FANDOM


Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Logo'su

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Logo'su

kuzey Türk devleyın

Hakkında

Günümüzde uluslararası bir nitelik kazanan göç hareketleri, sadece göç alan devletlerde değil, küreselleşmenin hissedildiği tüm coğrafyalarda siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla gündemin ilk sıralarına yerleşmiştir. Böylelikle, toplumlar üzerinde ciddi etkisi görülen söz konusu insan hareketleri uluslararası ilişki­lerin ve politikanın temel belirleyicisi haline gelmiştir. Önemli geçiş güzergâhları üzerinde bulunan Türkiye ise söz konusu nüfus hareketlerinin odağındaki ülkelerden biridir. Bunun en somut örneği, ülkemize çeşitli amaçlarla gelen yabancıların sayılarında görülen dikkate değer artıştır. Bir yılda Türkiye'ye giriş çıkış yapan yabancı sayısı 30 milyonu, ülkemizde ikamet eden yabancı sayısı 400.000'i geçmiştir.

Türkiye Coğrafi konumu itibariyle yabancılar için doğu ile batıyı birleştiren doğal bir köprü konumundadır. Bu durumun en önemli nedeni, Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik önemden kaynaklanmaktadır. Göç yolları düşünüldüğünde, Türki­ye coğrafi konumu itibariyle yabancılar için Doğu ile Batıyı birleşti­ren doğal bir köprü konumundadır. Bir diğer sebep ise, Türkiye'nin artan ekonomik gücü ve sahip olduğu siyasi istikrardır.

Göç hare­ketleri açısından Türkiye'nin "geçiş ülkesi" konumu son yıllarda değişime uğramış ve ülkemiz aynı zamanda bir "hedef ülke" konumuna gelmiştir.

Bu bağlamda, göç sorunlarının etkin yönetimi açısından, dünyada­ki örnekleri gibi, görev alanına yönelik strateji ve güncel politikala­rı geliştirip uygulayan, insan hakları odaklı, nitelikli personel ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, yetkin bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeplerden dolayı, Türkiye göç konusun­da daha etkin politikalar belirleyebilmek ve uygulayabilmek için yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin en önemlisi, 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’dur.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, etkin bir iltica ve göç yönetimini sağlam bir yasal zemine oturtarak göçmenlerin ve uluslararası koruma arayanların haklarının teminatı olmuştur. Bu Kanunla göçmen ve mülteci haklarının yasal çerçevesi uluslararası standartlara uygun hale getirilmiştir. Bu kanunla ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 81 İlde, 148 İlçede ve yurtdışında teşkilatlanmayı hedeflemiştir. Genel Müdürlük, göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygula­mak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyo­nu sağlamak, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere faaliyetlerini sürdürecektir.

Sivil bir yapılanması olan bu Genel Müdürlüğün kurulmasındaki amaç; bu alandaki çalışmaların uzmanlık sahibi, yenilenmeye ve uluslararası işbirliğine açık, güncel bilgileri ve gelişmeleri yakından takip eden; kısacası süreçlerin dinamik yapısına ayak uydurabilen mekanizmalar tarafından yönetilebilmesini sağlamaktır.

Misyonu

 • Misyon belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Vizyonu

 • Vizyon belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Kurumsal Tanıtım

Logonun Hikayesi

Kurumun logosu stilize edilerek harmanlanan “ay yıldız ve kırlangıç” figürüdür.

Kırlangıçlar bütün kıtalarda, bütün enlemlerde ve bütün yüksekliklerde bulunan tek göçmen kuştur.

Kırlangıçlar, göç sırasında bir günde yaklaşık 300-350 kilometre uçarlar ve göçleri sonunda, daha önce yaptıkları yuvalarını yeniden bulurlar. Kırlangıçlar, yaşamak için sınırsız bir hürriyete ihtiyaç duyarlar. Bu sebeplerle kırlangıç kuşu, sadakati ve özgürlüğü temsil etmektedir. Milyonlarca kırlangıç, ahenkli ve düzenli olarak kıtalardan kıtalara göç eder dururlar... İnsanoğlu da yüzyıllardır göç etmekte veya göç etmek zorunda kalmakta, tıpkı kırlangıçlar gibi...

Ülkemiz Avrupa göç yolları üzerinde jeopolitik ve coğrafi açıdan son derece önemli ve hassas bir konumdadır. Güçlenen ekonomimiz, ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Son yıllarda göç hareketleri açısından Türkiye’nin “geçiş ülkesi” konumu değişime uğramış ve aynı zamanda “hedef ülke” olmuştur.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile etkin bir iltica ve göç yönetimi, yasal ve sağlam bir zemine oturtulmuştur. Bu kanun, uluslararası koruma arayanların, göçmenlerin hak ve hukuklarının teminatıdır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile göç yönetiminde uzman bir kuruluş oluşturulmuştur. Uzmanlık sahibi, yenilenmeye ve uluslararası işbirliğine açık, göç olgusunun dinamik yapısına ayak uyduran ve bu dinamik yapıyı kurumsal bir kimlik oluşturarak yöneten yepyeni bir idare: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çalışmalarına başlamıştır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün logosu stilize ay yıldız ile kırlangıç figürlerinin uyum ve birlikteliğinden oluşmaktadır.

Ay yıldız figürü Türkiye’yi temsil ederken, kırlangıçtan soyutlanan kuş figürü göçü temsil etmektedir. Kurumsal rengimiz Türk Bayrağı’nın rengi kırmızı, beyazdır.

Kuşun yönünün içe doğru olması ülkemize olan göçü ifade etmektedir. Logo yazısının bitimindeki dikey çizgiler, göç alanındaki kamu düzeni ve güvenliği gibi hassas konulardaki sınırlarımızı simgelemektedir. Logoda bulunan kırlangıç figürünü kollayan çeyrek daire ise, mazlum ve ihtiyaç sahibi göçmenler için tarihimizin her döneminde var olagelmiş koruma ve merhamet duygumuzu ifade etmektedir.

Logo ve beraberindeki kurumsal kimlik çalışması ile göçü yönetme görevi ve iradesi ile kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kurumsal imzası oluşturulmuştur.

Kurumsal Kimlik

“Kurumsal Kimlik”, halkla ilişkilerde kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini temsil ve ifade etme şeklidir. Bu ifade sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kılavuzu, bu sistemin vazgeçilmez ögesidir.

“Kurumsal Kimlik” kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belirli dönemlerde kurum yönetimi ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen, değişikliklerin uzun aralıklarla ve revizyonla sınırlı kalması halkla ilişkiler açısından kritiktir.

“Kurumsal Kimlik” çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli kurum logosu üzerine kurulmuştur. Logonun belirlenmiş standartlara göre kullanılması; renklerin, fontların boyutlarının değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur. Bir bütün olarak “Kurumsal Kimlik” kurumun halkla ilişkiler yatırımlarının başarılı olmasını sağlar, kurumun süreklilik ve tutarlılığının doğru algılanmasına katkıda bulunur.

Hizmet Standartları

 • Hizmet Standartları belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Genel Müdürlüğümüzde Kariyer İmkanı

Göç Uzmanlığı

Göç uzmanı ve uzman yardımcılığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilecek göç uzmanı ile göç uzman yardımcılarını ifade eder. Genel Müdürlüğe göç uzman yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile mesleğe alınır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Giriş sınavı, öğrenim dalları göz önüne alınarak Komisyon tarafından farklı alanlarda yapılabilir.Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri birimlerde, birim amiri veya birim amiri tarafından belirlenen uzmanın refakatinde ve gözetiminde çalışırlar.

Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur. Uzman yardımcılarının temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarından sonra görevlendirildikleri birim amiri tarafından belirlenecek uzman refakatinde araştırma ve incelemeler ile diğer çalışmalara iştirak ederek, mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması sağlanır. Ayrıca bu süreçte, bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin rapor yazmak, inceleme ve araştırma yapmak konularında bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir. Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için; belirlenen konularda hazırladıkları tezlerin kabul edilmesi halinde yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılır. Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya buna eşdeğer kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi, şartları aranır.

İl Göç Uzmanlığı

İl göç uzmanı ve il göç uzman yardımcılığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilecek il göç uzmanı ile il göç uzman yardımcılarını ifade eder. Genel Müdürlük taşra teşkilatına il göç uzman yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile mesleğe alınır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Giriş sınavı, öğrenim dalları göz önüne alınarak Komisyon tarafından farklı alanlarda yapılabilir ve Genel Müdürlük, ihtiyaç duyulması halinde öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir. Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri birimlerde, birim amiri veya birim amiri tarafından belirlenen uzmanın refakatinde ve gözetiminde çalışırlar.

Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur. Uzman yardımcılarının temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarından sonra il müdürü veya il müdürünün belirleyeceği uzman refakatinde araştırma ve incelemeler ile diğer çalışmalara iştirak ederek, mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması sağlanır. Ayrıca bu süreçte, bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin rapor yazmak, inceleme ve araştırma yapmak konularında bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir.

Uzman yardımcıları üç yıl fiilen çalıştıktan sonra Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihte Uzmanlık sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavında başarılı olan Uzman Yardımcıları İl Göç Uzmanı olarak atanırlar.

Teknolojik Altyapı Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüz merkez ve 81 il, 148 ilçeyi kapsayan taşra teşkilatının kanun ile verilen tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılımların çalıştırılacağı gerekli donanım ve ağ alt yapısının sağlanmasını hedeflemektedir. Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında yapılacak donanım, yazılım ve ağ altyapısı yatırımlarının, finansal ve teknik açıdan sürdürülebilir olmasının sağlanması esastır.

Bu doğrultuda, Genel Müdürlüğümüz Merkez ve uç birimlerinin bilişim altyapısının oluşturulması, günün gerektirdiği standartların yakalanarak kaliteli ve merkezi bir yapının oluşturulması, iş süreçlerinin daha verimli yönetilebilmesi açısından gereklidir.

GÖÇ-NET, Genel Müdürlüğümüz ile ilgili 11.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) yürürlüğü girmesiyle beraber yapılması gereken iş ve işlemlerin elektronik ortama taşınmasının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlar ile bilgi akışının entegre şekilde çalışabilmesini sağlayacaktır.Bunun yanı sıra ülkemizde bulunan yabancı uyruklu vatandaşların iş ve işlemlerinin bilgi teknolojilerinin yardımı ile geliştirilip, çeşitlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

Destek Faaliyetleri

Genel Müdürlük Fiziki Bilgileri

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Geçici olarak ikamet etmekte olup, burada hizmetlerini devam ettirmektedir.

Genel Müdürlük Hizmet Binamızda yapılan tadilat çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar %20 seviyesindedir. Ağustos 2014 de bitirilmesi planmaktadır.16.368,00 m2 kapalı alana sahip olacak hizmet binamızda, yeni olarak 2947,03 m2 Kapalı otopark ve 1.166.04 m2 lik yemekhane bölümü yer alacaktır. Göç İdaresi Genel Müdürlük Binamızda 360 kişinin çalışması planlanmaktadır.

Genel Müdürlük

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile kurulmuştur. 6458 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi Genel Müdürlüğün kuruluşunu düzenlemektedir.

Söz konusu Kanun, 11/04/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve aynı gün Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu;

Madde 103 – (1) Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları

Merkez Teşkilatı

Yabancılar ve Uluslararası Kanununun 106'ncı maddesine göre; Genel Müdürlük; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.

Genel Müdürlük merkez teşkilatı, Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.


Genel Müdürlük merkez teşkilatı

Genel Müdürlük merkez teşkilatı

____________________________________________________________________________________

Hizmet Birimleri

Taşra Teşkilatı

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 106'ncı maddesinin 1'inci fıkrasına göre; Genel Müdürlük, merkez, taşra, yurdışı teşkilatından oluşur.

Kanunun 109'uncu maddesine göre Genel Müdürlük, ilgili mevzuat yükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. Bu kapsamda Taşra Teşkilatı Yönetmeliği 28821 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır ve her ilde kurulacaktır.

İl Müdürlükleri

28821 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 4'üncü ve 5'inci maddelerine göre İl Müdürlüklerinin kuruluş ve görevleri aşağıdaki gibidir;

 • Madde 4 – (1) Kanunun 109 uncu maddesi uyarınca her ilde il müdürlüğü ve ilçelerde ilgili mevzuat uyarınca ilçe müdürlüğü kurulur.

(2) Genel Müdürlük ihtiyaç duyulan il ve ilçelerde il müdürlüklerine bağlı olarak hizmet vermek üzere geri gönderme merkezi, kabul ve barınma merkezi ile insan ticareti mağdurları sığınma evi kurar, işletir veya işlettirir.

(3) Kanun ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü iş ve işlemler; illerde, Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı olarak kurulan ve valiliğe bağlı olarak görev yapan il müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı geri gönderme merkezi, kabul ve barınma merkezi ile insan ticareti mağdurları sığınma evi; ilçelerde ise kaymakamlığa bağlı olarak görev yapan ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

(4) İl ve ilçe müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönergeyle belirlenir.

İl müdürlüğünün görevleri

 • Madde 5 – (1) Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde il müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 • a) Düzenli ve düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • b) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • c) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • ç) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütmek.
 • d) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • e) Vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • f) Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • g) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda koordinasyonu sağlamak.
 • ğ) Yabancılar, uluslararası koruma başvuru veya statü sahipleri ile vatansızlar ve insan ticareti mağdurlarının kendilerine mevzuat kapsamında tanınan haklara erişimini sağlamak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 • h) Kanunda öngörülen kurul ve komisyonların aldığı kararların uygulanması amacıyla çalışmalar yapmak.
 • ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerine destek vermek ve bu faaliyetlerin sonuçlarını takip etmek, proje tekliflerini Genel Müdürlüğe sunmak.
 • i) Görev alanlarıyla ilgili konularda üniversiteler, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği yapmak.
 • j) Genel Müdürlük göç araştırmalarına destek vermek.
 • k) Kanun kapsamında işlem görenlerin kişisel verilerini ilgili mevzuata ve taraf olunan uluslararası anlaşmalara uygun olarak almak, korumak, saklamak ve kullanmak.
 • l) Kanun ve diğer mevzuatla il müdürlüğüne verilen görev alanıyla ilgili verileri toplamak ve analiz etmek.
 • m) İlde bulunan insan ticareti mağdurları sığınma evi, geri gönderme ile kabul ve barınma merkezlerinin iş ve işleyişine ilişkin Genel Müdürlükçe verilecek görevleri yapmak.
 • n) İl müdürlüğünün işleyişi ve personeliyle ilgili düzenleyici tedbirleri almak ve uygulamak.
 • o) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili iş ve işlemlerden dolayı Genel Müdürlük veya taşra birimleri husumetiyle açılan ve il müdürlüklerine intikal eden yargı mercilerindeki davaları ikame, takip ve müdafaa ile icra dosyalarını takip etmek.
 • ö) Geri gönderme merkezleriyle ilgili olarak; düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezine giriş işlemlerini yapmak, geri gönderme merkezinin kurallara uygun şekilde işleyişini sağlamak, geri gönderme merkezlerindeki sınır dışı edilecek yabancılarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetlerinin ücretsiz verilmesini sağlamak, yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, telefon hizmetlerine erişme imkânını sağlamak, yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkânını sağlamak, çocukların yüksek yararını gözetmek, aileler ve refakatsiz çocukların imkânlar ölçüsünde ayrı yerlerde kalmaları için uygun ortam hazırlamak, çocukların eğitim ve öğretimi konularında ilgili birimle işbirliği yapmak, geri gönderme merkezini ziyaret etme izni verilen kurum veya kuruluşların ziyaretlerini sağlamak.
 • p) Kabul ve barınma merkezleriyle ilgili olarak; uluslararası koruma başvuru veya statü sahipleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bu kişilerin merkezlerin kapasitesine bağlı olarak barınma, iaşe, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, merkezde barınanlarla ilgili sevk/takip ve merkezler arası koordinasyonu sağlamak, merkezin iyileştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları koordine etmek.
 • r) İnsan ticareti mağdurları sığınma evleriyle ilgili olarak; insan ticareti mağdurlarının sığınma evine giriş işlemlerini koordine etmek, insan ticareti mağdurlarının sığınma evinde barınmasını sağlamak, sağlık hizmetlerine, psikolojik desteğe, sosyal hizmet ve yardımlara, hukuki yardıma, eğitim ve öğretime, mesleki eğitim ve işgücü piyasasına ve diğer uygun görülen hizmetlere erişimini temin etmek, insan ticareti mağdurlarının bu alanda faaliyet gösteren ilgili sivil toplum kuruluşları ile uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanabilecek danışmanlık hizmetlerine erişimini temin etmek, insan ticareti mağduru çocuk ise 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu nun yetkili ve görevli kıldığı makam veya merciiler ile iletişime geçmek, insan ticareti mağduru yabancı ise tercüme hizmeti sağlanması, vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna, rızası halinde bilgi verilmesi, vatandaşı olduğu ülke büyükelçilik veya konsolosluk yetkilileriyle görüşme imkânı tanınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, vatandaşı olduğu veya ikamet ettiği ülkeye gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin güvenli geri dönüşlerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri kolluk ve ilgili makamlarla koordine içinde yürütmek.
 • s) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

İlçe Müdürlükleri

28821 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 4'üncü ve 7'inci maddelerine göre İlçe Müdürlüklerinin kuruluş ve görevleri aşağıdaki gibidir;

 • Madde 4 – (1) Kanunun 109 uncu maddesi uyarınca her ilde il müdürlüğü ve ilçelerde ilgili mevzuat uyarınca ilçe müdürlüğü kurulur.

(2) Genel Müdürlük ihtiyaç duyulan il ve ilçelerde il müdürlüklerine bağlı olarak hizmet vermek üzere geri gönderme merkezi, kabul ve barınma merkezi ile insan ticareti mağdurları sığınma evi kurar, işletir veya işlettirir.

(3) Kanun ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü iş ve işlemler; illerde, Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı olarak kurulan ve valiliğe bağlı olarak görev yapan il müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı geri gönderme merkezi, kabul ve barınma merkezi ile insan ticareti mağdurları sığınma evi; ilçelerde ise kaymakamlığa bağlı olarak görev yapan ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

(4) İl ve ilçe müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönergeyle belirlenir.


İlçe müdürlüğünün görevleri

 • Madde 7 – (1) Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilçe müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 • a) Düzenli ve düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • b) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • c) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • ç) 5543 sayılı Kanun kapsamında Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütmek.
 • d) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • e) Vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • f) Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • g) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda koordinasyonu sağlamak.
 • ğ) Yabancılar, uluslararası koruma başvuru veya statü sahipleri ile vatansızlar ve insan ticareti mağdurlarının kendilerine mevzuat kapsamında tanınan haklara erişimini sağlamak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 • h) Kanunda öngörülen kurul ve komisyonların aldığı kararların uygulanması amacıyla çalışmalar yapmak.
 • ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerine destek vermek ve bu faaliyetlerin sonuçlarını takip etmek, proje tekliflerini İl Müdürlüğüne sunmak.
 • i) Görev alanlarıyla ilgili konularda üniversiteler, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği yapmak.
 • j) Kanun kapsamında işlem görenlerin kişisel verilerini ilgili mevzuata ve taraf olunan uluslararası anlaşmalara uygun olarak almak, korumak, saklamak ve kullanmak.
 • k) Kanun ve diğer mevzuatla il müdürlüğüne verilen görev alanıyla ilgili verileri toplamak ve analiz etmek.
 • l) İlçe müdürlüğünün işleyişi ve personeliyle ilgili her türlü düzenleyici tedbiri almak ve uygulamak.
 • m) İl Müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) İlçe müdürlüğü, birinci fıkrada sayılan görevler ile Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Genel Müdürlükçe belirlenen ve valilikçe devredilen yetki çerçevesinde verilen görevlerin ifasından sorumludur.

Kabul ve Barınma Merkezleri

Kabul ve barınma merkezi: Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerinin beslenme, barınma, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Genel Müdürlük tarafından kurulan, valiliklerce(il müdürlüğü) doğrudan işletilen veya kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yapılarak işlettirilen merkezleri ifade eder.

Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kırlareli, Kayseri, Van ve Yozgat İllerimizde Kabul ve Barınma Merkezleri bulunmaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Kabul ve barınma merkezleri

 • Madde 95 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin, barınma ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması esastır.

(2) Genel Müdürlük, başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin barınma, iaşe, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanacağı kabul ve barınma merkezleri kurabilir.

(3) Merkezlerde özel ihtiyaç sahiplerinin barındırılmasına öncelik verilir.

(4) Kabul ve barınma merkezleri, valilikler tarafından işletilir. Genel Müdürlük, merkezleri; kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye Kızılay Derneği ve göç alanında uzmanlığı bulunan kamu yararına çalışan derneklerle protokol yaparak işlettirebilir.

(5) Kabul ve barınma merkezi dışında ikamet eden başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler ve aile üyeleri bu merkezlerdeki hizmetlerden yararlandırılabilir.

(6) Kabul ve barınma merkezlerinde sağlanan hizmetler, satın alma yoluyla da yürütülebilir.

(7) İmkânlar ölçüsünde merkezlerde kalan ailelerin bütünlüğü korunur.

(8) Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün izniyle kabul ve barınma merkezlerini ziyaret edebilirler.

(9) Kabul ve barınma merkezlerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesiyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Geri Gönderme Merkezleri

Geri Gönderme Merkezi: İdari gözetim altına alınan yabancıların barındırılmaları ve kontrol altında tutulmaları amacıyla kurulan ve doğrudan işletilen veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yapılarak işlettirilen merkezleri ifade eder.

Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Van İllerimizde Geri Gönderme Merkezleri bulunmaktadır.


6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Geri gönderme merkezleri

 • Madde 58 – (1) İdari gözetime alınan yabancılar, geri gönderme merkezlerinde tutulurlar.

(2) Geri gönderme merkezleri Bakanlık tarafından işletilir. Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yaparak bu merkezleri işlettirebilir.

(3) Geri gönderme merkezlerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi, devri, denetimi ve sınır dışı edilmek amacıyla idari gözetimde bulunan yabancıların geri gönderme merkezlerine nakil işlemleriyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Geri gönderme merkezlerinde sağlanacak hizmetler

 • Madde 59 – (1) Geri gönderme merkezlerinde;
 • a) Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir,
 • b) Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanır,
 • c) Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkânı sağlanır,
 • ç) Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler ve refakatsiz çocuklar ayrı yerlerde barındırılır,
 • d) Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

(2) Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün izniyle geri gönderme merkezlerini ziyaret edebilirler.


28821 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin 2'inci ve 3'üncü fıkrasına göre; (2) Genel Müdürlük ihtiyaç duyulan il ve ilçelerde il müdürlüklerine bağlı olarak hizmet vermek üzere geri gönderme merkezi, kabul ve barınma merkezi ile insan ticareti mağdurları sığınma evi kurar, işletir veya işlettirir.

(3) Kanun ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü iş ve işlemler; illerde, Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı olarak kurulan ve valiliğe bağlı olarak görev yapan il müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı geri gönderme merkezi, kabul ve barınma merkezi ile insan ticareti mağdurları sığınma evi; ilçelerde ise kaymakamlığa bağlı olarak görev yapan ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evleri

İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi: İnsan ticareti suçuna maruz kalan veya kaldığı yönünde kuvvetli şüphe duyulan kişilerin güvenli şekilde barındırıldığı yerlerdir.

Yurtdışı Teşkilatı

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Yurt dışı teşkilatı

(2) Büyükelçiliklerde görev alan göç müşavirlerinin görevleri şunlardır:

 • a) Görevli oldukları ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla Genel Müdürlük arasında göç alanına ilişkin iş birliği ve koordinasyonu sağlamak
 • b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki gelişmeleri izlemek ve Genel Müdürlüğe iletmek
 • c) Bulundukları ülkeyle ülkemiz arasında göç alanındaki mevzuatın uygulanmasını takip etmek
 • ç) Düzensiz göçe konu yabancıların sınır dışı edileceği veya gönüllü geri dönüşlerinin sağlanacağı ülkelerde bu faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla gerekli temas ve bağlantıları kurmak
 • d) Menşe ülke bilgilerine ilişkin işlemleri yürütmek
 • e) Genel Müdürlükçe insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanına ilişkin olarak verilecek görevleri yapmak
 • f) Görevli oldukları ülkelerle müştereken yürütülecek göç ve insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanına ilişkin proje tekliflerini önermek, hazırlamak ve yürütülen projeleri takip etmek
 • g) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak

(3) Konsolosluklarda görev alan göç ataşelerinin görevleri şunlardır:

 • a) Konsolosluklara yapılacak vize ve ikamet izni başvurularını almak ve sonuçlandırmak
 • b) Başvurularla ilgili bilgi ve belge toplamak, eksik bilgi ve belgeleri yabancıdan talep etmek, gerektiğinde ilgiliyle mülakatlar yaparak değerlendirmek ve bunları kayıt altına almak
 • c) Konsolosluklarca karara bağlanabilecek vize başvurularını doğrudan, ikamet izni başvuruları ile Genel Müdürlüğün kararını gerektiren vize başvurularını ise Genel Müdürlüğün kararını aldıktan sonra konsolosun onayına sunmak
 • ç) Türkiye’den sınır dışı edilecek veya gönüllü geri dönecek yabancıların, gidecekleri ülkedeki iş ve işlemlerinde yardımcı olmak
 • d) Görev yaptıkları ülkede göç konuları ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve yıllık raporlar hazırlamak
 • e) Göç alanına ilişkin konsoloslar tarafından verilen diğer görevleri yürütmek
 • f) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yürütmek

Yurtdışı Teşkilatı kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

Teşkilat Şeması

Teşkilat Şeması

Teşkilat Şeması


Dış linkler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.