Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.288
pages

D Kira. İcar. ايجار .Rent. İcare .El-İcare


İcaret . İcareten .
Kitab-ül İcaret. 2.Kitap

İş Kanunu/Kira hükümleri.
İş Kanunu.
BK
BH
Borçlar Kanunu
BK/Kira hükümleri
Borçlar Kanunu/Kira hükümleri
Borçlar Kanunu/Kiracı hükümleri

Kiracı. Müstecir. مستجر . Renter . Hirer . [[]]. Kiralayan.

MÛCİR (ﻣﻮﺟﺮ) Mucir. (Ecir. den) İcar eden, kiraya veren.
Mucir kira kontratosu sona erince müstecirden ilamsız icra yolu ile tahliye talep edebilir. (ﻣﻮﺟﺮ) i. (Ar. іcār “kirâya vermek”ten mūcir) Kirâya veren, kirâlayan kimse:
Merhabâ ey âlemin en saf ve munsif mûciri
Merhabâ ey misli ender hâmi-i müste’ciri


Mecur. مجر. Kiralanan.

Kira sözleşmesi.
Kira akti.
Kira kontratı
İcar mukavalesi

Kiralık. İcarlık. Rental.

Kiracılık. Müstecirlik
MÜSTECİRMÜSTE’CİR (ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ) (ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ) i. ve sıf. (Ar. istіcārkirâlamak”tan muste’cir) Bir şey veya yeri kirâ ile tutan, kirâlayan kimse, kirâcı: Sermed Bey kontratın, “Çıkarken bütün tâmîrat müstecire âittir” maddesini hatırlayarak daha ziyâde canı sıkılıyor (Ömer Seyfeddin). Dolandırıcı gürûhundan bir müstecir oturduğu evin kirâsını vermez (Fâik Reşat). Nihâyet kahvenin müsteciri tecdîd-i mukāveleden imtinâ edecek (Hâlit Z. Uşaklıgil). Hususi akit tipleri
Türkçe - İngilizce formerly, law renter, tenant, lessee, lease Türkçe - Türkçe izmir tavlası da denilen ve daha çok Ege yöresinde oynanan bir tavla oyunu Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı İlgili Terimler:MÜSTECİR (Hukuk) Kiracı
MÜSTECİR (Osmanlı Dönemi) (İcaret. den) Eman dileyen, himaye isteyen. Korunmasını dileyen ● Müste’ciren (ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﺍً) zf. (müste’cir’in tenvinli şekli) Kirâcı olarak, kirâ ile tutarak Mecurda,icrası mucire ait tamirata lüzum hasıl olduğu yahut üçüncü bir şahıs mecur üzerinde bir hak iddia ettiği takdirde;müstecir,keyfiyeti hemen muci
Hattâ mucirin kira mukave lesine mecuru kira sonuna kadar başkasına temlik etmeyeceğine dair koyduğu şart dahi bâtıldır. Bu tibarla mucir kiraya verdiği ...
Halbuki mucirin borcu, mecuru istimale salih bir durumda teslim ile eda edilmiş olur. 39. Mucire tahmil edilen teslim borcundan maksat, kiracıya mecur- dan ...
29. (C) Mucirin borçlan : I - Mecurun teslimi. 1* Kullanmaya salih halde teslim. İki Yüz Yetmiş İkinci Madde — Mucir, birlikte icar edilmiş menkul şeylerde ...
Madde 249 - Mucir, mecuru akitten maksut olan kullanmağa salih bir ...
Madde 250 - Mecur, icare müddeti zarfında müstecirin bir kusuru  ... eden üçüncü şahısların düçar olacakları zararı tazmin etmeğe mecbur olurlar. ...
Madde 254 - İcarın akdinden sonra, mecur, mucir tarafından ahara temlik ... Pandemi açıklaması, mücbir sebebe girer mi? ... evin tamamen yanması gibi), kiracı kira bedelini ödemeye mecbur tutulamaz.
Madde 28 – Diğer tarafın hilesiyle akit icrasına mecbur olan tarafın hatası ...
Madde 254 – İcarın akdinden sonra, mecur, mucir tarafından ahara temlik ... Bu takdirde mucir, sarfıyattan tasarruf eylediği miktarı ve mecurun diğer suretle kullanılmasından elde ettiği menfaatleri kiraya mahsup etmeğe mecburdur.
Madde 249/2,3 - Mecur, akitten maksut olan kullanmak mümkün olmayıcak ... mucir bu tehlikeye akdi yaparken vâkıf olmuş veya fesih hakkından feragat ...
Madde 249 - Mucir, mecuru akitten maksut olan kullanmağa salih bir ... Madde 254 - İcarın akdinden sonra, mecur, mucir tarafından ...
Madde 283 - Mecurun mükellefiyet ve vergileri mucire aittir. F MÜSTECİRİN MÜSTECİRİ: Madde 284 - Müstecir, mucirin muvafakatiolmaksızın mecuru ... icrasına mecbur olan tarafın hatası esaslı olmasa bile o akit ile ilzam olunmaz ... sonra, mecur, mucir tarafından âhara temlik yahut icraen taki bat veya iflâs ... işbu sözleşmede toplu olarak " mecur " adıyla anılaacaktır . Hadde JJl ... re mecurun »kiracı ile mucir t ar-findan müştereken tayin edilecek bir ticari is,im ile ... ... macera, secere/şecere, üruc, mirac, cerahat, tercüme, cereme, mütercim, ihracat, mahreç, ihraç, beceri, acar, mucir, mecur, müstecir, araç, hercai, hicret.
... )'nun 254 maddesinde, "İcarın akdinden sonra, mecur, mucir tarafından ahara ... icarenin devamını ve mucirden akdi icra yahut tazminat ita etmesini isteyebilir.
MADDE 28 - Diğer tarafın hilesiyle akit icrasına mecbur olan tarafın hatası ... MADDE 254 - İcarın akdinden sonra, mecur, mucir tarafından ahara temlik ... Filhakika mucir müstecirin mecur dahi lindeki eşyasına zilyet bulunmadığı halde bunlar üzerinde hapis hakkını haizdir. (Borçlar Kanunu Madde:267 — İC. Madde 28 - Diğer tarafın hilesiyle akit icrasına mecbur olan tarafın hatası ... Madde 254 - İcarın akdinden sonra, mecur, mucir tarafından ahara temlik yahut ... Mecurda, icrası mucire ait tamirata lüzum hâsıl olduğu yahut üçüncü bir şahıs mecur üzerinde bir hak iddia ettiği takdirde; müstecir, keyfiyeti hemen mucire ...
Jan 2, 2017 — Maddesi; Müstecir mecurdan çıkmak yahut mecur dahilinde bulunan şeyleri alıp götürmek teşebbüsünde bulunduğu takdirde; mucir, hapis ... (B) MUCİRİN VAZİFELERİ : I - Mecurun teslimi : 1 - Kullanılmağa salih bir halde. Madde 249 - Mucir, mecuru akitten maksut olan kullanmağa salih bir ... Ödenmemiş kira bedeli ile ilgili mucir genellikle otuz günlük bir mehil tayin ... fena kullanarak mecura daimi bir zarar iras eylerse mucir tazminat talep ... Madde 28 - Diğer tarafın hilesiyle akit icrasına mecbur olan tarafın hatası ... Madde 254 - İcarın akdinden sonra, mecur, mucir tarafından ahara temlik yahut ... Öncelikle belirtmek isteriz ki Türk Hukukunda “ mücbir sebep” kavramı ve nelerin ... Müstecir kendisine tazminat verilmedikçe mecuru terke icbar olunamaz. Mecurda, icrası mucire ait tamirata lüzum hasıl olduğu yahut üçüncü bir şahsıs mecur üzerinde bir hak iddia ettiği takdirde; müstecir, keyfiyeti hemen ... Mecurda,icrası mucire ait tamirata lüzum hasıl olduğu yahut üçüncü bir şahıs mecur üzerinde bir hak iddia ettiği takdirde;müstecir,keyfiyeti hemen mucire ...
Jun 15, 2020 — Müstecir, mucire zarar verecek bir tebeddülü mucip olmamak şartiyle, mecuru tamamen yahut kısmen ahara icar yahut icarı bir üçüncü ... Mecurda,icrası mucire ait tamirata lüzum hasıl olduğu yahut üçüncü bir şahıs mecur üzerinde bir hak iddia ettiği takdirde;müstecir,keyfiyeti hemen mucire ... Mecurda,icrası mucire ait tamirata lüzum hasıl olduğu yahut üçüncü bir şahıs mecur üzerinde bir hak iddia ettiği takdirde;müstecir,keyfiyeti hemen mucire ... böyle bir şey yok. ama olabilir de. 23 · 90 milyar ile 90milyar 1milyon arasındaki asallar · 20 · bir gün nasip olur mu · 11 · nasıl ayakkabı alınır mı ki · 11 ... Mecurda, icrası mucire ait tamirata lüzum hâsıl olduğu yahut üçüncü bir şahıs mecur üzerinde bir hak iddia ettiği takdirde; müstecir, keyfiyeti hemen mucire ... Mecurda,icrası mucire ait tamirata lüzum hasıl olduğu yahut üçüncü bir şahıs mecur üzerinde bir hak iddia ettiği takdirde;müstecir,keyfiyeti hemen mucire ... fıkrasına göre: “Müstecir, mucire zarar verecek bir tebeddülü mucip olmamak şartiyle, mecuru tamamen yahut kısmen ahara icar yahut icarı bir. Mecurda,icrası mucire ait tamirata lüzum hasıl olduğu yahut üçüncü bir şahıs mecur üzerinde bir hak iddia ettiği takdirde;müstecir,keyfiyeti hemen mucire ...


İcar akti[]

Fransız hukuku bakımından icar akti şöyle tarif olunabilir : Kira bir akittir ki onunla bir kimse (mucir) menkul veya gayrimenkul malını veya faaliyetini diğer bir kimse (müstecir) lehine muayyen bir müddetle tahsis etmeyi ve kiracı dahi kararlaştırılan bedeli ödemeyi taahhüt eder.


Şablon:Book II

Şablon:Book II