FANDOM


Bakınız

Şablon:Mersin ASPB bakınız d


Mersin ASPB ASPB/Mersin İl Müdürlüğü Şahin Mercan İhmal ve İstismara yönelik Farkındalık Yaratma
Kurumlar Mersin Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü 5395 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Mersin ÇOGEM
SODES/Mersin SYDV/Mersin Gönül Elçileri/Mersin Bereket ormanları/Mersin Koruyucu aile/Mersin Eğitimi yarım kalmış kadınlar/Mersin Açık lise Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti/Mersin Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti/Akdeniz
Hizmetler ve Standartlar Mersin ASPB/Kamu Hizmet Standartları Evde bakım ücreti Evlat Edinme İlk Başvuru Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci Evlat Edinme Sonlandırma Koruyucu Aile Hizmetleri Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat Değerlendirme İhbar Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar Değerlendirme Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri Emniyet Çocuk Şube Vakaları Mülteci Çocuk Kabul İşlemleri Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri Tutuklu ve Hükümlü Annelerin Çocuklarına Verilen Ücretsiz Bakım Hizmeti Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İşlemleri İlİlçeKuruluş Müdürlüklerince Başlatılan Ayni Nakdi Yardım Hizmetleri Kadın Konukevi İlk Başvuru Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri Huzurevi Başvuruları Özürlü Kimlik Kartı İlk Başvurusu Kuruluşları Ziyaret İşlemleri Yabancıların Kuruluşları Ziyaret İşlemleri Özel Huzurevi Açılış İşlemleri Korunmaya Muhtaç Özürlü İlk Başvuru Özürlü Evde Bakım İlk Başvuru Gerçek Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri 5395 sayılı ÇKK’nu gereğince verilen bakım tedbiri kararlarının uygulanması
ASPB/Mevzuat
Şablon:Mersin ASPB Şablon:ASPB/Mersin

Yönetmelik

Devlet Bakanlığından: Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Özürlüler İdaresi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik; Özürlüler İdaresi Başkanlığında görevli bulunan ve görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Başkan: Özürlüler İdaresi Başkanını,

Başkanlık: Özürlüler İdaresi Başkanlığını

Personel: Özürlüler İdaresi Başkanlığı kadrolarında çalışanları,

Birim: Özürlüler İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Daire Başkanlıklarını,

Birim Yöneticisi: l. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanını,

Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler dışında, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere Özürlüler İdaresi Başkanlığında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

Aynı Düzey Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta yada grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

Madde 5 — Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselmeye tabi kadrolar: a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı,

2) Şube Müdürü,

3) Şef.

b) Hukuk, Hizmetleri Grubu;

1) I. Hukuk Müşaviri,

2) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

Eğitim Uzmanı.

d) Savunma Hizmetleri Grubu;

Sivil Savunma Uzmanı.

e) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

Çözümleyici.

f) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat saymanı.

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Daktilograf, Santral Memuru, Şoför.

g) Yardımcı Hizmetler Grubu;

Hizmetli.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

Çocuk Gelişimcisi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Odyolog, Fizyoterapist, Öğretmen, İstatistikçi, Programcı, Hemşire, Teknisyen.

Görevde yükselme

Madde 6 — Bu Yönetmelikte belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Başkanlıkta geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim, sicil ve disiplin şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olması gerekir.

Görevde yükselme eğitimi

Madde 7— Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar dışında, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere, toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Duyuru

Madde 8 — Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve son başvuru tarihi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce Başkanlıkça duyurulur.

Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

Madde 9 — Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının iki katından az istekli olması halinde durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Uygun görülmeyenlere ise durum yazılı olarak bildirilir.Puanların eşit olması durumunda hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Eğitim, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme eğitimi konuları

Madde 10 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili mevzuat,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Atanılacak kadroya ilişkin olarak;

1) Kamu yönetimi, dosyalama, arşivleme, bütçe ile ilgili konular,

2) Hangi kadro için görevde yükselme sınavına katılma başvurusu yapılmışsa, Başkanlığın o birimiyle ilgili mesleki konular,

3) Özürlü hakları ve sorunları.Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

Görevde yükselme sınavı

Madde 11 — Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Başkanlık bu sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırır. Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.Sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

Madde 12 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

Sınav Kurulu

Madde 13 — Sınav Kurulu, sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere, Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile Başkan tarafından belirlenecek diğer üyeler olmak üzere 5 kişiden oluşur. Ayrıca aynı usul ile yedek üye seçilir. Kurul; başkan ve üyelerin tamamının katılımıyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.Sınav kurulunu oluşturan üyeler; görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

Sınav kurulunun görevleri

Madde 14 — Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Atama

Madde 15 — Yapılan sınav sonucunda, başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara üç ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması durumunda atanacak personel Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşit olması durumunda hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.Ancak, bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılan atamalar tamamlandıktan sonra kadroların doldurulamaması veya emeklilik, nakil ve benzeri nedenlerle sonradan ilan edilen kadrolarda boşalmaların olması halinde, ilgililerin istekleri ve atamaya yetkili merciin uygun görmesi şartıyla boş bulunan kadro unvanına görevde yükselme sınavını kazanarak atamayı bekleyen adaylar arasından, puan sıralamasına göre atama yapılabilir.Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atama şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.Görevde yükselme sınavını kazanan adaylardan, atama aşamasında görevden uzaklaştırılmış olanlar, haklarında herhangi bir disiplin soruşturması devam edenler ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme veya hazırlık soruşturması altında bulunanlar, bu uzaklaştırmanın, disiplin soruşturmasının, ön incelemenin veya hazırlık soruşturmasının atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar.Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar, sınava girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça, bu unvana denk sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamazlar.

Sınavın geçersiz sayılması

Madde 16 — Aşağıda belirtilen durumlarda sınavlar geçersiz sayılır.

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, 5 yıl süreyle görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına alınmazlar.Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Sınav sonuçlarının açıklanması

Madde 17 — Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 18 — Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna yapılır.Sınav Kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç on gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir.İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 19 — Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları

Atanma şartları

Madde 20— Görev grupları itibarı ile atanma şartları aşağıda belirtilmiştir. a) Yönetim Hizmetleri Grubu: 1) Başkan Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; En az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

2) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için; En az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

3) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; En az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

4) Şef kadrosuna atanabilmek için;

En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak, Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Hukuk, Hizmetleri Grubu:

1) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için; Hukuk fakültesi mezunu olmak,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,657 sayalı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

2) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;Hukuk fakültesi mezunu olmak,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;En az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

d) Savunma Hizmetleri Grubu:

Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilen şartları taşımak.

e) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

En az bir bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,En az 2 yıldır programcı olarak çalışıyor olmak,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak. f) İdari Hizmetler Grubu:

1) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

2) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;En az lise veya dengi okul mezunu olmak,Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Başkanlık tarafından düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,Memur veya daktilograf kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak. 3)Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;En az lise veya dengi okul mezunu olmak,Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Başkanlık tarafından düzenlenecek kursta başarılı olmak,Memur veya daktilograf kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak. 4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;En az lise veya dengi okul mezunu olmak,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak. 5) Memur ve Santral Memuru kadrosuna atanabilmek için;En az lise veya dengi okul mezunu olmak,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak, Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak. 6) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;En az lise veya dengi okul mezunu olmak,Daktilograf kurs sertifikası bulunmak,Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak. 7) Şoför kadrosuna atanabilmek için;En az lise veya dengi okul mezunu olmak,En az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Toplam hizmetinin iki yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartları aranır. Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanma şartları aşağıda gösterilmiştir: 1) Çocuk gelişimcisi, psikolog, sosyal çalışmacı, odyolog, fizyoterapist, öğretmen kadrolarına atanabilmek için; Atanılacak kadro ile ilgili en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak, Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak, Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak. 2) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak. 3) Programcı kadrosuna atanabilmek için; En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya iki yıllık yüksekokul mezunu olup, üç yılı Başkanlıkta olmak üzere toplam sekiz yıl Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmış olmak,Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak veya 4 yıllık yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak, En az bir programlama dilini bilmek,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak. 4) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak. 5) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartları aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

Madde 21 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanabilir.

b) Farklı hizmet grupları arasındaki geçişlerde ve alt gruptan üst gruba geçişlerde bu Yönetmelikte belirlenmiş genel ve özel şartlar aranır. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) Başkanlık aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların Başkanlıktaki bir göreve atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa ve açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özürlülerin eğitim ve sınavları

Madde 22 — Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ve sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 23 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

Madde 24 — Bu Yönetmelik kapsamındaki görev gruplarında belirtilen unvanlara atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 25 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 26 — 26/2/2000 tarihli ve 23976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde l — 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının ilgili bu­lunduğu Bakan yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.