FANDOM


İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM REHBERi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
2015


T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI …………… Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü


DENETİM RAPORU YILI  : SAYI :


DENETİM YERİ İLİ  : İLÇESİ  :


DENETLEYEN

................................... ................................... İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜDENETLENEN ................................... ................................... İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜDENETİM TARİHİ DENETİME BAŞLAMA TARİHİ  : DENETİMİ BİTİRME TARİHİ : ÖNCEKİ DENETİM TARİHİ :Mühür ve İmzaAÇIKLAMA


   İlçe Nüfus Müdürlüğü Denetim Raporları ile Cevabi Raporların düzenlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

1-Denetimin eğitici ve yol gösterici olmasına özen gösterilir.

2-Önceki Denetim Raporunda eleştirilen ve önerilen hususların yerine getirilip, getirilmediği konusuna yer verilir.

3-Denetimin daha etkili ve verimli olması amacıyla “Denetim Listeleri Kılavuzu”nda yer alan listeler kullanılır.

4-Denetim Rehberi ile Denetim Raporunun madde numaralarının aynı olması sağlanır.

5-Denetim Rehberinde yer alan ve denetim sırasında değerlendirmeye alınmayan maddeler için “denetime dahil edilmemiştir” açıklaması yazılır.

6-Denetim Rehberinde yer almayan, gelişen ve değişen koşullara uygun olarak denetlenmesi gereken hususlar ilgili bölümün son maddesinden sonra yeni bir numara verilmek suretiyle yazılır.

7-Cevabi Raporda, raporun ait olduğu ilçe adı belirtilir.

8-Cevabi Raporlar düzenlenirken; verilen cevapların Denetim Raporundaki konu başlıkları ve maddeler ile aynı olmasına dikkat edilir.

9-Tenkit ve tavsiye içeren maddelerde yer alan konularla ilgili yapılan/ yapılacak işlem ve işlemler için tarih ile sayı belirtilerek ayrıntılı açıklama yazılır.

  (Tenkit edildiği halde; “cevabı gerektirmez” şeklinde açıklama yapılmaz.)

10-İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Cevabi Raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yaparak Denetim Raporu ile karşılaştırır. Tenkit edilen ve önerilen hususlara ilişkin cevapların doğruluğu ile eksikliklerini kontrol eder. Raporların tamamlanmasını sağladıktan sonra imzalı ve mühürlü olarak elektronik ortamda ve kağıt ortamında Bakanlığa gönderir.

   Bu Denetim Rehberi 20/01/2015 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. 
01. BAŞLANGIÇ

01.01-İlçe nüfus müdürlüğünün denetlenen iş ve işlemlerinde tespit edilen eleştiri veya öneriyi gerektiren hususlar aşağıdaki maddelerde belirtilecektir.

02. ÖNCEKİ DENETİM VE SONUCU

02.01-İlçe nüfus müdürlüğünün bir önceki denetiminin kimin tarafından yapıldığı belirtilerek bu denetime ait denetim raporunun tarih ve sayısı yazılacaktır.

02.02-a)Denetim defterinin bulunup bulunmadığı,

     b)Denetim raporları ile ilgili yazıların, özel bir dosyada saklanıp saklanmadığı, 
     c)Önceki denetimde tenkit ve tavsiye edilen hususların yerine getirilip getirilmediği, denetim raporlarına cevap verilip verilmediği,  
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.10/1, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 30/12/1988 Tarih ve 7003 Sayılı Genelgesi).

03. YERLEŞİM DURUMU

03.01-a)İlçe nüfus müdürlüğünün hizmet sunduğu yerleşim yerinin; hükümet konağı içinde veya kirada olup olmadığı,

     b)Yerleşim yerinin hizmet gereklerine ve Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminin alt yapısına uygun olup olmadığı, düzen ve temizliğine yeterince önem verilip verilmediği, 
     c)Yeterli hacim ve nitelikte bir yerin arşiv olarak hazırlanıp hazırlanmadığı,
     d)Yerleşim yeri hükümet konağı dışında ise; her türlü koruma önleminin alınıp alınmadığı,     
     (Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Md.16,17,18).

04. HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

04.01-Sunulan hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet mercilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı hizmet standartları tablosunun oluşturularak vatandaşların kolayca görebileceği panolara asılarak duyurulup duyurulmadığı,

    (Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Md.6).

05. PERSONEL DURUMU VE İŞLERİ

05.01-Personel ve kadro mevcudunun yeterli olup olmadığı,

05.02-a)Her memur için ayrı özlük dosyası tutulup tutulmadığı,

     b)Özlük işlemlerinin yapılıp yapılmadığı,  
     c)Dosyanın sağlık, izin, atama, terfi ve kademe ilerlemesi, tahsil, seminer, takdir ve taltif olarak bölümlere ayrılıp ayrılmadığı, 
    d)Hastalık raporu sürelerinin dikkate alınıp alınmadığı,                             
    (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Md.109, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Md.3,4,7).

05.03-a)Disiplin ve mevzuata aykırı davranışta bulunan personel hakkında yasal işlem yapılıp yapılmadığı,

     b)Görevinde başarı gösteren personelin değerlendirilip değerlendirilmediği, 
     [(657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Md.122, (Değişik: 13/2/2011-6111/110 Md.), 125 (Değişik: 12/5/1982 - 2670/31 Md.)].  
                                    

05.04-Personelin kılık ve kıyafetinin “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olup olmadığı,

     (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik).

05.05-a)Personelin süresi içinde mal bildiriminde bulunup bulunmadığı,

     b)Mal bildirimlerinin yenilenip yenilenmediği ve daha önceki mal bildirimleriyle karşılaştırılıp karşılaştırılmadığı,
     c)Personel tarafından verilen mal bildirimlerinin gizliliğe uygun olarak muhafaza edilip edilmediği,
     (3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik).

06. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

06.01-İlçe nüfus müdürlüğünde görevli müdür, şef ve diğer personel tarafından görev ve yetkilerin mevzuatta belirtilen esaslara göre yapılıp yapılmadığı,

     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.4, Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Md.14).

07. İŞ BÖLÜMÜ

07.01-a)İlçe nüfus müdürü tarafından personel arasında iş bölümü yapılıp yapılmadığı,

     b)İş bölümünün ilgililere tebliğ edilip edilmediği, 
     c)Memurun izinli veya raporlu olması halinde, yerine kimin bakacağının iş bölümünde belirtilip belirtilmediği, 
     [657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Değişik: 12/05/1982 - 2670/3) Md.10, (Değişik: 12/05/1982 - 2670/4) Md.11].  

08. HİZMET İÇİ EĞİTİM

08.01-a)İlçe nüfus müdürü tarafından personelin yılda 6 aylık iki dönem halinde hizmet içi eğitime tabi tutulmasıyla ilgili yıllık eğitim programı hazırlanarak uygulanıp uygulanmadığı,

     b)Eğitim sonuç raporu ile personel değerlendirme formunun düzenlenip düzenlenmediği,
     c)Evlendirme memurlarının ihtiyaca göre yapılan programa uygun eğitime tabi tutulup tutulmadığı, 
    d)Kurumlar, nüfus müdürlüğü, il özel idaresi ve belediye personeli ile muhtarlara belli bir program dahilinde Adres Kayıt Sistemi ile ilgili uygulamalar hakkında eğitim verilip verilmediği,    
     (Evlendirme Yönetmeliği Md.44, Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Md.55, İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Planı Md.8). 
   

09. DEVİR VE TESLİM

09.01-a)Başka bir yere atanma veya devlet memurluğundan çekilme, emeklilik nedeniyle kesin olarak memuriyet görevinden ayrılmasını gerektiren hallerde; ilçe nüfus müdürü ve memurlar tarafından devir ve teslim işlemlerinin yapılıp yapılmadığı,

     b)Memurlar arasında yapılan devir ve teslim tutanaklarının ilçe nüfus müdürü, ilçe nüfus müdürleri arasında yapılan devir ve teslim tutanaklarının kaymakam tarafından onaylanıp onaylanmadığı, 
    c)Memurun devir ve teslim yapmasına imkan vermeyecek durumda işten ayrılması halinde, devir ve teslimin mülkî idare amiri tarafından tayin edilen bir kurulca yapılıp yapılmadığı, 
    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.5,6,7,8,9).

10. DENETİM

10.01-a)İlçe nüfus müdürü tarafından personelin denetlenip denetlenmediği,

     b)Denetim sonucunda rapor düzenlenerek bir örneğinin il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği, 
     c)Denetim sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği, takibinin yapılıp yapılmadığı,
    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.10).

10.02-a)Belediye ve köy evlendirme memurluklarının en az üç yılda bir evlendirme işlemlerinin eksiksiz ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi hususunda denetlenip denetlenmediği,

     b)Denetim sonucunda denetim raporu düzenlenerek, bir örneğinin il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği,  
     (Evlendirme Yönetmeliği Md.5,53). 

11. EVRAK KAYIT DOSYALAMA VE SEVK İŞLEMLERİ

11.01-Nüfus müdürlüğüne gelen ve giden her evrakın ve nüfus müdürlüğünde düzenlenen form ve tutanakların elektronik ortamda kaydedilip kaydedilmediği,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.169, Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Md.5,40, Evrak Kayıt Dosyalama ve Sevk İşlemlerine Ait Yönerge Md.6,10,13,17,19,20). 

11.02-a)Dosyalama işlemlerinin standart dosya planına uygun olarak yapılıp yapılmadığı,

     b)Dosya anahtarının dosya dolabının iç kısmına asılıp asılmadığı,  

(Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Md.5,41, Evrak Kayıt Dosyalama ve Sevk İşlemlerine Ait Yönerge Md.40,41, Başbakanlığın 2005/7 Sayılı Genelgesi, İçişleri Bakanlığının 22/11/2006 tarih ve 601 sayılı, 19/03/2007 tarih ve 234 Sayılı Genelgeleri).

11.03-a)Evrak tesliminde zimmet defterinin kullanılıp kullanılmadığı,

     b)Evrak teslim almaya yetkili memurların adı, soyadı, görevi ve imza örneklerinin zimmet defterinin ilk sayfasına raptedilip edilmediği,  
     (Evrak Kayıt Dosyalama ve Sevk İşlemlerine Ait Yönerge Md.42).

12. BAŞVURULARIN CEVAPLANDIRILMASI

12.01-a)Dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde cevap verilip verilmediği,

  b)Bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevapların yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilip bildirilmediği, başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yollarının belirtilip belirtilmediği,
     (3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Md.7, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Md.12, Evrak Kayıt Dosyalama ve Sevk İşlemlerine Ait Yönerge Md.34,35).

13. TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ

13.01-a)Harcama yetkilisi tarafından taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevlendirilip görevlendirilmediği,

     b)Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutularak bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenip düzenlenmediği,
    c)Ambar sayımının ve stok kontrolünün yapılıp yapılmadığı,
    d)Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların bulundukları yerde kontrol edilerek sayımlarının yapılıp yapılmadığı, 
     (Taşınır Mal Yönetmeliği Md.6,12,32).

13.02-a)Tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için tüketim malzemeleri defteri kullanılıp kullanılmadığı,

     b)Dayanıklı taşınırların kayıtları için dayanıklı taşınırlar defteri kullanılıp kullanılmadığı, 
     c)Her bir dayanıklı taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtlarının ayrı yapılıp yapılmadığı,
     (Taşınır Mal Yönetmeliği Md.9).

13.03-a)Dayanıklı taşınırlar listesinin iki nüsha olarak düzenlenip düzenlenmediği,

     b)Dayanıklı taşınırlar listesinin bir nüshasının taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulup bulundurulmadığı, diğer nüshasının ise dosyasında saklanıp saklanmadığı, 
     (Taşınır Mal Yönetmeliği Md.10).

13.04.Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulup tutulmadığı,

     (Taşınır Mal Yönetmeliği Md.11).

13.05-a)Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gereken taşınırların, oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilip değerlendirilmediği,

     b)Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar için kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı düzenlenip düzenlenmediği,
     c)Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırların kayıtlı değeri için Bakanlıkça belirlenen limitler doğrultusunda işlem yapılıp yapılmadığı,
     (Taşınır Mal Yönetmeliği Md.27,28).

13.06-a)Yılsonu işlemlerinde taşınır yönetim hesabı cetvellerinin düzenlenip düzenlenmediği,

     (Taşınır Mal Yönetmeliği Md.34).

13.07-Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilerek numaraların yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olarak belirtilip belirtilmediği,

    (Taşınır Mal Yönetmeliği Md.36).

14. ARŞİV İŞLEMLERİ

14.01-Kaymakamın onayı ile nüfus personelinden birine arşiv sorumluluğu görevi verilip verilmediği, arşiv faaliyetlerinin denetime hazır halde bulundurulup bulundurulmadığı,

     (İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Md.6,9, Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Md.70, İçişleri Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönerge Md.3,5).

14.02-Arşivin özelliği, yeri ve donatım biçimi dikkate alınıp özel bir koruma talimatı hazırlanarak kaymakamın onayı ile yürürlüğe konulup konulmadığı,

     (Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği, Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Md.15, İçişleri Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönerge Md.13).

14.03-Arşiv malzemelerinin her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korunmasına karşı gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı,

     (İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Md.16, İçişleri Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönerge Md.14).

14.04-Arşiv malzemesinin sayımı, dökümü, tespiti ve imha çalışmalarını yapmak üzere her yıl kaymakamın onayı ile komisyon oluşturulup oluşturulmadığı,

     (İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Md.8, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönerge Md.5).

14.05-a)Arşiv malzemesinin ve arşivlik malzemenin tespiti ve değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığı,

     b)İşlemler tamamlandığında, durumun bir tutanakla tespit edilerek arşiv malzemelerinin, bu tutanağa ekli “Malzeme Tespit, Değerlendirme ve Saklama Formu”na yazılıp yazılmadığı,
     (İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Md.13, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönerge Md.7).

14.06-a)Evrakların standart dosya planı esaslarına göre dosyalara ve klasörlere yerleştirilip yerleştirilmediği,

	 b)Dosya gömleklerinin üzerine aidiyeti, konu kodu, konusu, dosyasının numarası gibi bilgilerin işlenip işlenmediği, 
     c)Klasörlerin sırt etiketlerinde sırasıyla; birim kodu, standart dosya planına göre verilen konu kodu, konu kodunu tamamlayıcı isim veya ifade, sicil dosyalarında sicil ve emekli sicil numarası, klasör içindeki evrakın işlem yılı veya yıl grupları, klasör sıra numarası, dosya sıra numarası bilgilerinin yer alıp almadığı, 
     d)Sicil dosyalarının, sicil numarası veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanarak arşivde buna göre bir yerleştirme yapılıp yapılmadığı,
     (İçişleri Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Md.21, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönerge Md.9, Evrak Kayıt-Dosyalama Ve Sevk İşlemlerine Ait Yönerge Md.25).

14.07-Her yıl Aralık ayının son haftası içinde saklama süresini dolduran malzemenin; kurum arşivine devredilecekler, imha edilecekler, saklama süresini doldurmasına rağmen birim arşivinde bir müddet veya süresiz saklanması uygun görülenler, şeklinde ayrıma tabi tutulup tutulmadığı,

     (İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Md.27)

14.08-a)İmha edilmek üzere ayrılan malzeme için, imha komisyonu kurulup kurulmadığı,

     b)Komisyonca alınan kararlar doğrultusunda birim arşiv görevlilerince bir “İmha Listesi” hazırlanarak listenin her sayfasının komisyon üyelerince imzalanıp imzalanmadığı,

c)İmha listelerinin kaymakamın onayı ile kesinlik kazanıp kazanmadığı, d)İmha listesi ve imha tutanağının ilgili birim arşivinde 10 yıl süreyle saklanıp saklanmadığı,

    (İçişleri Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği Md.30, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönerge Md.6).

15. ÖZEL KÜTÜKLER

15.01-Aile kütüklerine işlenen kayıtların hukuki dayanağını teşkil eden form, tutanak ve resmi belgelerin, olayın türüne göre her takvim yılı sonunda gün ve sayı sırasına göre bir araya getirilerek dosyalanıp dosyalanmadığı ve bir örneğinin Genel Müdürlüğe gönderilip gönderilmediği,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.16,170).

16. AİLE KÜTÜKLERİ

   ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Yapılan Tescil Sayısı
         		

Doğum  : Evlenme  : Boşanma  :

Kayıt Düzeltme  : Ölüm  : Gaiplik  :

Soybağı  : Evlat Edinme  : Tanıma  :

Vatandaşlık  : Vasiyetname  :

../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Yapılan İşlem Sayısı

Nüfus Cüzdanı  : Uluslararası Aile Cüzdanı: Mavi Kart  :

Nüfus Kayıt Örneği  : Adres Beyanı  : Yerleşim Yeri Belgesi  :

16.01-a)Kağıt ortamındaki aile kütüklerinin her sayfasına cilt ve sayfa sıra numaralarının konularak, sonuna kaç sayfadan ibaret olduğunun yazılıp yazılmadığı, sayfa birleşim yerlerinin asliye hukuk mahkemesince mühürlenerek son sayfasının onaylanıp onaylanmadığı,

    b) Kütüklerin yenilenmesinde ilk olarak bir numaralı kütükten başlanıp başlanmadığı, 
    c) Her mahalle veya köye ait defterlerin de kendi içlerinde sıralanarak yenilemede bu sıraların izlenip izlenmediği.
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.6, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.9,11, Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik Md.12). 

16.02-Her mahalle veya köy için ayrı aile kütüğü tutulup tutulmadığı,

    (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.7, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.14, Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik Md.5).

16.03-Yeni kurulan her köy veya mahalle için aile kütüğü açılıp açılmadığı,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.15, Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik Md.7). 

16.04-İdari birimin veya bağlı olduğu ilçenin adı değiştiğinde aile kütükleri üzerinde resen düzeltme yapılıp yapılmadığı,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.89). 

16.05-Aile kütüklerine tescil edilen dayanak belgelerinde imza ve mühür eksikliğinin bulunup bulunmadığı,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.18,162).
   

16.06-a)Nüfus olaylarına ilişkin form ve tutanaklarda yer alan bilgilerin eksiksiz olarak aile kütüklerine tescil edilip edilmediği,

     b)Dayanak belgelerinin aile kütüklerine işlendikten sonra imzalanıp onaylanarak bir örneğinin arşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilecek olan ilgili özel kütüğe konulup konulmadığı,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.12, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.18,155).

16.07-a)Nüfus yazımında kayıt dışı kalan kişinin müracaatı halinde; kayıt dışı kalmış olanların aile kütüklerine geçirilmesine ilişkin bildirimin doldurulup doldurulmadığı,

     b)Eklenen belgelerin ve ilgilinin durumunun incelenerek, varsa eski kütüklerden kaydının çıkartılarak bildirimdeki yanlışlıkların düzeltilmesinden sonra tesciline engel bir durum yoksa mülki idare amirinin onayı ile ailesinin kaydı varsa aynı aile sıra numarası altında ailesinin yanına, ailesinin kaydı yoksa, yeni bir aile sıra numarası altında ilgili veri giriş formu düzenlemek suretiyle aile kütüğüne tescil edilip edilmediği, 
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.43,44,45,162).

17. YABANCILAR KÜTÜĞÜ

17.01-a)Türkiye’de en az altı ay süreli ikamet eden yabancıların kayıtlarının tutulmasına ilişkin yabancılar kütüğünün tutulup tutulmadığı,

     b)Yabancılar kütüğüne yazılan bilgilere dayanak olan belgelerden meydana gelen özel kütüklerin oluşturulup oluşturulmadığı, 
     (Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik).

17.02-a)Yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişinin doğum bildiriminde bulunması halinde, çocuğunun kaydının yabancılar veri giriş formu ile kütüğe işlenip işlenmediği, çocuk ile doğum bildiriminde bulunan ana veya baba arasında yabancılar kimlik numarası vasıtası ile bağ kurulup kurulmadığı,

     b)Yabancılar veri giriş formunun, düzenleyen memur tarafından imzalanıp, nüfus müdürünce onaylandıktan sonra özel kütüğe takılıp takılmadığı, 
     (Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Md.14). 

17.03-a)Evlenen her iki kişi de yabancılar kütüğünde kayıtlı ise evlenmenin yabancılar veri giriş formu ile kayıtlarına işlenerek, yabancılar kimlik numaraları ile kayıtlar arasında eş bağı kurulup kurulmadığı,

     b)Eşlerden biri Türk aile kütüklerinde kayıtlı ise evlenmenin, Türk olan kişinin kaydına nüfus mevzuatına göre işlenerek, yabancılar kütüğünde kaydı tutulan diğer kişinin evlenmesinin yabancılar veri giriş formu ile işlenip işlenmediği, evlenmiş olduğu Türk vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası belirtilmek suretiyle eş bağı kurulup kurulmadığı,
     c)Eşlerden biri yabancılar kütüğünde kayıtlı değil ise; evlenmenin yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişinin kaydına yabancılar veri giriş formu ile işlenerek, evlendiği kişinin uyruk ve kimlik bilgilerinin açıklama alanına yazılıp yazılmadığı,
     (Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Md.15).

17.04-a)Yabancıya ait ölüme ilişkin belgenin nüfus müdürlüğüne intikal etmesi halinde; yabancılar veri giriş formu ile ölüm olayının kişinin kaydına işlenip işlenmediği,

     b)Ölen kişi evli ve eşi de yabancılar kütüğünde kayıtlı ise; sağ olan eşin medeni halinin, yabancılar veri giriş formu ile düzeltilip düzetilmediği,
     c)Ölen kişinin eşi Türk vatandaşı ise; sağ olan eşinin medeni halinin düzeltilip düzeltilmediği, 
     (Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Md.19).

18. SOYBAĞI İŞLEMLERİ


   ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Yapılan Soybağı İşlem Sayısı: 


18.01-Çocuğun, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğmuş olmasına dikkat edilerek evlilik içinde doğan çocuğun babasının nüfusa kayıtlı olduğu haneye baba soyadıyla tescil edilip edilmediği,

    (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.132,290, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.22).

18.02-Evlilik dışında veya evliliğin sona ermesinden itibaren 300 günden sonra doğan veya mahkeme kararı ile soybağı reddedilen çocuğun;

     a)Evlilik dışında Türk babadan ve yabancı anadan doğan çocuğun ana ve babanın evlenmesi durumunda, kendiliğinden Türk vatandaşı olduğu gözönüne alınarak baba hanesine tescil edilip edilmediği,

b)Evlilik dışında Türk babadan ve yabancı anadan doğan çocuğun veya ananın istemesi üzerine, mahkemece baba ile arasında soybağının belirlenmesi ya da tanınması halinde, babasına bağlı olarak doğumundan itibaren Türk vatandaşı olduğu gözönüne alınarak doğum tutanağı düzenlenip babasının hanesine, baba soyadıyla tescil edilip edilmediği,

      (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.321, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.23).

18.03-Ana ve babanın birbirleriyle evlenmeleri ile soybağı düzelen çocuklar daha önce aile kütüklerine geçirilmiş iseler, ana ve baba tarafından evlenme ile soybağının kurulmasına ilişkin bildirim formu üzerine çocukların babaları hanesine, diğer kişisel durum değişikliği özel kütüğünden olay sıra numarası verilmek suretiyle öz baba adı ile nakledilip nakledilmediği, analarının bekarlık hanesindeki kayıtlarına gerekli açıklama yapılarak, diğer kişisel durum değişikliği özel kütüğünden olay sıra numarası verilerek kayıtlarının kapatılıp kapatılmadığı,

      (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.293, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.24).

18.04-Mahkeme kararı ile soybağı reddedilen çocuğun baba hanesindeki kaydına açıklama yapılarak nüfus kaydı kapatılıp anasının bekarlık hanesine anasının bekarlık soyadı ile taşınıp taşınmadığı,

    (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.286, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.104).

19. EVLAT EDİNME VE EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI


../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Evlat Edinme Sayısı:
../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Evlat Edinenler (Anne-Baba) İçin Yapılan Kişi Bilgileri Güncelleme Sayısı:
../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Evlat Edinilenler (Çocuk) İçin Yapılan Kişi Bilgileri Güncelleme Sayısı:


../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Evlat Edinenler (Anne-Baba) İçin Yapılan İdarece Kayıt Düzeltme Sayısı:

../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Evlat Edinilenler (Çocuk) İçin Yapılan İdarece Kayıt Düzeltme Sayısı:

19.01-a) Evlat edinme işleminin kesinleşmiş mahkeme kararına dayanılarak tescil edilip edilmediği,

     b)Evlat edinme olayının aile kütüklerine tescil edilerek evlat edinilenin kaydının evlat edinenin aile kütüğüne taşınıp taşınmadığı,
     c)Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kayıtlarına ana, baba adı olarak evlat edinen eşlerin adının yazılıp yazılmadığı,     	

(4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.314,315, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.29, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.105).

19.02-Evlat edinen ile evlat edinilen arasında evlat edinme nedeniyle kurulan soybağı ilişkisinin mahkemece sona erdirilmesi üzerine olayın aile kütüğüne işlenip işlenmediği,

    (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.317,318, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.106).

20. TANIMA İŞLEMLERİ


   ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Yapılan Tanıma Sayısı: 


20.01-a)Tanıma işleminin; babanın başvurusu üzerine mahkeme, noter, nüfus müdürlüğü veya konsolosluk tarafından yapılıp yapılmadığı,

     b)Tanımaya ilişkin resmi senet veya vasiyetnamenin nüfus müdürlüğüne intikalinden itibaren yedi gün içinde aile kütüklerine işlenip işlenmediği,
     c)Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuğun tanınması halinde, tanımanın aile kütüklerine tescil edilmeyerek durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilip bildirilmediği,          
     (Türk Medeni Kanunu Md.282, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.28, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.107,154). 

20.02-Tanımanın; çocuğa, anasına, çocuk vesayet altında ise vesayet makamına bildirilip bildirilmediği,

     (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.296, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.108, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.2/1). 

20.03-a)Tanınan çocuk henüz aile kütüklerinde kayıtlı değilse; doğum formu düzenlenmek suretiyle çocuğun, babasının soyadı ile baba hanesine tescil edilerek, ana ve çocuk arasında bağ kurulup kurulmadığı,

     b)Tanınan çocuk henüz aile kütüklerinde kayıtlı değilse ve baba yabancı uyruklu ise çocuğun; anasının kayıtlı bulunduğu idari birimin sonuna baba soyadı ile tescil edilerek, ana ve çocuk arasında bağ kurulup kurulmadığı, 
     c)Tanınan çocuk anasının bekarlık hanesinde kayıtlı ise; bu hanedeki kaydı kapatılarak, baba soyadı ile babasının hanesine tescil edilip edilmediği, 
     d)Anasının bekarlık hanesinde kayıtlı çocuğun babası yabancı uyruklu ise tanıma sonucunda çocuğun kaydının anasının kayıtlı bulunduğu idari birimin sonuna baba soyadı ile taşınarak ana ve çocuk arasında bağ kurulup kurulmadığı, 
     e)Tanınan evli kadın ise, koca hanesindeki kaydına tanıma olayı işlenerek babasıyla arasında bağ kurulup kurulmadığı,
     f)Tanınan evli erkek ise, kendisi ile eşi ve varsa ergin olmayan çocuklarının kaydının tanıyan babasının hanesine baba soyadı ile; tanıyan baba yabancı uyruklu ise anasının kayıtlı bulunduğu idari birimin sonuna baba soyadı ile kayıtlarının taşınarak anası ile arasında bağ kurulup kurulmadığı,
     g)Yabancı kadından evlilik dışında doğan ve Türk vatandaşı erkek tarafından tanınan 18 


yaşından büyüklerin tescilinin Bakanlıkça verilen talimata göre gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,

     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.28 Geçici Md.5, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.109, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.2/1). 

21. DOĞUM İŞLEMLERİ

21.01-a)Doğum bildiriminin beyana yetkili kişiler tarafından yapılıp yapılmadığı,

     b)Resmi vekilin bildirimde bulunması halinde, özel vekillik belgesinde çocuğun adının belirtilip belirtilmediği,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.15,18,19, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.26,32).

21.02-a)Doğum tutanağının bildirimde bulunan ve tutanağı düzenleyen memur ile onaylayan nüfus şefi veya nüfus müdürü tarafından imzalanıp imzalanmadığı,

     b)Doğum olayının bildirimine esas olan resmi rapor veya yazı ile ilgili olarak tutanağa açıklama yazılıp yazılmadığı,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.12,59, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.28,162,163).
    ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında 6 Yaşından Büyük (72 Ay+1 Gün) ve 15 Yaşından
   Küçük Doğumdan Tescil Edilenlerin Sayısı: 
           
     

21.03- a)Altı yaşından büyük (72 ay+1 gün) ve onsekiz yaşından küçük (216 ay) çocuklar için yaş tespit formu düzenlenmesi suretiyle sağlık kuruluşunca yaş tespiti yapılmasının sağlanıp sağlanmadığı,

    ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında 15 Yaş Ve Üzeri (18 Yaşından Küçük) Doğumdan
   Tescil Edilenlerin Sayısı: 


b)Yaş tespit formunda belirlenen yaşın 15 ve üzeri olması halinde, doğum tutanağının sağ üst köşesine çocuğun en son halini gösterir fotoğrafının yapıştırılarak onaylanıp onaylanmadığı,

     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.16, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.31).

21.04-a)Bulunmuş çocuklar için düzenlenen doğum tutanağının bildirimi yapan alanına “kolluk makamlarınca verilen tutanağın tarih ve sayısı” yazılarak ilgili memur tarafından imzalanıp imzalanmadığı,

     b)Bulunmuş çocukların bulundukları yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında aile kütüğüne yazılarak doğum düşünceler alanına bulunmuş çocuk olarak tescil edildiği açıklamasının yapılıp yapılmadığı,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.19, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.32).

21.05-a)Doğum bildiriminde çocuğun doğum tarihi ile daha önce kütüğe geçirilmiş ana baba bir kardeşlerinden birinin doğum tarihi arasında 180 günden az bir süre olması halinde, durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilip bildirilmediği,

     b)Babanın ölüm tarihi üzerinden 300 günden fazla bir zaman geçmişse veya ananın ölüm tarihi üzerinden bir gün dahi geçmişse tescil işlemi yapılmaksızın bildirimin doğruluğunun araştırılıp, doğru olmadığının anlaşılması halinde, ilgililer hakkında cezai kovuşturma yapılmak üzere durumun Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilip ettirilmediği, 
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.33). 

21.06- Sağ olarak doğmuş, ancak nüfus kütüğüne tescil edilmeden ölen çocuklara ait ölüm tutanaklarının kabul edilerek, ölüm tutanağındaki bilgilere dayanılarak doğum tutanağı tutulup her iki tutanağın sırası ile aile kütüğüne geçirilip geçirilmediği,

     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.34).

21.07. 15 yaşını bitirmiş ayırt etme gücüne sahip küçüklerin doğum bildiriminde bulunması halinde, aile kütüğüne tescilinden sonra çocuğa vasi atanması için durumun vesayet makamına bildirilip bildirilmediği,

     (Türk Medeni Kanunu Md.404, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.152, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.1/3). 

22. SAKLI NÜFUS İŞLEMLERİ


   ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Saklı Nüfus Olarak Kayıt Edilenlerin Sayısı: 


22.01-a)“Saklı Nüfus İlmühaberi-Dilekçe-Beyan Formu”nun ilmühaber bölümünün saklı nüfusun ikamet ettiği köy veya mahalle muhtarlığınca doldurulup ilgilinin son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafı yapıştırıldıktan sonra muhtar ve üyeler tarafından imzalanarak onaylanıp onaylanmadığı,

     b)Formun dilekçe bölümünün ilgili tarafından adı, soyadı ve dilekçe tarihi yazılarak imzalanıp imzalanmadığı,
     c)Saklı nüfus adına doğum tutanağı düzenlenerek yaşının tespit edilip edilmediği, 
     d)Doğum tutanağının bildirimi yapan kişi tarafından imzalanıp imzalanmadığı, 
     e)İlgili ve varsa birlikte işlem görenlerin vatandaşlık durumları tespit edilinceye kadar, ilçedeki “vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğüne” kaydedilip kaydedilmediği, 
     f)Kolluk kuvvetlerince; mahallinde ilgilinin “Saklı Nüfus İlmühaberi-Dilekçe Beyan Formu”nun arka yüzünde bulunan açıklanması istenen hususlar bölümünde ileri sürdüğü iddialarının doğru olup olmadığının, o tarihe kadar aile kütüklerine neden kayıt edilmediğinin, nerelerde ikamet ettiğinin, hangi devlet vatandaşı olarak işlem gördüğünün, yabancı devletlerle vatandaşlık yönünden bir ilişkisinin bulunup bulunmadığının, ana ve babasının halen nerede bulunduğunun, yabancı bir ülkede iseler adresleri ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadıklarının tespit edilerek saklı nüfus soruşturma formunun soruşturmayı yapan görevli ile birim amiri tarafından onaylanıp onaylanmadığı,
    g)Dosyada bulunan mevcut bilgi ve belgelerin ilgilinin vatandaşlık durumunun tayinine esas olacak şekilde eksiksiz olarak düzenlenip düzenlenmediği,
    h)Saklı nüfus dosyasının incelenerek; kanun yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahip olmadıkları halde kendilerini aile kütüğüne kaydettirmek veya kimlik değiştirmek isteyen kişilerin olabileceğinin göz önüne alınarak inceleme yapılıp yapılmadığı, gerekli durumlarda dosyanın İçişleri Bakanlığına gönderilerek vatandaşlık durumunun tespit edilip edilmediği,
    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.35,162).

22.02-Saklı nüfus olduğu iddiası ile müracaat eden kişinin;

     a)Anne ve babasının evli olmamaları veya nüfusta kayıtlarının bulunmaması,
     b)Gösterilen ana ve babanın çocuğu olduğunu ispata yarayacak yeterli bilgi ve belgenin bulunmaması veya bu ailenin mensubu olduğu konusunda tereddüde düşülmesi,
     c)Anne ve baba arasında evlilik olmasına rağmen kayıtlı oldukları hanenin uzun süreden beri işlem görmemiş olması,
     d)Kendisinden önce doğup ölen kardeşinin kimliğini kullandığının iddia edilmesi,
     e)Kendisinin ya da anne veya babasının yabancı bir devlet vatandaşı olduğunun tespit edilmesi,
     f)Yurt dışında bulunduğunun veya yakın zamanda ülkemize geldiğinin tespit edilmesi, hallerinden birinin varlığında, valilik görüşü de eklenmek suretiyle dosyanın Bakanlığa gönderilerek vatandaşlık durumunun tespitinin istenip istenmediği, Bakanlık görüşüne göre işlem yapılıp yapılmadığı,
    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.35).

22.03-a)Vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğü açılarak kütüğe ilçe kod numarası verilip verilmediği,

     b)Defterin sayfa aralarının valilik veya kaymakamlık mührü ile mühürlenip sonuna kaç sayfadan ibaret olduğunun yazılarak onaylanıp onaylanmadığı,
     c)Bir köyden olanların kayıtlarının, o köy için birden başlayan ve zincirleme devam eden bir sıra numarası altında yapılıp yapılmadığı, 
     d)Vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğünün aile kütükleri prensiplerine göre tutulup tutulmadığı, 
    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.36).

22.04-Zihinsel özürlü olup da bulunmuş on sekiz yaşından büyük kişilerin bildirimlerinin mahkemece tayin edilen kayyım tarafından tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yapılıp yapılmadığı,

    (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.19, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.37).

23. BİLDİRİLEN ÇOCUKLARIN VATANDAŞLIĞININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

23.01-a)İradesi dışında yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan ve kazanma tarihinde ergin olmayan kişilerin nüfus kayıtlarına açıklama yapılmak üzere başvurması halinde, nüfus kayıtlarında yer alan kimlik bilgilerinin (adı, soyadı, ana adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti) ile taşıdığı yabancı devlet vatandaşlığını gösteren belgede yer alan kimlik bilgilerinin karşılaştırılıp, bilgilerin uyması durumunda, çok vatandaşlığa sahip kişilere ait bildirim formu doldurularak diğer olaylar alanına işlenip işlenmediği, b)İlgilinin yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösterir belgede kimliğine ilişkin bilgilerin eksik olması halinde, ayrıca çocuğa ait doğum belgesi de istenmek suretiyle her iki belge üzerinde kimlik bilgilerinin karşılaştırılarak aynı kişiler olduğunun tespiti halinde, kaydın düşünceler alanına açıklama yapılıp yapılmadığı,

     c)Kimlik bilgilerinin uymaması halinde, taleplerinin reddedilerek müracaat makamına ilgililere duyurulmak üzere bilgi verilip verilmediği,
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.38).

23.02-a)Yabancı devlet vatandaşlarının Türkiye’de doğan çocuklarına ait bildirimlerin kabul edilerek düzenlenen doğum tutanağına bağlı olduğu devleti belirten açıklamanın yapılıp yapılmadığı,

     b)Yabancı devlet vatandaşı olan çocuklara ait tutanakların özel bir dosyada muhafaza edilip edilmediği,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.21, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.40).

24. VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

24.01-a)Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişilerden ergin olanların kendilerinin, ergin olmayanların ise veli ya da vasisinin form dilekçe ile bildirimde bulunup bulunmadığı,

     b)Bildirimde bulunan kişilerin nüfus kayıtlarında yer alan, bilgiler ile sahip oldukları diğer devlet vatandaşlığını gösteren belgelerde yer alan kimlik bilgilerinin karşılaştırılıp karşılaştırılmadığı,  
     c)Veri giriş formu düzenlenerek nüfus kaydına gerekli açıklama yapılıp yapılmadığı, 
     d)Çok vatandaşlığa ait bildirim formuna diğer olaylar kütüğünden numara verilerek dayanak belgeleri ile birlikte muhafaza edilip edilmediği,
     (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Md.44, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.81,83).

24.02-Çok vatandaşlığa sahip olan kişinin vatandaşlık işlemleri için ibraz ettiği yabancı devlet vatandaşlığını gösteren kimlik belgesindeki bilgiler ile aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması durumunda, Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararı ibraz edilmiş ise talebin yeniden değerlendirilip değerlendirilmediği, (Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.85).

25. MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE İŞLEMLERİ

25.01-a)MERNİS veri tabanında kayıtlı doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kayıtlarından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası değiştirilmeksizin Mavi Kartlılar Kütüğü oluşturulup oluşturulmadığı, b)Mavi Kartlılar Kütüğünde aile bireyleri arasında kimlik numarası ile bağ kurulup kurulmadığı, (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.8/A, Mavi Kartlılar Kütüğü Ve Beyan Edilen Nüfus Olaylarının Tutulması Hakkında Yönerge Md. 5).

25.02-a)Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kayıtlarındaki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası değiştirilmeksizin Mavi Kartlılar Kütüğü oluşturularak Aile kütükleri ve Mavi Kartlılar Kütüğündeki kayıtlar arasında bağ kurulup kurulmadığı, b)Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin Türk vatandaşı olmayan üçüncü dereceye kadar altsoylarının, başvurmaları halinde Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilerek bu kişilere yabancılar kimlik numarası verilip verilmediği,

     c)Mavi Kartlılar kütüğünde kayıtlı kişilerin ölüm veya gaiplik hali ya da yeniden Türk vatandaşlığını kazanmaları halinde mavi kartlılar kütüğündeki kayıtlarının kapatılıp kapatılmadığı, 

(5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Md.28, Mavi Kartlılar kütüğü Ve Beyan edilen Nüfus Olaylarının Tutulması Hakkında Yönerge Md. 5,6,8).

25.03-a)İki örnek düzenlenen veri giriş formlarının zincirleme sıra numarası verilmek suretiyle Mavi Kartlılar Özel Kütüğünde muhafaza edilip edilmediği,

     b)Veri giriş formlarının bir örneğinin ve eklerinin Genel Müdürlüğe gönderilip gönderilmediği,

(Mavi Kartlılar Kütüğü ve Beyan Edilen Nüfus Olaylarının Tutulması Hakkında Yönerge Md.12).

25.04- Veri giriş formunun düzenlenmesine esas olan dayanak belgesi ile veri giriş formu arasında farklılık olması halinde, bu farklılığın işlemin dayanağı olan belgeye göre düzeltilip düzeltilmediği, (Mavi Kartlılar Kütüğü ve Beyan Edilen Nüfus Olaylarının Tutulması Hakkında Yönerge Md. 21).

26. EVLENME İŞLEMLERİ

26.01-a)Evlenmenin kanunen yetkili kılınmış memurlarca yapılıp yapılmadığı,

     b)Evlenmenin kanunen yetkili kılınmış memurlarca yapılmadığının anlaşılması, aile kütük kayıtlarına göre karı veya kocadan birinin başkasıyla evli olduğunun tespit edilmesi, eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması ya da evlenmeye engel olacak kadar akıl hastalığı bulunması veya karı koca arasında evlenmeye mani derecede kan ya da kayın hısımlığının bulunması hallerinde evlenmenin aile kütüğüne işlendikten sonra durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilip bildirilmediği,
    (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.129, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.57, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.14/1).


  ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında 300 Günlük Bekleme Süresi Dolmadan Evlenen Kadınların Sayısı: 


26.02-Boşanan kadın için öngörülen 300 günlük bekleme süresine uyulup uyulmadığı uyulmadan yurt içinde evlendirmeyi yapan evlendirme memuru hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı.

    (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.132,134, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Md.257, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.54). 

26.03-Koca soyadı ile birlikte önceki soyadını da taşıma istemi ile yapılan yazılı müracaat üzerine idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle tamamlama işlemi yapılıp yapılmadığı,

     (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.187, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.55, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.3/1).

26.04-Yurt içinde; evlendirme yetkisi ve görevi verilmiş olanlar tarafından evlenme bildiriminin iki örneğinin evlenmenin yapıldığı tarihten başlayarak on gün içinde, dış temsilciliklerce yapılan evlenmelere ilişkin bildirimlerin otuz gün içinde, nüfus müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği,

     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.23,24, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.53, Evlendirme Yönetmeliği Md.32, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.20/1).

27. EVLİLİĞİN FESHİ VEYA İPTAL EDİLMESİ İŞLEMLERİ

27.01-a)Evliliğin feshi veya iptal tarihi olarak mahkeme kararının kesinleştiği tarihin yazılıp yazılmadığı,

     b)Yabancı mahkemelerce verilen evliliğin feshi veya iptali kararlarının Türkiye’de işlem görebilmesine esas olmak üzere Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilmesi halinde, yabancı mahkemenin kesinleşme tarihinin, evliliğin feshi veya iptali tarihi olarak kabul edilip edilmediği,     
     c)Evliliği fesh veya iptal edilen kadının koca hanesindeki kaydının kapatılarak bir önceki soyadı ile bu evlenmeden önce kayıtlı bulunduğu hanedeki nüfus kaydının açılıp açılmadığı,
     d)Kocası ile Türk vatandaşlığına alınan veya Türk vatandaşı ile evlenmesi nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanıp kocasının soyadı ile tescil edilmiş olan, evliliği fesh veya iptal edilen ve evlenmeden önceki soyadı bulunamayan veya tespit edilemeyen kadının başvurusu sağlanamadığı takdirde, mülki idare amirince soyadı verilerek, vatandaşlık durumu incelenmek üzere durumun Bakanlığa intikal ettirilip ettirilmediği,
      (5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Md.50, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.101,157). 

28. BOŞANMA İŞLEMLERİ


../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Tanıma veya Tenfiz Kararı İle Boşananların Sayısı:
             

28.01-a)Boşanma tarihi olarak, boşanma kararının kesinleştiği tarihin yazılıp yazılmadığı,

     b)Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilip, kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın kesinleşme 

tarihinin boşanma tarihi olarak yazılıp yazılmadığı,

     (5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Md.50, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.27, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.58,157). 

28.02-a)Boşanan kadının koca hanesindeki kaydının kapatılıp önceki soyadı verilerek (Hâkim, boşanan kadının kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise taşımasına izin verilen koca soyadı ile) bu evlenmeden önce kayıtlı bulunduğu hanedeki nüfus kaydının açılıp açılmadığı,

     b)Dul olarak evlenen kadının boşanması durumunda, bekarlık soyadını taşımasına mahkemece izin verilmiş ise kadının bekarlık soyadı ile bekârlık hanesindeki nüfus kaydının açılıp açılmadığı, 
     c)Kocası ile birlikte vatandaşlığımıza alınan ya da Türk vatandaşı ile evlenmesi nedeniyle vatandaşlığımızı kazanıp kocasının kütüğüne kocasının soyadı ile tescil edilen kadının boşanması halinde, bulunduğu yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında, boşanma kararında belirtilen soyadıyla, boşanma kararında soyadı belirtilmemiş ya da boşanma kararı yabancı yetkili mahkemelerce verilmiş ve Türkiye’de tanınmış veya tenfiz kararına bağlanmış ise evlenmeden önceki soyadı ile tescil edilip edilmediği,
     (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.173, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.59).

29. KAYIT DÜZELTME İŞLEMLERİ

29.01-Maddi hata dışındaki düzeltmelerin mahkeme kararı ile yapılıp yapılmadığı,

     (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.39, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.35, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.60,79). 

29.02-a)Kişisel durum sicilini düzeltme davalarında nüfus müdürünün veya görevlendirdiği nüfus memurunun nüfus müdürlüğünü temsilen taraf olarak bulunup, bulunmadığı,

     b)Taraf olarak bulunulan her dava için davaya katılan nüfus müdürü veya nüfus memuru tarafından davanın safahatına ilişkin bir dava takip dosyası tutulup tutulmadığı,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.36, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.61,174). 

29.03-Taraf olarak davaya katılan nüfus müdürü veya nüfus memuru tarafından mahkeme kararlarının mevzuata uygun olmaması ya da nüfus temsilcisinin yokluğunda verilmiş olması halinde, her türlü kanun yoluna başvurulup başvurulmadığı,

     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.37, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.62).

29.04-Sehven kesinleşme şerhi verilen kararlara dayanılarak tescil edilen nüfus olaylarının, sonradan kararın kesinleşmediğinin ilgili mahkeme tarafından bildirilmesi halinde, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle ilgili nüfus olayına ilişkin kayıtların eski hale getirilmesinin sağlanıp sağlanmadığı,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.63).


   ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Soyadını Düzelttiren ve Değiştiren Erkeklerin 
   Sayısı: 

29.05-a)Soyadını düzelttiren veya değiştiren erkek ise mahkeme kararında bir açıklama aranmaksızın, kendisi ile birlikte varsa karısının ve karar tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadlarının düzeltilip düzeltilmediği,

     b)Soyadını düzelttiren veya değiştiren kadın ise kendisinin ve karar tarihinde ergin olmayan evlilik dışı doğmuş çocukları varsa onların da soyadlarının düzeltilip düzeltilmediği,
     c)Adını düzelttiren ya da değiştiren kişinin çocukları var ise mahkeme kararında bu işleme ilişkin herhangi bir hüküm aranmaksızın çocukların kaydındaki ana veya baba adlarının da düzeltilip düzeltilmediği,
     d)Baba veya ana adının düzeltilmesinden veya değiştirilmesinden önce yer değiştirme, evlenme, evlat edinme gibi nedenlerle bu haneden gitmiş olan ergin çocukların nüfus kayıtlarında düzeltme işleminin, kararın tescilinden sonra ilgililerin gittikleri yerlerdeki kayıtlarında da yapılıp yapılmadığı,
     e)Doğum tarihini, ad veya soyadını değiştiren kişi askerlik çağında ise yapılan işlemlerin yedi gün içinde askerlik şubesine bildirilip bildirilmediği,
     f)Ay ve günü baki ya da saklı kalması şeklinde veya ay ve günden bahsedilmeden yılın düzeltilmesine karar verilmesi halinde, doğum tutanağının eski ay ve gününün düzeltilmiş yılı ile birlikte tescil edilip edilmediği,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.36, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.64,152).

30. ÖLÜM İŞLEMLERİ

30.01-a)Ölümün, ölüm olayını bildirmekle yükümlü görevliler tarafından süresi içinde bildirilip bildirilmediği,

     b)Kanuni süre geçtikten sonra nüfus müdürlüklerine gelen ölümlere ait tutanakların resmîi sağlık kurumları kayıtlarına veya diğer resmi belgelere dayanılarak düzenlenmiş ise kabul edilip işleme alınıp alınmadığı,   
     c)Ölüm tutanaklarına varsa ölenin nüfus cüzdanının eklenip eklenmediği, nüfus cüzdanı yoksa bu hususun tutanağın ilgili alanında belirtilip belirtilmediği,
    (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.31, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.65).

30.02-Halk sağlığı müdürlüklerince gönderilen ölüm belgelerinde “ÖBS” form numarası verilip verilmediği hususuna dikkat edilip edilmediği,

    (Sağlık Bakanlığının 2012/05 Numaralı Genelgesi).

30.03-Ölüm belgesi görevlilerinin adları, soyadları, unvanları, meslekleri, görev yerleri ve iletişim bilgileri ile herhangi bir sebeple ölüm anında yerleşim yerinde bulunmamaları halinde yerlerine bakmakla kimin görevli olacağının bildirilip bildirilmediği,

    (Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Md.8).      
      

30.04-a)Doğa olayları ve kazalar sonucunda meydana gelen toplu ölümlerde kimlik tespitine göre ölenlerin kimlikleri ve nüfusta kayıtlı oldukları yerin iki örnek halinde, listeye geçirilip, listelerin alt kısmının tutanak şeklinde bağlanarak görevlilerce imzalanıp imzalanmadığı,

     b)Listelere veya ilgili makamlarca verilen belgelere dayanılarak düzenlenen ölüm tutanağının aile kütüğüne tescil edilip edilmediği,
     c)Görevli makamlarca düzenlenen listelerin bir örneği ile ilgili makamlarca verilmiş belge veya yazıların özel bir dosyada ve süresiz olarak muhafaza edilip edilmediği,        
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.12, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.18,66). 

30.05-Kocası ölen kadının bekarlık soyadı ile bekarlık hanesine ancak yazılı talebi halinde ve “nüfus kaydının taşınmasına ilişkin form” kullanılarak döndürülüp kapanmış olan nüfus kaydının açılıp açılmadığı,

     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.23/2, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.67).

30.06-a)Türk vatandaşı ile evli olan yabancının Türkiye’de veya yurt dışında ölümü üzerine, kişinin öldüğünü gösteren resmi belgelerin intikal ettirilmesi halinde, Türk vatandaşının medeni halinin değiştirilip değiştirilmediği,

     b)Türkiye’de ölen yabancının ölümünün üç nüsha düzenlenen ölüm tutanağı ile bildirilmesi durumunda, tutanağın bir örneğinin ilgiliye verilip, diğer örneğinin yabancılar ölüm dosyasına konularak, üçüncü örneğinin il emniyet müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği,
     c)Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonunun 3 no’lu sözleşmesine taraf olan devlet vatandaşlarının ve diğer yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de ölümlerine ilişkin düzenlenmesi ve bildirilmesi zorunlu olan çok dilli ölüm kayıt örneğinin, ilgilinin yetkili makamlarına iletilmek üzere üç nüsha olarak düzenlenip düzenlenmediği,
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.68).


   ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Birden Fazla Ölüm Tarihi Olanların Sayısı:


30.07-a)Ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde, ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanaklarının düzenlenerek işlem yapılıp yapılmadığı,

     b)Ölüm olayını gösterir herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda ölüm beyanının doğruluğunun tahkik ettirildikten sonra düzenlenen ölüm tutanağının, mülki idare amirinin onayı ile işleme konulup konulmadığı, 
    c)Bildirimde belge verilmediği takdirde güvenlik makamlarınca araştırma yaptırılıp yaptırılmadığı,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.33, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Değişik:04/06/2008-2008/13801-BKK) Md.69).

30.08-Yurt dışında Türk vatandaşının ölümü herhangi bir nedenle dış temsilciliğe bildirilemediği takdirde tercüme ve onay işlemi yapıldıktan sonra ölüm tutanağı düzenlenip düzenlenmediği, (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.71,167).

30.09-Ölenin aile kütüklerinde kaydı yok ise; yaptırılan soruşturma sonucunda Türk vatandaşı olmadığı ve ailesinin aile kütüklerine kayıtlı bulunmadığı anlaşıldığı takdirde, ölüm tutanağının vatandaşlık durumu düzgün olmayan kişiler kütüğündeki kaydına işlenerek, tutanağın yabancılar ölüm dosyasında muhafaza edilip edilmediği,

    (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.31, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.72).

30.10-Bir kişinin aile kütüklerine tescil edilmediği ve kendisinden önce doğup ölen kardeşine ait nüfus kaydını kullandığı iddiası ile ilgili bildirimlerde, doğum ve ölüm olaylarının meydana geldiğini gösteren yetkili makamlarca verilmiş resmi bir belgeye dayanılarak işlem yapılıp yapılmadığı,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.73).

30.11-a)Ölüm tutanaklarına dayanılarak düzenlenen ölüm ve mirasçı bildiriminin ilgili vergi dairesine bildirilmesinde ölenin yerleşim yeri adresi esas alınarak ölen kişinin ölüm olayının elektronik ortamdaki kaydına tescil edildikten sonra bu ilçede ikamet etmesi halinde, düzenlenen ölüm ve mirasçı bildiriminin ilgili vergi dairesine bildirilip bildirilmediği,

     b)Ölüm olayı bildirilen kişinin bu ilçede ikamet etmemesi halinde, elektronik ortamdaki kaydında tescil işlemi gerçekleştirilmekle birlikte, düzenlenen ölüm ve mirasçı bildiriminin, ölenin yerleşim yerinin bulunduğu ilgili vergi dairesine gönderilip gönderilmediği,
     c)Son yerleşim yeri adresinin tespit edilememesi nedeniyle ölüm tutanağında adres bilgisinin bulunmaması halinde, bilgi işlem ortamındaki kaydında tescil işlemi gerçekleştirilmekle birlikte, düzenlenen ölüm ve mirasçı bildiriminin, ölenin nüfusa kayıtlı bulunduğu ilin defterdarlığına gönderilip gönderilmediği, 
     (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Md.149,150, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.74,152).

30.12-a)Ölüm kaydının mahkeme kararı ile kaldırılıp kaldırılmadığı,

     b)Ölümü aile kütüğündeki kaydına tescil edilen kişinin sonradan farklı ölüm tarihi ile başka bir makam tarafından tekrar ölümünün bildirilmesi halinde, ikinci ölüm olayının da aile kütüğündeki kaydına işlenerek durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilip bildirilmediği, 
     c)Birden fazla kaydı olan kişinin, ölüm olayından önce başka bir nedenle kapatılması gerektiği halde kapatılmamış olan önceki kaydı ile diğer kaydına ölüm olayının işlendiğinin tespiti halinde; ölüm tarihi farklı ise ölüm tutanaklarının sağlık kurumlarınca ya da köy muhtarı tarafından veya ölüm tutanaklarının birinin sağlık kurumunca, diğerinin köy muhtarı tarafından düzenlendiği tespit edilmiş ise; önceki kaydındaki ölüm kaydının diğer kaydına taşınarak, önceki kaydının ölüm dışındaki kapanmasına neden olan nüfus olayının işlenerek, kayıtlar arasında gerekli bağ kurulduktan sonra durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilip ölüm tarihi ile ilgili olarak mahkemece verilecek karara göre işlem yapılıp yapılmadığı,
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.75).

31. ÖLÜM KARİNESİ VE GAİPLİK

   ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Yapılan Gaiplik Sayısı: 
  

31.01-a)Ölüm karinesi bulunan (ölümüne kesin gözle bakmayı gerektiren durumlar içinde ortadan kaybolan) kişinin alt veya üst soyundan bir kişinin ya da kardeşlerinin, bunlar yoksa mirasçılarının dilekçe ile başvurarak olayı belgelendirmeleri ya da yetkili makamların durumu resmi bir yazı ile nüfus müdürlüğüne bildirmeleri halinde, iddiayı kanıtlayan ilgili makamlardan alınan resmi belgelerin ya da olayın meydana geldiği yerdeki kurumlardan alınan resmi belgelerin dilekçeye eklenerek, yaptırılan soruşturma sonucunda elde edilen belgeler olayın doğruluğunu kanıtlamaya yeterli ise durumun gerekçeli olarak mülki idare amirinin onayına sunulup sunulmadığı,

    b)Gaiplik kararlarının mahkemelerce on gün içinde bildirilip bildirilmediği, 
    c)Mahkeme tarafından verilen gaiplik kararının nüfus müdürlüğüne intikalinden sonra yedi gün içinde aile kütüklerine tescil edilip edilmediği,
    (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Md.44,45, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.32,34, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.76,77,78,154).

32. İDARECE KAYIT DÜZELTME VE TAMAMLAMA İŞLEMLERİ


../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Yapılan Kayıt Düzeltme Sayısı:  
 ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Aynı Konu Hakkında Birden Fazla Kayıt Düzeltme 
Yapılanların Sayısı:

32.01-Dayanak belgesindeki bilgilerin aile kütüklerine geçirilişi sırasında hata yapıldığının anlaşılması halinde, aile kütüğündeki yanlışlığın dayanak belgesine uygun olarak düzeltilip düzeltilmediği,

     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.35,38, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.79).

32.02-a)Sağlık kuruluşları ve tabipler kontrolündeki doğum ve ölüm olaylarına ilişkin ilgilinin kimlik bilgilerini gösterir bir rapora dayanılarak düzenlenen, doğum veya ölüm tutanağına hatalı ya da eksik yazılmış bilgilerin doğum ya da ölüm tutanaklarının düzenlenmesine dayanak teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerle sınırlı kalmak şartıyla düzeltilip düzeltilmediği,

    b)Dış temsilciliklerimizce düzenlenen doğum tutanağına sadece ülke adı yazılmışsa ilgilinin dilekçesi ve olayın meydana geldiği yer adını belirten doğum belgesine dayanılarak tamamlama işleminin yapılıp yapılmadığı, 
    c)Yabancı makamlarca verilen doğum, evlenme veya ölüm belgeleri ile dış temsilciliklerimizce düzenlenen doğum, evlenme veya ölüm tutanakları arasında farklılık olması ve bu bilgilerin aile kütüğüne işlenmiş olması halinde; dış temsilciliklerimizce düzenlenen doğum, evlenme veya ölüm tutanaklarına dayanak teşkil eden ve yabancı makamlarca verilen belgelerin onaylı Türkçe tercümelerine dayanılarak yapılan değerlendirme sonucunda adı, soyadı, ana ve baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, ölüm yeri, doğum, evlenme veya ölüm tarihlerinde düzeltme işlemi yapılıp yapılmadığı,
    d)Doğum veya ölüm raporuna göre yurt içinde düzenlenen doğum veya ölüm tutanaklarında maddi hata olması halinde, doğum ya da ölüm raporunun değerlendirilerek adı, soyadı, ana ve baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum veya ölüm tarihlerinde düzeltme işlemi yapılıp yapılmadığı,
    e)Dış temsilciliğimizden intikal eden düzeltmeye dayanak olan rapor veya yabancı makamlarca verilen belgenin eklendiği yazı üzerine belgelerin incelenmesi sonucunda maddi hata olduğunun anlaşılması halinde, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenerek aile kütüklerinde gerekli düzeltme işleminin yapılıp yapılmadığı,
    f)Düzeltme isteği; ilgili kişilerce yapılmış ve talebe ilişkin belge ibraz edilmiş ise yapılan inceleme sonucunda düzeltme talebinin maddi hata kapsamında değerlendirilmesi halinde, iki örnek idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenerek, aile kütüklerinde düzeltme işleminin yapılıp yapılmadığı,
    g)Resmi belge olmasına rağmen, bildirim beyan esasına göre yapılmışsa ve düzenlenen dayanak belgelerindeki bilgiler aile kütüğüne olduğu gibi geçirilmiş ise düzeltme işlemlerinin 

mahkeme kararına dayanılarak yapılıp yapılmadığı,

    (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.38, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.80).

32.03-Dayanak belgesine göre, nüfus kaydı üzerinde kayıt düzeltme veya tamamlama yapılmış ise; iki örnek idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenerek formdaki “düşünceler” alanına dayanak belgesinin olay türü ve özel kütük sıra numarası yazıldıktan sonra düzeltme veya tamamlamanın aile kütüğüne işlenip işlenmediği,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.81).

32.04-Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin taleplerin, kişinin yazılı beyanına uygun olarak idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form kullanılarak tescil edilip edilmediği,

    (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.35, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.82).


   ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında İdarece Geri Alınan Olayların Sayısı:

32.05-Nüfus olaylarının ve mahkeme kararlarının tescilinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının hatalı olarak girilmesi veya il, ilçe, cilt, hane, birey sıra numarası nedeniyle farklı kişiler üzerine tescil edilmesi, mahkeme kararlarının kesinleşmemesi, gerçekleşmemiş bir evliliğin tescil edildiğinin tespit edilmesi durumlarında geri alınma işleminin yapılıp yapılmadığı,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.83, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.7/1).

32.06-Tamamlamaya ait dayanak belgelerinin diğer kişisel durum değişikliklerine ait özel kütükte muhafaza edilip edilmediği,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.84).

32.07-Evlenme, boşanma, evlat edinme, tanıma gibi bir kaydın nakledilmesi gereken durumlarda, kayıtlardan birisinin açık, diğerinin kapalı olması gerekirken, her iki kaydın da kapalı veya açık olduğunun belirlenmesi durumunda, dayanak belgeleri incelenerek, açık olması gereken kayıt tespit edilip idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle kapanması gereken kaydın kapatılıp kapatılmadığı,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.85).

32.08-a)Anaları hanesine tescil edilen ve özel kanunlar veya tanıma nedeniyle, baba hanesine taşınan çocuğun ana hanesindeki kaydına açıklama yazılarak kaydının kapatılıp kapatılmadığı,


     b)Baba hanesi ile bağ kurulmak suretiyle ana hanesi ile ilişkisi belirtilen çocuğun kayıtlarında baba adında farklılık olması halinde, ana hanesinde bulunan kaydındaki baba adının idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle düzeltilip düzeltilmediği, 
    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.86).

32.09-Soyadı düzeltmelerinin soyadı alınmasına ilişkin beyanname ya da soyadı defterinin, soyadı defteri bulunmadığı takdirde, eski nüfus kütüklerindeki soyadı bilgilerinin esas alınarak yapılıp yapılmadığı,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.87).

32.10-Doğum tutanaklarında yazı ve rakamla yazılan doğum tarihlerinde bir farklılık olması halinde, doğum bildirimi resmi bir belgeyle yapılmış ise resmi belgedeki doğum tarihi esas alınarak, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle ilgili kişilerin aile kütüklerindeki kayıtlarında doğum tarihlerinin düzeltilip düzeltilmediği,

     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.88).

32.11-a)Evlendiği halde kocası hanesine taşınmamış olan kadınların ve bu kadınların hanesine tescil edilen müşterek çocuklarının yapılan araştırma sonucunda olayın doğrulanması üzerine soyadlarında farklılık yok ise ilgililerin yazılı müracaatları üzerine kayıtlarının koca hanesine taşınıp taşınmadığı,

     b)Kadının ve müşterek çocuklarının soyadları kocanın soyadından farklı ise idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle soyadlarının koca soyadına göre düzeltildikten sonra kayıtlarının taşınıp taşınmadığı,
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.93).

32.12-a)Doğum, evlenme, boşanma veya ölüm gibi olaylardaki tarihlerde bazı aylar gün olarak yirmisekiz veya otuz çektiği halde, aile kütüklerine yirmidokuz veya otuzbir olarak işlenmiş ise, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle ilgili kişilerin aile kütüklerindeki kayıtlarında hatalı tarihlerin ait olduğu ayın son günü esas alınarak düzeltilip düzeltilmediği,

     b)Daha önce mahkeme kararı ile düzeltilmiş olan doğum tarihleri üzerinde ise mahkeme kararı olmadıkça herhangi bir düzeltme yapılamayacağı hususunun dikkate alınıp alınmadığı, 

(Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.91).

32.13-Kapalı hanelere işlenen kayıtların “aile birleştirme-kayıt taşıma formu” düzenlenmek suretiyle açık hanelere, kapalı kayıtlara işlenen nüfus olaylarının ise “idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form” düzenlenmek suretiyle ilgililerin açık kayıtlarına işlenip işlenmediği,

     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.95).

32.14-Genel veya yersel yazım suretiyle tesis edilen aile kütüklerindeki kayıtlarda maddi hata veya din bilgisinin silinmesi ya da değiştirilmesi istekleri dışındaki düzeltmelerin mahkeme kararı ile yapılıp yapılmadığı,

     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md. 96).   ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Yapılan Kişi Güncelleme Sayısı:   


32.15-a)Elektronik ortamda işlenen nüfus olaylarının kâğıt ortamında tutulan aile kütüklerine işlenip işlenmediği,

     b)Kişi güncelleme formunun bir örneğinin özel kütüğüne, ikinci örneğinin Genel Müdürlüğe gönderilen dosyaya takılıp takılmadığı,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.12, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md. 97,155).

33. NÜFUS KAYDININ İPTALİ İŞLEMLERİ


  ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Nüfus Kaydı İptal Edilenlerin Sayısı: 


33.01-a)Dayanak belgesi olmaksızın aile kütüklerine tescil edilenlerin araştırma sonucunda naklen geldiğinin anlaşılması halinde, naklen geldiği yerdeki kaydı ile bağ kurularak kimlik numaraları arasında paralellik sağlanıp sağlanmadığı,

     b)Yapılan inceleme sonucunda doğum veya yeniden kayıt ya da yazım suretiyle kayıt edildiği anlaşılan ilgilinin kaydına idarece kayıt düzeltme veya tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle gerekli tamamlama ve açıklama yapılıp yapılmadığı,
     c)Araştırma sonucunda herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamış olması halinde, durumun Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilip ettirilmediği,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.40, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.98,99).

33.02-Aynı ya da farklı dayanak belgeleri ile kişinin aile kütüklerine birden fazla kaydının yapılmış olması halinde; mükerrer kayıtların nüfus müdürlükleri, Genel Müdürlük veya bir dava dolayısıyla mahkeme kararı ile iptal edilip edilmediği,

  (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.100).

34. NÜFUS VE ULUSLARARASI AİLE CÜZDANLARI, MAVİ KARTLAR

34.01-Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının bedellerinin cüzdan servislerine yakın ve görülebilecek yerlere asılıp asılmadığı,

    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.117).


 ../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Bedelsiz Verilen Nüfus Cüzdanı Sayısı: 
                                                      K:        E:
      

34.02-Doğum bildirimlerinin kanunî süresi içinde yapılması halinde düzenlenen nüfus cüzdanlarının bedelsiz verilip verilmediği,

     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.41, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.117).

34.03-Maliye yetkilisinden nüfus ve uluslararası aile cüzdanları ile mavi kartları almaya mülki idare amiri tarafından görevlendirilen memurun adı, soyadı, unvanı ve imza örneğinin muhasebe veya mal müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği,

     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.118).

34.04-a)Nüfus ve uluslararası aile cüzdanları ile mavi kartların nüfus müdürlüğüne ait çelik kasada, kasa bulunmadığı takdirde kilitli dolapta muhafaza edilip edilmediği,

     b)İlgili memura zimmetle verilen ve mesai bitiminde sayımları yapılarak geri alınan nüfus ve uluslararası aile cüzdanları ile mavi kartlar için günlük teslim tutanağı kullanılıp kullanılmadığı, 
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.119).

34.05-a)Maliye veznesinden sayılarak alınan nüfus ve uluslararası aile cüzdanları ile mavi kartların adet, tür ve tutarını gösteren bey’i bordrolarının maliye yetkilisi ve yetkili nüfus memuru tarafından imzalanıp imzalanmadığı,

     b)Nüfus ve uluslararası aile cüzdanları ile mavi kartların satış hasılatlarının en çok 15 günde bir (satış hasılatı tutarı Bakanlıkça belirlenen miktara ulaştığı takdirde bu süre beklenmeksizin) mal sandığı veznesine yatırılıp yatırılmadığı,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.41, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.121, Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik Md.12).	

34.06-a)Sayım sonunda eksik veya bozuk çıkan nüfus ve uluslararası aile cüzdanları ile mavi kartların bey’i ve mezun memurlar için düzenlenen bordronun arkasındaki tutanağa geçirilerek maliye yetkilisine iade edilip edilmediği,

     b)Nüfus ve uluslararası aile cüzdanları ile mavi kartların nüfus müdürünün huzurunda sayılarak bordronun nüfus müdürü tarafından onaylanıp onaylanmadığı, 
    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.122).

34.07-Denetim dönemi içerisinde alınan, satılan ve kalan kadın-erkek nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı ile mavi kartların mevcudunun tutup tutmadığı tespit edilerek, örnek tabloda belirtilecek ve bir sonraki denetimde sayıma hangi seri numaralı cüzdandan başlanacağı açıklanacaktır:

    Cinsi

Önceki Yıldan Devir Alınan Satılan Mevcut

Kadın Nüfus Cüzdanı - 12200 12151 49

Erkek Nüfus Cüzdanı - 10250 10209 41

Uluslararası Aile Cüzdanı - 154 154 --

Mavi Kart - 50 5

    45


Bir sonraki denetimde;

Kadın Nüfus Cüzdanı Sayımına … - ………………………..Seri Numarasından Başlanacaktır


Erkek Nüfus Cüzdanı Sayımına … - .……………..………..Seri Numarasından Başlanacaktır

Uluslararası Aile Cüzdanı Sayımına … - .……………………… Seri Numarasından Başlanacaktır


Mavi Kart Sayımına … - ..................................Seri Numarasından Başlanacaktır


34.08-a)Yılın son iş gününün bitiminde eldeki nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının tür ve adetlerinin tespit edilip, bir tutanak ile maliye yetkilisine iade edilip edilmediği,

     b)İade edilen nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının yılın ilk iş günü geri alınıp fiyatlarının kaydedilerek 1'den başlayan kayıt numarası verilip verilmediği,
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.124).

34.09-a)Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının nüfus müdürlüğünde kayıp olması veya çalınması halinde, sorumlular hakkında kanuni işlem yapılarak işlem sonucunun Bakanlığa bildirilip bildirilmediği,

     b)Cüzdan işlemleri modülündeki “çalınan/ kaybolan cüzdan işlemleri” alanına girilerek kaybolan cüzdanların seri ve numaralarının kayda alınıp alınmadığı,
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.126).

34.10-a)Uluslararası aile cüzdanı talep belgeleri ile kadın ve erkek olarak ayrı ayrı oluşturulan nüfus cüzdanı talep belgelerinin takvim yılı itibariyle zincirleme sıra numarası verilmek suretiyle dosyalarında muhafaza edilip edilmediği,

     b)Nüfus ve uluslararası aile cüzdanı düzenleyen her memura köy ve mahalle muhtarı imza sirkülerinin yeterli sayıda çoğaltılarak verilip verilmediği,
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.128, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.23/1, 27/1, 42/1).

34.11-Nüfus cüzdanı talep belgelerindeki dolayısıyla nüfus ve uluslararası aile cüzdanına yapıştırılan fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle son altı ay içerisinde çekilip çekilmediği (kadınların alın, çene ve yüzleri tamamen açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir),

     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.131, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.39/1). 

34.12-a)Nüfus ve uluslararası aile cüzdanı kayıt bilgilerinin elektronik ortamda tutulup tutulmadığı,

     b)Kayıt edilen nüfus cüzdanı için nüfus cüzdanı talep belgesinin, ilgili alanının nüfus cüzdanını alan kişi tarafından imzalanıp imzalanmadığı, 
     c)Vekillik belgesi ile alınan nüfus ve uluslararası aile cüzdanları için vekillik belgesi sahibinin adı, düzenleyen noterliğin adı ile tarih ve numarasının nüfus veya uluslararası aile cüzdanı kayıt defterine yazılıp yazılmadığı,
     d)Vekillik belgesinin bir örneği veya fotokopisinin nüfus veya uluslararası aile cüzdanı talep belgesine iliştirilip iliştirilmediği,      
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.132, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısının eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.26/1).


../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Hatalı Yazılan

Nüfus Cüzdanı Sayısı:	     	

Uluslararası Aile Cüzdanı Sayısı:

Mavi Kart Sayısı:

34.13-a)Geri alınan veya bulunarak teslim edilen nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının seri ve numaralarının imha tutanağına geçirilip geçirilmediği,

     b)İmha tutanağı çıktısında nüfus müdürlüklerinden çalınan veya kaybedilen nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının seri ve numaralarının yer aldığının tespiti halinde, cüzdanın imha edilmeksizin, cüzdanı iade eden kişi hakkında inceleme başlatılıp başlatılmadığı,
     c)Her akşam günlük olarak nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının ayrı ayrı olmak üzere imha tutanaklarının çıktılarının alınıp alınmadığı,
     d)İmha tutanağı çıktılarının nüfus müdürünün başkanlığında oluşturulan imha komisyonu tarafından imzalanıp imzalanmadığı, 
     e)Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının hatalı doldurulması durumunda cüzdan bedellerinin düşümünün yapılmasına esas olmak üzere, imha tutanağının geri alınma nedeni alanına "hatalı doldurma" ibaresi yazılarak bu cüzdanların imha edilmeksizin bir tutanakla maliye yetkilisine imza karşılığı iade edilip edilmediği,
    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.136, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 2013/15 SGB 1-NVİ Sayılı Genelgesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.28/1, 43/1).


../../201.. İle ../../201.. Tarihleri Arasında Kayıptan Verilen Nüfus Cüzdanı Sayısı:    
                                                      K:         E: 


34.14-a)Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların kendilerine veya resmî vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilip verilmediği,

     b)Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayeti haiz olan ana veya babaya verilip verilmediği, 
     c)Uluslararası aile cüzdanlarının evlenme töreni sırasında eşlere, evlendirme yapıldığı halde uluslararası aile cüzdanının alınmamış olması, Türk vatandaşlığının kazanılması, uluslararası aile cüzdanının kaybolması veya çalınması ya da yıpranması durumlarında eşlerden birine veya resmî vekiline verilip verilmediği,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.11,41, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.17,142,147, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.23/2/1,2,33/1). 

35.NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ

35.01-Nüfus Kayıt örneklerinin, yetkili kurum ve kişilere yazı veya dilekçe karşılığında verilip verilmediği,

    (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.43,44, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.151). 

36. KİŞİSEL DURUM OLAYLARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

36.01-a)Vesayeti gerektiren bir durum tespit edildiğinde sağ kalan eşin yerleşim yeri aile mahkemesine, o yer aile mahkemesi yoksa Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından aile mahkemesi sıfatıyla davalara bakmakla görevlendirilen asliye hukuk mahkemesine bilgi verilip verilmediği,

     b)Evlenme veya seçme hakkı yoluyla Türk vatandaşlığını kazanıp aile kütüğüne kayıtları yapılanların Genel Müdürlüğe bildirilip bildirilmediği,
     c)Veraset ve İntikal Vergisine esas olabilecek ölümlerin vergi dairesine bildirilip bildirilmediği,

36.02-a)Kütüklerin Mahkemece görevlendirilen kişiye tutanakla teslim edilip edilmediği,

     b)Tutanakların bir örneğinin özel kütüğünde muhafaza edilip edilmediği,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.9, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.153). 

36.03-Nüfus müdürlüğünde düzenlenen ve aile kütüklerine tescil edilmesi gereken dayanak belgelerinin işlem anında, diğer makamlarca düzenlenen dayanak belgelerinin ise nüfus müdürlüğüne intikal ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde aile kütüklerine tescil edilip edilmediği,

    (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.54, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.154).

36.04-a)Evlenme, ölüm, vatandaşlığın kazanılması, kaybedilmesi ve çok vatandaşlık olaylarına ilişkin dayanak belgelerinin elektronik ortamda çıktı alınmadan tescil edilip edilmediği,

     b)Diğer nüfus olaylarının elektronik ortamda ilgili form çıktıları alınarak tescil edilip edilmediği,  
     c)Mahkeme kararlarının bir örneğinin elektronik ortamda alınan çıktı ile birleştirilerek diğer kişisel durum değişiklikleri özel kütüğüne, ikinci örneğinin ise yine elektronik ortamda alınan çıktı ile birleştirilerek arşivlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilecek olan diğer kişisel durum değişiklikleri özel kütüğüne takılıp takılmadığı,
     d)Gün sonu listesinde yer alan olayların elektronik ortamda tescil edilmesinden sonra ilçe kodu ve tescil numarası verilerek ilgilinin kağıt ortamındaki kaydına işlenip işlenmediği,
     e)Gün sonu listesinin imzalanıp onaylandıktan sonra sıra numarası verilmek suretiyle gün sonu listesi dosyasına takılıp takılmadığı,
     f)Gün sonu listesinde tespit edilen bilgilerin ilgili kişinin/ kişilerin kağıt ortamındaki kaydına işlendikten sonra gün sonu listesinin imzalanıp onaylanarak sıra numarası verilmek suretiyle gün sonu listesi dosyasına takılıp takılmadığı,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.12,54, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.154,155,170, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.6/1).

36.05-Çocuğun ana ve babasından birinin ölümü halinde, çocuğun mallarının korunması amacıyla ölümün tescil edilmesinden sonra durumun sağ kalan eşin yerleşim yeri aile mahkemesine, yoksa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca aile mahkemesi sıfatıyla davalara bakmakla görevlendirilen asliye hukuk mahkemesine bildirilip bildirilmediği,

     (4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Tüzük Md.4).

36.06-Mahkeme yazı işleri müdürlerince, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektiren bütün kararların kesinleşme tarihinden, tanıma beyanlarının ise düzenleme tarihinden itibaren on gün içerisinde bildirilip bildirilmediği, (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.55, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.156).

36.07- Vekilin başvuruda bulunması halinde, ibraz edilen özel vekillik belgesinin dosyasına takılıp takılmadığı,

     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.57, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.160).

36.08-a)İmza ve paraf örneklerini kapsayan formun (İmza ve Paraf Sirkülerinin) ilgili memur tarafından mürekkepli kalemle doldurulup doldurulmadığı,

     b)Her memur için tutulan İmza ve Paraf Sirkülerinin bir örneğinin nüfus müdürlüğünde muhafaza edilerek, diğer iki örneğinin dosyasına takılmak ve Bakanlığa gönderilmek üzere il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği, 
    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.161).

36.09-Okuma yazma bilmeyenlerin nüfus olaylarına ilişkin beyanlarının sözlü olarak alınarak belgedeki bilgiler kişinin kendisine okunarak, imza yerine parmak izi düzenlenen form, tutanak veya belgedeki ilgili alana alınıp alınmadığı, ilgilinin iki elinin olmamasından dolayı imza atamaması durumunda sözlü beyanda bulunulduğu yolunda tutanak düzenlenerek, nüfus müdürü ile bir nüfus memuru tarafından tutanağın imzalanıp imzalanmadığı,

    (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.59, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.163).

36.10-a)Sağır ve dilsizlerin kişisel durum olaylarına ilişkin sözlü bildirimlerinin, bunların işaretlerinden anlayanlar aracılığıyla, okuma ve yazma biliyorlarsa yazılı olarak kabul edilip edilmediği,

     b)Türkçe bilmeyenlerin bildirimlerinin tercüman aracılığı ile alınarak tercümanın da bildirimi imzalamasının sağlanıp sağlanmadığı, 
     (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.164).

36.11-Nüfus olayları ile ilgili beyanlarda şüpheye düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk makamlarına soruşturma ve inceleme yaptırılıp yaptırılmadığı,

    (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.60).

36.12-Saklı nüfus olarak aile kütüklerine tescil edilen, göçmen ya da mülteci olarak veya yeniden Türk vatandaşlığına alınan veya Türk vatandaşlığını kaybeden ve ölen kişiler ile kayıt taşıma, evlat edinme, tanıma, kayıt düzeltme gibi nedenlerle kaydı başka ilçelere taşınan kişilerin durumlarının ilgili askerlik şubesine bildirilip bildirilmediği,

     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.63, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.165).

36.13-a)La-Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”ne taraf devlet yetkili makamlarınca belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (apostille) düzenlenmiş ise belgenin aslının, noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınıp alınmadığı,

     b)Ülkemizde dış temsilciliği bulunmayan devlet makamlarınca veya adına akredite olmuş devletin yetkili makamlarınca verilmiş belgeler, akredite devletin Türkiye’deki dış temsilciliğince belgenin onaylanmasının ardından, dış temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca “belgedeki imza ve mühür …. Konsolosluğuna/ Büyükelçiliğine aittir” şeklinde şerh verilmesinden sonra, belgenin aslının noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınıp alınmadığı,
    (Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Md.167, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama Md.16/2).
37. ADRES KAYIT İŞLEMLERİ 

37.01-a)Yerleşim yeri ve diğer adres değişikliğine ilişkin bildirimlerde standarda uygun form kullanılıp kullanılmadığı, formun zorunlu alanlarının doldurulup doldurulmadığı,

     b)Adres beyan formunun, beyanda bulunan ve beyanı alan kurum tarafından imzalanıp imzalanmadığı,  
     (Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.50, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Md.8,33, Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Md.10,12,14,15,16,17).

37.02-a)Adres bildiriminin beyana yetkili kişi ve kurumlar tarafından yapılıp yapılmadığı,

     b)Evlikleri sona ermiş kişilerin ergin olmayan çocuklarına ait adres bilgilerinin velayet verilen kişiden alınıp alınmadığı,
     c)Adres beyan formunun, beyanda bulunan ve formu alan kurum tarafından imzalanıp imzalanmadığı, 
     d)Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin ilgili kurum yetkililerince bildirilip bildirilmediği, adreslerin sisteme diğer adres olarak kaydedilip edilmediği,
    e)Beyanı teyit edici herhangi bir belgenin ibraz edilememesi, farklı ailelerin aynı adresi beyan etmesi, kısa süreler içinde adres beyanında bulunulması, beyan edilen adresin ulusal adres veri tabanında yer almaması gibi durumlarda adres beyanının işleme alınarak “İşlemi Gerçekleştirilemeyen Adresler Dosyasına” eklenip eklenmediği,
     f)Posta ile yapılan bildirimlerde usulüne uygun olarak doldurulmayan ya da posta alındısı ile adres beyan formundaki ismin farklı olması veya aile fertlerinden birine ait olmaması hallerinde beyan formunun işleme alınıp alınmadığı, işleme alınmadı ise alınmama gerekçesini içeren bilgilendirme yazısının gönderilip gönderilmediği,
  g)Kişi tarafından beyan edilen adresin ulusal adres veri tabanında yer alıp almadığına, beyan edilen adreste bir başkasının oturup oturmadığına dair kontrolün yapılıp yapılmadığı,  
  h)Beyan edilen adresin ulusal adres veri tabanında olmadığı hallerde; alanda olup olmadığının yetkili idareye (il özel idare, belediye) sorulup sorulmadığı, yetkili idare tarafından alanda olduğunun ve ulusal adres veri tabanına işlendiğinin ya da eksiklik ve hatanın giderildiğinin bilgisinin alınmasından sonra beyanda bulunan kişi ile eşleştirilerek aile kütüğüne tescilinin yapılıp yapılmadığı, 
  ı)Nüfus müdürlüğünce düzenlenen veya kişiler tarafından nüfus müdürlüğüne elden teslim edilen adres beyan formlarının işlem anında, posta ile ya da diğer kurumlarca düzenlenerek gönderilen adres beyan formlarının ise nüfus müdürlüğüne intikal ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde aile kütüklerine tescil edilip edilmediği,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.50,54, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Md.13,14,15,26, Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Md.12,14,18,20,34,35,36,37). 

37.03-a)Nüfus müdürlüklerince her ayın ilk haftasında adres değişikliklerine ilişkin listelerin muhtarlara gönderilip gönderilmediği,

     b)Nüfus müdürlüklerince gönderilen adres değişikliğine ilişkin listelerin (Form D) muhtarlar tarafından incelenerek gerekli düzeltme ve ilaveler yapıldıktan sonra her ayın son haftası içinde nüfus müdürlüğüne teslim edilip edilmediği,
     c)Beyan edilen adres değişiklikleri hakkında şüpheye düşülmesi, aynı adresin farklı aileler tarafından beyan edilmesi gibi durumlarda mülki idare amirinin emri ile kolluk makamlarınca gerekli incelemenin yapılarak sonucunun nüfus müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği,
     d)Kolluk makamları tarafından gönderilen tahkikat sonuçlarına göre adres güncellemelerinin yapılıp yapılmadığı,
    (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.51,60, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Md.18,29, Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Md.26,27,39).

37.04-a)Adres beyan formalarına zincirleme sıra numarası verilip verilmediği,

     b)Adres değişikliklerine ait alınan beyan formlarının dosyada tarih ve numara sırasına göre saklanıp saklanmadığı,
     (Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Md.18, Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Md.27,37).
37.05-a)Adres bilgilerinin, adres bilgisini almaya yetkili kişi ve kurumlara verilip verilmediği,
     b)Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS)’nden adres bilgisine erişebilen kurumlara, bu bilgilerin verilip verilmediği, 
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.44, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Md.20, 21, Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Md.43).

37.06-Adrese ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılıp yapılmadığı,

     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.67, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Md.27, Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Md.41).

38. CEZA İŞLEMLERİ


    .../../201.. ile ../../201.. Tarihleri Arasında İdari Para Cezası Sayısı    :

Adres Beyanında Bulunmayanlara Verilen Para Cezası Sayısı  :

Doğum Olayını Geç Bildirenlere Verilen Para Cezası Sayısı  :

Gerçeğe Aykırı Adres Beyanında Bulunanlara Verilen Para Cezası Sayısı:

Nüfus Cüzdanını Kaybeden Kişilere Verilen Para Cezası Sayısı  :

Ölüm Olayını Geç Bildirenlere Verilen Para Cezası Sayısı  :

Kabahat Türlerine Göre Verilen Para Cezası Sayısı  :

Kamu Görevlilerine Verilen Para Cezası Sayısı  :

Bireylere Verilen Para Cezası Sayısı  :

38.01-Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler ile adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı,

    (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.67,68, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Md.26,27).

38.02-a)Bildirim görevi olan ve görevlerini yasal süre içerisinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine idari para cezası verilip verilmediği,

     b)Bildirim yükümlülüğü olan, yükümlülüğünü kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyen, nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarını kaybeden kişilere idari para cezası verilip verilmediği,
     c)İdari para cezalarına ilişkin kararların her takvim yılı içinde tarih ve sıra sayılarına göre saklanıp saklanmadığı,
     (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Md.68, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Md.175).

38.03-a)İdari para cezalarında teklif eden, onaylayan ve ceza verilen kişilerin imzalarının alınıp alınmadığı,

     b)Uygulanan idari para cezalarının, ilgili kişi ve kurumlara tebliğ edilip edilmediği,
     (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Md.17,26).   

39.SONUÇ 39.01-İlçe nüfus müdürlüğü görevinin denetimi kapsayan tarihlerde kimler tarafından yürütüldüğü, il nüfus ve vatandaşlık müdürünün ilçe nüfus müdürü ve personeli hakkındaki görüşleri ile raporun kaç örnek düzenlenerek, nerelere verildiği belirtilecektir. İLGİLİ MEVZUAT

KANUN

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu  

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu


TÜZÜK

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük

YÖNETMELİK

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Evlendirme Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiyede Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Pul ve Değerli Kâğıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik

YÖNERGE

Evrak Kayıt-Dosyalama ve Sevk İşlemlerine ait Yönerge

İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri ve Saklama Sürelerine İlişkin Yönerge

Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi

Mavi Kartlılar Kütüğü ve Beyan Edilen Nüfus Olaylarının Tutulması Hakkında Yönerge

GENELGE

Başbakanlığın 2005/7 Sayılı Genelgesi İçişleri Bakanlığının 22/11/2006 tarih ve 601 Sayılı Genelgesi İçişleri Bakanlığının 19/03/2007 tarih ve 234 Sayılı Genelgesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 30/12/1988 Tarih ve 7003 Sayılı Genelgesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 2013/ 15 SGB 1-NVİ Sayılı Genelgesi Sağlık Bakanlığının 2012/ 05 Sayılı Genelgesi

AÇIKLAMA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 13/02/2014 tarih ve 15464 sayılı yazısı eki Nüfus ve Evlendirme Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Açıklama

EĞİTİM PLANI Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Planı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.