Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.296
pages

D Ders özetleri UYAP I/Ders notları özeti Medeni hukuk 2/Ders notları özeti Ceza Muhakemesi Hukuku/Ders notları özeti Ceza Hukuku/Ders notları özeti Yargı örgütü ve Tebligat Hukuku/Ders notları özeti


AMYO MP3
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ I MEDENİ USUL HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA HUKUKU YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
Ceza Hukuku 4Hukuka Aykırılık Kusurluluk Teşebbüs, iştirak ve içtima
Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar
İnfaz Hukuku
İdari yargı 8 Ünite İdarenin denetlenmesi Yargı Yetkisi ve Yargı Düzenleri İdari Yargı Teşkilatı İdari Yargının Görev Alanı ve İdari Yargı Denetiminin Sınırı İdari davalar Davaların incelenmesi Kararlara Karşı Başvurma Yolları Kararların uygulanması
Medeni Hukuk İkale sözleşmesi Medeni Hukuk II 8 ünite Eşya Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler-Zilyetlik-Tapu Sicili Ayni haklar Borçlar hukukuna ilişkin temel kavramlar ve ilkeler Borcun kaynakları: Sözleşmeden doğan borçlar (devam) haksız fiil----- Borcun Kaynakları (Devam): Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme- Borcun İfası, İfa Edilememesi ve Sona Ermesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler Genel Bilgiler-Satış ve Bağışlama Sözleşmeleri Kira, ödünç, hizmet ve eser sözleşmesi Vekalet sözleşmesi


iNFAZ HUKUKU 1-7. ÜNİTELER DERS ÇALIŞMA SORULARI 1:Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine ilişkin esasları gösteren bağımsız hukuk dalına ne denir? =İNFAZ HUKUKU 2:Giyotin ne zaman kullanılmaya başlanmıştır? =1792 YILINDA 3:Hapishanelerin biline ilk modeli hangisidir? =1596 AMSTERDAM DA AÇILAN RASPHUİS 4:İslam ceza hukukunda bu hukukun açıkca yasaklandığı cezalandırma biçimleri dışındaki cezalardan miktarının ve türünün değiştirilmesi yargılayan makamın yetkisinde olana ne denir? =TAZİR 5:İnfazın amacı nedir? =GENEL VE ÖZEL ÖNLEMEYİ SAĞLAMAK ,TOPLUMU SUÇA KARŞI KORUMAK HÜKÜMLÜNÜN YENİDEN SOSYALLEŞMESİNİ TEŞVİK ETMEK . 6:Cezanın toplumu oluşturan bireyler üstündeki etkisiyle toplumu suçlu üzerindeki caydırıcı etkisiyle de suçluyu suç işlemekten alıkoyma amacına ne denir? =ÖNLEME 7:Osmanlı döneminde hürriyet bağlayıcı cezalar hangi dönemde kabul edilmeye başlanmıştır? =TANZİMAT DÖNEMİNDE 8: Suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalına ne denir? =MADDİ CEZA HUKUKU 9:Hükümlünün hürriyeti bağlayıcı ceza süresini cezaevine alındığı tarih ve tahliye olunacağı tarihleri gösteren belgeye ne denir? =MÜDDETNAME 10:İnfaz hukukunca belirlenmiş amaçlar doğrultusunda ceza infaz kurum ve kurallarda oluşan yapıya ne denir? =İNFAZ SİSTEMİ 11:İlamların infazında yetkili merci hangisidir? =CUMHURİYET SAVCISI 12:İnfazın koşulu hangisidir? =KESİNLEŞMİŞ BİR HÜKMÜN VARLIĞI 13:Kademeli bir serbeslik sistemi hürriyeti bağlayıcı cezanın infazını kaç devreye ayırmaktadır? =3 14:Hangisi ceza ertelemenin koşuludur? =2 YIL VE DAHA AZ SÜRELİ HAPİS CEZASINA MAHKUMİYET 15:Tipe uygun hukuka aykırı kusurlu insan davranışı olarak tanımlanabilen suç karşılığında uygulanan yaptırıma ne denir? =CEZA 16:Yasada suçun asil karşılığı olarak öngörülen cezaya ne denir? =ASLİ CEZA 17:Asıl ceza ya ek olarak belirlenen cezaya ne denir? =FER`İ CEZA 18:Tck da öngörülen hapis cezaları nelerdir? =AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ,MÜEBBET HAPİS ,SÜRELİ HAPİS CEZASI 19:Tck nın benimsediği para cezası sistemi hangisidir? =GÜN PARA CEZASI SİSTEMİ 20:Hükümlü defterine kayıtlı şeyler nelerdir? =ADI SOYADI,İŞLEDİKLERİ SUÇ,CEZALARIN TÜRÜ VE SÜRESİ,MAHKUMİYET İLAMINN TARİH VE NUMARASI ,İNFAZA BAŞLADIĞI GÜN 21:Bir ıslah işlemi uygulanması programına önerilmek amacıyla uzmanların hükümlünün kişiliğini çok yönlü inceledikleri devreye ne denir? =GÖZLEM 22:Hükümlünün aynı mekanda kalmasının doğurduğu sonuçlar nelerdir? =BAŞ BOYUN AĞRILARI,OMUZ AĞRILARI,DEPRESYON,ANKSİTEYE ,MİDE AĞRILARI,BDEBSEL HASTALIKLAR 23:Hükümlüler neye göre gruplandırılırlar? =İLK DEFA SUÇ İŞLEYENLER,TERÖR SUÇLULARI ,TEHLİKE HALİ TAŞIYANLAR,AKLİ VE BEDENSEL DURUM İÇERENLER,YAŞ İTİBARİYLE ÖZEL BULUNANLAR,SUÇ TÜRLERİ,HÜKÜMLÜLÜK SÜRELERİ 24:İnsan bedenin açlığa dayanma sınırı kaç gündür? =70 GÜN 25:Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu hangisi tarafından belirlenir? =ADALET BAKANLIĞI 26:ikenli tel duvarlar ve elektonik izleme ile sağlamaya çalışılan güvenliğe ne denir? =PASİF GÜVENLİK 27:Faili yeniden topluma kazandırmayı ifade etmeye ne denir? =RESOSYALİZASYON 28:İnfaz personel i ve hükümlüler arasında yoğun bağlantı ilişki ve iletişim ile sağlanacak güvenliğe ne denir? =AKTİF GÜVENLİK 29:Hükümlülerin kişilikleriyle uyumlu bireyselleştirilmiş programlar doğrultusunda iyileştirilerek topluma yenidne kazandırılmasını ifade eden sisteme ne denir? =BİREYSELLEŞTİRME 30:İnfaz hukuku unsurları nelerdir? =KİŞİ UNSURU,FİZİKİ UNSUR,HİZMET UNSURU,PERSONEL UNSURU İNFAZ HUKUKU ORTAK ÇIKMIŞ SORULAR //BAHAR İNFAZ HUKUKU FİNAL VE BÜTÜNLEMEDE AYNI ÇIKAN SORULAR //bahar 1:AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İNFAZ KURUMU UNSURLARINDAN DEĞİLDİR? =COĞRAFİ UNSUR 2:HAPİSHANELERİN EN ESKİ MODELİ HANGİSİDİR? =AMSTERDAMDA AÇILAN RASPHUİS 3:MÜDEETNAME KAÇ NÜSHA HALİNDE DÜZENLENİR? =2 4:HÜKÜMLÜLER AİLELERİYLE BAĞLARINI SÜRDÜRMELERİ GÜÇLENDİRMELERİ VE DIŞ DÜNYA İLE UYUMLARINI SAĞLAMALARI AMACIYLA VERİLEN İZNE NE DENİR? =ÖZEL İZİN 5:GENEL AF ÇIKARMA YETKİSİ KİME AİTTİR ? =TBMM 6:BERAAT CEZA VERİLEMEİNE YER OLMADIĞI MAHKUMİYET GÜVENLİK TEDBİRİNE HÜKMEDİLMESİ DAVANIN REDDİ VE DÜŞMESİ KARARLARININ HUKUK DİLİNDEKİ ORTAK ADI HANGİSİDİR? =HÜKÜM 7:HÜKÜMLÜLERİN KOŞULLU SALIVERİLMESİNE HANGİSİ KARAR VERİR ? =HÜKMÜ VEREN MAHKEME 8:HÜKÜMLÜLERİN DURUŞMA HASTALIK VEYA SINAV GİBİ NEDENLERLE GEÇİCİ OLARAK İNFAZ KURUMU DIŞINA ÇIKRATILMASINA NE DENİR? =SEVK 9:İZLEME KURULU ÜYELERİNİ HANGİSİ SEÇER ? =ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU 10:KANUNDA SUÇUN ASIL KARŞILIĞI OLARAK GÖSTERİLEN CEZAYA NE DENİR? =ASLİ CEZA 11:HÜKÜMLÜ MAZERET İZNİ TALEBİNİN REDDİNE KARŞI MAKAMLARDAN HANGİSİNE İTİRAZ EDEBİLİR? =İNFAZ HAKİMLİĞİNE 12:KAÇ YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR İŞLEDİKLERİ FİİLDEN DOLAYI KAVUŞTURULAMAZ VE HAKLARINDA CEZA VERİLEMEZ ? =12 13:CEZANIN İNFAZINI KİM İZLER VE DENETLER ? =CUMHURİYET SAVCISI 14:İNFAZA İLİŞKİN ŞİKAYETLERİ HANGİSİ İNCELER ? =İNFAZ HAKİMLİĞ,İ 15:HÜKÜMLÜNÜNBİR İNFAZ KURUMUNDAN DİĞER BİR İNFAZ KURUMUNA GÖTÜRÜLMESİNE NE DENİR ? =NAKİL 16:TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE İŞLEDİĞİ SUÇTAN DOLAYI EN FAZLA KAÇ YIL HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLEN KİŞİNİN CEZASI ERTELENEBİLİR? =2 17:HANGİSİNİN ÖZE AF ÇIKARMA YETKİSİ VARDIR ? =CUMHURBAŞKANININ 18:BİR KİŞİNİN İZLMEME KURULUNDA GÖREV ALABİLMESİ İÇİN MESLEĞİ İLE İLGİLİ EN AZ KAÇ YIL ÇALIŞMIŞ OLMASI GEREKİR ? =35 19:HÜKÜMLÜNÜN CEZA İNFAZ KURUMUNDAYKEN ASKERLİK ÇAĞINA GİRMESİ HALİNDE BU DURUM HANGİSİNE BİLDİRİLİR ? =HÜKÜMLÜNÜN KAYITLI OLDUĞU ASKERLİK ŞUBESİNE 20: BİR YIL VE DAHA AZ SÜRELİ HAPİS CEZALARINA NE DENİR ? =KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI 21:İNFAZ KURUMUNUN TAMAMINDA AYDA E AZ KAÇ DEFA ARAMA YAPILMASI ZORUNLUDUR ? =1 22:HÜKÜMLÜ VEKALETNAMESİ OLAMYAN AVUKATLARIYLA AVUKATLIK MESLEĞİNİN İCRASI ÇERÇEVESİNDE EN ÇOK KAÇ KEZ GÖRÜŞME HAKKINA SAHİPTİR ? =3 23:HÜKÜMLÜLERİN GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA FORMUNU İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN SERVİSLERDEN HANGİSİ DÜZENLER ? =PSİKO-SOSYAL YARDIM SERVİSİ 24:18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞ BİR HÜKÜMLÜNÜN KOŞULLU SALIVERMEDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN EN AZ KAÇ YILINI İNFAZ KURUMUNDA GEÇİRMESİ GEREKİR ? =12 25:İNFAZA İLİŞKİN ŞİKAYETLERİ HANGİSİ İNCELER ? =İNFAZ HAKİMİ 26:CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE HÜKÜM NE ZAMAN VERİLİR ? =SON DURUŞMANIN SAMA ERDİĞİ AÇIKLANDIKTAN SONRA 27:HÜKÜMLÜNÜN HABERLEŞME VE İLETİŞİM KURMA HAKKIYLA İLGİLİ İFADELERDEN AHNGİSİ DOĞRUDUR ? =HÜKÜMLÜLER İDARENİN KONTROLÜNDEKİ ÜCRETLİ TELEFONLA GÖRÜŞME YAPABİLİRLER 28:GÖZLEM MERKEZİNDEKİ GÖREVLİLERİ GÖZLEM SONUNDA HÜKÜMLÜYE AİT DOSYAYI NEREYE GÖNDERİR ? =ADALET BAKANLIĞINA 29:İNFAZ KURUMUNDAKİ DIŞ GÜVELİĞİ KİM SAĞLAR ? =JANDARMA 30:HANGİSİ ZORLA BESLENMEDNİN TANIMIDIR ? =BESLENMENİN KİŞİNİN ÖZGÜR İRADESİNİN HERHANGİBİR ŞEKİLDE ORTADAN KALDIRILARAK GERÇEKLEŞTİRLMESİDİR 31:ZORUNLU HALLER DIŞINDA İNFAZ VE KORUMA MEMURLARININ HAFTADA KAÇ SAAT ÇALIŞMALARI ESASTIR ? =40 32:TEKERRÜRE İLİŞKİN SÜRELER NE ZAMAN BAŞLAR ? =HÜKMÜN İNFAZ EDİLME TARİHİNDNE İTİBAREN 33:herhangibir nedenle BOŞALAN İZLEME KURULU ÜYELİKLERİNE EN GEÇ KAÇ AY İÇERSİNDE YENİ ÜYE SEÇİLİR ? =2 34:İNFAZ KURUMLARINDAKİ DİKENLİ TEL DUVARLAR VE ELEKTRONİK İZLEME İLE SAĞLANMAYA ÇALIŞILAN GÜVENLİĞE NE DENİR? =PASİF GÜVENLİK 35:izleme KURULU BAŞKANLA BİRLİKTE KAÇ ÜYEDEN OLUŞUR ? =5

İNFAZ HUKUKU 2008 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI//BAHAR[]

İNFAZ HUKUKU 2008 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI//BAHAR 1:İnfaz hukukunun kapsamıyla ilgili hangisi doğrudur? =İNFAZ HUKUKU CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARININ İNFAZINI YANİ YERİNE GETİRİLMESİ KONUSUYLA İLGİLENİR VE BUNA İLİŞKİN ESASLARI İLKELERİ VE USULLERİ GÖSTERİR. 2:İlk çağlarda verilen cezaların infazıyla ilgili ifadelerden hangisi yalnıştır? =SUÇUN İŞLENMESİNDE SADECE SUÇLUNUN DEĞİL TOPLUMUNDA KUSURU OLABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ EGEMENDİ. 3:Hangisi tanzimatın kabulü ile yürürlüğe giren 1840-1851-1858 yıllarında ceza kanunları ile ortaya çıkan gelişmelrden biri değildir? =HAPİSHANELERİN ADALET BAKANLIĞINA BAĞLANMASI 4:Yürürlükten kaldırılan bir yasanın sonraki fiillerde uygulanmasına devam edilmesine ne dennir? =İLERİYE YÜRÜME 5:Ceza güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 2/2 maddesinde yer alan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane ,insanlık dışı,aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz düzenlemesiyle ilkelerden hangisi ifade edilir? =İNSAN ONURUNUN DOKUNULMAZLIĞI İLKESİ 6:Faliyetlerle hukuk kurallarına bağlı olan ve vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet için hangisi kullanılır? =HUKUK DEVLETİ 7: Suç adı verilen insan davranışının yapısınnı inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalına ne denir? =MADDİ CEZA HUKUKU 8:Ceza muhakemsi kanununun 223/1maddesine göre hüküm ne zaman verilir? =DURUŞMANIN SONA ERDİĞİ AÇIKLANDIKTAN SONRA 9:Hangisi hüküm niteliğindeki kararlardan biri değildir? =DURUŞMAYA ARA VERİLMESİ 10:Yargıtayın temyiz talebini reddetmesi sonucu hangisidir? =HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ 11:Cezaların infazını hangiis izler ve denetler? =CUMHURİYET SAVCISI 12:Mahkemelerden savcılığa giden ilamlar nereye kaydedilir? =İNFAZ DEFTERİNE 13:Hangisi cezanın özelliklerinden biridir? =DEVLETE AZ YÜK GETİRMESİ 14:Bir yıl veya daha kısa süreli verilen hapis cezalarına ne denir? =KISA SÜRELİ HAPİS 15:Cezanın türünün süresinin mahkumiyet ilamının tarihinin ve numarasının kaydedildiği defter hangisidir? =HÜKÜMLÜ DEFTERİ 16:Yabancı bir hükümlünün ceza infaz kurumuna alımı başka kuruma nakli veya hastaneye yatırılması hallerinde kendisi buna ayzılı olarak akrşı çıkmazsa bu durum hangisine bildirilir? =UYRUĞU BULUNDUĞU DEVLETİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİĞİNE VEYA KONSOLOSLUĞUNA 17:Hükümlünün ceza infaz kurumundayken askerlik çağına girmesi halinde bu durum kurumlardan hangisine bildirilir? =HÜKÜMLÜNÜN KAYITLI OLDUĞU ASKERLİK ŞUBESİNE 18:Hükümlüleri gözleme yetkisi ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanuna göre makamlardan hangisine aittir? =GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİNE 19:Hükümlülerin gözleme yetkisine sahip olan kişiler gözlem sonunda hükümlülerin dosyalarını nereye gönderirler? =ADALET BAKANLIĞI 20:Hükümlünün avukatı ile konuştuklarının duyulamayacağı bir yerde görüşülebilmesi için gerekli imkanların sağlanması hükümlü haklarının hangisinin kapsamında değerlendirilir? =SAVUNMA HAKKININ 21:Hükümlü avukat mesleğinin icrası kapsamında avukatları ile vekaletnamesi bulunmaksızın en fazla kaç defa görüşebilir? =3 KEZ 22:Hükümlünün yaptığı telefon görüşmelri ile ifadelrden hangisi doğrudur? =HÜKÜMLÜ ALTSOY,ÜSTSOY,KARDEŞ AYDA EŞİNİN AĞIR HASTALIK DUURMUNDA KURUMA AİT TELEFONDAN DERHAL YARARLANABİLİR. 23:Çocuk hükümlülerin çalıştırılması ancak ilgili ifadelerin hangisine doğrudur? =ÇOCUK HÜKÜMLÜLERİN ÇALIŞTIRILMASI ANCAK MESLEK EĞİTİMİNE YÖNELİK OLMALIDIR. 24:Hangisi dikenli tel ,duvar veya eloktronik izlemeyle sağlanmaya açlışılan güvenliği ifade eder? =PASİF GÜVENLİK 25:Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 83/1 maddesine göremhangisi ilişkisini belgelendirmek koşulu ile hükümlüyü haftada birkez ziyaret edebilecek kimselerden değildir? =YENGESİ 26:Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanuna göre hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirilme programlarının oluşturlumasında gözetilen ölçütlerden değildir? =HÜKÜMLÜNÜN EKONOMİK DURUMU 27:Hükümlü ile ziyaretçinin her türlü maddi temasının önlendiği koşulların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği ve bu iş için ayrılan özel yerde yapılan görüşmeye ne denir? =KAPALI GÖRÜŞ 28:İnfaz kuurmlarının iç güvenliği bakanlıklardan hangiisne bağlı dır? =ADALET BAKANLIĞI 29:Hangisi hükümlünün bulundurulabileceği elektronik eşyalardan değildir? =BİLGİSAYAR 30:İnfaz kurumun tanamamında ayda en az kaç defa arama yapılması zorunludur? =1 DEFA

Final notları[]

Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları Final İnfaz Hukuku Final Ders Özeti

İNFAZ HUKUK ( FİNAL )

   • Kendi istekleriyle nakledilen hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil hariç, 1 yıl kalmak zorundadırlar. Çocuklar bakımından bu süre 6 ay olarak uygulanır.
   • Disiplin nedeniyle nakil Hükümlü, hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması halinde kurum yönetimince hakkında disiplin işlemi yapılır ve kurum en üst amirinin istemi üzerine bakanlıkça başka kurumlara nakledilebilir. Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, mahkeme kararı, kurum güvenliği, can güvenliği veya hastalık sebepleriyle nakil hariç, 6 ay kalmak zorundadırlar.
   • Milletlerarası nakil Milletlerarası ceza hukuku anlamında hükümlülerin nakil ya da transferi suçlunun hakkında mahkumiyet hükmünün verildiği devlette ( hüküm devleti ) çekmekte olduğu hürriyeti bağlayıcı cezasının tamamı ya da bakiye kısmını diğer bir devlette ( yerine getiren devlet ) infazı için naklidir.
   • Mazeret izninin 2 şekli bulunur: Belli bir sürenin iyi halle geçirilmiş olması koşuluna bağlı olarak verilen mazeret izni, infaz kurulunda geçirilen süreye bakılmaksızın verilen mazeret izni.
   • Hükümlülük süresinin beşte birini iyi halle geçirmiş olanlara hükümlünün isteği ile; Ana, baba, eş, kardeş ve çocuğunun ölümü nedeniyle ceza infaz kurumu en üst amirinin önerisi ve cumhuriyet başsavcılığının onayı ile,

Yukarıda sayılan yakınlardan birisinin yaşamsal tehlike oluşturucak önemli ve ağır hastalık hallerinin veya deprem, su baskını, yangın gibi felaketler nedeniyle zarar uğradıklarının belgelendirilmesi koşuluyla kurumun en üst amirinin görüşü, cumhuriyet başsavcılığının önerisi ve adalet bakanlığının onayı ile yol dışında 10 güne kadar mazeret izni verilebilir. Gidilecek mesafe göz önünde bulundurularak gidiş geliş için toplan 4 günü geçmemek üzere yol izni verilir.

   • Hükümlünün istemiyle geri bırakma Kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirli suçlarda ise 5 yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi, cumhuriyet başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme her defasında 1 yılı geçmemek üzere en fazla 2 kez uygulanabilir. Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.
   • Birden fazla mahkumiyetin bulunması halinde, koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre; Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet halide 36, birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halide 30, bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 30, birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 28 yıldır.
   • İnfazı engelleyen nedenler Ceza hukukunda 2 tür zamanaşımı bulunur: dava ve ceza zamanaşımı. İnfazı engelleyen zamanaşımı, ceza zamanaşımıdır. Ceza zamanaşımı; bir suç hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının bulunmasından itibaren, hükmedilmiş olan ceza mahkumiyetinin kanunda belirlenen süreler içinde infaz edilememesi durumunda devletin cezayı infaz etme yetkisinin ortadan kalkmasıdır. Zamanaşımı süresinin belirlenmesinde somut ceza esas alınır.
   • Ceza zamanaşımı süreleri Cezalar, aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilemez; yani, zamanaşımına uğrar: ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında 40 yıl, müebbet hapis cezalarında 30 yıl, 20 yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında 24 yıl, 5 yıldan fazla hapis cezalarında 20 yıl, 5 yıla kadar hapis ve adli para cezalarında 10 yıl. Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını doldurmamıl olanlar hakkında, bu sürenin yarısının; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamıl kişiler hakkında ise, 3'te 2'sinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.
   • Not Anayasa m.163\3 gereği münhasıran orman suçları ( orman yakmak, ormanı yok etmek, daraltmak amacıyla işlenen suçlar ) için genel af veya özel af çıkarılamaz. Çıkarılan genel ve özel af kapsamına bu suçlar dahil edilemez.
   • Affın doğurduğu sonuçlar bakımından af; genel ve özel af olmak üzere ikiye ayrılır. Genel ve özel af arasındaki farklar şunlardır: Genel af, ceza ilişkisini bütün sonuçları ile tamamen ortadan kaldırdığı halde özel af sadece cezanın tamamen veya kısmen ortadan kaldırılmasına ya da hafif cezaya dönüştürülmesine yol açar. Genel af yetkisi sadece TBMM ne aitken özel af yetkisi TBMM yanında cumhurbaşkanına da tanınmıştır.
   • Not Kapalı ceza infaz kurumları kapasitelerine ve mimari yapılarına göre tip adıyla sınıflandırılır. Tip ceza infaz kurumları A tipi, B tipi, C tipi, K tipi, 150 kişi kapasiteli özel tip kapalı infaz kurumları, 500 kişi kapasiteli özel tip kapalı infaz kurumları, E tipi, özel tip kapalı infaz kurumları, L tipi şeklinde sıralanabilir.
   • Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında; Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, türk ceza kanununda yer alan; insanlığa karşı suçlardan, kasten öldürme suçlarından, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, devletin güvenliğine karşı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olanların cezaları infaz edilir. Ülkemizde F tipi kapalı ceza infaz kurumları yüksek güvenlikli infaz kurumlarına örnek oluşturmaktadır.
   • Not İnfaz kurumlarında sunulmakta olan iaşe, sağlık, eğitim, iyileştirme, spor ve çalışma gibi hizmetleri yerine getiren kişilere infaz personeli adı verilir.
   • Yönetim servisi Kurumun personel işlemleriyle, hükümlü ve tutuklular hakkındaki her türlü idari ve mali hizmetlerin yürütüldüğü servistir. Yönetim servisinde, idare memuru, ambar memuru ve cezaevi katibi görev yapar. İdare memuru; müdürü bulunan kurumlarda kurum müdürü ve ikinci müdürden sonra gelen yönetici personeldir.
   • İnfaz ve koruma baş memurları ile infaz ve koruma memurlarının, zorunlu haller dışında, günde 8 saat çalışmaları ve haftada 2 gün tatil yapmaları esastır.
   • İŞYURDU SERVİSİ: Kurumun işyurdu çalışmalarını düzenleyerek, bunların etkinlik ve verimlilik ilkeleriyle gerçekleşmesini, hükümlülere meslek edindirilmesini, piyasa şartlarına uygun üretim yapılmasını ve işyurduna ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlayan servistir.
   • Saymanın Görevleri: Saymanlık işleri ile muhasebe işlemleri muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür.
   • Veznedarın Görevleri: Saymanlıkça yapılan tahsilat ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işlemleri yapmak.
   • Güvenlik tedbirlerinin infazının amacı nın daha çok suçun işlenmesine neden olan psikolojik nedenlerin yani, faili suça iten nedenlerin, saiklerin ortadan kaldırılması olduğu ifade edilir. Güvenlik tedbirlerinde de zorlama vardır; ve bu zorlama fiziki cebir olarak hissedilir. Bu yönüyle güvenlik tedbirlerinin bastırıcı değil, önleyici bir niteliğe sahip olduğu söylenmelidir.
   • Müsadere Ceza Hukukunda, bir ceza çeşidi, şahsın mal varlığına zorla el koyma. Müsadere, bir kimsenin menkul veya gayrimenkul bir malının kendi rızasına bakılmaksızın kanuni sebeplerle devlet tarafından zorla elinden alınmasıdır.
   • 12-15 Yaş arasında kalan küçükler Çocukluk devresiyle erişkinlik arasındaki bu ara dönemde algılama ve irade yeteneği her somut olayda ayrı ayrı incelenmelidir. BU dönemde çocuğun fiilinin haksızlık niteliğini bildiği, ancak kendisine yine de fiili işlemekten alıkoyamayacağı kabul edilir. Yani çocuk davranışlarını yönlendiremez.
   • Mükerrir suçlular: Suçta tekerrür Daha önce işlenen bir suçun cezası kesinleştikten belli bir süre sonra ikinci bir suç işlenmesidir.
   • Tekerrüde süre Kanunumuz sürekli tekerrür sistemini belirlemiştir. 5 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar için 5 yıl, 5 yıldan az hürriyeti bağlayıcı cezalar için adli para cezalarınıda kapsar şekilde 3 yıl, 5 ve 3 yıllık süreler cezanın infaz edildiği tarihten itibaren başlar. Tekerrür süresinin başlayabilmesi için infaz şarttır.
   • Not Hakim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi en fazla 5 yıla kadar uzatılabilir.
   • Tutuklama kararının yerine getirildiği kurumlar Tutuklama kararı tutukevlerinde veya maddi olanak bulunmadığı hallerde diğer kapalı ceza infaz kurumlarının bu amaca ayrılmış bölümlerinde yerine getirilir.
   • İzleme kurulu üyelerinde aranacak nitelikler:

1. Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak.

2. Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri

ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği

kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili

olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.

3. Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.

4. Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilÁe teşkil‚tlarında görevli bulunmamak.

   • Cezaların içtimaının mümkün olabilmesi için; Aynı fail tarafından birden fazla suçun işlenmiş olması, suçların içtimaının mümkün olmaması, yani suçların birbirinden bağımsız olması, suçlar neticesinde hükmedilen cezaların infaz edilebilir olması yani cezaların düşme, ertelenme gibi sebeplerle infaz kabiliyetini yitirmemiş olması, gerekir.
   • Kanun yolu Bölge adliye mahkemesi veya yargıtay'dan başka mahkemeler tarafından verilmiş olan bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.
   • Şikayet süresi ve şekli Söz konusu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilir. Şikayet kural olarak yazılı yapılır. Bununla birlikte sözlü yapılan şikayet, tutanağa bağlanır ve bir sureti başvurana verilir.
   • Ön inceleme Esasa girmeden ret veya ilgili yargı merciine gönderme
   • Esasın incelenmesi ve karar Şikayet başvurusu üzerine infaz hakimi, duruşma yapmaksızın dosya üzerinden inceleme yapar. Gerek gördüğünde karar vermeden önce şikayet konusu işlem veya faaliyet hakkında re'sen araştırma yapabilir ve ilgililerden bilgi ve belge isteyebilir; ayrıca ceza infaz kurumu ve tutukevi ile ilgili cumhuriyet savcısınında yazılı görüşü alınır.
   • Not İzleme kurulu, başkanla birlikte 5 üyeden oluşur. Üyeler, 4 yıl için seçilirler. Süresi dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.Şablon:İnfaz hukuku

{{}}