T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

sayı:....

ANKARA 24. İDARE MAHKEMESİNE

Gönderilmek üzere

NÖBETÇİ SİNOP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS No:....

DAVALI: Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 /SİNOP

VEKİLİ • 1) Av. özgür BAŞDOĞAN Aynı

2) Av. Elif AYAR T.C No:6 adreste

DAVACI:Hasan

DAVA KONUSU:24.10.2018 tarihli sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri

İnceleme Komisyon Kararının iptali talebidir

DİLEKÇE KONUSU :Bila tarihli ara kararın yerine getirilmesi ile data:.z cevaplarımızın sunulmasıdır.

TARİHİ:26.03.2019

DAVAYA CEVAPLARIMIZ

Davacının bila tarihli dava dilekçesinde ileri sürdüğü iddialar hukuka 4kıniık teşkil ettiği gibi gerçeği de yansıtmamaktadır. Şöyle ki;

I) silahh terör örgütü Ülke genelinde cebir ve şiddet kullanarak- Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü Anayasal düzcni ortadan kaidzrrnak- demokratik yollarla iktidara gelen meşru hükümeti devirip İktidan ele geçirmek- devletin birlik bütünlüğünü yıkmak İçin 15.07,2016 tarihinde yapılan darbe teşebbüsü- başta vatandaşlarımız ve kolluk görevlilerince gösterilen cansiperane başarısız. kılınmıştır. Mevcut Anayasal Düzeni yıkma girişiminde bulunan FETÖ PDY. Milli Güvenlik Kurulu ve Mahkemelerce de silahh terör örgütü kapsamına alınmış olup örgüt hakkında hali hazırda bir çok adli ve idari soruşturma kürütülmektedir.

2) Devletimiz bu mücadelenin daha hızlı ve kararlılıkla sürmesi 667 Sa•.ü2 Olağanüstü Hal Kapsamında Alinan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmürde Kararname ile 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazi Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi Resmi Gazetede yayınlanması üzerine Üniversitemiz gecikmeksizin adı geçen örgüt ile daha etkin bir mücadele yürütmek amacı ile işlem tesis etmeye başlamıştır.

3) Hakkında İdari İşlem tesis edilen personellerden biri olan davacı Hasan hakkında 6749 sayılı Kanunla kabul edilen 667 ve 668 Sayılı OHAL KHK'ları hükümleri uyarınca soruşturma başlatılmış, yürütülen soruşturma sonucunda

Soruşturma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet ÖZER. Soruşturma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bekir YÜKTAŞIR ve Prot Dr. Şükrü ÇELİK tarafindan hazırlanan 05.08.2016 tarihli soruşturma raporu ile davacının Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatının bulunduğu” kanaatine varılmıştır.

4) Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 2016/134-136 sayılı karart üzerine Davacı 672 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. Maddesinin (a) bendinde yer alan Ekli (I ) Sayılı Listede yer almasından dolayı kamu görevinden, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.

5) Ayrıca Belirtmek gerekir ki 6749 sayılı Kanunla kabul edilen 667 ve 668 Sayılı OHAL KHK'ları hükümleri uyarınca yürütülen soruşturmalar 657 Sayılı Kanunun zamana ve usule İlişkin hükümlerine tabi değildir

6) Bunun üzerine Davacı Hasan... Başvuru Numarasıyla Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna karşı "kamu görevine İade talebi" İle başvuruda bulunmuş, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu İse 2018/41 189 sayılı karan ile başvurunun reddine karar vermiştir.

7) Sinop Ağır ceza Mahkemesi 2017/219 E- 2018/40 K sayılı kararı ile Davacı Hasan Hüseyin SATILMIŞ terör örgütü üyeliği suçu nedeniyle 7 yıl 6 ay hapis cezası İle cezalandırılmasına karar vermiştir. Ancak Samsun BAM 2. Ceza Dairesi 20.11.2018 tarihli 2018/1689 E- 2018/2138 K sayılı gerekçeli kararı İle davacı hakkında beraat kararı verilmiştir. İş bu karar Üniversitemizce temyiz edilmiş olup ceza davası henüz derdesttir.

8) Nitekim davacının tefrik edilmiş olduğu ceza davası Olan Sinop Ağır Ceza Mahkemesi 2017/18 E Sayılı ceza davası dosyasına girmiş olan 20.11.2018 tarihli HTS Mahrem imam irtibat analiz raporuna göre (iş bu rapor davacı hakkında verilen karardan sonra dosya içine sunulmuştur.) davacı Hasan Hüsevin SATILMIŞ' III mahrem imamlar İle yüzlerce kez görüşmesinin olduğu bir vakıadır .Her ne kadar davacının terör Örgütü hiyerarşisine göre hareket edip etmediği ceza yargılamaları sonucunda ortaya çıkacağı ileri sürülse bile ()HAL KHK'ların da belirtilen irtibat veya İltisak fiili durumu bellidir.

9) Ayrıca yine davacının tefrik edilmiş olduğu ceza davası olan Sinop Ağır Ceza Mahkemesi 2017/18 E Sayılı ceza davası dosyasına girmiş olan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının 30.04.2018 tarihli ve 2018/715 Numaralı İddianamesinde (İş bu iddianame davacı hakkında verilen karardan sonra dosya İçine sunulmuştur.) Akademisyen Bölge Sorumlusu( Samsun-Sinop-Amasya-Tokat-Çorum) olduğu İddia edilen Soner K'un deşifre edilen byLock yazışmaları bulunmaktadır. İlgili vazışmaların 63. Savfasında "Sinop'ta yakın bir zamanda operasyon ihtimaline binaen acil temizlikleri vapılmalı.10. İsmail. "_ şeklinde yazışmalar mevcuttur. Yukarıda yazılan bilgiler Işığında davacının irtibat veya iltisak fiili durumu bellidir.

10) Nitekim Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) "Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler” başlıklı 3. maddesinin ( I ) numarah fıkrası +uyarınca Anayasa Mahkemesi Üyeleri Alparslan ALTAN ve Erdal TERCAN'ın hukuki durumlarının değerlendirilmesine ilişkin 2016/6 Esas, 2016/12 Karar, 04.08.2016 tarihli kararında ( V İnceleme ve Gerekçe, D 86-87) :

"Terör örgütleri veya MGK 'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplar ile üyeler arasındaki bağın "sübut" derecesinde ortaya konulması aranmamıştır,

Böyle bir bağın Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca "değerIendirilmesi” yeterli görülmüştür. Buradaki değerIendirme Genel Kurulun salt çoğunluğunda oluşacak bir "kanaati" ifade etmektedir.

Kuşkusuz bu kanaat cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak sadece meslekte kalmanın uygun olup olmadığı yönünde bir değerIendirmeden ibarettir. KHK'nın 3. maddesinde bu kanaate varılabilmesi için belli bir tür delile dayanma zorunluluğu öngörülmemiştir.

Bu kanaatin hangi hususlara dayanılarak oluşacağı Genel Kurulun salt çoğunluğunun takdirine bırakılmıştır. Hususlarım hüküm altına almıştır.

I I ) Sonuç olarak dava konusu idari işlem hukuka uygun olarak uygulanmıştır.

HUKUKİ NEDENLER: 6749 sayılı Kanun ile 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 677 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve her türlü hukuki metzuat

DELİLLER : Her türlü hukuki delil.

SONUC VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız sebepler nedeniyle davacı tarafın usul ve yasaya aykırı olan dava konusu tüm taleplerinin reddine, mahkeme masraflan ve vekalet ücretinin davacı üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla

Sinop Ü Av. özg- B EK: İdari İşlem dosyası ( 2 Klasör -2 suret)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.