FANDOM


Kurul < Kurullar < Valinin Başkanlık Ettiği Kurul ve Komisyonlar <Kaymakamın Başkanlığındaki Kurul ve Komisyonlar < İdare Kurulu < İl İdare Kurulu < İlçe İdare Kurulu < Yenişehir İlçe İdare Kurulu < Yenişehir Kaymakamlığı/İlçe İdare Kurulu <Yenişehir Kaymakamlığı/İdare Kurulu Bürosu Kaynak: Sinop Valiliği 2004 yılı çalışmasından alınmıştır

Ana madde: Yenişehir İlçe İdare Kurulu

Her ilçede Kaymakam başkanlığında toplanan ve üye olarak Mal md ,...üyelerden müteşekkil kurulun adıdır.

GörevleriEdit

Yasalardaki görevleriEdit

1- İl İdare Kurulu Üyelerinin İl Sosyal Hizmetler Kurulu Toplantılarına Katılması. Edit

Hukuki Dayanak : 24/05/83 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu_M 13

Yürüten : İl İdare Kurulu2- Kanunun Tevhim Ve Tebliğine Dair Varakaları Muhafaza Etmek. Edit

Hukuki Dayanak : 29/04/1336 Taihli ve 2 Sayılı Hıyanet-İ Vataniye Kanunu._M 12

Yürüten : : İl İdare Kurulu, İlçe İdare Kurulu3- Tereddüt Edilen Konularda İstişari Mütalaa Vermek. Edit

Hukuki Dayanak : 5442 S İl İdaresi Kanunu_M 60

Yürüten : : İl İdare Kurulu, İlçe İdare Kurulu4- İlan Edilen Afet Bölgelerinde Yönetmelik Esaslarına Aykırı Yapılan Yapılar Hakkında,Belediye Hudutları Ve Mücavir Saha Dışında,Yıkma Parası Yıkıntı Malzemelerinden Karşılanmak Üzere Yıktırılmasına Karar Almak.Edit

Yürüten : : İl İdare Kurulu, İlçe İdare Kurulu

Hukuki Dayanak : Edit

15/05/59 Tar.Ve 7269 S Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun_M 3

Madde 1 - (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)

(Değişik birinci fıkra: 27/12/1993 - 3956/1 md.)

Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ,tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.

Afete uğrıyan meskün yerlerin büyüklüğü o yerin tamamında veya bir kesiminde yıkılan, oturulmaz hale gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin genel hayata etki derecesi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın kamu oyundaki tepkisi, normal hayat düzenindeki aksamalar ve benzeri hususlar gözönünde tutulmak suretiyle afetlerin genel hayata etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının mütalaaları da alınarak İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Yukarda yazılı afetlerin meydana gelmesinde veya muhtemel olması halinde zararın o yerin genel hayatına etkili olup olmadığına, yönetmelik esasları gereğince, İmar ve İskan Bakanlığı tarafından karar verilir. Şu kadar ki, afetin meydana gelmesi halinda bu kanun gereğince alınması lazımgelen acil tedbirlerin ittihazına afetin meydana geldiği bölgenin valisi yetkilidir.

Madde 2 - (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)

Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler, İmar ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı, yer kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi afetlere uğramış veya uğrayabilir bölgeler ise, İmar ve İskan Bakanlığınca tespit ve bunlardan şehir ve kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin sınırları imar planına, imar planı bulunmıyan kasaba ve köylerde de belli edildikçe harita veya krokilere işlenmek suretiyle, afete maruz bölge olarak İmar ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır ve bu suretle tespit olunan sınırlar, İmar ve İskan Bakanlığının isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur. Mahalli şart ve özellikler dolayısiyle yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir ve kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit ve kaymakamların mütalaası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan olunur.

Madde 3 - (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)

İkinci maddeye göre ilan edilen afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek resmi ve özel bütün yapıların tabi olacağı teknik şartlar, Bayındırlık Bakanlığının mütalaası da alınarak İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. Belediye hudutları ve varsa mücavir sahalar dahilinde ilgili belediyeler, bunun dışında kalan yerlerde vali ve kaymakamlar bu yönetmelik esaslarının uygulanmasını sağlamakla yükümlüdürler. Yönetmelik esaslarına aykırı olan yapılar hakkında; yukarda belirtilen merciler tarafından sahiplerine tebligat yapılarak, en çok 3 aylık süre içinde hatanın ve tehlikeli durumun giderilmesi bildirilir.Verilen süre içinde sahiplerince ıslah edilmiyen bina veya bina kısımları belediye hudutları ve mücavir saha dahilinde belediye encümenlerince diğer yerlerde ise il veya ilçe idare kurullarınca, yıkma parası yıkıntı malzemesinden karşılanmak, yetmemesi halinde kalan kısmı afetler fonundan tamamlanmak üzere yıktırılır.

İmar ve İskan Bakanlığı bu konuda gerekli kontrol ve denetime yetkilidir.

Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi afetlere uğrıyabilecek meskün yerlerde alınacak önleyici tedbirler İmar ve İskan Bakanlığınca, su baskınına uğrıyabilecek yerlerde ise, Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkça alınır. Bu işlere ilişkn ödenek, tedbirleri almakla görevli bakanlıkça karşılanır.

Madde 4 - (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.) İçişleri, İmar ve İskan, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Bakalıklarınca acil yardım teşkilatı ve programları hakkında genel esasları kapsıyan bir yönetmelik yapılır. Bu yönetmelik esasları dairesinde afetin meydana gelmesinden sonra yapılacak kurtarma, yaralıları tedavi, barındırma, ölüleri gömme, yangınları söndürme, yıkıntıları temizleme ve felaketzedeleri iaşe gibi hususlarda uygulanmak üzere görev ve görevlileri tayin, toplanma yerlerini tespit eden bir program valiliklerce düzenlenir ve gereken vasıtalar hazırlanarak muhafaza olunur.

Bu programların uygulanması, valiliklerce kurulacak kurtarma ve yardım komitelerince sağlanır.

Ancak 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununa göre teşkilat kurulan yerlerde acil kurtarma ve yardım işleri, yukarda belirtilen komite ile sözü geçen sivil savunma teşkilatı tarafından müştereken yürütülür. İlçe, bucak ve köylerde tahsilatlı çalışma muhtıraları ve uygulama programları tasdikli il muhtıra ve programlarındaki esaslar dairesinde ilçelerde kaymakamlar, bucak ve köylerde bucak müdürleri tarafından düzenlenir; il kurtarma ve yardım komitesinin incelemesinden sonra valilerin onayı ile kesinleşir.

Madde 5 - Birinci maddede yazılı afetlerden vatandaş hayatının ve milli servetin korunması maksadiyle lüzumlu tedbirleri araştırmak, ilgili vekalet ve müesseselerle iş birliği yaparak öğretim ve yayımlarda bulunmak, afetlerin neticelerini tahlil ederek umumun faydalanmasına sunmak üzere İmar ve İskan Vekaletine bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz enstitü veya kurumlar kurulabilir.

Mülkiye amirlerine verilen olağanüstü yetkiler:Edit

Madde 6 - (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.) Afetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamlar (Askerler ve hakim sınıfından bulunanlar hariç olmak üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün erkeklere görev vermeye, bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmi ve özel her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makina, alat ve edevatına el koymaya ve hiçbir kayda ve merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi işlerle bu gibi işlerin gerektirdiği acil satınalmaları ve kiralamayı yapmaya, Devlete, mahalli idarelere, evkafa, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; yetmemesi halinde de diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina ve müştemilatı ile bahçe ve arsa gibi araziyi geçici olarak işgale yetkilidir.

Bu yetkinin kullanma süresi, afetin sona ermesinden itibaren 15 gündür. Bu süre, gerektiğinde İmar ve İskan Bakanlığınca uzatılabilir. Yedirme, giydirme, barındırma, onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması önleme için harcama yapılması İmar ve İskan Bakanlığının muvafakatine bağlıdır.

Bu madde gereğince yapılacak harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya tabi tutulmaz.Kendilerinden yardım istenilen afet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar yukarıdaki fıkralarda yazılı yetkilerini kullanarak bütün imkan ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar.

Mükellefiyetler:Edit

Madde 7 - Afet bölgelerinde veya civarında bulunan ordu, jandarma, kıta birlik ve müessese kumandanları, hazarda, kendilerinden vali veya kaymakamlar tarafından istenilecek yardımları üstlerinden emir beklemeksizin yapmıya mecburdurlar.

Madde 8 - Rasat istasyonları vuku muhtemel afetleri bu bölgelerin en büyük mülkiye amirine derhal bildirmeye mecburdurlar. Ellerinde muhabere vasıtaları, haber ulaştırma imkanları bulunan mülki ve askeri bütün resmi makam ve müesseseler afetlerin vukuu haberini mahallin en büyük mülkiye amirine derhal bildirmekle mükelleftir.

Afetlerin vukuunu ihbar veya yardım talepleri için yapılacak telgraf, telefon, telsiz muhaberelerini, telgraf ve telefon merkezleri, demiryolu istasyonları, askeri muhabere teşkilleri her işe tercihan parasız kabule ve muhataplarına ulaştırmaya mecburdurlar. İcabında radyo istasyonlarından da parasız istifade edilir.

Madde 9 - Bu kanunda yazılı afetlerin vukuunda ilk yardımları mahallerine yetiştirmek maksadiyle bu bölgelere mülkiye amirleri ve alakalı makam ve müesseseler tarafından gönderilecek kurtarma ve yardım ekipleri, her türlü malzeme, makina, alat, yiyecek, giyecek ve barınma eşya ve maddeleri, umumi, hususi ve mülhak bütçeli idarelerle bunlara bağlı müesseseler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin, vilayetlere, belediye ve köylere ait olan ve bunlara bağlı bulunan müesseselerin elinde bulunan her türlü kara, deniz, ve hava nakil vasıtaları ile, bedeli sonradan ödenmek üzere, sevk edilir. İhtiyaç hissedilen mahallerde bu mecburiyet ve mükellefiyetler hakiki şahıslarla her türlü şirket ve müesseselere de teşmil edilebilir.

Madde 10 - Gerek yukarda yazılı afetlerin vukuunda,gerek her türlü kurtarma, barındırma, yardım, söndürme, sevk ve tevzi işlerinde çalışanlardan yaralanan veya sakatlanan yahut hastalananlar en yakın hastaneye veya tedavi yerlerine sevk edilirler. Mülki ve askeri hastane ve tedavi yerleriyle umumi, mülhak, hususi bütçeli idarelere, belediye, hakiki ve hükmi şahıslara ait bütün hastane ve tedavi yerleri bunları hemen kabul ve tedavi etmeye mecburdurlar.

Resmi hastane ve tedavi evlerinde bulunanlara parasız bakılır. Resmi hastane ve tedavi evlerinde yer olmaması veya tedavi imkanı bulunmaması gibi sebeplerle zaruri olarak hususi hastanelerde yapılan tedavi ücretleri sonradan bu kanun mucibince ödenir.

Madde 11 - Birinci maddede yazılı afetlerin vukuunda ilk kurtarma işlerinde en çok üç güne kadar çalıştırılacaklara bedeni hizmetlerinden dolayı ücret verilmez. Çalıştıkları müddetçe parasız ekmek ve katık verilir. Bunların beraberlerinde getirdikleri veya emir üzerine verdikleri alat ve edevat, malzeme ve vasıtalardan tamire muhtaç hale gelenler bedeli sonradan ödenmek üzere tamir ettirilir. Zıyaa uğrıyanlarla tamiri imkansız olanların bedeli rayiç üzerinden bilahara müstehiklerine ödenir.
5- Dul Ve Yetimler Tarafından Tanzim Ve İmzaları İhtiyar Kurullarınca Tasdik Edilecek Beyan Kağıtları Üzerine Muhtaçlık Mazbatası Vermek.

Hukuki Dayanak : 5434 S T.C Emekli Sandığı Kanunu_M 108

Yürüten : : İl İdare Kurulu, İlçe İdare Kurulu6- Aylık Bağlanması,65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz, Kimsesiz Ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanmasına İlişkin İşleri Yürütmek.

Hukuki Dayanak : 01/07/76 Gün Ve 2022 S Kanun Hükümleri

Yürüten : : İl İdare Kurulu, İlçe İdare Kurulu7- Kanunların Verdiği Yetkiye Dayanarak Kararlar Almak, Tedbir Ve Yasaklar Koymak.

Hukuki Dayanak : 5442 S İl İdaresi Kanunu M 66

Yürüten : : İl İdare Kurulu, İlçe İdare Kurulu8- Muhtaçlık Belgesi Alanlarda Bu Hallerin Kalkmış Olduğu Emekli Sandığına Bildirenler İçin Sandığın Talebi Üzerine Muhtaçlığın Kalkmış Olduğuna Dair Karar Vermek.

Hukuki Dayanak : 5434 S T.C Emekli Sandığı Kanunu_M 110

Yürüten : : İl İdare Kurulu, İlçe İdare Kurulu9- Belediye Encümeni Veya Köy İhtiyar Kurulunun Mazbataları Üzerine Mevzii Tadilatın Lüzumuna Karar Vermek.

Hukuki Dayanak : 213 S Vergi Usül Kanunu_M 66

Yürüten : : İl İdare Kurulu10- Ocak Açmak İçin Ruhsat İsteyenlerin Taleplerini Tahkik Ve Tetkik Ederek Ruhsat Verilmesinde Sakınca Olup Olmadığını Karara Bağlamak.

Hukuki Dayanak : 19/05/1319 Tar.Taş Ocakları Nizamnamesi_M 10-13

Yürüten : : İl İdare Kurulu, İlçe İdare Kurulu11- Aynı İlçe İçindeki Beldeler Veya Köyler Arasındaki Sınır İhtilafları Hakkında Esbabı Mucibeli Karar Vermek.

Hukuki Dayanak : 1580 S Belediye Kanunu_M 6/2

Yürüten : : İlçe İd.Kurulu12- Aynı İlçe İçindeki Belediyeler Veya Köyler Arasındaki Sınır İhtilafları Hakkında İlçe İdare Kurulunca Verilen Esbabı Mucibeli Kararı Tetkik Ve aynen Veya Tadilen Tasdik Etmek.

Hukuki Dayanak : 1580 Sy. Belediye Kanunu_M 6/2

Yürüten : : İl İdare KuruluŞablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

İlçe İdare Kurulu Görev Alanını İlgilendiren KanunlarEdit

Yönetmelikler Edit

TÜZÜKLER Edit


NIZAMNAMELER Edit


YÖNERGELER Edit


IDARI YARGI KARARLARI Edit


YARGI KARARLARI Edit

Yargıtay Genel Kurulu Kararları


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.