İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Amaç[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve alt birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar geliştirmek, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermek, yönetici ve personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasını sağlamaya yönelik tedbirler almaktır.

Dayanak[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 2- (1) Bu Yönerge;

a) 14/02/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu ve 33 üncü maddelerinde yer alan hükümlere,

b) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na,

c) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na,

ç) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na, d) 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanunu’na,

e) 19/09/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu’na,

f) 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na,

g) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 gün ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna, ğ) 29/9/2006 tarihli ve 11081 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe,

h) 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe,

ı) 10/07/1985 tarihli ve 9747 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Evlendirme Yönetmeliğine,

i) 23/11/2006 tarihli ve 11320 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine,

j) 16/11/2006 tarihli ve 11249 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğine, k) 27/9/2006 tarihli ve 11057 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe,

l) 19/09/1975 tarihli ve 15361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmeliğe,

m) 10/07/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine,

n) 03/02/1989 tarihli ve 20069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yönetmeliğine,

o) 01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine,

ö) 19/12/2005 tarihli ve 9986 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe,

p) Bakanlık Makamının 15/08/2007 tarihli Onayı ile yürürlüğe giren Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesine,

r) 20/04/2012 tarihli Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönergeye,

s)15/03/2004 tarihinde uygulamaya geçilmiş olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine,

ş)Strateji Geliştirme Başkanlığının 29/05/2012 tarihli ve 1767 sayılı Üst Yönetici Onayı ile yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına, dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Daire Başkanı: Genel Müdürlük bünyesindeki dairelerin başkanlarını,

ç) Daire Başkanlığı: Genel Müdürlük bünyesindeki daire başkanlıklarını,

d) Genel Müdür: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

f) Genel Müdür Yardımcısı: Daire başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısını,

g) İşletme Müdürü: Döner Sermaye İşletme Müdürünü,

ğ) İşletme Müdürlüğü: Genel Müdürlük Makamına bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünü,

h) Kimlik Paylaşımı Sistemi: Genel Müdürlükçe merkezî veri tabanından ayrı olarak elektronik ortamda tutulan, Kimlik Paylaşımı Sisteminden yararlanacak kurumların istifadesine sunulan ve sınırlandırılmış bilgiler ihtiva eden aile kütüğü kayıtlarını,

ı) MERNİS: Merkezî veri tabanı ve Kimlik Paylaşımı Sistemini de kapsayan Merkezî Nüfus İdaresi Sistemini,

i) Müsteşar: İçişleri Bakanlığı Müsteşarını,

j) Şube Müdürü: Daire başkanlıklarına bağlı şubelerin müdürlerini,

k)Şube Müdürlüğü: Daire başkanlıklarına bağlı şube müdürlüklerini,

l) Yönerge: Bu Yönergeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Görevler, Teşkilat Şeması ve Görev Dağılım Çizelgesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Görevler[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 4- (1) 3152 sayılı Kanununun 10 uncu maddesine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak.

b) Nüfus ve vatandaşlık mevzuatının uygulanmasına ilişkin yönetmelik, yönerge ve genelgeleri düzenlemek ve uygulama ile ilgili başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak.


c) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarında esas alınmak üzere Türk vatandaşlarına, kayıtlar arasında bağ oluşturmaya esas olacak bir Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası vermek.

ç) Merkezde bir Nüfus Bilgi Bankası kurmak, iktisadi ve sosyal hayatın gereklerine göre aile ve hayat istatistiklerine dair verileri toplamak, değerlendirmek ve istatistikleri çıkararak ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlanmasını sağlamak.

d) Usulüne göre tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağlamak, maddi hataları düzeltmek, aile kayıtlarını birleştirmek, mükerrer kayıtları birbirine göre tamamlamak ve diğerlerini silmek.

e) Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybı ve kişilerin göçmen olarak kabulüne dair işlemleri yürütmek, vatandaşlıkla ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaşmazlıklarını inceleyerek karara bağlamak, çok uyrukluluğa ait işlemleri yürütmek.

f) Nüfus cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemek ve nüfus cüzdanlarının üretiminde uygulanacak sistem ve teknolojiyi tespit etmek.

g) İlgili kuruluşlarla işbirliği içinde nüfus ve vatandaşlık işleri ile ilgili konularda uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve yazışmaları yürütmek, diğer devletlerdeki gelişmeleri izlemek.

ğ) Eski ve işlemden kaldırılan aile kütüklerini, özel kütükleri ve bunların mikrofilmlerini merkezde bir arşivde toplayarak tasnif ve muhafaza etmek.

h) Gerektiğinde genel ve yerel nüfus yazımı hazırlıklarını yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak.

ı) Genel Müdürlüğün bütçesini hazırlamak ve uygulamak, nüfus müdürlüklerinin her türlü araç, gereç ve basılı kağıt ihtiyaçlarını karşılamak, levazım, ayniyat ve hesap işlerini yürütmek.

i) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ve Komisyonlarında görüşülmekte olan kanun tasarısı ve tekliflerinden Genel Müdürlükle ilgili olanları izleyerek gereğini yapmak.

j) Halkın nüfus hizmetleri konusunda eğitimi için gerekli plan ve programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak amacıyla basın ve yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak.

k) Kimlik Paylaşımı Sistemi ve uygulamasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve kurumlar arasında koordineyi sağlamak.

l) Türk soylu yabancıların kayıtlarını tutmak.

m) Adres Bilgi Sistemi ve uygulamasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve bu konuda kurumlar arasında koordineyi sağlamak.

n)Türkiye’de kaydı tutulan yabancılara kimlik numarası vermek ve yabancıların kayıtlarını tutmak.

o) Nüfus ve vatandaşlık konularında danışmanlık yapmak ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

ö) Özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütmek.

p) Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını ve uygulanabilirliğini sağlamak.

r) Strateji Geliştirme Başkanlığının 29/05/2012 tarihli ve 1767 sayılı Üst Yönetici Onayı ile yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gereği, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlamak.

Teşkilat şeması[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 5- (1) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat şeması; temel yetki ve sorumluluk dağılımını, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde Ek-1’deki gibi belirlenmiştir. Teşkilat şeması Genel Müdür tarafından onaylanarak personele duyurulur.


Görev dağılım çizelgesi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 6- (1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgileri içeren Görev Dağılım Çizelgesi Ek-2’de gösterilmiştir. Yenilenen ve güncellenen Görev Dağılım Çizelgesi ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylanarak personele duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birimler ve Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Nüfus Hizmetleri Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 7-(1) Nüfus Hizmetleri Daire Başkanlığı; Nüfus Şube Müdürlüğü, Kayıt İnceleme ve Düzeltme Şube Müdürlüğü, Kimlik Kartı Şube Müdürlüğü ile Veri Değerlendirme, İnceleme ve Tescil Şube Müdürlüğünden oluşur.

(2)Nüfus Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Nüfus mevzuatının bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde aynı anlayış içerisinde uygulanmasını sağlamak.

b)Nüfus olayları ile ilgili talepleri inceleyip değerlendirmek, nüfus müdürlüklerinin nüfus olaylarıyla ilgili olarak karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin Bakanlık görüşünü hazırlamak.

c)Evlendirme işlemlerinin Türk Medenî Kanunu ile getirilen temel kurallara ve Evlendirme Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, iş ve işlemleri düzenlemek, evlendirme memurluklarının evlendirme işlemleriyle ilgili olarak karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin Bakanlık görüşünü hazırlamak.

ç) Nüfus olaylarına ilişkin idari para cezaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

d) Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerden gelen yurt dışındaki vatandaşlarımızın nüfus olaylarına ilişkin sorunlarıyla ilgili her türlü işlemi yapmak ve görüş bildirmek. e) Başkanlığa elektronik ve kâğıt ortamında gelen evrakları teslim almak, dosya açmak, Daire Başkanının havalesinden sonra ilgili şubelere teslim etmek, elektronik ortamda postalama işlemlerini yapmak, işlemi biten dosyaları konularına göre klasörlerinde muhafaza etmek, her yıl Ocak ayında arşivlik malzemenin tespit ve değerlendirmesini yaptıktan sonra Birim Arşivine teslim etmek.

f) Kamu kurum veya kuruluşlarınca nüfus olaylarına ilişkin sorulan hususları cevaplandırmak.

g) Mahkemelerce gönderilen müzekkereleri cevaplandırmak.

ğ) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

h) Görev alanına giren konularda, gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

ı) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

i) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

j)Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

k) Verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Kayıt İnceleme ve Düzeltme Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Usulüne göre tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağlamak.

b) Maddi hataların düzeltilmesini sağlamak.

c) Aile kayıtlarını birleştirmek.

ç) Mükerrer kayıtları birbirine göre tamamlamak ve diğerlerini silmek.

d) Mahkemelerce gönderilen müzekkereleri cevaplandırmak.

e) Nüfus yazımlarında kayıt dışı kalanlar ile Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre aile kütüklerine alınmayan eski kütüklerdeki kayıtların, aile kütüklerine alınması ile ilgili talepleri inceleyerek değerlendirmek.

f) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

g) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

ğ) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

h) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

ı) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

i) Verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Kimlik Kartı Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının şeklini ve kapsamını belirleyerek örneklerini hazırlamak.

b) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılarak il defterdarlıkları ile Dışişleri Bakanlığına gönderilen nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının seri ve numaraları ile veriliş tarihlerini elektronik ortamda tutmak.

c) Nüfus cüzdanlarının güvenilir niteliğini sürdürmesini sağlayacak, taklit ve sahteciliğe imkân vermeyen teknolojiyi izlemek.

ç) Nüfus ve uluslararası aile cüzdanları ile ilgili sorunları ve talepleri değerlendirerek gereğini yerine getirmek, nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının kayıp ve çalınma olayları ile ilgili soruşturma açtırmak ve sonucunu takip etmek.

d) Nüfus ve uluslararası aile cüzdanları ile ilgili mahkemelerden ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılara cevap vermek.

e) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

f) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

g) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

ğ) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

h) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

ı) Verilen diğer görevleri yapmak.

(5) Veri Değerlendirme, İnceleme ve Tescil Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Nüfus olayları ile ilgili olarak dış temsilciliklerce düzenlenen ve tescil edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilen olay formlarını MERNİS veri tabanına işlemek, sonucunu bildirmek.

b) Şubeye gelen mahkeme ve Genel Müdürlük kararlarını MERNİS veri tabanına işlemek.

c) Nüfus müdürlüklerince herhangi bir nedenle veri tabanına tescil edilemeyen nüfus olaylarını MERNİS veri tabanına işlemek.

ç) Nüfus olay formlarının birer nüshalarını arşivlenmek üzere Arşiv Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Özel Kütükler Şube Müdürlüğüne göndermek.

d) MERNİS veri tabanında yapılacak düzeltme ve iyileştirme çalışmalarını ilçe nüfus müdürlükleri ile koordineli bir şekilde yürütmek.

e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

f) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak mahkemeler, nüfus müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen işlemleri değerlendirmek.

g) Mahkeme ve kamu kurum ve kuruluşlarına nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres bilgisi vermek.

ğ) Görev alanına giren konularda açılan davalarda savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

h) Görev alanına giren konularda, gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

ı) Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ gözükenlere ilişkin işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak.

i) MERNİS veri tabanında bulunan eksik veya hatalı kayıtların düzeltilmesi veya tamamlanması hususunda Genel Müdürlük kararı almak.

j) Şubeye gelen bulunmuş nüfus ve aile cüzdanlarının imhasını sağlamak.

k) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

l) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

m) Verilen diğer görevleri yapmak.

Vatandaşlık Hizmetleri Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 8- (1) Vatandaşlık Hizmetleri Daire Başkanlığı; Vatandaşlığa Alınma İşlemleri Şube Müdürlüğü, Yeniden Vatandaşlığa Alınma ve Göçmen İşlemleri Şube Müdürlüğü, Vatandaşlık İnceleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü ile Türk Vatandaşlığının Kaybı İşlemleri Şube Müdürlüğünden oluşur.

(2) Vatandaşlığa Alınma İşlemleri Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Türk Vatandaşlığı Kanunu ve diğer mevzuata göre yabancıların genel ve istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Türk vatandaşlığını kazanmaya ilişkin anlaşmazlıkları mevzuata göre çözümlemek.

c) Kişilerin Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki adı-soyadı, baba-ana adı, doğum yeri, doğum tarihi vb. hakkındaki iddialarını değerlendirerek sonuçlandırmak.

ç) Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümleri uyarınca genel ve istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazananların düzeltme, iptal ve geri alma kararlarına ilişkin iş ve işlemlerini yapmak.

d)Genel ve istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin Türk vatandaşlığını kazanmadan önce doğan çocuklarının vatandaşlık başvurularını incelemek ve karara bağlamak.

e) Şubenin görev alanına giren hizmetlere ilişkin iç ve dış gelişmeleri izlemek.

f) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

g) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

ğ) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

h) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

ı) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

i) Verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Yeniden Vatandaşlığa Alınma ve Göçmen İşlemleri Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanların ve 5543 sayılı İskân Kanununa göre göçmen olarak kabul edilenlerin Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Kişilerin Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki adı-soyadı, baba-ana adı, doğum yeri, doğum tarihi vb. hakkındaki iddiaları değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

c) Türk vatandaşlığının yeniden ve göçmen olarak kazanılması işlemlerine ilişkin anlaşmazlıkları mevzuata göre çözümlemek.

ç) Yeniden ve göçmen olarak Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin Türk vatandaşlığını kazanmadan önce doğan çocuklarının vatandaşlık başvurularını incelemek ve karara bağlamak.

d) Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümleri uyarınca yeniden Türk vatandaşlığını kazananlar ile göçmen olarak Türk vatandaşlığını kazananların düzeltme, iptal ve geri alma kararlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

e) Şubenin görev alanına giren hizmetlere ilişkin iç ve dış gelişmeleri izlemek.

f) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

g) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

ğ) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

h) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

ı) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

i) Verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Vatandaşlık İnceleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Yabancı bir devlet vatandaşı olup da Türk vatandaşı ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen ergin kişilerin vatandaşlık durumlarını inceleyip karara bağlamak.

b) Herhangi bir nedenle 18 yaşını tamamlayıncaya kadar aile kütüklerine kayıt edilmemiş olan ve yabancı bir devletle vatandaşlık bağı bulunmayanların durumlarını incelemek ve karara bağlamak, talepleri halinde “Geçici kimlik kartı” verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

c) Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyruklu çocukların Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Bir kimsenin Türk vatandaşı olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğünde gerekli incelemeyi yapmak ve sonucu ilgili yere bildirmek.

f) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin Türk vatandaşlığını kazanmadan önce doğan yabancı uyruklu çocuklarının vatandaşlık başvurularını incelemek ve karara bağlamak.

g) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanmak ya da kaybetmek isteyenlerin işlemlerini sonuçlandırmak.

ğ) Vatandaşlık incelemesi sonucunda Türk vatandaşlığını kazanamadıkları tespit edilenler hakkında yabancı işlemi yapılması için ilgili yere bilgi vermek.

h) Çok vatandaşlık işlemlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek.

ı) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. i) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

j) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

k) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

l) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

m) Verilen diğer görevleri yapmak.

(5) Türk Vatandaşlığının Kaybı İşlemleri Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyenler hakkında gerekli iş ve işlemleri yürütmek. b) Görev alanına giren konularda dış temsilcilikler, Genel Müdürlük birimleri ve taşra kuruluşları arasında ortaya çıkan sorunlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak ve görüş bildirmek.

c) Türk vatandaşlığından çıkma izni işlemleri ile ilgili olarak alınan kararların nüfus kütüğüne tesciline ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

ç) Türk Vatandaşlığı Kanunu gereğince alınan düzeltme ve iptal kararlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

d) Türk Vatandaşlığı Kanununun ilgili hükümleri gereğince kaybettirme ve çıkarma işlemlerini yürütmek.

e) Kaybettirme ve çıkarma işlemleriyle ilgili olarak alınan kararların nüfus kütüğüne tesciline ilişkin iş ve işlemleri yapmak. f) Mavi kart ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

g) Yabancılara mahsus kimlik numarası uygulamaları ile ilgili politikaları belirlemek, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve kimlik numarası çalışmaları sırasında karşılaşılan sorunlara ilgili daire başkanlıkları ile koordineli çalışarak çözüm bulmak. ğ) Türk soylu yabancılara yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

h) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. ı) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

i) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

j) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

k) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

l) Verilen diğer görevleri yapmak.

Nüfus İstatistikleri Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 9-(1) Nüfus İstatistikleri Daire Başkanlığı; Nüfus İstatistikleri Şube Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Teftiş ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü ile İletişim Şube Müdürlüğünden oluşur.

(2) Nüfus İstatistikleri Şube Müdürlüğünün görevleri: a) MERNİS veri tabanından nüfus ve vatandaşlık olayları ile nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, yabancılar ile yapılan evlenmeler ve Adres Kayıt Sistemi ile ilgili istatistikleri toplamak, ilgili konulara ilişkin çalışmaları izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek. b) İstatistik konularında araştırma, inceleme ve alan çalışmaları yapmak suretiyle elde edilen verileri kullanılır hale getirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayımlanmasını sağlamak.

c) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulara ilişkin olarak istatistiki bilgiler toplamak, üretmek ve sonuçlarını değerlendirmek. ç) Bilgi işlem ortamına aktarılan nüfus kayıtlarının güncelliklerinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan form ve tutanak ile bunların düzenlenmesine ilişkin talimatları ilgili daire başkanlıklarının görüşünü alarak hazırlamak. d) İl/ilçe kurulması ile ilgili faaliyetlerle, idari birim (köy/mahalle) bağlılıklarında meydana gelen değişiklikleri izlemek, yeni kurulan ilçelere, ülke, büyükelçilik ve başkonsolosluklara kod numarası vermek, değişikliklerin ilgili birimle yapılmasını sağlamak, gerektiğinde konuyla ilgili görüş ve bilgi vermek. e) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre izlenecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili birimlerle işbirliği içinde yapmak, izlemek ve değerlendirmek.

f) Görev alanına giren konularda açılan davalarda savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. g) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

ğ) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

h) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

ı) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

i) Verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevleri: a) Halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

b) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), tarafından Şubeye iletilen başvuruları ilgili birimlere yönlendirmek. c) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. ç) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

d) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

e) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre başvuru sahiplerinin bilgi edinmelerini sağlamak.

f) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

g) Verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Teftiş ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri: a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürleri tarafından yapılan denetimlerde kullanılan Denetim Rehberini güncellemek ve uygulamaya koymak.

b) Evlendirme memurluklarının denetiminde kullanılan Evlendirme Memurluğu Denetim Rehberini güncellemek ve uygulamaya koymak.

c) Mülkiye müfettişlerinin il nüfus ve vatandaşlık müdürleri ile ilçe nüfus müdürlüklerinde yapmış oldukları teftiş sonucunda tanzim ettikleri teftiş raporları ile bu raporlara karşılık düzenlenen cevabi raporları inceleyerek gereğinin yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek. ç) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlerinin ilçe nüfus müdürlüklerinde yapmış oldukları denetimler sonucunda tanzim ettikleri denetim raporları ile bu raporlara karşılık ilçe nüfus müdürlerince düzenlenen cevabi raporları inceleyerek, gereğinin yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.

d) Teftiş ve denetim raporlarında belirtilen münhal ve istenen kadrolar ile demirbaş ve malzeme ihtiyaçlarını ilgili birimlere bildirmek. e) Teftiş ve denetim raporlarında yer alan; iş ve işlemlerde yapılan usulsüzlükler nedeniyle nüfus personeli hakkında açılan soruşturmaların sonuçlarını takip ederek alınan cezaları ilgili birime bildirmek. f) Mülkiye müfettişlerinin il nüfus ve vatandaşlık müdürleri ile ilçe nüfus müdürleri, il nüfus ve vatandaşlık müdürlerinin ilçe nüfus müdürleri hakkındaki görüşlerini ilgili birime bildirmek. g) Genel Müdürlükte yapılan teftiş veya denetimler sonucunda düzenlenen raporları inceleyerek gereğinin yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.

ğ) Bakanlık Makamınca il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yaptırılan özel denetimler sonucunda düzenlenen raporlar ile cevabi raporları inceleyerek gereğinin yapılmasını sağlamak. h) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında Genel Müdürlük birimleri arasında koordine sağlamak ve sekreterya görevini yürütmek.

ı) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. i) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

j) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

k) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

l) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

m) Verilen diğer görevleri yapmak.

(5) İletişim Şube Müdürlüğünün görevleri: a) Genel Müdürlüğe telefon, faks, e-mail veya elektronik ortamda e-çağrı programı aracılığı ile gelen soru ve sorunları kayıt altına almak.

b) Gelen sorunları ilk aşamada çözmek, çözülemeyenleri ilgili birimlere göndermek ve sonuçlarını takip etmek.

c) Gelen çağrıları karşılamak, çağrı trafiğini gerçek zamanlı yönetmek, performans kriterleri oluşturarak, çağrı kapatma oranlarını yükseltmek için gerekli tedbirleri almak.

ç) Nüfus müdürlüklerinden gelen soru ve sorunlara standart cevaplar oluşturarak bunlardan yararlanmalarını sağlamak.

d) Çağrı merkezine gelen soru ve sorunlarla ilgili olarak veri tabanı tutmak ve bu veri tabanının ilgili yerlerle paylaşımını sağlamak. e) Teknolojideki gelişmeleri takip ederek çağrı merkezinin sürekli iyileştirilmesini temin etmek.

f) Gelen çağrılarla ilgili istatistikî bilgiler üretmek ve ihtiyaç halinde bunları ilgili yerlerle uygun görülecek kapsamda paylaşmak.

g) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. ğ) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. h) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

ı) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan gelen başvurulara cevap vermek.

i) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

j) Verilen diğer görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 10- (1) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; Bilgisayar Merkez Şube Müdürlüğü, Kimlik Paylaşımı Sistemi Şube Müdürlüğü ile Sistem Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünden oluşur.

(2) Bilgisayar Merkez Şube Müdürlüğünün görevleri: a) Çalışma alanında bulunan sistemlerin yedi gün yirmidört saat (7x24) esasına göre kesintisiz ve verimli çalışmalarını sağlamak için gerekli önlemleri almak.

b) Çalışma alanındaki sistemler için gerekli yazılımları temin etmek, yüklemek, yönetmek ve diğer birim veya kişilerin bu yazılımları nasıl kullanacaklarına dair talimatlar hazırlamak.

c) Çalışma alanında bulunan sistemlere yüklenmiş bilgilerin güvenliğini sağlamak. ç) Çalışma alanındaki sistemlerden yararlanan birim ve kullanıcıların söz konusu sistemler üzerindeki yetkilerini sistemlerin güvenlik esasına göre düzenlemek.

d) Veri tabanlarının sorunsuz çalışması için gerekli önlemleri almak.

e) Bilişim sistemi ile ilgili yürütülen hizmetlerin, aksamaması, sağlıklı çalışması, güvenliğinin sağlanması ve performansının artırılması için gerekli önlemleri almak ve benzeri ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımları tespit etmek ve alımının yapılması için ilgili makamlara öneride bulunmak ve bu konuya ilişkin bütçe teklifini hazırlamak.

f) Sistemlerin daha sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknik bakım anlaşmalarının yapılması için teklifte bulunmak.

g) Mevcut bilgisayar donanım ve yazılımlarının, bilgisayar ağlarının bakım ve onarımlarının zamanında yapılması ile bunların çalışır halde tutulmasını sağlamak.

ğ) Sistemlerde yer alan bilgilerin yedeklenmesini, arşivlenmesini ve güvenli bir şekilde saklanmasını temin etmek.

h) Uygulama yazılımlarına göre diğer birimlerle koordineli olarak merkezi sistemlerdeki değişiklikleri yapmak.

ı) Kurumun ihtiyacı için gerekli programların analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak, uygulama yazılımlarını gerçekleştirmek, tamamlanan programların gerekli test ve deneme çalışmalarını yürütmek.

i) Yazılım programlarındaki standartları hazırlamak ve kullanılmasını sağlamak.

j) Yazılım programları için gerekli dokümantasyon ve uygulama kılavuzlarını hazırlamak, uygulama eğitimi vermek.

k) Uygulama yazılımlarında yapılacak gerekli değişikliklerle ilgili sürüm bilgilerini test etmek.

l) Genel Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli olarak internet/intranet hizmetlerini yürütmek ve güncelleştirmek.

m)Genel Müdürlük bilişim projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinde ilgili daire başkanlıkları ile işbirliği yapmak. n) Yabancılara mahsus kimlik numarası verilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

o) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

ö) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

p) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

r) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

s) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

ş) Verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Kimlik Paylaşımı Sistemi Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Kimlik Paylaşımı Sistemi ile ilgili olarak alıcı kurumlarla ilişkileri ve koordinasyonu sağlamak, dokümantasyon hizmetlerini gerçekleştirmek.

b) Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde, alıcı kurumlara, idari ve teknik altyapı desteği vermek. c) Kimlik Paylaşımı Sistemi kullanıcılarına yönelik ikili anlaşma ve yetkilendirme hizmetlerini yürütmek.

ç) Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde ortaya çıkabilecek idari, teknik ve mevzuat ihtiyaçlarını tespit etmek ve sistemi ihtiyaçlara uygun hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

d) Kimlik Paylaşımı Sistemi kullanıcılarının mevzuat çerçevesinde ücretlendirilmesine ait bilgileri tutmak ve bu bilgileri ilgili makamlara iletmek. e) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. f) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

g) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

ğ) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

h) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

ı) Verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Sistem Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Bilişim sistemleri ve yan donanımları kapsamındaki cihazların sağlıklı ve verimli çalışmasını temin etmek.

b) Bilişim sistemleri ve yan donanımlarının yedek parçaları ile diğer malzemelerin temin edilmesi hususunda teklifte bulunmak. c) Merkez ve taşra teşkilatında bulunan bilgisayar ve yan donanımlarının işletimden kaynaklanan sorunların giderilmesini sağlamak.

ç) Merkez teşkilatında kullanılan bilgisayarların donanımsal arızalarını tespit etmek. arıza bildirimlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak ve hizmet alımı yapılan firmanın yapacağı müdahalelere nezaret etmek.

d) Merkez ve taşra teşkilatında kullanılan bilgisayarların network ve elektrik alt yapılarını kurmak, kontrollerini yapmak ve sorunlarını gidermek.

e) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. f) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

g) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

ğ) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

h) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

ı) Verilen diğer görevleri yapmak.

İdari Hizmetler Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 11- (1) İdari Hizmetler Daire Başkanlığı; Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü, Evrak Şube Müdürlüğü ile Güvenlik Şube Müdürlüğünden oluşur.

(2) Genel Hizmetler Şube Müdürlüğünün görevleri: a) Bilgisayar ve donanımları hariç her türlü büro makinesinin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak. b) Elektrik, aydınlatma ve telefon tesisatlarının bakım ve onarımını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak. c) Kalorifer, asansör ve sıhhi tesisatın tamiratlarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.

ç) Genel Müdürlük hizmet binalarının her türlü bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.

d) Merkez teşkilatında kullanılan kesintisiz güç kaynakları ile sistemi besleyen jeneratörlerin gerekli kontrollerini yapmak ve hizmet alımı yapılan firmaya periyodik bakımlarının yaptırılmasını sağlamak.

e) Yardımcı ünitelerden; jeneratör, klima santrali vb. makina teçhizatının bakım ve onarımının yaptırılmasını, bunların yedek parça stok seviyelerini tespit ederek teçhizatın sürekli çalışır vaziyette bulunmasını sağlamak.

f) Yeni alınacak teçhizat için gerekli araştırmaları yaparak alım için gerekli işleri yürütmek, gerektiğinde ilgili firmaya kontrol, bakım ve onarımını yaptırmak ve bu işleri takip ederek sonuçlandırmak. g) Temizlik ve ulaşım hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

ğ) Isıtma, aydınlatma ve çevre düzenlemesi hizmetleri, çay ocaklarının işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

h) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. ı) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

i) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

j) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

k) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

l) Verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Evrak Şube Müdürlüğünün görevleri: a) Gelen ve giden evrakı tasnif ederek giriş ve çıkış kayıtlarını yapmak ve ilgili birimlere göndermek.

b) Gizli evrak üzerinde, yürürlükteki hükümlere göre işlem tesis etmek. c) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. ç) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

d) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

e) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

f) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

g) Verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Güvenlik Şube Müdürlüğünün görevleri: a) Genel Müdürlük binaları ve alanların çalışma saatleri içinde ve dışında güvenliğini sağlamak. b) Genel Müdürlüğe gelen araç, personel ve diğer şahısların giriş ve çıkışını kontrol etmek. c) Koruma ve güvenlik amaçlı tesis edilen yangın algılama, söndürme, görüntü ve turnike sistemi ile her türlü kontrol cihaz ve donanımlarını çalışır halde tutmak ve bakımlarını sağlamak.

ç) Genel Müdürlük hizmet binalarının ve sosyal tesislerinin güvenliğini sağlamak açısından giriş-çıkışlarda uyulacak kuralların belirlendiği özel talimatları hazırlamak.

d) Yangın ve sabotajlara karşı koruma planı hazırlamak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak. e) Sivil savunma açısından gerekli her türlü iş ve hizmetleri yürütmek.

f) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. g) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

ğ) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

h) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

ı) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

i) Verilen diğer görevleri yapmak.

Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 12– (1) Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Personel İşleri Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Ayniyat Şube Müdürlüğü ile Satın Alma Şube Müdürlüğünden oluşur.

(2) Personel İşleri Şube Müdürlüğünün görevleri: a) Personel politikası ve planlaması ile ilgili çalışmalar yapmak ve bunlara ilişkin hususlarda teklifte bulunmak. b) Atama, nakil, terfi, izin, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini takip etmek. c) Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. ç) Genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve şube müdürlerinin görev yerlerinin belirlemesine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

d) Genel Müdürlük birimleri arasındaki iş bölümü ve görev dağılımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Sözleşmeli pozisyonda çalışan personel ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Kurum personeline yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak ayaktan teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak.

g) Biyokimya laboratuvarında birinci basamak kan ve idrar tahlillerinin yapılmasını sağlamak. ğ) Diş hekimliğinde, diş çekimi, dolgu, çocuklara yerel flour uygulaması, diş temizliği, protez yapıştırılmasını yapmak.

h)Yemekhanenin, yemek kontrolünün ve burada çalışanların portör muayenelerinin takibinin yapılmasını sağlamak.

ı) Standart dosya planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.

i) Görev alanına giren konularda Bakanlık aleyhine açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. j) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

k) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

l) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

m) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

n) Verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Bütçe ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevleri: a) Bütçe teklifini hazırlamak, kanunlaşması aşamasında ilgili kurumlarda takibini yapmak.

b) Daire Başkanlıklarının hazırladıkları yatırım proje tekliflerini Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek.

c) Yıllık Yatırım Programında Genel Müdürlüğün sorumlu olduğu projelerin çeyrek dönem (1 Ocak-31-Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralık) uygulama sonuçları ile bir önceki yıla ait kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek.

ç) Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğe tahsis edilen ödeneklerin 12 aylık ayrıntılı harcama programını düzenlemek.

d) Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğe tahsis edilen ödeneklerin aylık nakit taleplerini sgb-net aracığıyla Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek.

e) Genel Müdürlüğe tahsis edilen kullanılabilecek ödeneklerin, aylar itibariyle harcanmasını sağlamak, muhasebe kayıtlarını tutmak, bakiye durumu ve kontrolünü yapmak. f) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, Birim ve İdare Faaliyet Raporlarını hazırlayarak Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek.

g) Gelecek yıla ilişkin performans programı çalışmaları kapsamında performans programında yer alması teklif edilecek faaliyet-gösterge ve yaklaşık maliyetlerin belirlenerek, e-bütçe sistemine girişlerini yapmak.

ğ) Genel Müdürlüğe ait yılın ilk altı aylık faaliyetler, bütçe gerçekleşmeleri ve ikinci altı aya ilişkin beklentilerle yürütülecek faaliyetler, görüş ve önerileri Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirmek.

h) Merkez ve taşra birimlerinin yıllık ihtiyaçlarını tespit etmek, dağıtım planını hazırlamak, icmal düzenlemek ve valiliklere bilgi vermek.

ı) Bloke tutulan ödeneklerin serbest bırakılma işlemlerinin yürütülmesi, ek ödenek ve ödenekler arası aktarma işlemlerini yapmak.

i) Yeni hizmet binası kiralama işlemlerini yürütmek, devam eden kiralamalar ile ilgili kira bedellerinin artışını yaparak ödeneklerini ilgili valiliklere göndermek.

j) Satın alma işlerini yürüten birimlerin ödenek sorularını cevaplandırmak, adı geçen birimlerce tamamlanan dosyaların harcama yönetim sisteminden ödeme emri belgelerini düzenlemek.

k) Doğalgaz ile su alımlarına ait kredi açmak ve mahsup işlemlerini yürütmek, elektrik, su, doğalgaz, posta ücreti ödeme makinesi kredisi, telefon, on-line hat giderleri ile internet gideri faturalarına ödeme emri belgesi düzenlemek.

l) Görevlendirme onayları ile ekli belgelerin Harcırah Kanununa esas yurt içi, yurt dışı ve sürekli görev bordrolarını hazırlamak ve ödeme emri belgesi düzenlemek.

m) Memurların maaş ve fazla çalışma ücretleri bordrosunu hazırlamak, ödeme emri düzenlemek, banka hesabına aktarımını sağlamak.

n) Sosyal güvenlik primlerini elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek.

o) Terfi farkı, doğum ve ölüm yardımı bordrolarını hazırlamak.

ö) Kişi borcu cetvellerini hazırlamak.

p) İcra müdürlükleri ve sendikalarla ilgili yazışmalar yapmak.

r) Görev alanına giren konularda Sayıştay sorgularına cevap vermek.

s) Genel Müdürlük merkez teşkilatında çalışan personele verilecek öğle yemeğinin insan sağlığına uygun olarak, kaliteli bir şekilde hazırlanması, yemek hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak gerekli gıda maddelerinin sağlanması, yemek hizmetlerinin sağlıklı ortamda sunumunun yapılması, yemek hizmetlerinde görevli kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek düzenli bir yemekhane servis hizmeti sunulmasını sağlamak.

ş) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

t) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

u) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

ü) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

v) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

y) Verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Ayniyat Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Her mali yılbaşından önce, Genel Müdürlüğe ait ambarların açık adresleri ile bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile konsolide görevlisinin adını, soyadını ve unvanlarını gösteren listeleri Sayıştay Başkanlığına bildirilmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek.

b) Genel Müdürlük harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvellerini hazırlayarak, muhasebe yetkilisine onaylatmak, mali yıl sonunda ambar sayımlarını yapmak, mali yıl sonunda taşınır sayım ve döküm cetvelini hazırlayarak harcama ve muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvelleri yetkili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek veya gönderilmek üzere harcama biriminde muhafaza etmek.

c) Sayıştay Başkanlığından gelen taşınır ile ilgili sorgulara cevap vermek.

ç) Satın alınan taşınırların ambara giriş işlemlerini yapmak.

d) Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

e) Dayanıklı taşınırları ilgililere zimmetle teslim etmek, görevinden ayrılanların uhdesindeki dayanıklı taşınırlara ait kayıtları güncellemek.

f) Merkezde ve taşra teşkilatında kullanılan taşınırların çıkış kayıtlarını tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.

g) Genel Müdürlük adına kayıtlı taşınmazların kayıtlarını tutmak, bunlara ilişkin belgeleri düzenlemek.

ğ) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak.

h) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

ı) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak.

i) Envanterde kayıtlı bulunan ancak kapasite yetersizliği veya kullanım alanı kalmaması gibi nedenlerle hizmet dışı kalan taşınırları mevzuata uygun olarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

j) Taşra teşkilatında kullanılmakta olan cüzdan kaplama makinelerine ait tamir bakım ve onarıma ait iş ve işlemlerini yürütmek.

k) Genel Müdürlük demirbaşında kayıtlı bulunan ve hizmet dışı kalmış kullanılabilir durumdaki atıl taşınır varlıkları Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamu Hesapları Bilgi Sistemine bildirmek.

l) Taşra ve merkez teşkilatının kayıttan düşme teklif ve onay tutanaklarını takip ederek donanım sayılarını güncellemek.

m) Dayanıklı taşınırların kaybolması, kırılması ve bozulmasına neden olan personel hakkında gerekli yasal işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

n) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının ihtiyacı olan taşınırların alımını yapmak.

o) İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinden gelen resmi mühür ve soğuk damga ödeneği ile ilgili icmallerini hazırlayarak ilgili şubeye göndermek.

ö) Merkez birimlerinin resmi mühür ve beratlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

p) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı kargo taşımacılığı sürecinde, ilgili birimlerle işbirliği yaparak teknik şartname ve yaklaşık maliyet hesabına esas teşkil edecek malzeme miktarlarını belirlemek.

r) Kırtasiye ihtiyaç listesini ve menkul mal, gayri maddi hak alımı bunlara ait bakım onarım giderlerine ait bütçe teklifini hazırlamak.

s) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

ş) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

t) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

u) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

ü) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

v) Verilen diğer görevleri yapmak.

(5) Satın Alma Şube Müdürlüğünün görevleri: a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Genel Müdürlük birimlerinden gelen (4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında olan alımlar hariç) her türlü alım, onarım ve yapıma yönelik teklif ve taleplerin yaklaşık maliyeti oluşturmak üzere piyasa araştırması yapmak ve tutanağa bağlamak, yaklaşık maliyete göre ihale yöntemini belirlemek. b) Yaklaşık maliyeti belirlenen işlerin ödeneğinin bulunup bulunmadığını Bütçe ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden sormak.

c) Yaklaşık maliyeti belirlenen ve ödeneği bulunan işler için ihale onay belgesini hazırlamak ve alım onayı almak.

ç) İhaleler için mevzuat gereği hazırlanacak idari şartname, sözleşme, standart form ve diğer dokümanları hazırlamak, böylece ihale işlem dosyalarını oluşturmak ve muhafaza etmek, gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale evraklarının birer örneğini, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine vermek.

d) Mevzuat gereği gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin zamanından önce açıklanmaması ve duyulmaması için gereken özeni göstermek.

e) Yıl içerisinde yapılacak ihalelerin özelliklerine göre ihale komisyonu oluşturulmasına yönelik makam onayı almak.

f) İlgili birim talebiyle başlayıp yükleniciyle sözleşme imzalanıncaya kadar süren ihale sürecinde mevzuat gereği gereken işlemleri yapmak.

g) Kamu İhale Kurumu bülteninde yayımlanacak ihale ilan metnini hazırlamak, Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel basında yayımlanacak ihale ilanları için ise ilan metni hazırlayıp göndermek.

ğ) Mal, hizmet veya yapımı tamamlanan tek alımlık işler için ilgili birimlerden gelen tutanak ve evraklara göre gerekli işlemleri yaparak ödeme yapacak birime göndermek.

h) Yıl içerisinde mal, hizmet ve yapım işlerini belirli bir plan dahilinde yapılmasına yönelik ilgili birimleri bilgilendirerek taleplerin zamanında yapılmasını sağlamak ve sonuçlandırmak.

ı) Kamu ihale mevzuatını günlük takip etmek ve değişiklere göre güncel bilgileri muhafaza etmek, ilgilileri bilgilendirmek.

i) Süreklilik arz eden mal, hizmet ve yapım işlerinin ihale işlemleri tamamlandıktan sonra, ihale işlem dosyasını periyodik ödemelerinin yapılması için ilgili birime göndermek.

j) Görev alanına giren konularda açılan davalarda savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

k) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

l) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

m) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

n) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

o) Verilen diğer görevleri yapmak.

Adres Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 13- (1) Adres Daire Başkanlığı; Adres İşlemlerini Takip ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü, Adres Şube Müdürlüğü ile Ulusal Adres Veri Tabanı Şube Müdürlüğü

(2) Adres İşlemlerini Takip ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri: a) Yerleşim yeri ve diğer adreslerin paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar ile sınırlarını belirlemek ve bununla ilgili gerekli yazışmaları yapmak.

b) Kurumlardan gelen adrese ilişkin istatistiki bilgilerle ilgili yazışmaları yapmak.

c) Yerleşim yeri ve diğer adrese yönelik dokümantasyon (kitap, broşür, afiş, arşiv, film ve form) işlemlerini gerçekleştirmek.

ç) Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanamayan kurumlar, mahkemeler ve icra müdürlüklerine talepleri halinde adres bilgilerini verme işlemlerini yürütmek.

d) Adresle ilgili mevzuatın, tüm yurtta aynı anlayış içinde uygulanmasına yönelik talimat hazırlamak.

e) Nüfus müdürlüklerinin karşılaştıkları sorunlara yönelik Bakanlık görüşünü hazırlamak.

f) Adres iş ve işlemleri ile ilgili olarak muhtarlardan gelen sorulara cevap vermek.

g) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

ğ) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

h) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

ı) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

i) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

j) Verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Adres Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Adres ile ilgili mevzuatın bütün yurtta aynı anlayış içerisinde uygulanmasını sağlamak.

b) Nüfus müdürlüklerinin adres ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin Bakanlık görüşünü hazırlamak.

c) Adresle ilgili hizmetin yürütülmesinde ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak.

ç) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın adrese ilişkin elektronik ortamdan temin edilen verilerinin MERNİS veri tabanına aktarılmasını, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli olarak sağlamak.

d) Adrese dayalı hizmet veren kurumlarca adres beyanı alma konusunda çıkabilecek sorunlara çözüm bulmak.

e) İllerde adres iş ve işlemlerini sevk ve koordine etmek üzere oluşturulan teknik bürolarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Adrese ilişkin idari para cezaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

g) Yapı belgelerinin paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bununla ilgili yazışmaları yapmak.

ğ) Yapı belgeleri uygulamasında ortaya çıkabilecek idari ve teknik ihtiyaçları tespit etmek ve uygulamayı ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirmek.

h) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

ı) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

i) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

j) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

k) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

l) Verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Ulusal Adres Veri Tabanı Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Belediyelerin ve özel idarelerin ulusal adres veri tabanında işlem yapabilmeleri için yetkilendirdikleri personele şifre vermek.

b) Belediyeler ve özel idareler tarafından yeni oluşturulan ve değişen adres bileşenlerinin Ulusal adres veri tabanına işlenmesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunları gidermek.

c) Ulusal adres veri tabanında yer alan bilgilerin güncel olarak tutulması, paylaşılması ve güvenliğinin sağlanması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak. ç) Ulusal adres veri tabanını paylaşan kurumların tespit ettikleri sorunları ve hizmete yönelik önerilerini değerlendirmek.

d) Ulusal adres veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar ile sınırlarını belirlemek.

e) İdari birim değişikliğine ilişkin bilgilerin ulusal adres veri tabanına işlenmesini sağlamak.

f) Ulusal adres veri tabanının güncelliğini sağlamak için Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmak.

g) Ulusal adres veri tabanına yönelik dokümantasyon (kitap, broşür, afiş, arşiv, film, form vb.) işlemlerini gerçekleştirmek.

ğ) Görev alanına giren konulara ilişkin olarak belediyeler ve özel idareler ile işbirliği yapmak.

h) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

ı) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

i) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

j) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

k) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

l) Verilen diğer görevleri yapmak.

Arşiv Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 14- (1) Arşiv Daire Başkanlığı; Aile Kütükleri Şube Müdürlüğü, Özel Kütükler Şube Müdürlüğü ile Dosya Şube Müdürlüğünden oluşur.

(2) Aile Kütükleri Şube Müdürlüğünün Görevleri:

a) Arşivle ilgili mevzuatın uygulamasını sağlamak, görev alanına giren her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif ederek muhafaza etmek.

b) Modern arşivleme usul ve metotları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak.

c) Nüfus müdürlüklerinde bulunan atik defterler ile Osmanlıca ve Türkçe yazılı eski aile kütüklerini almak, tasnif etmek, değerlendirmek ve düzenli bir şekilde arşivde muhafaza etmek.

ç) Osmanlıca yazılı atik defterler ile eski aile kütüklerinin gerektiğinde Türkçeye tercüme edilmesini sağlamak.

d) Arşivlik malzemenin restorasyonu ve korunması konusunda güncel teknolojiyi takip etmek ve bu teknolojiden yararlanılmasına yönelik çalışmaları yapmak.

e) Atik defterler ile Osmanlıca ve Türkçe yazılı eski aile kütüklerinin laboratuvar ortamında asit giderme, mantar ve diğer zararlılardan arındırma işlemini yürüterek restorasyonunu ve korunmasını sağlamak.

f) Mahkemelerden, nüfus müdürlüklerinden ve kurumlardan atik defterler ile eski aile kütükleri ile ilgili olarak talep edilen yazılara cevap vermek.

g) Nüfus müdürlükleri ile merkezde bulunan ve işlemden kaldırılan ikinci eş aile kütüklerinin muhafazası veya imhası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. h) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

ı) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

i) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

j) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

k) Verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Özel Kütükler Şube Müdürlüğünün Görevleri:

a) Arşivle ilgili mevzuatın uygulamasını sağlamak, görev alanına giren her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif ederek muhafaza etmek.

b) Modern arşivleme usul ve metotları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak.

c) Vukuat/sicilli vukuat defterlerini, dayanak belgelerini ve müsvedde/yersel yazım müsvedde defterlerini arşivlemek ve korunmasını sağlamak.

ç) Özel kütüklerin birer suretini arşivlemek ve korunmasını sağlamak.

d) Osmanlıca yazılı vukuat defterleri ve dayanak belgelerinin gerektiğinde Türkçeye çevrilmesini sağlamak.

e) Görev alanına giren arşivlik malzemenin laboratuvar ortamında asit giderme, mantar ve diğer zararlılardan arındırma işlemini ve restorasyonundan sonra korunmasını sağlamak.

f) Mahkemelerden, nüfus müdürlüklerinden ve kurumlardan vukuat defteri, dayanak belgeleri ve özel kütükler ile ilgili olarak talep edilen yazılara cevap vermek.

g) Birim arşivi ile ilgili işlemleri yürütmek.

ğ) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. h) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

ı) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

i) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

j) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

k) Verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Dosya Şube Müdürlüğünün Görevleri :

a) Arşivle ilgili mevzuatın uygulamasını sağlamak, şubesi ile ilgili arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif ederek muhafaza etmek.

b) Genel Müdürlükçe uygun görülecek birimlerin dosyalama işlemlerini yürütmek.

c) Gizli evrak üzerinde yürürlükteki hükümlere göre işlem tesis etmek.

ç) Acele ve günlü evraka ait dosyaları öncelikli olarak ilgili şubelere teslim etmek.

d) Öncesi olan evrakı sorgulayıp, dosyasını tespit ederek gerekli bilgilerin girişini yapmak, evrak dosyası üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmaksızın ilgili şube müdürlüğünün yetkili kılınmış personeline zimmetle teslim etmek.

e) Şubelerde işlem görmek üzere gönderilen dosyaların kayıtlarını elektronik ortamda güncel olarak tutmak ve takip etmek.

f) İşlemi bittiği için iade edilen dosyaları zimmetle teslim alarak, kontrol ettikten sonra yerlerine kaldırmak ve usulüne göre muhafaza edilmesini sağlamak.

g) Şubelerden gelen evrak ve dosya taleplerini karşılayarak, gerekli kayıtları yapmak ve zimmetle teslim etmek.

ğ) Modern dosyalama usul ve metotları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve uygulamalarını sağlamak.

h) Vatandaşlık Hizmetleri Daire Başkanlığına ait dosyaların elektronik ortama aktarılmasından sonra bu dosyaların korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

ı) Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca vatandaşlık durumunun incelenmesi, vatandaşlığa alınma, vatandaşlıktan çıkma, çıkarılma ve vatandaşlığın kaybına ilişkin gelen evraka dosya açmak, elektronik ortamda kayıtlarını yapmak ve ilgili birimlere göndermek.

i) Vatandaşlık ile ilgili öncesi olan evrakı sorgulayıp, dosyasını tespit ederek bilgi girişini yapmak, ilgili birimlere göndermek. j) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. k) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

l) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

m) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

n) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

o) Verilen diğer görevleri yapmak.

Araştırma, Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 15- (1) Araştırma, Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı; Araştırma, Planlama ve İşbirliği Şube Müdürlüğü, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünden oluşur.

(2) Araştırma, Planlama ve İşbirliği Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Genel Müdür tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak. b) Daire başkanlıklarınca hazırlanarak gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge taslakları ile talimatları ilgili mevzuat ve Türkçe yazım kuralları açısından inceleyerek varsa gerekli düzeltme ve değişiklikleri ilgili birimle koordine edip son şeklini vererek işlemin sonuçlanmasını takip etmek. c) Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge taslakları hakkında daire başkanlıklarının görüşünü alarak Genel Müdürlüğün görüşünü hazırlamak.

ç) Hükümet programlarını, kalkınma planlarını, yıllık programları, icra planlarını ve değişiklikleri incelemek ve ilgili birimlere gerekli bilgiyi vermek.

d) İhtiyaç duyulabilecek her türlü mevzuatı temin ederek elektronik ortamda bir mevzuat bilgi bankası oluşturup, Genel Müdürlük birimlerinin hizmetine sunmak ve güncelliğini sağlamak.

e) Gerektiğinde Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Bakanlığın diğer birimleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak.

f) Genel Müdürlüğün tarihçesini güncel olarak tutmak.

g) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, sekreterya işlerini yürütmek, tutanakları hazırlamak, kararların uygulanmasını izlemek. ğ) Nüfus ve vatandaşlık işlemleri ile ilgili konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce gönderilen soru önergelerine cevap vermek. h) Daire Başkanlıklarınca hazırlanan genelgelere numara vermek ve asıllarını muhafaza etmek.

ı) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak.

i) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

j) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

k) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

l) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

m) Verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Eğitim ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün görevleri: a) İhtiyaçlara göre Genel Müdürlük merkez teşkilatının her türlü eğitim planını hazırlamak ve gerekli hallerde taşra teşkilatının da katılacağı hizmet içi eğitim programını hazırlamak ve uygulamak, b) Teşkilat mensuplarının sosyal yönden dayanışmalarını ve moral güçlerini arttırmak amacıyla gezi, konferans, kutlama, anma programları hazırlamak ve uygulamak. c) Teşkilat bünyesi içerisinde sportif faaliyetlere yer temin etmek, tiyatro, sinema ve konserlere uygun şartlarla katılım sağlamak.

ç) Toplantı salonları, konferans salonu ve kütüphaneyi düzenlemek, yapılacak toplantı ve eğitim seminerleri için kullanıma hazır halde tutmak, protokol hizmetlerini yürütmek.

d) Özel veya resmi sebeplerle merkeze gelen taşrada görevli nüfus personeline rehberlik ve danışmanlık yapmak.

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek. f) TSE-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardı kapsamında, Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, geliştirilmesi çalışmalarında Genel Müdürlük birimleri arasında koordine sağlamak ve sekreterya görevini yürütmek.

g) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. ğ) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

h) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

ı) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

i) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

j) Verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevleri:

a) Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (CIEC)’nun yıl içerisindeki toplantılarına hazırlık yapmak, üye ülkelerce gönderilen görüşleri değerlendirmek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak suretiyle Türk Milli Seksiyonunun görüşünü belirlemek, sözleşmelerin tercümelerine, onaylanmasına ve yürütülmesine ilişkin iş ve işlemler ile bu konularda sekreterya görevini yapmak.

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda imzalanan uluslararası anlaşmaların uygulanmasını takip etmek, uluslararası kuruluşların çalışmalarını izlemek, bu konuda düzenlenecek çalışma ve toplantılara katılım sağlanmasını temin etmek, gerektiğinde inceleme gezileri düzenlemek.

c) Ahvali şahsiye konularında uluslararası sözleşme ve sözleşme tasarılarını değerlendirmek, gerektiğinde sözleşme taslakları hazırlamak, konsolosluk veya ikili görüşmelere katılım sağlayarak görüş bildirmek ve bu konularda sekretarya görevini yapmak.

ç) Uluslararası sözleşmeler uyarınca valiliklerden gelen çok dilli belgeleri kontrol ettikten sonra yabancı temsilciliklere iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına göndermek, anılan Bakanlıkça talep edilen ahvali şahsiyeye ilişkin bilgi ve belgeleri valiliklerden temin ederek göndermek.

d) Dışişleri Bakanlığından veya yabancı devlet ve uluslararası kuruluşlardan gelen ve koordineyi gerektiren yazılar ile ilgili işlemleri yapmak ve Genel Müdürlüğün görüşünü oluşturmak.

e)Avrupa Birliği uyum sürecinde AB Müktesebatı ile ilgili olarak Genel Müdürlüğün görev alanına giren çalışmalarda sekreterya görevini yapmak.

f) CIEC ile ilgili yurt dışı görevleri konusunda gerekli onayları almak ve diğer işlemleri takip etmek.

g) CIEC Sözleşmelerine ilişkin yurt dışında meydana gelen ve yabancı yetkili makamlarca düzenlenerek gönderilen nüfus olaylarına ait formları ve tutanakları MERNİS veri tabanına işlenmek üzere ilgili nüfus müdürlüğüne göndermek.

ğ)Dışişleri Bakanlığınca gönderilen dış temsilciliklerimize ait imza, kaşe ve mühür örneklerini muhafaza etmek.

h) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. ı) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

i) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

j) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

k) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

l) Verilen diğer görevleri yapmak.

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün görevleri:[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 16- (1) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Merkez ve taşra teşkilatının her türlü basılı kâğıt, defter, yönerge, yönetmelik ve Genel Müdürlüğün uygun gördüğü mesleki kitapların baskıları ile her türlü cilt işlerini yapmak. b) Yıllık baskı ve cilt işlerinin çalışma programlarını hazırlamak ve bu programlarda öngörülen işleri yapmak, sarf malzemelerinin ihtiyaca göre alınmasına ilişkin teklifleri hazırlamak. c) Basılan veya bastırılan matbuatın sevk edilmesini sağlamak. ç) Alınan malzemeler ile basımı yapılan işlerin hesap ve işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak, sayım ve dökümlerini yapmak. d) Bulunan her türlü makine ve teçhizatın günlük ve haftalık bakımlarının yapılmasını, aylık ve yıllık bakımlarının yaptırılmasını sağlamak. e) Basılacak ve ciltlenecek işlere ait teknik hazırlıkları yapmak, tekrar basılacak işlerin filmlerini, Merkez ve taşra teşkilatında kullanımda devamlılık arz eden matbuatın örneklerini arşivlemek. f) Basım ve cilt merkezinin geliştirilmesi için gerekli projeler hazırlayarak Genel Müdürlüğün onayına sunmak. g) Görev alanına giren konularda açılan davalarda, savunmaya esas olacak bilgi ve belgelerden oluşan dosyayı hazırlamak. ğ) Görev alanına giren konulara ilişkin gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

h) Görev alanına giren konularda gerektiğinde ilgili birimlerin de görüşünü almak suretiyle genelge hazırlamak.

ı) Görev alanına giren konular ile ilgili olarak Bilgi Edinme Bürosundan ve Çağrı Merkezinden gelen başvurulara cevap vermek.

i) Görev alanına giren iş ve işlemleri, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü dokümanlara göre yürütmek.

j) Verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

Sorumluluklar[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 17- (1) Genel Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sorumluluğu tüm personele aittir.

(2) Genel Müdür ve alt birim yöneticileri;

a) İdari ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata, Bakanlık Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere, Bakanlığın temel değerlerine uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden,

b) Etik ilkelere ve mesleki değerlere uygun hareket edilmesinden,

c) Uygun çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından,

ç) Görev ve yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanunlara aykırı olmamak şartıyla devredilmesinden,

d) Personelin görev ve sorumluklarıyla paralel eğitimlere katılımının sağlanmasından, sorumludur.

Çalışma usulleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 18- (1) Genel Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için; a) Gerekli hallerde müşterek çalışma grupları kurulabilir.

b) Görevinden ayrılan personelin işlerinin takibi hususunda Müsteşarlık Makamının 2010/56 sıra numaralı Genelgesi doğrultusunda hareket edilecektir.

c) Genel Müdürün rutin iş ve işlemlerin sonucunu takip etmesi için Yıllık Faaliyet ve Çalışma Programı kullanılacaktır.

Tereddütlerin giderilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 19- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Genel Müdür yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 20-(1) Bakanlık Makamının 25/01/2007 tarihli oluru ile uygulamaya konulmuş bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 21- (1)Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 22- (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.OLUR

10/11/2014

Sebahattin ÖZTÜRK Bakan a. Vali Müsteşar


EKLER: Ek-1 Teşkilat Şeması Ek-2 Görev Dağılım Çizelgesi


                         Ek-1
                                                   TEŞKİLAT ŞEMASI
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.