FANDOM


İçişleri Bakanlığı Sicil Amirleri YönetmeliğiEdit

AmaçEdit

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların sicil amirlerini tespit etmektir.

KapsamEdit

Madde 2 - Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları hariç merkez ve taşra teşkilatında görevli memurları hakkında uygulanır.

DayanakEdit

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ve 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'nin 11 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil AmirleriEdit

Madde 4 - Merkezde sicil raporlarını doldurmaya yetkili amirler; ekli I sayılı cetvelde, taşrada sicil raporlarını doldurmaya yetkili amirler ekli II sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(Ek fıkra: 25/03/2005 - 25766 S.R.G. Yön/1.mad) Kadrosunun bulunduğu yerden başka bir birimde veya valilikte geçici ya da vekaleten görevlendirilen personelin sicilleri, yıl içinde en fazla süre ile birlikte görev yaptıkları sicil amirleri tarafından verilir.

YürürlükEdit

Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeEdit

Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.