A)Evrak iş ve işlemleri kapsamında[düzenle | kaynağı değiştir]

1) Bakanın imzasına ve/veya onayına sunulacak tüm yazıları incelemek, varsa eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak ve makama sunmak.

2) Posta, faks, elektronik posta veya elden Bakanlığa intikal eden evrakı inceleyerek, Bakan ve Müsteşarı bilgilendirmek,

3) İçişleri Bakanlığına yapılacak siyasi parti kuruluşu evrakının alınması sonrasında başvuru sahiplerine verilmesi gereken “Alındı Belgesi” ni imzalamak.

4) Bakan tarafından verilecek inceleme, araştırma ve bu kapsamdaki diğer görevleri yerine getirmek.

B) Bakanın ve Müsteşarın dış ilişkilerinin koordinasyonu kapsamında[düzenle | kaynağı değiştir]

1) Bakanın, Müsteşarın (görevlendirilmesi halinde Hükümeti ve Bakanı temsilen Müsteşar Yardımcılarının) yapacağı yurtdışı ziyaretler, davet üzerine yurtdışından ülkemize yapılacak ziyaretler, Bakanlığı ilgilendiren uluslar arası toplantılar, yabancı ülkelerin ve uluslar arası kuruluşların Türkiye’deki temsilcilerinin görüşme talepleri ile ilgili yazışmaları Özel Kalem Müdürlüğü ile koordinede bulunarak yapmak,

2) Dış ilişkiler kapsamında yapılacak gezi ve toplantılarla ilgili olarak Bakanın talimatları doğrultusunda heyet listesini ve gündemi hazırlamak,

3) Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve ilgili diğer birimlerle koordinasyon sağlamak suretiyle, Bakanın dış ilişkiler kapsamındaki konuşma metinlerini hazırlamak,

4) Bakanlığın dış ilişkileri çerçevesinde, Bakan ve Müsteşar tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

C) Bakanın TBMM ile ilişkileri kapsamında[düzenle | kaynağı değiştir]

1) Bakanlık merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarını doğrudan ilgilendiren kanun tasarı ve teklifleri konusunda; Bakanlık adına TBMM’de komisyonlarda görevlendirilecek kişiler için yetki belgelerini düzenlemek, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordinasyon halinde Bakanı bilgilendirmek, TBMM’deki süreci takip etmek, bu konularla ilgili olarak gereken durumlarda Bakan için konuşma ve bilgi notlarını hazırlamak,

2) Bakanlık bütçesinin ve kesin hesabının TBMM’de komisyonlarda ve genel kurulda görüşülmesi öncesinde Bakanı bilgilendirmek ve gerekli konuşma ve bilgi notlarını hazırlamak,

3) Bakana sorulan yazılı ve sözlü soru önergelerini takip ederek, ilgili birimlerden süresi içinde cevapların hazırlanmasını ve cevaplandırılmasını takip etmek,

4) Anayasa ve TBMM İçtüzük hükümleri gereğince, Bakanlığı ilgilendiren konularda açılacak; Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Gensoru, Meclis Soruşturması konularında gerekli hazırlıkları yapmak ve Bakana sunmak,

5) TBMM Gündemini takip ederek, Bakanlığı ilgilendiren konularda yapılacak gündem dışı konuşmalara cevap teşkil edecek hazırlıkları yapmak ve Bakana sunmak,

6) TBMM ve Bakanlık ilişkileri çerçevesinde Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.