FANDOM


Yayınlandığı Resmi Gazetenin tarih ve sayısı: 3.12.2004/25659

Bakanlar Kurulunun Karar Sayısı : 2004/8106

Birinci Bölüm :Genel HükümlerEdit

AmaçEdit

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere hizmet veren özel öğrenci yurtlarının tabi olacakları esaslar, iş ve işlemler ile denetim esaslarını düzenlemektir.

KapsamEdit

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait yurtların açılması, devri, nakli ve kapatılması, açılma izninin verilmesinde dikkate alınacak esaslar ile bunların yönetilmesi, işletilmesi, denetlenmesi ve öğrenci disiplin işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Bu Yönetmelik hükümleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yurtlar hakkında uygulanmaz.

DayanakEdit

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesi ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 42 nci ve 59 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Yurt: Orta öğrenim veya yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,

c) Yurt yönetimi: Yurt müdürü, müdür yardımcısı ve yönetim memurundan meydana gelen oluşumu,

d) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten itibaren, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi içine alan süreyi,

f) Veli veya vasi: Ana/babası veya yasal olarak öğrencinin sorumluluğunu üstlenen kişiyi ifade eder.

İkinci Bölüm : Yurtların Açılması, Devir ve Nakli ile Kapatılma Hükümleri

Yurdun açılmasıEdit

Madde 5Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla orta öğrenim veya yüksek öğrenim öğrencileri için yurt açabilir.

Yurtların açılması ve işletilmesi Bakanlığın iznine tabidir. Bakanlık, bu yetkisini valilikler aracılığı ile kullanabilir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan müracaat üzerine Bakanlıkça/valilikçe düzenlenecek olan yurt açma izin belgesinde kapasite durumu, barınacak öğrencilerin cinsiyet ve öğretim kademeleri, ücret ve yemek durumu, yurt kurucusuna veya kurucu temsilcisine ait kimlik bilgileri belirtilir.

Açma izni valilikçe verilen yurdun, yurt açma izin belgesinin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Yurt binalarında aranacak şartlarEdit

Madde 6 — Yurt binalarına açılma izni verilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Orta öğretim yurdu binasının meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, kadehle veya açık olarak alkollü içki satılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile içki servisi yapılan yerlerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması esastır. Orta öğretim yurdunun açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

Yüksek öğretim yurtlarında mesafe şartı aranmaz. Ancak, yurtlar ile yukarıda belirtilen iş yerleri aynı binada bulunamaz.

Bu bentte belirtilen mesafenin tespiti il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılır.

b) Binanın kagir, prefabrik veya betonarme olması, giriş ve servis kapılarının bulunması ve tamamının veya yeterli bir kısmının yurda tahsis edilmiş olması zorunludur.

c) Yurt binasında;

1) Yönetici odası,

2) Personel odası,

3) Orta öğretim yurtlarında belletici odası,

4) Ziyaretçi odası veya tahsisli bölümü,

5) Her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı olan, yurt yatak kapasitesinin en az 1/5'i oranında etüt/çalışma odası,

6) Orta öğretim yurtları için öğrencilerin seviyesine uygun bir kitaplık,

7) Bir öğrenci için en az 12 metreküp hacmi bulunan yatakhane,

8) Sekiz öğrenciye bir duş, lavabo ve tuvalet,

9) Yurt yatak kapasitesinin en az 1/5'i oranında lokal /kantin/dinlenme odası,

10) Yemekli yurtlarda her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı bulunan yemekhane,

11) Binanın ihtiyacına uygun güçte jeneratör,

12) Yemekli yurtlarda mutfak ve erzak deposu,

13) Temiz içme ve kullanma suyu ile yedek su deposu,

14) Sağlık şartlarına uygun aydınlatma ve ısıtma sistemi,

15) Öğrenciler için ihtiyacı karşılayacak sayıda telefon,

16) Yangın merdiveni ve yangına karşı yeterli söndürme malzemesi ve tesisatı,

17) En az iki hasta kabul edilebilir nitelikte revir odası,

18) Özürlü barındıran yurtlarda özürlüler için tuvalet, binanın kat durumuna göre özürlü rampası veya asansör bulunması zorunludur.

Aynı gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen ve aynı kampüste bulunan eğitim kurumları ve özel öğrenci yurtlarında, etüt/çalışma odası, lokal/kantin/dinlenme odası, ziyaretçi odası, kitaplık, yemekhane gibi bölümler ortak kullanılabilir.

Yurt açacaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgelerEdit

Madde 7 — Yurt açmak ve işletmek isteyenler;

a) Müracaat dilekçesi,

b) Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise;

1) Şirket ve benzerleri için Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi,

2) Diğer özel hukuk tüzel kişileri için yönetim kurulu veya yetkili organının kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği ile kurucu temsilcisinin Cumhuriyet başsavcılığından alınan adli sicil kaydı,

3) Özel hukuk tüzel kişiliğinin tüzük, kuruluş senedi veya sözleşmesinde yurt açmaya ilişkin hükmün bulunması ile buna ilişkin belge,

c) Kurucu gerçek kişi ise;

1) Nüfus cüzdanı örneği,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile rüşvet, zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, ırza yönelik suç, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil kaydı,

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise tapu senedi,

e) Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesi,

f) Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahip ise buna ilişkin olarak tapu sicilinden alınan belge,

g) Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde yurt açılacak ise 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu na göre kat malikleri kurulu tarafından yurt açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir örneği veya her bir kat malikinden veyahut vekillerinden ayrı ayrı alman muvafakat belgesi,

h) Binanın mesken veya iş yeri olduğunu belirten ve belediye imar müdürlüğünden alınan belge,

ı) Binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan alınan belge,

j) Yetkili kuruluştan alınan, binanın depreme dayanıklılığını gösteren belge,

k) Yetkili kuruluştan alınan, yapı kullanma izni belgesi,

l) Binanın her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üç adet yerleşim planı,ile valiliğe müracaat ederler.

Tanzim edilecek belgelerEdit

Madde 8 — Valiliklerce yurdun kullanış amaçlarına uygun ve yeterli olduğuna dair aşağıdaki belgeler tanzim edilir:

a) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü nce düzenlenecek teknik rapor,

b) Sağlık müdürlüğünce düzenlenecek rapor,

c) İtfaiye birimince düzenlenecek rapor,

d) Milli eğitim müdürlüğünce düzenlenecek sonuç raporu.

İşlem ve izin süresiEdit

Madde 9 — Yurt açma müracaatları en geç üç ay içinde neticelendirilir. Yurt açma izin belgesini alan yurt sahipleri, en geç bir yıl içinde yurdu faaliyete geçirmek zorundadır. Bu süre içinde faaliyete geçirilmeyen yurtların açılma izin süreleri, bir yıllık süre bitmeden başvurulması halinde, bir yıl uzatılabilir.

Yurt açma izin belgesi almadan yurda öğrenci kaydı yapılamaz. İzinsiz açılan yurtlar ile valiliklerden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı alarak sadece öğrenci barındıran ve öğrenci yurdu gibi çalıştırılan yerler hakkında valilikçe kapatma işlemi yapılır ve durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

Devir ve nakilEdit

Madde 10 — Yurdun diğer gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine devri; bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre noterlikçe düzenlenecek devir veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi dikkate alınmak suretiyle valiliğe müracaat tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır.

Devir işlemlerinde, Bakanlıkça ve mülki idare amirliklerince yapılmış denetimler sonucunda tespit edilmiş herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını veya eksikliklerinin giderildiğini gösteren rapor ve kurucusu özel hukuk tüzel kişisi olan yurtlar için ayrıca yönetim kurulu kararı esas alınır.

Yurdun nakli ile ilgili işlemler, bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri göz önünde bulundurularak yurt açılmasında dikkate alınacak esaslar ve şartların uygunluğu halinde bu konuda alınan kararın ibrazı ile valilikçe yapılır. Nakil işlemleri, müracaat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Devir veya nakil işlemi sonucunda yeniden yurt açma izin belgesi düzenlenir.

Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde binanın tahliye zorunluluğu karşısında geçici bir binaya nakil işlemi, valiliğin bilgisi dahilinde yapılır ve gereken tedbirler alınır. Bu durumda Yönetmelik hükümlerine uygun olarak geçici nakil işlemleri en geç bir yıl içinde tamamlanır.

Binada yapılacak değişiklikEdit

Madde 11 — Bina, blok, kat ilavesi veya mevcut binada değişiklik yapılmak suretiyle kapasite değişikliği, bu Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlara ve belgelere dayanılarak valilik izni ile yapılır. Binada yapılacak değişikliklerde sadece değişen kısımla ilgili yerler incelemeye tabi tutulur.

Faaliyete ara verilmesi veya yurdun kapatılmasıEdit

Madde 12 — Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, sahibi tarafından yurdun belli bir süre ile sınırlı olarak faaliyetine ara vermesi veya kapatılmasında valiliğe ve öğrencilere bir ay önceden haber verilmesi şarttır. Faaliyete ara verme bir ders yılından fazla olamaz. Faaliyete ara verilmesi veya kapatma işlemi, olağanüstü haller dışında ders yılı içinde yapılamaz. Kapatma veya faaliyete ara verme işlemleri sırasında öğrencilerin barınması konusunda tedbirler, yurt sahibi ile birlikte valilikçe alınır.

Üçüncü Bölüm Yönetim ve İşletme EsaslarıEdit

Yurt ücretlerinin tespitiEdit

Madde 13 — Yurt ücretinin; yurt sahibi veya işleticisi tarafından, yılda bir defa belirlenmesi esastır. Her yurt sahibi veya işleticisi, temmuz ayı içinde, odanın şekli, yemek hizmeti, taksit durumu ve sunacağı hizmet niteliklerine göre hazırlanmış olan ayrıntılı ücret tarifesi ile yapabilecekleri indirim ve indirim sebeplerini, il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmek ve ayrıca yurdun panosunda veya yurtta herkesin görebileceği bir yerde ilan etmek zorundadır.

Yurt sahibi veya işleticisince; temmuz ayından geriye dönük olarak Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi ndeki (TÜFE) bir yıllık ortalama değişim oranı eklenerek belirlenen ücretin en fazla %10'u kadar ücret artışı yapılabilir.

Temmuz ayı içinde yurt ücreti belirlenmediği takdirde, bir önceki yılın ücreti uygulanır.

Öğrenci veya öğrenci velisi/vasisi ile yapılan sözleşmelerde fiyat ve verilen hizmetle ilgili diğer hususlar açıkça belirlenir.

Kuruculuk hakkının kaybedilmesiEdit

Madde 14 — Kurucu gerçek kişinin, kuruculuk için aranan şartlardan birini kaybetmesi, bu şartları taşıyan başka bir kimsenin bir ay içinde kurucu temsilcisi olarak gösterilmemesi; kurucu özel hukuk tüzel kişisi olduğu takdirde, temsilcisinin ölümü veya bu şartları kaybetmesi halinde şartları taşıyan başka bir temsilcinin bir ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmemesi veya özel hukuk tüzel kişiliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde kuruculuk hakkı kaybedilmiş sayılır.

Kurucu gerçek kişinin, devir veya başka nedenlerle değişmesi sonucunda yeni kurucunun bir ay içinde bildirilmemesi halinde de kuruculuk hakkı sona erer.

Defter ve kayıtlarEdit

Madde 15 — Yurtlarda aşağıdaki belgelerin bulundurulması ve kayıtların tutulması zorunludur.

a) Öğrenci kayıt defteri veya dosyası,

b) Orta öğretim yurtlarında kitaplık defteri,

c) Öğrenci dosyaları ve yoklama defterleri,

d) Öğrenci disiplin kurulu karar defteri,

e) Geçici barınanlara ilişkin kayıt defteri veya dosyası,

f) Gelen-giden evrak ve zimmet defterleri,

g) Revir defteri,

h) Yurt personeli dosyaları ve sözleşmeleri,

ı) Yazışma dosyaları,

j) Ücretli yurtlar için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile diğer mali mevzuatın öngördüğü defter ve belgeler,

k) Yemekli yurtlar için tabela,

l) Nöbet defteri,

m) Denetim defteri.

Yurtlarda kayıt, ücret takibi, yoklama ve benzeri işlemler bilgisayar ortamında kayıtlanabilir. Bu kayıtların diske aktarımı sağlanır.

Öğrenci kayıt işlemleriEdit

Madde 16 — Yurtlara alınacak öğrencilerin kayıt ve kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Müracaat formu veya dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı örneği,

c) Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren belge ile sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğuna dair sağlık raporu,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil kaydı.

Yukarıdaki bentlerde belirtilen belgelerle birlikte, yurt kurallarına uyulması ve ücretlere ilişkin sözleşme tanzim edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası öğrenciye veya öğrenci velisi/vasisine verilir.

Yurt ücreti ve depozitoEdit

Madde 17 — Yurt ücretleri, sözleşmede belirtildiği şekilde peşin veya taksitler halinde tahsil edilir. Alınacak ücretler, kayıt sırasında yapılan sözleşmelerde ayrıntılarıyla belirtilir. Doğal afetlerden zarar görenler ile şehit olanların çocuklarına, yurt ücretlerinde makul indirimler yapılır.

Sözleşmede şartları belirtilmek kaydıyla depozito alınması yurt işleticisinin isteğine bağlıdır. Alınacak depozito, bir aylık ücret tutarını geçemez. Depozitolar, iade edildikleri tarihteki bir aylık yurt ücreti tutarınca geri ödenir.

Öğrencilerden alınan depozito, öğrencilerin yurda verebilecekleri zarar ve ziyan ile sözleşmede belirtilen haller için kullanılır.

Ücret ödeme yükümlülükleriEdit

Madde 18 — Yurt ücretleri; aylık, peşin veya sözleşmede belirtilen esaslara göre ödenir. Vadeli ödemeler karşılığında senet alınabilir. Sözleşmedeki esaslara göre yurt ücretlerini ödemeyen öğrencilerin varsa depozitolarından mahsup yapılabilir. Yurt ile ilişkinin kesilip kesilmemesinde sözleşme hükümlerine uyulur.

Öğrencinin veya öğrenci velisi/vasisinin yangın, sel, deprem, kaza gibi zorunlu bir mazeretinin olması ya da ağır bir hastalığa yakalanması halinde yurt ücretinin ödenmesi, önceden haber verilmek şartıyla ilgili ayı takip eden iki ay içinde yapılabilir. Ay içinde yurttan ayrılmak isteyenlerin bakiyelerinin iade edilip edilmeyeceği sözleşme hükümlerinde belirlenir. Ancak sağlık durumları yurttan daimi olarak ayrılmayı gerektirecek mazeretlerini sağlık raporu ile belgelendiren öğrencilerin kalan ücretleri iade edilir.

Yurda zarar verenlerin, zarar karşılığı ödeyecekleri miktar ile yurtla ilişkilerinin kesilip kesilmeyeceği hakkında sözleşmesindeki usullere göre işlem yürütülür.

Sözleşmeyi sunan ve kabul eden taraflar, ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmedikleri takdirde yasal faizi ile birlikte ödemeyi yapmak zorundadır.

Depozitoların iadesiEdit

Madde 19 — Öğrencilere yurt ile tamamen ilişkilerini kesmedikçe depozito veya bakiyesi iade edilmez.

Öğrencilerin yurttaki yerlerinin muhafaza edilmesi, depozitolarını almamış olanların yurttaki yerlerinin öğretim dönemi sonuna kadar korunması, birinci veya ikinci dönem yurda dönmeyecek olanların depozitoları ile diğer ayrıntılar sözleşmede belirtilir. Ancak disiplin kurulu kararıyla yurttan çıkarılan öğrencilerin depozitoları, bir zarar ve ziyan karşılığı tahsil edilmemiş ise mutlaka iade edilir.

Ek ödeme isteme yasağıEdit

Madde 20 — Öğrencilerden, yurt ücreti ile depozito, yemekli yurtlarda yemek ücreti ve sözleşmesinde açıkça belirtilen hizmet unsurları dışında, sonradan her ne ad altında olursa olsun ek ödeme talep edilemez.

Yurtlarda geçici barınmaEdit

Madde 21 — Orta öğretim veya yüksek öğretim kurumlarında sınavlara girmek veya kayıtlarını yaptırmak üzere yurda gelen, açıköğretim lisesi ve açıköğretim fakültesinin yüz yüze eğitimi gerektiren dersleri için barınma ihtiyacı duyan öğrenciler ile yüksek öğrenime hazırlayıcı dershanelere devam edenler, yurt yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla yurtta barınabilirler.

İhtiyaç olması ve açık kapasite bulunması hallerinde, ders yılı ile sınırlı olmak üzere, yüksek öğretim yurtlarında orta öğrenim öğrencisi, orta öğretim yurtlarında ise yüksek öğrenim öğrencisi barındırılabilir. Ancak bunun için, yurdun faaliyet göstereceği binanın fiziki durumunun hizmete uygun olması, aynı binanın ayrı kat veya bloklarında yerleştirilmeleri, giriş ve çıkış kapılarının ayrı olması şarttır.

Geçici olarak barındırılanların kimlik, okul/kurum ve dershane bilgileri yurt müdürlüğünce en geç bir ay içinde il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.

Yurt ile ilişik kesmeEdit

Madde 22 — Yurtlarda kayıtlı öğrencilerin, öğrencilik haklarının devam edip etmediği, ilgili yurt müdürlüğünce her öğretim yılı başında veya lüzum görülen hallerde öğrenim gördükleri okullarından sorulur.

Öğrencilik hakları sona eren öğrencilerin yurt ile ilişkileri kesilir. Durum kendilerine ve velileri/vasilerine bildirilir.

Yurtlarda barınma süresi ve yaş gruplarına göre düzenlemeEdit

Madde 23 — Öğrenciler, öğrencilik hakları devam ettiği sürece yurtta barınabilirler.

Yurtlarda kız ve erkek öğrenciler için ayrı binalarda, ayrı bloklarda veya dıştan girişleri ayrı olmak üzere farklı katlarda yatakhane açılır.

Orta öğretim yurtlarındaki yatakhaneler, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak düzenlenir.

Hizmete açılma ve kapanma zamanıEdit

Madde 24 — Yurtlar öğretim yılı/dönemi devamınca hizmete açık bulundurulurlar. Yurtların kapanış saatleri, bulundukları yerin özellikleri ile ulaşım vasıtalarının durumu dikkate alınarak yurt yönetimince tespit edilir.

Orta öğrenim öğrencileri yurt müdüründen izin belgesi almak, yüksek öğrenim öğrencileri ise yurt yönetimine kalacakları yeri ve süresini yazılı olarak bildirmek şartıyla evci olarak çıkabilirler.

Nöbet hizmetleriEdit

Madde 25 — Hizmete açık bulundukları sürece, yurtlarda günün her saatinde sorumlu bir yöneticinin bulunması zorunludur. Aylık yönetim nöbet çizelgesi hazırlanarak yurdun ilan panosuna asılır.

Yurt yönetimi personeli dışındakilere nöbet görevi verilmez.

Personelin nitelikleriEdit

Madde 26 — Yurtlarda görevlendirilen personelde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara ilave olarak;

a) Müdür ve müdür yardımcısı için yüksek öğrenim mezunu olmak şartı aranır ve öğretmenlik yapmış olanlar tercih edilir. Kayıtlı öğrenci sayısı yüz ve daha fazla olan yurtlarda yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilir. Kurucu, genel ve özel şartları taşıdığı takdirde kendi yurduna müdür olabilir.

b) Belleticilik için yüksek öğrenim mezunu olmak şartı aranır ve öğretmenlik yapmış olanlar tercih edilir. Belleticiler, orta öğretim yurtlarında görevlendirilir. Yüksek öğretim yurtlarında ise belletici görevlendirilmesi yapılmaz. Yurtlarda belletici sayısı, ihtiyaca göre yurt yönetimince belirlenir.

c) Yönetim memurluğu için en az orta öğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranır. Müdür yardımcısı bulunan yurtlarda, yönetim memurluğu görevlendirilmesi isteğe bağlıdır.

Yurtlarda öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda hizmetli görevlendirilir. Temizlik hizmetleri, hizmet satın alınarak da yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş, yurt yönetimine karşı sorumludur.

Yemek hizmeti de veren yurtlarda aşçı ve ihtiyaca göre aşçı yardımcısı ile kaloriferle ısıtılan yurtlarda ateşçi belgeli kaloriferci görevlendirilir. Yemek hizmetleri, hizmet satın alınarak da yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş, yurt yönetimine karşı sorumludur.

Yurtlarda doktor, sağlık memuru, memur, şoför, ayniyat saymanı, bekçi, teknisyen ve benzeri personel görevlendirilebilir. Doktor, sağlık memuru, ayniyat saymanı ve teknisyen dışındaki personelde en az ilköğretim okulu mezunu olma şartı aranır.

Yurtlarda çalışacak personelin milli, ahlaki ve insani değerlere saygılı olması ve adli sicil kaydının bulunmaması şarttır.

Yurt personelinin çalıştırılmaya başlamadan önce sağlık muayenesinden geçirilmesi zorunludur. Mutfak hizmetlerinde görevli personelin periyodik olarak sağlık muayeneleri devam eder. Yurt personelinin, Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta esaslarına bağlı olarak en az bir yıl süreli ve yazılı sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Sözleşme süresi sona erenlerden göreve devamı uygun görülen personelin sözleşmeleri zamanında yenilenir.

Çalıştırılan personel hakkında disiplin hükümleri ile bu Yönetmelikte hükme bağlanmayan hususlar için sözleşmelerinde de açıkça belirtilmek kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır. Yurt sahibi gerçek kişinin aynı zamanda yurt müdürü olması halinde bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

GörevlendirmeEdit

Madde 27 — Yurt müdürlüğüne görevlendirme, yurt sahibinin veya kurucu temsilcisinin müracaatı üzerine il milli eğitim müdürlüğünün teklifi ve valiliğin uygun görüşü alındıktan sonra yurt sahibi veya kurucu temsilcisi tarafından yapılır.

Yurt müdür yardımcıları, belleticiler, yönetim memurları ile diğer personelin görevlendirilmeleri, yurt müdürünün teklifi ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü alınarak yurt müdürü tarafından yapılır.

Yurt müdürüne ait görevlendirmenin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Yurt müdürünün görevleriEdit

Madde 28 — Yurt müdürünün görevleri şunlardır:

a) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun olarak yurdu yönetmek,

b) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yurda öğrenci kabul etmek ve bunlarla ilgili kayıtların tutulmasını ve belgelerin saklanmasını sağlamak,

c) İlgili mercilerce yurt hakkında istenen bilgilerin ve belgelerin doğru bir şekilde ve zamanında gönderilmesini sağlamak,

d) Yurtta kayıtlı olmayan öğrencilerin ve yabancıların barındırılmasını önlemek,

e) Hizmet satın alınması suretiyle sürdürülen görevlerin sözleşmelerine ve amaçlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

f) Yurt ücretleri ile depozitoların zamanında tahsilini sağlamak,

g) Orta öğretim yurdu kitaplığının amacına uygun hizmet vermesini sağlamak,

h) Yurtta sağlık hizmetlerinin uygun şekilde yürümesini ve bu konuda gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,

ı) Yurt personeli arasında iş bölümü yapmak ve çalışmalarını denetlemek,

j) Yurt binasının, tesislerinin ve malzemesinin bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,

k) Personelin düzenli olarak hizmet yürütmesini temin etmek,

l) Yurdun, yatakhane, yemekhane ve diğer hizmet yerlerinin açılış ve kapanış saatlerini tespit etmek ve bunların ilgililere duyurulmasını sağlamak,

m) Sivil savunma ve koruyucu güvenlikle ilgili görevler bakımından yurdun yangından korunması için gerekli tedbirleri almak ve bu husustaki talimat ve usulleri uygulamak,

n) Yurtta disiplin işleri ile ilgili görevlerin yürütülmesini sağlamak.

Müdür yardımcılarının görevleriEdit

Madde 29 — Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Yurt hizmetlerinin ve yönetiminin yürütülmesinde müdüre yardım etmek,

b) Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak,

c) Yurda gelen ziyaretçilerle ilgilenmek,

d) İlgililerin haberi olmaksızın yurda ait eşyanın yurt dışına çıkarılmasını önlemek,

e) Yurt nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,

f) Günlük yiyeceklerin tartılarak erzak deposundan tabelaya göre çıkarılmasında ve dışardan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,

g) Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet etmek,

h) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Belleticilerin görevleriEdit

Madde 30 — Belleticilerin görevleri şunlardır:

a) Yurtta kalan öğrencilerin etüt saatlerinde eğitimleri ile ilgilenmek,

b) Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilere rehberlik ederek düzenli bir şekilde yemek yemelerini ve yatıp kalkmalarını sağlamak,

c) Çamaşır ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yerine getirilmesini sağlamak,

d) Etütlerde yoklama yapmak,

e) Hastalanan öğrencilerin durumunu yöneticilere bildirmek,

f) Önemli disiplin olaylarında durumu yurt müdürüne zamanında bildirmek,

g) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Yönetim memurunun görevleriEdit

Madde 31 — Yönetim memurunun görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin kayıt işlemlerini yapmak,

b) Boş yatakları tespit ederek yurt müdürüne bildirmek,

c) Yurt ücretlerini ve depozitoları zamanında tahsil etmek ve bu konuda gerekli işlemleri yapmak,

d) Yurda gelen ziyaretçilerle ilgilenmek,

e) İlgililerin haberi olmaksızın yurda ait eşyanın yurt dışına çıkarılmasını önlemek,

f) Yurt nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,

g) Günlük yiyeceklerin tartılarak erzak deposundan tabelaya göre çıkarılmasında ve dışardan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,

h) Yazıları hazırlamak, dosyalamak ve arşiv işlerini yürütmek,

ı) Hizmetli, aşçı, aşçı yardımcısı ve kalorifercinin çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,

j) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Dördüncü Bölüm :Disiplin İşleri

Disiplin hükümleri ve çeşitleriEdit

Madde 32 — Bu Yönetmelikte yazılı hususlara riayet etmeyen, yasaklara ve sözleşmesindeki hükümlere uymayan, yurt içinde ve yurt dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere aşağıdaki disiplin hükümleri uygulanır;

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Yurttan çıkarma.

Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun; kınama ise öğrenciye cezayı gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınılması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

Yurttan çıkarma, öğrencinin yurt ile ilişkisinin kesilmesidir. Öğrenci, bu cezanın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç yedi gün içinde yurdu terk etmek zorundadır. Yurttan çıkarma cezası, öğrencinin velisi/vasisine ve kayıtlı bulunduğu öğretim kurumuna yazılı olarak bildirilir. Ancak; yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, yedi günlük süre beklenmeden, velisi/vasisine bildirildiği andan itibaren yirmidört saat içinde yurttan ayrılması sağlanır.

Uyarma cezası uygulanacak fiillerEdit

Madde 33 — Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü etmek,

b) Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak,

c) Yatakhane, yemekhane, banyo, etüt odası ile diğer çalışma, dinlenme ve spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak,

d)Yurt çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak,

e) Personele kötü davranmak,

f) Yurdun fiziki yapısına bilerek zarar vermek,

g) Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak,

h)Yurt yönetimine yanlış bilgi vermek.

Kınama cezası uygulanacak fiillerEdit

Madde 34 — Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek,

b) Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek,

c) Özürsüz olarak yurda geç gelmeyi veya yurda gelmemeyi alışkanlık haline getirmek,

d) Küfür etmek ve arkadaşlarına sataşmak,

e) Orta öğretim yurtlarında sigara içmek,

f) İtaatsizlikte ısrarlı olmak veya yurt görevlilerine hakaret etmek,

g) Yurt yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek,

h) Yurt personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek,

ı) Yurt yöneticilerinin ve görevlilerin çalışmalarını güçleştirmek,

j) Yurtta yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek,

k) Aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak.

Yurttan çıkarma cezası uygulanacak fiillerEdit

Madde 35 — Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak,

c) Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek,

d) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak,

e) Hırsızlık yapmak,

f) Yurt yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak,

g) Yurt içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek,

h) İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu maddeleri bulundurmak, kullanmak ve bunları alışkanlık haline getirmek,

ı) Aynı fiilden dolayı üç defa kınama cezası almış olmak.

Ceza verme yetkisi:

Madde 36 — Uyarma ve kınama cezası yurt müdürü tarafından, yurttan çıkarma cezası ise disiplin kurulu tarafından verilir.

Disiplin kurulunun teşkiliEdit

Madde 37 — Disiplin kurulu;

a) Orta öğretim yurtlarında; yurt müdürünün başkanlığında, yurt müdürünün asıl ve yedek olarak seçeceği yurtta görevli belleticilerden biri ve yurtta kalan öğrenci temsilcisinden,

b) Yüksek öğretim yurtlarında; yurt müdürünün başkanlığında, yurt müdürünün asıl ve yedek olarak seçeceği bir müdür yardımcısı/yönetim memuru ve yurttaki öğrenci temsilcisinden,teşekkül eder.

Üyelerin başkan tarafından kabul edilebilecek özürleri sebebiyle kurula yedekleri katılır.

Öğrenci temsilcisi, her yıl öğretim yılı başında hiç ceza almamış öğrenciler arasından gizli oyla yurtta kalan öğrenciler tarafından seçilir.

Yurt disiplin kurulu, kendisine görev olarak verilen işleri yurt müdürünün havalesi üzerine ve en çok yedi iş günü içinde sonuçlandırır. Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiil, öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması halinde yurttan çıkarma işlemi yirmidört saat içerisinde sonuçlandırılır.

Disipline ilişkin işlemlerEdit

Madde 38 — Disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak yurdun düzen ve disiplini ile ilgili meseleleri inceler ve gerekli kararları alır.

Öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli incelemeler, yurt yönetimince yapılır.

Kurul, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin savunmasını yazılı veya sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete katılmaz veya ifade vermez, yahut kendisinin izinsiz olarak yurtta bulunmadığı anlaşılır ise durum bir tutanakla tespit edilir. Gerekli karar kurulca ilgilinin gıyabında verilir. Disiplin cezası gerektiren birden çok fiilin gerçekleşmesi halinde disiplin kurulunca her fiil ayrı ayrı değerlendirilir.

Yurt müdürü veya disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine, önemine, kendisinin yurt içinde ve yurt dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder.

Disiplin kurulu, lüzum görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir.

Disiplin kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır veya yapıştırılır. Bu takdirde, yapıştırılan kağıdın köşeleri yurt mühürü ile mühürlenir.

Yurtlarda meydana gelen ve adli kovuşturmayı gerektiren her türlü olay, yurt yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Yurtlarda kalan öğrencilerden herhangi birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri, adli işlemlerin sonucuna göre yürütülür.

Beşinci Bölüm Denetleme HükümleriEdit

Denetleme esaslarıEdit

Madde 39 — Yurtların denetlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Denetleme, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin tabi oldukları mevzuat hükümleri ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dikkate alınarak yapılır.

b) Yurtlar, bu Yönetmeliğe göre gerekli görüldüğünde Bakanlıkça, mülki idare amirleri tarafından ise hazırlanan plan doğrultusunda yılda iki defa denetlenir.

c) Mülki idare amirlerince yapılan denetimler sonrasında, eksikleri tespit edilen yurtların denetleme raporları ile eksikleri bulunmayan yurtların listesi, denetlemenin sona ermesini müteakip 15 gün içinde valiliklerce Bakanlığa gönderilir.

Denetleme ekipleriEdit

Madde 40 — Yurtların Bakanlık denetimleri, Bakanlıkça teşkil edilen ekiplerce yapılır.

Yurtların mülki idare amirlerince yapılan denetimleri, mülki idare amirlerinin görevlendireceği iki kişiden oluşan ekiplerce yapılır. Bu ekipler; il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün ilgili şube müdürünün başkanlığında, yurdun sahibi olan gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişiliğini denetlemekle görevli kamu idaresinin il/ilçe temsilcisinden teşekkül eder.

İlçede denetim ekibinin oluşturulamaması halinde ilde oluşturulan denetim ekibi denetlemeleri yapar.

Denetim sorumluluğuEdit

Madde 41 — Denetleme sırasında yurt yönetimi; görevliler tarafından yurt binasının tamamının görülmesini sağlamak, istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıları göstermek, yurdun kasa ile veznesinin, para ve para hükmündeki evrakının, ayniyatının ve bunların hesaplarının kontrolüne müsaade etmek zorundadır.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.