FANDOM


Birinci Kısım :Edit

Genel Hükümler

AmaçEdit

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri esas alınarak İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli memurları ile il özel idare müdürlerinin niteliklerini, görevde yükselme esaslarını, naklen, yer değiştirme ve görevde yükselme suretiyle atanma usul ve esaslarını belirlemektir.

KapsamEdit

Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri; Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, yerel yönetimler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile mahalli idareler kontrolörleri hariç olmak üzere, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan devlet memurları ile il özel idare müdürü ve sivil savunma uzmanı olarak atanacak personeli kapsar.

Hukuki DayanakEdit

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 27 ve 35 inci maddeleri ile ilgili diğer maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 ve 30 uncu maddeleri ile ilgili diğer maddeleri, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun ilgili maddeleri, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarEdit

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; İçişleri Bakanlığını,

b) Bakan; İçişleri Bakanını,

c) Yönetmelik; İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği,

d) Bakanlık Encümeni; İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3152 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen Müsteşarın başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü, Bakanlığın Ana Hizmet Birimlerinin Genel Müdürleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdüründen meydana gelen kurulu,

e) İçişleri Personeli; İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli personeli,

f) Birim; Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri,

g) Birim Başkanı; Bu maddenin (f) bendinde bahsedilen birimlerin başkanlarını,

h) Kurum; İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

ı) Kurum içi personel; Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen İçişleri personelini,

i) Kurum dışı personel; Mahalli idareler, bağlı ve ilgili kuruluşlar, diğer Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları personelini,

j) Görevde Yükselme Eğitimi; Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlık veya valiliklerce görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

k) Görevde Yükselme Sınavı; "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine göre görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

l) Sınav Kurulu; Bakanlık merkez ve illerde yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eden kurulu,

m) ÖSYM; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) MEBÖDEM; Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezini,

o) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma; Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde sayılan personelin, Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine, belirli sürelerde görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

ö) Hizmet Bölgesi; Bu Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

p) Hizmet Alanı; Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

r) Zorunlu Çalışma Süresi; Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ifade eder.

İkinci KısımEdit

Nitelikler ve Görevde Yükselme Esasları

NiteliklerEdit

Madde 5 - Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında bulunan personelin bu maddede yer alan unvanların, kurum dışı personelin ise (İ/b) ve (T) bentlerinde yer alan unvanların görevde yükselme eğitim ve sınavına katılabilmeleri için aşağıdaki nitelikler aranır:

A) Şoför olabilmek için;Edit

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

B) Teknisyen olabilmek için;Edit

1) En az endüstri meslek lisesi veya dengi diğer teknik liselerden mezun olmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

3) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

C) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni olabilmek için;Edit

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

3) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

D) Programcı olabilmek için;Edit

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı bir belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

E) Çözümleyici olabilmek için;Edit

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı bir belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

F) Şef olabilmek için;Edit

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

3) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında, fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı yıl süre ile çalışmış olmak,

G) Koruma ve Güvenlik Şefi olabilmek İçin;Edit

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

3) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl süre ile çalışmış olmak,

H) Öğretmen (Sivil Savunma Koleji) olabilmek için;Edit

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibari ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az sekiz yıl süre ile çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Pedagojik formasyon eğitimi aldığını belgelemek,

I) Eğitim Uzmanı veya Uzman olabilmek için;Edit

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibari ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı şef olmak üzere en az sekiz yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

İ) Sivil Savunma Uzmanı olabilmek için;Edit

a) Kurum içinden;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) (Değişik bend : 21/01/2004-25353 S.R.G.Yön/1.md.) Son müracaat tarihi itibariyle son üç yılı Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere en az on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelemek,

b) Kurum dışından;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl süre ile çalışmış olmak veya emniyet hizmetleri sınıfı mensubu, uzman, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetim elemanı ve öğretmen olarak en az on yıl hizmeti olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelemek,

J) Sivil Savunma Kolej Müdür Yardımcısı olabilmek için;Edit

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) (Değişik bend : 21/01/2004-25353 S.R.G.Yön/2.md.) on müracaat tarihi itibariyle Sivil Savunma Kolej öğretmeni olarak en az iki yıl veya Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl süre ile çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

K) Sivil Savunma Kolej Müdürü olabilmek için;Edit

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) (Değişik bend : 21/01/2004-25353 S.R.G.Yön/3.md.) Son müracaat tarihi itibariyle Sivil Savunma Kolej Müdür Yardımcısı olarak en az iki yıl veya Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl süre ile çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

L) İlçe Yazı İşleri, İlçe Nüfus ve İlçe Sivil Savunma Müdürü olabilmek için;Edit

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya eşdeğer veya daha üst unvanlı bir kadroda en az on yıl süre ile çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

M) İl Yazı İşleri Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı APK veya il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

N) Şube Müdürü ve İşletme Müdürü olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı APK veya il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

O) Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibari ile sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinde sivil savunma uzmanı olarak en az beş yıl, sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerindeki şefler için en az on yıl bu unvanlarda çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Memleketin her yerinde ve her türlü iklim şartlarında, özellikle savaşta, afetlerde ve kazalarda, arama, kurtarma, ilk yardım, sosyal yardım ve yangın söndürme çalışmalarında görev yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye her hangi bir engeli olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Ö) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü olabilmek için;

1) Ekonomi, maliye, hukuk, idari bilimler, işletme ve istatistik konularında en az dört yıl süreli yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Bakanlıkta, APK uzmanı veya il planlama uzmanı olmak veya son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim şartlarında görev yapabileceği sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmak,

P) İl Sivil Savunma Müdürü olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı APK veya il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim şartlarında görev yapabileceği sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmak,

S) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü olabilmek için;

1) Üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bu dallarda eğitim yapan, yükseköğretim kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokullardan mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı APK veya il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim şartlarında görev yapabileceği sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmak,

T) İl Özel İdare Müdürü olabilmek için;

1) Siyasal bilgiler, hukuk ve mühendislik-mimarlık fakülteleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi ve iş idaresi bölümleri ile bu dallarda eğitim yapan en az dört yıl süreli yüksekokulların birisinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibari ile il ve ilçe özel idare müdürlüklerinde en az on yıl veya il özel idaresi bünyesindeki müdürlükler ile ilçe özel idare müdürü veya il özel idare müdür yardımcısı olarak en az beş yıl veya son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il mahalli idareler kontrolörü, APK uzmanı, il planlama uzmanı veya en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir görevde olmak üzere asgari on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Görev yaptığı birim amiri veya il valisinin il özel idare müdürlüğü yapabileceği hususunda olumlu görüşü bulunmak,

5) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim şartlarında görev yapabileceğini sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak, gerekir.

Öğrenim Düzeyi Edit

Madde 6 - Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/04/1999 tarihi itibarıyla görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar ile, 18/04/1999 tarihinde görevde bulunmuş olmak kaydıyla bu tarihten itibaren on yıl içinde iki yıllık bir yüksek okulu bitirenler, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (E), (I), (İ/a), (J), (L), (M), (N) bentlerinde sayılan unvanlar için bu bentlerde aranan diğer niteliklere sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim şartı aranmaksızın görevde yükselme eğitimi ve sınavına müracaat edebilirler.

18/04/1999 tarihinde görevde bulunan ve en az sekiz yıl süre ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışan lise veya dengi okul mezunu personel, 5 inci maddenin (F) bendinde sayılan diğer nitelikleri taşımak kaydıyla şeflik,

Son müracaat tarihi itibariyle, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az sekiz yıl süre ile koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan lise veya dengi okul mezunu personel, 5 inci maddenin (G) bendinde sayılan diğer nitelikleri taşımak kaydıyla koruma ve güvenlik şefliği, görevde yükselme eğitimi ve sınavına müracaat edebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ, GÖREVDE YÜKSELME SINAVI, SINAV KURULLARI VE ATANMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM : GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE İLİŞKİN ESASLAR

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVININ DUYURUSU VE BAŞVURU Edit

Madde 7 - Bu Yönetmelikte geçen ve atamaları sınava tabi bütün unvanlar için görevde yükselme eğitimi ve sınavı valilikler ve/veya birimlerin talepleri, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan Onayı ile yapılır. Ayrıca Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda valilikler ve/veya birimlerden herhangi bir talep olmaksızın da Bakanlık, görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılmasına karar verebilir.

Görevde yükselme eğitiminin ve sınavının yapılabilmesi amacıyla Personel Genel Müdürlüğünce boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan hazırlanır.

Hazırlanan ilanda; görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, eğitime katılacak personel sayısı, başvuru yeri ve tarihleri ile verilecek eğitim süreci hakkında bilgiler yer alır. Hazırlanan bu ilan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline eğitim tarihinden en az 1 ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az 15 gün önce bildirilir.

Personel Genel Müdürlüğünce; görevde yükselme eğitimi ve sınavının açılmasına dair hazırlanan ilan, merkez ve taşra teşkilatına duyurulur. İlanda belirtilen yer ve tarihler arasında unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları kabul edilir. Adaylar ancak bir unvanın görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvurabilirler. Başvurular merkezdeki boş kadrolar ile ataması Bakanlığa ait olan unvanlar için Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilgili valiliklere yapılır.

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE KATILAMAYACAK PERSONEL Edit

Madde 8 - Görevde Yükselme Eğitimi başvuruları süresince; aşağıda belirtilen maddelerdeki durumları haiz olanlar, o dönemdeki Görevde Yükselme Eğitimine ve sınavına katılamazlar.

a) Aday memur olanlar,

b) Görevden uzaklaştırılanlar,

c) Aylıksız izinli olanlar,

d) Bakanlık personeli olmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,

f) Kadroları başka kurumlarda olup Bakanlıkta geçici görevde bulunanlar,

g) Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamı dışındakiler.

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNE ALINACAKLARIN SEÇİMİ Edit

Madde 9 - Merkez ve/veya taşra teşkilatında başvurular tamamlandıktan sonra sınav kurulları; müracaat eden her adayın, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hükümleri taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Durumu uygun olmayan adaylar değerlendirmeye alınmazlar. Değerlendirmeye alınan adayların sayısı boş kadro sayısının en fazla 2 katı ise nitelikleri uygun olan bütün adaylar görevde yükselme eğitimine çağırılır.

Değerlendirmeye alınan adayların sayısı unvanlı boş kadroların 2 katından fazla olması halinde sınav kurulları; bu yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 değerlendirme formundaki kriterlere göre adayları puanlamaya tabi tutar.

Yapılan puanlama sonucunda toplam puanı en fazla olan adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının 2 katı aday görevde yükselme eğitimine çağırılır.

Puanların eşitliği halinde adayların, görevde yükselme eğitimi ve sınavına müracaat ettikleri anda talip olunan unvanın bir alt unvanında hizmeti fazla olan adaylara öncelik tanınır. Bu da eşitse eğitime katılacak aday ad çekme ile tespit edilir.

Ancak il özel idare müdürlüğü görevde yükselme eğitimine alınacak adayların tespiti Bakanlık merkez sınav kurulu tarafından ön eleme sınavı (yazılı ve/veya mülakat) ile yapılır. Başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

Ön eleme sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alan adayların sayısının münhal bulunan kadroların iki katından fazla olması halinde il özel idare müdürlüğü görevde yükselme eğitimine katılacaklar ön eleme sınavından 70 ve yukarı puan alan adaylar arasından bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre tespit edilir.

DAHA ÖNCE AYNI VEYA BENZER GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ ALMIŞ OLANLAR Edit

Madde 10 - Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar ataması yapılmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için görevde yükselme eğitimine alınılmasına ilişkin 8 ve 9 uncu maddeler de belirtilen bütün usul ve esaslara tabi tutulur. Belirtilen usul ve esaslara tabi tutularak görevde yükselme eğitimine katılmayı hak eden ve daha önce bu eğitimi almış olan adaylar, o unvanın görevde yükselme eğitimine yeniden katılmak zorundadırlar.

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ Edit

Madde 11 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (g) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Bu sürelerden fazla süreyi kapsayan eğitim programı da düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimi; il ve ilçe sivil savunma müdürleri, sivil savunma kolej müdür ve yardımcıları, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürleri, öğretmenler, sivil savunma uzmanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma uzmanları için Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, diğer unvanlar için merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Eğitim Dairesi Başkanlığı, taşra teşkilatında ise ilgili valilikler tarafından yapılır.

Eğitim Dairesi Başkanlığı, eğitim konularını içeren ders notlarını, taşra teşkilatına ve Devlet Personel Başkanlığına eğitim sürecinden en az bir ay önce göndermekle ve koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

Görevde yükselme eğitimini yapacak birimler; ortak konuları kapsayan ders notları ile her unvanla ilgili mesleki konuları kapsayan ders notlarının temin edilmesinden, güncelleştirilmesi ve eğitim sürecinde adaylara verilmesinden, eğitim programının uygulanmasından, eğiticilerin seçiminden, programın günlük sürecinin ve eğitim ortamının adayların etkin olarak öğrenmesini ve sürece katılmasını sağlayacak şekilde hazırlanmasından ve eğitim tamamlandıktan sonra her unvan için eğitime katılan adaylara ait listeleri ve tutanakları Personel Genel Müdürlüğüne göndermekten sorumludur.

Eğitim Dairesi Başkanlığı; eğitim veren diğer birimler ve taşra teşkilatı ile koordinasyonu sağlayarak bir sonraki yıla ait düzenlemeyi planladıkları görevde yükselme eğitim programlarını, o yılın Aralık ayı sonuna kadar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır.

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN KONULARI Edit

Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

a) T.C. Anayasası,

-Genel esaslar,

-Temel hak ve ödevler,

-Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular,

Eğitim programında bu maddenin (g) bendinde belirtilen eğitimin ağırlığı % 60'ın altında olamaz.

İKİNCİ BÖLÜM : GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN ESASLAR

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Edit

Madde 13 - Görevde yükselme sınavının yapılması amacıyla, görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından sonra en geç iki ay içinde Personel Genel Müdürlüğünce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine başvurulur. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde görevde yükselme sınavına tabi tutulurlar.

Görevde yükselme sınavında, görevde yükselme eğitim konuları esas alınır.

SINAV KURULLARI VE GÖREVLERİ Edit

Madde 14 - Görevde yükselme eğitimi ve sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Bakanlık ve illerde sınav kurulları teşekkül ettirilir. Sınav kurulları başkan dahil beş üyeden oluşur.

a) Bakanlık Merkez Sınav Kurulu; Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile Personel Genel Müdürü veya genel müdür yardımcısının başkanlığında, Sivil Savunma, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Mahalli İdareler ve Personel Genel Müdürlüklerinden seçilecek birer üyeden,

b) İl Sınav Kurulu; valinin onayı ile vali yardımcısının başkanlığında valinin uygun göreceği üyelerden, oluşur.

Sınav kurulu üyeleri, görevde yükselme eğitimi ve sınavına alınacak personelden, öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibari ile daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurullarının başkan ve üyelerinin bu Yönetmelikte öngörülen sınavlara eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye görevlendirilir.

Bakanlık merkez sınav kurulu; Bakanlıkça yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin iş ve işlemler ile görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılmasına dair görevler ile bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer işleri yürütür.

İl sınav kurulları; illerinde görevde yükselme eğitimine alınacakların bu Yönetmelik kapsamında tespit etmek, görevde yükselme eğitimine alınacaklarla ilgili itirazları karara bağlamak, illerine ait başarı listelerini düzenleyerek ilan etmek ve ilgililere tebliğini sağlamak ile bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer işleri yürütmekle görevlidir.

Bakanlık merkez sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü; il sınav kurullarının sekreterya hizmetleri ise, il yazı işleri müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

BAŞARI NOTU VE BAŞARI LİSTESİ Edit

Madde 15 - Görevde yükselme sınavında başarılı olabilmek için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

Görevde yükselme sınavından en yüksek puan alan adaydan başlanarak alınan puana göre her unvan için ayrı ayrı başarı listesi düzenlenir.

İl sınav kurulları, Personel Genel Müdürlüğünce gönderilen görevde yükselme sınav sonuçlarına göre, kendilerine müracaat ederek sınava girenlerin başarı listesini en yüksek puandan başlamak üzere her unvan için ayrı ayrı düzenler. Valilikler, il sınav kurullarınca düzenlenen bu başarı listelerini atama yapılmadan önce bakanlığa gönderir.

Sınavda başarılı olanlardan puanları eşit adayların atanmalarına esas sıralamaları, ilgili sınav kurullarınca; eşit puan alan her aday için Ek-1 değerlendirme formunda yer alan kriterlere göre puanlama yapılarak aldıkları toplam puana göre tespit edilir.

Değerlendirme formundaki kriterlere göre yapılan puanlama sonucunda puanları eşit olan adaylardan görevde yükselme eğitimi ve sınavına müracaat ettikleri anda talip olunan unvanın bir alt unvanında hizmeti fazla olan adaylara atama esnasında öncelik tanınır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAVLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ Edit

Madde 16 - Görevde yükselme yazılı sınavı, sonuçların ÖSYM veya MEBÖDEM tarafından Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde ilan edilir. Ayrıca başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir.

İl sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerinde yer alan adaylara sınav sonuçları ilgili valiliklerce duyurulur.

Ayrıca; Bakanlık merkez ve il sınav kurullarınca, adayların adı, soyadı ve aldıkları puanlar yer alacak şekilde her unvan için ayrı ayrı hazırlanan başarı listeleri ilan panolarına asılır.

İlan edilen sınav sonuçları aynı unvanlı görevler için açılacak müteakip görevde yükselme eğitimi ve sınav ilanına kadar geçerlidir. ( Mülga fıkra : 21/01/2004-25353 S.R.G. Yön/7.md.)

İTİRAZ Edit

Madde 17 - Sınav kurullarının kararları kesindir.

Ancak sınav kurullarına; görevde yükselme eğitimine ilişkin iş ve işlemler ve/veya sınav sonuçları ile ilgili olarak yazılı itiraz yapılabilir. Görevde yükselme eğitimine katılacakların tespitine ilişkin itirazlar listelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde ilgili sınav kurullarına, görevde yükselme sınavı sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile bizzat Bakanlık merkez sınav kuruluna yapılır. Sınav kurulları, görevde yükselme eğitimine ilişkin itirazları, intikalinden itibaren en geç üç gün içinde, Bakanlık merkez sınav kurulu ise görevde yükselme sınavı sonucuna ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla görüşerek en geç iki ay içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurullarınca verilecek kararlar kesindir.

SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI Edit

Madde 18 - Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce bir sonraki görevde yükselme eğitimi ve sınavına kadar saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNDA YAPILACAK ATANMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 19 - Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar, görevde yükselme sınav sonuçlarına göre Bakanlık merkez veya il sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerindeki sıralamaya göre en geç üç ay içinde atanırlar.

Ancak; başarı listelerindeki sıralamaya göre yapılan atamalar tamamlandıktan sonra kadroların doldurulamaması veya emeklilik, nakil ve benzeri nedenlerle sonradan kadrolarda boşalmaların olması halinde, atamaya yetkili merciin uygun görmesi şartıyla boş bulunan kadro unvanının görevde yükselme sınavını kazanarak atamayı bekleyen ve Bakanlık veya valiliklerde müracaatı bulunan adaylar arasından puan sıralamasına göre de atama yapılabilir.

Görevde yükselme eğitimi ve sınavı neticesinde sınavı kazananlar, atama onay tarihinden itibaren kanuni süresi dahil en geç iki ay içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

Görevde yükselme sınavını kazandığı halde atamaları yapılmadan önce atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkını kaybeder.

Bu maddenin üç ve dördüncü fıkralarında bahsi geçen personel aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamazlar. Bu kadrolara, müteakip sınav tarihine kadar, o unvanda yapılan sınavı kazanan adaylar arasından bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki esaslara göre atama yapılır.

Sınavda başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

Görevde yükselme sınavını kazanan adaylardan; atanma aşamasında görevden uzaklaştırılmış olanlar, haklarında herhangi bir disiplin soruşturması devam edenler ile 4483 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun" hükümlerine göre ön inceleme veya hazırlık soruşturması altında bulunanlar, bu uzaklaştırmanın, disiplin soruşturmasının, ön incelemenin veya hazırlık soruşturmasının atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar.

Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM : YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA TABİ PERSONEL Edit

Madde 20 - İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il özel idare ve il nüfus ve vatandaşlık müdürleri yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

HİZMET BÖLGELERİ Edit

Madde 21- Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak gelişmişlik sırasına göre dört hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri bu Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRELERİ Edit

Madde 22 - Zorunlu çalışma süreleri hizmet bölgeleri itibari ile aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet Bölgesi Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl) ____________ _____________________

1 ... 5

2 ... 5

3 ... 4

4 ... 3

20 nci maddede belirtilen il müdürlerinin yer değiştirme suretiyle atamalarında her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Her grup hizmeti için tespit edilen zorunlu hizmet süresi, o grup içindeki illerden birisinde geçirilebileceği gibi birden çok ilde de geçirilebilir.

İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il özel idare ve il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine ilk defa atanacaklar, bu Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen dördüncü hizmet bölgesindeki illerde göreve başlarlar.

Dördüncü hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi üç yıl olup tamamlayanlar sırasıyla üçüncü hizmet bölgesinde en az dört yıl, ikinci hizmet bölgesinde en az beş yıl ve birinci hizmet bölgesinde en az beş yıl görev yaparlar. Alt bölge hizmeti bitmeden bir üst hizmet bölgesine atama yapılamaz.

Ancak 20 nci maddede belirtilen il müdürlüklerine ilk defa atanacaklar, dördüncü hizmet bölgesindeki illerde yeterli boş kadro olmadığı takdirde, boşalacak dördüncü hizmet bölgesindeki illere nakledilmek üzere üçüncü hizmet bölgesindeki illerde göreve başlatılabilirler. Bu şekilde atananların üçüncü hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini geçen sürelerinin yarısı dördüncü hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinden sayılır. Dördüncü ve üçüncü hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan ikinci hizmet bölgesindeki illere atama yapılamaz.

Bununla birlikte üst grup illere atanmak üzere bulunduğu grup hizmetinde süresini tamamlamış il müdürü bulunmaması ve Bakanlıkça duyulacak ihtiyaç ve hizmet gereklerine binaen; bulunduğu grup illerinde en az iki yıl çalışan ve valiler ve/veya mülkiye müfettişlerince yapılan değerlendirmelerde üstün başarılı olarak değerlendirilen il müdürleri bir üst hizmet bölgesindeki illere atanabilirler. Bu şekilde, atanan il müdürlerinin bu ildeki hizmet süresi, bir alt bölgede eksik yaptığı süre kadar uzatılır.

Birinci hizmet bölgesindeki beş yıllık süreyi tamamlayan il müdürleri, hizmet bölgesi gözetilmeksizin Bakanlıkça alt hizmet bölgesindeki illere de atanabilirler.

Ancak hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve idari yargı kararı uygulaması, müfettiş raporları veya valilikler ile birim başkanlıklarının gerekçeli teklifleri üzerine Bakanlık, bu maddede belirtilen il müdürlerini bölge hizmeti gözetimi yapmaksızın başka il emrine veya merkez teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atayabilir.

İSTEK ÜZERİNE DAHA ALT HİZMET BÖLGESİNE ATANMA Edit

Madde 23 - Yer değiştirmeye tabi personel; istekleri ve Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla, bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgelerine atanabilirler.

YER DEĞİŞTİRME ZAMANI Edit

Madde 24 - Hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve idari yargı kararı uygulaması, müfettiş raporları veya valilikler ile birim başkanlıklarının gerekçeli teklifleri dışında il müdürleri arasında yer değiştirmeler yılda bir defa yapılır. Yer değiştirme kararnamesi yer değiştirecek il müdürlerinin en geç eylül ayı içerisinde yeni yerlerinde görevlerine başlayacak şekilde düzenlenir.

İL MÜDÜRLÜĞÜ UNVANLARININ KAYBEDİLMESİ Edit

Madde 25 - Valiler veya mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarında, müdürlük yapamayacağı tespit edilen il sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il özel idare ve il nüfus ve vatandaşlık müdürleri Bakanlıkta boş bulunan uzman kadrolarına, il mahalli idareler kontrolörlüklerine veya ataması valiliklerce yapılan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine bu Yönetmelikte öngörülen eğitim ve sınav şartı aranmaksızın Bakanlıkça atanabilirler.

Bu madde hükmü uyarınca il nüfus ve vatandaşlık, il özel idare, il sivil savunma ve il planlama ve koordinasyon müdürlüğü unvanını kaybedenlerden, yargı kararları hariç olmak üzere tekrar aynı unvanlı il müdürlüklerine atanma talebinde bulunanların, atamalarının yapılabilmesi için; 5 yıllık bir sürenin geçmesi, il müdürlüğü yapabileceklerine dair mülkiye müfettişlerinin değerlendirme raporları, görev yaptıkları il valisinin veya birim amirlerinin olumlu görüşlerinin alınması ile boş müdürlük kadrosunun bulunması şarttır. Bu şekilde tekrar atanacak il müdürleri, kaybettikleri unvanlarda geçen hizmet sürelerine uygun hizmet bölgesindeki illerden göreve başlatılırlar.

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA TABİ DİĞER PERSONEL Edit

Madde 26 - Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürleri ve personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki sivil savunma uzmanlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına dair hususlar bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Personel Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönergeyle düzenlenir.

BEŞİNCİ KISIM : NAKLEN, TERFİAN VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARA İLİŞKİN ESASLAR

BAKANLIKÇA YAZILI VE MÜLAKAT SINAVLARI YAPILARAK ATANILABİLECEK UNVANLAR Edit

Madde 27 - Genel idare hizmetleri sınıfından daire başkanı ve hukuk müşaviri unvanlarına Bakanlıkça aşağıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyanlar arasından yapılacak yazılı ve mülakat sınavları sonucuna göre atama yapılır.

a) Daire Başkanı Olabilmek İçin;

1) İl sivil savunma müdürü, kolej müdürü, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında şube müdürü olarak en az 3 yıl, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında APK veya il planlama uzmanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası almamış olmak,

4) Yöneticilik ehliyeti konusunda birim amirinin ve/veya il valisinin olumlu görüşü bulunmak,

5) Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre ve/veya başka bir şekilde müdürlük unvanlarını kaybetmemiş olmak,

b) Hukuk Müşaviri Olabilmek İçin;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

3) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az on yıl çalışmış olmak,

4) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası almamış olmak,

5) Görev yaptığı birim amirinin hukuk müşaviri olabileceğine dair olumlu görüşü bulunmak, gerekir.

c) Sınavlar;

Bakanlıkça açılacak daire başkanlığı ve hukuk müşavirliğine geçiş sınavları yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamada yapılır.

Sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemler; Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve bakan onayı ile bir başkan dört üyeden teşekkül eden sınav kurulunca yürütülür.

Sınava müracaat eden adayların dosyaları incelenerek, sınava katılabileceklere yazılı tebligatla sınav yeri ve günü bildirilir. Yazılı sınavın ne şekilde yapılacağına sınav kurulu karar verir.

Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar Bakanlık sınav kurulunca tespit edilecek yer ve zamanda mülakata çağırılır.

Mülakat sınavında adayların başarılı olması için kurul üyelerinin aday hakkında ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 100 üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

Başarı listesi adayların mülakatta aldıkları puanlara göre düzenlenir ve adaylar başarı listesindeki sıralamaya göre atanır.

ATANMA USULLERİ Edit

Madde 28 - 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri uyarınca;

a) İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il nüfus ve vatandaşlık, il özel idare müdürleri, şube müdürleri, işletme müdürü, hukuk müşaviri ve daire başkanları Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık encümeninin kararı üzerine Bakan onayı ile,

b) (Değişik bend : 21/01/2004-25353 S.R.G. Yön/4.md.) (a) bendi dışında kalan Bakanlık merkez teşkilatı personeli, sivil savunma uzmanı, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürleri ve personeli, sivil savunma memurları, öğretmenler, ilçe sivil savunma müdürleri ilgili genel müdürlüğün veya birim başkanlığının görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile,

c) Bakanlık taşra teşkilatında görevli il basın ve halkla ilişkiler müdürü, basın ve halkla ilişkiler müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idareler müdürü, il yazı işleri müdürü, şube müdürü, müdür, uzman, şef, mütercim, kütüphaneci, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, çözümleyici, programcı, memur, şoför, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil personel ile diğer personel ilgili vali yardımcısının teklifi ve vali onayı ile,

d) İlçe yazı işleri müdürü, kaymakamın teklifi ve valinin onayı ile,

e) İlçe teşkilatlarında görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, şoför ve diğer personel, ilgili birim amirinin teklifi üzerine kaymakamın tayini ve valinin tasdiki ile,

f) Özel kalem müdürleri vali onayı ile,

g) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanların dışında kalan ilde görevli personel, istekleri halinde ilgili valiliklerin muvafakatı ve onayı ile iller emrine,

h) Bakanlık merkez teşkilatında görevli personel, istekleri halinde Bakanlığın muvafakatı ve ilgili valinin onayı ile iller emrine,

ı) İllerde görevli diğer personel istekleri halinde valiliğin muvafakatı ve Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık onayı ile merkez teşkilatı emrine, naklen, terfian veya yer değiştirme suretiyle atanırlar.

KURUM DIŞINDAN NAKLEN ATAMALAR Edit

Madde 29 - Kurum dışından Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında münhal bulunan; sivil savunma memurluğu kadroları hariç veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ile eşdeğer kadrolar ve alt unvanlı kadrolara naklen atanacaklar için 40, eğitim öğretim hizmetleri, teknik hizmetler (sivil savunma arama ve kurtarma teknisyenliği kadrosu hariç) ve sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolar ile şef veya daha üst unvanlı kadrolara naklen atanacaklar için ise 45 yaşını doldurmamış olmak, üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak ve atanacağı unvanın bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerini taşıyor olmak şartları aranır.

Kamu kurum ve kuruluşlarından koruma ve güvenlik şefliği kadrolarına naklen atanacaklarda 40 yaşını doldurmamış olmak, en az üç yıl koruma ve güvenlik şefi olarak çalışmış olmak, yüksekokul mezunu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak şartı aranır.

Diğer personel kanunlarına tabi olanların Bakanlık merkez veya taşra teşkilatındaki kadrolara naklen atanmalarında, ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

NAKLEN ATAMA YAPILMAYACAK UNVANLAR Edit

Madde 30 - İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il özel idare, il nüfus ve vatandaşlık, sivil savunma arama ve kurtarma birlik, il yazı işleri, il idare kurulu, il mahalli idareler, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler, ilçe sivil savunma, ilçe nüfus müdürlükleri ve merkez teşkilatındaki şube müdürlüklerine (daha önce bu görevlerde bulunup başka kurumlara geçiş yapanlar hariç olmak üzere) Bakanlık dışından hiçbir şekilde naklen atama yapılamaz.

SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARINA NAKLEN ATAMALAR Edit

Madde 31 - a) Öğretmen (Sivil Savunma Koleji) Kadrolarına Naklen Atanabilmek İçin;

1) Öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 veya üzeri olmak,

3) Bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyor olmak,

b) Sivil Savunma Memurluğu Kadrolarına Naklen Atanabilmek İçin;

1) Fakülte veya iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engelinin bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmak,

3) (Değişik bend : 21/01/2004-25353 S.R.G. Yön/5.md.) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında en az iki yıl, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya teknisyen olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

4) Başvuru tarihinde otuz beş yaşından gün almamış olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

c) Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Teknisyeni Kadrolarına Naklen Atanabilmek İçin;

1) Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak,

2) Memleketin her yerinde ve her türlü iklim şartlarında özellikle savaşta, afetlerde ve kazalarda, arama, kurtarma, ilkyardım, sosyal yardım ve yangın söndürme çalışmalarında görev yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engelinin bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak,

3) (Değişik bend : 21/01/2004-25353 S.R.G. Yön/5.md.) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya teknisyen olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

4) Başvuru tarihinde otuz yaşından gün almamış olmak, en az B sınıfı şoför ehliyeti olmak, erkek olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak, şartları aranır.

İSTİSNAİ KADROLARDA GÖREV YAPANLARIN NAKLEN ATANMALARI Edit

Madde 32 - İlk defa devlet memurluğuna istisnai kadrolara atanarak başlayanlar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadroları dışında görevde yükselme sınavına tabi diğer kadrolara naklen atanamazlar.

ÜST UNVANLI GÖREVLERE YAPILACAK NAKLEN ATAMALAR Edit

Madde 33 - Bakanlık dışında veya kurum içinde üst unvanlı görevlerde belli bir süre çalıştıktan sonra istisnai görevlere veya diğer kadrolara atananlar; görevde yükselme sınavı sonucunda düzenlenen başarı listelerinde o unvan için atama sırasını bekleyen adayların olmaması, Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadro olması kaydıyla, daha önce ihraz ettikleri unvanlara görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan naklen atanabilirler.

KAYMAKAMLARIN İSTEKLERİ HALİNDE DİĞER UNVANLARA ATANMALARI Edit

Madde 34 - Kaymakamlık unvanını ihraz etmiş bulunanlar istekleri halinde il sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il özel idare ve il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine atanabilirler.

16/07/1986 tarihli ve 19166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (b) bendi ile 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun değişik 3 üncü maddesinin (A) bendinin son paragrafı hükümleri uyarınca İçişleri Bakanlığı memurluklarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelikte öngörülen nitelik ve şartlar aranmaz.

ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARDAN ATAMA Edit

Madde 35 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme uygulamaları Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİM VE SINAV SÜRECİNDE NAKLEN ATAMA YAPILMAYACAK HALLER Edit

Madde 36 - Görevde yükselme eğitimi ve sınav sürecinde, görevde yükselme eğitimine alınacakların tespitinden sonra boşalan kadrolar ile eğitime alınanların sayısından fazla olan münhal kadrolar hariç olmak üzere, görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılması ilan edilen kadrolara sınav sonucuna göre kazananların atanmaları tamamlanmadan Bakanlık içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.

İSTİSNAİ DURUMLAR Edit

Madde 37- Hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve idari yargı kararları uygulaması, valilikler ile birim başkanlıklarının gerekçeli teklifleri veya mülkiye müfettişlerince yapılacak değerlendirme üzerine Bakanlık; valiliklerde her kademede görevli memurları diğer iller emrine veya merkez teşkilatına, merkez teşkilatında görevli her kademedeki memurları iller teşkilatı emrine naklen atayabilir.

UNVANLAR ARASI GEÇİŞ HÜKÜMLERİ Edit

Madde 38 - a) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar Bakanlığın takdiri, Bakanlık mahalli idareler kontrolörleri ise istekleri ve Bakanlığın uygun görmesi halinde hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il özel idare müdürlüğüne,

b) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında daire başkanı olarak görev yapanlar bakanlığın takdiri ile hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne,

c) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar Bakanlığın takdiri ile hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne,

d) Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar Bakanlığın takdiri ile hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il sivil savunma müdürlüğüne, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüğüne, sivil savunma kolej müdürlüğüne, sivil savunma uzmanlığına, atanabilirler.

e) Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmak için sırada bekleyen personel bulunmaması şartıyla;

1) Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde 5 yıl şube müdürü veya sivil savunma kolej müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesinde bulunan illerden başlamak üzere il sivil savunma müdürlüğüne veya arama kurtarma birlik müdürlüğüne,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde en az 5 yıl şube müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesindeki illerden başlamak üzere il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne,

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde en az 5 yıl şube müdürü olarak görev yapanlar il yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler ile il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne,

2) İl sivil savunma müdürleri ile arama kurtarma birlik müdürleri bu kadrolarda en az 5 yıl çalışmak şartıyla Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde bulunan şube müdürlüğüne veya sivil savunma kolej müdürlüğüne,

İl nüfus ve vatandaşlık müdürleri bu kadrolarda en az 5 yıl çalışmak şartıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bulunan şube müdürlüğüne,

İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler müdürleri ile taşrada bulunan şube müdürleri ve il planlama ve koordinasyon müdürleri bu kadrolarda en az 5 yıl çalışmak şartıyla Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde bulunan şube müdürlüklerine,

3) İl sivil savunma müdürleri, arama ve kurtarma birlik müdürleri, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde görev yapan şube müdürleri ile sivil savunma kolej müdürü; sivil savunma kolej müdür yardımcılığına, kolej öğretmenliğine ve sivil savunma uzmanlığına,

4) Beş yıl sivil savunma uzmanı olarak görev yapanlar ilçe sivil savunma müdürlüğüne, ilçe sivil savunma müdürleri sivil savunma uzmanlığına, pedagojik formasyonu olanlar kolej öğretmenliğine,

5) İlçe müdürleri merkez teşkilatındaki eğitim uzmanı ve uzmanlıklarına,

6) İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler ve basın ve halkla ilişkiler müdürleri ile taşra kadrolarında bulunan şube müdürleri kendi aralarında,

7) Merkez kadrolarında bulunan şube müdürleri ile işletme müdürleri kendi aralarında,

8) Merkez teşkilatında görev yapan uzman ve eğitim uzmanları kendi aralarında,

9) Hizmetli, teknisyen yardımcısı ve dağıtıcılar kendi aralarında,

10) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur ve daktilograf kadrolarında görev yapanlar kendi aralarında,

11) Endüstri meslek veya teknik lise mezunu veya bu alanlarda yüksekokul mezunu olup veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olarak görev yapanlar istekleri halinde teknisyen kadrosuna,

12) Şef olarak görev yapanlar istekleri halinde çözümleyici ve programcı kadrolarına;

Yönetmelikte bu unvanlar için istenilen niteliklere sahip olmaları, en az belirtilen süreler kadar bulundukları kadrolarda asaleten görev yapmaları ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi şartıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan naklen atanabilirler.

Bu maddede sayılan hallerdeki atamalar ile Yönetmeliğin 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34 ve 37 nci maddelerine göre yapılacak atamalar ve 3046 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer alan hiyerarşik unvanlardan üst unvanlarda bulunanların alt unvanlara atanmaları hariç olmak üzere unvanlar arası geçişlerde, o unvanın görevde yükselme sınavını kazanmış olmak şartı aranır.

ALTINCI KISIM : ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

BAKANLIK TASARRUFU ALTINDAKİ KADROLAR Edit

Madde 39 - Bakanlıkça atama yapılacağı önceden bildirilen il ve ilçe teşkilatı kadrolarına valiliklerce, açıktan veya naklen atama yapılamaz ve bu kadrolar Bakanlık tasarrufu için açık tutulur.

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER Edit

Madde 40 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT Edit

Madde 41 - 27/10/1999 tarihli ve 23859 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atanma Usulleri İle Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK Edit

Madde 42 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME Edit

Madde 43 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.