FANDOM


Direksiyon Eğitim Simülatörü

VALİLİK MAKAMINA

İlgi: Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi.

İlimiz Osmangazi İlçesinde faaliyet gösteren Özel Bursa x Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun direksiyon eğitim alanı yerine kontenjanı etkilemeyecek şekilde yerleşiminde değişiklik yaparak ilgi Yönergenin 29. maddesinin 1/4. bendi doğrultusunda düzenlediği Direksiyon Eğitimi Simülatör Odası ile 31. maddesinde belirtilen özelliklerdeki Direksiyon Eğitim Simülatörünün kullanılmasının uygun olacağı İl Eğitim Denetmenleri tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 19/02/2014 tarih ve 77236300/663.05/5 sayılı raporla bildirilmektedir.

Adı geçen kurumun İlimiz Eğitim Denetmenleri raporu doğrultusunda direksiyon eğitim alanı yerine direksiyon eğitim simülatörünü kullanmasında Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi Birinci BölümEdit

Genel HükümlerEdit

Amaç

MADDE 1

(1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(2) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanun u kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4

(1) Bu Yönergede geçen;

a) Atölye: Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde; bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donanımı yapılmış eğitim ve öğretim, uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Derslik ve ders yapılan diğer bölümler: Eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı ve bu Yönergede belirtilen özellik ve ölçülerde olan bölümleri,
ç) Direksiyon eğitim alanı (Pist): Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi derslerinin yapılmasına uygun düzenlenmiş alanı,
d) Kitaplık: Kurumun türü ve seviyesine göre kitapların bulunduğu yer,
e) Kurum: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarını,
f) Kütüphane: Kitap konulacak bölüm ile okuma ve çalışma salonu bulunan, istekli öğrencilerin ödünç kitap almalarına, ders çalışmalarına ve internet üzerinden bilgi iletişim imkân veren yeri,
g) Laboratuar: Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji derslerinin yapılması amacıyla düzenlenmiş yerleri,
ğ) Okuma salonu: Öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilmeleri ve çalışma yapabilmeleri amacıyla ayrılan yeri,
h) Oyun bahçesi: Okullarda tören yapılmasına uygun, arsa üzerinde okul binasının bulunduğu alan dışında ve genişliği en az 2 m. olan, okula ait alan ile okul binalarının en az bir tarafı bahçeye açılan zemin/bahçe katı alanını,
ı) Oyun etkinlik odası: Anasınıfı ve anaokulu çocuklarının eğitimi amacıyla açılan sınıfı,
i) Sosyal dinlenme tesisi: Direksiyon eğitim alanında öğretici ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan tesisi,
j) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini ifade eder.

İnceleme raporları

MADDE 5

(1) Kurum olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda açılması istenen kurumun tür ve düzeyi, kaç öğrenci/katılımcı/kursiyerin eğitim öğretim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti, öğrenci/katılımcı/kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretim görmelerine yardım edici etkenler dikkate alınarak, inceleme raporları düzenlenir. Aynı binada birden fazla okul açılmak istenmesi hâlinde her okul için ayrı ayrı dosya hazırlanır.

Yerleşim planı

MADDE 6

(1) Kurumlar, yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer bölümleri düzenler.

(2) Yerleşim planlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, oyun bahçesi ile diğer yerlere, oda ve koridorların ölçülerine yer verilir.

(3)Yerleşim planlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.

(4)Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

(5)Resmî dengi okullardan farklı program uygulayacak olan özel okulların standartları ayrıca Bakanlıkça belirlenir.

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı

MADDE 7

(1) Kurumların derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde olması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki toplam pencere alanı, o bölümün taban alanının % 10’undan az olamaz. (Yeterli aydınlatma ve havalandırma sağlanması hâlinde laboratuvar, kapalı spor salonu ve beden eğitimi salonlarında pencere şartı aranmaz.)

Dersliklerde her öğrenci/kursiyer/katılımcı için kullanım alanı

MADDE 8 (1) Anaokulu ve anasınıfında bir öğrenci için ayrılan kullanım alanı 1,5 m2’den, ilkokul, ortaokul, lise ve diğer kurumların teorik derslikleri ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin uygulama dersliklerinde ise 1,2 m²’den az olamaz.

(2) Kurslarda ve hizmet içi eğitim merkezindeki uygulama dersliklerinde her kursiyer için kullanım alanı;

a)Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik, stilistlik, bilgisayar ve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 2 m²’den,
b)Bale kursları, desinatörlük, teknik resim, iç mimari ve benzeri uygulama dersliklerinde her kursiyer/katılımcı için 3 m²’den az olamaz.

Derslik kapıları

MADDE 9

(1) Kurumlarda derslik ve diğer ders yapılan bölümlerden kontenjanı 20’ye kadar olan dersliklerin kapı genişliği en az 80 cm, kontenjanı 20 ve 20’den fazla olan dersliklerin kapı genişliği ise en az 90 cm olmalıdır. Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bireysel eğitim odasının derslik kapı genişliği en az 70 cm olmalıdır. Derslik kapılarının genişliği 140 cm’den fazla olursa kapılar çift kanatlı yapılır.

(2)Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülmesiyle belirlenir.

(3)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarının derslik kapıları ile özel eğitim okulu bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bireysel eğitim odalarının kapısı içeri doğru da açılabilir.

(4)Bedensel özürlü bireylere yönelik öğretim programı uygulayan özel eğitim kurumlarının kapılarına eşik yapılmaz. Eşik yapılması zorunlu hâllerde özürlülerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır. (5)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Merdivenler

MADDE 10

(1) Kurum binalarının merdiven genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.

(2)Kurumların bulunduğu binanın bahçe ve bina girişi ile zemin katının merdiven bulunan bölümlerinde bedensel özürlü bireyler için rampa bulunur.

(3)Özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde merdiven, rampa başlangıcı ve gerek görülen diğer alanlara yönlendirici ve uyarıcı işaretler zemine yapıştırılır.

(4)Merdiven basamaklarının algılanabilmesi ve kayıp düşmenin önlenmesi için basamaklara zıt renkli kaymaz şeritler eklenir.

(5)Bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan okulların merdivenlerinin her iki tarafında da özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur.

Tavan yüksekliği

MADDE 11

(1) Kurumun bina tavan yüksekliğinin 3 m’den az olmaması esastır. Ancak, derslik tavan yüksekliğinin 3 m’den az olması durumunda;

a)İlkokul, ortaokul ve liseler ile okullar dışındaki diğer kurumların teorik dersliklerinde ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinin uygulama dersliklerinde her öğrenci için 3,5 m³,
b)Anaokulu ve anasınıfında ise 4,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

(2) Kurs ve hizmet içi eğitim merkezi uygulama dersliği tavan yüksekliğinin 3 m’den az olması hâlinde;

a)Her kursiyer için 2 m² alan istenen kurumlarda 7 m3,
b)Her kursiyer için 3 m² alan istenen kurumlarda 9 m3 hacim düşecek şekilde kursiyer/katılımcı kontenjanı belirlenir.

(3) Özel eğitim okulu ve bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin derslik tavan yüksekliğinin 3 m’den az olması durumunda her bir özürlü birey için 7 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Koridorlar

MADDE 12

(1) Okul binalarının koridor genişlikleri;

a)Koridorun tek tarafına iki veya ikiden az derslik kapısı açılıyorsa 1,5 m’den,
b)Koridorun tek tarafına açılan derslik kapısı sayısı ikiden fazla ise 2 m’den,
c)Koridorun her iki tarafına derslik kapısı açılması durumunda 2,5 m’den az olamaz.

(2)Kontenjanı 100’den az olan okullar ile özel eğitim okulu ve diğer kurumların koridorlarının genişliği öğrenci/kursiyer/katılımcıların rahatlıkla girip çıkmalarına imkân vermelidir.

(3)Bedensel özürlü bireyler için öğretim programı uygulanan özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin koridorları tekerlekli sandalyenin rahatlıkla hareket edebileceği genişlikte olmalıdır.

Su Deposu

MADDE 13

(1) Su kesintisi olması durumunda okulun bir günlük su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte su deposu veya tankı bulundurulur.

İkinci Bölüm OkullarEdit

Okul binaları ve dersliklerEdit

MADDE 14

(1) İlkokul, ortaokul ve liselerin, en az öğretim yılı sayısı kadar dersliği ve oyun bahçesi bulunan bağımsız binalarda açılması esastır. Ancak, aynı kurucu tarafından, farklı seviyelerde okulların aynı binada açılabilmesi için; giriş çıkış, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavaboların her okul için ayrı düzenlenmesi gerekir. Meslek liseleri diğer ortaöğretim okulları ile aynı katta açılamaz.

(2) İlkokul, ortaokul ve liselerde bir derslik alanı 20 m²’den az olamaz.

Anaokullarında bulunması gereken bölümler

MADDE 15-

(1) Anaokullarında bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Uyku odası: (İsteğe bağlı) Okul öncesi eğitim kurumlarında; uyku odalarında her öğrenci için hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m2’den aşağı olamaz. (Kontenjan verilmez)

3- Oyun etkinlik odası: En az 15 m2 olmalıdır.

4- Oyun bahçesi: Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı büyüklükte bahçe bulunmalıdır. Bahçe alanı her bir öğrenci için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır.

5- Yemek odası: (İsteğe bağlı) İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

6- Tuvalet ve lavabolar:

a)Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Okuldaki kız ve erkek öğrenci lavabo ve tuvaletlerinden birer tanesi özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunması gereken bölümler

MADDE 16

(1) İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır. Bir müdür tarafından yönetilecek birden fazla okulun yalnız birinde müdür odası düzenlenebilir. Müdür odası düzenlenmeyen okullarda müdür yardımcısı odası düzenlenir.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan okullarda) En az 10 m2 olmalıdır.

3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

5- Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odası: En az 10 m2 olmalıdır.

6- Oyun etkinlik odası (anasınıfı): (isteğe bağlı) En az 15 m2 olmalıdır.

7- Derslikler: Derslikler en az 20 m2 olmalıdır.

8- Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı en az 80 m2 olmalıdır.

9- Laboratuvar: Ortaokullarda Fen Bilgisi laboratuarı, liselerde Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvarları ayrı ayrı düzenlenir.

Laboratuvarlarda her bir öğrenci için ayrılacak kullanım alanı en az 1,5 m2’dir.

Her laboratuvarda ayrıca ihtiyaç duyulan ölçüde laboratuvarın içinde veya bitişiğinde hazırlık odası bulunur. Birbirine bitişik laboratuvarlarda hazırlık odası ortak kullanılabilir.

Kimya laboratuvarlarında insan sağlığını korumaya yönelik her türlü önlem alınır.

10- Kütüphane: Kütüphane, kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü olmak üzere iki bölümden oluşur. Okuma bölümü kitapların konulduğu bölümden küçük olmamak üzere toplam alanı en az 50 m² olmalıdır. Binanın farklı alanlarında aynı özelliklerde iki kütüphane de düzenlenebilir.

Ancak, iki kütüphanenin toplam alanı en az 50 m² olmalıdır. Aynı alanda internet üzerinden bilgi iletişim imkânı verilecek şekilde düzenleme yapılabilir. Kütüphane, binanın kolay ulaşılabilen bölümünde oluşturulur.

11- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

12- Müzik dersliği: (Ortaokul ve liselerde) Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.

13- Resim dersliği: (Ortaokul ve liselerde) Her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. 14- Oyun bahçesi: Okullarda her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır.

15- Teknoloji ve tasarım dersliği: Ortaokullarda her bir öğrenci için 1,5 m2 kullanım alanı düşmelidir. 16- Uygulama atölyesi/ (Meslek lisesi): Alanların kullanılma amaçlarına uygun olarak tespit edilmelidir.

Dengi resmî meslek liselerindeki uygulama atölye/dersliğinin sayısından az olmamak şartıyla atölyeler, en az 20 öğrenci çalışabilecek büyüklükte ve her öğrenci için kullanım alanı 2 m2’den az olmayacak şekilde düzenlenir.

Havacılık, Denizcilik, Otelcilik, Turizm, Sağlık ve benzeri alanlarda program uygulayacak okullar ile organize sanayi bölgelerinde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarınca, çerçeve öğretim programlardaki uygulama konuları için kurum binasında gerekli bölümler düzenlenir.

Ayrıca, okulda yapılması mümkün olmayan uygulama eğitimleri için okullarda uygulanan programlarla ilgili sektörlerde hizmet veren kuruluşlarla protokoller yapılır.

Organize sanayi bölgelerinde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarının atölye ve laboratuvar uygulamaları, eğitim birimi bulunan işletmelerde yapılabilir.

17- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

18- Tuvalet ve lavabolar:

a)Her 30 öğrenci için yaşlarına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Okuldaki kız ve erkek öğrenci lavabo ve tuvaletlerinden birer tanesi özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

19- Okullarda ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste bulunan her düzeydeki bütün okullar; yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphaneyi dönüşümlü olarak ortak kullanabilir. Ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir.

Aynı binada veya kampüste bulunan ortaöğretim kurumları ise ayrıca aşağıda belirtilen bölümleri;

a)Rehberlik ve ölçme-değerlendirme servisi odasını,
b)Müzik dersliğini,
c)Resim dersliğini,
ç) Öğretmenler odasını,
d)Arşiv ve dosya odasını,
e)Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarını,
f)Tuvaletleri,
g)Oyun bahçesini ortak kullanabilir.

Yatılı okullarda öğrenci sayısına göre bulunması gereken diğer bölümler:

20- Yatakhane: Tavan yüksekliği 3 metre olan yatılı okulun yatakhane kontenjanı her bir öğrenci için 4 m2, tavan yüksekliği 3 m’den az olan binalarda ise her bir öğrenci için 12 m3 hacim düşecek şekilde hesap edilir. Yatakhanenin her bir odası için en fazla 6 öğrenci kontenjanı verilir.

21- Duş, banyo ve tuvalet: Yatılı okullarda her 8 öğrenci için soyunma bölümü de olan kabinli duş, tuvalet ve lavabo olmalıdır.

22- Belletmen odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

23- Kız ve erkek öğrenci revirleri: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

(2) Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, teknoloji ve tasarım, müzik ve resim dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

Üçüncü Bölüm Özel Eğitim OkullarıEdit

Okul binalarıEdit

MADDE 17

(1) Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu ve özel eğitim liseleri, özel eğitim uygulama merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu) en az öğretim yılı sayısı kadar dersliği ve oyun bahçesi bulunan bağımsız binalarda açılması esastır.

Ancak, aynı kurucu tarafından, özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi (okulu) ile özel eğitim ve rehabilitasyon briminin aynı binada açılabilmesi için; giriş çıkış, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavaboların her okul için ayrı düzenlenmesi gerekir.

(2) Özel eğitim okulları bünyesinde özel eğitim ve rehabilitasyon biriminin açılmak istenmesi hâlinde ayrıca, bu Yönergenin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bölümünde belirtilen özür grubuna göre bireysel ve grup eğitim odaları ile bedensel engelliler destek eğitim programı uygulayacaklarda ayrıca fizyoterapi salonu düzenlenmesi gerekir.

Özel eğitim anaokulunda bulunması gereken bölümler

MADDE 18

(1) Özel eğitim anaokullarında ve açılması durumunda bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 100 den fazla olan okullarda) En az 10 m2 olmalıdır.

3- Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. (Her 20 öğrenci için 1 bireysel oda) Örgün eğitim için düzenlenene kontenjan verilmez.

4- Uyku odası: (İsteğe bağlı) Özel eğitim anaokullarında; uyku odalarında her öğrenci için hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m2’den aşağı olamaz. (Kontenjan verilmez)

5- Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi: (isteğe bağlı) En az 6 m2 olmalıdır.

6- Oyun etkinlik odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için en az 2,5 m2 yer ayrılacak şekilde hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10; yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.

7- Oyun bahçesi: Bahçe olarak kullanılmak üzere ayrılan açık veya kapalı alan, 25 m²’den az olmamak şartıyla her birey için 1,5 m² yer hesaplanarak bahçenin kontenjanı belirlenir.

8- Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

9- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 10- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

11- Tuvalet:

a)Her 20 birey için bireylerin yaşına uygun bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır. Tuvaletlerden en az birinin tutamaklı olması gerekir. 30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Okuldaki kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinden ve lavabolardan biri bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

Özel eğitim ilkokulu, ortaokulu, lisesi ve özel eğitim uygulama merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezinde (okulu) bulunması gereken bölümler

MADDE 19

(1) Özel eğitim ilkokulu, ortaokulu, lisesi ve özel eğitim uygulama merkezi (okulu), özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezlerinde (okulu) ve açılması durumunda bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 100 den fazla olan okullarda) En az 10 m2 olmalıdır.

3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4- Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır.

5- Oyun etkinlik odası (isteğe bağlı): En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarına; işitme, bedensel ve görme engelliler için 10; yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 6, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.

6- Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. (Her 80 öğrenci için 4 bireysel oda) (Örgün eğitim için düzenlenen bireysel eğitim odalarına kontenjan verilmez.)

7- Özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi (isteğe bağlı): En az 6 m2 olmalıdır.

8- Derslik: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Programlara göre dersliklerde en fazla birey sayısı; bedensel, işitme ve görme engelliler için 10; yaygın gelişimsel bozukluk için 4; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 8, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 10 kontenjan verilir.

9- Beden eğitimi salonu: En az 20 m2 olmalıdır.

10- Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Görme engelliler için açılan özel eğitim ilkokulu ve ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi (okulu)),

(Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2 den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)

11- Teknoloji ve tasarım dersliği: (Ortaokullarda) Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve alanı, en büyük derslik alanı kadar olmalıdır.

12- Fen Bilgisi laboratuvarı: (Ortaokullarda) En büyük derslik alanı kadar olmalıdır. (sadece işitme, görme, bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği okullarda )

13- Resim/Müzik dersliği: (Ortaokullarda) En az 15 m2 olmalıdır. Bireylerin özürleri dikkate alınarak uygulanan haftalık ders dağıtım çizelgelerine göre belirlenir. (İşitme, görme ve bedensel engelli bireylere yönelik program uygulayan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin devam ettiği okullarda)

14- Oyun bahçesi: Okullarda her bir öğrenci için 2 m2 oyun alanı ayrılır. 15- Rehberlik servisi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır. 16- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

17- Yemek odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

18- Tuvalet ve lavabolar:

a) Her 20 öğrenci için öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri dikkate alınarak bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bay ve bayan öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Okuldaki kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinden ve lavabolardan birer tanesi bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenir.

19- Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu), özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu);

a) Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu)

1- Derslik: En az 15 m2 büyüklüğünde 4 derslik olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır.

Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.

2- Uygulama dersliği: En büyük derslik alanı kadar 4 uygulama dersliği olmalıdır. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

b) Özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu):

1- Derslik: En az 15 m2 büyüklüğünde 4 derslik olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanır. Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.

2- Uygulama dersliği: En büyük derslik alanı kadar 4 uygulama dersliği olmalıdır. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

20- Ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı binada veya kampüste bulunan özel erken çocukluk dönemi eğitim birimi, özel eğitim anaokulu, özel eğitim ilkokulu, özel eğitim ortaokulu, özel eğitim uygulama merkezi (okulu), yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphane dönüşümlü olarak ortak kullanabilir. Ortaöğretim okullarının biyoloji laboratuvarı ile ortaokulun fen bilgisi laboratuvarı da ortak kullanılabilir.

(2) Genel kontenjan tespit edilirken tuvalet ve lavaboların sayısı ile laboratuvar, oyun bahçesi, teknoloji ve tasarım, müzik ve resim dersliği alanlarının en düşük olanının kontenjanı esas alınır.

Çeşitli hükümler

MADDE 20

(1) Bedensel engelli bireylere yönelik okul programı uygulayan kurumlarda, koridor, lavabo, yemekhane, yatakhane, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanları, tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenerek rampa, tutamak gibi ek önlemler alınır.

(2)Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima ile de yapılabilir.

(3)Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır.

Dördüncü Bölüm DershanelerEdit

DershanelerEdit

Dershanelerde bulunması gereken bölümler

MADDE 21

(1) Dershanelerde bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan dershanelerde) En az 10 m2 olmalıdır.

3- Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4- Derslikler: En az altı derslik olmalı ve derslikler en az 20’şer m² olmalıdır. En çok 30 öğrenciye bir derslik olacak şekilde planlanır.

5- Tuvalet ve lavabolar:

a) Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo,
b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan dershanelerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Dershanede bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.

6- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

7- Rehberlik, ölçme değerlendirme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

8- Kitaplık

Beşinci Bölüm Çeşitli KurslarEdit

Çeşitli kurslarda bulunması gereken bölümlerEdit

MADDE 22

(1) Kurslarda bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan kurslarda) En az 10 m2 olmalıdır.

3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4- Derslik: En az 15 m² olmalıdır. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez.

5- Tuvalet ve lavabolar:

a) Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurslarda bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.

6- Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve büyüklüğü en az 20 m2’dir.

Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.

7- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

8- Kitaplık

9- Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak koşuluyla kursiyer kontenjanı en çok otuz (30) olan kurslarda:

a)Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
b)Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
c)Derslik: En az 15 m² olmalıdır.
ç) Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programında uygulamaya yönelik konuların yer alması hâlinde uygulamaya göre düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.

Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir. Uygulama dersliğinin kontenjanı, öğretim programına göre kursiyerlerin eğitim alacağı ders araç ve gerecinin sayısı dikkate alınarak belirlenir. Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.

d) Tuvalet ve lavabolar: Bayan kursiyerler ile bayan öğretmenler için bir, erkek kursiyerler ile erkek öğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet ve lavabo bulunur.

Meslek liselerindeki alan ve dallarda faaliyette bulunan kurslar

MADDE 23

(1) Meslek liselerindeki alan ve dallarda kurs faaliyetinde bulunacak özel kurslarda, Meslek liselerindeki gibi araç ve gereçlerle donatılmış uygulama dersliği, laboratuvar ve atölye düzenlenir.

(2) Ayrıca, havacılık, denizcilik, otelcilik ve turizm kurs programları ile kursta uygulanacak diğer öğretim programında yer alan uygulama derslerinin kurs binası dışında açık alan, fabrika, liman gibi alanlarda yapılacağı belirtilmiş ise uygulama derslerini yapmak üzere kurs ile bu alanda hizmet veren resmî veya özel kuruluşlarla noterden onaylı yazılı anlaşmalar yapılır.

Altıncı Bölüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon MerkezleriEdit

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken bölümlerEdit

MADDE 24

(1) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunması gereken bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: En az 8 m2 olmalıdır. (Kontenjanı 100’den fazla olması hâlinde)

3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4- Görme engelli bireyler destek eğitim programı:

a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

5- İşitme engelli bireyler destek eğitim programı:

a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.

b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

Bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses yalıtımı sağlanmalıdır.

6- Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı:

a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 8 kontenjan verilir.

7- Dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı:

a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

8- Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı:

a)Fizyoterapi salonu: En az 20 m2 olmalıdır. Her birey için 10 m2 yer hesaplanarak salonun kontenjanı belirlenir ve salon kontenjanı 5’ten fazla olamaz.

9- Yaygın gelişimsel Bozukluklar destek eğitim programı:

a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 4 kontenjan verilir.

10- Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı:

a)Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. Her odaya bir kontenjan verilir.
b)Grup eğitim odası: En az 15 m2 olmalıdır. Her birey için 2,5 m2 yer hesaplanarak odanın kontenjanı belirlenir ve en fazla 10 kontenjan verilir.

11- Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Zihinsel özürlü, görme özürlü ve yaygın gelişimsel bozukluk program uygulayan merkezlerde) (Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde toplam alanı 15 m2 den az olmamak şartıyla ayrı ayrı da düzenlenebilir.)

12- Bireyselleştirilmiş eğitim programları geliştirme birimi odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

13- Görüşme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

14- Tuvalet ve lavabolar:

a)Her 20 birey için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan merkezlerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır. Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek bireyler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.

Çeşitli Hükümler

MADDE 25

(1) Bedensel engelli bireylere yönelik destek eğitim programı uygulayan kurumlarda, koridor, lavabo, yemekhane, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanları, tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenerek rampa, tutamak gibi ek önlemler alınır.

(2)Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir ve kaymayı önleyen bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima ile de yapılabilir.

(3)Görme engelliler destek eğitim programı uygulayan merkezlerin kurum girişi, koridor, derslik, lavabo, tuvalet, yönetim ve diğer bütün giriş yerleri ve varsa asansör kumanda düğmelerinde bulunan yazı ve rakamlar kabartma Braille alfabe yazısı ile yazılır.

Yedinci Bölüm Özel Öğrenci Etüt Eğitim MerkeziEdit

Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümlerEdit

MADDE 26

(1) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde) En az 10 m2 olmalıdır.

3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4- Derslik: Derslikler en az 20 m² büyüklüğünde olmalıdır. Dersliğe en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir.

5- Kitaplık

6- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

7- Tuvalet ve lavabolar:

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.

8- Uygulama dersliği: Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde uygulama dersliği, araç gereçle donatılmış ve en az 20 m2 olmalıdır. Uygulama dersliğine en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir.

9- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

Sekizinci Bölüm Hizmet İçi Eğitim Merkezleri

Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümlerEdit

MADDE 27

(1) Hizmet içi eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler: 1 - Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde) En az 10 m2 olmalıdır.

3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4- Derslik: En az 20 m² olmalıdır. Bir dersliğe 30 katılımcıdan fazla kontenjan verilmez. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.)

5- Tuvalet ve lavabolar:

a)Her 30 katılımcı için bir tuvalet ve lavabo, b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan hizmet içi eğitim merkezinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek katılımcılar ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Merkezde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.

Ancak, dersliği olmayan merkezlerde bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı iki tuvalet ve lavabo düzenlenmesi yeterlidir.

6- Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç ve gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.

Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim merkezinde istenir.

(Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.) Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.

7- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

8- Kitaplık

9- Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak koşuluyla katılımcı kontenjanı en çok otuz (30) olan hizmet içi eğitim merkezinde:

a)Müdür odası: En az 10 m² olmalıdır.
b)Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.
c)Derslik: En az 20 m² olmalıdır. (Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.)
ç) Uygulama dersliği: Hizmet içi eğitim merkezinde uygulanan öğretim programında uygulamaya

yönelik konuların yer alması hâlinde uygulamaya göre düzenlenmiş ve araç gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.

Öğretim programında uygulamaya yönelik konular olan hizmet içi eğitim merkezinde istenir.

(Hizmet içi eğitim faaliyetini katılımcının çalıştığı binada veya sözleşme yaparak ve millî eğitim müdürlüğünce uygun görülen mekânlarda yapacaklarda istenmez.) Uygulama dersliği olan öğretim programlarının teorik dersliğine kontenjan verilmez.

d)Tuvalet ve lavabolar: Bayan katılımcılar ile bayan öğretmenler için bir, erkek katılımcılar ile erkek öğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet ve lavabo bulunur.

Dokuzuncu Bölüm Uzaktan Öğretim Yapan KuruluşlarEdit

Uzaktan Öğretim Yapan KuruluşlarEdit

Uzaktan öğretim yapan kuruluşlarda bulunması gereken bölümler

MADDE 28

(1) Uzaktan öğretim yapan kuruluşlarda bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Yayın odası: Uzaktan öğretimi yapılacak programın araç gereç ve donanımı için yeterli büyüklükte olmalıdır.

3- Öğretmenler odası: (İsteğe bağlı) 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4- Yüzyüze eğitim uygulama dersliği: En az 15 m2 (Yüzyüze eğitim verecek kuruluşlarda), 5- Arşiv ve dosya odası: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.

6- Tuvalet ve lavabolar:

a)Her 30 katılımcı için bir tuvalet ve lavabo (Yüzyüze eğitim verecek kuruluşlarda),
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek katılımcılar ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurumda bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.

7- Kitaplık

Onuncu Bölüm Motorlu Taşıt Sürücüleri KurslarıEdit

Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümlerEdit

MADDE 29

(1) Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler: 1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan kurslarda) En az 10 m2 olmalıdır.

3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4- Derslik: En az 20 m² olmalıdır. En çok 30 kursiyere bir derslik olacak şekilde planlanır. Bir motorlu taşıt sürücüleri kursu; Trafik ve Çevre Bilgisi Dersliği, İlkyardım Dersliği ile Motor ve Araç Tekniği Dersliği grubundan meydana gelir. Kurum kontenjanı tespiti yapılırken derslik gruplarındaki en küçük dersliğin kontenjanı esas alınır. Kontenjan artırımında bulunmak isteyen kurumların gerekli araç gereçle donatılmış, standartlara uygun, en az üç derslikli bir grubun hazırlanması gerekir. Ancak kontenjan sabit kalmak koşuluyla gerekli araç gereçlerle donatılmış bir veya birden fazla Trafik ve Çevre Bilgisi, İlkyardım ile Motor ve Araç Tekniği dersliklerinin eklenmesi mümkündür.

5- Tuvalet ve lavabolar:

a)Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kursta bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.

6- Teneffüshane: Derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

7- Kitaplık

8- Direksiyon eğitim alanı: EK:1’deki projeye uygun olmalıdır.

Direksiyon eğitimi aracı

MADDE 30

(1) Direksiyon eğitim araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır. (“A1”, “A2”, “F” ve “H (Motosiklet) sınıfları hariç)

(2) Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın yedek pedallarına basıldığında sesli veya ışıklı uyarı veren alet bulunur.

a) Direksiyon eğitim araçları:

Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre; 1- “B” sertifika sınıfı için en az iki,

2- “A1”, “A2”, “C”, “D”, “E”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim aracı bulunur.

3- “A2”, “B”, “C” ve “E” sertifika sınıfı direksiyon eğitim araçlarının kurucu adına kayıtlı; “A1”, “D” ve “F” sertifika sınıfları için kullanılacak direksiyon eğitim araçları kurucu adına kayıtlı veya kiralık; “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sertifika sınıfı direksiyon eğitim aracı kurucu adına kayıtlı veya kiralık ya da kursiyer adına kayıtlı olabilir.

“G” sınıfı sertifikada; özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında “G” sınıfı sertifika programının sadece Trafik ve Çevre Bilgisi ve İlkyardım Bilgisi dersi verildiğinden “G” sınıfı için direksiyon eğitim aracı bulundurulmaz.

Direksiyon eğitim alanı

MADDE 31

(1) Direksiyon eğitim alanı EK:1’deki projeye uygun şekilde yapılmalıdır.

a)Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veya stabilize (belli büyüklükteki elekten geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olmalıdır.
b)“A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sınıfı sertifika verecek kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m², yol genişlikleri de 7 m. olmalıdır.
c)“C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü sertifikası için 10.000 m², yol genişliği ise 7 m. olmalıdır. Alanın 10.000 m² den fazla olması hâlinde yol genişliği 9 m. olmalıdır.
ç) Sertifika sınıflarına göre 5.000 veya 10.000 m² lik alanlar en çok iki kurum tarafından kullanılabilir.
d)Sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi veren motorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 5.000 m² alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m² alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi verecek her bir kurum için 5.000 m² alan istenir.
e)“C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika eğitimi veren motorlu taşıt sürücüleri kursunun direksiyon eğitim alanının, ikiden fazla kurum tarafından kullanılabilmesi için 10.000 m² alana ilave olarak; sadece “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (Motosiklet)” veya “H (Otomobil)” sınıfı sertifika eğitimi veren her bir kurum için 2.500 m² alan; “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika verecek her bir kurum için 5.000 m² alan istenir. Hesaplama sonucu ortaya çıkan küsuratlar dikkate alınmaz.

(2) En fazla iki kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanındaki sosyal dinlenme tesisinde bulunması gereken birimler ve araç gereçler;

a)Yönetici ve öğreticilerin dinlenme yeri, en az 6 m² olmalıdır.
b)Kursiyer dinlenme yeri, en az 15 m² olmalıdır.
c)Kantin ihtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.
ç) Şehir kanalizasyonuna bağlı veya foseptik çukuru bulunan en az iki tuvalet (bay - bayan),
d)Şehrin su şebekesine bağlı su tesisatının döşenmesi veya tesiste, kapalı ve musluklu kaplarda su bulundurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
e)Sosyal dinlenme tesisleri; Betonarme, karkas, prefabrik, konteyner ve benzeri malzemeden yapılmalı, çatılı olmalı veya mevsim koşullarına uygun tedbirler alınmalıdır.

(3) Direksiyon eğitim alanı aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde ışıklandırılmalıdır.

a)Ortalama parıltı Lo (cd/m²)01,2 dir.
b)Parıltının bileşke düzgünlük faktörü Uo00,4 dür.
c)Parıltının boyuna düzgünlük faktörü UL00,5 dir.
ç) Aydınlatma galvanizli boru direk, beton direk, empreyeli ağaç direk veya tercihen demir direk kullanılmalıdır.
d)Havai çıplak iletken hat veya tercihen yer altı hattı çekilmelidir.
e)Armatürler en az 125 civa buharında olmalıdır.
f)TSE 4019’a göre düzenlenmiş ilkyardım çantası bulunmalıdır.

(4) İki kurumdan fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanlarında:

a)Altı kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 20 m2, tuvalet sayısı da üç olmalıdır.
b)Altıdan on kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 30 m2, tuvalet sayısı da dört olmalıdır.
c)Ondan yirmi kuruma kadar kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinin kursiyer dinlenme yeri en az 45 m2, tuvalet sayısı da altı olmalıdır.
ç) Yirmiden çok kurum tarafından kullanılacak sosyal dinlenme tesislerinde yukarıda belirtilen ölçü ve sayılara ilave olarak her on kurum için en az 5 m2 kursiyer dinlenme yeri, en az bir tuvalet istenir.

Onbirinci BölümEdit

Son HükümlerEdit

Kurumların bölümlerinde bulunması gereken araç gereçler

MADDE 32

(1) Yönetim ve diğer odalarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.

(2)Derslik ve diğer ders yapılan alanlarda; Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile programlarda belirtilen araç gereç bulunur.

(3)Yatakhane, kütüphane, mutfak ve benzeri bölümlerde ihtiyaç duyulan donatım malzemesi ile araç gereç bulunur.

(4)Meslek liselerinde uygulanacak programlara uygun standart donatım listesine göre atölye ve laboratuvarlar düzenlenir.

İsteğe bağlı olarak düzenlenebilecek bölümler

MADDE 33- (1) Kurum yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında ihtiyaç duyulması hâlinde isteğe bağlı olarak; kurucu, kurucu temsilcisi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, ziyaretçi, sağlık, zümre, çocuk bakımı, büro hizmetleri, bilişim teknolojisi, araç gereç, yardımcı hizmetli odaları ve mutfak, kantin, depo, ambar, konferans salonu gibi bölümler de oluşturulabilir. Ayrıca 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olmak şartıyla farklı bölümler de düzenlenebilir.

Bölümlerin ölçümü ve kontenjan tespiti

MADDE 34

(1) Alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya tamamlanır.

(2) Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve üzeri sayılar, bir üst tam sayı olarak değerlendirilir.

Mevcut kurumlar

MADDE 35

(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurumlarından kontenjan artırımına yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde bu Yönergede belirtilen standartlar uygulanacaktır. Ancak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında binası koruma altına alınarak kültür varlığı olarak tescilli olan kurumlarda bu Yönergede belirtilen pencere, kapı, koridor için belirlenen standartlar aranmaz.

Kaldırılan Mevzuat

MADDE 36

(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5/3/2010 tarihli ve 1930 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi” ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

Okul binaları

Geçici Madde 1

(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan okullar ile özel eğitim okullarının kurucuları 15/07/2015 tarihine kadar okul binalarını bu Yönergenin 14 üncü, özel eğitim okulları ise 17 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirmek zorundadırlar.

(2)Belirtilen sürede kurum binalarında gerekli düzenlemeyi yapmayan okullar Bakanlık tarafından öğrenci sayıları dikkate alınarak re’sen mevcut okullardan birine dönüştürülür.

(3)Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel akşam liselerinin kurucularından, kurumlarını 2012-2013 öğretim yılı sonuna kadar şartlara uygun hâle getirmeyenlerin kurumları kapatılır.

Özürlülerin kurumlara erişebilirliği

Geçici Madde 2

(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda belirtilen sürede kurumlarını özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek zorundadırlar.

Yürürlük MADDE 37

(1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38

(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Direksiyon Eğitim Alanı PlanıEdit

Direksiyon Eğitim Alanı Planı

Not:

1- Yol aplikasyonu sonunda adaların boyutları belirlenecek.

2- Yollardan bir kesimde % 5-7 iniş eğim, % 5-7 çıkış eğimi olacak.

3- Uygun bir yere demiryolu geçidi yapılacak.

4- Arazinin geometrik yapısına göre yol konumları değişik olabilecek

5- A1, A2, B ve F sürücü sertifikaları için direksiyon eğitim alanı en az 5000 m2 , yol genişlikleri 7 m olacaktır.'

6- D, C, E sürücü sertifikaları için direksiyon eğitim alanı en az 10.000 m2 , yol genişlikleri 7 m olacaktır. Alan 10.000 m2 den büyükse yol genişliği 9 m olacaktır.


7- Direksiyon eğitim alanının yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerin oluşturulması şartıyla dikdörtgen veya kare şeklinde olma zorunluluğu bulunmamaktadır.'

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.