İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 03/02/1989

Resmi Gazete Sayısı: 20069

İçişleri Bakanlığından:


BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER[düzenle | kaynağı değiştir]

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, 3046 Sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ve geçici 2 nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak döner sermaye işletmesi kurulmasını, işletmenin faaliyet alanları ile mali ve idari işlemlerinin yürütülme şeklini ve muhasebe esas ve usullerini düzenlemektir.


TANIMLAR :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 2 - Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,

c) İşletme : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan döner sermaye işletmesini,

ifade eder.


KURULUŞ :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 3 - İşletme, mali ve idari yönden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile kurulur.


FAALİYET ALANI :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 4- (Değişik madde : 22/01/2004-25354 S.R.G. Yön./1.mad)

İşletmenin faaliyet alanları, Genel Müdürlüğün esas görevlerini aksatmayacak şekilde bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek bilgisayar, matbaa ve ciltevinin faaliyet alanına giren konularda iş ve hizmet üretiminde bulunmak ve Genel Müdürlükçe yürütülen bilgi işlem projelerini işletmek, matbaa, ciltevi ve bilgisayar faaliyetleri ile ilgili her türlü bakım ve onarımları yapmak veya yaptırmak, proje ihtiyacı donanım ve yazılımları satın almak veya satmaktır.


İKİNCİ BÖLÜM : SERMAYE, GELİR VE GİDERLER[düzenle | kaynağı değiştir]

SERMAYE :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 4- (Değişik madde : 22/01/2004-25354 S.R.G. Yön./2.mad)

Bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla, işletmeye 100 milyar lira sermaye tahsis edilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde bu miktar Bakanlığın teklifi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile beş katına kadar arttırılabilir. Bu suretle arttırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır.


SERMAYE KAYNAKLARI :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 6 - Döner Sermaye kaynakları aşağıda gösterilmiştir;

a) İlgili bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenek,

b) İşletme faaliyetlerinden elde edilen karlar,

c) Bağış ve yardımlar.

Döner sermaye için Bakanlık bütçesine konulmuş ödeneklere dayanılarak yapılacak ödemeler, verilecek malların takdir olunacak bedelleri, elde edilen döner sermaye karları ile bağış ve yardımlar yukarıda belli edilen tutara ulaşıncaya kadar sermayeye mahsup edilir.

Sermaye ödendikten sonra yapılan bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir.

Ancak ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

Süresinde saymanlığa yatırılmayan karlar için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanacak gecikme zamları, döner sermayenin ita amiri ve saymanından yarı yarıya tahsil edilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ek süre verilmesi halinde bu süre için gecikme zammı aranmaz.

İşletmenin zararları sermayeden düşülmeyerek Kar - Zarar Hesabında bekletilir ve ertesi yıllar karları ile kapatılır.


GELİRLER :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 7 - İşletmenin Gelirleri;

a) Faaliyet alanları ile ilgili iş ve hizmet karşılığında alınan ücretlerden,

b) Diğer gelirlerden,

meydana gelir.


GİDERLER :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 8 - İşletmenin giderleri aşağıda gösterilmiştir;

a) 4 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetlerin yapılabilmesi için gereken harcamalar,

b) İşletme kadrolarında daimi ve geçici hizmet akitleri ile istihdam olunan işçilere verilecek ücretlerle, fazla mesai ücretleri ve diğer istihkaklar,

c) Döner sermaye hizmetleri için görevlendirilecek personele Harcırah Kanununun hükümleri uyarınca ödenecek yolluklar,

d) Yalnız döner sermaye işlerinde kullanılmak üzere satın alınan araç, gereç ve demirbaş bedelleri,

e) 237 Sayılı Taşıt Kanunu Hükümleri çerçevesinde işletme için satın alınacak taşıt bedelleri.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : GÖREV VE SORUMLULUKLAR[düzenle | kaynağı değiştir]

YÖNETİM VE İTA AMİRİ :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 9 - İşletmenin hizmetleri; Yönetim Kurulu İta Amiri, İşletme Müdürü, sorumlu sayman, tahakkuk memuru, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, teknik eleman ve yeteri kadar diğer görevlilerden oluşan personel tarafından yürütülür.

Vali ve Kaymakamlar il ve ilçelerde gelirlerin toplanmasını sağlar ve bilgi işlem merkezlerinin kurulup geliştirilmesi ve döner sermaye amaçlarının gerçekleştirilmesi konularında merkeze tekliflerde bulunurlar.

Nüfus hizmetlerinde kullanılacak standart defter ve basılı kağıtları 2 il ve ilçelerde ilgili kuruluşlara intikal ettirilmesi ve bedellerinin tahsil ve banka hesabına yatırılması, yapılacak bağışların makbuz karşılığında kabulü il ve ilçe nüfus müdürlükleri eliyle yürütülür.

İşletmenin İta Amiri Bakandır. Bakan bu yetkisini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürüne devredebilir.


YÖNETİM KURULU :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 10 - Yönetim Kurulu döner sermayenin üst karar organıdır. Döner Sermaye hizmetlerinin bu yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

Yönetim Kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında üç daire Başkanı ile İşletme Müdürü, Sorumlu Saymandan teşekkül eder.

Kararlar mevcudun çokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

Kurul üyeleri izinli, istirahatli, başka bir ilde veya yurt dışında bulunmaları sebebiyle toplantıya katılmayacak olurlarsa yerlerine yardımcılarından biri katılmak mecburiyetindedir.

Kurul en az onbeş günde bir defa toplanır.

Sekreterlik hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce yürütülür.


GÖREVLERİ :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 11 - Yönetim Kurulunun başlıca görevleri;

a) Döner Sermaye iş programını ve bütçesini incelemek, karara bağlamak ve Bakanın onayına sunmak,

b) Bilançoyu ve kar - zarar tablosunu incelemek,

c) Birimlerden gelen ve döner sermaye ile yürütülmesi istenen hizmet teklif ve projelerini incelemek; karara bağlamak,

ç) Döner sermaye yatırım programını karara bağlamak ve Bakanın onayına sunmak,

d) Tarife, ücret ve fiyat tekliflerini karara bağlamak ve Bakanın onayına sunmak,

e) Döner Sermaye İşletmesi Müdürüne, İşletme yöneticilerine, Genel Müdürlük birim yöneticilerine döner sermaye uygulamaları ile ilgili olarak verilecek görev, yetki ve sorumlulukları tesbit etmek,

f) Harcama yetkilerini düzenlemek,

g) Döner sermaye ile ilgili işlemde bulunabilecek birimleri belirlemek.


DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 12 - Genel Müdür tarafından görevlendirilen İşletme Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İşletmeyi idare etmek,

b) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma programları ve bütçe esaslarına uygun biçimde yürütmek,

c) İşletmeye geçici işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

d) Yıllık çalışma programlarını ve bütçe tasarılarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

e) İşletmenin her türlü demirbaş ve malzemelerinin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,

f) Muhasebe, ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak,

g) 4 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetlerin yapılması karşılığında alınacak fiyat ve ücret listesini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

h) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yürütmek,

ı) İşletmeye ilişkin diğer işleri yerine getirmek.


TAHAKKUK MEMURU :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 13 - İşletmece yapılacak giderler ve tahsil edilecek gelirlerle ilgili tahakkuk işlemleri ita amiri tarafından görevlendirilen tahakkuk memurunca yerine getirilir.


TAHAKKUK MEMURUNUN GÖREVLERİ :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 14 - Tahakkuk memuru gelir ve giderlere ait tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla görevlidir.

a) Giderlerin, işletme bütçesindeki tertiplere uygun olması,

b) Yeteri kadar ödenek bulunması,

c) Giderlerin, kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

d) Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

e) Tahakkuk ve ödeme belgelerinde maddi hata bulunmaması,

f) İstihdamın kadro dahilinde bulunması,

g) Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen gelirlerin mevzuata uygun bir biçimde tahakkukunun sağlanması.


SORUMLU SAYMAN :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 15 - İşletmenin mali işleri ve muhasebe işlemleri kadrosu İçişleri Bakanlığına ait olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atanacak sayman tarafından yürütülür. Sorumlu saymanın Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atanmasına kadar veya atanan saymanın hastalık, geçici görev, izin vb. nedenlerle görevi başında olmadığı hallerde bu görev Genel Müdürün görevlendireceği kefalete tabi memur tarafından yürütülür.

Sorumlu saymanın belirtilen nedenlerle görevinden ayrılması halinde durum Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir.


SORUMLU SAYMANIN GÖREVLERİ :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 16 - Sorumlu saymanın görevleri şunlardır;

a) Mali işler ve muhasebe işlemlerini yürürlükteki mevzuatta belirlenen usullere uygun olarak yapmak ve yaptırmak,

b) Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak,

c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek ve gelirleri tahsil etmek,

d) İşletmeye ait idare hesabını Sayıştay'a vermek,

e) Yıl sonunda düzenlenen ve aslı Sayıştay'a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylanmış bir örneğini Yönetim Kuruluna göndermek,

f) Ambar ayniyat ve vezne işlemlerinin usulüne ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

g) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

h) Banka ve Kasa Hesabında bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

ı) İşletmenin alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve gerekli takibatı yapmak,

j) Aylık mizanları, takip eden ayın yirmisine kadar düzenleyerek Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere işletme müdürlüğüne sunmak,

k) Mali yılın bitiminden itibaren 2 ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile gelir ve gider belgelerini denetim için Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin birer örneklerini de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndermek,

l) Gelir ve giderlere ait her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak,

m) Vezne, ayniyat ve ambar sorumlularınıKefalet Kanunu dahilinde kontrol etmek,

n) Mali işler ve muhasebe işlemleri hakkında üst makama bilgi vermek,

o) Saymanlık ile ilgili diğer işleri yapmak.


SAYMANIN ÖDEMEDEN ÖNCE YAPACAĞI İNCELEME :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 17 - Sayman gider tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür.

a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,

b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması,

c) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

d) Maddi hata bulunmaması,

e) Tahakkuk belgelerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

f) Hak sahibinin kimliği,

g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması.

Sorumlu sayman yaptığı inceleme sonunda bu maddede belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir.

Sayman (a), (d), (e), (f) ve (g) bendlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup ödemeye zorlanamaz.

Bu maddenin (b) ve (c) bendlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunundaki esaslara aykırı olmamak kaydıyla sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar.


SAYMANIN SORUMLULUĞU :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 18 - Sayman bu yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tahakkuk memuru ve ilgili diğer memurlarla birlikte sorumludur.


BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 19 - İta amirliği, tahakkuk memurluğu ve sorumlu saymanlık görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde birleşemez.


VEZNEDAR :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 20 - İşletmede para almak ve ödemeye ait işler kefalete tabi veznedar tarafından yapılır.

Veznedar Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdürce görevlendirilir.

Veznedarın izin veya hastalık gibi nedenlerle görevinden ayrılması halinde bu görev, İşletme Müdürünce işletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisine verilir.

Veznedarın Görevleri Şunlardır:

a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak,

b) Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

c) İşletmeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

d) Tahsilata ait alındıların dip koçanları ile kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak,

e) Saymanın vereceği diğer işleri yapmak,

Veznedar, Vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından veznedeki kıymetlerin ziyaa uğramasından ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.


SAYMAN MUTEMETLERİ :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 21 - Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri saymanca teklif edilen ve mutemetliği ita amirince onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi ve ita amirinin oluru ile saptanır.

Sayman mutemetlerine saymanca uygun görülecek sayıda tahsil fişi zimmet karşılığı verilir.

Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, tahsil fişlerinin tarih ve numarası itibariyle, kasa defterine kaydedilir. Mutemetlerce yapılan tahsilat 3 günde bir döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının 500.000 liraya ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

Saymanlıkça para tahsil edilirken mutemetçe tutulan kasa defterine "...... numaradan ...... numaraya kadar tahsil fişleriyle kasa kayıtları karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve fişlerin kapsamı olan ... lira .... tarihli ve .... sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiştir." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

Ayrıca, son tahsilata ilişkin tahsil fişinin arkasında da ".... numaradan .... numaraya kadar olan tahsil fişleri kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu fişlerle tahsil edilen toplam ...... lira ...... tarihli ve ...... sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmıştır." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

Sayman her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir ve iş yerlerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.


AYNİYAT MEMURU :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 22 - İşletmede ayniyat işlemleri saymana karşı sorumlu ayniyat memuru tarafından yapılır.

Ayniyat memuru Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdürce görevlendirilir.

Ayniyat memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zaman bu görev işletme müdürünce görevlendirilecek kefalete tabi diğer memurlar tarafından yerine getirilir.


AYNİYAT MEMURUNUN GÖREVLERİ :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 23 - Ayniyat Memurunun Görevleri Şunlardır;

a) Ayniyat yönetmeliği gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

b) Ayniyat kayıt defter ve belgelerini saklamak,

c) Saymana ayniyat hesabını vermek,

d) Ambar memuru yok ise ambar memurluğu görevini yapmak,

e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,

f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.


AMBAR MEMURU :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 24 - İşletmenin faaliyet alanı ve ambar işlemlerinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen hallerde ambar işlerinin yürütülmesi için ayrıca Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdürce ambar memuru görevlendirilebilir.

Döner sermayenin ambar işleri kefalete tabi memurlar tarafından yapılır. Ambar memurunun görevden ayrı kaldığı hallerde ayniyat memuru hakkındaki esaslar uygulanır.

Ambar Memurunun Görevleri

a) Ambar sevk ve idaresini sağlamak,

b) Satın alınan ve ambara giren malzemelerin kaydını tutmak, muhafaza etmek ve bunları yangın, çürüme, bozulma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak,

c) Ambara giren malzeme ve malları tasnif etmek, muhafaza etmek,

d) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

e) Ambardaki malzeme ve eşyaları yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı karşılığında ilgililere vermek,

f) Gelen ve satın alınan malları muayene komisyonuna muayene ettirerek, ambar girişlerini düzenlemek,

g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek,

h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

ı) Ambardaki malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli belgeleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

j) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.


AMBAR SAYIMI :[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 25 - İşletmenin ambarı her mali yılın sonunda ita amirince görevlendirilecek, bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı normal fireler gözönünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir, ambar ve ayniyat memurları ambar ve ayniyat işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : MALİ İŞLER[düzenle | kaynağı değiştir]

HESAP DÖNEMİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 26 - İşletmenin hesap dönemi takvim yılıdır.


BÜTÇE VE UYGULAMA[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 27 - İşletmenin yıllık gelir ve gider bütçesi ile iş programı, işletme müdürü ve sayman tarafından hazırlanarak mali yılın başlangıcından en az üç ay önce Yönetim Kuruluna verilir.

Yönetim Kurulunca incelenip gerektiğinde değişiklik yapıldıktan sonra onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilerek en geç mali yılın başlangıcından bir ay önce onaylanır.

Harcamalar, bütçede yer alan ödeneklere dayanılarak gerçekleştirilir, ödeneksiz ya da ödenek üstü harcama yapılamaz.

Bütçede işletme ve yönetim giderleri, diğer cari giderler ve yatırımlar ayrı ayrı bölümlerde gösterilir. Maddeler ve bölümler arasındaki aktarmalar Bakanlık Makamının onayı ile ita amiri tarafından yapılır.


HESAPLARIN TABİ OLACAĞI ESASLAR[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 28 - İşletmece tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için 15/02/1968 tarih ve 12827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği" esasları uygulanır.


UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 29 - Bu yönetmelik ile Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


AVANS İŞLEMLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 30 - Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirince görevlendirilen mutemetlere her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tesbit edilen limitler kadar avans verilebilir. Mahsup edilen avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, avansın alındığı tarihi izleyen 1 ay içinde saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden iade etmek zorundadır. Aldığı avans bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avansları ise 1 aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorundadır.

Mali yılın sonuna kadar harcama belgeleri saymanlığa verilmeyen avans artıkları, borçlular hesabına alınır. Kullanılmış avanslar için 15 gün içinde harcama belgeleri tekemmül ettirilerek saymanlığa verilmesi halinde borçlular hesabı kapatılır.Kullanılmayan avans artıkları ise 15 gün içinde nakden ödenir.


KREDİ İŞLEMLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 31 - Avans miktarını aşan ödemeler için saymanın göstereceği lüzuma ve ita amirinin onayına dayanılarak saymanlığın cari hesabının bulunduğu banka nezdinde mutemet adına kredi açılır.

Adına kredi açılan mutemet bu krediden kendi adına ödeme emri düzenleyerek para alamaz. Krediden sadece mutemetçe düzenlenen ödeme emirleri uyarınca ve ödeme emrinde gösterilen istihkak sahibine doğrudan banka tarafından ödeme yapılabilir.

Adına kredi açılan mutemet harcama yapıldığında artan paranın iadesi için bankaya ödeme emri düzenleyerek talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek mecburiyetindedir.

Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça bankaya doğrudan talimat verilerek açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.

Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir sebeple bu görevden ayrılması halinde 1 inci fıkradan belirtilen esaslara göre kredi yeni mutemet adına aktarılır.

Her mutemet, adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok bir ay içinde saymanlığa vermek zorundadır.Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri ita amiri kanalıyla mutemetten alınır.

Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemetler adına bir daha kredi açılmaz.


PARALARIN MUHAFAZASI VE KASA İŞLEMLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 32 - İşletmeye ait paralar T.C. Merkez Bankası, bu bankanın bulunmadığı yerlerde muhabir olan T.C. Ziraat Bankası şubelerinde saklanır.

İşletme kasasında lüzum ve ihtiyaca göre 500.000. - liraya kadar para bulundurulabilir. Belirlenen limitleri aşan nakit, Merkez Bankası, Ziraat Bankası Şubelerinde Saymanlık adına açtırılacak bir hesaba yatırılır.

Çeşitli nedenlerle paranın bankaya yatırılmaması halinde Devlet Muhasebesi Muamelat yönetmeliği hükümlerince kasada müşterek muhafaza altına alınır.

İşletmeye ait 250.000. - lirayı geçmeyen ödemeler kasadan yapılır. Bu miktarı aşan ödemeler çekle bankadan yapılır.

Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün saymanca kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri veznedar ile saymanca imzalanmak suretiyle kapatılır.


AMORTİSMAN BEDELİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 33 - Bağlı olduğu kuruma ait olup, münhasıran döner sermaye işletmesinde kullanılan bir yıldan fazla ömürlü tesisat, teçhizat, taşıt, alet edevat, mefruşat ve benzeri demirbaş eşya için amortisman ayrılması zorunludur. Anılan iktisadi değerler için ayrılan amortisman tutarı hesap dönemini takip eden dördüncü ay içinde gelir kaydolunmak üzere ilgili saymanlığa yatırılır. Haklı bir sebep olmadıkça süresinde saymanlığa yatırılmayan amortisman tutarı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca işletmeden, hesaplanan gecikme zammı ita amiri ve işletme saymanından yarı yarıya alınmak üzere aynı kanun hükümleri dairesinde tahsil olunur.

Birinci fıkra kapsamına giren demirbaşların bağlı olunan kurum ile birlikte kullanılması sebebi ile ayrılacak amortismandan işletmece yüklenilecek kısmın tesbit edilmemesi durumunda yıllık gayrisafi satış ve iş hasılatının %2'si yukarıda belirtilen usül ve esaslar dairesinde ilgili saymanlığa yatırılır.

Döner sermayeden satın alınan araç, gereç ve demirbaşlar ile 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümleri çerçevesinde satın alınacak taşıtlar gider yazılmayıp "Demirbaş ve Bağlı Değerler Hesabı'na kayıt edilir ve bunlar için genel esaslara göre amortisman ayrılır.


ORTAK İDARİ MASRAFLAR[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 34 - Bağlı oldukları kuruma ait veya tahsisli olup, münhasıran döner sermaye işletmesinin kullanımına bırakılmış olan binaların, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma ve benzeri giderleri döner sermaye işletmelerince karşılanır. Faaliyetlerini bağlı bulundukları kuruma ait veya tahsisli binalarda, bu idarelerle birlikte sürdüren döner sermaye işletmelerince bu binaların bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma vb. giderlerine iştirak edilmez.

Ancak bina giderlerine katılma payı olarak aylık gayrisafi satış veya iş hasılatlarının %4'ü gelir kaydedilmek üzere, takip eden dört ay içinde ilgili saymanlığa yatırılır.

Bu madde ile amortisman bedeli başlıklı maddede geçen aylık ve yıllık gayrisafi satış ve iş hasılatından ayrılacak olan % miktarı Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü ile yarısına kadar azaltılabilir veya iki katına kadar artırılabilir.


MALİ DENETİM VE BELGELER[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 35 - İşletmenin her türlü mali işlemleri, gelir ve giderleri Bakanlık ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, illerde nüfus müdürlüklerince döner sermaye ile ilgili olarak yapılan bütün işlemler gerekli görülen zamanlarda vali, kaymakam ve il nüfus ve vatandaşlık müdürlerince denetlenebilir.

Hesap dönemini izleyen 2 ay içinde hazırlanan cetvel, belge ve defterler denetim için 832 Sayılı Kanun uyarınca Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylanmış birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.


İHALE İŞLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 36 - İşletmenin ihale işlemleri 04/08/1984 gün ve 18479 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine tabidir.


DAVA VE İCRA İŞLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 37 - İşletmeye müteallik dava ve icra işleri Bakanlık Hukuk Müşavirliğince yürütülür.


DEVİR VE TESLİM[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 38 - Sayman, veznedar, ambar memuru gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasında devir ve teslim işlerinde "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği", süre bakımından "Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği", devir ve teslim süreleri yönünden ise devlet memurlarının çekilmelerinde "Devir ve Teslim Süreleri" hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır.


ÇİFT İMZA İŞLEMİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 39 - Bankadan para çekmeye mahsus çek, vezneye girecek ve vezneden çıkacak paralara ait tahsil ve tediye fişlerinin ve makbuzlarının "Çift imzalı" olması ve İşletme Müdürü ve sayman tarafından imza edilmesi gerekir.


YÜRÜRLÜK[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 40 - Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Sayıştay'ın uygun görüşü alınan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


YÜRÜTME[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 41 - Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.