları incelemek ve değerlendirmek.

d) Okullar arası bilgi yarışması, sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

e) Öğrenci, öğretmen ve diğer personelin yurt içinde ve yurt dışında gezi, gözlem, inceleme ve benzeri faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

f) Genel Müdürlük personeli ile okullarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin ilgili birimlerle koordineli olarak hizmet içi eğitim ve kaynak ihtiyacını belirleyerek bütçelendirilmesi yönünde gerekli önlemleri almak.

g) Bütçe imkanları doğrultusunda hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması ve faaliyetlerin yürütülmesine yönelik iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

ğ) Gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin raporları incelemek, değerlendirmek ve eğitim faaliyetine mazeretsiz olarak katılmayanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

h) Kardeş okullarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Toplam kalite yönetimi ve okul gelişimi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

Mevzuat Şubesi Müdürlüğü

Madde 24- (1) Mevzuat Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge taslaklarını ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak, yürürlüğe girenlerin Bakanlık ve Genel Müdürlüğün veb sitelerinde yayımlanmasını sağlamak.

b) Mevcut mevzuatla ilgili uygulamada görülen aksaklık ve eksiklikleri tespit etmek ve ilgili birimlerle iş birliği içinde gerekli düzenlemeleri hazırlamak.

c) Diğer birim ve kurumlarca hazırlanan mevzuat taslakları hakkında ilgili birimlerle iş birliği içinde Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.

ç) Mevzuat uygulamalarında ortaya çıkan tereddütlü konulara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.

d) Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan her konudaki mevzuatı toplamak, tasnif etmek ve fihristini tutmak.

e) Kamu Hizmet Sunumu kapsamında Genel Müdürlüğün hizmet envanteriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Genel Müdürlük personelinin görev tanımlarına ilişkin çalışmaları ilgili birimlerle iş birliği içinde yürütmek.

Yüksek Öğretim Kurumlarıyla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü

Madde 25- (1) Yüksek Öğretim Kurumlarıyla İlişkiler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın öğretmen ihtiyacının nitel ve nicel olarak karşılanması için hizmet öncesi öğretmen yetiştirme konusunda yüksek öğretim kurumlarıyla iş birliği ve koordinasyon sağlamak, öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak, bu yönde yapılan çalışmalara katkı sağlamak.

b) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasına ilişkin çalışmalarında Yüksek Öğretim Kurulu, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları, milli eğitim müdürlükleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Öğretmen yetiştirme sisteminin geliştirilmesine ilişkin Bakanlık, Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversitelerle iş birliği içinde çalışmalar yapmak, bu yönde yapılan çalışmalara katkı sağlamak, bağımsız veya müşterek bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak ve bu toplantıların sonuçlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitiminde görev alacak öğretmenlerin niteliklerinin belirlenmesi ve yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

d) Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesinin Bakanlık boyutu ile ilgili sekretarya hizmetlerini ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek.

Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim Şubesi Müdürlüğü

Madde 26- (1) Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğretmenlerin niteliğinin artırılması, mesleki gelişiminin sağlanması ve iş başarım düzeylerinin değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

b) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel araştırma önerileri hazırlamak ve gerektiğinde uygun ölçme araçları geliştirerek minyatür araştırmalar yapmak.

c) Şube görev alanına giren araştırma ve inceleme raporlarını veya benzer dokümanı incelemek, ilgili birimleri bilgilendirmek ve muhafaza etmek.

Bilgi İşlem, İstatistik ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü

Madde 27- (1) Bilgi İşlem, İstatistik ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün görevlerini ilgilendiren merkezi öğrenci yerleştirme ve benzeri sınavlar ile diğer konulara ilişkin istatistiksel verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde bulundurulmasına yönelik iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

b) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bilgisayar paket programlarının sağlanması ve kullanımıyla ilgili işlemleri ilgili birimlerle iş birliği içinde yürütmek.

c) Genel Müdürlük Web sayfasını güncellemek, duyurulması gereken bilgi ve dokümanın ilgili birimlerle iş birliği içinde Web sayfasında yayımlanmasını sağlamak.

ç) Genel Müdürlüğün elektronik posta kutusunu takip etmek ve gelen yazıları ilgili şubelere yönlendirmek.

d) 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası kapsamında elektronik ortamda gelen başvuruları ilgili birimlere yönlendirmek, süresi içinde sonuçlandırılması için gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) Genel Müdürlük personelinin bilgisayar teknolojisi ve kullanımı konusunda bilgilendirilmesine yönelik hizmetleri yürütmek.

f) Okulların elektronik posta ve diğer iletişim bilgilerini güncel olarak tutmak.

g) Soru önergelerine ilişkin iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

ğ) İcra planları ve Milli Eğitim Şuraları ile ilgili hazırlık çalışmalarına katılmak ve uygulama kararlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Yıllık çalışma takvimini ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak ve uygulamasını takip etmek.

ı) Genel Müdürlüğe ait periyodik (haftalık, üç aylık, altı aylık ve yıllık) faaliyet raporlarını ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek.

Strateji Geliştirme ve Bütçe Şubesi Müdürlüğü

Madde 28- (1) Strateji Geliştirme ve Bütçe Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları, yıllık programlar ve hükümet programları ile diğer politika/strateji belgelerine dayalı olarak Genel Müdürlüğün stratejik planını hazırlamak ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Genel Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak.

c) İç denetime ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ç) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak, ödenekleri mevzuatı çerçevesinde dağıtmak ve ilgili saymanlıklara gönderilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

d) Okul pansiyonlarının gelir ve giderlerine ilişkin bütçe tekliflerini incelemek, onay işlemlerini yapmak ve ilgili valiliklere göndermek, yönetim ve işletimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Ödeneklerin aktarılması ve serbest bırakılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

f) Genel Müdürlüğün bütçesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak.

Yatırım ve Donatım Şubesi Müdürlüğü

Madde 29- (1) Yatırım ve Donatım Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kalkınma planları ve hükümet programlarında yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda Genel Müdürlüğün yatırım tekliflerini hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek.

b) Kamulaştırma, kiralama, devir ve tahsise ilişkin iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

c) Yatırım tekliflerini hazırlamak, incelemek, proje önceliklerini tespit etmek ve ilgili birimler nezdinde takip etmek.

ç) Yatırım programında ödeneği toplu olarak verilen projelerin ayrıntılı uygulama programına bağlanmasını sağlamak.

d) Genel Müdürlükçe yürütülen proje faaliyetlerinin yatırım ve donatım boyutunu planlamak ve uygulamak.

e) Okulların büyük ve küçük onarım ihtiyaçları ile donatım ve eğitim aracı ihtiyaçlarının tespitini yapmak, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik gerekli iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

f) Şube görev alanına giren plan ve projelerle ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.

Öğretmenlik Bursları Şubesi Müdürlüğü

Madde 30- (1) Öğretmenlik Bursları Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının burslu öğrenci okutulacak programlarının ve burs verilecek öğrenci kontenjanının tespiti, burs kontenjanının programlar itibariyle dağıtımı, burs verilecek öğrencilerde aranacak şartların belirlenmesi ve ÖSS Kılavuzunda duyurulması ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek.

b) Burs verilecek programlara yerleşen öğrencilere ilişkin ÖSYM’den alınan listeler esas alınarak burs verilmesi uygun olanların belirlenmesi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Burslu öğrencilerin öğrenim sürecine ilişkin durumlarını takip etmek, taahhütlerini ihlal edenler hakkında tazminat kovuşturmasına geçilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

İdari Şube Müdürlüğü

Madde 31- (1) İdari Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğe gizli, özel, kişiye özel olarak gelen evrakı kaydetmek, Genel Müdüre sunmak, direktifleri doğrultusunda ilgili şubelerle iş birliğinde gerekli işlemleri yapmak.

b) Genel Müdürlüğe gelen ve Genel Müdürlükten giden evrakı kaydetmek, gelen evrakın konu ve şubeler itibariyle tasnifini yapmak, havalesinden sonra şube ve kişiler adına zimmetini yapmak ve ilgilisine imza karşılığında teslim etmek, yanlış gelen evrakı ilgili birime yönlendirmek.

c) Resmi Gazete, Tebliğler Dergisi, duyurulması gereken genelge ve emirleri imza karşılığı personele duyurmak ve bunların dosyalanması ve muhafazası ili ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Genel Müdürlük personeli arasında görev dağılımına ilişkin iş ve işlemleri gerekli emir ve kararlar doğrultusunda yürütmek.

d) Genel Müdürlük personelinin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, sicil, disiplin, ödül ve diğer özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, haklarında gerekli bilgi ve dokümanları hazır bulundurmak ve kişisel dosyalarını tutmak.

e) Genel Müdürlük personelinin manyetik otobüs kartı ve yemek kartı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Genel Müdürlük personelinin aylık, ücret, geçici ve sürekli görev yolluklarına ilişkin tahakkuk işlemlerini ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek.

g) Genel Müdürlük personelinin emekli kesenekleri, sağlık primleri, işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile ilgili iş ve işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sistemi üzerinden yürütmek.

ğ) Genel Müdürlük personeli ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamında tescil ve aktivitasyon işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Sistemi üzerinden yürütmek ve bu bilgileri güncellemek.

h) Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan personel tekliflerini yapmak.

ı) Genel Müdürlüğe ait birimlerin yerleşimi, güvenliği, temizliği, tertip ve düzeni ile sivil savunmaya yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

i) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan taşınır malların tespiti, temini, kaydı, bakımı, onarımı ve bunların dağıtımı ile zimmetten düşümüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

j) Posta, telefon, telgraf, belgegeçer, vb. haberleşme giderlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak.

k) Genel Müdürlüğün standart dosya planı ve arşiv hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

l) Genel Müdürlükte yapılan genel mahiyetteki toplantılarla ilgili yazışma, tutanak, dosyalama ve gerektiğinde ilgililere tebliğ iş ve işlemlerini yürütmek.

m) Genel Müdürlük makamının sekreterlik hizmetlerini yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler

Yürürlükten Kaldırma

Madde 32- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16/04/2002 tarihli ve 1439 sayılı Onayla yürürlüğe konulan “Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge” ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 33- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34- (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.