FANDOM


 

Milli Eğitim Müdürlüğü Görev Yetki Sorumlulukları Edit

Amaç Edit

Milli Eğitim Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin teşkilat ve görevlerini belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin teşkilat ve görevleri ile personelin görev,yetki ve sorumluluklarına ait esas ve usulleri kapsar.

Teşkilat Edit

Her ilde Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ilçe hariç her ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bulunur.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda merkez ilçe Milli Eğitim hizmetlerini de yürütür.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Görevleri Edit

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevleriEdit

1-Kanun, Tüzük, Yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak,

2-Bulunduğu görev alanındaki milli eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek,

3-Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak, 4-Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını sağlamak, 5-Müdürlüğün bünyesinde gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak, 6-Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,

7-Okul kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamak.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.