FANDOM


Bakınız

Şablon:İMEDK - d {{İMEDK}}


İMEDK İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu İMEDK İMEDK için bakanlık yönetmelik illerde yönerge çıkarmak zorunda. İMEDK/Karar örnekleri İMEDK/İl Polis Disiplin Kurulu mukayesesi
Disiplin - Disiplin amiri - Sicil amiri
Atamaya yetkili amir

Disiplin cezaları veya Tecziye
Uyarma- Kınama - Aylıktan kesme - Kademe ilerlemesinin durdurulması - İhraç
Görevden uzaklaştırma

Disiplin kurulları
Disiplin kurulları
İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu/Bütün kararlarına itiraz edilecek Bakanlık tamimi
İl Disiplin Kurulu Başkanlığı
Öğrenci Üst Dİsiplin Kurulu
Ders kitabı hazırlama komisyonu

Eğitim Disiplin mevzuatı
Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 657 ye göre çıktı
(İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği) mülga
Cezayı müfettiş belirler, Kurul kabul veya red kararı alınır?? Bu yanlış...
15 md - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, dosyada eksik gördüğü hususları tamamlattırır ve gerektiğinde ilgili mercilerden bilgi ve belge de isteyebilir. Bu takdirde görüş bildirme süresi iki ayı geçemez

Branş öğretmenleri için 4203 -1702 20 md ihtar - 22 öğrenci dövmek ... Ama sınıf öğretmenleri dövmez mantığıyla yasa da düzenleme yapılmamış... Bakanlığa yazıp düzeltmek lazım...
1702 sayılı İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi Ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
Üst ve Yüksek Disiplin Kurulları
Üst Disiplin Kurulu
Öğrenci Üst Dİsiplin Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu

Disiplin/Bazı kararlar
Yüksek disiplin kurulunca savunma alınmasına gerek olmadığına dair Danıştay 12. Daire kararı

Disiplin mevzuatı
Disiplin mevzuatı
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği
İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
Ödül ve Disiplin Yönetmeliği - Milli Eğitim Bakanlığı
Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği

Öğrenci Üst Disiplin Kurulu - Vali y. başkanlığında
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu
İl Öğrenci Disiplin Kurulu
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu (İMEDK)
Öğrenci Üst Dİsiplin Kurulu
Ders kitabı hazırlama komisyonu
İl Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu (İMEDK)
Öğrenci Üst Dİsiplin Kurulu
Yüksek Disiplin Kurulu<br

20140915 150430

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Kararı - Müfettişe iade kararları

İMEDK veya  İl Milli Eğitim Dsiplin Kurulu

ÜyelerEdit

Yasal dayanak: İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliği mülga olduğundan Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik e dayanarak çalışmaktadır. MEGSB döneminden kalma bir yönetmelikle çalışmaktadır.
  1. İl Milli Eğitim Dsiplin Kurulu başkanı:Vali yardımcısı -
  2. Üye: İl Milli Eğitim Müdürü -
  3. Üye:Hukuk İşleri Müdürü -
  4. Üye: Eğitim Denetmenleri Başkanı -
  5. Üye:Lise Okul Müdürü
  6. Üye:İÖO müdürü
  7. Üye:Sendika Temsilcisi:
  8. Üye:Sendika Temsilcisi:

Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikde yapılan değişikliğe göreEdit

OluşumuEdit

İL MİLLÎ EĞİTİM DİSİPLİN KURULU :

II - (Değişik: 13/1/1986-86/10286 B.K.K.)

Valinin veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının Başkanlığında,

a) İl Millî Eğitim Müdürü ,

b) İl Hukuk İşleri Müdürü ,

c) İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı ,

d) Valinin görevlendireceği;

1. İlköğretim Okulu Müdürlükleri nden bir üye,
2. Orta Öğretim Kurumları Müdürlerinden (Liseler) bir üyeden.

Kurullarda görevlendirilmeyecek olanlar:Edit

Madde 5 - Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar, 657 sayılı Kanunun değişik 133 üncü maddesi hükümlerinden yararlanmış olsalar dahi 3. maddede sayılan kurullarda görevlendirilemezler.

Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar:Edit

Madde 6 - Kurulların Başkan ve Üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar.

Üyelerin görev süresi:Edit

Madde 7 - Kurulların Başkan ve Üyelerinin görevlendirilme süresi 2 yıldır. Süresi dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.

Kurulların görev alanları:Edit

Madde 8 - (Değişik: 13/1/1986-86/10286 B.K.K.)

Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bunların bağlı kuruluşlarında görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri memurların bağlı oldukları kurumların disiplin kurullarınca karara bağlanır. Ancak, bu kurumların illerde görevli memurlarından Bakanlar Kurulu kararı veya ortak kararlar atananlar dışındakilerin aynı disiplin cezası ile ilgili işleri hakkında karar verme yetkisi ilgili İl Disiplin Kuruluna; illerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı teşkilatta görevli öğretmen, yönetici, uzman ve uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri hakkında karar verme yetkisi ise ilgili İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kuruluna aittir. Yukarıda sayılan memurların Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları hakkında bunların bağlı bulundukları kurumların Yüksek Disiplin Kurullarınca karar verilir.

İl özel idarelerinde, belediyelerde, bu kurumların kurdukları birliklerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri ilgisine göre özel idare, belediye veya birlik disiplin kurulunca incelenip karara bağlanır.

İkinci fıkrada sayılan kurumlarda görevli memurların Devlet Memurluğundan çıkarma cezası ile ilgili işleri İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca görülür. Büyük Şehir Belediyelerinde çalışan memurlar hakkında Devlet Memur- luğundan çıkarma cezası verme yetkisi Büyük Şehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kuruluna aittir.

Başbakan, Bakanlar ve en üst disiplin amirlerince doğrudan verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı ilgili memurlarca yapılan itirazlar, cezayı veren amirin esas görev yerindeki Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

İllerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı teşkilatta çalışan öğretmen, yönetici, uzman ve uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin, kaymakamve valilerce verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazları, İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kurullarınca karara bağlanır.

Devlet Bakanlıklarında görevli memurların disiplin işleri, Başbakanlığın yetkili Kurulunca görülür.

Kefalet sandıkları, döner sermayeli kuruluşlar ve kanunlarla kurulan fonlarda görevli memurların disiplin işlerinde, bu kuruluşların bağlı veya ilgili oldukları kurumlardaki kurullar yetkilidir.

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkin esaslar:Edit

Madde 9 - Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantınınbelirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.

Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür.

Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler.

Toplantı yeter sayısı:Edit

Madde 10 - Üç kişilik Kurullar üye tam sayısı ile üye sayısı 3'den fazla olan Kurullar salt çoğunlukla toplanır.

Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde Kurula vekilleri, seçimle gelenlerin yedekleri katılır. Kurulların başkanlarının 6. maddedeki sebepler ile toplantılara katılamamaları halinde başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür.

Yukarıdaki fıkra uyarınca toplantılara katılamayan üyeler toplantı yeter sayısının tespitinde gözönünde bulundurulmaz.

Disiplin Kurullarının karar süresi ve usulü:Edit

Madde 11 - Disiplin Kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren; uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren, 30 gün içinde kararlarını verirler.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma dosyasına göre verilir.

Yüksek Disiplin Kurullarının karar süresi ve usulleri:Edit

Madde 12 - Amirlerin memurluktan çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç 6 ay içinde karara bağlanır.

Yüksek Disiplin Kurulları kendilerine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördükleri takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

Kurulların görüşme usulü:Edit

Madde 13 - Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır.

Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

Kararların yazılması:Edit

Madde 14 - Kararlar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği veya oy çokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörller tarafından yazılır, Başkan ve üyelerce imzalanır.

Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

Kararların tebliği:Edit

Madde 15 - Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler kademe ilerlemesinin durdurulması cezası atamaya yetkili amirler ve memuriyetten çıkarma cezasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararı Kurul Başkanı tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur.

Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine dair esaslar:Edit

Madde 16 - (Değişik: 4/7/2005-2005/9138 B.K.K.)

Disiplin amirleri, bu maddede belirtilen esaslara uyulmak ve Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılmak suretiyle, kurumların kuruluş ve görev özelliklerine göre hazırlayarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tesbit edilir.

Başbakan ve bakanlar başında bulundukları Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiridirler. Bu sıfatla haiz bulundukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilirler.

Başbakanlık ve bakanlıklarda, bunların bağlı kuruluşlarında ilgisine göre Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı, bağlı kuruluşların başında bulunan müsteşar, başkan, genel müdür, genel sekreter ve müdürler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, bölge kuruluşu olan kuruluşlarda bölge müdürleri, belediyelerde belediye başkanları, yurtdışı teşkilatında misyon şefleri buralarda görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridirler. Daha alt seviyedeki disiplin amirlerinin astlık üstlük sıralaması bu esasa göre tesbit edilir. En üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

Ayrıca disiplin işlerinde denetimi, etkin ve süratli bir uygulamayı sağlamakiçin, yukarıdaki fıkrada sayılan disiplin amirlerinin birinci sicil amiri oldukları memurlar ve bakanlıkların doğrudan bakana bağlı birimlerinin başında bulunanlar idari yönden veya sicil bakımından kendilerine bağlı memurların disiplin amiri olarak tayin ve tesbit edilirler.

Yukarıdaki fıkrada sayılanların birinci sicil amiri oldukları memurlar ile şube müdürlerinin de idari yönden veya sicil bakımından kendilerine bağlı memurların disiplin amiri olarak tayin ve tesbit edilmeleri şarttır.

Kurumların gerekçeli tekliflerinin Devlet Personel Başkanlığınca uygun bulunması halinde daha alt seviyedeki idari kademelerin başında bulunan memurlara da disiplin amirliği yetkisi tanınabilir.

Disiplin işleriyle ilgili uygulamalarda, kaymakam ilçe, valiler il, bölge müdürleri bölge, belediye başkanları belediye teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridirler.

Valiler, kaymakamlara göre bir üst disiplin amiridirler.

Bölge müdürlerinin disiplin amiri bölge müdürlüğünün merkezinin bulunduğu ilin valisi, üst disiplin amiri ise bakanlıklarda müsteşar veya bakan, bağlı veya ilgili kuruluşlarda müsteşar, başkan veya genel müdürlerdir.

Bölge müdürlüklerinin ilçe teşkilatındaki birimlerinin başında bulunan ilçe idare şube başkanlarının disiplin amiri kaymakam, üst disiplin amiri vali; il teşkilatındaki il idare şube başkanlarının disiplin amiri ise vali olup, bu il idare şube başkanları hakkında özel yönetmeliklere ekli cetvellerde üst disiplin amiri tespit edilmez.

Ancak, bölge müdürlüklerinde bölge müdürleri il ve ilçe teşkilatında görevli memurlar ile il idare şube başkanları ve ilçe idare şube başkanları hakkında, il idare şube başkanları ise ilçe idare şube başkanları ve ilçe teşkilatında görevli memurlar hakkında doğrudan disiplin cezası verme yetkisine sahiptir .

Sicil Amirleri ile Misyon Şeflerinin yetkileri:Edit

Madde 17 - Disiplin Amiri olarak tespit edilmeyen sicil amirleri sicil yönünden kendilerine bağlı memurların disipline aykırı davranışları hakkında varsa sıralı üst sicil amirleri yoluyla, yoksa doğrudan ilgili disiplin amirlerine başvurabilirler. Disiplin amirleri başvurular hakkında gerekli soruşturmayı yaptırıp sonucuna göre hareket ederler.

Yurtdışında Misyon Şefleri, Bakanlıkların ve diğer kurumların yurtdışı teşkilatında görevli bütün memurların disipline aykırı davranışları hakkında Dışişleri Bakanlığına başvurarak ilgili kurumca soruşturma yapılmasını isterler.İlgili kurumlarca yapılan soruşturmanın sonucundan Dışişleri Bakanlığına bilgi verilmesi zorunludur.

Disiplin Amirlerinin yetkileri:Edit

Madde 18 - Disiplin Amirleri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, 657 sayılı Kanunda yazılı disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye,

Özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya,

Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları yerine, red kararlarının alındığı tarihi izleyen 15 gün içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası vermeye,

Bir üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya,

yetkilidirler.

Disiplin Amirlerinin sorumlulukları:Edit

Madde 19 - Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve özel kanunlarla verilen yetkileri kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları gözönünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış için de kullanmak ile yükümlüdürler.

Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;

a) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek,

b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde vermek,

c) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları, cezalarla ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak,

zorundadırlar.

Mülga İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğine göre oluşumuEdit

Madde 5 - (Değişik: 21.10.1981 - 8/3750 K.) İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Valinin veya görevlendireceği bir Vali yardımcısının Başkanlığında aşağıda yazılı görevlilerden oluşur.

a) İl Milli Eğitim Müdürü,
b) İl Hukuk İşleri Müdürü,
c) İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı,
d) İl Merkez İlköğretim Müdürü,
e) Valinin görevlendireceği:
(1) Temel Eğitim I. Kademe Okul Müdürlerinden bir üye
2) Temel Eğitim II. Kademe Okul Müdürlerinden bir üye
(3) Orta Öğretim Kurumları Müdürlerinden bir üye

İl Merkez İlköğretim Müdürü ile görevlendirilen disiplin kurulu üyeleri hakkındaki soruşturma dosyaları Merkez Disiplin Kurulunda görüşülür.

Madde 6 - Uyarma, kınama, ihtar ve tevbih cezalarından daha ağır disiplin cezaları, alanlar, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda üye olarak görevlendirilemezler.

657 Sayılı Kanunun 133. maddesi hükmüne göre disiplin cezaları silinenler bu hükmün dışındadır.

Kurulun Görevi:Edit

Madde 7 - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun görevi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5/2/1981 gün ve 2381 Sayılı Kanunla değişik 126. maddesi gereğince bu kurulun görüşüne dayalı ceza vermeye yetkili olan valiye görüş bildirmektir.

Madde 8 - (Değişik: 21.10.1981 - 8/3750 K.) İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun Vali tarafından görevlendirilen üyelerinin görev süreleri iki takvim yılıdır. Süresi dolanların yeniden görevlendirilmeleri mümkündür. Bu görevlendirme Ekim ayıi çinde yapılır. Vali,görevlendireceği asli üyelerle birlikte birer yedek üye de tesbit eder.

Vali tarafından görevlendirilen üyelerin herhangi bir nedenle ayrılmaları halinde yerlerine yenileri görevlendirilir.

Kurula Katılma Yasağı:Edit

Madde 9 - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu üyeleri, kendileri, eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile haklarında disiplin soruşturmasını yaptıkları personelle ilgili görüşmelerde kurula katılamazlar.

Vekil ve Yedeklerin Kurula Katılması:Edit

Madde 10 - (Değişik: 21.10.1981 - 8/3750 K.)

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda görevli olan başkan ve üyelerin görevi başında bulunmamaları halinde vekilleri ve vali tarafından yedek olarak tesbit edilen üyeler Kurula katılır.

İç linkler Edit

Kurula yapılan itirazın gündeme alınışı Edit

Ilimiz Yıldırım İlçesi Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni X'in Yıldırım  Kaymakamlığı İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen "Kınama" cezasına itirazına dair İl Disiplin Kurulu Başkanlığına  hitaben yazmış olduğu 05/05/2014 tarihli itiraz dilekçesi ile söz konusu disiplin cezasına esas 18/03/2014 tarih ve 663.07.00/16 sayılı inceleme-soruşturma dosyası ilişikte sunulmuştur.

Dosyanın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 6111 Sayılı Kanunun 113. Maddesiyle değişik 135. Maddesi gereğince İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu'na havale edilmesine müsaadelerinizi arz ederim.

Eleştiriler Edit

Disiplin işlemleri, ya “gizlilik” sütre gerisine gizlenmeye çalışılarak ya da ön yargıya kapılarak yapıldığında mevzuatı bile okunmamaktadır. Bir disiplin amirine bazı işlemlerin hukuksuzluğunu gözüne sokarcasına açıkladığınız halde yine de ön yargısını kıramıyorsanız, kalp gözü gerçekleri göremeyecek dereceye gelmişse artık bu yapılana “suç”; yapana da “suçlu” gözüyle bakılmalıdır.

Eğer suç işleyen bir disiplin amiri üstleri tarafından kollanılıyorsa demokrasi bitmiş demektir. Bizim yazılarımızın hedef kitlesi bu kişiler değildir. Hedef kitlemiz demokrasiyi yaşayarak ileri götürmeye çalışanlardır. Demokrasiyi yaşayarak adaleti sağlayanlardır. Bizler bilgilerimizi bu kişilerle paylaşıyoruz.


İL MİLLİ EĞİTİM DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU Edit

657sayılı Kanunun 134. Maddesinin 2.fıkrasına dayanılarak “Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ” yayımlanmıştır. 1982 yılında düzenlenmiş olan bu Yönetmeliğin 3.maddesine İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu ’nun kurulması hüküm altına alınırken; kuruluşa ilişkin esaslar 4.maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye 2005 yılında eklenen bir fıkra ile hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin kurulunda yer almaya başlamıştır. 4. madde 7. Fıkranın 1986’da değiştirilen II. Bendinde;

“İL MİLLÎ EĞİTİM DİSİPLİN KURULU: Edit

Valinin veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının Başkanlığında, a) İl Millî Eğitim Müdürü, b) İl Hukuk İşleri Müdürü, c) İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı, d) Valinin görevlendireceği;

1. İlköğretim Okulu Müdürlüklerinden bir üye,
2. Orta Öğretim Kurumları (Liseler) Müdürlerinden bir üyeden.

Kurulur”denilmiştir. 6. maddede “Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar”; 9. maddede “Kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkin esaslar”;


13. maddede “Kurulların görüşme usulü”; düzenlenmiştir.

İL MİLLİ EĞİTİM DİSİPLİN KURULU’NUN TARAFSIZLIK KONUSUNDAKİ SIKINTILARI Edit

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu,kuruluşundan kaynaklanan bu haliyle gerek subjektifve gerekse objektif olarak tarafsızlık konusunda şüpheleri ortadan kaldıramamıştır.

Subjektif tarafsızlık; Kurul üyelerinin kişisel tarafsızlıkları; objektif tarafsızlık ise kurum olarak Kurulun tarafsız bir görünüme sahip olması yani tarafsızlığı sağlamak için alınmış bulunan önlemlerin bu kurumun tarafsızlığı konusunda makul her türlü şüpheyi ortadan kaldırır nitelikte olmasıdır.

Kurul bağımsızlık ve yansızlık görüntüsü vermeli ve başvuran kişinin bu görüntü dolayısıyla Kurulun bağımsızlığı ve başkan ve üyelerin tarafsızlığından kuşku duymaması gerekmektedir.

Oysa kuruluş şekline bakıldığında sendika temsilcisi haricindeki başkan ve üyelerin tamamının görevlendirilmiş kişilerden oluşması bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda şüpheleri giderememektedir.


İL MİLLİ EĞİTİM DİSİPLİN KURULU’NUN UYGULAMALARDAKİ SIKINTILARI Edit

“Eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar.” Denilirken, 6.maddede “disiplin cezası verdikleri” ibaresi unutulmuştur. 9.maddedeki “Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür.” İbaresine rağmen; muhakkike raportör raporu hazırlatanlar vardır. 13.maddede “Başkan oyunu en son kullanır.” Denilmesine rağmen başkan oyunu önce açıklayarak üyeleri yönlendirebilmektedir. Kurul, gizli çalıştığı için bu gibi ihlaller ispatlanamamakta olduğundan da hukuki olarak gereği yapılamamaktadır. Bu yüzden Kurul toplantılarına seçilmiş tarafsız gözlemciler bulundurulmalıdır.


İL MİLLİ EĞİTİM DİSİPLİN KURULU’NUN KARARLARI KEYFİ OLABİLMEKTE Edit

Disiplin amirinin keyfî hareketlerinden mağdur olanların yapabilecekleri ilk iş İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’na itiraz etmektir. Fakat buradaki tarafsızlıkları şüpheli kişilerin verdikleri karar keyfi olabilmektedir. Kurul kararlarında yanlışlığa kasten, kusuren ya da ihmalen sebep olanlara bedelini ödetecek bir düzenleme olmalı.


İL MİLLİ EĞİTİM DİSİPLİN KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI OLMALI Edit

Disiplin amiri ve Kurul üyelerinin sorumlulukları ile takdir yetkilerinin usul ve esasları açıklanmalı. Buradaki başkan ve üyelerin verdikleri kararın takdir yetkisini aşarak bir mevzuat hükmünün açıkça çiğnenecek kadar keyfi olması halinde bir karşılığı ve yaptırımı olmalıdır.


YAŞANMIŞ YANLIŞ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Edit

1-Okul müdürü anlatıyor; bir soruşturma sonucu kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilince itiraz ettim. Kurul, soruşturmayı düzenleyen eğitim müfettişlerinden birini açıklama yapmak üzere toplantıya çağırmış. İl Milli Eğitim Müdürü Kurul’a kendisi katılmayarak bir yardımcısını göndermiş ve kararı yardımcısı müdür vekili olarak imzalamış. 2- Okul müdürü anlatıyor; vali yardımcısı olan kurul başkanı, görüşünü önce açıklayınca diğerleri de korkudan/uyumluluktan/mecburen o yönde kanaat belirtiyor. 3- Bir okul müdürü anlatıyor; Milli Eğitim Müdürü’nün verdiği cezaya itiraz edilmişti. Müdür bey çok sinirliydi cezada diretti. Başkan da müdürü kıramadı. Biz de müdür beyi daha fazla kızdırmamak için itiraz dilekçesini okumadık bile… Oy birliği ile reddettik. 4- Bir okul müdürü anlatıyor; Milli Eğitim Müdürü’nün verdiği bir cezaya itirazı görüşüyorduk. İtiraz dilekçesinin başında verilen cezanın hukuksuz olduğu yazılıydı. Bunu duyan Müdür bey sinirlenince gerisi okunmadı… Başvuruyu oy birliği ile reddettik. 5- Bir sendika temsilcisi Kurul üyesi anlatıyor; aynı suçu işleyenlerin biri şube müdürü, biri şef ve biri de memurdu. Suçları da savunmaları da aynıydı. Disiplin amiri olan Milli Eğitim Müdürü Şube müdürüne ceza vermeyip; diğerlerine vermişti. Adaleti sağlamak için diğerlerinin başvurusunu da biz kabul ettik. 6- Bir disiplin amiri anlatıyor; öğretmen okul müdürünü hiç takmıyor. Hakaret, devamsızlık ne ararsan var. Savunması da yeterli değildi. Verdiğim tecziyeye itiraz etti. İtirazı görüşen kurul, eğitim müfettişleri başkanının muhalefetine rağmen oy çokluğu ile kabul etti. Evet yetki verilip sorumluluk verilmeyince durum böyle… Tabii ki herkes böyle değilse de; böyle durumla herkes karşılaşabilir. Yetki ve sorumluluk kavramı, hak ve ödev kavramı kadar birbiriyle iç içedir.

İL MİLLİ EĞİTİM DİSİPLİN KURULU’NUN KURULUŞ ŞEKLİ DEĞİŞMELİ Edit

Kurulun adı İl Milli Eğitim Disiplin İşleri Uzlaştırma Kurulu olarak değişmeli, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından biri seçimle başkan olmalı, İnceleme, soruşturma ve değerlendirme şubesinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü üye olmalı, Okul müdürü üyeler kendi aralarında yapılacak seçimle gelmeli, İtirazı görüşülen memurlara ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına üyesi bulunduğu sendika temsilcisi ile birlikte o ilde en çok üyeye sahip iki sendika temsilcisi de üye olmalı, Cezayı veren disiplin amiri ile birlikte tecziyeye itiraz eden kişi de katılmalı. Ya da ikisi de katılmamalı. Kurulda seçilmiş tarafsız gözlemciler olmalı.

SAVUNMA KUTSALDIR Edit

Kurulda, savunmaya yeterince önem verilmeli. Ceza verilmesinin doğruluğunda en küçük bir şüphe varsa itiraz kabul edilmelidir. Unutulmamalı ki; bir kurumda disiplin sağlandıkça Kamu vicdanı da rahattır. Kamu vicdanının rahat olduğu milletlerde devlet yönetimi emin ellerdedir.

Ali COŞKUNER Eğitim Yöneticisi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.