Şablon:ÖZEL EĞİTİM - Şablon:Özel Eğitim d {{Özel Eğitim}}


Özel eğitim Special education
Bursa'da özel eğitim
Kavramlar OGM ORGM [1] Özel Eğitim Special education Özel eğitim Özel ihtiyaçlar eğitimi
Otizm Şablon:Otizm Dislexia Asperger Şablon:Asperger Üstün Zekalı Çocuklar ÜYÇ Şablon:ÜYÇbakınız
BİLSAM BİLSEM Özel Yetenekli Öğrenciler Özel Yetenekli Öğrencilerin Grup Testi (Sınavı)
ÖEML ÖEİO
Kaynaştırma uygulamaları
Özel eğitim/Otizm Federasyonu
Özel sektör eğitimi Privite education Mülkiyet eğitimi Özel eğitim merkezleri Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri Beyaz Koza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Koza Üniversitesi
Özel eğitim ödenekleri
Özel eğitim kurumları İl özel eğitim şube müdürlüğü Bursa İl Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü
ORGM - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü [2] Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürler Mustafa Baloğlu Yurdagül Aydoğan vekil Andırın
Öğrenme güçlükleri Learning disabilities communication disabilities emotional and behavioral disorders physical disabilities developmental disabilities
Proğramlar Özel Eğitim Şenliği Bursa'da özel eğitim şenliği Özel Eğitimde Aile Eğitimi Programları Başarı Hikayem Bursa çalışması Eğitim/Otizm ÇalışmasıToplantısı/Ankara
Mevzuat Özel Eğitim ve Rehberlik Yönetmeliği/Taslak [3]
Özel eğitim mevzuatı Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 02/09/2008 tarih ve 2008/60 nolu genelgesi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 04/11/2008 tarih ve 4425 sayılı yazısı Kaynaştırma Kılavuzu (3NK) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Özel(Üstün) Yetenekli Öğrenciler İçin Zenginleştirilmiş Etkinlik Örnekleri
Özel eğitim/Soruları - Özel eğitim/Sorunları Özel eğitime ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir öğrencim var. Neler yapılması gerekiyor? Mitat Enç i.ö.okulu Bilgiç Rehalitasyon merkezine ( müdüre hn.Zekiye Yıldızdemirtaş 0505-6002525 ) 2 haftadır zihinsel engelli çocukları tedaviye yollamıyor.
DR.Atike ADANA(5325876346) Kızı Pelin Deniz Adana ile ilg. dilekçe verdi.

Yönergeyi indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

Dosya:ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE.pdf

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teşkilât, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teşkilât, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; Bakan : Millî Eğitim Bakanını, Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını, Genel Müdürlük: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, Genel Müdür: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürünü, Genel Müdür Yardımcısı: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısını, Daire Başkanı : Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanını, Şube Müdürü: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürünü, Uzman: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanını, Şef: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şefini, Memur: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Memurunu, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenini, Yönerge: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönergesini,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Görevler Teşkilât MADDE 5 - (1) Genel Müdürlük, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Eğitim Uzmanları, Şefler, Memurlar ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinden oluşur. Gerekli görülmesi hâlinde yeterli sayıda inceleme, araştırma-geliştirme birimleri de oluşturulabilir. Daire Başkanlıkları aşağıdaki biçimde oluşturulur: a) İdari İşler Daire Başkanlığı b) Özel Eğitim Daire Başkanlığı c) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı

Genel Müdürlüğün görevleri MADDE 6- (1) 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 23. maddesine göre Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır: a) Özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek. b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. Yöneticilerin ortak görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 7- (1) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Şube Müdürünün ortak görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Görevini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek. b) Bakanlık İmza Yetkileri Yönergesinde verilen yetkileri kullanmak. c) Sicil amiri olduğu personelin sicil raporlarını doldurmak. ç) Alt birimler içerisinde görev bölümü yapmak ve koordinasyonu sağlamak. d) Belirlenen politika ve stratejilerin uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli kaynakların bulunmasını ve kullanıma aktarılmasını sağlamak. e) Kendisine bağlı personelin görevlerini zamanında etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak. f) Hükümet programları, kalkınma ve icra planları ile acil eylem planlarında Genel Müdürlüğü ilgilendiren faaliyetleri takip ederek gereğinin yapılmasını sağlamak. g) Personelinin performans değerlendirmesini yapmak, verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak, üstün başarı gösteren personelin ödüllendirilmesi için üst makamlara teklifte bulunmak. ğ) Yapılan işlerde daha yüksek verim elde edebilmek için; insan, zaman, para, malzeme ve yer unsurlarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak. h) Personelin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık vb. hususlarını denetlemek ve takip etmek. ı) Yapılan çalışmaların herhangi bir aşamasının sonucunu istenildiğinde amirlerine rapor etmek. i) Amirlerince Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

Genel Müdürün görev ve sorumlulukları MADDE 8- (1) Genel Müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Genel Müdürlüğün görevleri arasında bulunan çalışmaların bilimsel ve etik ilkelere uygun bir şekilde başarıya ulaşması için gerekli iş ve hizmetleri planlamak ve planın uygulanmasını sağlamak, çalışmaları takip etmek, değerlendirmek, buna göre gerekli tedbirleri almak. b) Özel eğitim ile psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sürekli gelişmesini sağlamak için araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmek. c) İlgili mevzuatla Bakanlığımıza verilen iş ve işlemlerin sevk ve idaresinin sağlamak, bunlarla ilgili hizmetleri yürütmek. ç) Genel Müdürlük personelinin atanma, nakil tekliflerini yapmak ve muvafakat vermek. d) Genel Müdürlüğe ulaşan konularla ilgili kararlar vermek. e) Genel Müdürlüğün hizmet birimlerini yürürlükteki mevzuata göre en verimli şekilde ve katılımcı bir anlayışla yönetmek. f) Personelin verimliliğini artırıcı bilgi ve beceri kazanmalarını, iş başında yetişmelerini ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak. g) İş akışı ve şubeler arasında iş birliği ile koordinasyonu geliştirmek ve etkili hâle getirmek, ekip çalışması ruhunun gelişmesini sağlamak. ğ) Denetlemeler sonucu tespit edilen aksaklıkları gidermeye yönelik tedbirleri almak. h) Ülke genelinde özel eğitim gerektiren bireylere yönelik olumsuz tutum ve davranışların giderilmesi için gerekli çalışmalar yapmak. ı) Görev verildiğinde Bakanlığı yurt içi ve yurt dışında temsil etmek.

Genel Müdür Yardımcılarının görev ve sorumlulukları MADDE 9- (1) Genel Müdür Yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Plânlama, organizasyon, yönetme ve koordinasyon işlerinde Genel Müdüre yardımcı olmak. b) Sorumluluğundaki Daire Başkanlıkları ile şubelerin iş ve çalışmalarını bilimsel ve etik ilkelere uygun bir şekilde yürütmelerini sağlamak, astları arasında iş dağılımı yapmak. c) Sorumluluğundaki personelin çalışmalarına rehberlik yapmak, daha iyi yetişmelerini sağlamak. ç) Personelin uyum içinde çalışmasını ve üst görevlere hazırlanmasını sağlamak. d) Çalışmaları izlemek, Genel Müdür adına denetlemek, görülen aksaklıkları tespit etmek ve bunların giderilmesi için gerekli rehberliği yapmak, Genel Müdüre teklifte bulunmak. e) Genel Müdürün bulunmadığı zamanlarda görev verilmesi hâlinde ona vekâlet etmek, Genel Müdür adına Bakanlık içinde veya dışında yapılacak toplantılara katılmak.

Daire Başkanlarının görev ve sorumlulukları MADDE 10- (1) Daire Başkanlarının görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Birimiyle ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi, uygulama planlarının hazırlanması ve gerekli kaynakların temininde amirlerine yardımcı olmak. b) Sorumluluğundaki şubelerin yıllık iş planlarının hazırlanmasını sağlamak. c) Şubeler arasında koordinasyon sağlamak. ç) Çalışmalarda diğer Daire Başkanlıklarıyla iş birliği yapmak. d) Sorumluluğundaki personelin çalışmalarına rehberlik yapmak. e) Sorumluluğundaki şubeleriyle ilgili yeni projelerin tasarlanmasında üst yönetime teklifte bulunmak, görüş bildirmek, uygun görülen projelerin hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak. f) Personele tebliğ edilmesi gereken mevzuat ile emirlerini şubelere duyurmak.

Şube Müdürlerinin görev ve sorumlulukları MADDE 11- (1) Şube müdürlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Şube görevlerinin zamanında ve sağlıklı olarak yürütülmesini temin amacıyla şube personeli arasında görev bölümü yapmak ve bu görevleri ilgililere sözlü veya yazılı olarak bildirmek. b) Personelin çalışmalarını takip ve kontrol etmek, iş planlarını hazırlamak. c) Şubesi ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve ilgili diğer mevzuatı hazır bir şekilde bulundurmak ve dosyalamak. ç) Şube görevlerinin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, iyileştirme ile ilgili teklifleri amirlerine sunmak. d) Görevi ile ilgili uygulamada görülen aksaklıkları, eksiklikleri belirlemek, ilgili birimlerle mevzuat düzenleme çalışmalarına katılmak. e) Şubesinin çalışmalarıyla ilgili konularda proje teklifleri hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunmak, kabul edilenlerin yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak. f) Şube ile ilgili her türlü kayıt ve dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Uzmanların görev ve sorumlulukları MADDE 12- (1) Uzmanların görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge taslaklarını incelemek, çeşitli kuruluşlar tarafından istenilen görüşlerle ilgili raporları hazırlamak.) b) Görevlendirildiği şubenin görevlerini bilimsel ve etik ilkelere, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlere uygun olarak yürütmek. c) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili araştırma, geliştirme ve mevzuat çalışmalarına katılmak. ç) Şubesi ile ilgili gelen giden evrakın. d) Şubesi ile ilgili yazı taslaklarını hazırlamak, her türlü kayıt ve dosyalama işlemlerinin takibini yapmak. e) İç ve dış kaynaklı proje çalışmalarına katılmak. f) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Şeflerin görev ve sorumlulukları MADDE 13- (1) Şeflerin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Şube hizmetlerini zamanında ve mevzuata uygun olarak yapmak. b) Hizmette bütünlük anlayışı içerisinde Genel Müdürlük ve şubedeki diğer şefler ile iş birliği yapmak. c) Görevi ile ilgili mevzuatı, gerekli doküman ile demirbaş malzemelerini kullanıma hazır olarak bulundurmak. ç) Şubesi ile ilgili gelen giden evrakın kayıt ve dosyalama işlemlerinin takibini yapmak. d) Şubesi ile ilgili yazı taslaklarını hazırlamak ve imzaya sunmak. e) Sorumluluğundaki personelin üst görevlere hazırlanmalarına rehberlik etmek. f) Kaynakları verimli şekilde kullanarak, israfı önlemek, tasarrufa önem vermek. g) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Memurların görev ve sorumlulukları MADDE 14- (1) Memurların görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yapmak. b) Şube hizmetlerini, şubenin diğer personeli ile koordineli ve iş birliği anlayışı içinde yürütmek. c) Kaynakları verimli şekilde kullanarak, israfı önlemek, tasarrufa önem vermek. ç) Şube ile ilgili her türlü kayıt ve dosyalama işlemlerini yapmak. d) Şubesi ile ilgili yazı taslaklarını hazırlamak ve imzaya sunmak. e) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak

Sekreterlerin görev ve sorumlulukları MADDE 15- (1) Sekreterlerin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yapmak. b) Amirlerinin telefon ve randevulu görüşmelerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak. c) Resmî ve özel telefon görüşmelerinin ayrımını yapmak, üst amirine bildirmek. ç) Gelen yazıları takip etmek, imzalanması için amirine sunmak, imzadan çıkanları ilgili birime ulaştırmak. d) Amirinin makam odasının tertip, düzen ve temizliği için gerekli önlemleri almak. e) Faksla gelen ve giden yazıları takip etmek, ilgili yerlere ulaştırmak. f) Kendilerine teslim edilen telefon, faks, bilgisayar ve fotokopi makinesi gibi ekipmanların kullanımından sorumlu olmak, arızalarını ilgililere bildirmek. g) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin görev ve sorumlulukları MADDE 16- (1) Veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Amirlerince verilen her türlü yazı işlerini, yazışma kurallarına uygun olarak en kısa zamanda yapmak. b) Göreviyle ilgili kullanmış olduğu her türlü teknolojik aracı kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmak. c) Verilen bilgileri, bilgisayara kaydetmek, bu kapsamda kitap, bülten, araştırma raporları ve toplantı tutanaklarına ilişkin bilgileri bilgisayara işlemek, örneklerini çıkarmak, veri hazırlama ve yazım işlemlerini yapmak. ç) Kaynakları verimli şekilde kullanarak israfı önlemek, tasarrufa önem vermek. d) Kullandığı araç gereçlerin günlük ve haftalık bakımını yapmak, kullanıma hazır bulundurmak. e) Şubesi ile ilgili her türlü kayıt ve dosyalama işlemlerini yapmak. f) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak

Dağıtıcının görev ve sorumlulukları MADDE 17- (1) Dağıtıcının görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Bakanlık ile il içindeki Bakanlık dışı kurum ve kuruluşlara iletilmesi gereken evrakı zamanında yerine teslim etmek. b) İl dışına gönderilecek evrakı postaya vermek. c) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Hizmetlilerin görev ve sorumlulukları MADDE 18- (1) Hizmetlilerin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Amirleri tarafından verilen hizmetleri yapmak. b) Genel Müdürlüğün evrak akışına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. c) Mesai bitiminden sonra, dairenin güvenlik ve kontrolüne ilişkin iş ve işlemleri yapmak. ç) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak

Şoförün görev ve sorumlulukları MADDE 19- (1) Şoförün görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Aracın günlük, haftalık ve aylık bakımlarını yapmak. b) Aracı, amirin izni olmadan başka kişi veya şoförlerin kullanmamasını sağlamak. c) Aracın trafik kontrollerini aksatmadan yaptırmak. ç) Görev dönüşünde aracı parka bırakmak, gerekli emniyet tedbirlerini almak. d) Aracı her an göreve hazır durumda bulundurmak. e) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şube Müdürlüklerinin Görevleri İdari İşler Dairesi Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlükleri

Strateji Geliştirme Şubesi MADDE 20- (1) Strateji Geliştirme Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) Genel Müdürlüğün kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere yönelik iş ve işlemlerin planlanması ve planlama için gerekli koordinasyonun sağlanması. b) Genel Müdürlük görev alanına giren her türlü istatistiki bilgileri toplamak, bilgisayar ortamına aktarmak, istatistiki bilgileri ve anket sonuçlarını değerlendirmek, yorumunu yapmak ve hizmete sunmak. c) İstatistik, inceleme ve araştırma ile ilgili formları Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordine ederek geliştirmek ve uygulamak. ç) Üyesi olunan uluslararası topluluk ve kurumlarla ilgili istatistikleri tutmak. d) İstatistiklerle ilgili konularda diğer şubelerle iş birliği yapmak. e) Genel Müdürlüğün yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak, bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. f) Mevcut mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklık ve eksiklikleri tespit etmek ve ilgili Şubelerle iş birliğinde giderilmesi yönünde gerekli önlemleri almak. g) Genel Müdürlükçe hazırlanan mevzuat tasarılarına son şeklini vermek, ilgili birimlerinden görüş almak ve buna göre gerekli düzenlemeleri mevzuatı hazırlayan birimle koordineli olarak yapmak ve sonuçlandırmak. ğ) Diğer kurumlar tarafından hazırlanan mevzuat tasarıları hakkında Genel Müdürlüğün görüşünü ilgili birimlerle koordine ederek tespit etmek ve ilgililere bildirmek. h) Genel Müdürlükçe verilecek brifingi şubelerle iş birliğinde hazırlamak. ı) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili her konudaki mevzuat ve değişikliklerini toplamak, tasnif etmek ve fihristini tutmak. i) Bakanlığımızla ilgili soru önergelerine verilecek cevabı, ilgili şubelerle koordineli olarak hazırlamak. j) Engelli öğrencilerin okullara ücretsiz taşınmasının sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. k) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. l) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

İnsan Kaynakları Şubesi MADDE 21- (1) İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlardaki personel ihtiyacını belirlemek, ihtiyacın karşılanabilmesi amacıyla Bakanlığın ilgili birimleriyle koordineyi sağlamak. b) Bakanlık müfettişleri tarafından yapılan denetimler sonunda düzenlenen raporlarda tespit edilen eksik ve kusurlu konuları Makama ve ilgili birimle bildirmek. c) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlar görevli personelin aylıkla ödüllendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. ç) Hakkında taltif teklifi getirilen öğretmen ve yöneticilere ait belgeleri düzenleyerek ilgili valiliğe göndermek. d) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlardaki personelin başta ek ders ücretleri olmak üzere, özlük hakları ile ilgili iyileştirmelerin gerçekleşmesine yönelik çalışmalar yapmak. e) Personelle ilgili Genel Müdürlüğe intikal eden şikâyet dilekçesi ve ihbar mektuplarında öne sürülen iddiaları özelliklerine göre incelemek, gerektiğinde soruşturulmak üzere ilgili valiliğe veya Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirmek. f) Personelle ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığından veya Valiliklerden gelen adli ve idari nitelikteki inceleme ve soruşturma raporlarında yer alan tekliflerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. g) Genel Müdürlüğümüz şubelerinin hizmet içi eğitim kurs, seminer tekliflerini Şubelerle birlikte değerlendirerek eğitim planlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetiçi eğitim planında yer alan faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri, ilgili şubeyle koordineli olarak yürütmek. ğ) Genel Müdürlüğe bağlı yönetici ve öğretmenlerden hizmet içi eğitime alınacakları belirlemek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. h) Genel Müdürlükçe uygulanan disiplin cezaları, idari tedbirler ve görev alanı ile ilgili Bakanlık aleyhine açılan davalara karşı gerekli savunma yazısını hazırlayarak Hukuk Müşavirliğine göndermek. ı) Hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla test, anket, değerlendirme formu gibi değerlendirme araçları geliştirmek, uygulamak, grafiklerini hazırlamak ve sonuçlarını rapor etmek. i) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilâtındaki dil bilen eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışı eğitimlerini planlamak. j) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Avrupa Birliği gibi uzmanlık eğitim programlarına başvuracaklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. k) Genel denetim, ders teftişi ve sicil raporlarına göre alanlarında yetersiz olup kurstan geçmesi istenilen personelin hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilmesini sağlamak. l) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. m) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.


Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Projeler Şubesi MADDE 22- (1) Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Projeler Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) Genel Müdürlüğün görevleri kapsamındaki Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, proje hazırlamak ve uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve raporlaştırmak. b) Genel Müdürlüğün çalışma alanları kapsamına giren konularda ülkemizle diğer ülkeler arasında imzalanan Kültürel Değişim Programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. c) Türk eğitim sistemi ile Avrupa Birliği, OECD ve yakın ilişkimiz olan diğer ülkelerin eğitim sistemleri arasında karşılaştırmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak. ç) Genel Müdürlükçe uygun görülen, eğitim ve öğretimle ilgili Türkçe veya yabancı dillerde yazılmış doküman ve materyallerin çevirilerini yapmak. d) Yurt dışından gelen özel eğitim ve rehberlik alanında gezi, inceleme, araştırma yapacak olanlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yurt dışında özel eğitim ve rehberlik alanında gezi, inceleme, araştırma yapacak olanlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. f) Genel Müdürlüğün çalışmalarına yönelik projelerin geliştirilmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak. g) Şubelerin kendi çalışmalarına yönelik hazırlamış oldukları projelere ilişkin ulusal ve uluslararası ortak ve kaynak bulunmasına yönelik çalışmaları yürütmek. ğ) Genel Müdürlüğün de proje ortağı olduğu projelerin koordinesini sağlamak. h) Genel Müdürlüğün çalışmalarına yönelik projelerin geliştirilmesi için Bakanlığımız ilgili birimleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. ı) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. i) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. j) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

İdari ve Destek Hizmetler Şubesi MADDE 23- (1) İdari ve Destek Hizmetler Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) Genel Müdürlüğün idari faaliyetleri ile büro ve tefriş işlerini mevcut mevzuat ve Genel Müdürün direktiflerine göre yürütmek ve düzenlemek. b) Genel Müdürlüğe gelen gizlilik dereceli evrak ile Genel Müdür tarafından görülmesi gereken evrakı Makama sunmak tüm evrakı kaydetmek, konularına göre ilgili şubelere sevk etmek ve evrakı kayıtlardan takip etmek. c) Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi ile personele tebliğ edilmesi gereken genelgeleri imza karşılığı duyurmak. Resmî Gazete ve Tebliğler Dergisini kitap hâline getirmek, genelge ve müsteşarlık emirlerini dosyalamak. ç) Genel Müdürlüğün kırtasiye, demirbaş eşya ve malzemesinin temini, dağıtımı, kayıt işlemlerini, demirbaş sayımını ve düşümünü yapmak, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek. d) Genel Müdürlüğün arşivle ilgili bütün iş ve işlemleri yürütmek. e) Genel Müdürlük personelinin görevlendirme ve atama teklifleri, göreve başlama- ayrılma yazıları, hasta sevk, izin adaylık, sendikal faaliyetler vb. iş ve işlemleri yürütmek. f) Genel Müdürlüğün nöbet ve emniyet hizmetlerini düzenlemek, bu konuda Bakanlığın ilgili birimlerine gerekli bilgileri vermek. g) Devlet Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun tedbirleri almak. ğ) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin çalışmalarını izlemek, Genel Müdürlüğün yazı işlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak. h) Genel Müdürlük yazışmalarını elektronik ortamda kaydını gerçekleştirmek ve gerektiğinde arşiv hizmeti olarak yararlanılmasını sağlamak. ı) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bilgisayar paket programlarının sağlanması ve kullanımıyla ilgili işlemleri ilgili birimlerle iş birliğinde yürütmek. i) İnternet sayfasının güncelleştirilmesi çalışmalarını yürütmek, buna ilişkin teknolojik gelişme ve değişmeleri izlemek, ekipmanın bakım ve onarımının yapılmasını ilgili Şubelerle iş birliğinde sağlamak. j) Şubelerde yürütülen çalışmaların diğer şubeler tarafından da izlenebilmesine yönelik olarak iletişim ağı paylaşım sayfası hazırlamak ve sayfanın güncelliği takip etmek. k) E-Posta ile gelen yazıların şubelere dağıtımını yapmak ve Bilgi Edinme Yönetmeliği kapsamında gelen başvuruları, aynı yolla ilgilisine yollamak, bununla ilgili dosyalama işlemlerini yürütmek. l) Bilgisayar teknolojisi ve kullanımı ile ilgili konularda Genel Müdürlük personelini bilgilendirici çalışmaları yürütmek. m) Radyo, televizyon, gazete, dergi ve internet gibi iletişim araçlarında Genel Müdürlükle ilgili yazı ve yayınları dosyalamak, gerektiğinde Genel Müdürlük tarafından yapılacak açıklamaları koordineli olarak hazırlamak. n) Genel Müdürlüğün kütüphanesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak. o) Genel Müdürlüğün çalışmalarıyla ilgili basılacak malzeme, kitap, broşür gibi işlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. ö) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. p) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Bütçe Yatırım ve Donatım Şubesi Müdürlüğü MADDE 24- (1) Bütçe Yatırım ve Donatım Şube Müdürlüğünün görevleri: a) Genel Müdürlüğün merkez ve merkez dışı okul ve kurumlarına ait bütçe tekliflerini, talimat ve uygulama esaslarına göre hazırlamak, belirlenen kriterlere göre ödeneklerin dağıtımını yapmak ödenek gönderme belgelerini Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek. b) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. c) Genel Müdürlüğün yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. ç) Genel Müdürlüğün, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. d) Genel müdürlük personelinin maaş, ek ders, sağlık, avans gibi her türlü ödeme iş ve işlemlerini gerçekleştirmek. e) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlardaki görevli tüm personel ile hizmetiçi eğitime katılan personelin ve Merkez teşkilâtındaki personelin sürekli ve geçici görev yolluklarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak. f) Bütçe ödenekleri ile ilgili harcamaları elektronik ortamda takip etmek. g) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumların ödenek isteklerini tespit etmek ve gereken işlemleri yapmak. ğ) Ödeneklerle ilgili aktarma, serbest, ek ödenek temini , revize vb. işlemlerini Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek. h) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlara gönderilen ödeneklerin sarfını elektronik ortamda takip etmek ve bu hususta gerekli işlemleri yapmak. ı) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumların yıllık ve beş yıllık yatırım programlarını hazırlamak, Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği yapmak. i) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumların arsa, bina, tesis ihtiyaçların tespit etmek ve bu ihtiyaçlarını yıllara göre teminini gerçekleştirmek. j) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumların yatırım programı dahilinde yapılacak işleri Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek ve sonuçlandırmak. k) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumların onarım ve inşaat teklifleri ile istimlak taleplerini incelemek ve bu konudaki ödenek tahsislerini yapmak üzere Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığına iletmek. l) Yatırım harcamaları ve yapı durum cetvellerini takip ederek her dönemin gerçekleşme raporlarını hazırlamak. m) Göreviyle ilgili yargıya intikal eden davalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. n) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumların bina kartekslerini tutmak. o) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumların arsa tahsisi, intifa ve hazineye devir iş ve işlemlerini yürütmek. ö) İlgili harcama kalemindeki ödeneklerin dağıtım planını yapmak ve okul ve kurumlar ile Genel Müdürlüğün malzeme ve donatım ihtiyaçlarını Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliğinde gerçekleştirmek. p) Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlara satın alınacak veya hibe edilecek eğitim, donatım araç ve gereçleriyle taşıtların tahsis iş ve işlemlerini yürütmek. r) Yatırımla inşaatı tamamlanan veya illerden tahsis edilen hazır binaların kesin kabulünü gerçekleştirmek. s) Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların mevzuata uygun olarak açılması ve kapatılmasına ilgili şubelerin koordinesinde karar vermek. ş) Açılış onayları alınan okul ve kurumların donatımlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak. t) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. u) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. ü) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.


Özel Eğitim Daire Başkanlığına Bağlı Şubeler

Program Geliştirme ve Kaynaştırma Eğitimi Şubesi Müdürlüğü MADDE 25- (1) Program Geliştirme ve Kaynaştırma Eğitimi Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) İlgili şubeler tarafından hazırlanan eğitim ve ders programlarını geliştirmek için Bakanlığımız ilgili birimleri ile üniversite, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. b) Şubeler tarafından geliştirilmiş olan programların Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulmadan önce program geliştirme yöntem ve tekniklerine uygunluğu açısından incelemesini yaptırmak. c) Yeni geliştirilen eğitim ve öğretim programlarını Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak, takibini yapmak ve karara bağlananların uygulamaya konulmasını sağlamak. ç) Eğitimdeki yenilikleri takip etmek, uygun olanların eğitim ortamına aktarılmasını sağlamak. d) Kaynaştırma eğitimine alınan bireylerin sayıları ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak. Tarama, tespit ve teşhis için araç-gereç ve teknikleri geliştirmek. e) Kaynaştırma eğitimine alınan bireylerin eğitimi ile ilgili projeler ve eğitim modelleri geliştirmek, değerlendirmek, yaygınlaştırmak. f) Kaynaştırma eğitimine alınan bireyler için uygun eğitim ortamlarını belirlemek ve eğitimlerini planlamak. g) Görev alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve literatürü izleyerek dünyada yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçları üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde değerlendirerek uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmak. ğ) Kaynaştırma eğitimine alınan bireylerle ilgili özel öğretim metot ve teknikleri ile ilgili öğretmen el kitapları ve bireysel eğitim programlarını hazırlamak. h) Kaynaştırma eğitimine alınan bireylerin devam ettiği okul/kurum veya sınıflarında görev yapan öğretmen ve personelin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, hizmetiçi eğitim program taslaklarını hazırlamak. ı) Kaynaştırma eğitimine alınan bireylerin aile ortamında eğitimi ile ailelerin eğitimi için gerekli tedbirleri almak. i) Özel sınıf ve kaynaştırma eğitimi için gezici özel eğitim öğretmenliği ile kaynak oda uygulamasına işlerlik kazandırmak ve yaygınlaştırmak. j) Kaynaştırma eğitimine alınan bireylerin eğitimi ile ilgili yatırım, donatım, eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarını tespit etmek ve Bütçe Yatırım ve Donatım Şubesine bildirmek. k) Kaynaştırma eğitimine alınan bireylerin devam ettiği sınıflarda görev yapan öğretmenlere ve eğitim programlarının uygulanmasına yönelik süpervizyon vermek. l) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. m) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. n) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak

Bedensel Engellilerin Eğitimi Şubesi MADDE 26- (1) Bedensel Engellilerin Eğitimi Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireylerin tespit edilmesi, tanılanması, yönlendirilmesi, yerleştirilmesi ve nakilleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. b) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireyler için uygun eğitim ortamlarını belirlemek ve eğitimlerini planlamak. c) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireylerin sayıları ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak. Tarama, tespit ve teşhis için araç-gereç ve teknikleri geliştirmek. ç) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireylerin eğitimi ile ilgili projeler ve eğitim modelleri geliştirmek, değerlendirmek, yaygınlaştırmak. d) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireylerle ilgili özel öğretim metot ve teknikleri ile ilgili öğretmen el kitapları ve kılavuz kitapları hazırlamak. e) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireylerin eğitimi için rehberlik programları geliştirmek ve uygulamaları izlemek. f) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireylerin devam ettiği okul/kurum veya sınıflarında görev yapan öğretmen ve personele süpervizyon hizmeti vermek. g) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireylerin devam ettiği okul/kurum veya sınıflarında görev yapan öğretmen ve personelin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, hizmetiçi eğitim program taslaklarını hazırlamak. ğ) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireylere yönelik okul/kurumları açma ve kapama, yatırım, donatım, eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarıyla ilgili işlemleri Bütçe Yatırım ve Donatım Şubesi ile iş birliği içerisinde yürütmek. h) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireylerin eğitimleri için gerekli özel araç-gereçlerinin yapımı ve denetimi için tedbirler almak. ı) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireylerin aile ortamında eğitimi ile ailelerin eğitimi için gerekli tedbirleri almak. i) Görev alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve literatürü izleyerek dünyada yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçları üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde değerlendirerek uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmak. j) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireylerin spor ve sanat faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalar yapmak. k) Görme, ortopedik, işitme ve konuşmaya ilişkin bedensel engelleri olan bireylerin eğitimleriyle ilgili program taslakları ile gerektiğinde ders ve yardımcı ders kitapları hazırlamak; mevcut olanları geliştirmek bu alanda çalışanlara rehberlik yapmak. l) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. m) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. n) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Zihinsel Engelleri Olanların Eğitimi Şubesi MADDE 27- (1) Zihinsel Engelleri Olanların Eğitimi Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) Zihinsel ve özel öğrenmeye ilişkin engelleri olan bireylerin tespit edilmesi, tanılanması, yönlendirilmesi, yerleştirilmesi ve nakilleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. b) Zihinsel ve özel öğrenmeye ilişkin engelleri olan bireyler için uygun eğitim ortamlarını belirlemek ve eğitimlerini planlamak. c) Zihinsel ve özel öğrenmeye ilişkin engelleri olan bireylerin sayıları ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak. Tarama, tespit ve teşhis için araç-gereç ve teknikleri geliştirmek. ç) Zihinsel ve özel öğrenmeye ilişkin engelleri olan bireylerin eğitimi ile ilgili projeler ve eğitim modelleri geliştirmek, değerlendirmek, yaygınlaştırmak. d) Zihinsel ve özel öğrenmeye ilişkin engelleri olan bireylerin devam ettiği okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve personele süpervizyon hizmeti vermek. e) Zihinsel ve özel öğrenmeye ilişkin engelleri olan bireylerle ilgili özel öğretim metot ve teknikleri ile ilgili öğretmen el kitapları ve kılavuz kitapları hazırlamak. f) Zihinsel ve özel öğrenmeye ilişkin engelleri olan bireylerin eğitimi için rehberlik programları geliştirmek ve uygulamaları izlemek. g) Zihinsel ve özel öğrenmeye ilişkin engelleri olan bireylerin devam ettiği okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve personelin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, hizmetiçi eğitim program taslaklarını hazırlamak. ğ) Zihinsel ve özel öğrenmeye ilişkin bireylere yönelik eğitim verecek okul/kurumları açma ve kapama, yatırım, donatım, eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarıyla ilgili işlemleri Bütçe Yatırım ve Donatım Şubesi ile iş birliği içerisinde yürütmek. h) Zihinsel ve özel öğrenmeye ilişkin engelleri olan bireylerin aile ortamında eğitimi ile ailelerin eğitimi için gerekli tedbirleri almak. ı) Çocuğun aile ortamında eğitimi için gerekli tedbirleri almak ve buna yönelik ailelerin eğitimini gerçekleştirmek. i) Görev alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve literatürü izleyerek dünyada yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçları üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde değerlendirerek uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmak. j) Zihinsel ve özel öğrenmeye ilişkin engelleri olan bireylerin spor ve sanat faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalar yapmak. k) Zihinsel ve özel öğrenmeye ilişkin engelleri olan bireylerin eğitimleriyle ilgili program taslakları ile gerektiğinde ders ve yardımcı ders kitapları hazırlamak; mevcut olanları geliştirmek bu alanda çalışanlara rehberlik yapmak. l) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. m) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. n) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.


Sosyal ve Duygusal Güçlüğü Olanların Eğitimi Şubesi Müdürlüğü MADDE 28- (1) Sosyal ve Duygusal Güçlüğü Olanların Eğitimi Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) Otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile uzun süreli hastanede yatmaya bağlı olarak sosyal ve duygusal güçlüğü olan bireylerin tespit edilmesi, tanılanması, yönlendirilmesi, yerleştirilmesi ve nakilleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. b) Otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile uzun süreli hastanede yatmaya bağlı olarak sosyal ve duygusal güçlüğü olan bireyler için uygun eğitim ortamlarını belirlemek ve eğitimlerini planlamak. c) Otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile uzun süreli hastanede yatmaya bağlı olarak sosyal ve duygusal güçlüğü olan bireylerin sayıları ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak. Tarama, tespit ve teşhis için araç-gereç ve teknikleri geliştirmek. ç) Otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile uzun süreli hastanede yatmaya bağlı olarak sosyal ve duygusal güçlüğü olan bireylerin eğitimi ile ilgili projeler ve eğitim modelleri geliştirmek, değerlendirmek, yaygınlaştırmak. d) Otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile uzun süreli hastanede yatmaya bağlı olarak sosyal ve duygusal güçlüğü olan bireyler için uygun eğitim ortamlarını belirlemek. e) Otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile uzun süreli hastanede yatmaya bağlı olarak sosyal ve duygusal güçlüğü olan bireylerle ilgili özel öğretim metot ve teknikleri ile ilgili öğretmen el kitapları ve kılavuz kitapları hazırlamak. f) Otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile uzun süreli hastanede yatmaya bağlı olarak sosyal ve duygusal güçlüğü olan bireylerin eğitimi için rehberlik programları geliştirmek ve uygulamaları izlemek. g) Otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile uzun süreli hastanede yatmaya bağlı olarak sosyal ve duygusal güçlüğü olan bireylere yönelik eğitim verecek okul/kurumları açma ve kapama, yatırım, donatım, eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarıyla ilgili işlemleri Bütçe Yatırım ve Donatım Şubesi ile iş birliği içerisinde yürütmek. ğ) Otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile uzun süreli hastanede yatmaya bağlı olarak sosyal ve duygusal güçlüğü olan bireylerin devam ettiği okul/kurum veya sınıflarında görev yapan öğretmen ve personelin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, hizmetiçi eğitim program taslaklarını hazırlamak. h) Otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile uzun süreli hastanede yatmaya ilişkin sosyal ve duygusal güçlüğü olan bireylerin aile ortamında eğitimi ile ailelerin eğitimi için gerekli tedbirleri almak. ı) Otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile uzun süreli hastanede yatmaya bağlı olarak sosyal ve duygusal güçlüğü olan bireylerin spor ve sanat faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalar yapmak. i) Görev alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve literatürü izleyerek dünyada yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçları üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde değerlendirerek uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmak. j) Otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile uzun süreli hastanede yatmaya bağlı olarak sosyal ve duygusal güçlüğü olan bireylerin eğitimleriyle ilgili program taslakları ile gerektiğinde ders ve yardımcı ders kitapları hazırlamak; mevcut olanları geliştirmek bu alanda çalışanlara rehberlik yapmak. k) İlköğretim çağındaki, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilmiş barınma yeri olmayan sokakta kalmış çocukların eğitimleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. l) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. m) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. n) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.


Özel Yeteneklilerin Eğitimi Şubesi MADDE 29- (1) Özel Yeteneklilerin Eğitimi Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi, tanılanması, yönlendirilmesi ve yerleştirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. b) Özel yetenekli bireylerin sayıları ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak. Tarama, tespit ve teşhis için araç-gereç ve teknikleri geliştirmek. c) Özel yetenekli bireyler için uygun eğitim ortamlarını belirlemek. ç) Özel yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili projeler ve eğitim modelleri geliştirmek, değerlendirmek, yaygınlaştırmak. d) Özel yetenekli bireylerin devam ettiği okul/kurum veya sınıflarında görev yapan öğretmen ve personele süpervizyon hizmeti vermek. e) Özel yetenekli bireylere yönelik özel öğretim metot ve teknikleri ile ilgili öğretmen el kitapları ve kılavuz kitapları hazırlamak. f) Özel yetenekli bireylerin eğitimi için rehberlik programları geliştirmek ve uygulamaları izlemek. g) Özel yetenekli bireylerin devam ettiği okul/kurum veya sınıflarında görev yapan öğretmen ve personelin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, hizmetiçi eğitim program taslaklarını hazırlamak. ğ) Özel yetenekli bireylere yönelik eğitim verecek okul/kurumları açma ve kapama, yatırım, donatım, eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarıyla ilgili işlemleri Bütçe Yatırım ve Donatım şubesi ile iş birliği içerisinde yürütmek. h) Özel yetenekli bireylerin spor ve sanat faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalar yapmak. ı) Özel yetenekli bireylerin aile ortamında eğitimi ile ailelerin eğitimi için gerekli tedbirleri almak. i) Görev alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve literatürü izleyerek dünyada yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçları üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde değerlendirerek uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmak. j) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. k) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. l) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Şubeler

Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Şubesi MADDE 30- (1) Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) Eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinde modeller, uygulamalar ve bilgi sistemlerine ilişkin geliştirme, uygulama, izleme-değerlendirme ile ilgili çalışmalar yapmak. b) Avrupa Birliği sürecinde hayat boyu rehberlik yöntem ve uygulamalarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yapmak. c) Hayat boyu rehberlik çerçevesinde kariyer rehberliği çalışmalarını yürütmek. ç) Eğitsel ve mesleki bilgi, rehberlik ve danışma hizmetlerine ilişkin psikolojik ölçme araçları dışındaki materyal ve programları geliştirmek, uygulamaya sokmak. d) Örgün ve yaygın eğitimde tür ve kademeler arasında rehberlik odaklı yönelme uygulamaları ve süreçleri ile işleyişini oluşturmak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yürütmek. e) Eğitsel ve mesleki rehberlik alanındaki ilgili bilimsel araştırma ve literatürü izleyerek dünyada yürütülen çalışmalardan elde edilen bilgi ve deneyimleri değerlendirmek. f) Şubenin çalışmalarına yönelik proje hazırlamak, kabul edilenleri yürütmek ve sonuçlandırmak. g) Şubenin yürütmüş olduğu ulusal veya uluslararası projelerle ilgili ikili antlaşmalara dayanarak teknik destek alınması ve kaynak oluşturulmasını sağlamak. ğ) Eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerine yönelik alan çalışanlarına yönelik etik denetim ve süpervizyon hizmetini gerçekleştirmek. h) Eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetleriyle ilgili yapılan yönelme, izleme vb. çalışmaları değerlendirmek. ı) Bu alanda ihtiyaç duyulan hizmetiçi eğitim, kurs, seminer program taslaklarını hazırlamak ve ilgili şubeye bildirmek. i) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. j) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. k) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Kişisel ve Psikososyal Hizmetler Şubesi MADDE 31- (1) Kişisel ve Psikososyal Hizmetler Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) Psikososyal koruma, önleme ve müdahale model ve programlarının oluşturulması, psikolojik sağlığın geliştirilmesi amacıyla yaşam becerileri programlarının hazırlanmasını sağlamak. b) Bireylerin psikososyal gelişimlerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. c) Kritik ve zorlu yaşam olayları karşısında merkezi ve yerel düzeyde acil eylem planlarının hazırlanmasını gerçekleştirmek. ç) Şubenin çalışmalarına yönelik proje hazırlamak, kabul edilenleri yürütmek ve sonuçlandırmak. d) Merkezi ve yerel düzeyde psikososyal koruma, önleme ve müdahale ekiplerini oluşturmak. e) Şubenin yürütmüş olduğu ulusal veya uluslararası projelerle ilgili ikili antlaşmalara dayanarak teknik destek alınması ve kaynak oluşturulmasını sağlamak. f) Alanla ilgili bilimsel araştırma ve literatürü izleyerek dünyada yürütülen çalışmalardan elde edilen bilgi ve deneyimleri değerlendirmek. g) Kişisel ve psikososyal hizmetlerle ilgili yapılan çalışmaları izleme, değerlendirme ve yönelme hizmet modellerini oluşturarak, veri toplamak. ğ) Travma, stres, ihmal, istismar, şiddet, intihar, sigara, alkol ve madde kullanımı vb. konularda dokümantasyon oluşturmak. h) Kişisel ve psikososyal hizmetler alanında öğrenci, öğretmen, veli boyutlarında seminer ve eğitim planlamalarını yapmak. ı) Ülke genelinde yürütülen kişisel ve psikososyal hizmetler alanında ortak bir anlayış ve meslek etiği oluşturmak, süpervizyon ve danışma hizmetlerini sunmak. i) Bu alanda ihtiyaç duyulan hizmetiçi eğitim, kurs, seminer program taslaklarını hazırlamak ve ilgili şubeye bildirmek. j) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. k) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. l) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Psikolojik Ölçme Araçları Şubesi MADDE 32- (1) Psikolojik Ölçme Araçları Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) Rehberlik ve psikolojik danışma ile özel eğitim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bireysel veya grup olarak uygulanabilen ölçme araçlarının;

1) Kullanımına yönelik ihtiyaçları belirlemek, çoğaltılmasını sağlamak, rehberlik ve araştırma merkezleri ile bu merkezler üzerinden okullara dağıtımını yapmak. 2) Kimler tarafından uygulanabileceğine ilişkin asgari yeterlilikleri belirlemek. 3) Uyarlama ve revizyon çalışmalarını gerçekleştirmek 4) Satın alınması ile ilgili ihtiyaçları belirlemek ve temini için ilgili şubeye teklifte bulunmak ve koordineyi sağlamak. 5) Dağıtım ve kullanımına yönelik istatistiki bilgileri tutmak. 6) Uygulama ve kullanım alanlarıyla ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek. 7) Lisansüstü ve doktora çalışmalarında kullanılması ve üniversitelerden talep gelmesi durumunda katkıda bulunmak. 8) Özel ya da resmî kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak araştırmalarda kullanılması durumunda Bakanlık görüşünü hazırlamak. 9) Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, farklı kurum ya da kuruluşlar tarafından geliştirilmesi durumunda rehberlik ve araştırma merkezleri ve okullarda kullanılabilmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunmak. 10) Kullanımı ve uygulamaları ile ilgili bilimsel ve etik standartları oluşturmak, korumak, geliştirmek ve uygulayıcılara süpervizyon hizmeti vermek. 11) Kullanımıyla ilgili ihtiyaç duyulan hizmetiçi eğitim, kurs, seminer program taslaklarını hazırlamak ve ilgili şubeye bildirmek. b) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin mevzuata uygun olarak açılması ve kapatılmasıyla ilgili Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Şubesinin koordinesinde, Bütçe Yatırım ve Donatım Şubesiyle birlikte karar vermek. c) Şubenin çalışmalarına yönelik proje hazırlamak, kabul edilenleri yürütmek ve sonuçlandırmak. ç) Psikolojik ölçme araçlarının sistematik olarak geliştirilmesi ve bu ölçme araçlarının kullanımıyla ilgili eğitim verilmesine yönelik olarak Psikolojik Ölçme Araçları Geliştirme, Uygulama ve Eğitim Merkezi birimin kurulması yönünde çalışmaları yapmak. d) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. e) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. f) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.


Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Şubesi MADDE 33- (1) Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Şubesi Müdürlüğünün görevleri: a) Rehberlik ve araştırma merkezlerini açma ve kapatmaya ilişkin standartlarını belirlemek. b) Rehberlik ve araştırma merkezlerini mevzuata uygun olarak açma ve kapatma görevlerini Bütçe Yatırım ve Donatım ve Psikolojik Ölçme Araçları Şubeleriyle koordineli olarak yerine getirmek. c) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin mevzuatına uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamak. ç) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ihtiyaçlarını giderme ve merkezlerin geliştirilmeleriyle ilgili çalışmaları yürütmek. d) Özel eğitim gerektiren bireylerin ailede eğitimini gerçekleştirmeyle ilgili aile rehberliği çalışmalarını yapmak. e) Özel eğitim gerektiren bireylere yönelik rehberlik hizmetlerini geliştirici çalışmalar yapmak. f) Merkezlerle ilgili istatistiki bilgileri tutmak ve sonuçlarını değerlendirmek. g) İllerden gelen danışma kurulu raporlarını, yıllık çalışma programlarını ve yıl sonu faaliyet raporlarını inceleyip değerlendirmek ve ilgili şubelere bildirmek. ğ) Bu alanda ihtiyaç duyulan hizmetiçi eğitim, kurs, seminer program taslaklarını hazırlamak ve ilgili şubeye bildirmek. h) Rehberlik ve araştırma merkezleri arasında bilgi ve tecrübe aktarımını koordine etmek. ı) Hayat boyu rehberlik yöntem ve uygulamalarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yapmak. i) Şubenin çalışmalarına yönelik proje hazırlamak, kabul edilenleri yürütmek ve sonuçlandırmak. j) Şubenin yürütmüş olduğu ulusal veya uluslararası projelerle ilgili ikili antlaşmalara dayanarak teknik destek alınması ve kaynak oluşturulmasını sağlamak. k) Alanla ilgili bilimsel araştırma ve literatürü izleyerek dünyada yürütülen çalışmalardan elde edilen bilgi ve deneyimleri değerlendirmek. l) İllerdeki özel eğitim gerektiren bireyleri tespit ettirmek, eğitimleri için gerekli tedbirlerin alınmasını ve izlenmesini sağlamak. m) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan personele yönelik meslek etiği oluşturmak, korumak ve kurumda çalışanlara süpervizyon hizmeti vermek. n) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yürütmek. o) Görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. ö) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler

Sorumluluk MADDE 34- (1) Genel Müdürlük personeli, kendilerine verilen görevlerin usulüne ve mevzuatına uygun olarak en iyi şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından amirlerine karşı sorumludur.

Yetki MADDE 35- (1) Genel Müdür, Genel Müdürlük çalışanlarının görev dağılımının yapılmasında ve birim içinde görev yerlerinin değiştirilmesinde, şube müdürü ise kendi personelinin yürüttüğü işlerle ilgili değişikliklerde yetkilidir.

Koordinasyon MADDE 36- (1) Genel Müdürlük personeli kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinde koordineli çalışmayı esas alır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 37- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 03.10.1994 tarih ve B.08.0.ÖRG.0.20.01.01-3172 sayılı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük MADDE 38- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 39- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bakan yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.