FANDOM


İŞKOLLARI TÜZÜĞÜBakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 10/11/1983, No: 83/7376

Dayandığı Kanunun Tarihi  : 5/5/1983, No: 2821

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 6/12/1983, No18243

Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi22, S.2863Amaç

Madde 1 – Bu Tüzüğün amacı, 5/5/1983 günlü ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 28/8/1983 günlü ve 2882 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ıncı maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini saptamaktır.

İşkollarına giren işler

Madde 2 – Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, iktisadi faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası normlar da gözönünde bulundurularak düzenlenen. Tüzüğe ekli listede gösterilmiştir.

Asıl işe yardımcı işler

Madde 3 – Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır.

İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi :

Madde 4 – Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma Bakanlığınca saptanır. Bakanlığın bu konudaki kararına karşı, ilgililer, Sendikalar Kanunu'nun 4 üncü maddesine göre dava açabilirler.

İstatistikler

Madde 5 – Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı Çalışma Bakanlığınca, her yıl ocak ve temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir; bu istatistikler Resmi Gazete'de yayımlanır.

Kaldırılan hükümler

Madde 6 – Bakanlar Kurulunun 15/6/1983 günlü ve 83/6686 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş bulunan İşkolları Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 – 5/5/1983 günlü ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 28/8/1983 günlü ve 2882 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ıncı maddesine göre hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


                         İŞKOLLARINA GİREN İŞLER
 İşkolu  Bölüm  Büyük
Sıra No.  No.  Grup No.       İşkolu - İşler
-------- ----- ----------  --------------------------------------------------
  1    0  01,02,03,04    TARIM VE ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK
 
                     Tarım ve hayvan yetiştirme, ormancılık ve tom-
                     rukçuluk, her türlü teraslama işleri, tarım ve
                     bahçıvanlık okulları hizmetleri, avcılık ve av
                     hayvanlarının üre tilmesi, balıkçılık, süngercilik
                     ve benzeri su ürünlerinin çıkarılması işleri.

  2   1    11,12,14,19   MADENCİLİK
 
                     Maden arama, kömür madenciliği, metal cevherle-
                     ri madenciliği, taş, kil, kum ocakları, tuzla-
                     lar(kaya tuzları dahil) ve madenlerden başka
                     maddelerin topraktan çıkarılması, kömürden ya-
                     pılan maddelerin yapımı işleri.
 
  3   1,2,3  13,30,31,32   PETROL, KİMYA VE LASTİK
 
                     Petrol arama, ham petrol, sair akaryakıt ve ta-
                     bii gaz tasfiyehaneleri ve petrol mamülleri sa-
                     nayii (L.P.G. dahil), akaryakıt depo ve istas-
                     yonları, akaryakıt taşınması (pipeline dahil),
                     satışı, ecza ve kimya sanayii(azot,gübre,deter-
                     jan,kozmetik, boya ve atom sanayii dahil), pil,
                     batarya ve akümülatör sanayii, tabii ve suni
                     lastik ve kauçuk, plastik, bakalit, linelyum,
                     muşamba ve benzeri sanayii ve bu maddelerden
                     yapı, elektrik , sıhhi malzeme, ev eşyası ve
                     her türlü eşya yapım işleri.
 
  4   2    20,21,22     GIDA SANAYİİ
 
                     Gıda maddeleri yapımı sanayii, insanların tüke-
                     timine mahsus gıda maddelerinin yapımı, her
                     türlü hayvan, kümes ve av hayvanları kesilmesi
                     ve temizlenmesi, paketlenmesi, mezbahalar ve
                     etten yapılan gıda maddeleri yapımı, sütten ya-
                     pılan maddelerin yapımı, hayvansal ve bitkisel
                     yağ sanayii (hayvansal ve bitkisel yağdan yapı-
                     lan sabun sanayii dahil), her çeşit gıda madde-
                     lerinin konserve yapılması ve saklanması,değir-
                     mende öğütülmüş maddeler yapımı, ekmekçilik ve
                     her çeşit un ve unlu maddelerden yiyecek yapı-
                     mı, kakao, çikolata, şekerleme ve benzeri mad-
                     deler yapımı, kakao, kahve, tuz öğütülmesi ve
                     çay yaprakları üzerinde yapılan işlemler ve
                     benzeri işler, yem sanayii,maya yapımı, içki
                     ve tütün sanayii, damıtılmış alkollü içkiler,
                     şaraplar, likörler, malt likörleri, hafif içki-
                     ler, karbon asidi ile yapılmış içeceklerin ya-
                     pımı, arıtılması karıştırılması, damıtılması,
                     mayalandırılması, bira fabrikalarında yapılan
                     işler, alkolsüz içkiler (gazoz,meyva suları ve
                     benzerleri), sigara,puro,pipo enfiye, çiğnenen
                     tütün ve benzerlerinin yapımı, paketlenmesi ve
                     taşın ması, tütün ayıklanması, kurutulması gibi
                     tütün sanayii ile ilgili yapım ve işleme işleri
 
  5  2    20          Ş E K E R
 
                     Şeker sanayii.
 
6     2   23,24        DOKUMA
 
                     Her türlü dokuma sanayii, giyecek eşyası sanayii,
                     hazır dokuma eşyası yapımı (trikotaj ve fermuar
                     yapımı), her türlü iplik sanayii (sun`i ve sen-
                     tetik elyaf işleri dahil), çırçır sanayii (idro-
                     fil pamuk yapımı dahil), çamaşırhanede yapılan
                     işler, ütü, kola, boyama ve temizleme işleri.
 
 7     2   24,29        DERİ
 
                     Kundura sanayii, deri ve deriden yapılan her
                     türlü eşya (saraciye) yapımı ve debagat işleri,
                     kürkçülük, tutkal sanayii ve bağırsak işleme iş-
                     leri.
 
 8     2   25,26        AĞAÇ
 
                Ağaç ve mantardan yapılan eşya, mobilya yapımı,
                doğrama ve bıçkıcılık sanayii, kereste fabrika-
                ları, her türlü sun`i tahta ve benzeri yapım iş-
                leri.
 
 9     2   27          KAĞIT
 
                Kağıt, kağıttan yapılan her türlü eşya ve selüloz
                sanayii işleri.
 
 10    2   28          BASIN VE YAYIN (Değişik:28/3/1996-96/7949 K.)
 
                     Her türlü basın ve yayın işleri, basımevlerinde
                     yapılan işler, klişecilik, kağıt ve madeni para
                     basım işleri,kağıt,karton,plastik ve sair malzeme
                     üzerine yapılan baskı işleri.
 
 11    6   62,63        BANKA VE SİGORTA
 
                     Bankalar ve sigorta şirketleri, banka ve sigorta
                     birlikleri, para borsalarında yapılan işler.
 
 12    3   33          ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM
 
                Metalden başka maden sanayii, çimento sanayii,her
                türlü toprak ve seramik sanayii ile çömlek, çini,
                fayans yapımı ve çimento, alçı, taş ve toprak
                kullanılarak yapılan yapı malzemesi ve diğer ge-
                reç yapımı, ateş tuğlası, tuğla ve kiremit sana-
                yii, lüle taşı işlemesi ile bu işkoluna ait ham-
                madde ocaklarında yapılan işler, cam ve camdan
                yapılma eşya sanayii işleri.
 
 13    3   34,35,36,37,38,39  METAL
                 
 
                Metal yapımı, her türlü maden cevherlerinin ve
                bunların alaşım ve karışımlarının ergitilmesi,
                arıtılması, haddelenmesi, çekilmesi, dökülmesi ve
                şekillendirilmesi, çelik sanayii, madensel eşya
                yapımı, makina yapımı, elektrik makinaları, ci-
                hazları, araç ve gereçlerinin (deniz, demir ve
                hava yolları madeni taşıma araçları hariç) ve
                diğer madensel taşıtların yapımı ve onarımı ve
                başkaca madensel eşya ve gereç yapımı, kurma
                (montaj) sanayii işleri.
 
 14    3   38          GEMİ
 
                Her türlü deniz araçları yapımı, onarımı ve gemi
                boz ma tezgahlarında yapılan işler.

 15    4   40          İNŞAAT
 
                Bina, yol, köprü, demiryolu, tünel, metro, kana-
                lizasyon, liman, dalgakıran, havuz, istihkam, ha-
                va alanı, dekovil ve tramvay yolu, spor alanları
                yapımı gibi her çeşit yapıcılık işleri ile bun-
                ların etüt, proje, araştırma, bakım, onarım ve
                benzeri işleri.
 
 16    5   21,52        ENERJİ
 
                Elektrik, havagazı, su, ısı üretimi, toplanması,
                arıtılması, kullanılır ve yararlanılır hale geti-
                rilmesi, iletim ve dağıtımı işleri, yukarıdaki
                amaçlarla tesis ve şebekeler kurulması (baraj da-
                hil), işletilmesi korunması, bakımı, onarımı ve
                bunlarla ilgili etüt, proje, araştırma ve benzeri
                işler.
 
 17    6,8  61,62,64,82,83  TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR
             
                Her türlü mali kuruluşlar, ticaret borsaları, ti-
                caret ve sanayi odaları, birlikleri, kooperatif-
                ler, kredi esham ve tahvil borsaları, her türlü
                büro ve benzeri kuruluşlar ile dernekler, noter-
                ler, işçi ve işveren kuruluşları, her türlü sı-
                nai, tarımsal, kimyasal ve hayvansal maddelerin
                ve ürünlerin alımı ve satımı, eğitim kurumları,
                sahne, perde ve benzeri gösteri sanatları, müzik,
                resim, heykel, dekorasyon, edebiyat ve benzeri
                güzel sanatlarla ilgili işler.
 
 18    7   71          KARA TAŞIMACILIĞI
 
                Demiryolu dışında motorlu ve motorsuz her türlü
                kara taşıtları ile yük veya yolcu taşıma ve bu-
                nunla ilgili depolama ve sürücülük işleri, kara
                taşıt araçları için terminal, garaj, bakım, ik-
                mal ve onarım, park yerlerinde yapılan işler
                (deniz ve demiryolu ambarlarında yapılan işler
                hariç).
 
 19    7   40,71        DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI
 
                Demiryolları ve bağlı işyerlerinde görülen her
                türlü işler (demiryolu bakım, onarım ve yenileme
                işleri ile yataklı ve yemekli vagonlarda yapılan
                işler dahil).
 
 20    7   71          DENİZ TAŞIMACILIĞI
 
                Gemi ve benzeri taşıtlarla denizlerde, göllerde
                ve akar sularda her türlü yük ve yolcu taşınması
                ile bunlara bağlı deniz işlerinde çalışan ve De-
                niz İş Kanununa tabi gemi adamları ve gemi adamı
                yeterlik belgesine sahip kimselerin ve şehir ve
                körfez hatları iskelelerinde çalıştırılan iskele
                görevlilerinin yaptığı işler, deniz taşıtları ile
                yapılan liman hizmetleri
 
21    7    71         HAVA TAŞIMACILIĞI
 
              Hava ve havacılığın yer ve yerüstü işleri ile hava
              taşıtlarında yapılan her türlü işler ve uçakla ilaç-
              lama işleri.
 
 22    7    72         ARDİYE VE ANTREPOCULUK
 
              Antrepolar, ardiyeler, soğuk hava depoları, umumi
              mağazalar ve buralarda yapılan her türlü ambarlama,
              depolama, yükleme ve boşaltma işleri, liman hizmet-
              leri, iskelelerde yapılan yükleme, boşaltma, ambar-
              lama ve depolama işleri, (demiryolu taşımacılığına
              ait yükleme, boşaltma, ambarlama ve depolama işleri
              hariç).
 
 23    7    73         HABERLEŞME
 
              Haberleşme, posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo,
              televizyon işleri ve hizmetleri ve bu hizmetler için
              kamu idaresince kurulan her türlü yapım, bakım ve
              onarım işleri.
 
 24    8    82         SAĞLIK
 
              Hastaneler, sanatoryumlar, bakım ve dinlenme evleri,
              doğum ve çocuk bakım evleri, kreşler, doktor muaye-
              nehaneleri klinikler gibi sağlık kuruluşları, diş
              klinikleri, röntgen muayenehaneleri ve benzerleri
              ile hayvan bakım evlerinde yapılan her türlü sağlık
              işleri.
 
 25    8   83,84       KONAKLAMA VE EĞLENCE YERLERİ
 
              Otel, pansiyon, lokanta, büfe, pastane, kahvehane
              gibi konaklama, dinlenme ve yemek yerleri ile sine-
              ma, müzikli ve müziksiz her türlü eğlence yerleri,
              plaj, açık ve kapalı spor yerleri, hipodromlar, ha-
              mamlar, kaplıcalar, içmeceler, turistik tesislerde
              yapılan işler.
 
 26    -    -          MİLLİ SAVUNMA
 
              Milli Savunma, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutan-
              lığı ile ilgili her türlü askeri işyerleri (uluslar-
              arası ve yabancı askeri işyerleri dahil) subay, ast-
              subay kulüpleri, gazinoları ve otelleri, orduevleri,
              askeri hastaneler, okullar, askeri basımevleri ve
              Milli Savunma Bakanlığınca işletilen diğer işyerle-
              rinde yapılan işler.
 
 27    8   83,84        GAZETECİLİK (Değişik:28/3/1996-96/7949 K.)
 
              212 sayılı Kanunla değişik 5953 sayılı Kanuna göre
              gazeteci sayılanların gazete ve mevkutelerle haber
              ve fotoğraf ajanslarında yaptıkları işler ile asıl
              işi gazete ve mevkutelere bağlı olarak bunları bas-
              mak olan basımevlerinde yapılan işler,radyo ve te-
              levizyon kuruluşlarının haberle ilgili birimlerinde
              çalışanların yaptıkları işler ile bu birimlere bağlı
              olarak yapılan işler.
 
28    -    -          GENEL İŞLER
 
              Belediyelerin 24 sıra numaralı sağlık işkoluna giren
              işleri dışındaki belediye hizmetlerine ilişkin iş-
              lerle bu Tüzükte yer almayan işlerde, Sendikalar Ka-
              nununa göre işçi niteliği taşıyanlarca yapılan iş-
              ler.
 
 
NOT: Bu listede yer alan bölüm ve büyük grup numaraları iktisadi faaliyetlerin
   uluslararası tasnifine göre belirlenmiştir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.