FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Ömer Açıkgöz ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim - d {{Mesleki eğitim}}
Şablon:Mesleki eğitim/Bursa


Meslek - Mesleki eğitim
Vocational education

Teknik - Teknik eğitim - Çıraklık eğitimi

Son konular
Kalfalık ve Ustalık Sınav Programı
Görsel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren okul sayısını 2'ye düşürdü
UMEM[1] - UMEM Beceri'10 [2]
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri

Askerlikte mesleki eğitim
Askeri kurumlarda mesleki eğitim (Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF
ESK/Kıt'a içi kurslar
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Kuruluda Milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı üye olmalıdır. İş-Kur dan sorumlu vali yrd değil. Uygulama illerde yanlış...

Kurumlar
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Ömer Açıkgöz - MYK üyesi - Baki hoca
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
Mevzuatta Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü var , ama fiiliyatta yok
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(İdari personelin tamamen bayan) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
(Atatürk tarafından kurulmuş, demek kız-erkek ayrı eğitim olması Atatürk tarafından murad edilmiş.
Yani Atatürk bilinenin aksine karma eğitime karşıdır.
(İdari Personel tamamen erkek)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
HEM - (Mesleki Eğititim Merkezi - MEM bağlı)
Genel Müdürlük idari personeli hizmetlilikten gelen ve genel idareden gelen şube müdürlerinden oluşmakta (genelde)
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Mevzuat
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(Kıt'a içi kurslar)
MEB ve KKK arasındaki protokol metni PDF

METEM - MEGEP - METEF
METEM olmak, MEM olmaktan daha iyi herşey yapabilir. Yani çıraklık eğitimi, turizme bağlı bölümler açabilir, yaygın mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri düzenleyebilir, iyi olur. Her genel müdürlüğe bağlı olan her alan için ayrı müdür yardımcısı yönetici olarak atanabilir. Böylece üniversite mantığında kampüsleşme olabilir. Hatta yatılı ve sosyal aktivitelerin ,salonların oluşturulabileceği bir kurum olur. Bu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünden daha avantajlıdır. Müdürü de eğitim koçu gibi. Eğitim CEO su pozisyonunda hizmet verebilecek geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.

HEM'de mesleki eğitim

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması
Genelge 2014/8
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeniden Yapılandırılan Okullara Ad Verme Şablon:İstihdambakınız

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Ömer Açıkgöz ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Yeterlik - d


Yeterlik -Yeterlilik - Ehliyyet - Selahiyyet - Kifayet
Mesleki Yeterlik
Mesleki yeterlik
Vocational sufficiency
Vocational efficiency
Vocational proficiency

proficiency. 2. competence. 3. competency. 4. ability. 5. qualıfıcatıon. 6. efficiency. 7. sufficiency. 8. qualification. 9. adequacy. 10. capacity
MYK - AYÇ - TYÇ - UYÇ
Mesleki Yeterlik Kurumu - MYK [3]
AB Bologna kriterleri Eğitim kriterleri mesleki yeterlik kriterleri getiriyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 13 sektörde toplam 250 adet Ulusal Yeterlilik yayınlanmıştır. Belgelendirme faaliyetleri 25 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından 120 Ulusal Yeterlilikte devam etmektedir.
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
MYK/Ulusal standartlar hazırlattı. 296 adet standart RG de yayınlandı.
AYÇ - Avrupa Yeterlilik Çerçeve Proğramları - AYÇP bu kriterler AB mesleki eğitim standartlarında uyum çerçevesi kapsamında Ulusal Yeterlilik Çerçeve Proğramı çıktı. Sendikalar, Üniversiteler, İşveren temsilcileri var. Ama işi yapacak olan okul müdürleri yok, gariptir.

MYK Ulusal yeterlilikler - Ulusal yeterlilik nedir?
MYK Ulusal yeterlilikler/YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI
MYK AKREDİTE EĞİTİM ÖĞRETİM
MYK BİREYLERİN BELGELENDİRİLMESİ
MYK ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)
MYK TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)
MYK/Stratejik Plan 2011-2015
Mesleki yeterlilik/Klavuz ve Formlar
MYK Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi - UYÇ - Uyep.net www.uyep.net/web/tr-tr/projeçıktıları/ulusalyeterliliklerçerçevesi.aspx** Çalışma Ziyareti - UYÇ Uzmanı Edwin Mernagh - 15-17 Kasım 2011 - Ankara. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi uzmanı Edwin Mernagh, Mesleki Yeterlilik Kurumunu ...
Bologna Süreci
https://bologna.yok.gov.tr/.../9a16cce97237e81bf02f6c0db6f3d0b6..ppt** UYÇ'nin oluşturulması,; UMS ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması,; Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme Sisteminin kurulup işletilmesi,; HBÖ'yi desteklemek ...
[PPT]
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) - Milli Eğitim Bakanlığı
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) kavramı, bir ülkede var olan yeterlilikleri tanımlamak, belirlenmiş ölçütlere göre sınıflandırmak ve yeterlilikleri karşılaştırmak için .
Mesleki eğitim ve hayatboyu öğrenme neden?
Çünkü meslek erbabı daha üst eğitimlerle 3. 4. seviye ustalık belgesi almalı Mesleki eğitimde becerikli bir ustaya mühendis olabilme yolunu açmak gerekir.
Alaylılara kabiliyetine göre dikey yükselme sağlanmalıdır.
Çıraklık Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi 3. seviye sınavına girebilir. Meslek lisesini bitiren 4. seviye UYS - (Ulusal Yeterlik Sertifikası) sınavına girebilir. 6. seviye mühendis seviyesidir. 7 seviye master, Dokrora 8 seviye
Tophane TEML/İktisadi işletme
Tophane TEML/BEK (Tophane TEML MYK tarafından yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşu olamk istiyor. Akreditasyon seviyesindeyiz. Okulun yetkilendirilebilmesi için TÜRKAK tarafından 17024 standardında akredite edilmesi gerekir.
VOC-TEST - VOCH-TEST Merkezleri - Bursa VOCTEST [4]
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası BESOB projeyi AB projesi olarak hazırladı ve MYK dan taşeron olarak aldı. Sonuçlara ulaşamadı. MYK tarafından Akredite olamadılar. Kalite el kitabı , talimatlar , prosedürleri , formları hazırlayaadılar 180.000 euro kullandı. Sadece tekstilcilere desinatörlükte yeterlik çalışması yapıldı...
VOCHTEST merkezleri, MYK tarafından Türkiyede 25 adet yapıldı. Standartları hazırlamak ve akredite olarak tyetki almak. Tophane sadece dokuma değil, beş kuruşsuz 10 ayrı ulusal yeterlikte çalıştı. Soru bankaları hazırlandı. TÜRKAK - Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından tanınacak bir "Tüzel Kişilik" olmalı diyor. UYS - Ulusal Yeterlik Sertifikası alan gerçek kişileri çalıştıran işverenler 6111 sayılı kanunla vergi muafiyeti ve siğorta işverenpayı muafiyeti getirilmiştir.
Yetkilendirlimiş personel belgelendirme kurluşu olanlar:
İstanbul BŞB kuruluşu UGETAM kaynakçılık ve doğal gaz işinde, özel teşebbüste BELGETÜRK BS - Ankara'da İNTES inşaat
Mesleki Eğitim Merkezi
Meslekî Rehberlik
Mesleki yarışmalar
Meslek Yüksekokulu
Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Mesleki akreditasyon
Uluslararası akreditasyon
Uluslararası Akreditasyon Birliği
Uluslararası Akreditasyon Birliği/Türkiye temsilciliği
TÜRKAK temsilcisi.
Eğitimde akreditasyon - İTÜ rektörü  : Muhammed Şahin
Üniversite eğitiminde akreditasyon
Fundemantal of engeenering
Profeccianal of engeneering
Mesleki eğitim protokolleri

Sorunlar:
Kitapları yazanlar teknik eğitimde emek verenlerce yazılmadı.
Okuldaki modüllerin RG yayınlanarak Ulusal yeterlilikler paraleline getirilmeli.

Mesleki yetkinlik - Mesleki yeterlik
Mesleki kazanımlar

Mesleki eğitimde akreditasyon

Resmi kurum tarafından akreditasyon
Odalar tarafından akreditasyon

Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim kurumları - d


Mesleki eğitim kurumları

Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü

Çıraklık Eğitim Merkezi
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Bakınız

Şablon:Mesleki eğitim kurumları - d


Mesleki eğitim kurumları

Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
İl Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü
İlçe Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü

Çıraklık Eğitim Merkezi
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki yöneticiler dışındaki personelin görev ve sorumlulukları
Çıraklık ve Yaygın Eğitim
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Bakınız

Şablon:MEBbakınız -d


MEB -Millî Eğitim Bakanlığı - [5]

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat
MEB/Merkez Teşkilatı

MEB/Müsteşarlık Yusuf Tekin
Birol Ekici - Salih Çelik
Yusuf Büyük - Zübeyir Yılmaz
Muhterem Kurt Müsteşarlık Özel Kalem
(0312) 425 52 94 (0312) 425 56 30 (0312) 425 56 07 (0312) 413 10 68-69-70 Faks : (0312) 417 00 83 e-posta : mub@meb.gov.tr
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

MEB/Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

MEB/Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MEB/Bilgi İşlem Grup Başkanlığı
MEB/Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MEB/Hukuk Müşavirliği
MEB/İç Denetim Birimi Başkanlığı
MEB/İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
MEB/İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı

MEB/Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
MEB/Strateji Geliştirme Başkanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

MEB/Taşra Teşkilatı
Milli eğitimden sorumlu vali yardımcıları
İl Milli Eğitim Müdürlükleri
İl Milli Eğitim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Milli eğitim şube müdürlükleri
Milli Eğitim Şube Müdürü

MEB/Taşra teşkilatı
Bursa MEM
Mersin MEM

MEB/Dyned
MEB/Açık lise
MEB/Taşımalı eğitim
MEB/DÖSEBİS - Döner Sermaye Bilgi İşlem Sistemi
http://dhgm.meb.gov.tr/dose/

MEBBİS http://mebbis.meb.gov.tr/
MEBBİS/Öğretmenevleri Faaliyet Modülü

MEBİM - Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi
Milli Eğitim bakanlığının dyned sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarları
Milli Eğitim Bakanlığı/Müsteşarlığı

1963 Yılında Gaziantep Araban ilçesi Erenbağ Köyü doğumlu, evli üç çocuk babası

Bilgi: İktisat Düşüncesi, İktisat Tarihi, Metot ve Türk İktisat Tarihi konularını öğrencileriyle paylaşır ve tartışır. Projeciliğe karşı iştahlı olup, yükseköğretimde yeterlilikler, bolonya süreci, mesleki eğitim, hayat boyu öğrenme, kalite ve akreditasyon konularında sözünün olduğunu iddia eder.

Meslek: Teknoloji Eğitimcisi? İklimlen

Yaşadığı Yer: Kahramanmaraş

Doç.Dr.Ömer Açıkgöz Kimdir Edit

  • 1998 yılında marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsünde iktisat alanında doktorasını tamamladı.
  • 1996-2008 yılları arasında kırıkkale üniversitesi meslek yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalıştı.
  • Doç. dr. Ömer Açikgöz

myk yönetim kurulu üyesi yükseköğretim kurulu başkan danışmanı

  • halen yükseköğretim kurulu başkan danışmanı, yükseköğretim kurulu mesleki eğitim geliştirme komisyonu üyesi, avrupa birliği tarafından finanse edilen insan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi (ikmep) proje eş koordinatörü, bologna uzmanı olarak görev yapmakta ve kırıkkale üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi iktisat bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığından: Edit

Karar Sayısı : 2011/809

1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ne Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanun’un 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Mustafa Caner Şahin Gençlik ve Spor Bakanlığı bakan müşavirliğina atandı Karar Sayısı : 2011/808

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mustafa Caner ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.


HaberlerEdit

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Açıkgöz'ün amcası Ahmet Açıkgöz vefat etti.

Gaziantep Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Medikal Park Hastanesinde uzun zamandan beri tedavi gören Ahmet Açıkgöz, dün akşam saatlerinde Araban ilçesine bağlı Erenbağ köyündeki evinde böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Açıkgöz'ün 66 yaşındaki amcası Ahmet Açıkgöz'ün cenazesinin öğle namazını müteakip Erenbağ köyü camiinde kılınan cenaze namazından sonra Erenbağ köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Araban ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köyler ile Adıyaman Besni ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerden yaklaşık bin kişilik kalabalık vatandaş katıldı. Cenazenin toprağa verilmesinden sonra Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Açıkgöz ile Erenbağ köyündeki yakınları taziyeleri Araban Belediyesinin köy meydanına kurduğu taziye çadırında kabul etti. Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Gündeş, Müftü Ahmet Sevinç, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerdeki ilk, orta ve lise'lerin okul müdürleri Erenbağ köyündeki taziye çadırına giderek Genel Müdür Açıkgöz'e taziyede bulundu. Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve ilçedeki tüm siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri de Erenbağ köyü meydanında kurulu taziye çadırına giderek Genel Müdür Açıkgöz'e taziye ziyaretinde bulundular. -

Eşi sözlük entrileriEdit

2006 yaz donemi bogazici yaz okulu hocalarından, university of rochester ekonomi bolumu ogrencilerinden, eski robertli, eski bogazicili, "iyi adam"... selahattin inal'ın da torunudur kendileri...


şu sıralar ntv'de 4+4+4 ile ilgili değerlendirme yapmaya çalışan ama saçmalamaktan başka bir eylemde bulunmayan mesleki eğitim genel müdürü. bu adamlar genel müdür falan olup eğitim hayatının nasıl olacağını şekillendiriyor ya yazık bize.

edit: adama kal geldi. alışmışlar hazır sorulara cevap vermeye.


allah'ın herkese nasip etmediği genelde siyasilerde bulunan özel bir yetenek ile donatılmış eğitimci!. konuşarak hiçbir şey anlatmamak?

soru : ortaokulda mesleki eğitimde sadece imam hatip liselerinin olması eşitlik ilkesine aykırı değil midir?

cevap : öğrencilerin ortaokulda zorla imam hatipe kayıt ettirilmesi diye bir şey söz konusu değildir. zaten imam hatip ortaokullarının orta kısmı ile diğerleri arasında bir fark yok ki

soru : madem fark yoksa ne gerek var bu bölüme

cevap : işte ufak tefek din dersleri farkı var. zaten zorla kayıt diye bir şey söz konusu değil.


kendisini bir açıkoturumda bu konuları anlatması için karşımıza beklediğimiz adam. ne dediğini bilmiyor. benimle katıldığı açıkoturumda fikrini etraftaki insanlara kabul ettirsin ben kendisinin oğluna ömür boyu geçineceği bir burs vereyim!

Eğitim haberleriEdit

  • Mesleki eğitimde AB standartları uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz Haberleri - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz, "Mesleki ve teknik eğitim AB standartları ve kriterleri çerçevesinde yeniden yapılandırılıyor" dedi.11.12.2013
  • [6]444ÖSYM hizmete girdi Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz Haberleri - Çağrı merkeziyle ÖSYM ve sınavlara ilişkin sorular, 7/24 cevaplanacak.7.3.2013
  • [7]Mesleki eğitimde 'değişim' dönemi Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz Haberleri - ”Diploma ayrı sertifika ayrı olmalı. Diploma daha çok kişinin akademik eğitiminin pasaportu. Sertifika sizin piyasadaki hareket alanlarınızı artırıyor, bir sertifikayla iş bulamadınız, belkiöteki se...29.8.2012
  • [8]Eğitime erişim için el kitabı hazırlandı Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ömer Açıkgöz Haberleri - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Açıkgöz: ”Bu kitap eğitim sisteminin bir rehberi haline dönüşmüş oldu. Kişiler eğitimle ilgili neyi merak ediyorsa bu kitaba başvurabilirler”6.2.2013
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.