Şablon:Mülki taksimat d


Mülki taksimat Yönetsel bölünme İdari bölünme İdari bölünmenin esasları
Mülki İdari Yönetsel
İl İlçe Bölge
Merkezi idare Adem-i merkezi idare Taşra idaresi
Merkezi yönetim Yerinden yönetim Yerel yönetim Yeni kurulan ilçelerde karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları * İlbay * İl İdaresi * İl İdaresi(taşra) * İl Mahalli İdaresi * İl Özel İdaresi - İl Özel İdaresi Kanunu * Vali İl teşkilatı İl teşkilatları İl protokolu


Devlet idaresi nin gelişen toplumun ihtiyaçlarına ve kalkınma amaçlarına uygun olarak zaman zaman gözden geçirilmesi ve belirlenmiş normlara uygun olarak yeni düzenlemelerin yapılması bugünün modern toplum anlayışının temel unsuru olarak kabul edilmektedir

Planlı kalkınma ile birlikte türk toplumunun yapısında meydana gelen hızlı gelişmeler ve bunun doğurduğu sosyal ekonomik ve kültürel sorunlar özellikle son 10 yıl içerisinde türk mülki idare yapısı yönetim bölümden mersinde yeni düzenlemelerin yapılması hususu gündeme getirmiş bulunmaktadır.

özellikle vatandaş ile doğrudan temas gerektiren günümüz görev ve hizmetleri devlet ve vatandaş ilişkiler ahenkli bir şekilde yürütülmesi ve bilhassa hizmetlerin daha geniş ben merkezci alandan mahalli alanlara götürülmesi ve bu şekilde gerek hizmetlerde lüzumsuz gecikmelerin önlenmesi ve gerekse mahallinde çözümü çözüme kavuşturulması bakımından da önem arz etmektedir.

Nitekim 1982 anayasasının 126 ncı maddesi devletin taşra teşkilatlanması itibariyle türkiye'nin coğrafi durumu ekonomik şartları ve kamu hizmetlerinin gerekliliği gibi esasların gözetilmesi suretiyle mülki taksimat da düzenleme yapılabilmesini ön görmektedir. Türkiye cumhuriyeti anayasası bu hükmü ile Türk toplumunun yapısında meydana gelebilecek hızlı gelişmelere ve bunun doğuracağı sosyal ekonomik ve kültürel sorunların planlı kalkınma dönemleri içerisinde değerlendirilerek belirlenen şartları tahakkuku halinde yeni idari düzenlemelerin yapılmasını adeta anayasa emre haline getirmektedir

işte bu temel düşüncelerden hareketle Türk idaresinin idari teşkilatlanması itibariyle günün gelişen ve değişen şartlarına uyumunun sağlanması bakımından cumhuriyetin ilanından itibaren zaman zaman idari yapı düzenlemesi mülki taksimat düzenlemesi yapılmış ve yeni iller ve ilçeler kurulmuştur

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.