Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.596
pages

To Do

  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tedbir yazısını bilgi edinme kanunu çerçevesinde işte ve İdare Mahkemesinde dava aç.

IMG 20180816 150607.jpg
IMG 20180816 150721.jpg

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI[]

Bakanlık ve HSYK Muhabere Bürosu

Sayı :B.M. 2016/22651

Konu : Tedbir

29/07/2016

DAĞITIM YERLERİNE

1S Temmuz 2016 günü Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan cunta yarafından silahlı ve kanlı darbeye kalkışılmış olup, sürecin halen devam ettiği, Ülkemizin varlığı için oluşun bu tehlike için 20 Temmuz 2016 günü itibariyle 3 aylık süreyle olağanüstü hal ilan edildiği, adli soruşturma kapsamında şüphelilerin Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan dolayı tutuklanarak ilimiz içerisinde bulunan ceza infaz kurumlarına alındığı,

23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda avukat görüşleriyle ilgili düzenlemeler konusunda 23/07/2016 tarih ve 2016/2768 Muh sayılı yazımız ile bilgi verildiği,

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası “Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde tutuklular, kurumun bu husustaki genel düzenine uymak suretiyle ziyaretçi kabul edebilirler. Ancak soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkeme, soruşturmanın veya davanın selameti bakımından tutuklunun ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir veya bu hususta kısıtlamalar koyabilir."

114'üncü maddenin üçüncü fıkrasında "Tutukluların yazılı haberleşmeleri ile telefonla görüşmeleri, soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde Hâkim veya mahkemesince kısıtlanabilir.”

115'inci maddesinin birinci fıkrasında; “Tehlikeli hâlde bulunan, delil karartma tehlikesi olan, soruşturmanın amacını veya tutukevinin güvenliğini tehlikeye düşüren veya suçun tekrarına olanak verecek davranışlarda bulunan tutuklulara soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde Hâkim veya mahkemesince aşağıdaki tedbirler uygulanabilir:

a)Tutuklunun tek başına, sıkı bir rejim altında muhafaza edilmesi ve kaldığı odanın kamera ile izlenmesi.

b)Belirli süre ile dışarıyla ilişkisinin, ziyaretçi kabulünün ve telefon görüşmelerinin kısıtlanması.

c)Gerekiyorsa kendisine veya başkalarına zarar vermesini önleyici biçimde hazırlanmış özel bir odada barındırılması ve kaldığı odanın kamera ile izlenmesi.

d)Saldırganlık göstermesi hâlinde belirli süreyle kelepçelenmesi veya hareketlerinin engellenmesi.

e)Yüksek güvenlikli bir kuruma nakledilmesi." hükmünü haiz olduğu,

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak gibi eylemlerden ötürü halen ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunanların örgütsel emir ve talimat alıp vermelerinin engellenmesi amacıyla, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 114 ve devamı maddeleri gereğince;

Ceza İnfaz Kurumlarında Türk Ceza Kanununun 309, 312, 313, 314 maddelerinden tutuklu bulunanların; 08/08/2016 tarihine dek (avukat ve noter görüşü hariç) ziyaretçi kabulünden yasaklanmasına, bu tarihten itibarende OHAL uygulamasının devamı süresince 15 günde bir kez görüş yaptırılmasına,

Telefon, mektup ve faks gibi haberleşme araçlarını kullanmasının ohal uygulamasının devamı süresince yakaklanması, tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan BATO'nun 29/07/2016 tarih ve 2016/3332 sayılı yazıları ekte gönderilmiş olup,

Bilgi ve gereği ile yazıda belirtilen hususlar uyarınca işlem ifasını rica ederim.

Fatih Mehmet ÖZTÜRK

Cumhuriyet Başsavcıvekili

Eki: İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan BATO'nun yazısı

Bilgi:

  • İzmir Cumhuriyet Savcıları Güneş OKUR ile Aydın APAYDIN'a sunulmak üzere Hazırlık

Bürosu Yazı İşleri Müdürlüğüne,

Gereği:

    1. Merkez Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüklerine,

S/M

Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uvgun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır. Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.

Adres : Yeni Adliye Sarayı 35050 Bayraklı/İzmir İrtibat : Serap MARAŞLI TIf:0232411 2000 Dahili : 1092 Fax: 0232435 33 83


IMG 20180816 132536.jpg
IMG 20180816 132546.jpg

İGK Kararı 2016/4673[]

ADALET BAKANLIĞI

(İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı)

Karar Tarihi : 23/08/2016 Karar No : 2016/4673

DİĞER KARARLAR (AÇIK GÖRÜŞÜN 2 AYDA BİR YAPILMASI HAKKINDA KARAR)

Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu Kurul Başkanı başkanlığında aşağıda isim ve ünvanları yazılı mevcut üyelerin iştirakı ile toplandı.

KARAR :[]

18/08/2016 tarihli ve 29805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi 17/06/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

" e) Kurum mevcudu, güvenliği ve düzeni dikkate alınmak suretiyle 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarındaki açık görüşler idare ve gözlem kurulu kararıyla iki ayda bir yaptırılabilir." denilmektedir. Yönetmeliğin değiştirilen hükmü çerçevesinde;

Ceza İnfaz Kurumumuzda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü Bölüm (Madde 302,303,304,305.,306,307,308),Beşinci Bölüm (Madde 309,310,311,312,313,314,315,316), Altıncı Bölüm (Madde 217,318,310,320,321,322,323,324,325), Yedinci Bölüm (Madde 3260,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339) tanımlanan suçlar ve 12/4/1191 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan barındırılan hükümlü ve tutuklular; 7

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmesi Hakkında Yönetmeliğin 18.Maddesi

"Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle, görüş gününe kadar gruplar oluşturulur, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere, hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilir ve hazırlanan program ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılır, "

hükmü gereğince ceza infaz kurumumuzun koğuş ve odaların belirlenen ziyaret gün ve saatleri içerisilde

23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ıncı maddesi birinci fıkrası "26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince; (e) bendi "Tutuklu olanlar. belselendirilmesi kosuluvla sadece esi. ikinci dereceve kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret - Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet başsavcılığının yetkileri saklıdır... " hük unda belirtilen suçlardan tutuklu olanlar olağanüstü halin devamı süresi kişilerle, hükümlü olanlar ise Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilme Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde belirtilen kişilerle, EKİM AYININ İLK K. INDAN BAŞLAMAK ÜZERE 2 AYDA BİR İLK TAM HAFTALARDA GÖRÜŞ YAPTIRILMASINA, karardan bir suretin dosyalanarak saklanmasına karar verildi.


Başkan Üye Üye 40514 158008 124083 Kurum Müdürü — Kurum 2.Müdürü

İdare Memuru 5 (e-imzalı) W ve-imzalı) W e-imzalı) Üye Üye Üye 163664 151640 94719

Psikolog Sosyal Çalışmacı Öğretmen (e-imzalı) R ve-imzal) Ü (e-imzalı) Üye 68694

Sorumlu İnfaz Koruma H (e-imzalı)

KİH/2018/393 sayılı RED Kararı[]

K1ACM Kararı[]

İT 16 3 2018 Ben tarihinde Karşıyaka infaz hakimliğinin kararına karşı itiraz etti ve gitti.

AY/43 Dosyası[]

[]

NOT[]

İGK 23 82 06 2016 4673 İTİRAZ CUMHURİYET SAVCISI 12/1/2018 2018/935 ÖĞREN BUNU

HUKUKA AYKIRILIKLAR[]

USULÜ AÇISINDAN

  • BİR KANUNLAR MAKABLE ŞAMİL OLAMAZ YÖNETMELİKLERDE KANUNLAR CEZA VE İNFAZ YAPILIR ÖNCEDEN BİLİNİR İKİ KARŞIYAKA'YA PAZARA KİRLENEN KARARI ÇARŞAF LİSTE TOPTANCI USULÜYLE ALINMIŞ BİR KARARDIR HUKUKTA SUÇLAR CEZALAR VE KARARLAR KİŞİSELLEŞTİRME NEDİR 2 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ETTİĞİ ELEKTRİK VE TAAHHÜT ÖLÇÜLÜ OLMALIDIR DEMEKTEDİR BU KARAR ÖLÇÜSÜZ BİR KARARDIR 3 AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSERİ OHA TEDBİRLERİ SÜRE UZADIKÇA AZALTILMALIDIR DEMEKTEDİR MEME RANDEVUN DA YANİ TEZKERESİNDE 4 YAPTIRABİLİR TARZI KANUNDAKİ İMKAN MUTLAKA İKİ AYDA BİR YATIRILIR ŞEKLİNDE ANLAŞILMASI HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR GEREKÇELENDİRİLMESİ 15 YÖNETMELİK ADALET NEFASET İLKELERİNE AYKIRI UYGULANIYOR 6 ANAYASA KANUNUNDA BELİRLENMEYEN HİÇBİR CEZA VE İNFAZ UYGULANAMAZ ÖRNEK VAKA DA YÖNETMELİKLE CEZA UYGULANMASI İNFAZI GELİYOR 7 İNSANI VE VİCDANI İNFAZI AYKIRI TECAVÜZCÜ SÜBYANCI UYUŞTURUCU YARARLANIYORUZ SİZE YASAK 8 EŞİTLİĞİ AYKIRI 9 TUTUKLUYA MAHKUMA YAPILAN HAKLAR VERİLMEMEKTEDİR 600 GÜN PEMBE ODA YOK 10 TUTUKLUYA NEGATİF AYRIMCILIK VAR 11 ZULÜMDÜR KALDIRINIZ �DDAA 12 İDARE GÖZLEM KURULU İTİRAZ DİLEKÇE TANE BİLE TARİH BİLE YOKTUR ŞEKİL HATASI KOPYA KARARDIR ŞEKİL HATASI MAHKEMESİZ BİR HÜKÜMDÜR. EVET KIRMIZI KIRMIZI YANIYOR

hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 18 Ağustos 2018 perşembe[]

http://cemaatlenamaz.com/baslangic-tekbirinde-imama-yetismenin-sevabi/bir


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Advertisement