FANDOM


Başkanı Edit

Valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında toplanır.

Üyeleri Edit

- Belediye Başkanı,

- İl Jandarma Alay Komutanı,

- Emniyet Müdürü,

- Sivil Savunma Müdürü,

- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,

- Bayındırlık ve İskan Müdürü,

- Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,

- Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürü,

- Kızılay Temsilcisi,

- Garnizon komutanı veya mahallin en büyük askeri birlik temsilcisinden,


Görevleri Edit

1. İl acil yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar,

2. İlçelere ait planları inceleyerek valinin onayına sunar,

3. Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev alacakları tespit ederek kendilerine duyurur. Eğitim ve tatbikatlar düzenleyerek grupların hizmete hazır olmalarını sağlar,

4. Hizmet gruplarını göreve çağırır, gerekli kararları alır ve uygulanmasını sağlar,

5. Yapılacak yardımın prensiplerini tespit eder ve belirlenen ihtiyaçların teminini sağlar,

6. Hizmet gruplarının toplanma ve çalışma esaslarını belirler ve bu konularda talimatlar düzenler, çalışmaları koordine ederek sonuçlarını izler,

7. Acil yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar,

8. Acil yardım, geçici iskan ve onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması gerekli olduğu hallerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından izin alır,

9. Yapılan çalışmalar ile uygulama sonuçlarını değerlendirir,

10. Hizmet gruplarının görevlerini yapabilmesi için gerekli personel, araç ve gerecin temini ve ikmali ile görevlendirilmelerini takip ve koordine eder,

11. Acil yardım çalışmalarının aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılmasını sağlar.

- Haberleşmenin temini,

- Ulaştırmanın sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi,

- Kurtarma,

- Tıbbi ilk yardım,

- Hasta ve yaralıların hastaneye nakli,

- Yangın söndürme,

- Emniyet ve asayişi sağlama,

- Yedirme, giydirme, ısıtma ve aydınlatma,

- Geçici barındırmayı sağlama,

- Ölülerin defini,

- Enkaz kaldırma ve temizleme,

- Elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin onarımı ve hizmete sokulması,

- Karantina tedbirlerinin alınması,

Afet türüne göre bu sırada değişiklik yapılabilir.

12. Acil yardım süresi içerisinde harcanamayan ödeneği merkez fon hesabına iade eder.

13. Harcamalara ait ayniyat ve sarf evrakının aslını dizi listesine bağlı olarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne teslim eder. Bu evrakın bir örneğini de Afet İşleri Genel Müdürlüğüne gönderir.

14. Acil yardım malzemelerinden arta kalanları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan yönergeye göre tasfiye eder.

15. Gerektiğinde, afetzedelerin borçlarının tecili ve yeni kredi açılması konusunda tespit ve tekliflerde bulunur.


Mevzuat Edit

14. Madde Edit

İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin kuruluşu, görevleri ve çalışma esasları:


a) Kuruluşu:


Valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında;

- Belediye Başkanı,

- İl Jandarma Alay Komutanı,

- Emniyet Müdürü,

- Sivil Savunma Müdürü,

- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,

- Bayındırlık ve İskan Müdürü,

- Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,

- Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürü,

- Kızılay Temsilcisi,

- Garnizon komutanı veya mahallin en büyük askeri birlik temsilcisinden,

oluşan "İl Kurtarma ve Yardım Komitesi" kurulur.

Komitede görevli kuruluş temsilcileri listesi örnek Ek: 14 forma göre düzenlenerek dosyasına konulur.


b) Görevleri:


1. İl acil yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar,

2. İlçelere ait planları inceleyerek valinin onayına sunar,

3. Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev alacakları tespit ederek kendilerine duyurur. Eğitim ve tatbikatlar düzenleyerek grupların hizmete hazır olmalarını sağlar,

4. Hizmet gruplarını göreve çağırır, gerekli kararları alır ve uygulanmasını sağlar,

5. Yapılacak yardımın prensiplerini tespit eder ve belirlenen ihtiyaçların teminini sağlar,

6. Hizmet gruplarının toplanma ve çalışma esaslarını belirler ve bu konularda talimatlar düzenler, çalışmaları koordine ederek sonuçlarını izler,

7. Acil yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar,

8. Acil yardım, geçici iskan ve onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması gerekli olduğu hallerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından izin alır,

9. Yapılan çalışmalar ile uygulama sonuçlarını değerlendirir,

10. Hizmet gruplarının görevlerini yapabilmesi için gerekli personel, araç ve gerecin temini ve ikmali ile görevlendirilmelerini takip ve koordine eder,

11. Acil yardım çalışmalarının aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılmasını sağlar.

- Haberleşmenin temini,

- Ulaştırmanın sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi,

- Kurtarma,

- Tıbbi ilk yardım,

- Hasta ve yaralıların hastaneye nakli,

- Yangın söndürme,

- Emniyet ve asayişi sağlama,

- Yedirme, giydirme, ısıtma ve aydınlatma,

- Geçici barındırmayı sağlama,

- Ölülerin defini,

- Enkaz kaldırma ve temizleme,

- Elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin onarımı ve hizmete sokulması,

- Karantina tedbirlerinin alınması,

Afet türüne göre bu sırada değişiklik yapılabilir.

12. Acil yardım süresi içerisinde harcanamayan ödeneği merkez fon hesabına iade eder.

13. Harcamalara ait ayniyat ve sarf evrakının aslını dizi listesine bağlı olarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne teslim eder. Bu evrakın bir örneğini de Afet İşleri Genel Müdürlüğüne gönderir.

14. Acil yardım malzemelerinden arta kalanları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan yönergeye göre tasfiye eder.

15. Gerektiğinde, afetzedelerin borçlarının tecili ve yeni kredi açılması konusunda tespit ve tekliflerde bulunur.


c) Çalışma esasları:


1. Komite, başkanının çağrısı üzerine, büyük afetlerde ise çağrısız toplanır.

2. Afetin büyüklük derecesine göre valilikçe gerekli görülürse komite, 24 saat çalışma esasına göre görev yapar.

3. Komitenin sekreterya görevini afet bürosu yürütür.

4. Afet halinde beliren ihtiyaçları Bayındırlık ve İskan Bakanlığına iletir.Şablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.