FANDOM


İmageil idare kurulu kararına itiraz
Il idare kurulu
Bakınız

Şablon:Kurulbakınız - d


Kurullar
Kurul Türleri Kurul Komisyon Heyet Komite Delegasyon Meclis Divan Dernek Düğün-Dernek
İl İdare Kurulu İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Şablon:Kurul Şablon:Kurulbakınız Şablon:Komisyon Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim kurulları Şablon:MIAkurulkomisyon Şablon:MİA kurul ve komisyonlar sayfa altı şablonu

Şablon:MIA kurul ve komisyonlar

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den İl İdare Kurulu ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:MİAbakınız - d {{MİAbakınız}}


Genel
MİA/Kararname Mia MİA Mülki İdare Amiri
MİA/Dönemleri MİA/Ahlakı MİA/İlkeler MİA/Proje Taşrada MİAnın sahip çıkmadığı hiç bir proje yürümez
Milk kavramı Mülk Mülki Melek Malik
İdare kavramı İdare Yönetim Managment
Amir kavramı Amir Emreden Amir Timur Timurlenk
Mia/Haber Mia/Video
MİA atama Mia/Atama MİA son kararname Mia/Personel
MİA mali MİA/Mali haklarının evrimi tezi MİA maaşı
Mia iletişim Mia/GSM Mia/email Mia/Telefon rehberi Telefon Telefon/MİA Telefon Rehberi
Mia boş ve dolu kadrolar ve ilçe sınıfları Mia/Taşra Mia/İlçe sınıfları ve kaymakamları[1]
Mia haber Mia/Basın haberleri Mia/1.Sınıfa yükselenler[2]
MİA/Performans MİA Milletvekilleri
MİA değerlendirme formu
Tayin - Terfi -Kararname Şablon:MİAkararname
Mia/1.Sınıfa yükselenler
Mevzuat MİA mevzuat
Kurumdışı MİA MİA/Kurumdışı Mia/Sağlık Mia/Sosyal Güvenlik Mia/SYDGM Mia/Üniversite Mia/dış kurum Mia/Güvenlik sektörü
Taşradaki MİA Mia/Vali Mia/VY Mia/Kaymakam Mia/KA Mia/HİM Mia/İller
Merkez MİA Mia/Merkez - Mia/Mahalli idareler Mia/İller idaresi Mia/İdari Mali işler Mia/KİHBİ Mia/Nüfus Mia/SS Mia/GS Mia/ÖK Mia/Müsteşar Mia/Genel Müdürler Mia/Hukuk müşavirliği Mia/Eğitim Dairesi Mia/Merkez valisi Mia/Eğitim Mia/Basın
Mia eğitim Mia/MGK Mia/Bakan Takdiri
Mia projeleri Mia/SYDV projeleri ,Mia/Eğitim projeleri Mia/Tüketici projeleri
MİA/Özlük
MİA akademik MİA/Tezler MİA Akademisi MİA/Makaleler 666 sayılı KHK ve MİA Mahmut Esen TİD yazısı MİA/Köşe yazıları
Şablon:MİA
Şablon:Mülki Amirlerin Başkanlık Ettiği Kurul ve Komisyonlar Şablon:MİAkararname

BaşkanEdit

İl İdare Kurulu Valinin başkanlığında toplanır. Vali, idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali muavinini görevlendirebilir.

ÜyelerEdit

  1. Vali veya Vali yardımcısı
  2. hukuk işleri müdürü,
  3. defterdar
  4. milli eğitim müdürü
  5. bayındırlık müdürü
  6. sağlık ve sosyal yardım müdürü
  7. tarım ve veteriner müdürü
  • Ayrıca il kurullarından kuruma dahil olmayan idare şubelerinin başkanları kendi idarelerine ait idari ve istişari işlerin görüşülmesinde üye sıfatiyle çağrılarak o iş hakkında gerekli izahatı verir ve oya katılırlar.

KararlarEdit

İdare kurulları, idari, istişari ve kazai olmak üzere türlü karar alırlar.

Il Idare Kurulu/Idari kararlarıEdit

Il Idare Kurulu/kazai kararlarıEdit

Il Idare Kurulu/Istişari kararlarıEdit

Hukuki mesnediEdit

İl İdaresi KanunuEdit

Kanundaki İlgili HükümlerEdit

Madde 57 - İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veterner müdürlerinden teşekkül eder.

Vali, idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali muavinini görevlendirebilir.

Madde 58 - İlçe idare kurulu, kaymakamın başkanlığı altında tahrirat katibi, malmüdürü, Hükümet hekimi, milli eğitim memuriyle tarım memuru ve veterinerden teşekkül eder.

Madde 59 - Gerek il gerek ilçe idare kurullarından kuruma dahil olmıyan idare şubelerinin başkanları kendi idarelerine ait idari ve istişari işlerin görüşülmesinde üye sıfatiyle çağrılarak o iş hakkkında gerekli izahatı verir ve oya katılırlar.

Madde 60 - İdare kurulları, idari, istişari ve kazai olmak üzere türlü karar alırlar. İdare kurullarının idari yetkileri kanun ve tüzüklerle kendilerine verilen vazifelerdir.

Madde 61 - İdare kurullarının kazai, idari ve istişari görüşmeleri mürettep üyenin yarısından bir fazlası hazır olmadıkça yapılamaz.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır.

İdare kurulu üyelerinden teşkilat noksanı veya tayin edilmemek ve vekili bulunmamak gibi sebeplerle bir veya ikisi noksan olursa bunlar mürettep üye ve belli heyet nisabında hesaba katılmaz.

Madde 62 - İl idare kurulları, il idare şubelerinin, kaymakamların ve ilçe idare şubeleriyle bucak müdürlerinin, bucak meclis ve komisyonlarının, köy muhtarlarının ve köy ihtiyar kurullarının yürütülmesi gerekli kararları aleyhine menfaati haleldar olanlar tarafından bu kararların esas, maksat, yetki ve şekil itibariyle kanun ve tüzüğe muhalefetlerinden dolayı açılan iptal davalarına birinci derecede bakarlar.

Bu davalar, kararların hak veya menfaati haleldar olanlara tebliğ veya bunların icraya ıttılaı tarihinden itibaren 91 gün içinde açılmalıdır.

Bu davalar Danıştay Muhakeme Usulüne tabidir. Bu kabil iptal davaları birinci derecede Danıştayda açılamaz. Merci tecavüzü ile Danıştaya dava açıldığı takdirde dava evrakı vasifesizlik kararı ile ilgili il idare kuruluna tevdi olunur.

Bu madde özel kanunlarla il ve ilçe idare kurullarına verilen diğer kazai işlerdeki yetkilerine halel vermez.

Madde 63 - İl idare kurullarının idari kaza işlerinde hukuk işleri müdürleri kanun sözcüsü vazifesini görürler.

Madde 64 - İdare kurullarının kazai vazife görmek üzere toplantılarında idari davaya esas olan kararı vermiş bulunan idare amiri üye sıfatiyle bulunamaz ve oya katılamaz.

Madde 65 - İlçe idare kurulları kararları aleyhine il idare kurullarına, il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine Danıştayda ilgililer tarafından Danıştay Kanununa göre itiraz olunabilir.

Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 103 üncü maddesi hükmü mahfuzdur.

Valilik ve kaymakamlık Bürolarının Kuruluş, Görev ve Çalışma YönetmeliğiEdit

MADDE15Edit

MADDE 15 – (1) İdare Kurulu Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Memurların yargılanmaları ile ilgili işlemler dahil il idare kurulu ve il disiplin kurulu görevlerine ilişkin iş ve işlemleri hazırlamak ve yürütmek,

b) Valilikçe kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılması, bunların görevden uzaklaştırılması, cezalandırılması, bu konudaki izin verme yetkilerinin kullanılması işlemlerini yürütmek, kamu görevlilerine haksız suç isnadında bulunanlar hakkında kamu davası açılması talebini hazırlamak ve ilgili mercilere ulaştırmak,

c) Adlî ve idarî yargı mercilerinde izlenmesi gerekli dava ve konu¬larla ilgili işlemleri izlemek ve yürütmek,

ç) 4/12/1984 tarih ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili işlemleri yürütmek,

d) 1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla tanınan muhtaçlık kararı ve bakım belgesi düzenleme yetkisi işlemlerini yürütmek,

e) Köy kurulması ve kaldırılması, bağlanması ve ayrılması, sınır anlaşmazlıkları işleri ile yerleşim yerleri ve tabiî yer adlarının değiştirilmesi işlerini yürütmek,

f) 4/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince, kıymet takdiri ve bilirkişi seçimi konusunda verilen görevleri yapmak,

g) Harita işlerini yürütmek, gizliliği olan haritaları valilik adına koruyup saklamak,

ğ) Kanunlarla idare kurullarına verilmiş ve verilecek görevleri yapmak,

h) Vali tarafından verilen diğer işleri yürütmektir.Şablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.