İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi[düzenle | kaynağı değiştir]

Amaç[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 1- (1) İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğinin; kuruluş, görev ve çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 2- (1) İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterinin görevlendirilmesi, görevleri, bağlı büro ve görevleri, büroda görev yapacak kamu görevlilerinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, giderlerin karşılanması, Genel Sekretere yardım yükümlülüğü ile ilgili hususlar bu yönergenin kapsamını oluşturmaktadır.

Hukuki Dayanak[düzenle | kaynağı değiştir]

Tanımlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Sekreter Görevlendirilmesi[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 5- (1) Genel Sekreter, birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amirleri arasından, Personel Genel Müdürünün teklifi, Müsteşarın uygun görüşü üzerine Bakan tarafından görevlendirilir ve aynı usulle görevlendirmesi sona erdirilir.

Genel Sekreterin Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 6- (1) Genel Sekreter kendisine bağlı büro ve görevliler aracılığıyla aşağıda belirtilen görevleri yapar.
 • a) Evrak iş ve işlemleri kapsamında;

1) Bakanın imzasına ve/veya onayına sunulacak tüm yazıları incelemek, varsa eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak ve makama sunmak.

2) Posta, faks, elektronik posta veya elden Bakanlığa intikal eden evrakı inceleyerek, Bakan ve Müsteşarı bilgilendirmek,

3) İçişleri Bakanlığına yapılacak siyasi parti kuruluşu evrakının alınması sonrasında başvuru sahiplerine verilmesi gereken "Alındı Belgesi" ni imzalamak.

4) Bakan tarafından verilecek inceleme, araştırma ve bu kapsamdaki diğer görevleri yerine getirmek.

 • b) Bakanın ve Müsteşarın dış ilişkilerinin koordinasyonu kapsamında;

1) Bakanın, Müsteşarın (görevlendirilmesi halinde Hükümeti ve Bakanı temsilen Müsteşar Yardımcılarının) yapacağı yurtdışı ziyaretler, davet üzerine yurtdışından ülkemize yapılacak ziyaretler, Bakanlığı ilgilendiren uluslararası toplantılar, yabancı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilcilerinin görüşme talepleri ile ilgili yazışmaları Özel Kalem Müdürlüğü ile koordinede bulunarak yapmak.

2) Dış ilişkiler kapsamında yapılacak gezi ve toplantılarla ilgili olarak Bakanın talimatları doğrultusunda heyet listesini ve gündemi hazırlamak,

3) Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve ilgili diğer birimlerle koordinasyon sağlamak suretiyle, Bakanın dış ilişkiler kapsamındaki konuşma metinlerini hazırlamak,

4) Bakanlığın dış ilişkileri çerçevesinde, Bakan ve Müsteşar tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 • c) Bakanın TBMM ile ilişkileri kapsamında;

1)Bakanlık merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarını doğrudan ilgilendiren kanun tasarı ve teklifleri konusunda; Bakanlık adına TBMM'de komisyonlarda görevlendirilecek kişiler için yetki belgelerini düzenlemek, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordinasyon halinde Bakanı bilgilendirmek, TBMM'deki süreci takip etmek, bu konularla ilgili olarak gereken durumlarda Bakan için konuşma ve bilgi notlarını hazırlamak,

2) Bakanlık bütçesinin ve kesin hesabının TBMM'de komisyonlarda ve genel kurulda görüşülmesi öncesinde Bakanı bilgilendirmek ve gerekli konuşma ve bilgi notlarını hazırlamak,

3) Bakana sorulan yazılı ve sözlü soru önergelerini takip ederek, ilgili birimlerden süresi içinde cevapların hazırlanmasını ve cevaplandırılmasını takip etmek,

4) Anayasa ve TBMM İçtüzük hükümleri gereğince, Bakanlığı ilgilendiren konularda açılacak; Genel Görüşme, Meclis Araştırması, Gensoru, Meclis Soruşturması konularında gerekli hazırlıkları yapmak ve Bakana sunmak,

5) TBMM Gündemini takip ederek, Bakanlığı ilgilendiren konularda yapılacak gündem dışı konuşmalara cevap teşkil edecek hazırlıkları yapmak ve Bakana sunmak,

6) TBMM ve Bakanlık ilişkileri çerçevesinde Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Sekreterlik Görevlileri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 7- (1) Genel Sekreterlik iş ve işlemlerinin yürütülmesi için ihtiyaç

duyulan kamu görevlileri, Genel Sekreterin talebi üzerine ilgili birimin kendi prosedürü çerçevesinde görevlendirilir.

(2) Bu personelin tüm özlük hakları kendi kurumlarınca karşılanır.

(3) Görevleri süresince Genel Sekreterin maiyetinde çalışırlar.

(4) Hizmetlerine ihtiyaç kalmadığında Genel Sekreterin yazılı talebi üzerine görevlendirildikleri usul ile birimlerine iade edilirler.

Genel Sekreterlik Bürosu[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 8- (1) Genel Sekreterlik iş ve işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere Genel Sekreterlik Bürosu oluşturulur.

(2) Büro, bu Yönergede belirlenen görevlerini yerine getirilmesi konusunda Genel Sekreterin emrinde çalışır.

(3) Büronun çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri yapmaya Genel Sekreter yetkilidir.

Genel Sekreterliğin İhtiyaçlarının Karşılanması[düzenle | kaynağı değiştir]

(2) Talep, Genel Sekreter tarafından ilgili birime yazılı olarak bildirilir.

Genel Sekretere Yardım Yükümlülüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 10- (1) Bakan ve Müsteşar talimatlarının Genel Sekreter aracılığıyla, Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşları ile taşra teşkilatı üst yöneticilerine iletilmesi durumunda, bu talimatın gereği yerine getirilir ve sonucundan bilgi verilir.

(2) Genel Sekreterin görev ile ilgili talepleri ilgili birimlerce gecikmeksizin yerine getirilir.

Yürürlük[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Madde 11- (1) Bu Yönerge, Bakan tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.