Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.698
pages

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği

 • Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 18.3.1981, No: 8/2588
 • Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No: 657
 • Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 4.4.1981, No: 17300
 • Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 20, S. 1632

Bu Yönetmelik, 27/04/2001 Tarihli Ve 24385 Sayılı Resmî Gazete Yayımlanan İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik İle Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Birinci Bölüm ;Genel Hükümler[]

Amaç[]

 • Madde 1

Bu Yönetmeliğin Amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öncesi Eğitim Kurumları (Anaokulları, Anasınıfları, Uygulama Anaokulları Ve Anasınıf- Ları) Temel Eğitim Birinci Kademe Okulları (Gündüzlü, Pansiyonlu, Yatılı İlk-Okulları, Yatılı Bölge İlkokulları) Özel Eğitim Okulları, Yetiştirme Yurtları,Temel Eğitim İkinci Kademe Okulları (Ortaokul), Her Türlü Orta Öğretim Kurum-Ları, Yaygın Eğitim Kurumları, Eğitim Araçları Başkanlıkları, Rehberlik Ve Araş- Tırma Merkezleri Öğretmen Ve Yöneticileri, Uzman, Uzman Yardımcısı Ve Gezici Öğretmenlerin Disiplin İşlemlerinin Mahallinde, Zamanında Ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Ve Sonuçlandırılmasını Sağlamaktır.

Kapsam[]

 • Madde 2 Bu Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öncesi Eğitim Kurumları (Anaokulları, Anasınıfları,Uygulama Anaokulları Ve Anasınıfları),Temel Eğitim Birinci Kademe Okulları (Gündüzlü, Pansiyonlu, Yatılı İlkokullar, Yatılı Bölge İlkokulları), Özel Eğitim Okulları, Yetiştirme Yurtları, Temel Eğitim İkinci Kademe Okulları (Ortaokul), Her Türlü Ortaöğretim Kurumları, Yaygın Eği- Tim Kurumları, Eğitim Araçları Başkanlıkları, Rehberlik Ve Araştırma Merkezleri Öğretmen Ve Yöneticileri, Uzman, Uzman Yardımcısı Ve Gezici Öğretmenlerin Disip-Lin İşlemleriyle İlgili Esasları Kapsar.

Dayanak[]

 • Madde 3 Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Kanun un 5.2.1981 Gün Ve 2381 Sayılı Kanun

nun la Değişik 134., 5/6/1974 Gün Ve 14906 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliği"nin 6. Maddesi Uyarınca Hazır-lanmıştır.

İkinci Bölüm; Kuruluş[]

Disiplin Kurulu[]

 • Madde 4

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 5/2/1981 Gün Ve 2381 Sayılı Kanunla Değiştirilen 134. Maddesi Gereğince Her İlde "İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu" Kurulur.

 • Madde 5 (Değişik: 21.10.1981 - 8/3750 K.)

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Valinin Veya Görevlendireceği Bir Vali Yardımcısının Başkanlığında Aşağıda Yazılı Görevlilerden Oluşur.

(1) Temel Eğitim I. Kademe Okul Müdürlerinden Bir Üye

(2) Temel Eğitim Iı. Kademe Okul Müdürlerinden Bir Üye

(3) Orta Öğretim Kurumları Müdürlerinden Bir Üye İl Merkez İlköğretim Müdürü İle Görevlendirilen Disiplin Kurulu Üyeleri Hakkındaki Soruşturma Dosyaları Merkez Disiplin Kurulunda Görüşülür.

 • Madde 6

Uyarma , Kınama , İhtar Ve Tevbih Cezalarından Daha Ağır Disiplin Cezaları, Alanlar,İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu nda Üye Olarak Görevlendirilemezler. 657 Sayılı Kanunun 133. Maddesi Hükmüne Göre Disiplin Cezaları Silinenler Bu Hükmün Dışındadır.

Kurulun Görevi[]

 • Madde 7

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun Görevi,657 Sayılı Devlet Memur- ları Kanununun 5/2/1981 Gün Ve 2381 Sayılı Kanunla Değişik 126. Maddesi Gereğin- Ce Bu Kurulun Görüşüne Dayalı Ceza Vermeye Yetkili Olan Valiye Görüş Bildirmek- Tir.

 • Madde 8 (Değişik: 21.10.1981 - 8/3750 K.)

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun Vali Tarafından Görevlendirilen Üyelerinin Görev Süreleri İki Takvim Yılıdır.

Süresi Dolanların Yeniden Görevlendirilmeleri Mümkündür. Bu Görevlendirme Ekim Ayı İçinde Yapılır.

Vali,Görevlendireceği Asli Üyelerle Birlikte Birer Yedek Üye De Tesbit Eder.

Vali Tarafından Görevlendirilen Üyelerin Herhangi Bir Nedenle Ayrılmaları Halinde Yerlerine Yenileri Görevlendirilir.

Kurula Katılma Yasağı[]

 • Madde 9

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Üyeleri, Kendileri, Eşleri, İkinci Dereceye Kadar (Bu Derece Dahil) Kan Ve Sıhri Hısımları İle Haklarında Disiplin Soruşturmasını Yaptıkları Personelle İlgili Görüşmelerde Kurula Katılamazlar.

Vekil Ve Yedeklerin Kurula Katılması[]

 • Madde 10 - (Değişik: 21.10.1981 - 8/3750 K.)

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda Görevli Olan Başkan Ve Üyele- Rin Görevi Başında Bulunmamaları Halinde Vekilleri Ve Vali Tarafından Yedek Ola- Rak Tesbit Edilen Üyeler Kurula Katılır.

Üçüncü Bölüm; Kurulun Toplanma, Görüşme Ve Karar Usulu[]

Toplanma[]

 • Madde 11

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Başkanın Çağrısı Üzerine Belirli Gün, Saat Ve Yerde Toplanır.

Toplantı Gündeminin Yapılması, İlgililere Duyurulması, Kurul Çalışmalarının Düzenli Yürütülmesi Milli Eğitim Müdürü Tarafından Sağlanır.

 • Madde 12

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Üye Tam Sayısının En Az 2/3 si ile Toplanır.

Raportörlük[]

 • Madde 13

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda Raportörlük Görevi Başkanın Görevlendireceği Üye Tarafından Yürütülür. Üyeler Havale Edilen Dosyaları En Geç 15 Gün İçinde İncelerler.

Görüşme Usulü[]

 • Madde 14

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda, Raportör Üyenin Açıklamaları Dinlendikten Sonra Konunun Görüşülmesine Geçilir. Başkan Konu Hakkındaki Görüşü- nü En Son Bildirir.

Konunun Aydınlandığı Ve Görüşmelerin Yeterliliği Sonucuna Varılırsa Oylama Yapılır. Oylama Sonucu Varılan Görüş Başkan Tarafından Açıklanır.

Karar Süresi ve Usül İşlemleri[]

 • Madde 15

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Konu Hakkında İlgilinin Savunma-Sını Aldığı Veya Verilen Savunma Süresinin Dolduğu Tarihten İtibaren Engeç 15 Gün İçinde Görüşüne Bildirir.

Kanuni Tatil Günleri Bu Sürenin Hesabında Dikkate Alınmaz.

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Dosyada Eksik Gördüğü Hususları Tamamlat- Tırır Ve Gerektiğinde İlgili Mercilerden Bilgi Ve Belge De İsteyebilir. Bu Tak- Dirde Görüş Bildirme Süresi İki Ayı Geçemez.

Karar Usulü[]

 • Madde 16

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Görüşüne Ait Kararı Oy Çokluğu ile Ve Açık Oyla Verir.

Oylamada Çekimser Kalınamaz. Başkan, Oyunu En Son Kulla- nır. Oyların Eşitliği Halinde Başkanın Bulunduğu Tarafın Oyu Üstün Sayılır.

Karar Özeti Üyeler Tarafından İmzalanan Bir Tutanakla Anında Tesbit Edilir.

Kararların Yazılması[]

 • Madde 17

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun Görüşünü Belirten Kararlar,verildikleri Tarihten İtibaren En Geç 15 Gün İçinde Raportör Tarafından Gerekçe- li Olarak, Oy Birliği Veya Çoğunlukla Verildiği Belirtilerek Yazılır, Başkan ve Üyeler Tarafından İmzalanır. Karşı Görüşte Olanlar, Nedenlerini Yazar Ve İmzalarlar.

Cezaların Verilmesi ve Tebliği[]

 • Madde 18

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun Görüşüne Dayalı Olan Meslekle İlgili Özel Kanunların İlgili Maddelerinde Ve 657 Sayılı Kanunun Değişik 125. Maddesinde Yer Alan Cezalar, 657 Sayılı Kanun un 5/2/1981 Gün Ve 2381 Sayılı Kanun İle Değişik 126. Maddesi Gereğince Vali Tarafından Verilir.

Uyarma Ve Kınama Cezaları Sicil Amirliğince De Doğrudan Doğruya Verilebilir.

Valinin Kararı, Disiplin Kurulu Görüşü İle Birlikte En Geç 10 Gün İçinde İlgililere Tebliğ Edilir. Kararın İkişer Örneği De Merkez Disiplin Kurulu Baş- Kanlığına Gönderilir.

Meslekten Veya Devlet Memurluğundan Çıkarma Üst Disiplin Kurulu Kararı İle Olur.

Uyuşmazlık Halinde Dosyanın Yüksek Disiplin Kuruluna Gönderilmesi[]

 • Madde 19

Vali, Uyarma, Kınama, İhtar Ve Tevbih Cezaları Dışındaki Cezalar- la İlgili Olarak İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun Görüşüne Katılmadığı Takdir-de Kendi Gerekçeli Görüşünü, Disiplin Kurulunun Mütalaası Ve Soruşturma Dosyası İle Birlikte Değişik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. Maddesi Gereğin- Ce İşlem Yapılmak Üzere Yüksek Disiplin Kuruluna Gönderir.

Böyle Hallerde Karar Mercii Yüksek Disiplin Kuruludur.

Dördüncü Bölüm; Çeşitli Hükümler[]

 • Geçici Madde

Halen Sonuçlandırılmamış Disiplin İşlemlerinde Bu Yönetmelik Hükümleri Uygulanır.

Yürürlük Tarihi[]

 • Madde 20

Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer ve Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren En Geç Bir Ay İçinde İl Disiplin Kurulların-daki Dosyalar İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarına Devredilir.

Yürütme Yetkisi[]

 • Madde 21

18.3.1981 Tarih VE 8/2588 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğe Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliklerin Yürürlüğe Giriş Tarihlerini Gösteren Çizelge

 • Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
 • Tarihi:21.10.1981
 • Numarası:8/3750
 • Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeleri:
 • Yürürlüğe giriş tarihi:19.11.1981

18.3.1981 Tarih VE 8/2588 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğe Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliklerin Yürürlüğe Giriş Tarihlerini Gösteren Çizelge

 • Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
 • Tarihi:
 • Numarası:
 • Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeleri:
 • Yürürlüğe giriş tarihi:

Dış Linkler[]

Advertisement