12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)’tan:

==ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK==

MADDE 1 – 22/1/2004 tarihli ve 25354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.