Wikipedia-logo-tr.png
'den Özel Eğitim ve Rehberlik Yönetmeliği/Taslak ile ilgili bir şeyler var.

Şablon:Özel eğitim - d
Şablon:Özel Eğitim - Şablon:ÜYÇ - Özel eğitim/Bursa - Şablon:Otizm - Şablon:Asperger


Özel eğitim Özel eğitim/Bursa Özel eğitim kurumları Özel eğitim kurumları/Bursa ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TANITIM EL KİTABI
Özel öğretim privite education Special education Special needs education
Son konular < Hüma Hatun Özel Eğitim Anaokulu özel eğitim sınıfı/Bursa Özel eğitim/Ana sınıfı/Bursa TBMM Üstün Yetenekli Çocuklar Raporu PCDI princeton modeli Çocuk Gelişimi Enstitüsü bizde yok. Fakülte içerisinde bölüm olarak bakılıyor. Bursa da kurulmalı.
Organizasyon ORGM Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü eskiden Özel Eğitim Daire Başkanlığı idi. http://orgm.meb.gov.tr/ Özel Eğitim Genel Müdürleri - Mustafa Baloğlu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Türkiye'de özel eğitim kurumları Bursa'da özel eğitim kurumları Mersin'de özel eğitim kurumları ARGEM Lisesi RAM/Bursa RAM/Nilüfer RAM/Yıldırım Bursa Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Uludağ Meslek Okulu Nilüfer İş okulu Nilüfer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(okulu) Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Nilüfer Duyum İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Nilüfer İşitme Engelliler Meslek Lisesi Bursa OÇEM BSM Bursa Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu
Yaygın Gelişimsel Bozukluk Eğitsel Değerlendirme Tanılaması
Üstün zekalıların eğitimi
Rehberliğin temel taşları
Kaynaştırma uygulaması
Eğitim Etkinlik çizelgesi zaman kullanımı bunlarda şart Özel eğitim sınıfı
Kaynaştırma eğitimi Kaynaştırma sınıfı Kaynaştırma öğrencisi mainstram
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
MEB'da BEP - Bireysel Eğitim Proğramı var öğretmenler ama uygulanmıyor.

Eğitim destek odası
Bursa'da özel eğitim Bursa'da PDR
Özel yetenek Özel yetenekli öğrenciler Özel Yetenekli Öğrencilerin Tanılaması Özel Yetenekli Öğrencilerin Grup Testi Üstün Potansiyelli Çocuklar Üstün Yetenekli Çocuklar AÖL MAÖL SAT
Özel eğitim filimleri Her çocuk özeldir The Black Tre İdeot My name is khan
Özel eğitim/Mevzuatı Mevzuat/Özel eğitim Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 31.05.2006 - 26184 sayılı Resmî Gazete (Değişiklik: 14.03.2009 / R.G. : 27169) (Değişiklik: 31.07.2009 / R.G. : 27305) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (Taslak) Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
Şablon:ÖZEL EĞİTİM

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

Birinci Kısım

Genel Hükümler

İçindekiler

Birinci Bölüm : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Amaç[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaçları vetemel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarının sağlanmasına ve okullardaki/kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; özel eğitim ihtiyacı olan bireylere sunulacak eğitim öğretim hizmetlerinin ve okullardaki/kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar.

Dayanak[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nun 62 nci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 99 ve 178 inci maddeleri, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunu n 16 ncı maddesi, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu , 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını (MEB),
b) BİLSEM: Bilim ve sanat merkezini,
c) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP): Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programını,
ç) Birim: Rehberlik ve araştırma merkezi bünyesindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi, özel eğitim hizmetleri birimi, eğitim programları ve materyalleri birimi ile araştırma izleme ve değerlendirme birimini,
d) Birim Koordinatörü: Rehberlik ve araştırma merkezlerindeki her bir birimin koordinatörünü,
e) Genel Müdürlük: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) Özel Eğitim: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile bu bireylerin özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi,
g) Özel Eğitim İhtiyacı Olan Birey: Bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı farklılık gösteren bireyi,
ğ) RAM: Rehberlik ve araştırma merkezini,
h) RAM Modülü: RAM’lardaki iş ve işlemlere ilişkin verilerin MEB Bilgi İşletim Sistemi (MEBBİS) üzerinden internet ortamında girişlerinin yapılması ve çıktılarının alınması amacıyla hazırlanmış programı,
ı) Servis: Okullarda/kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütüldüğü birimi,
i) Zorunlu Öğrenim: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için okul öncesinden başlayıp ortaöğretim süresini de kapsayan eğitim ve öğretim sürecini ifade eder.

İkinci Bölüm : Temel İlkeler ve Amaçlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin temel ilkeleri

MADDE 5 – (1) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda;

a) Özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde bütünleştirme temel olmak üzere, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen özel eğitimin ilkeleri esas alınır.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması ve sistemli olarak

yürütülmesinde:

1) Bireye ve bireysel farklılıklara saygı,
2) Bilimsellik,
3) Gizlilik,
4) Gelişimsel bir anlayışla, önleyici/koruyucu yaklaşım,
5) Bireysel, kurumsal, toplumsal özelliklerin ve ihtiyaçların göz önünde bulundurulması,
6) Hayat boyu rehberlik anlayışıyla, bireylerin yaş, gelişim özellikleri ve öğretim kademelerinin dikkate alınması,
7) Profesyonellik ile mesleki ve etik değerlere uyulması,
8) İlgili tüm tarafların işbirliği ve eşgüdümü esastır.

Özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçları

MADDE 6 – (1) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda;

a) Özel eğitim hizmetleri; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları,

yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerini, üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına hayata hazırlanmalarını,

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; bireyin tüm yönleriyle en üst düzeyde gelişimi ve uyum sağlaması için gerekli seçimleri, yorumları, planları yapmasına ve kararları almasına yarayacak bilgi ve becerileri kazanmasında ve aldığı kararları uygulamasında bireye profesyonel bir yardımı amaçlar.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

Özel Eğitim Hizmetlerini Belirleme Süreci

İkinci Kısım

Birinci Bölüm: Eğitsel değerlendirme ve tanılama[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 7 – (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile eğitim alanındaki yeterliklerinin değerlendirilmesi ve uygun eğitim ortamına yönlendirilmesi sürecidir. Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) İlk müracaat okul yönetimi, veli/vasi ya da bireyin kendisi tarafından gerekli belgelerle RAM’a yapılır.
b) Eğitsel değerlendirme ve tanılama bireyin özelliklerine uygun ölçme araçları ile uygun ortamlarda yapılır.
c) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda eğitim ortamına yönlendirme (Ek-1) ve/veya destek eğitim (Ek-2) amacıyla Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu düzenlenir.
ç) Özel eğitim ihtiyacı olduğu tespit edilen her birey için, en fazla bir yıllık Eğitim Planı

hazırlanır. Süresi biten planlar ihtiyaç hâlinde yenilenebilir.

d) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler RAM Modülü üzerinden yapılır.

(2) Eğitsel değerlendirme ve tanılama işlemleri okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için okulun kurumun bulunduğu bölgedeki RAM tarafından; herhangi bir okula/kuruma kayıtlı olmayanlar için ise ikamet adresinin bulunduğu bölgedeki RAM tarafından yapılır.

(3) Süreçle ilgili yapılacak iş ve işlemlerde bireyin/velinin/vasinin yazılı görüşü alınır.

Eğitsel değerlendirme ve tanılama için gerekli belgeler

MADDE 8 – (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılama için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Bireyin, velisinin/vasisinin ya da resmî okul/kurum yönetiminin yazılı başvurusu,
b) Örgün eğitim okullarına/kurumlarına kayıtlı olup devam eden öğrenciler için Eğitsel

Değerlendirme İstek Formu (Ek-3),

c) Birey için uygun eğitim ortamına yönlendirme amaçlı müracaatlarda gerektiğinde sağlık,raporu
İç) Destek eğitim amaçlı müracaatlarda engelli sağlık kurulu raporu,
d) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitim alan bireylerin rapor

yenilemelerinde ilgili kurumca hazırlanacak Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu (Ek-4).

İzleme[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 9 – (1) Özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve eğitimde sürekliliğin sağlanması amacıyla erken çocukluk döneminden itibaren eğitimin her kademesinde özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenerek belgelendirilmesi esastır.

İkinci Bölüm: Rehberlik Hizmet Türleri

Eğitsel rehberlik[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 10 – (1) Bireyin; yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik yapısı, imkân ve şartlarıyla uyumlu eğitsel kararlar alması, eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmesi, etkin öğrenmesi ve karşılaştığı eğitsel sorunların çözümüne destek olunması amacıyla birey ve ailesiyle eğitsel rehberlik hizmetleri yürütülür.

Mesleki rehberlik[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 11 – (1) Bireyin; yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik yapısı, imkân ve şartlarıyla uyumlu mesleki kararlar alması amacıyla kendini ve meslekleri tanıması, seçimleri yapması, mesleğe hazırlanması ve başlaması, meslek hayatında gelişerek verimli bir şekilde ilerlemesi için mesleki rehberlik hizmetleri yürütülür.

Kişisel rehberlik[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 12 – (1) Bireyin; bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal açıdan tüm yönleriyle ve en üst düzeyde gelişimini desteklemek amacıyla kendini tanıması, karar verme ve problem çözme gibi çeşitli becerileri kazanması için kişisel rehberlik hizmetleri yürütülür.

(2) Kişisel rehberlik hizmetleri kapsamında çocuklara eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol gösterme ile her türlü zorlu yaşam olayına yönelik önleyici ve koruyucu faaliyetler yürütülür.

Üçüncü Bölüm: Eğitim Tür ve Kademelerindeki Özel Eğitim Hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 13 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için her tür ve kademedeki okullarda kurumlarda gerekli tedbirler alınır. Bu hizmetlerin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) 0-36 aylık çocuklar için erken çocukluk dönemi hizmetleri, ailenin bilgilendirilmesini

ve desteklenmesini de içerecek şekilde yürütülür.

b) 37 aydan gün alan ve 69 ayını doldurmayan özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için okul öncesi eğitim zorunludur. Çocukların gelişimi ve özellikleri dikkate alınarak okul öncesinde eğitim süresi bir yıl daha uzatılabilir.
c) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarıyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte özel eğitim okulları da açılabilir.
ç) İlkokulu tamamlayamayan ve ilkokul çağı dışına çıkan çocuklar tamamlama programlarında eğitimlerini sürdürürler.
d) Ortaokulu tamamlayamayan ve mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan bireyler Açık Öğretim Ortaokulunda, ortaöğretime devam edemeyen özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ise Açık Öğretim Liselerinde eğitimlerini sürdürürler.
e) Örgün eğitim okullarından/kurumlarından doğrudan yararlanamayacak öğrencilerin uzaktan eğitimle dersleri takip edebilmeleri için Bakanlığın ilgili birimlerince teknolojik destek de dâhil gerekli tedbirler alınır.
f) Zorunlu öğrenimlerini tamamlayan veya zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan özel eğitim ihtiyacı olan bireyler yaygın eğitim kurumlarında sunulan hizmetlerden yararlanır.
g) Bakanlıkça düzenlenen merkezi sistem sınavları ile protokolle yapılan sınavlarda RAM Modülü üzerinden durumlarını belgelendiren öğrenciler için gerekli tedbirler alınır.
ğ) Özel yetenekli bireylerden okul öncesi ve ilkokulda olanlar için kayıtlı bulundukları

okullarda, ortaokul ve liselerde olanlar için ise Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile eğitim bölgelerindeki yetenek atölyelerinde hafta içi ve/veya hafta sonu destek eğitim hizmetleri verilir.

Erken Çocukluk Eğitimi: Birden Fazla Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimi Evde ve Erken çocukluk eğitimi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 14 – (1) 0-36 aylık çocuklar için özel eğitim anaokullarında ya da bünyesinde anasınıfı bulunan özel eğitim okullarında millî eğitim müdürlüklerince erken çocukluk eğitim birimleri açılır. Bu birimlerde eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları uygulanır.
b) Eğitim hizmetleri bire bir eğitim şeklinde yürütülür ve bire bir çalışma saati süresi en

az 30 en fazla 40 dakikadır.

c) Öğretmenlerin çalışma saatleri günde 6 çalışma saati süresini aşmayacak şekilde okul

yönetimince planlanır.

ç) Ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla birimlerde ya da evlerde yürütülecek çalışmalar okul yönetimince planlanır.

Birden fazla yetersizliği olan bireylerin eğitimi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 15 – (1) Zorunlu öğrenim çağındaki birden fazla yetersizliği olan öğrenciler için özel eğitim okulları ile ilkokullar ve ortaokullar bünyesinde sınıflar açılır. Bu sınıflarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak her bir öğrenci için farklı bir özel eğitim

programı uygulanabilir. Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi, takip ettikleri programın uygulandığı özel eğitim okullarındaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır.

b) Sınıfların mevcudu en fazla 6 öğrenciden oluşur.
c) Bu sınıflarda öğretmenlerden biri öğrencinin başat engeline diğeri ise ek engeline göre olmak üzere iki öğretmen görev yapar.
ç) Bu sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, ilkokullarda haftalık ders çizelgesinde yer alan din kültürü ve ahlak bilgisi; diğer kademelerde görsel sanatlar, görsel sanatlar ve modelaj iş, beden eğitimi ve spor, beden eğitimi spor ve bağımsız hareket becerileri, müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi ile atölyelerde okutulan meslek
d) Meslek okulu veya iş uygulama okulu programını tamamlayan öğrencilere bu okullardaki akranlarına verilen diploma düzenlenir.

Dördüncü Bölüm: Hastanede Eğitim, Aile Eğitimi[düzenle | kaynağı değiştir]

Derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

Evde eğitim hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 16 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az oniki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağını, hastaneden alınan durum bildirir rapor ile belgelendirenlere velinin/vasinin yazılı talebi doğrultusunda evde eğitim hizmeti verilir. Bu hizmetin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Evde eğitim hizmeti öğrenci, aile ve öğretmen iş birliğiyle özel eğitim hizmetleri

kurulunca planlanır.

b) İlkokul kademesinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, ortaokul kademesinde ise

özel eğitim programından sorumlu olan öğrencilere evde eğitim hizmeti verilir.

c) Ortaokul ve lise kademesinde yetersizliği olmayan bireyler için hazırlanmış eğitim

programlarından sorumlu olan öğrencilere açık ortaokul ve açık lisede eğitim hizmeti sunulur.

Açık öğretimde kayıtlı olan öğrencilere velisinin/vasinin yazılı talebi doğrultusunda bir alan öğretmeni görevlendirilerek haftada dört ders saati eğitim verilir.

ç) Evde eğitim hizmeti alacak öğrencinin haftalık ders saati, sorumlu olduğu öğretim

programları esas alınarak haftada 10 ders saatinden az olmamak üzere planlanır.

d) Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri program

esas alınarak; gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenler, görme, işitme, zihinsel engelliler sınıfı öğretmenleri, okulöncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir.

e) Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu olduğu programın uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre okutulan dersler için yapılır.

Öğrenciler okutulmayan derslerden muaf tutulurlar.

f) Bireylerin başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından, öğrencinin kayıtlı

bulunduğu okul idaresine not çizelgeleri esas alınarak bildirilir. Sınıf geçme ve diğer işlemler, kayıtlı olunan okul idaresi tarafından yürütülür.

g) Evde eğitim süresince öğrenciler okulunda devamsız sayılmaz.

Hastanede eğitim hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 17 – (1) Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören zorunlu öğrenim çağında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için hastaneler bünyesinde Valiliklerce hastane sınıfları açılır. Bu sınıflarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Eğitim hizmeti, velinin/vasinin yazılı talebi ve bireyin tedavisinden sorumlu hekimin

hekimlerin yazılı görüşü ile sağlanır.

b) İlkokul kademesinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, ortaokul kademesinde ise

özel eğitim programından sorumlu olan öğrencilere hastane sınıfında eğitim verilir.

c) Hastane sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilere sorumlu olduğu öğretim programları uygulanır.
ç) Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu olduğu programın

uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre okutulan dersler için yapılır. Öğrenciler okutulmayan derslerden muaf tutulurlar.

d) Hastane sınıfı normunda bulunan öğretmenler bu sınıfta eğitim alacak öğrencilerle

ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere özel eğitim hizmetleri kurulu ile işbirliği içinde çalışır.

e) Hastane sınıfında eğitim alan öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri

program esas alınarak; gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenler, görme, işitme, zihinsel engelliler sınıfı öğretmenleri, okulöncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir.

f) Hastane sınıfındaki öğrencilerin başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler

tarafından, öğrencilerin kayıtlı bulundukları okul idaresine not çizelgeleri esas alınarak bildirilir. Sınıf geçme, diğer iş ve işlemler kayıtlı oldukları okul idaresi tarafından yürütülür.

g) Eğitim alacak öğrencilerin haftalık ders saati, sınıfın çalışma saati süresi,

öğretmenlerin çalışma saati süresi vb. hususlar özel eğitim hizmetleri kurulunca planlanır.

h) Hastanede bir aydan daha az süre yatarak tedavi gören bireylerin eğitimleri ise

sorumlu olduğu öğretim programları esas alınarak serbest çalışmalar şeklinde sürdürülür.

(2) Ortaokul ve lise kademesinde yetersizliği olmayan öğrenciler için hazırlanmış eğitim programlarından sorumlu olan öğrencilere açık ortaokul ve açık lisede eğitim hizmeti sunulur.

Açık öğretimde kayıtlı olan öğrencilere velisinin/vasisinin yazılı talebi ve bireyin tedavisinden sorumlu hekimin/hekimlerin yazılı görüşü doğrultusunda bir alan öğretmeni görevlendirilerek haftada dört ders saati eğitim verilir.

Aile eğitimi hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 18 – (1) Aile eğitimi her tür ve kademedeki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla aileye verilecek her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini içeren eğitimdir. Bu hizmetler Bakanlık tarafından hazırlanan aile eğitim programı doğrultusunda yürütülür.

Beşinci Bölüm: Programlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Eğitim programları ve BEP[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 19 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin devam ettiği okullarda/kurumlarda Bakanlıkça hazırlanan genel ve mesleki eğitim programları ile özel eğitim okul/kurum ve sınıflarında öğrencilerin özelliklerine göre hazırlanmış özel eğitim programları uygulanır.

(2) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için takip edecekleri eğitim programı temel alınarak BEP hazırlanması esastır. Bu programda;

a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlara ve kısa dönemli amaçlara,
b) Sunulacak destek eğitim hizmetinin türüne, süresine, sıklığına ve hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağına,
c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile öğretim materyallerine,
ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemelere,
d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve tekniklere,
e) Öğrencinin kişisel bilgilerine yer verilir.

Tamamlama programı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 20 – (1) 10 yaşına girmiş ve 18 yaşını tamamlamamış, okula hiç kayıt yaptırmamış bireylerden; eğitim uygulama ilkokullarına yerleştirme kararı verilenlerin, okullara devamının sağlanması amacıyla tamamlama programları düzenlenir. Bu programın uygulanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Programın yürütülmesine ilişkin planlama okul yönetimince yapılır.
b) Programda zorunlu dersler, toplumsal uyum becerileri, hayat bilgisi, dil ve konuşma gelişimi, okuma yazma, matematik, beslenme eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi,trafik ve ilk yardım eğitimidir. Bu derslerin öğretim programları temel alınarak BEP hazırlanır.
c) Program günlük 6 ders saati olmak üzere 12 haftada tamamlanır.
ç) Programı bitiren öğrenciler ilkokulu tamamlamış sayılır ve ortaokula kaydedilir.
d) Programın uygulanacağı sınıf mevcutları en fazla; orta veya ağır düzeyde zihinsel

yetersizliği olanlar için 8, otistik öğrenciler için 6 öğrenciden oluşur.

e) Programda zihinsel, görme, işitme engelliler sınıfı öğretmenleri, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenler ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri görevlendirilir.

Bu görevlendirmeler öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere diğer okullardan/kurumlardan yapılabilir.

Üçüncü Kısım: Kaynaştırma Uygulamaları

Birinci Bölüm: Kaynaştırma Uygulamaları ve Başarının Değerlendirilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Kaynaştırma Uygulamaları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 21 – (1) Kaynaştırma uygulamaları özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin akranlarıyla karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek için geliştirilmiş eğitim ortamlarında yürütülür. Kaynaştırma uygulamalarında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak

sürdürebilirler.

b) Her tür ve kademede tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrenciler, kayıtlı bulundukları okulda/kurumda uygulanan eğitim programını takip ederler.
c) Tam zamanlı kaynaştırma uygulamalarıyla ortaöğretimi tamamlayan öğrencilere akranlarına verilen diploma düzenlenir.
ç) Okullarda/kurumlarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uygun ortam düzenlemeleri yapılır ve destek eğitim odası açılır.
d) Okullarda/kurumlarda BEP geliştirme birimi oluşturulması zorunludur. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak BEP hazırlanır.
e) Sınıf mevcutları en fazla; okul öncesinde özel eğitim ihtiyacı olan 2 bireyin bulunduğu sınıflarda 10, 1 bireyin bulunduğu sınıflarda 20, diğer kademelerde ise 2 bireyin bulunduğu sınıflarda 25, 1 bireyin bulunduğu sınıflarda 35 öğrenci olacak şekilde oluşturulur.
f) Genel eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okullarında da kaynaştırma uygulamaları yapılabilir. Bu sınıfların mevcutları 5’i özel eğitim ihtiyacı olan birey olmak üzere okul öncesi eğitimde en fazla 15; diğer kademelerde 20 öğrenci olacak şekilde oluşturulur.
g) Kaynaştırma yoluyla eğitime devam eden öğrenciler için merkezi sistem sınavlarında gerekli tedbirler alınır.

Başarının değerlendirilmesi=[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 22 – (1) Kaynaştırma yoluyla eğitime devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde; kayıtlı olduğu okulda uygulanan mevzuatın yanında aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:

a) Öğrencilerin başarıları BEP’lerine göre değerlendirilir.
b) Yazılı ve sözlü sınavlar da dâhil, tüm ölçme ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerin yetersizlik türü, gelişim özellikleri ve eğitim performansları dikkate alınarak; süre, ortam, cihaz ve materyallerde düzenlemeler yapılarak gerekli tedbirler alınır.
c) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için sınavlarda refakat etmek üzere gerekli personel okul yönetimince görevlendirilir.
ç) İşitme yetersizliği veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler her tür ve

kademede velinin/vasinin yazılı talebi doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulabilirler. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (işitme ve hafif düzeyde zihinsel engelli bireyler) velinin/vasinin isteği doğrultusunda merkezi ortaöğretime geçiş sınavında, yabancı dil dersi sınavından muaf tutulurlar.

d) Görme yetersizliği olan öğrenciler çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.
e) Motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden muaf tutulurlar.
g) Velinin/vasinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda,ilkokulda kaynaştırma öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yapabilirler.

İkinci Bölüm: Özel Eğitim Sınıfları[düzenle | kaynağı değiştir]

Özel eğitim sınıflarının açılması[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 23 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan öğrenciler için resmi ve özel okullarda/kurumlarda millî eğitim müdürlüklerince iki farklı türde özel eğitim sınıfı açılır.

Bulunduğu okulun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 24 – (1) Görme ve işitme engelli öğrenciler için ilkokullarda özel eğitim sınıfları açılır. Bu sınıflarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır.
b) Sınıfların mevcudu en fazla 10 öğrenciden oluşur.
c) Yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması

esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

ç) Öğrenciler BEP geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda bazı dersleri ve sosyal

etkinlikleri diğer akranları ile bir arada yaparlar.

Özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 25 - (1) İlkokul, ortaokul ve mesleki eğitim veren ortaöğretim okullarında/kurumlarında özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları açılır. Bu sınıflarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Aynı tür yetersizliği olan öğrencilere birleştirilmiş sınıf uygulaması ile eğitim yapılır.
b) Sınıfların mevcutları oluşturulurken takip edilen özel eğitim programının

uygulandığı okullardaki sınıf mevcutları esas alınır.

c) Yetersizlik türüne göre hazırlanmış özel eğitim programları uygulanır.
ç) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi, takip ettikleri programın uygulandığı

özel eğitim okullarındaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır.

d) Tüm kademelerde açılan bu sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur.

Ancak, ilkokullarda haftalık ders çizelgesinde yer alan din kültürü ve ahlak bilgisi ile diğer kademelerdeki görsel sanatlar, görsel sanatlar ve modelaj iş, beden eğitimi, beden eğitimi spor ve bağımsız hareket becerileri, müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi ile atölyelerde okutulan meslek derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

e) Meslek okulu ve iş uygulama okulu programını tamamlayan öğrencilere bu okullardaki akranlarına verilen diploma düzenlenir.
f) Öğrenciler BEP geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda bazı dersleri ve sosyal

etkinlikleri diğer akranları ile bir arada yaparlar.

Üçüncü Bölüm: Destek Eğitim Odası[düzenle | kaynağı değiştir]

Destek eğitim odası[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 26 – (1) Tam zamanlı kaynaştırma öğrencileri ile özel yetenekli öğrenciler için millî eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. Destek eğitim odasında eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Eğitim alacak öğrenciler ile öğrencilerin alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde, BEP geliştirme birimince belirlenir.
b) Destek eğitim odasında görev alacak öğretmenlerin çalışma programları okul yönetimince yapılır.
c) Destek eğitim odasında; öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile takip edecekleri program

esas alınarak, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenler, görme, işitme, zihinsel engelliler sınıfı öğretmenleri, okulöncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendirilir.

Dördüncü Kısım: Okullar ve Kurumlar

Birinci Bölüm: Özel Eğitim Okul ve Kurumları[düzenle | kaynağı değiştir]

Özel eğitim okul ve kurumlarının açılması[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 27 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için, yerleşim biriminin özellikleri,ulaşım imkânları ve bireylerin sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça örgün ve yaygın özel eğitim okulları/kurumları açılır.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan okul öncesi eğitim kurumları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 28 – (1) 37 aydan gün alan ve 69 ayını doldurmayan çocuklar için özel eğitim anaokulu, 48 aydan gün alan 69 ayını doldurmayan çocuklar için özel eğitim okulları bünyesinde özel eğitim anasınıfları açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bu sınıflarda yetersizliği olmayan çocuklar da öğrenim görebilir. Sınıf mevcutları, 5’i

özel eğitim ihtiyacı olan birey olmak üzere en fazla 15 öğrenciden oluşur.

b) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programı uygulanır.
c) Farklı tür yetersizliği olan çocuklar bir arada eğitim görebilirler.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ilköğretim kurumları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 29 – (1) İşitme veya görme yetersizliği olan bireyler için gündüzlü ve/veya yatılı ilkokullar açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Yetersizliği olmayan öğrencilerin takip ettiği Bakanlıkça hazırlanan eğitim programı

uygulanır.

b) Sınıf mevcutları en fazla 10 öğrenciden oluşur.
c) Bu okullarda yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince

okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

ç) İşitme yetersizliği olan öğrenciler velinin/vasinin yazılı talebi doğrultusunda yabancı

dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulabilirler.

d) Velinin/vasinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda,

ilkokulda öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yapabilirler.

(2) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otistik bireyler için gündüzlü eğitim uygulama ilkokulları ve eğitim uygulama ortaokulları açılır. Okullar birlikte açılabileceği gibi bağımsız olarak da açılabilir. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bakanlıkça hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır.
b) Bir ders saati 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı haftalık ders çizelgesine

göre uygulanır.

c) Bu okullarda orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile otistik

öğrenciler birlikte eğitim görürler ve yetersizlik türüne göre ayrı sınıflar oluşturulur.

Sınıfların mevcutları en fazla; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 8, otistik öğrenciler için 6 öğrenciden oluşur.

ç) Dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Eğitim uygulama ilkokullarında din

kültürü ve ahlak bilgisi, eğitim uygulama ortaokullarında ise görsel sanatlar, beden eğitimi ve müzik dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

d) Dönem sonlarında öğrencilere karne verilir. Eğitim uygulama ortaokullarını

tamamlayan öğrenciler özel eğitim programlarının uygulandığı iş uygulama okuluna devam ederler.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 30 - (1) İlköğretimlerini tamamlayan, genel, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumdaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla gündüzlü meslek okulları açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Mesleklere/alanlara yönelik modüler yapıdaki program ile akademik bilgi ve becerileri içeren Bakanlıkça hazırlanan özel eğitim programı uygulanır.
b) Okullarda farklı yetersizlikleri olan öğrenciler eğitim görürler ve yetersizlik türüne göre ayrı sınıflar oluşturulur. Sınıf mevcutları en fazla; otistikler için 6, diğer engel türleri için 10 kişiden oluşur. Uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerinde grup sayılarının

oluşturulmasında sınıf mevcutları esas alınır.

c) Dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Görsel sanatlar, görsel sanatlar ve

modelaj iş, beden eğitimi, beden eğitimi spor ve bağımsız hareket becerileri, müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi ile atölyelerde okutulan meslek derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

ç) Bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı haftalık ders çizelgesine

göre uygulanır.

d) Okullarda alanların/dalların açılması ve kapatılması ile ilgili iş ve işlemler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda yapılır.
e) Mesleklere/alanlara yönelik atölyeler açılırken bölgesel sektörün ihtiyacı, okul koşulları, çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri ve şartları ile istihdam imkânları dikkate alınır.
f) Öğrencilere 9 uncu sınıfta okuldaki mesleğe/alana yönelik atölyelerde temel becerilerin öğretiminin yanı sıra meslek alanları ve dalları hakkında genel bilgilendirme yapılır.
g) Öğrenciler 10 uncu sınıfta izleme ve yöneltme kurulunun kararı doğrultusunda alana/dala yönlendirilir.
ğ) Öğrenciler 12 inci sınıfta okulda öğrenim gördükleri alana/dala uygun olan işletmelerde eylül-haziran ayları arasında beceri eğitimi yaparlar. Ancak, ilgili alanın/dalın modüler eğitim programlarını uygulamaya elverişli eğitim birimi bulunan işletmelere, yılın

belli zamanlarında faal olan meslek alanlarında/dallarında öğrenim gören yiyecek-içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri vb. alanı öğrencileri 10 uncu veya 11 inci sınıftan itibaren mesleki eğitim için gönderilebilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin bir öğretim yılında kesintisiz olarak ekim-mart ayları arasındaki dönemde okulda, nisan-eylül ayları arasındaki dönemde işletmelerde eğitim görmeleri esastır. 10 uncu ve 11 inci sınıflarda derslerin kesildiği tarih itibariyle öğrencilere ikişer haftalık dinlenme izni verilir.

h) İşletmelerde beceri eğitimine giden öğrenciler haftanın üç günü işyerine, haftanın iki günü okula devam ederler.
ı) İşletmelerde beceri eğitimine gönderilemeyen öğrenciler teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda sürdürürler.
i) İşletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenciler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun verdiği haklardan yararlanırlar.
j) İşletmelerde beceri eğitimine başlandığı tarihten itibaren öğrencilerin sigortalılıkla

ilgili iş ve işlemleri yapılır.

k) İşletmelerde beceri eğitimine gönderilecek öğrencilerin velisinden/vasisinden Veli Muvafakat Belgesi (Ek-5) alınır.
l) İşletmelerde beceri eğitimine giden öğrencilerin izlenmesi amacıyla koordinatör öğretmen tarafından İş Yeri Gözlem ve İzleme Formu (Ek-6), işveren tarafından Öğrenci Devam Takip Çizelgesi (Ek-7) doldurulur.
m) İşletmelerde beceri eğitimine giden öğrencilerin işe ya da iş yerine uyum sağlamaları

amacıyla gerekli düzenlemeler yapılarak tedbirler alınır. Alınan tedbirlere rağmen uyum sorunu yaşayan öğrenciler koordinatör öğretmen tarafından izleme ve yöneltme kuruluna bildirilir. Bu öğrenciler yeni bir işletmede ya da okulda eğitimlerine devam ederler.

n) Dönem sonlarında öğrencilere karne verilir. Öğrencilere mezun olduklarında Meslek Okulu Diploması (Ek-8) düzenlenir. Bu diploma, yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz. Ancak, bireylerin herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda bu diploma bireylerin meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar.

(2) Eğitim uygulama ortaokulunu tamamlayan, genel, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumdaki orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otistik bireyler için, işe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla gündüzlü iş uygulama okulları açılır. Bu okullarda eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) İşe yönelik becerilere ait program ile akademik bilgi ve becerileri içeren Bakanlıkça

hazırlanan özel eğitim programı uygulanır.

b) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile otistik öğrenciler

birlikte eğitim görürler ve yetersizlik türüne göre ayrı sınıflar oluşturulur. Sınıfların mevcutları en fazla; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olanlar için 8, otistik öğrenciler için 6 öğrenciden oluşur. İş ve uygulama dersinin okutulacağı atölyelerdeki grup sayılarının oluşturulmasında sınıf mevcutları esas alınır.

c) Dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, haftalık ders çizelgesinde yer

alan görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi ile atölyelerde okutulan iş ve uygulama derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

ç) İş ve uygulama dersine yönelik atölyelerin açılmasında çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri ve şartları ile istihdam imkânları dikkate alınır.
d) Bir ders saati 40 dakika olup ders saati ve derslerin dağılımı haftalık ders çizelgesine

göre uygulanır.

e) Dönem sonlarında öğrencilere karne verilir. Öğrencilere mezun olduklarında İş Uygulama Okulu Diploması (EK-9) düzenlenir. Bu diploma, yükseköğretime devam etme

hakkı sağlamaz. Ancak, bireylerin herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda bu diploma bireylerin meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar.

Özel yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılan kurumlar[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 31 – (1) Özel yetenekli olup örgün eğitime devam eden ortaokul ve lise öğrencilerine destek eğitim hizmeti vermek üzere Valiliklerin önerileriyle Bakanlıkça BİLSEM açılır. Bu merkezlerde eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Her tür ve kademedeki özel yetenekli öğrencilere, velilerine/vasilerine ve öğretmenlerine rehberlik edilir.
b) Bu merkezlerde öğrencilere bireysel ve/veya grup destek eğitim hizmeti verilir.
c) Bakanlıkça hazırlanmış genel eğitimi destekleyici zenginleştirilmiş eğitim programı

uygulanır.

ç) BİLSEM’lere devam eden öğrencilere Dönem Tamamlama Belgesi (Ek-10) verilir.
d) Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin çalışma süreleri

haftalık 40 iş saati (60 dakika)dir. Öğretmenlere, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarındaki ders programları, ulaşım koşulları ve merkezde uygulanan eğitim programları dikkate alınarak kurum müdürlüğünce hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları da görev verilebilir.

(2) BİLSEM’lere öğretmen atama kriterleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde belirlenir ve atamaları ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça yapılır.

İkinci Bölüm: Rehberlik ve Araştırma Merkezi[düzenle | kaynağı değiştir]

Rehberlik ve araştırma merkezi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 32 – (1) İl ve/veya ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere Bakanlıkça RAM açılır.

(2) RAM’lar:

a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi,
b) Özel eğitim hizmetleri birimi,
c) Eğitim programları ve materyalleri birimi,
ç) Araştırma, izleme ve değerlendirme biriminden oluşur.

(3) RAM’larda her birim için bir birim koordinatörü görevlendirilir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri biriminin görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 33 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri biriminin görevleri şunlardır:

a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin RAM’ın sorumluluk bölgesinde bulunan okullardaki/kurumlardaki rehber öğretmenler ile yılda en az iki kez toplantı düzenlemek.
b) Bireye ve aileye rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunmak.
c) Risk altında bulunan öğrenciler için tedbir alınmasına yönelik yürütülen çalışmalara destek vermek.
ç) İl/ilçe ve okul düzeyinde gerçekleştirilen psikososyal müdahale hizmetlerini izlemek,

alınması gereken tedbirleri psikososyal müdahale birimine iletmek.

d) Birey, aile, yönetici ve öğretmenlere yönelik rehberlik alanına ilişkin bilgilendirme amaçlı etkinlikler düzenlemek.
e) Rehber öğretmeni bulunmayan okullarda/kurumlarda hizmetlere destek vermek

amacıyla yürütme komisyonu ile işbirliği yapmak.

f) Hizmetlerden yararlanan bireyleri gerektiğinde ilgili kurumlara/kuruluşlara yönlendirmek ve bu kurumlarla/kuruluşlarla işbirliği yapmak.
g) Müdürün vereceği alanı ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Özel eğitim hizmetleri biriminin görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 34 –(1) Özel eğitim hizmetleri biriminin görevleri şunlardır:

a) Eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla müracaat eden/yönlendirilen bireylerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
b) Kaynaştırma uygulamaları yapılan okullara özel eğitim hizmetleri konusunda destek vermek.
c)Bireyleri, aileleri, öğretmenleri ve yöneticileri özel eğitim hakkında bilgilendirme amaçlı etkinlikler düzenlemek.
ç) Bakanlıkça düzenlenen merkezi sistem sınavları ile protokolle yapılan sınavlarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik sınav tedbiri alınması için RAM Modülünde gerekli iş ve işlemleri yapmak.
d) Hizmetlere ilişkin gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
e) Müdürün vereceği alanı ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Eğitim programları ve materyalleri biriminin görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 35 –(1) Eğitim programları ve materyalleri biriminin görevleri şunlardır:

a) Okullara/kurumlara rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık çalışma programı hazırlanması konusunda destek vermek.
b) Mesleki, eğitsel ve kişisel alanlarda bireysel ve grup rehberlik etkinliklerine yönelik

programların ve materyallerin hazırlanmasında ve uygulanmasında okullara destek vermek.

c) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve destek teknolojileri de dahil öğretim materyallerini hazırlamak ve uygulamalarına yönelik okullarda

kurumlara destek vermek.

ç) Birey, aile, yönetici ve öğretmenlere yönelik özel eğitim alanına ilişkin materyal ve program hazırlamak.
d) Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde kullanılan psikolojik ölçme araçlarını okullarda

kurumlara ulaştırmak.

e) Müdürün vereceği alanı ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Araştırma, izleme ve değerlendirme biriminin görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 36 – (1)Araştırma, izleme ve değerlendirme biriminin görevleri şunlardır:

a)Birimlerin hizmet alanlarıyla ilgili konularda çevrenin ihtiyaçlarını belirleyerek

hizmetlerin niteliğini artırmak için araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını raporlaştırarak yetkililere iletmek.

b) Birimlerin hizmet alanlarıyla ilgili bilimsel gelişmeleri izlemek, uygulamaya aktarılmasına destek sağlamak üzere gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
c) Proje hazırlamak ve yürütmek.
ç) Yönlendirilmesi ve yerleştirilmesi yapılan bireylerin izlemesini yapmak.
d) Birimlerin hizmet alanlarıyla ilgili istatistiksel verileri toplamak, düzenlemek ve

raporlaştırmak.

e) Müdürün vereceği alanı ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Kurullar, Komisyonlar, Birimler ve Ekipler

Beşinci Kısım

Birinci Bölüm: Milli Eğitim Müdürlüklerindeki Kurullar, Komisyonlar ve Birimler[düzenle | kaynağı değiştir]

Özel eğitim hizmetleri kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 37 – (1) Özel eğitim hizmetleri kurulu, il millî eğitim müdürlükleri ile RAM bulunan ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulur.

(2) Bu kurul özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürünün başkanlığında;

a) Bir özel eğitim değerlendirme kurulu başkanı,
b) Bir resmi özel eğitim okul/kurum müdürü veya kaynaştırma uygulaması yapılan okullardan

kurumlardan bir müdür,

ç) Psikolojik ölçme araçlarını kullanmada yetkin bir rehber öğretmen,
d) Görme, işitme veya zihinsel engelliler sınıfı öğretmenleri arasından bir öğretmenden oluşur.

(3) Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere bireyin velisi/vasisi ve ilgili kurumlardan /kuruluşlardan kişilerin kurula katılımı sağlanır.

Özel eğitim hizmetleri kurulunun görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 38 – (1) Özel eğitim hizmetleri kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak özel eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesini ve izlenmesini sağlamak.
b) Özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda ve velinin/vasinin yazılı talebi

dikkate alınarak bireyin resmî bir okula/kuruma yerleştirilmesine karar vermek ve gerekli özel eğitim tedbirlerini almak.

c) Özel eğitim değerlendirme kurul raporu ve velinin/vasinin yazılı talebi doğrultusunda

özel okullarda öğrenimlerini sürdüren öğrenciler için bulunduğu okulda kaynaştırma uygulamalarıyla eğitime devam kararı almak.

ç) İlçede uygun özel eğitim okulu bulunmaması hâlinde öğrencilerin durumlarını il özel eğitim hizmetleri kuruluna bildirmek.
d) İl özel eğitim hizmetleri kurulunca bulunduğu ilde bir okula yerleştirilemeyen öğrencilerden yatılı ilkokula yerleştirilecekleri milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.
e) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerle ilgili düzenlemeleri yapmak.
f) Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararına yapılan itirazları inceleyerek gerekli tedbirleri almak.
g) Özel eğitim değerlendirme kurul raporu ve hastaneden alınan durum bildirir rapor doğrultusunda evde eğitim hizmeti alacak bireylere karar vermek.
ğ) Öğretim yılının başlamasından otuz gün önce evde eğitimi gerekli kılan şartları yeniden değerlendirerek öğrencinin yeni öğretim yılında da evde eğitim hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağına karar vermek.
h) Evde veya hastanede eğitim sürecini planlamak.
ı) Evde veya hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilecek öğretmenlerle ilgili hususları planlayarak il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teklifte bulunmak.
i) Velinin/vasinin yazılı talebi ve bireyin tedavisinden sorumlu hekimin/hekimlerin yazılı görüşü doğrultusunda hastane sınıfında eğitimin başlamasına ve sona erdirilmesine karar vermek.
j) Velinin/vasinin yazılı talebi ve özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan çocuğun okul öncesi eğitim süresinin bir yıl daha uzatılmasına karar vermek.
k) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için velinin/vasinin yazılı başvurusu, öğretmenin uygun görüşü doğrultusunda velinin kendisi ya da veli tarafından sağlanacak bir kişinin

öğrenciye destek olmak üzere okulda/sınıfta bulunmasına karar vermek.

l) Toplam yılsonu başarı puanına göre ortaöğretim kurumlarına yerleşemeyen özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri, özellikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sınavsız öğrenci alan

ortaöğretim kurumlarına yerleştirmek.

Özel eğitim hizmetleri kurulunun çalışma usul ve esasları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 39 – (1) Özel eğitim hizmetleri kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
b) Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç on beş gün içinde yerlerine görevlendirme yapılır.
c) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.
ç) Kurul haftada bir kez toplanır. Ancak, kurul başkanının gerekli gördüğü durumlarda süreye bağlı kalınmaksızın kurul toplanır.
d) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporları incelenerek en geç onbeş gün içinde karara bağlanır ve bu karar, bireyin velisine/vasisine, ilgili okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.

Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 40 – (1) Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlarda aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Veli/vasi, eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararlarının her birine

birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren altmış gün içinde itiraz edebilir.

b) Yerleştirme kararı verilen okul/kurum yönetimi, öğrencilerin okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az yetmiş iş günü izleme süreci sonucunda öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararına itiraz edebilir.
c) Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarıyla ilgili özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır. Sonuç

veliye/vasiye, okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 41 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu milli eğitim müdürlüğünün onayı ile özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürü başkanlığında, ilin özellikleri dikkate alınarak seçilen;

a) İlçe şube müdürü/müdürleri,
b) RAM müdürü/müdürleri,
c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birim koordinatörü/koordinatörleri,
ç) Her tür ve kademeyi temsilen okul/kurum müdürleri,
d) Her tür ve kademeyi temsilen birer rehber öğretmenden oluşur.

(2) Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere ilgili kurumlardan/kuruluşlardan kişilerin katılımı sağlanır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonun görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 42 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu görevleri şunlardır:

a) İl ve ilçelerde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini planlamak.
b) Hizmetlerin yürütülmesinde ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli tedbirleri almak ve kurumlar arası işbirliğini sağlamak.
c) Faaliyetleri değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

===Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonunun çalışma usul ve esasları===

MADDE 43 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonunun çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
b) Komisyon üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç onbeş gün içinde yerlerine

görevlendirme yapılır.

c) Eylül ayında planlama ve haziran ayında değerlendirme yapmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca, başkan gerekli gördüğünde komisyonu toplantıya çağırabilir.

Psikososyal önleme, koruma ve müdahale birimi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 44 – (1) İllerde/ilçelerde, şube müdürünün başkanlığında rehber öğretmenlerden psikososyal önleme, koruma ve müdahale birimi oluşur. Bu birimin görevleri şunlardır:

a) Bireyler için zorlu yaşam olayları ve risklere yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetleri planlamak, bu tür olaylara maruz kalanlara yönelik psikososyal müdahale hizmetleri sunmak.
b) Hizmetlerin yürütülmesinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.


İkinci Bölüm: Okullardaki/Kurumlardaki Kurullar, Komisyonlar, Birimler[düzenle | kaynağı değiştir]

Merkez yürütme kurulu ve üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 45 – (1) BİLSEM’lerdeki eğitim ve öğretimi planlamak, izlemek ve değerlendirmek amacıyla merkez yürütme kurulu oluşturulur.

(2) Kurul merkez müdürü başkanlığında;

a) Müdür yardımcıları,
b) Birim koordinatörleri
c) Rehber öğretmen,
ç) Bir alan öğretmeni,
d) Veli/vasi temsilcisi,
e) Öğrenci temsilcisinden oluşur.

(3) Kurulun çalışma usul ve esasları kurum yönetimince belirlenir. Merkez müdürü merkez yürütme kurulu kararları doğrultusunda hizmetleri yürütür.

Merkez yürütme kurulunun görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 46 – (1) Merkez yürütme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci kontenjanları ve tanılama sonuçlarını özel eğitim hizmetleri kuruluna bildirmek.
b) Öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki öğrenim sürelerini de dikkate alarak eğitim ve öğretim uygulama planını hazırlamak.
c) Uygulamaların etkinliğini ve verimliliğini sağlamak amacıyla yerel yönetimler,kurumlar

/kuruluşlar ve üniversitelerle iş birliği yapmak.

ç) Eğitim ve öğretim ortamının geliştirilmesi, çalışmaların nitelik ve niceliğinin artırılması için gerekli kaynakların sağlanmasına yardımcı olmak.

BİLSEM birimlerinin görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 47 – (1) BİLSEM’lerde bilim etkinlikleri ve sanat etkinlikleri birimleri kurulur. Bu birimlerin görevleri şunlardır:

a) Bilim etkinlikleri birimi çeşitli bilim dallarında özel ilgi ve yeteneği olduğu belirlenen öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarına ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak etkinlikleri uygulama imkânı sağlar.
b) Sanat etkinlikleri birimi güzel sanatlarda özel ilgi ve yeteneği olduğu belirlenen

öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarına ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak etkinlikleri uygulama imkânı sağlar.

İzleme ve yöneltme kurulu ve üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 48 – (1) Meslek okulları ile iş uygulama okullarında eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, izlemek ve değerlendirmek amacıyla izleme ve yöneltme kurulu oluşturulur.

(2) Kurul, okul müdürünün başkanlığında;

a) Bir müdür yardımcısı,
b) Bir atölye ve laboratuvar dersi öğretmeni,
c) İşitme, görme veya zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri arasından bir öğretmen,
ç) Bir rehber öğretmen,
d) Alan şefindenoluşur.

(3) Kurulun çalışma usul ve esasları okul yönetimince belirlenir.

İzleme ve yöneltme kurulunun görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 49 – (1) Meslek okullarında oluşturulan izleme ve yöneltme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrencileri 10 uncu sınıfta alana/dala yönlendirmek.
b) Atölye laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından koordinatör öğretmenleri belirlemek.
c) Koordinatör öğretmenin görüşleri doğrultusunda beceri eğitimi yapılacak işletmeleri

belirlemek.

ç) İşletmelerde uyum güçlüğü yaşayan öğrencilerin yeni bir işletmeye yerleştirilmesine karar vermek.
d) Koordinatör öğretmenlerin çalışma planlarını hazırlamak.
e) İşletmelerdeki çalışmalarıyla ilgili koordinatör öğretmenlerce hazırlanan raporlar

doğrultusunda öğrencilerin eğitim planlarında değişiklik ve düzenlemeler yaparak gerekli tedbirleri almak.

f) Mezun olan öğrencilerin eğitim aldığı meslek alanında istihdam edilebilmeleri için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
h) Okuldaki diğer kurul ve birimlerle işbirliği içinde çalışmak.

(2) İş uygulama okullarında oluşturulan izleme ve yöneltme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda iş ve uygulama dersinin okutulduğu atölyelerde eğitim almalarına karar vermek.
b) Mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilmeleri için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
c) Okuldaki diğer kurul ve birimlerle işbirliği içinde çalışmak.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 50 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okullarda/kurumlarda BEP hazırlamak amacıyla BEP geliştirme birimi oluşturulur.

(2) BEP geliştirme birimi okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;

a) Kaynaştırma uygulamaları yapan okullar için gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen,
b) Bir rehber öğretmen,
c) Öğrencinin sınıf öğretmeni,
ç) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,
d) Öğrencinin velisi/vasisi,
e) Öğrenciden oluşur.

(3) Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere, özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin BEP geliştirme birimine katılımı sağlanır.

4) Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 51 – (1) BEP geliştirme biriminin görevleri şunlardır:

a) BEP’in hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda koordinasyonu sağlamak.
b) Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile eğitim ihtiyaçları doğrultusunda BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler yapmak.
c) Eğitim ortamlarının düzenlenmesi, materyal geliştirilmesi ve temini konusunda okul/kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunmak.
ç) Okuldaki/kurumdaki diğer birim ve kurullarla iş birliği yapmak.
d) Kaynaştırma uygulamalarına devam eden öğrencilerden destek eğitim odasında eğitim alacak öğrencileri belirlemek.
e) Özel eğitim okullarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerden kaynaştırmaya uygun olanları belirlemek ve okul yönetimine bildirmek.
f) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile öğretim materyallerini belirlemek.
g) Özel eğitim sınıflarına kayıtlı öğrencilerden yetersizliği olmayan akranlarıyla bir arada eğitim alacak öğrencileri belirlemek ve katılacakları dersler ile saatlerini planlamak.
h) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sınavlarda refakat edilmesi gerekenleri belirlemek.

(2) BEP geliştirme biriminde yer alan diğer üyelerin görevleri şunlardır:

a) Özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi BEP geliştirme ve uygulama sürecinde birimle iş birliği yapar.
b) Öğrenci ve velisi/vasisi BEP geliştirme sürecinde görüş bildirir.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 52 – (1) Okullarda/kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin plânlanması, eş güdüm ve iş birliği içinde sunulması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur.

(2) Komisyon, okullardaki/kurumlardaki eğitim personeli esas alınarak öğretmenler kurulu kararı ile öğretim yılı başında okul/kurum müdürünün başkanlığında

a) Müdür yardımcıları,
b) Rehber öğretmenler,
c) Her sınıf seviyesindeki sınıf rehber öğretmenlerinden en az birer temsilci,
ç) Her sınıf seviyesindeki sınıf öğretmenlerinden en az birer temsilci,
d) Anasınıfı öğretmeni,
e) Disiplin kurulu ya da öğrenci davranışları değerlendirme kurulundan bir temsilci,
f) Okul-aile birliğinden bir temsilci,
g) Öğrenci temsilcisinden oluşur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 53 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programı dâhil servisin iş ve işlemleri ile ilgili çalışmaları değerlendirerek uygulanması için gerekli tedbirleri almak.
b) Yürütülecek çalışmalarda birey, aile ve ilgili kurumlarla/kuruluşlarla iletişim kurmak, iş birliği yapmak ve gerekli tedbirleri almak.
c) RAM ile işbirliği yapmak.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu çalışma usul ve esasları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 54 – (1) Komisyonun çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Komisyon birinci dönem başında, ikinci dönem başında ve sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Gerektiğinde başkanın önerisi ile de toplanabilir.
b) Komisyon belirlenen gündemle toplanır ve alınan kararlar okul personeline yazılı olarak duyurulur.

Rehberlik ve psikolojik danışma servisi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 55 – (1) Okullarda/kurumlarda rehber öğretmenin/rehber öğretmenlerin görev yaptığı Rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunur. Bu servis okullarda/kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

(2) Bu servis okuldaki/kurumdaki birim, kurul, komisyonlar ve RAM’la iş birliği içinde çalışır.

Üçüncü Bölüm: Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki Kurullar, Komisyonlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Özel eğitim değerlendirme kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 56 – (1) Özel eğitim değerlendirme kurulu RAM’ın teklifi ve millî eğitim müdürlüğünün onayı ile RAM’larda oluşturulur.

(2) Bu kurul RAM müdürü ya da müdür yardımcısı başkanlığında;

a) Özel eğitim hizmetleri birim koordinatörü,
b) Psikolojik ölçme araçlarını kullanmada yetkin bir rehber öğretmen,
c) Görme, işitme veya zihinsel engelliler sınıfı öğretmenleri arasından bir öğretmenden,
ç) Bireyin velisinden/vasisinden oluşur.

(3) Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan kişilerin kurula katılımı sağlanır.

Özel eğitim değerlendirme kurulunun görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 57 – (1) Özel eğitim değerlendirme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılamasını yapmak.
b) Eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapılan bireyler için özel eğitim değerlendirme kurul raporu düzenleyerek millî eğitim müdürlüğünün onayına sunmak.
c) RAM’da yapılamaması durumunda psiko-sosyal değerlendirme ve/veya gerektiğinde tıbbi değerlendirme için bireyin velisini/vasisini veya okulunu/kurumunu ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
ç) Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik kapsamında bireye ve aileye gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak.

Özel eğitim değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 58 – (1) Özel eğitim değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır:

a) Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
b) Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç onbeş gün içinde yerlerine görevlendirme yapılır.
c) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması hâlinde başkanın oyu iki oy

sayılır.

ç) Kurula yapılan başvurular en geç altmış gün içinde karara bağlanır ve düzenlenen rapor bireyin velisi/vasisi ya da yazılı dilekçe ile yetkilendirdiği kişiye imza karşılığı verilir.

Merkez komisyonu ve görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 59 – (1) Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanmak üzere; müdür yardımcıları, birim koordinatörleri ve eğitim personelinden oluşur.

(2) Komisyon, birimlerin çalışmalarını programına göre değerlendirir ve gelecek yıla ait birim çalışmalarını planlar.

Altıncı Kısım

Personel, Görev ve Sorumlulukları

Birinci Bölüm: Okullarda ve Kurumlarda Görevli Personelin Görev ve Sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

Okul/Kurum müdürün görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 60 – (1) Müdür, millî eğitimin temel ilkeleri ve genel amaçları doğrultusunda okulun /kurumun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2)Okul/kurum müdürünün özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili diğer görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile ailelerine yönelik özel eğitim hizmetlerinin

sunulmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır.

b) Özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli kurulların, birimlerin oluşturulmasını sağlar.
c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin özelliklerine uygun olarak servisin

oluşturulması için gerekli fizikî ortam ve donatımı sağlar.

ç) Servis tarafından hazırlanan ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme

komisyonunca değerlendirilen yıllık çalışma programını onaylar.

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ile servis tarafından planlanan faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
e) Okuldaki öğretmenlerin özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında işbirliği içinde çalışmalarını sağlar.

RAM müdürünün görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 61 – (1) RAM müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Birimlere, uygun ve deneyimli bir eğitim personelini birim koordinatörü olarak

görevlendirmek.

b) RAM personelinin meslekî formasyonlarına uygun şekilde birimlerde görevlendirilmelerini ve birimler arası iş bölümünü, ilgili birim koordinatörünün görüşünü de alarak yapmak ve birimler arası koordinasyonu sağlamak.
c) Birimlerin çalışmalarını izlemek, hazırladıkları program, rapor ve projeleri inceleyerek onaylamak ve sonuçlarını değerlendirmek.
ç) Merkez komisyonunda alınan kararlara göre gerekli çalışmaları yürütmek.
d) Yürütülen hizmetlerde ilgili kişi, kurumlarla/kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Kurul ve komisyonların çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek.
f) Personel, özlük, bütçe hizmetlerinin ve taşınır işlemlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
g) İlgili mevzuat doğrultusunda özel eğitim değerlendirme kurulunu oluşturmak ve özel eğitimle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
ğ) Gerçekleştirilen çalışmaların raporunu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunmak.
h) İhtiyaç olması hâlinde hizmetlerin yürütülmesinde alanı ile ilgili kurumdaki çalışmalara katılmak.

Okul/kurum müdür başyardımcısının görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 62 – (1) Müdür başyardımcısı görevlerini, bulunduğu okulun/kurumun özelliklerini dikkate alarak yapar. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.

(2) Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim, öğretim ve yönetim işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

(3) Özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verimli yürütülmesinde ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlar ve bu hizmetlerle ilgili okul müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Okul/kurum müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 63 – (1) Müdür yardımcısı görevlerini, bulunduğu okulun/kurumun özelliklerini dikkate alarak yapar.

(2) Müdür yardımcısı; okulun her türlü eğitim, öğretim ve yönetim işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

(3) Özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verimli yürütülmesinde ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlar ve bu hizmetlerle ilgili okul müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirir.

RAM müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 64- (1) RAM müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Birimlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bunların temin edilmesi için gerekli önlemleri almak.
b) Özel eğitim hizmetlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.
c) İhtiyaç olması hâlinde hizmetlerin yürütülmesinde alanı ile ilgili kurumdaki çalışmalara katılmak.
ç) Personel, özlük, bütçe ve taşınırla ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
d) Müdürün olmadığı zamanlarda müdürlüğe vekâlet etmek.
e) Kurumun işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

Teknik müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 65 – (1) Döner sermayesi bulunan özel eğitim okullarında müdür yardımcılarından biri, ilgili mevzuat hükümlerine göre teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Teknik müdür yardımcısı, müdür ve sayman ile birlikte döner sermaye işletmesi çalışmalarının tümünden sorumludur.

Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 66 – (1) Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, pansiyonda yönetim, eğitim, öğretim ve her türlü hizmetin planlı ve amacına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

RAM birim koordinatörlerinin görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 67– (1) Birim koordinatörlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Birimiyle ilgili çalışmaları planlamak ve koordine etmek.
b) Birimler arası işbirliği yapılmasını sağlamak.
c) Birim hizmetlerinin yürütülmesinde alanı ile ilgili çalışmaları yürütmek.
ç) Kurumun işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

BİLSEM birim koordinatörlerinin görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 68 – (1) BİLSEM’lerdeki birim koordinatörleri merkez müdürü tarafından görevlendirilir ve aşağıdaki sorumluluklar çerçevesinde çalışırlar:

a) Birim çalışmalarını ve düzenini izlerler.
b) Birim etkinlik programlarının geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini

sağlarlar.

c) Birim ihtiyaçlarını BİLSEM müdürüne bildirirler.
ç) BİLSEM müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirirler.

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 69 – (1) Mesleki eğitim veren özel eğitim okullarında okulun fiziki şartları ve atölye sayısı dikkate alınarak alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine, atölye laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre görevlendirme yapılır. Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirirler.

Belletici öğretmenin görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 70 – (1) Yatılı özel eğitim okullarında belleticilik görevi verilecek öğretmenler, 15/08/1983 tarihli ve 83/6950 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre seçilir ve görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen sınıf öğretmeninin görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 71 – (1) Yatılı özel eğitim okullarında grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen öğretmenin görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

a) Ders saati bitiminden 30 dakika önce okulda bulunur ve 6 saat süreyle okuldaki görevini sürdürür.
b) Grubundaki öğrenciler için eğitim hizmetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetler planlar ve yürütür.
c) Grubundaki öğrencilerin etütlerde ders çalışmalarını sağlar ve onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olur.
ç) Öğrencilerin kişisel sorun ve ihtiyaçları ile ilgilenir, gerekli durumlarda okul yönetimi ve diğer ilgili personele bilgi verir.
d) Öğrencilerin gelişimi ve davranışlarını değerlendirir, gerekli bilgileri öğrenci gözlem defterine kaydeder.
e) Grup gözetimi ve eğitimi ile ilgili yaptığı çalışmaları günlük olarak planlar ve ders defterine işler.

Atölye ve laboratuvar dersleri öğretmeninin görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 72 – (1) Atölyelerde teorik ve uygulamalı ders, atölye ve laboratuvar dersleri öğretmenlerince okutulur. Bu öğretmenler diğer görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri yürütürler:

a) Atölyelerde uygulamalı mesleki eğitimin düzenli olarak sürdürülebilmesi için, öğrencilerin özelliklerine uygun olarak atölye ortamını hazırlar ve güvenlik tedbirlerini alır.
b) Atölyedeki taşınırların kaydını yaparak bunları sayım ve kontrole hazır hâlde bulundurur.
c) Alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleri ile işbirliği içinde çalışır.
ç) Okuldaki kurullar ve birimlerle işbirliği yapar.
d) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek öğretim sürecinde uygular.
e) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır.
f) Atölyedeki derse ilişkin çalışmaları sınıf öğretmeni ile birlikte yürütür.

Koordinatör öğretmenin görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 73 – (1) Meslek okullarında, atölye ve laboratuvar dersleri öğretmenleri arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre koordinatör öğretmen görevlendirilir. Bu öğretmenler;

a) En fazla 15 öğrenciden sorumludur.
b) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan görev ve sorumluluklar ile izleme ve yöneltme kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirirler.
c) Koordinatör öğretmenler, izleme ve yöneltme kurulunca hazırlanan program doğrultusunda haftada iki gün okulda üç gün işletmelerde görev yaparlar.

Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 74 – (1) Özel eğitim okullarında görevli öğretmenler; kendilerine verilen şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim öğretim ve sosyal etkinliklerine katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Öğretmenler bu görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yürütürler:

a) BEP’in hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapar.
b) BEP’i uygular ve değerlendirir.
c) Okuldaki/kurumdaki aile eğitim çalışmalarına katılır, sınıfındaki öğrencilerinin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını planlar ve yürütür.
ç) Öğrencilerin eğitim performansları doğrultusunda başka bir okula/kuruma yönlendirilmesinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ve BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapar.
d) Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve

kontrolüne ilişkin tedbirleri alır.

e) Öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim yapar.
f) Sınıf öğretmenliğinin esas olduğu okullarda/kurumlarda, alan öğretmenleri tarafından

okutulan teorik ve uygulamalı derslerde çalışmaları birlikte yürütür.

g) Bireysel gelişim raporu, eğitsel değerlendirme istek formu vb. formların düzenlenmesinde diğer öğretmenler ile işbirliği yapar.
h) Özel yetenekli öğrencilerin sınıf rehber öğretmeni/öğretmenleriyle işbirliği içinde

gelişimini takip eder.

(3) Görev alanı ile ilgili müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

RAM’da görevli özel eğitim öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 75 – (1) RAM’da görevli özel eğitim öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Görevlendirildiği birimin çalışmalarını yürütür.
b) Yöneticileri, öğretmenleri, aileleri ve öğrencileri özel eğitim alanında bilgilendirir.
c) Eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapılan öğrencinin performans sonuçlarını ve eğitim ortamı düzenlemelerine yönelik önerilerini okulundaki Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi ile paylaşır.
ç) Bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılama çalışmalarına katılır.
d) İhtiyaç hâlinde diğer engel grupları ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

(2) Görev alanı ile ilgili müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

Rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları=[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 76 – (1) Okullarda/kurumlarda görevli rehber öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Okulun/kurumun türü, kademesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık çalışma programını hazırlar ve programda yer alan faaliyetleri yürütür.
b) Yıllık çalışma programında yer alan faaliyetlerin uygulanmasında sınıf öğretmenlerine ve sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eder.
c) Okula/kuruma yeni gelen öğrenciler için oryantasyon ve uyum çalışmalarını planlar ve yürütülmesinde gerekli tedbirleri alır.
ç) Öğrencinin kendini tanıma, eğitsel ve mesleki ihtiyaçlarını belirleme sürecinde psikolojik ölçme araçları ile bireyi tanıma tekniklerini bir bütünlük içinde uygular,değerlendirir, yorumlar ve raporlaştırır.
d) Bireyi tanıma, tarama ve yönlendirme çalışmalarını yürütür.
e) Eğitim ve iş fırsatları ile meslekler hakkında öğrencileri ve ailelerini bilgilendirir.
f) Öğrencinin ilgi, yetenek, değer, çevre koşulları ve kişilik özelliklerini çok yönlü

değerlendirerek ders, bölüm, alan, dal, sosyal kulüp vb. seçimi yapmasına ve/veya bir üst öğrenim kurumuna yönelmesine rehberlik eder.

g) Bireysel veya grupla psikolojik danışma yapar.
ğ) Bireylerin gelişimlerini desteklemek amacıyla aile rehberliği yapar.
h) Gerekli durumlarda öğrenci ve/veya ailesini ilgili kurumlara/kuruluşlara yönlendirir ve süreci izler.
ı) Okul yöneticileri, öğretmenler, okul personeli ve ailelere rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili ortak bir anlayış kazandırmak için müşavirlik yapar.
i) Risk altında bulunan öğrencilere yönelik önlem alınması ve destek sağlanması için gerekli çalışmaları yapar.
j) Danışmanlık tedbiri kararı alınmış çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlu olan kişilere ilgili mevzuat hükümlerince danışmanlık tedbiri hizmeti sağlar.
k) Psikososyal önleme koruma ve müdahale biriminin çalışmalarına katılır.
l) Orta öğretim kurumlarında ödül ve disiplin kuruluna yönlendirilen çocuklarla gerektiğinde görüşme yapar ve görüşme raporunu kurula sunar.
m) Mezun olacak öğrenciler için öğrencinin kişisel, eğitsel ve mesleki özelliklerini içeren değerlendirme raporunu okul yönetimi koordinasyonunda, sınıf rehber öğretmeni, veli ve öğrenci işbirliği ile hazırlar.
n) Sunduğu hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla araştırma, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapar.
o) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve ailelerine yönelik eğitim hizmetlerinin

yürütülmesinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

ö) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında BEP geliştirme birimi, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapar.

(2) RAM’da görevli rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Görevlendirildiği birimin çalışmalarını yürütür.
b) Görevlendirildiği birimin çalışmaları kapsamında okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde yürütülen hizmetlere destek verir.
c) Bireylerin ilgisini, yeteneklerini, ihtiyaçlarını, kişilik yapısını ve değerlerini fark

ederek kendini tanımasını sağlar ve gelişimlerini destekler.

ç) Bireysel/grupla psikolojik danışma ve/veya aile rehberliği/danışmanlığı yapar.
d) Danışmanlık tedbiri kararı alınmış çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlu olan kişilere ilgili mevzuat hükümlerince danışmanlık tedbiri hizmeti sağlar.
e) Bireyi tanıma, tarama, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yönlendirme amacıyla psikolojik ölçme araçlarını kullanır.

(3) Görev alanı ile ilgili müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

Sınıf rehber öğretmeninin görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 77 – (1) Sınıf rehber öğretmeninin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Okulun yıllık çalışma programını temel alarak sınıfının yıllık çalışmalarını planlar, bu çalışmaları servis ile işbirliği içinde yürütür.
b) Sınıfına yeni gelen öğrenciler için oryantasyon ve uyum çalışmalarını servisle işbirliği içinde yürütür.
c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında ve değerlendirilmesinde servisle iş birliği yapar.
ç) Sınıfıyla ilgili çalışmaları, ihtiyaç ve önerileri belirten bir raporu ders yılı sonunun ilk

haftası içinde servise iletir.

d) Risk altında bulunan öğrencilere yönelik önlem alınması ve destek sağlanması için servis ile işbirliği yapar.
e) Öğrencilerin, okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesi, öğrenme stillerini

fark etmesi, öğrenme becerileri geliştirmesi ve akademik performanslarının artırılmasına yönelik servisle işbirliği yapar.

f) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özellikleri ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için servis, birim, kurul ve komisyonlarla işbirliği yapar.
g) Görev alanıyla ilgili okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.

(2) İlkokullarda sınıf öğretmenleri yukarıda belirtilen görevleri sınıflarında servisin eş güdümünde yürütürler.

Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenin görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 78 – (1) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda, kaynaştırma eğitimi, evde ve hastanede eğitim hizmetleri ile tamamlama programlarında görev alır.
b) BEP’in hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapar.
c) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin sosyal kabulleri ile eğitim süreçlerine ilişkin

hususlarda öğretmenlere, okul/kurum yönetimine, bireye, aileye rehberlik yapar.

ç) Aile eğitimi çalışmalarını planlar ve yürütür.
d) Öğrencilerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli öğretim materyallerini hazırlar veya temin eder.
e) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla okuldaki kurul ve birimlerle iş birliği yapar.
f) Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve

kontrolünde öğretmenleri bilgilendirir.

İkinci Bölüm: Diğer Personel[düzenle | kaynağı değiştir]

Usta öğreticinin görev ve sorumlulukları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 79 – (1) Usta öğreticiler, özel eğitim okullarında/kurumlarında eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmenlerle birlikte ve öğretmenlik sorumluluğu içinde görev yapar. Ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde okul/kurum yönetimince verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Özel eğitim okullarında/kurumlarında görev yapan diğer personel[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 80 – (1) Özel eğitim okullarına/kurumlarına; uzman hekim, hekim, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, fizyoterapist,odyometrist, iş ve uğraşı terapisti, hemşire, psikolog, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar ve depo memurları, ayniyat mutemedi, bakım elemanı, şoför, aşçı,kaloriferci, gece bekçisi ve hizmetli vb. atanabilir veya diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılarak görevlendirilebilir.

(2) Bu personel ilgili mevzuata göre verilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.

(3) Diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek personelin çalışma yeri ve saatleri ile görev alanları hazırlanacak protokollerle belirlenir.RAM’larda görev yapan büro ve yardımcı hizmetler personeli

MADDE 81 – (1) Büro hizmetleri ile teknik konulardaki hizmetleri yürütmek üzere memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, yardımcı hizmetli, kaloriferci, teknisyen vb. personel görevlendirilir.

Yedinci Kısım: Öğrenci İşleri

Birinci Bölüm: Kayıt, Kabul ve Başarının Değerlendirilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Kayıt zamanı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 82 – (1) Okul öncesi eğitim ve mecburi ilköğretim çağında özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin okullara/kurumlara kaydı, yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır.

Kayıt yaşı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 83 – (1) Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 37 aydan gün alan çocukların kaydı okul öncesi eğitim kurumlarına, 69 ayını dolduran çocukların kaydı ise eğitim uygulama ilkokulu ile diğer ilkokullara yapılır. Ancak, 69 ayını doldurmuş olup okul öncesi eğitim süresi bir yıl daha uzatılan ve eylül ayı sonu itibariyle 81 ayını doldurmuş çocukların kaydı da bu kademedeki okullara yapılır.

Kayıt kabul ve nakil[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 84 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin okullara/kurumlara kayıtlarında özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınmış olması şartı aranmaz.

Ancak, bu bireyler için yerleştirme kararı alınması konusunda okul/kurum yönetimi gerekli işlemleri başlatır. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kurum yerleştirme kararına uygun ise öğrenci bulunduğu okulda/kurumda öğrenimine devam eder. Farklı bir yerleştirme kararı olması hâlinde ise öğrencinin yerleştirme kararına uygun okula/kuruma nakli konusunda gerekli işlemler yapılır.

(2) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için okullara kayıtta tuvalet eğitimi kazanmış olma şartı aranmaz.

(3) Hastane sınıfında bir ay ve daha uzun süre eğitim alacak bireyler ile evde eğitim hizmeti alacak bireyler herhangi bir okula kayıtlı değil iseler özel eğitim hizmetleri kurulunun yerleştirme kararı ile uygun türde ve kademedeki bir okula kaydedilirler.

(4) Aynı tür ve kademede aynı programı uygulayan özel eğitim okulları/kurumları arasındaki nakiller ile bu okullardan aynı programı uygulayan özel eğitim sınıflarına nakillerde, okul kontenjanının ve sınıf mevcutlarının uygun olması durumunda yeni bir yerleştirme kararı istenmez.

(5) Bulunduğu ilde resmi bir okula yerleştirilemeyen bireylerin yatılı ilköğretim okuluna kayıtları ile ilgili iş ve işlemler Valilikçe yapılır.

(6) 6 yaşına girmiş 10 yaşını tamamlamamış okula geç başlamış öğrenciler; yaş, gelişim özellikleri ve eğitim performansına uygun sınıfa BEP birimince yerleştirilir.

(7) Meslek okullarına yetersizliği olmayan bireyler için hazırlanmış ilköğretim programını tamamlayan, iş uygulama okullarına ise eğitim uygulama ortaokulunu tamamlayan öğrenciler kaydedilir. Meslek Okulu ve İş Uygulama Okullarına yapılacak öğrenci kayıtlarında yaş şartı aranmaz.

Kayıt için gerekli belgeler[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 85 – (1) Okullara kayıtlarda:

a) Fotoğraf,
b) Yatılı okullar/kurumlar için sağlık kurulu raporu,
c) Yerleştirme kararı alınmış öğrenciler için özel eğitim hizmetleri kurulu kararının sureti,

(2) BİLSEM’e kayıtlarda:

a) Fotoğraf,
b) Kayıt Formu (Ek-11),
c) Veli/vasi muvafakat belgesi (Ek-12),
d) Yerleştirme kararı alınmış öğrenciler için özel eğitim hizmetleri kurulu kararının sureti istenir.

Devam zorunluluğu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 86 – (1) Özel eğitim okullarına/kurumlarına kayıtlı öğrencilerin okula devamları zorunludur. Öğrencilerin mazeret göstermeksizin devamsızlık yapmaları durumunda okullara/kurumlara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler okul yönetimince alınır. Bu durumdaki öğrencilerin kayıtları, yaşları zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar silinmez.

2) BİLSEM’lerde, her eğitim döneminde, devamsızlık süresi eğitim süresinin % 30’unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayanların kaydı silinir.

Ancak velinin/vasinin yazılı talebi ve merkez yürütme kurulunun kararı doğrultusunda öğrencinin kaydı dondurulabilir.

Öğrenci karnesi ve bireysel gelişim raporu[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 87 – (1) Eğitim uygulama ilkokulu, eğitim uygulama ortaokulu, iş uygulama okulu ve meslek okullarında dönem sonlarında karne verilir.

(2) Her öğrenci için BEP’inde yer alan ve her dönemde kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerilerin kazanım düzeyinin ayrıntılı olarak yazıldığı bireysel gelişim raporu hazırlanır ve karneyle birlikte verilir.

(3) Karneler ve bireysel gelişim raporları, sınıf öğretmenleri ve devam ettikleri derslerin alan öğretmenleri tarafından birlikte doldurulur.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 88 – (1) Eğitim uygulama ilkokulu, eğitim uygulama ortaokulu, iş uygulama okulu ve meslek okullarında öğrenci başarısının değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Başarı değerlendirmesinde BEP’te yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır. Bu kapsamda, öğrencinin bütün dersleri için ayrı ayrı olmak üzere her dönemde kazandırılması hedeflenen amaçların davranışlarının yer aldığı çizelgeler hazırlanır. Bu çizelgede bir dönem için belirlenen davranışların toplamı 100 puan olacak şekilde her bir davranış puanlanır.
b) Devam şartını sağlayan öğrenciler başarısız notla değerlendirilmez. Öğrencilerin başarıları aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

Derece Rakam ile Puanlama

Pekiyi 5 85-100

İyi 4 70-84

Orta 3 55-69

Geçer 2 0-54

c) Eğitim Uygulama İlkokulu, Eğitim Uygulama Ortaokulu programına dayalı olarak öğrenimlerine devam eden bireyler (Orta veya ağır düzeyde zihinsel engelli bireyler veya otistik olan bireyler) ortaöğretime geçiş sınavlarından muaf tutulurlar.

Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi öğretmenler tarafından yapılır.

(2) Yetersizliği olmayan akranlarının takip ettiği programı uygulayan okullardaki öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Yazılı sınavlar ile ders ve etkinliklere katılım puanı/notu da dâhil, tüm ölçme ve

değerlendirme aşamalarında öğrencilerin yetersizlik türü, gelişim özellikleri ve eğitim performansları dikkate alınarak; süre, ortam, cihaz ve materyallerde düzenlemeler yapılarak gerekli tedbirler alınır.

b) Velinin/vasinin yazılı talebi doğrultusunda, işitme yetersizliği veya zihinsel yetersizliği olan öğrenciler her tür ve kademede yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve

becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından; görme yetersizliği olan öğrenciler çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.

c) Motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler velinin/vasinin yazılı talebi doğrultusunda motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden muaf tutulurlar.

(3) Özel yetenekli öğrencilerin velisin/vasisinin eylül ayında yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda, her tür ve kademede birer defa olmak üzere sınıf yükseltme yapılabilir.

Sekizinci Kısım: Çeşitli ve Son Hükümler

Birinci Bölüm: Çeşitli Hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

Öğretmenlerin nöbeti[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 89 – (1) Okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin okullarda nöbet tutmaları sağlanır. Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez.

İhtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. Hamile öğretmenlere ise doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez. Okul öncesi öğretmenlerine nöbet görevi verilmez.

(2) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer.

Öğretmenlerin kılık kıyafeti[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 90 - (1) Tören ve toplantılar dışında, resmi özel eğitim okulları/kurumları ile özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenler eğitim etkinliklerinde rahat hareket edebilmelerine imkân sağlayacak serbest kıyafet giyebilirler.

Özel eğitim araçları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 91 – (1) Resmi özel eğitim okullarının/kurumlarının, özel eğitim sınıflarının, destek eğitim odalarının öğretim materyalleri, özel araç gereçleri ve donanım ihtiyaçları Bakanlığın ilgili birimlerince karşılanır.

Ücretsiz taşıma[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 92 – (1) Resmi özel eğitim okullarındaki/kurumlarındaki öğrenciler ile her tür ve kademede kaynaştırma uygulamalarında bireylerin okullara/kurumlara ulaşımlarının ücretsiz sağlanması için Bakanlıkça gerekli tedbirler alınır.

(2) Okul/kurum müdürlüklerince refakat edilmesine karar verilen bireyin, velisi/vasisi ya da yazılı olarak yetkilendirdiği kişi ücretsiz taşıma hizmetinden yararlandırılır.

Ücretsiz öğle yemeği[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 93 – (1) Resmi özel eğitim okullarında/kurumlarında gündüzlü olarak eğitimlerini sürdüren öğrenciler ile okul personeline genel bütçeden karşılanan ödenekle ücretsiz öğle yemeği verilir.

Ölçme araçları[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 94 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireyi tanıma ve diğer çalışmalarda kullanılacak ölçme araçlarının sağlanması, kullanımı, uygulanması ve bilimsel standartlarının korunmasına ilişkin tedbirler Bakanlıkça alınır.

Ölçme araçlarının uygulamalarında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Ölçme araçlarının kullanımında uygulayıcı ölçme araçlarının teknik özellikleri, amaçları ve kullanımı konularında yeterli olduğunu gösterir belgeye sahip olmalıdır.
b) Ölçme aracı kullanan kişi ve kurumlar, ölçme aracının korunmasından, içeriğinin ve

sonuçlarının gizliliğinden sorumludurlar.

c) Ölçme aracının yönergesinde ve varsa el kitabında belirtilen koşullara uyulması zorunludur.

Çalışma saatleri ve izinler[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 95 – (1) Okul/kurum personelinin çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99, 102, 103, 104 üncü maddeleri esaslarına göre düzenlenir.

Diğer görevler[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 96 – (1) Rehber öğretmenler merkezi sistem sınavlarının tercih döneminde öğrencilere karar vermelerinde ve seçim yapmalarında yardımcı olmak üzere görevlendirilebilirler.

(2) Görev yaptığı okulda/kurumda rehber öğretmenlere yönetim, ders, nöbet ve merkezi sistem sınavları hariç sınav görevi verilemez. Ayrıca ödül ve disiplin kurulunda üye olarak görevlendirilemez.

Denetim[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 97 – (1) Özel eğitim okulları/kurumları, özel eğitim sınıfları ile özel eğitime destek sağlayan kurumların faaliyetlerinin denetimi öncelikle özel eğitim ve/veya psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında yetişmiş denetim yetkisine sahip kişiler tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

İkinci Bölüm: Son Hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 98 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Resmi özel eğitim okulları/kurumları ve kaynaştırma yapılan okullardaki/kurumlardaki iş ve işlemlerde okulların/kurumların özelliğine göre Bakanlığın diğer kademelerindeki ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 99 – (1) 31/05/2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile 17/04/2001 tarih ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve bu yönetmeliklere dayanılarak çıkarılan yönergeler ve genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut yönetmeliğin uygulanması[düzenle | kaynağı değiştir]

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin kaynaştırmayla eğitimlerini sürdürmeleri esasına dayanılarak yapılan düzenleme kapsamında;

a) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için ilkokul ve ortaokul

kademelerinde özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı açılmaz. Açık olan okullara/sınıflara yeni öğrenci kaydı yapılmaz. Hâlen kayıtlı öğrenciler mezun oluncaya kadar eğitimlerini bu okullarda/sınıflarda sürdürürler.

b) Ortopedik yetersizliği olan öğrenciler için ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde özel

eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı açılmaz.

c) İşitme veya görme engelli öğrenciler için ortaokul kademesinde özel eğitim okulu

ve özel eğitim sınıfı açılmaz.

ç) İşitme engelli öğrenciler için lise kademesinde yetersizliği olmayan bireyler için

hazırlanmış programın uygulandığı özel eğitim okulu açılmaz.

(2) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan söz konusu özel eğitim okullarında/sınıflarında kayıtlı öğrenciler mezun olana kadar eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin devam ettiği ilkokul ve ortaokullarda;
1) Yetersizliği olmayan öğrencilerin takip ettiği ilköğretim programı uygulanır.
2) Dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak ilkokullarda haftalık ders

çizelgesinde yer alan yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, ortaokullarda ise teknoloji ve tasarım, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor, müzik, alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

3) Sınıf mevcutları en fazla 10 öğrenciden oluşur.
4) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler velinin/vasinin yazılı talebi

doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulabilirler.

b) Ortopedik yetersizliği olan öğrencilerin devam ettiği ilkokul, ortaokul ve liselerde;
1) Yetersizliği olmayan öğrencilerin takip ettiği eğitim programları uygulanır.
2) Sınıf mevcutları en fazla; ilkokulda ve ortaokulda 10, ortaöğretimde 15 öğrenciden oluşur. Özel eğitim meslek liselerinde uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerinde gruplar 10

öğrenciden oluşur.

3) Özel eğitim meslek liselerinde uygulamalı meslek derslerinin yapılacağı atölye ve

laboratuvarlar bulunmaması hâlinde öğrenciler bu dersleri diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında sürdürürler.

4) Özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda özel eğitim meslek liselerine yatılı olarak yerleştirilecek öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler Valiliklerce yürütülür.
c) İşitme veya görme engelli bireylerin devam ettiği ortaokullar ile işitme engellilerin devam ettiği meslek liselerinde;
1) Yetersizliği olmayan öğrencilerin takip ettiği eğitim programları uygulanır.
2) Sınıf mevcutları en fazla; ilköğretimde 10, ortaöğretimde 15 öğrenciden oluşur. Özel eğitim meslek liselerinde uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerinde gruplar 10 öğrenciden oluşur.
3) Derslerin 5 -8 nci sınıflarda alan öğretmeni tarafından okutulması esastır.
4) Özel eğitim meslek liselerinde uygulamalı meslek derslerinin yapılacağı atölye ve

laboratuvarlar bulunmaması hâlinde öğrenciler bu dersleri diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında sürdürürler.

5) İşitme engelli öğrenciler, velinin/vasinin yazılı talebi doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf

tutulabilirler.

6) Özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda özel eğitim meslek liselerine yatılı olarak yerleştirilecek öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler Valiliklerce yürütülür.

Yürürlük[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 100 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 101 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. EKLER EK-1

T.C.

………..VALİLİĞİ

Amblem

………..Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu[düzenle | kaynağı değiştir]

Fotoğraf

(Yönlendirme)

T.C. Kimlik No Baba Adı

Adı Soyadı Anne Adı Doğum Yeri

Adresi İl / İlçe

Okulu Sınıfı Telefon

Dosya No İnceleme No Karar Tarihi Karar Sayısı

Doğum Tarihi


Rapor Kayıt No

Eğitsel Değerlendirme ve Tanı: Önerilen Özel Eğitim Hizmeti[düzenle | kaynağı değiştir]

Rapor

başlangıç

tarihi


Rapor

Bitiş

tarihi


Yönlendirme Kararı[düzenle | kaynağı değiştir]

ÜYE

ÖĞRT.

BRANŞ


KURUL

BAŞKANI

ÜYE

ÖĞRT.

BRANŞ

ÜYE

VELİ


ÜYE

Özel

Eğt.Hiz.

Böl Bşk.ONAY

…./…./20

……………

MERKEZ

MÜDÜRÜ


EĞİTİM PLANI ÖRNEĞİ

…../…../….

Öğrencinin Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Doğum Tarihi :

ÖĞRENCİNİN:

I- EĞİTİM PERFORMANSI

(Bu bölümde öğrencinin tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki performansını

gösteren değerlendirmeye ilişkin sonuçlara yer verilecektir.)

II- İHTİYAÇLAR

(Bu bölümde öğrencinin eğitim performansı doğrultusunda belirlenen öncelikli ihtiyaçları yer

alacaktır.)

III- YILLIK AMAÇLAR

(Bu bölümde öğrencinin eğitim performansına göre ihtiyaç duyduğu alanlarda kazandırılması

hedeflenen uzun dönemli amaçlar yer alacaktır.)

33

EK -2

T.C.

……… VALİLİĞİ

……….. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Özel Eğitim ve Değerlendirme Kurulu Raporu

Fotoğraf

(Destek Eğitim)

T.C. Kimlik No Baba Adı

Adı Soyadı Anne Adı Doğum Yeri

Adresi İl / İlçe

Okulu Sınıfı Telefon

Dosya No İnceleme No Karar Tarihi Karar Sayısı

Rapor Kayıt No

Eğitsel Değerlendirme ve Tanı

Önerilen Destek Eğitim Programları

Doğum Tarihi


Rapor

başlangıç tarihi


Rapor Bitiş

tarihi


Destek Eğitim Kararı[düzenle | kaynağı değiştir]

ÜYE

ÖĞRT.

BRANŞKurul Başkanı[düzenle | kaynağı değiştir]

ÜYE


ÖĞRT.

BRANŞ ÜYE

VELİ


…./…./20

……………

MERKEZ

MÜDÜRÜ

ONAY

ÜYE

Özel


Eğt.Hiz.

Böl


Bşk.Eğitim Planı Örneği[düzenle | kaynağı değiştir]

…../…../….

Öğrencinin Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Doğum Tarihi :

ÖĞRENCİNİN:

I- EĞİTİM PERFORMANSI

(Bu bölümde öğrencinin tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki performansını

gösteren değerlendirmeye ilişkin sonuçlara yer verilecektir.)

II- İHTİYAÇLAR

(Bu bölümde öğrencinineğitim performansı doğrultusunda belirlenen öncelikli ihtiyaçları yer

alacaktır.)

III- YILLIK AMAÇLAR

(Bu bölümde öğrencinin eğitim performansına göre ihtiyaç duyduğu alanlarda kazandırılması

hedeflenen uzun dönemli amaçlar yer alacaktır.


Eğitsel Değerlendirme İstek Formu EK-3

T.C.

……………………………………………Okulu Müdürlüğü

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Eğitsel Değerlendirme İstek Formu

Sayı :

…/…/20…

Konu: Eğitsel Değerlendirme İsteği

………..……… REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Adı, soyadı ve T.C. Kimlik numarası aşağıda belirtilen öğrencimizin, gelişim

özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı

farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. Bu nedenle, öğrencimizin eğitsel değerlendirme ve

tanılamasının yapılarak gerekli eğitim tedbirinin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Öğrencimizle ilgili iş ve işlemlerin yapılarak sonucun tarafımıza bildirilmesini arz

ederim.

……………………

Okul Müdürü

36

A ) GENEL BİLGİLER (Bu bölüm okul idaresi tarafından doldurulacaktır.)

Öğrencinin

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Doğum Tarihi ve Yeri

Sınıfı ve Şubesi

Devam - Devamsızlık

Durumu

Velinin

Adı Soyadı

Ev Telefonu

Cep Telefonu


Daha Önceki Resmi

Tedbir Kararları

Eğitsel Değerlendirme

İsteği Nedeni

( ) Okul Öncesi Kaynaştırma

( ) Kaynaştırma

( ) Özel Eğitim Sınıfı

( ) Özel Eğitim Okulu

( ) Yok

( ) Bilişsel becerilerde sınırlılık

( ) Uyum Problemleri

( ) İşitme Yetersizliği

( ) Görme Yetersizliği

( ) İletişim Becerilerinde Güçlük

( ) Dil ve Konuşma Güçlüğü

( ) Özel Öğrenme Güçlüğü

( ) Dikkat Problemi

( ) Bedensel Yetersizlik

( ) Diğer……………………..


B) ÖĞRENCİYE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR ( Sınıf / Sınıf Rehber Öğretmeni ve Okul

Rehber Öğretmeni tarafından doldurulacaktır.)

Öğrenci Probleminin

Problemin Çözümü İçin

Yapılanlar

Veliyle Yapılan Çalışmalar


Öğretim Materyallerinde Yapılan Düzenlemeler

Eğitim Ortamında Yapılan Düzenlemeler

Öğretim Yöntem ve Tekniklerinde Yapılan Düzenlemeler

Öğretimin Değerlendirmesinde Yapılan Düzenlemeler

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisiyle Yapılan İşbirliği


Diğer

C) AKADEMİK BECERİLERE YÖNELİK DEĞERLENDİRME (Sınıf /Sınıf Rehber

Öğretmeni ve Branş Öğretmenleri tarafından doldurulacaktır.)

39

PSİKOMOTOR BECERİLER

Sınıf

düzeyinin

çok

altında

Sınıf

düzeyini

n altında

Sınıf

düzeyin

de

Sınıf

düzeyinin

üstünde

Kaba motor beceriler

Bağımsız olarak oturur.

Ayakta durur.

Bağımsız olarak yürür.

Nesneleri kaldırır.

Merdiven çıkar.

İnce motor

Parmakları ile nesne takibi yapar.

Nesneleri takar-çıkartır.

Nesneleri üst üste dizer.

Kâğıt buruşturur, yırtar, katlar, keser.

Sınırlı alanları boyar.

Rastgele karalama yapar.

Öz bakım

Kişisel temizliğini yapar.

Kendi kendine giyinir, soyunur.

Küçük tuvalet ihtiyacını giderir.

Büyük tuvalet ihtiyacını giderir.

Çatal, kaşık kullanarak yemek yer.

DİL GELİŞİMİ / İLETİŞİM / SOSYAL

BECERİLER

Alıcı Dil Becerileri

Sınıf düzeyinin çok altında

Sınıf düzeyinin altında

Sınıf düzeyinde

Sınıf düzeyinin üstünde

40 Göz kontağı kurar.

Konuşana dikkatini yönelttiğini jest, mimik ve hareketlerle gösterir.

Yönergeleri yerine getirir.

İfade Edici Dil Becerileri Karşılıklı konuşmaları başlatır, sürdürür ve tamamlar.

Sorulan sorulara cevap verir.

İhtiyaç, istek, duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade eder.

Sosyal Beceriler

Sıra alma ve bekleme davranışını yerine getirir.

Grup oyunlarına katılır.

Okul ve sınıf kurallarına uyar.

Duygu ve düşüncelerini paylaşır.

Gerektiğinde yardım ister.


Bilişsel Beceriler

Sınıf düzeyinin çok altında

Sınıf düzeyinin altında

Sınıf düzeyinde

Sınıf düzeyinin üstünde

Matematik

Varlıklar arası ilişkileri açıklayan temel kavramları


Ritmik saymalara yapar.

Doğal sayıları bilir.

Toplama işlemi yapar.

Çıkarma işlemi yapar.

Çarpma işlemi yapar.

Bölme işlemi yapar.

41

Dört işlem kullanarak problem çözme becerilerine


Geometrik sekileri tanır ve temel özelliklerini bilir.

Temel matematik kavramlarını bilir.

Nesneleri bütün, yarım ve çeyrek olma durumunu göre

ayırt eder.

Yer yön bildiren kavramları bilir.

Parayı tanır.

Saati okur .

Ölçü birimlerini bilir.

Örüntü oluşturur.


Okuma yazmaya hazırlık

El göz koordinasyonu sağlar.

Yazı araç gereçlerini kullanır.

Temel çizgileri çizer .

Okuma–yazma

Sesleri ayırt eder.

Seslerden hece oluşturur.

Hecelerden kelime oluşturur.

Kelimelerden cümle oluşturur.

Kuralına uygun cümle okur.

Kuralına uygun cümle yazar.

Etkili okuma kurallarına uyar.

Dinleme ve izleme

42

Dinlediği ya da okuduğu metinle ilgili sorulara

cevap verir.

Dinlediği ya da okuduğu bir metni anlatır.

Dil Bilgisi

Noktalama işaretlerini kullanır.

Yazım kuralarına uyar.

Sosyal/Fen/Hayat Bilgisi

Sağlıklı yaşamla ilgili temel kavramları bilir.

Yılın bölümlerini bilir. (yıl, ay, hafta, gün)

Dünyamız ve gökyüzü ile ilgili temel kavramları bilir.

Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları bilir.

Yaşadığı yeri tanır.

Atatürk’ü tanır.

Türk Bayrağını tanır.

İstiklal marşının anlamını bilir.

Ulusal bayramları ve dini bayramları bilir.

Belirli gün ve haftaları bilir.


D)ÖĞRENCİYE İLİŞKİN GÖZLEMLER (Sınıf /Sınıf Rehber Öğretmeni/ Branş

Öğretmenleri ve Veli görüşü alınarak Okul Rehber Öğretmeni, olmaması hâlinde Okul idaresi

tarafından doldurulacaktır.)

GÖZLEMLER

Geç ve güç öğrenir.

Öğrendiklerini çabuk unutur.

Genelleme ve kazanılan bilgilerin transferinde güçlük çeker.

Dikkat süresi kısa ve dağınıktır.

Her

zaman

Bazen Hiç

43

Basit ve kısa sözcüklerle konuşur.

Yönergeleri dinlemede ve izlemede güçlük çeker.

Okul araç gereçlerini düzenli kullanamaz.

Yalnız veya kendinden küçüklerle oynar.

Dikkatini ayrıntılara vermez.

Aşırı hareketlidir.

Okul araç ve gereçlerini sık sık kaybeder.

Acelecidir, sırasını bekleyemez.

Kitap vs. gözüne yakın tutar.

Sık sık tökezler, yürürken ufak engelleri göremez.

Sık sık gözlerini ovar.

Gözlerde çapaklanma, kızarma ve yaşarma görülür.

Başını konuşana çevirerek dinler.

Sesin geldiği yönü tayin edemez.

Çevresindeki seslere duyarsızlık gösterir.

Konuşurken belirli sesleri düşünerek ya da değiştirerek söyler.

Konuşulanların özellikle bazı sözcüklerin yinelenmesini ister.

Devamlı olarak fısıltı hâlinde ya da bağırarak konuşur.

Bedensel devinimlerde (oturma, koşma, yürüme) dengesini

sağlamada güçlük yaşar.

Sosyal etkileşim becerilerinde yetersizdir.

Parmak emme, tırnak yeme vb. davranışlar sergiler.

Sık sık okuldan kaçar.

Başkalarına ait eşyalara izinsiz alır.

Sinirlidir, sık sık öfke nöbetleri geçirir.

Kendine ve başkalarına ait eşyaları zarar verir.


44

Sürekli dikkat çekmek ister.

Çekingen ve içe kapanıktır.

Çalışmalara ilgisizdir.

Verilen görevleri yerine getirir

E) KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKULDA ALINAN EĞİTİM ÖĞRETİM

TEDBİRLERİ (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından

doldurulacaktır.)

Öğrencinin Kaynaştırma

Karar tarihi

Öğrencinin Engel Türü ve

Düzeyi

1) BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR


BEP’de Yer Alan

Kazanımlar

1…………………………

…………………………

2…………………………

…………………………
3…………………………

…………………………

4…………………………

…………………………

5…………………………

…………………………

6…………………………

…………………………

7.………………………

…………………………

Kazandırılan Kazanımlar Kazandırılamayan Kazanımlar

1…………………………………

…………………………………

……..

2…………………………………

…………………………………

…….

3…………………………………

…………………………………

…….

4…………………………………

…………………………………

…….

5…………………………………

…………………………………

……..

6…………………………………

…………………………………

……..

7…………………………………

1…………………………………

……………………………………

………

2…………………………………

……………………………………

……….

3…………………………………

……………………………………

………

4…………………………………

……………………………………

……….

5…………………………………

……………………………………

……….

6…………………………………

……………………………………

………

7…………………………………

45

8…………………………

…………………………

…………………………………

………

8…………………………………

…………………………………

………

……………………………………

………

8…………………………………

……………………………………

………

2) OKULDAKİ DESTEK EĞİTİM UYGULAMALARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Okulda Destek Eğitim Odası Var mı?

Öğrenci Destek Eğitim Odasından Yararlanıyor mu?

Öğrencinin Destek Eğitim Odasından Yararlanmaya Başladığı Tarih:

Destek Eğitim Odasında Destek Aldığı Dersler ve Saat Sayıları:

Destek Eğitim Odasında Görev Alan Öğretmenlerin, Eğitimin Öğrenciye Sağladığı Yararlara İlişkin

Görüşleri.

1. ………Dersi:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………

2. ………Dersi:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………

3. ………Dersi:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………

4. ………Dersi:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………

F)EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ NEDENİ ( Okul idaresi tarafından

doldurulacaktır. )

( ) Öğrencinin tıbbi tanısının olması.

( ) Öğrenciye ilişkin bir resmi tedbir kararının alınması.

( ) Öğrenci için önceden alınmış resmi tedbir kararının uygun görülmemesi.

46

( ) Veli tarafından destek eğitim kararı isteği/ yenilenmesi.

ÖĞRENCİNİN DESTEK EĞİTİMİ ALMASINA İHTİYAÇ VAR MI?

Sınıf Öğretmeni Okul Rehber Öğretmeni Veli

□ Hayır, okuldaki eğitim

□ Hayır, okuldaki eğitim yeterli □ Hayır, okuldaki eğitim yeterli

□ Evet, ihtiyacı var

(Nedenlerini yazınız)

□ Evet, ihtiyacı var

(Nedenlerini yazınız)

□ Evet, ihtiyacı var

(Nedenlerini yazınız)

ADI SOYADI/

ADI SOYADI/

İMZA

ADI SOYADI/

İMZA


47

EK-4

DÖNEM SONU BİREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

Bireyin Adı Soyadı : Eğitimin Başlama Tarihi :

Bireyin Yaşı : Eğitimin Bitiş Tarihi :

KAZANIMLAR

1. AY

2. AY

3. AY

AYLAR

4. AY

5. AY

6. AY

7. AY

8. AY

9. AY

10. AY

11. AY

12. AY
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması

amaçlanan kazanımlar maddeler hâlinde forma işlenir Kazanıma hangi ayda başlanmış ise o

ay ile ilgili sütuna; kazanım bir ay içinde sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+”

olarak; sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir.

Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur.

RAM BİLGİLENDİRME

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tarih


Veli Uygulayıcı Uygulayıcı

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

48

İmza İmzaİmza

VELİ MUVAFAKAT BELGESİ EK-5……………………….……………… Meslek Okulu Müdürlüğüne

Okulunuz …….sınıfı öğrencilerinden ……. no’lu…………………………….. ’nın

işletmelerde beceri eğitimine gönderilmesini kabul ediyorum. İşletmede doğabilecek

sorunlara ilişkin her türlü sorumluluğu kabul ettiğimi bilgilerinize arz ederim.

Adres: Velisi/vasisi

Adı Soyadı
49
EK-6

İŞ YERİ GÖZLEM VE İZLEME FORMU
……………………….…………… Meslek Okulu Müdürlüğüne

Öğrencinin Adı Soyadı : ……………………..……………………

Sınıfı ve Numarası : ……………………..……………………

İşletmenin Adı ve Adresi : ……………………..……………………

İzleme Tarihi : ……………………..……………………

Öğrencinin Yaptığı İş : ……………………..……………………


DEĞERLENDİRME


İş yeri kurallarına uyma

Çalıştığı bölümün kurallarına uyma

Planlı iş yapma

İş yerindekilerle olumlu ilişkiler kurma

Grup içi çalışmalarda verilen görevleri yerine getirme

İş yerindeki güvenlik tedbirlerine uyma

İş ahlakının gerektirdiği davranışlara uyma

Tarih: / /
Koordinatör Öğretmen

İmza

50

EK-7

ÖĞRENCİ DEVAM TAKİP ÇİZELGESİ


……………………….………………….. Meslek Okulu Müdürlüğüne


Öğrencinin Adı ve Soyadı :……………………………………………………

İzleme Tarihi :……………………………………………………

İşletmenin Adı ve Adresi :……………………………………………………

Gün Devam Durumu Değerlendirme İş Veren İmzası

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Tarih: / /

Koordinatör Öğretmen

İmza

Tarih: / /

51

Okul Müdürü

İmza / Mühür


EK-8

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MESLEK OKULU DİPLOMASI


T.C. kimlik numarası

Adı soyadı

Baba adı

Ana adı


Diplomayı veren okul

Okul numarası
Diploma numarası


Alanı/dalı


Diploma notu


Öğrenim süresi

Doğum yeri ve tarihi

Okulun bulunduğu il/ ilçe


Daha önce bitirdiği okul


Diploma tarihi
……………….................…………………oğlu / kızı

……………….................………………………….Meslek Okulunu başarıyla

tamamladığından bu diplomayı almaya hak kazanmıştır. …../…../ .…..

Not: Bu diploma, yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz. Ancak bireylerin

herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda meslek okulu diploması, bireylerin

meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar.

Müdür Yardımcısı Okul Müdürü52


EK-9


TÜRKİYE CUMHURİYETİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İŞ UYGULAMA OKULU DİPLOMASI


T.C. kimlik numarası

Adı soyadı

Baba adı

Ana adı

Doğum yeri ve tarihi

Okulun bulunduğu il/ ilçe


Diplomayı veren okul

Okul numarası
Diploma numarası


Öğrenim süresi


Daha önce bitirdiği okul


Diploma tarihi

Diploma notu

……………….................…………………oğlu / kızı

……………….................………………………….İş Uygulama Okulunu başarıyla

tamamladığından bu diplomayı almaya hak kazanmıştır. …../…../ .…..

Not: Bu diploma, yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz. Ancak bireylerin

herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda iş uygulama okulu diploması, bireylerin

meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar.
Müdür Yardımcısı Okul Müdürü


53

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

…………………………………… BİLİM VE SANAT

T.C.

Merkezimizdesürdürülen …………………………………. programını/programlarını

başarıiletamamlayarakbubelgeyialmayahakkazanmıştır.

…./…./200.. - …./…./20.. tarihleriarasında

………………………………………..


…./…./200..

…………………………..

ilimveSanatMerkeziMüdürü

……………….. B

PROGRAM TAMAMLAMA BELGESİ


54
EK-11

…………………… BİLİM VE SANAT MERKEZİ KAYIT FORMU

ÖĞRENCİNİN

Adı-Soyadı :

DoğumYeri/Tarihi :

OkuduğuOkul :

Sınıfıve No :

TanılamaYılı :

MerkezdeEğitime

BaşlamaTarihi :

VELİSİNİN

Adı-Soyadı :

Yakınlığı :

Mesleği :

EvAdresi :

İşAdresi :

EvTelefonu :

İşTelefonu :

CepTelefonu :

E-mail Adresi :

…………………………. BilimveSanatMerkezine …./…./20…

tarihindekayıtyaptırdığım ……………………………………….. oğlu/kızı

………………………….. nınveliliğinikabulederim.

…./…./20.. …./…./20..
Veliİmzası ……………. BilimveSanatMerkeziMüdürü

55


EK-12


BİLSEM VELİ/VASİ MUVAFAKAT BELGESİ

Velisibulunduğum …………………………….; …./…./20.. - …./…./20..

arasındayapılantanılama da ……………………….

BilimveSanatMerkezi’nekayıtyaptırmahakkınıkazanmışolup …./…./20.. tarihinde de

kaydıyapılmıştır.


Bu tarihtensonra………………………

BilimveSanatMerkezi’ndeyapılacakeğitimfaaliyetlerinekatılmasındatarafımcahiçbirsakı

ncabulunmamaktadır.

Velinin

Adı-Soyadı

İmza

56


57

EK-13


ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA/KURUMLARINDA TUTULACAK DEFTER

ÇİZELGE VE DOSYALAR

a) Defterler

1) Öğrenci kayıt defteri,

2) Öğrenci geçici (aday) kayıt defteri,

3) Öğrenci yoklama defteri,

4) Sınıf ders defteri,

5) Sınıf geçme defteri,

6) Diploma defteri,

7) Tasdikname defteri,

8) Öğretmen ve personel devam -devamsızlık defteri,

9) Gelen-giden evrak kayıt defteri,

10) Zimmet defteri,

11) Teftiş defteri,

12) Disiplin kurulu karar defteri,

13) Onur kurulu karar defteri,

14) Nöbet defteri,

15) Takım dağıtım defteri,

16) Ödenek defteri,

17) Avans defteri,

18) Maaş ve ücret gerçekleştirme defteri,

19) Taşınır eşya (A), ders araçları (B), kitaplık (C) defterleri,

20) Kullanılmaya ve yoğaltılmaya yarayan eşya ve gereçler defteri,

21) Taşınır eşya yardımcı defteri,

22) Öğretmenler kurulu karar defteri,

23) Zümre ve şube öğretmenler kurulu karar defteri,

24) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu karar defteri,

25) Ana sınıfı karar defteri,

26) Ana sınıfı işletme defteri,

27) Sosyal etkinlikler toplantı karar defteri,

28) Ziyaretçi giriş-çıkış defteri,

29) Aile eğitimi tutanak defteri,

30) Personel sağlık sevk defteri,

31) Okul aile birliği yönetim kurulu karar defteri ve diğer evraklar,

32) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu defteri,

33) Belge defteri,

34) Öğrenci gözlem defteri,

35) Öğretmen ve personel sicil defteri,

36) Beslenme ve ambar defteri,

37) Okul kitaplık defteri,

38) Sınıf kitaplık defteri,

39) Öğretmen ve personel izin defteri,

40) Senet ve fatura defteri,

b) Çizelgeler ve dosyalar

1) Öğretmen not çizelgesi,

2) Öğrenci gelişim dosyaları,

58

3) Dönem ve sınav not çizelgeleri dosyası,

4) Not cetveli,

5) Öğretmenler kurulu toplantı tutanakları dosyası,

6) Şube öğretmenler kurulu toplantı tutanakları dosyası,

7) Zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları dosyası,

8) Tasdikname dosyası,

9) Personel şahıs dosyaları,

10) Okula gelen ve giden yazılar dosyası (desimal sistemine göre),

11) Gizli yazılar dosyası,

12) Sivil savunma dosyası,

13) Disiplin kurulu belgeleri dosyası,

14) Öğrenci ders listeleri dosyası,

15) Günlük imza çizelgeleri dosyası,

16) Personel ve öğrenci nöbet çizelgesi dosyası,

17) Harcama evrakı (asıl ve örnekleri),

18) Aylık, ücret, vergi iadesi ve eğitim ödeneği bordrolarının onaylı örnekleri dosyası,

19) Taşınır eşya sayım ve devir tutanakları, hizmetler ve satın alma işleri ile ilgili defter ve

taşınır eşya genel toplam (icmal) defter örnekleri,

20) Taşınırların düşülen ve eşyaya ilişkin evrak ve tutanaklar dosyası,

21) Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçlerin giriş ve çıkışlarına ilişkin yazılar dosyası,

22) İstatistik dosyası,

23) Brifing dosyası,

24) Staj uygulaması dosyası,

25) Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası,

26) Gider, tahakkuk ve ödeme çizelgeleri örnekleri dosyası,

27) Sosyal faaliyetler dosyası,

28) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar dosyası,

29) Öğrenci acil durumlar bilgi fişi dosyası

30) Ünitelendirilmiş yıllık plan dosyası

31) Öğrenci değerlendirme ve izleme dosyası,

32) Öğrenci bireysel gelişim raporu dosyası,

33) Bireyselleştirilmiş eğitim programı dosyası,

34) Veli/vasi görüşme tutanakları dosyası,

35) Norm kadro uygulama dosyası

36) Genelge dosyası,

37) Taşımalı eğitim dosyası

38) İşe yerleştirme dosyası,

39) İş yerindeki öğrencileri izleme dosyası,

40) İş yeri tanıma dosyası,

c) Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3308 sayılı Mesleki

Eğitim Kanunu, 1/6/1939 tarihli Ayniyat Talimatnamesi, 31/12/2005 tarihli ve 26040

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile

30/10/1983 tarihli ve 18206 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına

Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin gerektirdiği defter, dosya ve belgeler tutulur.
59

EK-14

Rehberlik ve araştırma merkezinde bulunması gereken araç-gereç, deflerler ve

basılı evrak

– (1) Mevzuat gereği tutulması zorunlu olan idari, mali ve personel işleri ile ilgili her

türlü defter ve basılı evrakın yanı sıra, merkezin hizmetleri ve görevleri ile ilgili tutulması

gereken defterler ve basılı evrak ile araç-gereç şunlardır:

a) Her türlü psikolojik Ölçme araçları

b) Ölçme araçları teslim ve dağıtım formları

c) Ölçme araçları puanlama, kayıt ve profil formları

d) Randevu defteri ve randevu fişi

e) Danışan görüşme formu

f) Tarama fişi

g) Tarama sonuçları istatistik formu

h) Öğrenci gözlem formu

ı) İnceleme raporu formu

i) Terapi izleme ve değerlendirme formu

j) Genel istatistik çizelgesi

k) Kütüphane defteri

l) Yayın defteri

m) Yayın istem fişi

n) Danışan kayıt defteri

o) Merkezin kendi geliştirdiği ya da gereksinim duyulan diğer defter ve basılı evrak

ö) Bilgisayar Merkezin rehberlik ve psikolojik danışma ile özel eğitim çalışmalarının,

daha etkin biçimde bilgisayar destekli olarak yürütülebilmesi için gerekli teknolojik donanım

ve programlardan yararlanılır.

Ek-15

60


OKUL REHBERLİK SERVİSLERİ İLE

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE

KULLANILACAK FORMLARIN LİSTESİ


FORM ADI RAM OKUL

1- Randevu Kayıt Defteri X

2- Birey Kayıt Defteri X

3- Okul Rehberlik Servisi Ziyaret Formu X

4- Aile Görüşme Formu X X

5- Öğrenci Görüşme Formu X X

6- Danışan Formu X X

7- Psikolojik Danışma Formu X X

8- Birey İzleme Formu X X

9- Psikolojik Destek Yönlendirme Formu X

10- Danışma Görüşme Kayıt Defteri X

11- Hastane Yöneltme Formu X

12- İlköğretim Kurumları Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme

Raporu

13- Öğretmen Görüşme Formu X

14- Ortaöğretim Kurumları Disiplin Kurulu Rehberlik Servisi Raporu X

15- Rehberlik Servisi Öğrenci Görüşme İzin Belgesi X

16- Okul Randevu Kayıt Defteri X

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.