Yenişehir Wiki
Advertisement

D. Şualar.
Şuâlar.
ŞUALAR.
ŞUÂLAR.
Risale şablonları


Kaynak: [1]
İÇİNDEKİLER

İKİNCİ ŞUÂ
İkinci Makam
Üçüncü Makam
Hâtime

ÜÇÜNCÜ ŞUÂ (Münâcat Risalesi)

DÖRDÜNCÜ ŞUÂ (Âyet-i Hasbiye Risalesi)

ALTINCI ŞUÂ (Teşehhüde dair iki nüktedir.)

YEDİNCİ ŞUÂ (ÂYETÜ’L-KÜBRA) (Kâinattan hâlıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır.)
BİRİNCİ BAB: İKİNCİ BAB: Manevî bir muhaverede bir sual ve cevap 179
DOKUZUNCU ŞUÂ (Onuncu Söz’ün mühim bir zeyli)

ON BİRİNCİ ŞUÂ (MEYVE RİSALESİ) (Bu risale, Denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür.)
BİRİNCİ MESELE
İKİNCİ MESELE
ÜÇÜNCÜ MESELE
DÖRDÜNCÜ MESELE
BEŞİNCİ MESELE
ALTINCI MESELE
YEDİNCİ MESELE
SEKİZİNCİ MESELE
DOKUZUNCU MESELE
ONUNCU MESELE (Kur’an’da olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır.)
ON BİRİNCİ MESELE

ON İKİNCİ ŞUÂ (Denizli Mahkemesi müdafaatından)
ON ÜÇÜNCÜ ŞUÂ (Üstadın talebelerine gönderdiği nurlu mektuplardır.)
ON DÖRDÜNCÜ ŞUÂ (Bedîüzzaman’ın Afyon Mahkemesi müdafaası ve mektupları ve Nur talebelerinin Afyon Mahkemesinde yaptıkları hakikatli müdafaalar.)
BEŞİNCİ ŞUÂ (Muhakemat-ı Bedîiye’nin gayr-ı matbu tetimmesinde bahsedilen “Sedd-i Zülkarneyn” ve “Ye’cüc Me’cüc” ve sair “Eşrat-ı kıyamet”ten haber veren yirmi üç meseledir.)
ON BEŞİNCİ ŞUÂ (EL-HÜCCETÜ’Z-ZEHRA) (Nur’un hakiki hayat-ı maneviyesinin ilmelyakîn, aynelyakîn ittihadından çıkan bir meyve-i imaniye ve firdevsî bir semere-i Kur’aniyedir.)
BİRİNCİ MAKAM
İKİNCİ MAKAM
TAKRİZLER
BİRİNCİ ŞUÂ (İki acib suale cevaptır ve otuz üç âyet-i Kur’aniyenin işaretleri)
SEKİZİNCİ ŞUÂ (KERAMET-İ ALEVİYE)
YİRMİ DOKUZUNCU LEM’ADAN İKİNCİ BAB
EDDÂÎ
DUA (Şualar)
Fihrist (Şualar)
İçindekiler (Şualar)

Önceki Risale: DuaŞuâlar

İÇİNDEKİLER

İkinci Şuâ

İkinci Makam

Üçüncü Makam

Hâtime

Üçüncü Şuâ (Münâcat Risalesi)

Dördüncü Şuâ (Âyet-i Hasbiye Risalesi)

Altıncı Şuâ (Teşehhüde dair iki nüktedir.)

Yedinci Şuâ (Âyetü’l-Kübra) (Kâinattan hâlıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır.)

Birinci Bab

İkinci Bab

Manevî bir muhaverede bir sual ve cevap

Dokuzuncu Şuâ (Onuncu Söz’ün mühim bir zeyli)

On Birinci Şuâ (Meyve Risalesi) (Bu risale, Denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür.)

Birinci Mesele

İkinci Mesele

Üçüncü Mesele

Dördüncü Mesele

Beşinci Mesele

Altıncı Mesele

Yedinci Mesele

Sekizinci Mesele

Dokuzuncu Mesele

Onuncu Mesele (Kur’an’da olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır.)

On Birinci Mesele

On ikinci Şuâ (Denizli Mahkemesi müdafaatından)

On Üçüncü Şuâ (Üstadın talebelerine gönderdiği nurlu mektuplardır.)

On Dördüncü Şuâ (Bedîüzzaman’ın Afyon Mahkemesi müdafaası ve mektupları ve Nur talebelerinin Afyon Mahkemesinde yaptıkları hakikatli müdafaalar.)

Beşinci Şuâ (Muhakemat-ı Bedîiye’nin gayr-ı matbu tetimmesinde bahsedilen “Sedd-i Zülkarneyn” ve “Ye’cüc Me’cüc” ve sair “Eşrat-ı kıyamet”ten haber veren yirmi üç meseledir.)

On Beşinci Şuâ (El-Hüccetü’z-Zehra) (Nur’un hakiki hayat-ı maneviyesinin ilmelyakîn, aynelyakîn ittihadından çıkan bir meyve-i imaniye ve firdevsî bir semere-i Kur’aniyedir.)

Birinci Makam

İkinci Makam

Takrizler

Birinci Şuâ (İki acib suale cevaptır ve otuz üç âyet-i Kur’aniyenin işaretleri)

Sekizinci Şuâ (Keramet-i Alevîye)

Yirmi Dokuzuncu Lem’adan İkinci Bab

Eddâî

Önceki Risale: DuaŞuâlar

Advertisement