FANDOM


Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 • Madde 1

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.

 • “g) Kurum : Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim yabancı, azınlık ve özel eğitim okullarından Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara ve Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre grubu belirlenen okulları, milletlerarası özel öğretim kurumları, çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,”
 • “n) Dönüşüm programı : 14/3/2014 tarihi itibariyle Kanun hükümlerine göre dershane veya öğrenci etüt eğitim merkezi olarak faaliyet göstermekte iken 1/9/2015 tarihine kadar özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenlerin başvuru süreçlerinin, değerlendirme kriterlerinin, kurucuların dönüşmek istedikleri okul ve kurum ile dönüşümü tamamlayacakları süreye ilişkin taahhütlerinin yer aldığı programı,”
 • “o) Temel Lise: Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında dönüşüm programına alınan kurumların kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eden ortaöğretim özel okullarını,”
 • Madde 2

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “belirlendiği” ibaresinden sonra gelmek üzere “genel kurul veya” ibaresi eklenmiş, (d), (h) ve (i) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan “Anadolu sağlık meslek lisesi” ibaresi “Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı” şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına (o) ve (ö) bentleri eklenmiştir.

 • “d) Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si”
 • “h) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise binanın tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak anaokullarının bahçe kullanımı için kat malikleri kurulu muvafakat belgesi. (Belgede her kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatlerine ilişkin imzaları ile binanın kaç daireli olduğu ve imzaların kat sahibi veya vekillerine ait olduğuna ilişkin apartman yöneticisinin imzası bulunur.)”
 • “i) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okulla aynı il sınırları içerisinde, okula kara yolu ile uzaklığı 30 km’yi geçmeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve okulun alan ve dallarına esas teşkil eden meslek gruplarına göre görevli sağlık personeli sayılarının da belirtildiği hastane/hastanelerle yapacakları, en az 10 yıl süreli ve il sağlık müdürlüğünce onaylı protokol.”
 • “o) Dönüşüm programına alınan kurumlardan dönüşüm programına alındığına ilişkin Genel Müdürlükçe düzenlenecek Dönüşüm Programı Kabul Formu (Ek-14).”
 • “ö) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda okul açmak amacıyla başvuran kurucular 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar okul binalarını Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara uygun hale getireceğine veya standartlara uygun başka bir binaya nakil yapacağına ilişkin noter onaylı dönüşüm taahhütnamesi.”

“(4) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan veya her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığının tespiti hâlinde söz konusu yerler 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.”

 • Madde 3

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “birer” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “(EK-3)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve (EK-3/A)” ibaresi eklenmiş ve aşağıdaki yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralar eklenmiştir.

“(1) Yapılan müracaatın; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlara, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne ve gruplarına göre Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara, 3/4/2004 tarihli ve 25422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce en az iki maarif müfettişi, maarif müfettişi sayısı beş ve daha az olan illerde ise bir maarif müfettişi ile bir şube müdürü görevlendirilir.”

“(2) Maarif müfettişlerince görevlendirme onay tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde düzenlenen inceleme raporunda, kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, okullara ilişkin dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Diğer kurumlara ise valilikçe beş iş günü içinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2) ve (EK-2/A) düzenlenir.”

“(7) Okulların grupları, Genel Müdürlükçe belirlenen bina standartlarına göre bir yıllık geçici süre için belirlenerek kurum açma izninde (EK-3/A) belirtilir. Bir yıllık süre içinde Genel Müdürlükçe belirlenen ve internet sayfasında yayınlanan Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre Genel Müdürlükçe veya maarif müfettişlerince yapılan denetim sonucunda düzenlenecek rapor doğrultusunda valiliğin uygun görüşü de dikkate alınarak hazırlanan sertifikaya göre okulun grubu belirlenerek kurum açma izni (EK-3/B) yeniden düzenlenir.”

“(8) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdürecek olan okulların 1/9/2015 tarihine kadar kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almış olmaları gerekir.”

“(9) Dönüşüm programına alınan kurumlardan okul için düzenlenen kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldığı tarih itibari ile mevcut kurumlarının kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir.”

 • Madde 4

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Edit

“(1) Kurumlara, 1739 sayılı Kanun da belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan ve Türkçe ad verilir. Yabancı ve milletlerarası okullar hariç, diğer kurumlara ülke, millet, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez.”

 • Madde 5

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(3) Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilir.”

“(4) Geçici kapatma cezaları okullarda ders yılı bitiminden, diğer kurumlarda ise verildiği ayı izleyen ayın birinci iş gününden itibaren uygulanır. Geçici kapatma cezası verilen kurumlar bu süre içerisinde eğitim öğretim faaliyeti ve öğrenci/kursiyer kaydı yapamazlar.”

 • Madde 6

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Akşam liselerinde hafta içi saat 17.00’den sonra öğretim yapılır. Okulda cumartesi günleri de öğretim faaliyeti yapılması halinde buna ilişkin haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgeler, valilikten izin alınarak uygulanır.”

“(4) Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve uzaktan öğretim yapan kuruluşlar yıllık çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini ve eğitim personelinin listesini valiliğe gönderir.”

“(5) Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar dışındaki tüm okullarda normal öğretim yapılır ve öğretim seviyesine göre dengi resmî okullardaki ders saati süresi uygulanması esas alınır. Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde farklı uygulamalar da yapılabilir.”

 • Madde 7

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

 • “b) İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu ve özel eğitim okulu kullanım hakkının tamamı okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olan binalarda açılır.”
 • “c) Okullar,

1) Bahçesi bulunan inşaat ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi okul binası olarak alınan müstakil binalarda ya da bahçe içerisinde tamamı okul olarak kullanılan aynı binanın birbirine geçişi olmayan farklı bloklarında okulöncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, fen ve sosyal bilimler liseleri ile diğer ortaöğretim kurumlarından sadece biri,

2) Bahçesi bulunan ve müstakil binalarda; okulöncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul ya da ortaokul ve ortaöğretim okulu veyahut birden fazla ortaöğretim okulu (fen ve sosyal bilimler liseleri hariç) birlikte,

3) Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara uygun ölçülerde bahçesi bulunmayan okulöncesi eğitim, ilkokul, ortaokul veya Anadolu lisesinden sadece biri en az 250 m2 bahçesi bulunan müstakil binalarda,

4) Dönüşüm programına alınan kurumlardan faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek olan okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve temel lise türünden sadece biri mevcut binalarında veya farklı binalarda

açılabilir. Yukarıdaki şartlar dikkate alınarak okullar standart alanlarına göre gruplandırılır.”

 • “ç) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bahçesi bulunan ve müstakil binalarda, diğer kurumlar ise bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda olması gerekir.”

“(2) Binanın zemin katının dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında kurum açılacak binalarda asansör bulunması gerekir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması zorunludur.”

 • Madde 8

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Okul öncesi eğitim kurumları” ibaresi “Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda açılan okullar ile okul öncesi eğitim kurumları” ibaresi olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Aynı kurucuya ait kurumlardan sadece okulların belirli bölümleri birlikte kullanılabilir. Aynı kurucu tarafından farklı seviyelerde okulların aynı binada açılmak istenmesi durumunda; giriş-çıkış, merdiven, oyun bahçesi, tuvalet ve lavabolar her okul için ayrı düzenlenir. Ancak, ilkokul ve ortaokul veya ortaokulla ortaöğretim okulunun aynı binada açılmak istenmesi durumunda; tuvalet ve lavabolar her okul için ayrı ayrı düzenlenir. Aynı katta birden fazla okul açılamaz. Milletlerarası okullar diğer okullarla aynı binada bulunamaz. Aynı binada aynı kurucu tarafından başka bir okul açılabilmesi için kurucu veya kurucu temsilcisi bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (d), (e), (g), (ğ), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerle müracaat eder. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre valilikçe gerekli inceleme yapılarak açılması uygun görülen okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun görülen okullara, beş iş günü içinde yine Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. Bu süre, valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş kayıt tarihinden itibaren hesaplanır.”

 • Madde 9

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumuna program ilavesi yaptırmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi;

 • a) Dilekçe,
 • b) Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si,
 • c) Okullar dışındaki kurumlara ilave edilecek öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı,
 • ç) Programa ait araç ve gereç listesi,
 • d) Okullara ilave edilecek her program için en az dört derslik ve uygulama derslikleri,
 • e) Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı ile valiliğe başvurur.”

“(3) Yapılan inceleme sonucunda program ilavesinde sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, okullar dışındaki kurumlara beş iş günü içinde valilikçe program ilavesi yapılarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2) düzenlenir. Okullarda ise hazırlanan dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça okullara beş iş günü içinde kurum açma izni (EK-3/A) düzenlenir.”

 • Madde 10

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 • “a) Kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı,”
 • Madde 11

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(EK-2) veya (EK-3)” ibareleri “(EK-2) ve (EK-2/A) veya (EK-3), (EK-3/A) ve (EK-3/B)” olarak değiştirilmiştir.

 • Madde 12

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 • Madde 19

(1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda ücretli veya ücretsiz, kısa süreli geçici ve Kanun kapsamına girmeyen eğitim içerikli kültürel faaliyetler kaymakamlıktan veya valilikten izin alınarak yapılabilir.”

 • Madde 13

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci, ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Kurucunun veya kurucu temsilcisinin kademeli kapatma talebi üzerine ya da Bakanlıkça hakkında kademeli kapatma kararı verilen okul, kararın verildiği tarihi takip eden öğretim yılından itibaren ve ilk sınıfından başlamak üzere okulun mevcut öğrencileri normal süresi içinde mezun oluncaya veya nakil ve diğer nedenlerle ayrılıncaya kadar kademeli olarak kapatılır.”

“(2) Hakkında Bakanlıkça kademeli kapatma kararı verilen okulun, kapatılmamış sınıflarına naklen öğrenci alınabilir.”

“(3) Bakanlıkça sürekli kapatma kararı verilen okullar hakkında kademeli kapatma uygulanamaz.”

 • Madde 14

Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her kurumun bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. Ancak, bir kurucuya ait aynı bina veya kampüste bulunan (Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar hariç);

 • a) Okul öncesi eğitim kurumu ile ilkokul ve ortaokul,
 • b) Ortaokul ile lise,
 • c) Birden fazla ortaöğretim okulu

bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen okullarda her kurum veya kısım için ayrı ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir. Bir kurucuya ait aynı il sınırları içerisinde bulunan okulların eğitim ve öğretim dışındaki yönetim ve organizasyon planlaması için kurucu tarafından ihtiyaca göre personel görevlendirilebilir.”

“(4) Birden fazla kurumu bulunan kurucu, kurumları arasındaki koordinasyonu ve kurumlarda eğitim öğretimin kaliteli olarak sürdürülmesi, öğrenci/kursiyerlerin en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlamak üzere, en az lisans mezunu olup kamu veya özel sektörde iki yıldan az olmamak kaydıyla yöneticilik görevi yapmış olanlardan genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirebilir. Yabancı okullar ve milletlerarası özel öğretim kurumları dışındaki kurumlarda görevlendirilen genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, kurumlarda yürütülen tüm iş ve işlemlerden kurum müdürü ile birlikte sorumludur.”

 • Madde 15

Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin iki, dört ve beş numaralı alt bentleri ile (ç) bendinin üçüncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Aynı bina veya kampüste bulunan okullar dışında diğer okullarda isteğe bağlı olarak müdür yardımcısı,”

“4) Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokullarda öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara rehber öğretmen,”

“5) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenci sayısının 500 ve daha fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen,”

“3) Kurumun faaliyet göstereceği sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif alanların her biri için ayrı ayrı öğretmen, uzman öğretici ve/veya usta öğretici,”

 • Madde 16

Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “eğitim personelinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve diğer personelin” ibaresi eklenmiş, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Okullarda görevli öğretmenler ile ders saati ücretli olarak görevlendirilen uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir. Mesleki ve teknik liseler ile okul öncesi eğitim kurumlarında ise öğretmenler ile ders saati ücretli olarak görevlendirilen uzman öğreticilerin toplam haftalık ders saati sayısı dengi resmî örgün eğitim kurumunda eğitim personelinin girebileceği aylık karşılığı ve ders saat ücretli girebileceği toplam ders saati sayısını geçemez. Okul öncesi eğitim kurumlarından derslik sayısı üçten az olan okullarda okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültelerden mezun olan okul müdürü tam gün ders okutabilir.”

“(6) Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat, diğer kurumlarda görevli yöneticiler ise haftada toplam 12 saat ders okutabilir.”

“(7) Kurumlarda, hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olma şartı aranır. Hizmet satın alınan işletme tarafından kurumda istihdam edilen personelin belgeleri en geç üç gün içerisinde kurum yönetimine teslim edilir ve kurum yönetimince saklanır.”

 • Madde 17

Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkra eklenmiştir.

“1) Alanında eğitim aldığına ilişkin Bakanlıkça kabul edilen belge veya sertifikası ile lisans mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,”

“ (2) Ön izin belgesi için istenen belgeler, kurum yetkilisince millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Valiliklerce şartları taşıdığı anlaşılanların beş iş günü içerisinde ön izin talepleri Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça şartları taşıyanlara beş iş günü içinde ön izin belgesi düzenlenerek ilgili valiliklere gönderilir. Yabancı uyruklu öğretmen ve uzman öğreticinin yurt dışından alınmış lisans ve lisansüstü diploma veya diploma yerine geçen belgesinin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge istenir. Ancak öğretmenin ülkesinin resmi makamlarından öğretmen olduğuna ilişkin resmi belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri olması halinde Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi istenmez. Yabancı uyruklu usta öğreticiye ait diploma veya diploma yerine geçen belgeler, Genel Müdürlükçe Yükseköğretim Kuruluna gönderilerek ilgilinin mezun olduğu yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi istenir.”

“(3) Yabancı uyruklu usta öğreticinin diplomasına sahip olduğu yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmadığının bildirilmesi durumunda, Bakanlık, çalışma izninin iptali için durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Ayrıca gereği ilgili valilikten istenir.”

“(6) Yabancı uyruklu eğitim personeline şartlarını taşıdığı sadece bir alanda ve bir kurumda görev verilir.”

 • Madde 18

Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İlkokullarda sınıf öğretmenliği esas olmakla birlikte özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir. İlkokul dördüncü sınıflarda sınıf öğretmeni bulunması şartıyla ayrıca alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.”

 • Madde 19

Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen usta öğreticiler ile diğer okullarda ders saati ücretli olarak görevlendirilen uzman öğreticiler bağımsız olarak derse girebilir. Okullarda görevlendirilen usta öğreticiler ise dersin öğretmeniyle birlikte haftada 40 saate kadar derse girebilirler.”

 • Madde 20

Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya ilköğretim okulu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 • “b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,”
 • “a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,”
 • Madde 21

Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan “veya kaymakamlıktan geçici olur veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 • “b) Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen dışındaki eğitim personeline, başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilir. Eğitim personelinin toplam ders saati sayısı kurumlarda 40 saati geçemez. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile okul öncesi eğitim kurumlarında ise eğitim personelinin toplam haftalık ders saati sayısı asıl görevli aylık ücretli olarak çalıştığı kurumun dengi resmî örgün veya yaygın eğitim kurumunda eğitim personelinin girebileceği ders saati sayısını geçemez.”
 • “c) Eğitim personeli olarak görev yapma nitelik ve şartlarını taşıyan ve herhangi bir kurumda çalışmayanlara kurumlarda haftada 40 saati, mesleki ve teknik liseler ile okul öncesi eğitim kurumlarında ise dengi resmî okul öğretmenlerinin haftada girebileceği ders saati kadar ücretli olarak görev verilebilir. Eğitim personeli olma nitelik ve şartlarını taşıyan ve özel sektörde çalışanlara iş yerlerinin izni ile haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.”
 • Madde 22

Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı,”

 • Madde 23

Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile altıncı fıkrasında yer alan “veya geçici olurun” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 • Madde 24

Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrılış onayı düzenlenenlere altı ay geçmeden aynı kurumda görev verilmez.”

“(3) Zorunlu sebeplerle müdürlüğün boşalması hâlinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve şartlarını haiz biri, valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilir. Vekâlet süresi üç aydan fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz. Vekâleten görevlendirilenler, vekâlet ettikleri personelin haftada girebileceği ders saati kadar derse girebilirler.”

 • Madde 25

Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.

“(3) Okullar dışındaki diğer kurumlarda, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları uygulanır. Kurslarda ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde eğitim verilemez. Kurslar ve hizmet içi eğitim merkezlerinde düzenlenecek 20 ders saatini geçmeyen kurs faaliyeti dışındaki diğer etkinliklerin programları, millî eğitim müdürlüğünce uygun bulunması durumunda gerçekleştirilir.”

“(4) Kurslar, uzaktan öğretim kurumları ve hizmet içi eğitim merkezlerinde öğrenci ve kursiyer başarısının tespitine ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir. Kurslar, uzaktan öğretim kurumları ve hizmet içi eğitim merkezlerinde sınavlarda başarı gösterenlere Bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) düzenlenen Kurs Bitirme Belgesi (EK-6) düzenlenir.”

“(7) Okullarda haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dışında ve/veya cumartesi günleri kendi öğrencileri için valilik izni ile derslere takviye kursları açılabilir.”

“(8) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, öğrencilerin gelişim düzeyleri, ilgileri dikkate alınarak haftalık eğitimlerinin en az yüzde ellisi sosyal, kültürel, sanatsal veya sportif alanlarda verilir.”

 • Madde 26

Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 30, diğer okullarda ise 24’ten fazla olamaz.”

“(3) Kanunun ek birinci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği verilebilmesi için e-okulda o derslikte en az 12 öğrenci kayıtlı olması gerekir.”

 • Madde 27

Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Özel okullarda Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde eğitim ve öğretim yapılabilir. Bu okullarda:

 • a) Farklı dil ve lehçelerde okutulacak dersler Bakanlıkça belirlenir.
 • b) Okulun seviyesine göre Bakanlıkça onaylanan dersler ve öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgeleri uygulanır.”
 • Madde 28

Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının ilk paragrafı ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle ve aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiş, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Okullardan, kayıt bölgesi şartı dışında dengi resmî okulların tabi oldukları yönetmelik hükümlerini uygulayacaklar, ayrıca kurum yönetmeliği düzenlemezler. Ortaöğretim okullarına öğrenci kaydı ve nakli başvuru öncelik sırasına göre veya ortaöğretime yerleştirmeye esas puana göre yapılır.”

“Dengi resmî okulların tabi oldukları yönetmelik hükümlerinden farklı uygulama yapmak isteyen okullar, Bakanlık tarafından onaylı kurum yönetmeliklerine göre kayıt ve nakil işlemlerini gerçekleştirirler. Ortaöğretim okullarına öncelikle aynı kurucunun ortaokulundan mezun olanlar, başvuru öncelik sırası veya ortaöğretime yerleştirmeye esas puanlarına göre yerleştirilir. Bu durumdaki okullar tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulacak kurum yönetmelik taslaklarında;”

“c) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sağlık hizmetleri alanında her sınıf düzeyindeki öğrenci sayısı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen protokolde yer alan hastanede görevli meslek gruplarına göre sağlık personeli sayılarının yarısını geçemez. Ayrıca, her asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeni için dokuzuncu sınıflar hariç en fazla iki şubeye öğrenci kaydı yapılabilir.”

“d) Temel liselerin dokuzuncu sınıfına, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirenlerin kaydı yapılır. Dokuzuncu ve diğer sınıflarına ise aynı veya farklı program uygulayan ortaöğretim okullarından öğrenci nakil ve geçişleri yapılır.”

“Dönüşüm programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde otuzunu geçemez. Okuldaki toplam öğrenci sayısı da kurum kontenjanından fazla olamaz.”

“(11) Özel öğretim kurumlarının öğrenci ve kursiyer kayıtları MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüller üzerinden yapılır.”

“(9) Öğrenci etüt eğitim merkezlerine 12 yaş ve altındaki öğrencilerin kaydında; T.C. kimlik numarası, öğrenci belgesi veya kurumca onaylı örneği istenir.”

 • Madde 29

Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin başlığı “Merkezi ortak sınavlar” olarak değiştirilmiş ve birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 • Madde 30

Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlar, Kanunun 12 nci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. Ancak, okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen eğitim ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir.”

 • Madde 31

Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde yer alan “yetiştirme” ibaresi “takviye” olarak değiştirilmiştir.

 • Madde 32

Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Dershaneler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Kurumlarda eğitim ücreti kurum adına açılan ve Bakanlığa/valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir. Özel öğretim kurumları tarafından öğrenci ve kursiyerden alınan öğrenim ücretleri MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.”

 • Madde 33

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.”

 • Madde 34

Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir.”

“(3) Kurumlara, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyer başvurusu olmaması veya başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları 58 inci maddeye uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. Bunun mümkün olmaması hâlinde de ücretsiz okuyacak öğrenci ve kursiyerler kurum tarafından belirlenir.”

 • Madde 35

Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlarda ücretsiz veya indirim uygulanarak okumak için başvuracak öğrenci ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır.”

“(2) Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklardan, ayrıca Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların mensubu olduğu kurumdan alınacak harp veya vazife malulü olduğunu gösterir belge istenir.”

 • Madde 36

Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.”

 • Madde 37

Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “okul ve dershanelerde” ibaresi “okullarda” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 • Madde 38

Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Okullar, ücretsiz okuma hakkını kazanan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocukları, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutur.”

 • Madde 39

Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(3) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında burslu öğrenci/kursiyere maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenemez.”

“(5) Kurumda, öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci veya kursiyerler başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilemez.”

 • Madde 40

Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğretim kurumlarında burslu okuma hakkı kazanan öğrenci ve kursiyerler MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenir.”

 • Madde 41

Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 • Madde 64

(1) Özel öğretim kurumlarındaki eğitim personeli, diğer personel, öğrenci ve kursiyerlerin kılık ve kıyafetlerinin sade ve temiz olması gerekir.”

 • Madde 42

Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesine aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) Özel öğretim kurumları, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıkları tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde denetlenir. Bu denetim, kurumun açılışında inceleme raporunu düzenleyen maarif müfettişlerince yapılamaz.”

“(3) Özel Okullar Değerlendirme Yönergesine göre yapılan denetimler sonucunda durumunda değişiklik olduğu tespit edilen okulların grupları durumuna uygun grupla değiştirilir.”

“(4) Dönüşüm programına alınan okullar ve diğer özel öğretim kurumları maarif müfettişlerince her yıl denetlenir.”

 • Madde 43

Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ağustos” ibaresi “Temmuz” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin % 35’i Kasım, % 35’i Şubat ve % 30’u da Haziran aylarında okula ödenir.”

 • Madde 44

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Kanunun Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim desteği

 • Ek Madde 2

(1) Kanunun Ek-1 inci maddesine göre her yıl Temmuz ayında Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde illere göre belirlenen sayıdaki öğrenciler için (Ek-10) de yer alan okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Tebliğde; her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak belirlenir.

(2) Eğitim ve öğretim desteği, okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden yaşları 48-66 ay arasında olmak üzere en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince, diğer okullarda ise okulun öğretim süresi kadar verilir. Nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise eğitim ve öğretim desteği süresi okulun kalan öğretim süresinden fazla olamaz.

(3) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen okullar ve öğrenciler Ağustos ayının ilk haftası içerisinde, MEBBİS’te oluşturulan modül üzerinden müracaat ederler. Eğitim ve öğretim desteği verilecek okullar ve asil öğrenciler ile bu öğrenci sayısının yüzde onu kadar yedek öğrenci, Eylül ayının ilk iş gününe kadar Ek-11 ve Ek-12’deki formlara göre tespit edilir.

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak okullar ve öğrenciler Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur.

(4) Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, MEBBİS’te oluşturulan modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir.

(5) Öğrencinin, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanabilmesi için, Eylül ayının son iş gününe kadar okula kaydının veya naklinin yapılmış olması gerekir. İle ayrılan eğitim ve öğretim desteği alacak öğrenci sayısının tamamının kullanılmaması durumunda, ailesi sağlık veya zorunlu bir nedenle nakil olan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlandırılabilir.

(6) Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencinin uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olması gerekir.

(7) Bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi kapsamında eğitim öğretim desteği verilen okullar ile ücretsiz veya burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez.

(8) Tespit edilen okulların dersliklerine göre eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrenci sayıları, okulun Eylül ayının üçüncü iş günü dersliklerinde kayıtlı olan öğrenci sayıları esas alınarak belirlenir.

(9) Ek-11 ve Ek-12’deki formlara göre yapılacak değerlendirmede eşitlik olması durumunda, derslik düzeyinde boş kontenjanı fazla olan okullar, öğrencilerde ise öncelikle bir önceki yılın yıl sonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan tercih edilir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilir.

(10) Söz konusu eğitim ve öğretim desteğini sunan ve yararlananlardan gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet verenler hakkında Kanunun Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(11) Bir eğitim ve öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteğinin % 35’i Kasım, % 35’i Şubat ve % 30’u da Haziran aylarında okula ödenir.”

 • Madde 45

Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 • Madde 46

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Dönüşüm programına başvuru, değerlendirme, programa alınma, programdan çıkarılmaEdit

 • Geçici Madde 5

(1) 14/3/2014 tarihinde faal olan dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri kurucularından isteyenler dönüşüm programına başvurabilecektir.

(2) Başvurular, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 2/6/2014 tarihinden itibaren Bakanlıkça belirlenen dönemler halinde 1/9/2015 tarihine kadar MEBBİS’te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden yapılır. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yetkili genel kurul veya yönetim kurulunca yetkilendirilen kurucu temsilcisi müracaat eder.

(3) Modül üzerinden onaylanan başvurular, Genel Müdürlükte oluşturulan inceleme ve değerlendirme komisyonunca Dönüşüm Programı Değerlendirme Formuna (Ek-13) göre değerlendirilerek, her bir kurum için Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı oluşturulur. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yapılan başvurunun Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı, yeni tüzel kişiliği oluşturan kurumlardan en yüksek olanının puanıdır. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda uygun görülen ve dönüşüm programına alınan kurumlar için Dönüşüm Programı Kabul Formu (Ek-14) düzenlenir.

(4) Dönüşüm Programına alınan kurumların kurucu/kurucu temsilcilerinden başvuru esnasında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kurumlar dönüşüm programından çıkartılır. Bu kurumların kurucularına 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmez.

(5) Dönüşüm programına başvuru ve diğer iş ve işlemler Bakanlıkça yayınlanan 5580 sayılı Kanun Kapsamında 14/3/2014 Tarihinde Faal Olan Dershaneler ile Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşüm Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda belirlenir.

(6) Bir araya gelip yeni bir şirket tüzel kişiliği oluşturarak dönüşüm programına başvurmak üzere aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucuları için 22 nci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan hüküm uygulanmaz.

(7) Dönüşüm programına başvuran kurumların dönüşmeyi taahhüt ettikleri kurum, örgün eğitim kurumu değilse Kanunda ön görülen desteklerden yararlanamaz.”

 • “Geçici Madde 6

(1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruma kayıtları yapılan ve ücretleri tahsil edilen öğrenciler hakkında 55 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.”

 • “Geçici Madde 7

(1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kontenjan değişikliğini gerektiren herhangi bir başvurusu olmaması durumunda 51 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz.”

 • “Geçici Madde 8

(1) Okullarda, 2014-2015 öğretim yılında Pazar günleri kendi öğrencileri için valilik izni ile derslere takviye kursları açılabilir.”

 • Madde 47

Aynı Yönetmelikte geçen “il eğitim denetmeni” ibareleri “maarif müfettişi”, “il eğitim denetmenleri” ibareleri “maarif müfettişleri”, “il eğitim denetmenlerince” ibareleri “maarif müfettişlerince” olarak değiştirilmiş ve “millî eğitim denetçileri” ibareleri Yönetmelik metninden çıkartılmıştır.

 • Madde 48

Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-1), (Ek-2), (Ek-3), (Ek-5), (Ek-7) ve (Ek-8) ekteki şekilde değiştirilmiş ve (Ek-2/A), (Ek-3/A), (Ek-3/B), (Ek-10), (Ek-11), (Ek-12), (Ek-13) ve (Ek-14) eklenmiştir.

 • Madde 49

Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 • Madde 71

(1) Bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları, 51 inci maddesinin on birinci fıkrası, 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ve 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 1/9/2014 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

 • Madde 50

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 • Madde 51

Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Yönetmeliğin EkleriEdit

Ek-1

...............................................................

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü) Aşağıda Belirttiğim Özel Öğretim Kurumuna Ait Bilgiler Tam Ve Doğru Olarak Tarafımdan

Doldurulmuş Olup Kurum Açma İzni İle İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Almak İstiyorum. Gereğini Arz Ederim.

 • Kurucu Veya Kurucu Temsilcisinin
 • Adı, Soyadı, Tarih, İmza
 • Özel Öğretim Kurumu Açacaklar İçin Başvuru Formu
 • Özel Öğretim Kurumu Açacak Olan Tüzel Kişi Gerçek Kişi
 • Tüzel Kişiye Ait Bilgiler Gerçek Kişiye Ait Bilgiler
 • Tüzel Kişinin Adı
 • Vergi No T.C. Kimlik No
 • Kurucu Temsilcisinin
 • Adı Ve Soyadı Vergi No
 • T.C. Kimlik No Adı Ve Soyadı
 • Baba Adı Ana Adı Baba Adı Ana Adı
 • Doğum Yeri Doğum Tarihi Doğum Yeri Doğum Tarihi
 • Kurumun Türü
 • Kurumun Adı
 • Uygulanacak Program
 • Programın Süresi
 • Adresi
 • Telefon / Faks No / E-Mail
 • Kurumun Binası *Kendisinin
 • Kiralık
 • Kurumun Hitap Ettiği Yaş Grubu
 • Öğrenci
 • Yetişkin
 • Öğretim Şekli
 • Yatılı
 • Gündüzlü
 • Yatılılık Durumu
 • Kız
 • Erkek


Ekler:

1- Adli Sicil Beyanı

2- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayımlanmış Ana Sözleşme Veya Tüzük Ya Da Vakıf Senedinin Millî Eğitim Müdürlüğünce Onaylı Örneği. (Tüzel Kişilerde)

3- Kurucu Temsilcisinin; Kurumu Açma, Kapatma, Devretme Ve Benzeri İşlemleri Yürütme Yetkisine Sahip Olduğunun Da Belirtildiği Yönetim Kurulu Kararının Millî Eğitim Müdürlüğünce Onaylı Örneği. (Tüzel Kişilerde)

4- Binanın Sağlam Ve Dayanıklı Olduğuna İlişkin Teknik Rapor

5- Binanın Ve Çevresinin Sağlık Yönünden Uygun Olduğuna İlişkin Rapor

6- Binada Yangına Karşı Gerekli Önlemlerin Alındığına İlişkin İtfaiye Müdürlüğünden Alınan Rapor

7- Dört Adet 35X50 Cm Veya A3 Ebadında Kâğıtlara Çizilmiş Yerleşim Planının Millî Eğitim Müdürlüğünce Onaylı Örneği.

8- Farklı Uygulama Yapmak İsteyen Özel Okullar İçin Bakanlıkça Onaylanmak Üzere Hazırlanan Kurum Yönetmelik Taslağı Cd Si (3 Takım)

9- Resmî Benzeri Olmayan Öğretim Programı Ve Haftalık Ders Çizelgesi Uygulayacak Kurumlar İçin; Bakanlıkça Onaylanmak Üzere Öğretim Programı Ve Haftalık Ders Çizelgesi Cd Si. (3 Takım)

10- Yönetici Çalışma İzin Teklifi Ve Kurum Öğretime Başlamadan Önce Niteliklerini De Belirtilen Gerekli Tüm Personele İlişkin Çalışma İzin Tekliflerinin Yapılacağına Dair Kurucunun Yazılı Beyanı

11- Kurum Binası Kurucuya Ait İse Tapu Senedi Örneği; Kurum Binası Kiralık İse Okullarda Öğretim Süresi Kadar, Diğer Kurumlarda En Az Bir Yıllık Kira Sözleşmesi Aslı Veya Millî Eğitim Müdürlüğünce Onaylı Örneği.

12- Denizcilik Kursu, Havacılık Kursu Gibi Özellik Arz Eden Kurumlar İçin İlgili Bakanlığın Uygun Görüş Yazısı

13- Yabancı Uyruklular Tarafından Açılacak Milletlerarası Kurumlar İçin Bakanlar Kurulu Kararı

14- Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı Açacakların, Okulun Açılacağı İldeki Hastanede Öğrencilerinin Eğitim Göreceği Alana Uygun Stajlarını Yapacaklarına İlişkin Hastane Yönetimi İle Yapılan Protokol

Ek-2

T.C.

. . . . . . . . . . Valiliği

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 • Sayı :
 • Konu: Kurum Açma İzni


…………………………………..


İlgi: …………….. Tarihli Ve ………………….Sayılı Yazı.

Ad Ve Durumu Aşağıda Belirtilen, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 Ncı Ve 8 İnci Maddeleri Gereği Eğitim Personeline Çalışma İzni Düzenlenen Özel Öğretim Kurumuna Aynı Kanunun 3 Üncü Maddesine Göre Kurum Açma İzni Verilmiştir. Bilgilerinizi Ve Gereğini Rica Ederim.


………………..


Ekler 1- 2-

 • Kurum Kodu
 • Kurum Adı
 • İli: İlçesi:
 • Kurum Adresi
 • Kurucusu
 • Kurucu Temsilcisi
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Dairesi
 • Vergi Numarası
 • Bina Kontenjanı
 • Yatılı Kontenjan
 • Uygulanacak Program Başlama
 • Tarihi Program
 • KontenjanıEk-2/A

 • T.C.

. . . . . . . . . . Valiliği

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı :

Konu: İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı


…………………………………..


İlgi: …………….. Tarihli Ve ………………….Sayılı Yazı.

Ad Ve Durumu Aşağıda Belirtilen, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 Ncı Ve 8 İnci Maddeleri Gereği Eğitim Personeline Çalışma İzni Düzenlenen Özel Öğretim Kurumuna Aynı Kanunun 3 Üncü Maddesine Göre İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmiştir. Bilgilerinizi Ve Gereğini Rica Ederim.


………………..


Ekler 1- 2-

 • Kurum Kodu
 • Kurum Adı
 • İli: İlçesi:
 • Kurum Adresi
 • Kurucusu
 • Bina Kontenjanı

Ek-3

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı :

Konu: Kurum Açma İzni (Geçici)

………………… Valiliğine

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: …………….. Tarihli Ve ………………….Sayılı Yazı.

Ad Ve Durumu Aşağıda Belirtilen Özel Öğretim Kurumuna 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 Üncü Maddesine Göre Kurum Açma İzni (Geçici) Verilmiştir. Söz Konusu Kurumun Eğitim Personeline Aynı Kanunun 6 Ncı Ve 8 İnci Maddeleri Gereği Valiliğinizce Çalışma İzni Düzenlenmesi Gerekmektedir. Bilgilerinizi Ve Gereğini Rica Ederim.………………..


Ekler 1- 2-

 • Kurum Kodu Grubu
 • Kurum Adı
 • İli: İlçesi:
 • Kurum Adresi
 • Kurucusu
 • Kurucu Temsilcisi
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Dairesi
 • Vergi Numarası
 • Bina Kontenjanı
 • Yatılı Kontenjan
 • Uygulanacak Program Başlama
 • Tarihi Program
 • KontenjanıEk-3/A

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı :

Konu: İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı


………………… Valiliğine (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: …………….. Tarihli Ve ………………….Sayılı Yazı.

Ad Ve Durumu Aşağıda Belirtilen Özel Öğretim Kurumuna 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 Üncü Maddesine Göre İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmiştir. Bilgilerinizi Ve Gereğini Rica Ederim.………………..


Ekler 1- 2-

 • Kurum Kodu
 • Kurum Adı
 • İli: İlçesi:
 • Kurum Adresi
 • Kurucusu
 • Bina Kontenjanı
 • Yatılı KontenjanEk-3/B

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı :

Konu: Kurum Açma İzni


………………… Valiliğine (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: …………….. Tarihli Ve ………………….Sayılı Yazı.

Ad Ve Durumu Aşağıda Belirtilen Özel Öğretim Kurumuna 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 Üncü Maddesine Göre Kurum Açma İzni Verilmiştir. Bilgilerinizi Ve Gereğini Rica Ederim.………………..


Ekler 1- 2-

 • Kurum Kodu
 • Kurum Adı
 • İli: İlçesi:
 • Kurum Adresi
 • Kurucusu
 • Kurucu Temsilcisi
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Dairesi
 • Vergi Numarası
 • Bina Kontenjanı
 • Yatılı Kontenjan
 • Uygulanacak Program Başlama
 • Tarihi Program
 • Kontenjanı


Ek-5

Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Eğitim

Personeline Ait İş Sözleşmesi Formu 1-İş Veren Kurumun

 • a) Adı Veya Unvanı :
 • b) Adresi :
 • c) Kurucu Veya Kurucu
 • Temsilcisinin Adı Ve Soyadı :

2- Görev Alan Eğitim Personelinin

 • a) Adı Ve Soyadı :
 • b) T.C. Kimlik No :
 • c) Ev Adresi :
 • ç) Görev Unvanı :

(Bu Kısma Öğretmenin Asıl Görevli Aylık Ücretli Veya Ders Ücretli Eğitim Personeli Olduğu Yazılır.)

 • d) Varsa Yöneticilik Görevinin Adı :

(Müdür, Müdür Yardımcısı) (Ders Ücretli Eğitim Personeline Yöneticilik Görevi Verilmez.)

 • e) Okutacağı Derslerin Adı :
 • f) Haftalık Ders Saati Sayısı :

(Kurum Türüne Göre Yönetmelikte Belirtilen Aylık Ve Ders Saati Ücreti Karşılığı Okutmakla Yükümlü Olduğu Ders Saati Sayısını Geçemez)

 • g) Asıl Görevli Aylık Ücretli İse :

Aylık Ücret Miktarı : (. . . . . . . . . . . . . . . . Tl) Bir Ders Saati Ücreti : (. . . . . . . . . . . . . . . . Tl) Yöneticilik Aylık Ücreti : (. . . . . . . . . . . . . . . . Tl)

 • ğ) Ders Saat Ücretli İse;

Bir Ders Saati Ücreti : (. . . . . . . . . . . . . . . . Tl)

 • h) İş Güçlüğü Zammı : (. . . . . . . . . . . . . . . . Tl)
 • ı) Sosyal Yardım Kapsamındaki

Ek Ödemeler : (. . . . . . . . . . . . . . . . Tl) Yabancı Uyruklu Eğitim Personeline Ödenecek Ücret Tek Kalem İle Gösterilebilir. 3-Süre:

 • a) Sözleşmenin (Görevin) Başlama Tarihi : (Çalışma İzninin Düzenlendiği Tarih)
 • b) Sözleşmenin Bitim Tarihi :
 • c) Sözleşmenin Tanzim Tarihi :

4- Fesih Şartları : Kurucu Veya Kurucu Temsilcisi Veya Görev Alan Eğitim Personeli Sözleşmeleri, 4857 Sayılı İş Kanununun İlgili Hükümlerine Göre Feshedilir.

5- Genel Şartlar:

 • a) Görev Alan Eğitim Personeli, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, İlgili Yönetmelikler, Bakanlık Emirleri İle Benzeri Dengi Öğretim Kurumları İçin Yürürlükteki Mevzuat Hükümleri Dâhilinde Görev Yapmayı Taahhüt Eder.
 • b) Asıl Görevli Aylık Ücretli Eğitim Personeli Aylığı Karşılığı Haftada Okutmakla Yükümlü Olduğu Derslerin Dışında Ücretli Ders Okutuyorsa, Okutulan Bu Dersler İçin Ödenecek Aylık Ücret De Aynı Yoldan Hesaplanır.
 • c) Asıl Görevli Aylık Ücretli Eğitim Personeli Aylık Ücreti, Yönetmeliklere Göre Yükümlü Bulundukları Görevleri Yapmaları Şartı İle Yılda 12 Ay Resmî Okullardaki Gibi Ödenir.
 • ç) Ders Saati Ücretli Olarak Görev Alan Eğitim Personelinin Aylık Ders Saati Ücreti; Bir Ay Zarfında Okuttuğu Ders Saati Sayısının, Bu Sözleşmede Bir Ders Saati Karşılığı Gösterilen Ders Saati Ücreti İle Çarpımından Elde Edilen Miktardır.
 • d) Eğitim Personelinin Aylık Ücreti, Bordro İle Her Ay Sonunda Ödenir.

E) Görev Alan Eğitim Personelinin İlgili Resmî Makam Tarafından Çalışma İzni Geri Alınırsa, İşbu Sözleşme Feshedilmiş Sayılır.

 • f) Bu Sözleşmede Aksine Hüküm Bulunmayan Hâllerde Veya Eksik Kalan Hususlarda 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, Yönetmelikler, Bakanlık Emirleri Ve İlgili Diğer Kanunların Hükümleri Uygulanır.
 • g) Bu Sözleşmenin Uygulanmasından Doğacak Anlaşmazlıklar İçin, …………..............Mahkemelerinin Yetkisi Taraflarca Kabul Edilmiştir.

6- Özel Şartlar: (Kanunlarla Verilen Hakları Düşürecek Hükümler Konulamaz.) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Bu Sözleşme 3 Nüsha Düzenlenerek Bir Nüshası Çalışma İzni Düzenlenmek Üzere İlgili Makama, Bir Nüshası Sözleşmeye Taraf Olan Personele Verilir. Diğer Nüshası İse Kurucu Veya Kurucu Temsilcisinde Kalır.İşveren (Kurucu) Veya Temsilcisi Adı-Soyadı Ve İmzası Görev Alan Eğitim Personeli Adı-Soyadı Ve İmzası

Yukarıdaki İmzaların Kurucu İle Görev Alan Eğitim Personeline Ait Olduğu Tasdik Olunur.Adı-Soyadı İmzası Ve MühürÖzel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Ve Kursiyer Formu 1.Adı Ve Soyadı 2.T.C. Kimlik No 3.Okul Ve Dershanelerde Sınıfı Diğer Kurumlarda Öğretim Programı Durumunuza Uygun Olan Bölümü (X) İle İşaretleyiniz. 4.Öğrencinin Bir Yıl Önceki Başarı Durumu (İlköğretim Ve Ortaöğretim Okulları 2-12 Nci Sınıflar İçin)

 • Pekiyi
 • İyi
 • Orta

5.Anne – Baba Hayatta Mı?

 • Anne Veya Baba Ölü
 • İkisi De Ölü
 • Anne-Baba Ayrı

6.Öğrenci Veya Kursiyerin Rapora Bağlı Engel Durumu Var Mı?

 • Hayır
 • Evet

7.Ailenin Aylık Toplam Geliri

 • (*) 750 Tl Den Daha Az İse
 • (*) 751 Tl Veya 1.500 Tl Arası İse
 • (*) 1.501 Tl Veya 2.500 Tl Arası İse
 • (*) 2.501 Tl Veya 3.500 Tl Arası İse
 • (*) 3.501 Tl Veya 4.500 Tl Arası İse
 • (*) 4.501 Tl Veya 6.000 Tl Arası İse
 • (*) 6.001 Tl Veya 7.500 Tl Arası İse
 • (*) 7.501 Tl Veya 9.000 Tl Arası İse
 • (*) 9.001 Tl Veya 10.500 Tl Arası İse
 • (*) 10.501 Tl Ve Daha Fazla

8.Ailede Başka Öğrenim Gören Var Mı?

 • Yok
 • Her Bir Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Öğrencisi İçin
 • Her Bir Ortaöğretim Okulu Öğrencisi İçin
 • Her Bir Üniversite Öğrencisi İçin
 • Ailede Çalışanların
 • Adı Ve Soyadı Yakınlık Derecesi Öğrenim Durumu Görevi İş Adresi Ve Tel. No:


(*) Ailenin Aylık Toplam Gelir Tutarları Her Yıl Bir Önceki Yıla İlişkin Olarak Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Oranında Artırılmak Suretiyle Yeniden Belirlenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Müdürlüğüne Velisi Bulunduğum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘nın Ücretsiz Okuma Hakkından Faydalanmasını İstiyorum. Ücretsiz Okuma Hakkından Faydalanması İçin Yapılacak Değerlendirmeye Esas Olmak Üzere Bu Formda Vermiş Olduğum Bilgilerin Doğruluğunu Beyan Ederim. Bu Formda Vermiş Olduğum Bilgilerin Doğru Olmaması Hâlinde Velisi Bulunduğum Öğrenciye Tanınan Ücretsiz Okuma Hakkının Sona Erdirilmesini Kabul Ve Ücretsiz Okuduğu Süreye Ait Ücretleri Kanuni Faizi İle Birlikte Ödemeyi Taahhüt Ederim.…/…/……


 • İmza
 • Velinin
 • Adı Ve Soyadı
 • T.C. Kimlik No
 • Ev Adres
 • İş Adresi

Ek-8

Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Ve Kursiyer Başvuruları Değerlendirme Formu

1.Öğrencinin Bir Yıl Önceki Başarı Durumu (İlköğretim Ve Ortaöğretim Okulları 2-12 Nci Sınıflar İçin)

 • Puan
 • Pekiyi + 15
 • İyi + 10
 • Orta + 5

2.Anne – Baba Hayatta Mı?

 • Anne Veya Baba Ölü + 5
 • İkisi De Ölü + 10
 • Anne-Baba Ayrı + 5

3.Öğrenci Veya Kursiyerin Rapora Bağlı Engel Durumu Var Mı?

 • Hayır
 • Evet + 5

4.Ailenin Aylık Toplam Geliri

 • (*) 750 Tl Den Daha Az İse + 50
 • (*) 751 Tl Veya 1.500 Tl Arası İse + 40
 • (*) 1.501 Tl Veya 2.500 Tl Arası İse + 30
 • (*) 2.501 Tl Veya 3.500 Tl Arası İse + 20
 • (*) 3.501 Tl Veya 4.500 Tl Arası İse + 10
 • (*) 4.501 Tl Veya 6.000 Tl Arası İse - 10
 • (*) 6.001 Tl Veya 7.500 Tl Arası İse - 20
 • (*) 7.501 Tl Veya 9.000 Tl Arası İse - 30
 • (*) 9.001 Tl Veya 10.500 Tl Arası İse - 40
 • (*) 10.501 Tl Ve Daha Fazla - 50

5.Ailede Başka Öğrenim Gören Var Mı?

 • Yok
 • Her Bir Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Öğrencisi İçin + 10
 • Her Bir Ortaöğretim Okulu Öğrencisi İçin + 15
 • Her Bir Üniversite Öğrencisi İçin + 25

6.Kurum Değerlendirme Puanı + 20

 • (*) Ailenin Aylık Toplam Gelir Tutarları Her Yıl Bir Önceki Yıla İlişkin Olarak Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Oranında Artırılmak Suretiyle Yeniden Belirlenir.


Not: 18 Yaşından Büyük Olup Herhangi Bir Yerde Çalışanlar, Yukarıdaki Tablonun “Ailenin Aylık Toplam Geliri” Bölümü Dikkate Alınarak Değerlendirilir.Ek-10

Eğitim Ve Öğretim Desteği Verilecek A, B, C Ve D Grubu Okullar

Özel Rum Ortaöğretim Kurumu

Özel Temel Lise


Ek-11

Eğitim Ve Öğretim Desteği Verilebilecek Okulların Tespit Formu

Okul Değerlendirme Kriterleri Puan Değeri Puan

1-Okulun Bulunduğu İlin Teşvik Bölgesi

1 İnci Bölge 1

2 Nci Bölge 2

3 Üncü Bölge 4

4 Üncü Bölge 6

5 İnci Bölge 8

6 Ncı Bölge 10

2-Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı 201 Ve Üzeri 6

 • 101-200 4
 • 100’E Kadar 3

3-Öğrenci Puan Ortalaması 85-100 5

 • 70-84 2
 • 55-69 1

4-5580 Sayılı Kanunun 13. Maddesine Göre Ücretsiz Öğrenim Gören Harp Veya Vazife Malulü Kişilerin Çocukları 11 Ve - Fazlası 3

 • 6 - 10 2
 • 0 - 5 1

5-Okulun Sınıflarındaki Ortalama Kayıtlı Öğrenci Sayısı (Sınıfta Kayıtlı En Az 12 Öğrenci Bulunması Gerekir.) 15-12 10

 • 19-16 8
 • 20 Ve Üzeri 6

6- Bir Önceki Eğitim Öğretim Yılı Okulun Bulunduğu İlçedeki Resmi Okullardaki Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 41 Ve Üzeri 15

 • 31-40 10
 • 21-30 5
 • 0-20 1

7- İlçedeki Özel Okul Sayısı 1-3 5

 • 4-10 4
 • 11-15 3
 • 16-20 2
 • 21-Fazlası 1

8-İlçedeki Resmi Okullarda Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 12-18 1

 • 19-24 3
 • 25-35 5
 • 36 Ve Üzeri 10

9-Okuldaki Öğretmen Sayısı Kadrolu % 70 Ve Üzeri 10

 • % 50-69 Arası 6
 • % 35-49 Arası 4

10- Bina Kontenjanı 301 Ve Üzeri 6

 • 151-300 4
 • 76-150 3
 • 0-75 2

11- Okulun Grubu A Grubu 20

 • B Grubu 15
 • C Grubu 10
 • D Grubu 5

Toplam PuanEk-12

Eğitim Ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu

Öğrenci Değerlendirme Kriterleri Puan Değeri Puan 1-Öğrencilerin Başarısı

 • a)Bir Önceki Yıldaki Başarı Durumu
 • 85-100 20
 • 70-84 10
 • 55-69 5
 • b)Ülkemizi Uluslararası Olimpiyatlarda( Temsil Etmesi 15
 • c)Ulusal Düzeyde Yapılan Yarışmalarda Aldığı Başarı (Birinci, İkinci, Üçüncü) 10
 • d)İl Genelinde Yapılan Yarışmalarda Aldığı Başarı

(Birinci, İkinci, Üçüncü) 5 2- Ailenin Aylık Toplam Geliri

 • (*) 750 Tl Den Daha Az İse 10
 • (*) 751 Tl Veya 1.500 Tl Arası İse 9
 • (*) 1.501 Tl Veya 2.500 Tl Arası İse 8
 • (*) 2.501 Tl Veya 3.500 Tl Arası İse 7
 • (*) 3.501 Tl Veya 4.500 Tl Arası İse 6
 • (*) 4.501 Tl Veya 6.000 Tl Arası İse 5
 • (*) 6.001 Tl Veya 7.500 Tl Arası İse 4
 • (*) 7.501 Tl Veya 9.000 Tl Arası İse 3
 • (*) 9.001 Tl Veya 10.500 Tl Arası İse 2
 • (*) 10.501 Tl Ve Daha Fazla 1

3-Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar

 • Yok 0

Her Bir Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Öğrencisi İçin (En Fazla İki Kardeş-Her Biri İçin 2 Puan ) 4 Her Bir Ortaöğretim Okulu Öğrencisi İçin(En Fazla İki Kardeş-Her Biri İçin 4 Puan ) 8 Her Bir Üniversite Öğrencisi İçin (En Fazla İki Kardeş-Her Biri İçin 5 Puan ) 10 4- Anne Ve Babanın Durumu

 • Anne Ve Baba Ölü 10
 • Anne Veya Baba Ölü 5
 • Anne Ve Baba Ayrı 3

5- Aldığı Disiplin Cezaları -10 6- Kanunun 13 Üncü Maddesinde Belirtilen Harp Veya Vazife Malulü Sayılanların İlk Ve Orta Öğrenim Çağındaki Çocukları İle Haklarında Koruma, Bakım Veya Barınma Kararı Verilen Çocuklar *10 Toplam Puan

(*) Ailenin Aylık Toplam Gelir Tutarları Her Yıl Bir Önceki Yıla İlişkin Olarak Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenen Yeniden Değerleme Oranında Artırılmak Suretiyle Yeniden Belirlenir.


Ek- 13

 • Dönüşüm Programı Değerlendirme Formu
 • Kurum Adı
 • Kurum Kodu
 • Kurucusu
 • Kurucu T.C Kimlik No/ Vergi No
 • Kurumun Açılış Tarihi
 • Kurucunun Kurumu Devir Aldığı Tarih
 • Kurucu Temsilcisi
 • Başvuru No
 • Kurumun Adresi
 • Değerlendirme Unsurları Değerlendirme
 • Puan Değeri
 • (A)Katsayı
 • (B)Puanı
 • (C=Axb

veya A) 11-Dönüşmek İstediği Okul Türü Ve Öğretim Yılı (Okul Türü Ve Öğretim Yılının Sadece Birer Tanesi Seçilecektir 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

 • a)Okul Öncesi Eğitim Kurumu 75 40 25 15 10 5
 • b)İlkokul 85 50 30 20 15 10
 • c)Ortaokul 85 50 30 20 15 10
 • ç)Lise 95 60 40 30 20 15
 • d)Meslek Lisesi 100 70 50 40 30 15
 • e)Özel Eğitim Okulu 85 50 30 20 15 10

2-Kurumun Hizmet Süresi (Ay Olarak B Sütununa Yazılacaktır) 0,2 3-2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının Sonuna Kadar Faaliyetleri Devam Eden Okul Türü Ve Faaliyetine Son Vereceği Öğretim Yılı (Okul Türü Ve Öğretim Yılının Sadece Birer Tanesi Seçilecektir) 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

 • a)Okul Öncesi Eğitim Kurumu 20 15 10 5 1
 • b)İlkokul 25 20 15 10 5
 • c)Ortaokul 25 20 15 10 5
 • ç)Temel Lise 25 20 15 10 5

4-Aynı İlde Ve Bir Başka Dershanenin Şubesi Niteliğinde Olmaksızın Faaliyet Gösteren Birden Çok Dershanenin Kurucusunun Bir Araya Gelerek Kurdukları Şirket Tüzel Kişiliği (Dershane Sayısı B Sütununa Yazılacaktır.) 30 5-Dönüşüm Başvurusunun Yapıldığı Dönem (Başvurunun Yapıldığı Yıla Ait Dönem Seçilecektir. Dönemlerin Hangi Tarih Aralığını Kapsadığı Bakanlıkça Belirlenerek İnternet Sayfasında Yayınlanacaktır.) 2014-2015 1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem 4. Dönem 5. Dönem 6. Dönem 7. Dönem 100 80 60 40 30 20 10 6-Kurumun Aldığı Geçici Kapatma Cezası (Ceza Gün Sayısı B Sütununa Yazılacaktır.) -0,5 Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı (Toplam)


İnceleme Ve Değerlendirme Komisyonu

 • Başkan Üye *Üye


Ek- 14

Dönüşüm Programı Kabul Formu

Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı Dönüşüm Programı Numarası I-Dönüştürülecek Kurumun/Kurumların Sıra No Adı-Türü Kurum Kodu / Kodları Kurumun Açılış Tarihi Kurucusu Kurucunun Devir Aldığı Tarih Vergi No/ Tc Kimlik No Mevcut Adresi 1 2 3 4 5+ Iı- Birden Çok Dershanenin Kurucusunun Biraraya Gelerek Yeni Tüzel Kişilik Oluşturması Halinde Yeni Oluşan Tüzel Kişiliğin

 • a) Adı ç) Adresi
 • b) Ana Sözleşmesinin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin Tarih Ve Sayısı Vergi *No:
 • c) Kurucu Temsilcisinin Adı Soyadı T.C Kimlik No

Iıı-Dönüşüm Aşamaları Aşamalar Kurum Türü Faaliyete Geçeceği Tarih Faaliyetine Son Vereceği Tarih Açıklamalar I Mevcut Dershane/ Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi (Adı Ve Kurum Kodu Belirtilecektir) ------------------------- Iı 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının Bitimine Kadar Faaliyet Gösterecek Okul Iıı Dönüşeceği Kurum Türü (Başvuru Esnasında Taahhüd Edilen Kurum Türü Yazılacaktır) ----------------------

Yukarıda Bilgileri Bulanan Kurum/Kurumlar Bakanlık Makamının …………………..……Tarih Ve ………………………..…………………………Sayılı Onayı İle Dönüşüm Programına Alınmıştır. Mühür

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.