FANDOM


kobrısvturkndevlwtım
Bakınız

Şablon:Polisbakınız - d {{Polis}}


Polis - Pulis

Polis/EGM
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Polis/İl
Polis/İlçe]

Polis/Telefon
Polis/Halk rehberi
Polis/MİA
Polis-Jandarma

Polis/Mersin
Polis/Yenişehir
Polis/Bursa
Şablon:Polis - Emniyet mevzuatı - Şablon:Asayiş

Kayılar - Kaylar - Kayalar ismi hangisi doğru?

Kayılar - Kaylar - Kayalar ismi hangisi doğru?

Kayılar - Kaylar - Kayalar - Kazay-ı Cuma isimlerinden hangisi doğru? Tapu Tahrir defterlerindeki adı Kaza-i Cuma yani Cuma kazası yazan ve galat-ı meşhura uyarak ve tapudaki ifadesiyle nam-ı diğer Kayalar kazası olarak adlandırılan yerde bir polis memurunu kızı, babasını anlatırken Polis yerine pulis kullanıyor. Ay-yıldız yerine nene, ay ilen ıldız diyor. 80 yaşlarında nefis bir anlatım. Tok bir ses. Rumeli Türkçesine Almanlar "Fetihçilerin dili" diyor.

 • Kanun Numarası : 3201
 • Kabul Tarihi : 04/06/1937
 • Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/06/1937 Sayı: 3629

Polis Disiplin KurullarıEdit

3201 Ek Madde 4 – ( 19/2/1980-2261/2 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

illerde, öğretim ve eğitim kurumlarında ve merkezde birer Polis Disiplin Kurulu, Merkezde ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.

A) İl Polis Disiplin Kurulu: Edit

Emniyet işleriyle görevlendirilen vali yardımcısının başkanlığında,

——————————

(1)Bu kanuna bağlı kadro cetvelleri, 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile kaldırılmıştır.

B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları: Edit

 • Kurum Müdürünün Başkanlığında,
 • aynı kurumda görevli personel arasında en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik durumunda kıdemli üç amir ile
 • Aynı kurumdaki öğretmenler arasından Genel Müdür tarafından seçilen bir kişinin;

C) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu:Edit

Personel işleriyle görevli Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında;

 • 1. Personel Daire Başkanı,
 • 2. Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir Polis Müşavir Müfettişi veya Polis Başmüfettişi,
 • 3. Genel Müdürlükçe seçilecek bir Daire Başkanı,
 • 4. Hukuk İşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürleri arasından Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir Şube Müdürünün;

D) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu:Edit

Genel Müdür Başkanlığında;

 • 1. Bakan tarafından görevlendirilecek iki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı,
 • 2. Polis Teftiş Kurulu Başkanı,
 • 3. Hukuk İşleri Daire Başkanının.

Katılması ile oluşur.

B bendi gereğince hangi öğretim ve eğitim kurumunda Polis Disiplin Kurulu oluşturulacağı ve Disiplin Kurulu oluşturulmayan öğretim ve eğitim kurumları personeli hakkında karar vermeğe yetkili kurullar, Bakanlıkça saptanır.

Ek Madde 5 – (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiĢtir.)


Disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir. Edit

A) İl Polis Disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki:Edit

 • 1. Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin cezalarını,
 • 2. Komiser muavini, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezaları,

B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis memuru ile kurumdaEdit

öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını,

C) Genel müdürlük merkez disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından; Edit

 • 1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki (8) inci meslek derecesinden (5) inci meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezalarını,
 • 2. İl emniyet kadrolarındaki komiser muavini, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma cezasını,
 • 3. Genel müdürlük merkez kuruluşu ve öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki komiser muavini, komiser, başkomiserler ile genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını,

D) Genel müdürlük yüksek disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan;Edit

 • 1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki 8 inci meslek derecesinden (5) inci meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezası,
 • 2. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki 4 üncü ve 3 üncü meslek derecelerinde bulunan personel hakkında meslekten çıkarma dışında kalan öteki disiplin cezalarını,

Verebilir.

Emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan 1 inci ve 2 nci meslek derecelerinde bulunanlar hakkında disiplin cezası belirlemeye genel müdürlük ve il kadroları ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki 4 üncü ve 3 üncü meslek derecesinde olan personel için meslekten çıkarma cezası vermeye Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir.

Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında, hangi sınıf ve derecede olursa olsun, Devlet memurluğundan çıkarma cezası,genel hükümler çerçevesinde, yalnız Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.

Disiplin kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme esas ve yöntemleri, yetkili disiplin kurullarının oluşturulmaması durumunda uygulanacak kurallar ile bu konulara ilişkin öteki hususlar İçişleri Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir.

Ek Madde 6 – (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Emniyet Teşkilatında Emniyet hizmetleri sınıfı dışında diğer sınıflardaki personel hakkında disiplin cezaları:

A) Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlardanEdit

B) Genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli olanlardan kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlaraEdit

Ek Madde 7 ? – (19/2/1980-2261/2 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 1/4/1981 - 2445/1 md.)


Disiplin Kurulunca verilen kararlardan: Edit

A) İl Polis Disiplin Kurulunun polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin; polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile;

B) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin kurullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayı; meslekten çıkarma kararları Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile;

C) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayı ile;

Kesinleşir.

(A) ve (B) bentleri uyarınca intikal eden ve Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

İl Polis Disiplin Kurulunca verilen ve vali tarafından uygun görülmeyen kararlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca; Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile Öğretim ve Eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin kurullarınca verilen ve Emniyet Genel Müdürü tarafından uygun görülmeyen kararlar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.

Kurul üyeleriEdit

xxxxx

OylamaEdit

SekreteryaEdit

Kanun metni Edit

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU

Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazede: Tarih: 12/6/1937 Sayı: 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 317


Madde 1- Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden Dahiliye Vekili mesuldür. Dahiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teşkilatı vasıtasile ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti kararile ordu kuvvetlerindenistifadeeder. (1) Bu kanunun; a) Polis Enstitüsününyükseköğrenimineilişkin bütün hükümleri 28/11/1984 tarih ve 3087 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. b) Memurların hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını ve özlük haklarını düzenliyen hükümleri 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 237 inci maddesinin 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı kanunla değişik (b) bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır. c) 10/3/1983 tarih ve 2803 sayılı Kanuna aykırı hükümleri, anılan kanunun 25 inci maddesinin b/3. fıkrası gereğince Jandarma Teşkilatı için uygulanmaz. (2) a) Bu kanunda düzenlenen atama usulüne dair konularda, 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız. b) Bu kanunda geçen Tetkik Başmemuru ve Tetkik memuru ibareleri 24/2/1954 tarih ve 6276 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile "sivil başmemur (Dedektif)" ve "sivil memur (Dedektif) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


Madde 2 - Dahiliye Vekilinin riyaseti altında Büyük Erkanıharbiyenin bir mümessili ile Emniyet Umum Müdürü, Jandarma ve Gümrük ve Orman Umum Komutanları ve Vekaletçe seçilecek lüzumu kadar umumi müfettiş ve validen mürekkep bir emniyet komisyonu teşkil edilir.

Bu Komisyon Ankara'da bulunan azaları ile her ay umumi müfettiş ve valilerin iştirakile de en az senede bir defa Dahiliye Vekilinin lüzum gördüğü zamanlarda toplanır ve memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerini tetkik ile istişari mütalaasını bildirir. Dahiliye Vekili lüzum gördüğü zamanlarda diğer alakalı vekaletlerden birer mümessil göndermesini talep edebilir. Komisyon raportörü Emniyet Umum Müdürüdür.Madde 3- (Değişik: 15/6/1938 - 3452/1 md.) Zabıta teşkilatı: Umumi ve hususi olmak üzere iki kısma ayrılır. Umumi zabıta : Silahlı bir kuvvet olan (polis) ve (jandarma) dır. Hususi zabıta : Umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir. Jandarma ve hususi zabıta teşkilatı kendi kanunlarına ve emniyet teşkilatı bu kanun hükümlerine tabidir. Jandarma ve hususi zabıta ile emniyet teşkilatının merkezde ve vilayetlerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları nizamname ile tesbit edilir.Madde 4- (Değişik: 28/12/1972 - 1649/1 md.) Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır.

Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, hesap, levazım, telli veya telsiz haberleşme, kriminal laboratuvar, trafik fenni muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tarafından ifa olunur. Her hizmet bölümü için gerekli görev ve çalışma şartları ile bir hizmet bölümünden diğerine aktarılmada gözönünde bulundurulacak esaslar ve sağlık şartları, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.


Madde 5 - Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ayrılır. Vasıtalı polis; atlı, bisikletli, motörlü ve canlı, cansız diğer vasıtalarla teçhiz edilen kısımdır.


Madde 6 - Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız çalıştırılan kısımdır.


Emniyet Makamları:

Madde 7- (Mülga: 26/8/1988-KHK-341/4.md;Aynen kabul:12/1/l989-3518/4 md.) Emniyet Teşkilatı Bölümleri (1)


Madde 8- (Değişik: 15/6/1938 - 3452/2 md.) Polis: İdari, siyasi ve adli kısımlara ayrılır. (1) Ayrıca, Polis Çevik Kuvvetleri Kuruluşu İçin Ek 12. ve Ek l8 inci maddelere bakınız. Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yerlerde idari polis kadrosundan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi işbu kanun hükümlerine tabi tutulurlar. Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat nisbetinde olmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosundaki şube müdürü, emniyet amiri başkomiser, komiser, komiser muavini ve polis adedi İcra Vekilleri Heyeti kararile tezyid edilebilir ve o zamana kadar belediye zabıtası işlerinde çalışanlar aldıkları maaş mikdarına göre ilave edilen bu kadrolara tayin edilirler. Lüzum görülen yerlerde bu madde hükümlerine göre emniyet kadrosuna alınacak belediye zabıtası maaş ve masrafları İcra Vekilleri Heyeti kararı ile Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden ödenir.


Madde 9 -

A) İdari polis, içtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef olan kısımdır. B) Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine taallük eden işlerle mükellef olan kısımdır. C) Adli polis; asgari tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli işlerle uğraşmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce kadrodan ayrılan bir kısımdır. Tam teşekküllü bir kadrodan daha az kuvvette olan polis teşekküllerinin tamamı veya bir kısmı adli polis olarak tefrik edilebilir.


Madde 10 -

Adli polis toplu olarak veya mıntakalara ihtiyaç nisbetinde tevzi edilmiş bir halde bulundurulur. Adli polis, adli tahkikat vazifeleri haricindeki hizmetlerde, mafevklerinin emrindedir.


Madde 11 - Mahalli vakalar hakkında malümat istemek ve teknik, muhasebe, levazım ve zat işlerine ait muameleleri idare etmek hususunda, Emniyet Umum Müdürlüğü vilayet emniyet teşkilatile ve vilayet emniyet müdürlüğü vilayet dahilindeki emniyet teşkilatiyle ve kaza emniyet amirliği de kaza dahilindeki emniyet teşkilatile re'sen muhabereye salahiyetlidir.


Madde 12 -

Adli işlere mütaallik tahkikat; salahiyetli adli otoritelerin direktifleri altında ve kanunlarına tevfikan yalnız adli zabıtaya yaptırılır. Polis teşkilatı yapılmıyan yerlerde teşkilat yapılıncaya kadar adli polis vazifeleri diğer zabıta tarafından yapılır. İdari zabıta adli zabıtaya icabında veya Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi üzerine yardımla mükelleftir. İdari polis adli zabıta vazifesini tahrik eden herhangi bir hal karşısında kaldığı takdirde bir taraftan adli zabıta vazifesini ifa etmekle beraber, diğer taraftan adli zabıtayı haberdar eder ve adli zabıta gelince işi ona devreder. Adli zabıta vazifesini gerek aslen ve gerek yardım suretile gören zabıta memurları hakkında bu vazifeden mütevellit suçlardan dolayı Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununa göre takibat yapılır.


Rütbeler, Meslek Dereceleri ve Görev Unvanları (1)

Madde 13 - ( Değişik 10/3/1993 - 3870/1 md.) Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbeleri, meslek dereceleri ve görev unvanları aşağıda gösterilmiştir.

Rütbeler Meslek

Dereceleri Görev Unvanları

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü Derece Üstü Emniyet Genel Müdürü

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü 1 Genel Müdür Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanı Polis Akademisi Başkanı,

Emniyet Müdürü,

APK Uzmanı 2 Daire Başkanı,

Birinci Hukuk Müşaviri,

İl Emniyet Müdürü,

Polis Baş Müfettişi,

Emniyet Müdürü Polis Akad.Öğr.Görevl.

Emniyet Müdürü APK Uzmanı,

Polis Okulu Müdürü,

Polis Koleji Müdürü,

Polis Eğitim Merkezi Müdürü,

Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü,

TBMM Koruma Müdürü, B

aşbakanlık Koruma Müdürü,

Moral Eğitim Merkezi Müdürü İkinci Sınıf Emniyet Müdürü 3 Polis Akademisi Başkan Yardımcısı,

Polis Okulu Öğretmeni ve kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü,

İl Emniyet Müdür Yardımcısı,

Polis Akademisi Bölüm Başkanı,

Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri,

Moral Eğitim Merkezi Müdürü,

Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı,

Polis Koleji Müdür Yardımcısı,

Polis Okulu Müdür Yardımcısı,

Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdür Yardımcısı,

TBMM Koruma Müdür Yardımcısı,

Başbakanlık Koruma Müdür Yardımcısı,

Daire Başkan Yardımcısı Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü 4 Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı,

Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü,

İlçe Emniyet Müdürü Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü 5 Şube Müdürü,

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı,

Hukuk Müşaviri,

Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri 6 İlçe Emniyet Amiri,

Bürolar Amiri, Birlik Amiri,

Çevik Kuvvet Grup Amiri,

Ekipler Amiri,

Tim Amiri,

Büro Amiri,

Trafik İstasyon Amiri,

Sınıflar Amiri Başkomiser 7 Karakol Amiri,

Büro Amiri,

Çevik Kuvvet Grup Amiri,

İlçe Emniyet Komiseri,

Birlik Amiri, Tim Amiri,

Trafik İstasyon Amiri,

Trafik Kayıt ve Tescil Büro Amiri,

Karakol Amir Yardımcısı,

Sınıflar Amiri,

Grup Amiri Komiser 8 Grup Amiri,

Ekip Amiri,

Tim Amiri,

Büro Amiri,

Karakol Amir Yardımcısı,

Sınıflar Amiri Yardımcısı Sınıf Komiseri,

Trafik İstasyonu Amir Yardımcısı Komiser Yardımcısı 9 Grup Amiri,

EKip Amiri,

Tim Amiri,

Büro Amiri,

Karakol Amir Yardımcısı,

Sınıflar Amiri Yardımcısı,

Sınıf Komiseri Polis Memuru 10 Büro Memuru,

Ekip Memuru,

Tim Memuru,

Karakol Memuru,


Nokta Memuru,

Devriye Memuru,

Koruma Memuru,

Trafik Memuru,

Telsiz Memuru,

Memur


(1) Madde başlığı "Emniyet Teşkilatının Meslek Dereceleri" iken, 10/3/1993 tarih ve 3870 sayılı kanun ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


Madde 14 - (Mülga: 28/12/1972-1649/4 md.)


Madde 15 -

Beşinci, altıncı yedinci ve sekizinci meslek derecelerine dahil emniyet teşkilatı mensuplarından yüksek mektep mezunu olanlar kaymakamlıklara muadildir. Bunlar arasında Siyasal Bilgiler Okulu veya lise muadil tahsil görmüş hukuk mezunları kaymakamlıklara ve aynı derecedeki kaymakamlar da emniyet müdürlüklerine naklen veya terfian tayin edilebilirle

Dördüncü ve daha yukarı meslek derecelerindeki emniyet teşkilatı memurlarından yüksek tahsil görmüş olanlar maaşlarının miktarına göre o maaşı alan Dahalive memurlukları derecelerine muadil memurluklara naklen veya terfian tayin olunabilirler (1)


(1) Bu hükmün uygulanmasında Ek 1 inci maddeye bakınız. Merkez,taşra ve yurt dışı teşkilatı

Madde 16-(Değişik:26/8/1988-KHK.34l/1.md;Değiştirilerek kabul:12/1/1989-3518/1md.)

Emniyet Genel Müdürlüğü,merkez,taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur. A) Merkez teşkilatı; --a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, --b) Hukuk Müşavirliği, --c) Daire Başkanlıklarından, Meydana gelir. Daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulan en az üç şube müdürlüğü veya koruma müdürlüğünden,şube müdürlükleri veya koruma müdürlükleri en az üç büro amirliğinden meydana gelir.


B) Taşra teşkilatı; İllerde il emniyet müdürlükleri,ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin diğer birimlerden oluşur. İçişleri Bakanlığının uygun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı birimi kurulabilir.


C) Yurt dışı teşkilatı;

İçişleri Bakanlığı,Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Emniyet teşkilatı birimlerinin görev,yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Madde 17-(Mülga:26/8/1988-KHK341/4 md;Aynen kabul:12/1/1989-3518/4 md.)

Madde 18 - (Mülga: 28/11/1984 - 3087/38 md.)

Madde 19 - (Değişik: 16/6/1989 - KHK - 374/1 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990-3600/1 md.)


(Değişik birinci fıkra: 29/7/1993-KHK-490/1 md.) Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere, en az altı ay süreli mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan polis okulları açılır. Bu okullara, yapılacak sınavda başarılı olan en az lise ve/veya dengi okul mezunları alınır. Ancak terörle mücadelede görevlendirilmek amacıyla personel yetiştirmek üzere özel harekat polis okulları da açılabilir ve bu okullara, askerliğini komando olarak yapanlar terhis tarihlerinden itibaren onsekiz ay içinde müracaatları halinde, sınav şartı aranmaksızın, mülakatla doğrudan öğrenci olarak alınabilir. Bu öğrenciler 28/11/1984 tarihli ve 3087 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilir. (Ek: 17/10/1996 - 4199/44 md.) Bu okullardan en az biri trafik polisi yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitimin yapılması için Karayolu Trafiği Polis Okulu olarak tahsis edilir. Öğrencilerin iaşe,ibate,sağlık ve diğer istihkakları Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanır.

Öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar,Emniyet Teşkilatındaki münhal kadrolara polis memuru olarak atanırlar.Başarılı olamayanların okulla ilişiği kesilir,ancak,bunlardan yapılan masraflarla ilgili herhangi bir ücret talep edilmez.

Polis okullarının kuruluş, çalışma,disiplin ve eğitim-öğretim esasları ile bu okullara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ve yapılacak sınavlarla diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.


Polis Akademisinde öğrenci yetiştirmek üzere;polislik mesleğinin gerektirdiği bilgi,disiplin ve bedeni kabiliyete haiz,Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre,Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı,lise seviyesinde parasız yatılı ve resmi üniformalı polis kolejleri açılır.


Madde 20 - Vilayetlerde bulundurulacak vilayet emniyet müdürlüklerinin ve kaza emniyet amirliklerinin ve bunların şubelerinde bulunacak memurların meslek derecelerini tayin etmek Dahiliye Vekaletine aittir.

Vilayet kadrosundan muhtelif derecede memur tefrik edilerek Emniyet Umum Müdürlüğü daire ve şubelerinde kullanılabileceği gibi, merkez kadrosundaki muhtelif derecede memurlar dahi aynı surette vilayetlerde kullanılabilir.


Madde 21 - Emniyet Umum Müdürlüğü büro şefliklerinde ve İstanbul, Ankara ve birinci,ikinci sınıf emniyet müdürlüklerinin şube müdür muavinliklerinde birinci ve ikinci sınıf emniyet amirleri kullanılabilir.


Madde 22 - Lüzum görülen vilayetlerde munhasıran emniyet polis memurları ile ailelerinin sıhhat hallerile meşgul olmak üzere icabı kadar hekim istihdam olunur.


Mesleğe kabul ve enstitü ve mekteplerde tahsil şartları


Madde 23 - (Mülga : 16/6/1989 - KHK-374/3 md.; Aynen Kabul : 17/1/1990- 3600/3md.)

Madde 24 - (Mülga : 16/6/1989 - KHK-374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990-3600/3 md.)

Madde 25 - (Mülga : 16/6/1989 - KHK-374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990-3600/3 md.)

Madde 26 - (Değişik: 15/4/1959 - 7257/1 md.)

Altıncı ve daha yukarıdaki meslek derecelerindeki memurların Hukuk veya Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunu olmaları şarttır.Ancak ihtisaslarından istifade edileceği Vekaletçe takdir edilen diğer yüksek mektep mezunları ve bu kanuna göre meslek dahilinde yüksek tahsil gördükleri kabul edilenler de bu derecelere tayin olunabilirler.

Liseden veya Polis Kolejinden mezun başkomiserlerle ikinci sınıf emniyet amirlerinden terfi için muvafık sicil almak şartiyle Polis Enstitüsünün yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal edenler emniyet teşkilatı kadroları dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar.Bunlar da altıncı meslek derecesiyle daha yukarı derecelerdeki memurluklara tayin olunabilirler.


Madde 27 - (Mülga : 28/11/1984 - 3087/38 md; Yeniden düzenleme: 26/8/1988-KHK 341/2 md; Değiştirilerek kabul: 12/1/l989 - 3518/2 md.)

Emniyet Genel Müdürlüğü,ihtiyaç duyulan alanlarda eleman yetiştirmek üzere;

a) Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında; iaşe, ibate ve öğrenimle ilgili masrafları ile yönetmelikle belirlenecek harçlık ve diğer istihkakları Devletçe karşılanmak üzere öğrenci okutabilir.(Öğrenciler, mecburi hizmet hususunda 3087 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabidirler.Öğrencilerin statüleri ile ilgili iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülür.)

b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü, master veya doktora programlarına öğrenci gönderebilir.


Madde 28 -33 - (Mülga 28/11/1984 - 3087/38 md.)


Madde 34 - (Mülga: 13/9/1943-4489/8 md.)


Madde 35 - Polis köpek ve kuşları gibi hayvanların yetiştirme tarzlarını ve motörlü vasıtaları kullanma usullerini tatbikı bir şekilde öğrenmek için polis ve komiserlerden ecnebi memleketlere stajiyerler gönderilebilir.


Madde 36 - Vilayet emniyet müdürleri,vilayet ve kaza kadrolarında,Polis Enstitüsünün ilk kısmını veya Polis Mektebini muvaffakıyetle ikmal etmiş olan polislerden kadronun müsaadesi nisbetinde ve umumi vazifelere halel gelmiyecek şekilde kafi derecede memur ayırarak sivil polislikte istihdam edebilirler.

Bu şekilde sivil polise ayrılan polisler,en aşağı altı ay ve en çok bir sene meslekte staj devresi geçirmiye mecburdurlar.

Bu müddet içinde sivil sınıf için lazım olan vasıf ve şartları haiz olmadıkları anlaşılanlar, üniformalı sınıfa iade olunurlar.

Kadro içinde orta mektep ve daha yukarı tahsil görmüş olanlar tercihan bu sınıfa tefrik olunurlar.


Madde 37 - Sivil staj müddeti içinde ehliyet ve kabiliyet göstererek asli sivil sınıfa nakledilen polisler,Polis Enstitüsünün orta tahsil kısmına ve sivil kursuna gönderilirler.

Bu kısmı muvaffakiyetle bitirenler çıkış sırasına ve münhallere göre sivil komiser muavinliğine tayin olunurlar. Madde 38 - Bu kanunun mer'iyeti tarihinde sivil sınıfta bulunan polis ve komiserler orta tahsil kısmı sivil kursuna tedricen gönderilirler.


Madde 39 - Orta tahsil kısmı ve sivil kursuna iştirak edip de muvaffakiyet gösteremiyen sivil memurlar,üniformalı sınıfa nakil ve iade olunurlar.


Madde 40 - Bu kanunun mer'iyeti tarihinde kadrolarda müstahdem olup da mektep ve meslek tahsillerini görmemiş bulunan polis ve komiserler kıdem sırası ile tedricen tahsile gönderilirler.


Madde 41 - Yukarıki maddede yazılı memurlardan tahsillerini muvaffakıyetle ikmal edemiyenler,derecelerile mesleğe iade olunurlar.


Madde 42 - (Mülga:16/6/1989-KHK-374/3 md.;Aynen Kabul:17/1/1990-3600/3 md.)


İntihap ve tayin usulleri

Madde 43 -

A) Birinci, ikinci ve üçüncü meslek derecelerindeki memurlar vekaletin inhası üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile,

B) Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci meslek derecelerindeki memurlar,Umum Müdürlük İntihap Encümeninin kararı,Umum Müdürün inhası ve Vekilin tasvibi üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile,

C) Dokuz, on ve on birinci meslek derecelerindeki memurlar Umum Müdürlük İntihap Encümeninin kararı ve Umum Müdürün inhası üzerine Vekilin tasvibi ile,

D) On ikinci meslek derecesindeki memurlar ve bu derecedeki stajiyerler,Emniyet Umum Müdürlüğünün veya mahalli emniyet müdür ve amirlerinin intihabı ve Emniyet Umum Müdürlüğünün inhası üzerine Vekilin tasvibile tayin olunurlar.


Madde 44-46-(Mülga:16/6/1989-KHK-374/3 md.;Aynen Kabul:17/1/1990-3600/3 md.)


Madde 47 - Emniyet müfettişliğine ve emniyet müfettiş muavinlik ve sivil memurluklara (Dedektif) meslek haricinden herhangi bir zatın tayini caizdir.

Bir senelik tecrübe neticesinde kifayetleri tahakkuk ederse bunlar memur hukukunu haiz olmak üzere asaleten emniyet müfettişlik ve muavinlik ve sivil memurluklara (Dedektif) tayin olunabilirler.


Madde 48-49 - (Mülga: 16/6/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990-3600/3 md.)


Madde 50 - (Mülga: 28/11/1984 - 3087/38 md.)


Madde 51 - 2270 numaralı kanun mucibince nahiye müdürlüklerinde istihdam edilen komiser muavini ve komiser ve başkomiserlerin maaşlarile teçhizat ve elbise bedelleri, Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden verilir.


Teftiş


Madde 52 - Teftiş heyeti reisi, emniyet polis başmüfettişi ve müfettişlerin mesai tarzlarını tesbit, rapor ve layihalarını ve tahkikat evrakını tetkik eder ve neticelerini Umum Müdüre bildirir ve bundan başka Umum Müdürün göstereceği işleri yapar.


Madde 53 - Emniyet polis müfettişleri, emniyet müdürlerile bu derecedeki emniyet müdür muavinlerinden ve Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal eden emniyet amirlerinden tayin olunur.


Bu tahsili ikmal etmiyen emniyet amirleri müfettişlik sınıfına nakil ve tayin olunabilirler.Ancak bunlar birinci sınıf emniyet polis müfettişliğinden yukarı terfi edemezler.


Madde 54 - Emniyet polis müfettişleri,emniyet ve polis teşkilatını sırf mesleki bakımdan teftiş ederler. Bu hususta Vekalet müfettişlerinin hukuk ve salahiyetini haizdirler.


Terfi


Madde 55 - (Değişik: 10/3/1993 - 3870/2 md.)

Polis amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser,Emniyet Amiri, dördüncü sınıf Emniyet Müdürü, üçüncü sınıf Emniyet Müdürü, ikinci sınıf Emniyet Müdürü, birinci sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf üstü Emniyet Müdürü olup terfide esas kıdem ve liyakattır.

İhtiyaç halinde meslekte fiilen 3 yılını dolduran, en az lise ve dengi okul mezunu polis memurlarından yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyanlardan, 6 aydan az olmamak üzere yönetmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirenler Komiser Yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne eleman yetiştirmek üzere okutulan burslular hariç en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar ile 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olan polis memurlarından en az 6 aylık Komiser Yardımcılığı kursunu başarı ile bitirmiş olanlar (A), diğer polis amirleri (B), grubunu oluştururlar.

Rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir. Meslek

Rütbeler Dereceleri (A) (B)

Komiser Yardımcısı 9 4 5

Komiser 8 4 6

Başkomiser 7 3 Yaş Haddi

Emniyet amiri 6 4

4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü 5 3

3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü 4 3

2 nci Sınıf Emniyet Müdürü 3 3

1 inci Sınıf Emniyet Müdürü 2 3

1 inci Sınıf Emniyet Müdürü 1 Yaş Haddi


Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.


Meri mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık tezi, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler, görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir.Aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her olumsuz sicil, rütbe terfini bir yıl geciktirir. Rütbelerde belirlenen zorunlu beklemeler sonunda bir üst rütbeye terfi edebilmek için, üst rütbede boş kadro bulunmak ve bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar olumlu sicil almış olmak gerekir. (B) grubu polis amirlerinden en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumunu bitirenlerin bulundukları rütbedeki bekleme süreleri, yeni girecekleri amir grubunun bekleme süresi kadardır. Bunların yeni grupdaki bekleme süresine göre bulundukları rütbede fazla geçen süreleri, üst rütbede dikkate alınmaz. Rütbelere kıdem ve liyakata göre atama yapılır. Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden sicil notu yüksek olanlar, sicil notlarının eşitliği halinde takdirnamesi fazla olanlar, takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise, sicil numarası daha küçük olanlar diğerine göre kıdemli sayılırlar. Kıdem sırası, personele Emniyet Genel Müdürlüğü'nce her yıl topluca duyrulur ve atamalar kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca yapılır. Rütbe terfi esasları, rütbe ve görev unvanı işaretleri ile üniformalara ilişkin esas ve usuller bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (1) 1 - Bu fıkrada sözü edilen Kanun, 10.3.1993 tarih ve 3870 sayılı Kanun olup; 22.3.1993 tarih ve 21532 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Meslekten çıkma ve çıkarılma ve mezuniyet


Madde 56 - Bulunduğu sınıf dahilinde iki muhtelif amirden iki terfi müddeti içinde iki fena sicil alanlar ve bir terfi müddeti içinde terfiin bir devre geciktirilmesi cezasına uğradığı halde hareketlerini ıslah ettiklerine dair iki muhtelif amirden sicil alamıyanlar ve her hangi bir suçtan dolayı altı ay veya daha ziyade hapis ve mutlak surette ağır hapis cezasına mahküm olanlar sicillen tekaüde sevkedilirler. (Son fıkra Mülga: 8/6/1949-5434/135 md.)


Madde 57 - (Mülga: 8/6/1949-5434/135 md.)


Madde 58 - (Mülga:16/6/1989-KHK-374/3 md.; Aynen Kabul:17/1/1990-3600/3 md.)


Madde 59 - Her ne suretle olursa olsun istifa eden polis ve komiserlerden istifasının kabulü tarihinden itibaren üç sene içinde mesleğe dönmiyenler bir daha mesleğe alınmazlar. Üç sene zarfında tekrar polis veya komiserlik sınıflarına avdet edenler yine istifa ederlerse tekrar meslekte istihdamları caiz olamaz.


Madde 60 - İstifa etmeksizin veya istifasının kabul edildiği cevabını bir ay beklemeksizin vazifesini terkettiği için cezalandırılmış olanlar, tekrar emniyet teşkilatı hizmetine kabul edilmezler.


Madde 61 - Komiser ve polislere umumi hükümlere göre senelik mezuniyetlerinden başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez.


Madde 62 - İzinli memurlar memuriyetlerinin bulunduğu belediye hudutları dahilinde üniforma ile gezdikleri takdirde vazifede addolunurlar. Bu mıntaka haricinde mezun olan memurlar üniforma ile gezemezler.


Madde 63 - (Değişik: 26/8/1988-KHK 341/3 md; Aynen kabul: 12/1/1989 - 3518/3 md.)


Sağlık nedeniyle izinli veya raporlu olan personel hakkında genel hükümler uygulanır. Ancak, her ne suretle olursa olsun atandıkları yerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlığı nedeniyle görevini yapamayacak duruma gelenler, Bakanlıkta Genel İdare Hizmetleri sınıfından bir göreve atanırlar.


Madde 64 - Amirlerinden müsaade almaksızın mezuniyet müddetlerini 15 gün tecavüz ettiren emniyet polis memurları istifa etmiş addolunurlar.


İntihap Encümeni


Madde 65 - Merkezde intihap encümeni Emniyet Umum Müdürünün seçeceği bir muavinin reisliği altında daire reislerile hukuk işleri müdüründen ve zat işlerine bakan şube müdüründen terekküp eder. Reisin bulunmadığı zamanlarda en kıdemli daire reisi riyaset eder. Bu encümenin kararları umum müdürün kabul ve tasvibi ve Vekaletin tasdikıle tamam olur.


Madde 66 - Dördüncü ve daha aşağı meslek derecesindeki memurların intihap işleri ve memurlara verilecek takdirname ile bilümum emniyet teşkilatı mensuplarına verilecek para mükafatının miktarını tayin etmek, İntihap Encümeninin vazifesi dahilindedir.


Madde 67 - Vilayetlerde intihap encümenleri, emniyet müdür veya muavinleri veya bunların yerine vazife görenlerin riyaseti altında şube müdür veya şeflerinden ve yahut bunların yerine vazife görenlerden teşkil olunur.


Bu Encümenlerin vazifesi mesleğe girmek istiyenlerin evrakı üzerine kanuni vasıfları haiz olup olmadıklarını tetkik etmektir.


İnzibat komisyonları ve inzibati cezalar


Madde 68 - Emniyet Umum Müdürlüğü İnzıbat Komisyonu, emniyet polis memurlarına disiplin cezası tayininde, Vekalet inzıbat komisyonu yerindedir. Bu komisyon Umum Müdürlük muavinlerinden birinin reisliği altında ikinci daire reisi, zat ve hukuk işleri şube müdürleriyle Umum Müdürün intihap edeceği bir şube müdüründen teşekkül eder.(1)


Madde 69 - Teşkilatında emniyet müdürü derecesinde şube müdürü bulunan vilayetlerde emniyet inzıbat komisyonu, emniyet müdür muavininin reisliği altında adli ve zat işlerile meşgul olan şube müdürlerinden terekküp eder.(1)


Madde 70 - Vilayetlerde ve Polis Enstitüsü ile polis mekteplerinde polis divanları bulunur. Vilayetlerde adli kısım reisinin, mekteplerde ve Polis Enstitülerinde,müdürden sonra gelen en büyük rütbeli ve kıdemli amirin reisliğinde kıdemli diğer iki amirden teşekkül eder ve bulunduğu mahallin ismini alır. Bu divanlara mahalli polis teşkilatı namına emniyet müdürünün tayin edeceği bir polis iştirak eder. Bu polisin de rey hakkı vardır.(1) (Ek: 15/6/1938-3452/5 md.): Kararlarda tesavii ara halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyette sayılır.


Madde 71 - Emniyet Umum Müdürlüğü İnzıbat Komisyonu, altıncı meslek derecesinden aşağı derecelerdeki emniyet polis memurları hakkında inzibati ceza vermek salahiyetini haizdir. Altıncı, beşinci ve dördüncü meslek derecelerinde olanlar hakkında inzibati ceza tayini Vekalet İnzibat Komisyonuna aittir. Bunlardan yukarı meslek derecesinde olanlar hakkında Memurin Kanunu hükümleri tatbik olunur.(2)


Madde 72 - Teşkilatında Emniyet Müdürü derecesinde şube müdürü bulunan vilayetlerde komiserlerle bu derecedeki memurlara inzibati ceza tayini vilayet emniyet inzibat komisyonuna aittir.(2)


Madde 73 - Polisler hakkındaki inzibati cezalar, polis divanları tarafından verilir.(2)


Divan teşkilatı mümkün olmayan yerlerde inzibati cezaları istilzam eden fiiller hakkındaki tahkikat evrakı, Emniyet Umum Müdürlüğünün göstereceği civar inzibat komisyonları veya divanlarına verilir.


Madde 74 - Emniyet Umum Müdürlüğü, lüzum ve zaruret halinde, her hangi bir tahkikat evrakını yakın diğer bir vilayet emniyet inzibat komisyonuna veya polis divanına tevdi edebilir.


Madde 75 - (Değişik: 15/6/1938 - 3452/6 md.) Emniyet Umum Müdürlüğü inzibat komisyonunca verilen meslekten ihraç cezalarından başka kararlar Umum Müdürün tasdikile ve meslekten ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve vekilin tasdikile, Vilayet inzibat komisyonlarının meslekten ihraç kararlarından başka kararları valilerin tasdikile ve ihraç kararları valilerin tasvibi ve vekilin tasdikı ile, Vilayet polis divanlarının; meslekten ihraç cezalarından başka, kararları valilerin tasdikı ve ihraç kararları valilerin tasvibi ve vekilin tasdikı ile, Polis enstitüsü ve polis mekteblerindeki polis divanlarının, stajiyerler ile polisler hakkında meslekten ihraç cezalarından başka, kararları enstitü veya mekeb müdürlerinin tasdikı ile ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve vekilin tasdikı ile, tekemmül eder.(1)


(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 4 ncü maddeye bakınız. (2) Bu hükmün uygunlanmasında ek 5 inci maddeye bakınız.


Madde 76 - Vilayet emniyet inzıbat komisyonları ile polis divanlarının verecekleri terfiin bir devre geciktirilmesi, kıdem tenzili, meslekten ihraç kararlarına; kanuni müddet zarfında itiraz edildiği takdirde, bu kararlar ikinci derecede Emniyet Umum Müdürlüğü inzıbat komisyonunda tetkik edilerek karara raptedilir.


Madde 77 - (Değişik: 15/6/1938-3452/7 md.) Bu kanunun 13 üncü maddesinde tesbit edilen emniyet polis memurları haricinde kalan memur ve müstahdemler ile muamelat memurları inzibati suçlarından dolayı aldıkları maaş derecesine göre merkez veya vilayetlerdeki inzibat komisyonlarına veya polis divanlarına sevk olunurlar.(2)


Madde 78 - İnzıbat komsiyonları ile polis divanlarının verdikleri ihtar, tevbih ve maaş kat'ı cezaları katidir. Diğer cezalar hakkındaki itiraz müddeti cezanın suçlu memura tebliği tarihinden itibaren 15 gündür.


Madde 79 - İnzıbat komisyonları tarafından verilecek bütün cezalar yazılı şekilde tebliğ edilir.


Madde 80 - Meslekten ihraç cezasını mucip bir hareketinden dolayı hizmetine nihayet verilmiş olan emniyet teşkilatı memurlarına bir daha meslekte hizmet verilmez. Şu kadar ki, bu fiilden dolayı haklarında adli takibat icra edilenler men'i muhakeme veya beraat kararı aldığı veyahut Şürayi Devletçe haklarındaki karar refedildiği takdirde sicillerinin müsaadesine göre tekrar meslekte istihdam edilebilirler.


Madde 81 - Bir memura isnat olunan fiil inzıbati cezayı müstelzim olmakla beraber, Türk Ceza Kanunu mucibince cezalandırılmayı da istilzam eylediği ve inzibati ceza hakkında karar verilebilmesi için mevcut deliller kafi görülmeyerek mahkeme hükmüne intizar zarureti bulunduğu kanaati hasıl edildiği takdirde inzıbati cezanın tatbikı, mahkeme kararı neticesine talik olunur.


Madde 82 - (Değişik: 19/2/1980-2261/2 md.) Emniyet örgütü mensuplarına verilecek disiplin cezaları şunlardır: A) Uyarma: Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazıyla bildirmektir. B) Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazıyla bildirmektir. C) Aylık kesme: Memurun 15 günlüğe kadar aylığının kesilmesidir. Ç) Kısa süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 4, 6 ve 10 ay için durdurulmasıdır. D) Uzun süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 12,16,20 veya 24 ay durdurulmasıdır. E) Meslekten çıkarma: Memurun, Emniyet örgütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır. F) Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Bu ceza 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ve bu kanunda gösterilen yetkili disiplin kurulunca uygulanır.


(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 7 ve 8 inci maddelere bakınız. (2) Bu hükmün uygulanmasında ek 6 ncı maddeye bakınız.


Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları,ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler. Disiplin cezası verilmesine neden olmuş eylem ya da durumun, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yinelenmesinde bir derece daha ağır ceza uygulanır. Aynı derece cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve durumlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.


Madde 83 - Gerek inzibat komisyonları tarafından ve gerek salahiyet dairesinde re'sen verilecek inzibat cezalarını icap ettiren fiil ve hareketlerin ne olduğunu ve cezaların derece ve miktarı, polis mesleğinin haiz olduğu hususiyet ve ehemmiyet gözetilerek tanzim edilecek nizamnamede tayin olunur. Memuriyette ihraç cezası müstesnadır.


Madde 84 - İnzibat cezasını re'sen vermek hususundaki salahiyet derecesi aşağıda gösterilmiştir.(1): 1) Dahiliye Vekili: Emniyet müdürü ve muadili derecede olan bütün emniyet teşkilatı mensuplarına, ihtar, tevbih, maaş kat'ı cezası, 2) Vilayetler İdaresi Kanununda valilere verilen salahiyet baki kalmak şartile valiler ve Emniyet Umum Müdürü: Baş komiser, muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilatı mensuplarına ihtar, tevbih, 10 günlüğe kadar maaş kat'ı cezası, 3) Kaymakamlar ve emniyet müdürleri ve polis mektep ve Enstitüsü müdürleri:

Başkomiser, muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilatı mensuplarına ihtar, tevbih, üç günlüğe kadar maaş kat'ı cezası. 4) Emniyet amirleri ve komiserler: Re'sen vazife gördükleri yerlerde olmak şartiyle, polisler ve muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilatı mensuplarına ihtar ve tevbih cezaları. Bu cezalar katidir. Bir sene içinde tekerrür etmedikçe sicile geçirilmez.


Emniyet teşkilatı memurlarının sicilleri


Madde 85 - (Değişik: 19/2/1980-2261/2 md.) Emniyet örgütü mensupları için sicil raporu düzenlemeye yetkili amirler, hizmet gerekleri, hiyerarşik ilişkiler ve disiplin esasları gözönünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. Ancak,vali ve kaymakamlar, emirlerinde çalışan Emniyet Örgütü mensupları için gerekli gördükleri zaman ve hallerde ek sicil raporu düzenlemeye yetkilidirler. Vali ve kaymakamlarca haklarında sicil raporu düzenlenen kişiyle ilgili bütün değerlendirmelerde bu ek sicil raporu esas alınır.


Para mükafatı


Madde 86 - (Değişik: 19/2/1980-2261/2 md.) Emniyet örgütü mensupları, 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu hükümlerinden başka aşağıdaki durumlarda: A) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar; (1) Bu hükmün uygulanmasında ek 9 uncu maddeye bakınız.


B) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fillen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört katına kadar, para verilerek ödüllendirilir. C) (Mülga: 3/11/1980-2330/11-d md.) Bu madde hükmü geriye yürür.


Melbusat ve teçhizat ve tedavi


Madde 87 - Emniyet teşkilatının kara, deniz ve hava hizmet ve nakil vasıtaları bedellerile bunların bilümum sarfiyatı ve mütehassıs ve müstahdemlerinin ücretleri ve muhabere, tenvir, teshin, fenni vasıtalar, mefruşat, kırtasiye, polis memur ve komiserlik derecelerine dahil olanların ve ayrıca Polis Kıyafet Nizamnamesile kendilerine elbise ve teçhizat verilmesi kabul edilen emniyet teşkilatı mensuplarının melbusat ve hayvan yem bedelleri, hastalananların ilaç ve tedavi masrafları, kullanılacak polis köpek ve muhabere kuşları mübayaa ve tedavi ve iaşe ve diğer canlı ve cansız vasıtaların masrafları umumiyetle Devlet tarafından verilir.


Madde 88 - Polis ve komiserlerinden kanuni evsafta hayvan tedarik edenler ihtiyaç halinde atlı polis sınıfına nakledilirler. Bunların hayvan yem bedelleri Devletçe temin olunur.


Madde 89 - Hastalanan emniyet teşkilatı mensuplarından ayakta ve evlerinde tedavileri kabul olunanların ilaç masrafları Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden tesviye olunur. Hastaneye sevkile tedavilerine lüzum gösterilenler Devlet hastanelerile hususi idarelere ve belediyelere ait hastanelere yatırılır ve meccanen tedavi olunurlar. Staj maksadile yabancı memleketlere gönderilenlerin ve orada hastalananların tedavi ücretleri Devletçe verilir.


Madde 90 - (Değişik: 20/1/1960-7410/1 md.) Emniyet Umum Müdürlüğüne bağlı ve varidatı, Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dahil maaşlı ve ücretli memurlardan, Sandığa ortak olanlar tarafından temin edilmek üzere bir (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) kurulur. Bu Sandık hükmi şahsiyeti haiz olup ortaklarının hizmet esnasında ve emekliliklerinde, nizamnamesinde tesbit edilen hususlarla birlikte, Sandık idare binaları, talebe yurtları, dinlenme kampları ve ortakların mesken ihtiyaçlarını karşılamak üzere gayrimenkullere tasarruf edebilir. Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir. Evvelce kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı işbu 90 ıncı madde hükümlerine tabidir.


Müteferrik hükümler


Madde 91 - Vasıtalı polis kısmına alınacaklar arasında askerliğini vasıtalı sınıflarda ikmal etmiş olanlar tercih edilir.


Madde 92 - (Mülga:16/6/1989-KHK-374/3 md.; Aynen Kabul:17/1/1990-3600/3 md.)


Madde 93 - Bu kanunun tatbik şekilleri hakkında nizamnameler yapılır.


Madde 94 - 2049, 2050, 2352 sayılı kanunlar ve Polis Nizamnamesi ile 2531 sayılı kanunun emniyet ve polis teşkilatı hakkındaki hükümleri mülgadır.


Madde 95 - Emniyet teşkilatı kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İcabında bu kadroda yazılı memuriyetlerden birinde daha küçük bir memurun istihdamı caizdir. Bu suretle istihdam olunanlara 1452 sayılı kanunun müsait olduğu derecede maaş verilir.(1)


Madde 96 - Emniyet Umum Müdürlüğü; merkez ve vilayetler teşkilatında maaş veya ücretle istihdam etmekte olduğu her hangi bir memur veya müstahdemi, ifası emniyet Umum Müdürlüğüne ait bir iş için orada emniyet teşkilatı ve münhal vazife bulunup bulunmamas ile mukayyet olmaksızın, kadroda gösterilen tahsisatile dilediği yerde kullanabilir.


Ek Madde 1 - (29/6/1938 - 3534 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.) Lüzumu halinde Emniyet Umum Müdürü kadrosu bir vali kadrosu ile tebdil edilebilir.


Ek Madde 2 - (28/12/1972 - 1649/3 md. ile gelen Ek Madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumlarında görev alacak üniversite öğretim üyeleri ve görevlilere okutacakları beher ders saati için, profesörlere,doçentlere ve öğretim görevlilerine bütçe kanunlarında tespit edilecek ders ücreti ödenir. Asli görevleri üniversitelerde bulunan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden, yukarıdaki fıkrada belirtilen öğretim kurumlarında görev alanların üniversite tazminatları kesilmez ve bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü uygulanmaz.


Ek Madde 3 - (28/12/1972 - 1649 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.) 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu kanunla değiştirilen 23 üncü maddesinin (D) bendinde öngörülen yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konur. Bu kanunun yayımı tarihi ile yukarıki fıkrada belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi arasında geçecek süre içinde, sözü edilen (D) bendi hükmünün uygulanmasına devam olunur.


Ek Madde 4 - (19/2/1980 - 2261/2 md.ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Emniyet Örgütünde, disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere, illerde, öğretim ve eğitim kurumlarında ve merkezde birer Polis Disiplin Kurulu, Merkezde ayrıca Emniyet

Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur. A) İl Polis Disiplin Kurulu: Emniyet işleriyle görevlendirilen vali yardımcısının başkanlığında, 1. İl Hukuk İşleri Müdürü, bulunmadığı durumda valinin görevlendireceği, İl İdare Şube Başkanlarından biri, 2. Emniyet Müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulunmadığı durumda il emniyet kuruluşunda emniyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik varsa daha kıdemli amir, 3. Emniyet İkinci Şube Müdürü veya Şefi, 4. Emniyet Üçüncü Şube Müdürü veya Şefinin,


(1) Bu kanuna bağlı kadro cetvelleri, 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile kaldırılmıştır.


B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları: Kurum Müdürünün Başkanlığında, aynı kurumda görevli personel arasında en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik durumunda kıdemli üç amir ile aynı kurumdaki öğretmenler arasından Genel Müdür tarafından seçilen bir kişinin; C) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu: Personel işleriyle görevli Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; 1. Personel Daire Başkanı, 2. Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir Polis Müşavir Müfettişi veya Polis Başmüfettişi, 3. Genel Müdürlükçe seçilecek bir Daire Başkanı, 4. Hukuk İşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürleri arasından Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir Şube Müdürünün; D) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu: Genel Müdür Başkanlığında; 1. Bakan tarafından görevlendirilecek iki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, 2. Polis Teftiş Kurulu Başkanı, 3. Hukuk İşleri Daire Başkanının. Katılması ile oluşur. B bendi gereğince hangi öğretim ve eğitim kurumunda Polis Disiplin Kurulu oluşturulacağı ve Disiplin Kurulu oluşturulmayan öğretim ve eğitim kurumları personeli hakkında karar vermeğe yetkili kurullar, Bakanlıkça saptanır.


Ek Madde 5 - (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir. A) İl Polis Disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki: 1. Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin cezalarını, 2. Komiser muavini, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezaları, B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis memuru ile kurumda öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını, C) Genel müdürlük merkez disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından; 1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki (8) inci meslek derecesinden (5) inci meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezalarını, 2. İl emniyet kadrolarındaki komiser muavini, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma cezasını, 3. Genel müdürlük merkez kuruluşu ve öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki komiser muavini, komiser, başkomiserler ile genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını, D) Genel müdürlük yüksek disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan; 1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki 8 inci meslek derecesinden (5) inci meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personel hakkında meslekten çıkarma cezası, 2. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki 4 üncü ve 3 üncü meslek derecelerinde bulunan personel hakkında meslekten çıkarma dışında kalan öteki disiplin cezalarını,Verebilir.Emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan 1 inci ve 2 nci meslek derecelerinde bulunanlar hakkında disiplin cezası belirlemeye genel müdürlük ve il kadroları ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki 4 üncü ve 3 üncü meslek derecesinde olan personel için meslekten çıkarma cezası vermeye Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir. Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında, hangi sınıf ve derecede olursa olsun, Devlet memurluğundan çıkarma cezası, genel hükümler çerçevesinde, yalnız Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca verilir. Disiplin kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme esas ve yöntemleri, yetkili disiplin kurullarının oluşturulmaması durumunda uygulanacak kurallar ile bu konulara ilişkin öteki hususlar İçişleri Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir.


Ek Madde 6 - (19/2/1980 - 2261/2 md.ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Emniyet Teşkilatında Emniyet hizmetleri sınıfı dışında diğer sınıflardaki personel hakkında disiplin cezaları: A) Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlardan il emniyet kuruluşunda görevli olanlara il polis disiplin kurulunca, öğretim ve eğitim kurumlarında görevli olanlara o kurumun polis disiplin kurulunca; daha yukarı kadro derecesinde olanlara genel müdürlük merkez disiplin kurulunca; B) Genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli olanlardan kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara genel müdürlük merkez disiplin kurulunca, daha yukarı olanlara da genel müdürlük yüksek disiplin kurulunca verilir.


Ek Madde 7 - (19/2/1980-2261/2 md.ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmistir. Değişik: 1/4/1981-2445/1 md.) Disiplin Kurulunca verilen kararlardan: A) İl Polis Disiplin Kurulunun polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin; polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Genel Müdürlük yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile; B) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin kurullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayı; meslekten çıkarma kararları Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile; C) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayı ile;Kesinleşir. (A) ve (B) bentleri uyarınca intikal eden ve Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır. İl Polis Disiplin Kurulunca verilen ve vali tarafından uygun görülmeyen kararlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca; Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile Öğretim ve Eğitim kurumlarındaki Polis Disiplin kurullarınca verilen ve Emniyet Genel Müdürü tarafından uygun görülmeyen kararlar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.


Bakan yukarıdaki birinci fıkranın (A), (B) ve (C) bentleri uyarınca onayına sunulan kararları uygun görmediği takdirde, konu, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır.


Ek Madde 8 - (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Disiplin kurullarınca haklarında meslekten çıkarma cezası verilenlerden görevi başında kalmasında sakınca görülenler, kararın onaylanmasına kadar, genel hükümlere göre görevinden uzaklaştırılabilir. Bunlardan, meslekten çıkarma cezası, daha hafif bir cezaya indirilerek onaylanmış olanlar hakkında görevden uzaklaştırma önlemi hemen kaldırılır.


Ek Madde 9 - (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 6 ncı madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Emniyet Teşkilatında bulunanlara doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye yetkili olanlar aşağıda gösterilmiştir. A) İçişleri Bakanı; 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen 3üncü meslek derecesi (bu derece dahil) ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama, aylık kesme cezası; B) Emniyet Genel Müdürü ve İl İdaresi Kanununda verilen yetkiler saklı kalmak şartı ile Valiler; başkomiserler ve aynı meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama, 10 günlüğe kadar aylık kesme cezası, C) İl Emniyet Müdürleri, Polis Enstitüsü Müdürü, polis öğretim ve eğitim kurumlarının müdürleri ile kaymakamlar; Başkomiserler ve aynı meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama, 3 günlüğe kadar aylık kesme cezası, D) Emniyet Amiri ve komiserler: Birinci derecede sorumlu olarak görev yaptıkları yerlerde olmak koşulu ile, polis memurları ile eşiti meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecelerinde bulunan Emniyet teşkilatı mensuplarına uyarma ve kınama cezası vermeye yetkilidirler.


Ek Madde 10 - (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Polis emeklilerince kurulan derneklerin yayınları dışında, diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından "polis" veya "emniyet" adları ile ya da eş anlama gelen ya da bu sözcüklerin baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan adları kullanarak dergi ve gazete yayımlanamaz ve dergilerde, duvar ve el ilanları ile diğer her türlü basılılarda emniyet hizmetleri sınıfı kıyafet yönetmeliğinde belirtilen ve resmi kıyafet üstüne takılan polis yıldızı sembol olarak kullanılamaz.


Ek Madde 11 - (19/2/1980 - 2261/2 md. ile gelen Ek 8 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 1/4/1981 - 2445/2 md.) Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek kuramaz. Spor dernekleri dışında kurulmuş derneklere üye olamazlar ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı dışında vakıf kuramazlar, diğer vakıf kuruluşlarının organlarında görev alamazlar. Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edilenler yetkili disiplin kurulunca, usulüne göre, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılır.


Ek Madde 12 - (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 9 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen il merkezlerinde emniyet müdürlüklerine, ilçelerde emniyet amirliklerine bağlı olarak emniyet teşkilatı bünyesinde, kadroları içinde özel timler de bulunan polis çevik kuvvet birimleri kurulur.


Ek Madde 13 - (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 10 uncu madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Polis çevik kuvvet birimleri: a) Kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasında, b) Kamu düzenini bozabilecek nitelikteki toplumsal hareketlerin meydana gelmesi muhtemel yerlerde önleyici tedbirlerin alınmasında ve bu yerlerde devriye hizmetlerinin yürütülmesinde, c) Grev ve lokavtlar sırasında işyerlerinin tahribe uğramasının veya işgalinin önüne geçilmesinde, d) Kanuna aykırı sokak ve meydan hareketlerinin önlenmesinde, e) Toplumsal olaylar, grev ve lokavtlar ile kanuna aykırı sokak veya meydan hareketlerinde toplumun veya kişilerin maddi ve manevi varlıklarının tecavüzlerden korunmasında, f) Diğer polis kuvvetlerinin yetersizliği halinde, her türlü tören veya gösterilerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ve düzenin sağlanmasında, g) Özel timlerin yer almasını gerektirecek diğer operasyonların yapılmasında, h) Yukarıdaki bentlerde gösterilen durumlarda meydana gelen kanuna aykırı olayların gerekirse zor kullanarak etkisiz hale getirilmesinde, Kullanılmak üzere görevlendirilir.


Ek Madde 14 - (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 11 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) polis çevik kuvvet birimleri, illerin teşkilat, malzeme ve kadro esaslarında belirlenen ve gruplandırılmış standart kuruluş modellerine göre, il emniyet müdürlüklerinde çevik kuvvet şube müdürlüğü veya çevik kuvvet grup amirliği, ilçelerde çevik kuvvet grup amirliği adıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir plan çerçevesinde kurulur ve donatımı sağlanır.


Ek Madde 15 - (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 12 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Polis çevik kuvvet birimlerine seçilmiş ve burada görevlendirilmiş olan personelin bu birimlerdeki hizmet süreleri üç yıldır. İdarenin gerekli görmesi veya personelin istemi üzerine bu süre üç yıla kadar uzatılabilir. Polis çevik kuvvet birimlerinde görevli personel bu hizmetlerini tamamlamadan emniyet teşkilatının diğer hizmet birimlerinde görevlendirilemez.


Ek Madde 16 - (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 13 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile polis çevik kuvvet birimleri geçici olarak başka illerde görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen kuvvetin görev yerine sevki o kuvvetin bağlı olduğu il valiliğince, geriye sevkleri ile beslenme ve barınma ihtiyaçları gönderildiği ilin valiliğince karşılanır. Bu masraflar için Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinde özel bir harcama kalemi açılır. Bu amaçla yapılacak harcamalarda ödeme emri aranmaz.


Ek Madde 17 - (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 14 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Polis çevik kuvvet birimlerinde görevli personel, hizmetin gerektirdiği bedeni ve fikri kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla eğitime tabi tutulur.


Ek Madde 18 - (11/8/1982 - 2696/1 md. ile gelen Ek 15 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Polis çevik kuvvet birimlerinin kuruluş şekli, bu birimlerde görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçilmeleri, niteliklerinin değişmesi veya sağlık nedenleriyle başka hizmetlere geçirilme veya bu birimlerden alınma şartları, görevlerin yerine getirilme esas ve usulleri, emir ve komuta düzeni, eğitimlerinde gözönüne alınacak esaslar ile Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca 1 Ocak 1983 tarihinde yürürlüğe konulmak üzere hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.


Ek Madde 19 - (Ek:17/6/1992 - 3814/1 md.) Emniyet Genel Müdürlüğü Dernekler Özel Denetleme Grubunda, dernek denetçisi ve dernek denetçi yardımcıları istihdam edilir. Denetçi yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak; a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak; erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya erteletmiş olmak,Şarttır. Denetçi yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "Dernek Denetçisi" unvanını alırlar. Bu sınavda başarısız olan denetçi yardımcıları, yeniden yeterlik sınavına alınmazlar. Bu sınavı kazanamayanlar ile haklı bir sebebi olmaksızın sınava katılmayanlar, hiç bir şekilde denetçiliğe atanamazlar ve bunların denetçi yardımcılığı görevlerine son verilir. Görevlerine son verilen denetçi yardımcıları, İçişleri Bakanlığında durumlarına ve derecelerine uygun başka kadrolara atanırlar. Dernek denetçiliği ve dernek denetçi yardımcılığıyla ilgili usul ve esaslar ile bunların eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.


Ek Madde 20 - (Ek:10/3/1993-3870/3 md.) Emniyet hizmetleri sınıfından Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara-İzmir-İstanbul Emniyet Müdürlerine ödenmekte olan ek göstergeler bu Kanunun değişik 13 üncü maddesindeki 1 inci sınıf Emniyet Müdürlerine de aynen ödenir.


Ek Madde 21 - (Ek:13/7/1993-KHK-486/17 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil); a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; 1. Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara; % 17 2. Siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara % 15, 3. Diğer birimlerinde görevli olanlara % 13. b) Yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine % 5, tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir.Bu ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.(1)

Trafik araştırma merkezi:


(Ek Madde 22 - (Ek: 17/10/1996 - 4199/45 md.) Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Trafik Hizmetleri Başkanına bağlı olarak, Üniversite ve trafikle ilgili gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde trafik güvenliği ile ilgili her türlü araştırmayı yapmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla bilimsel gelişmeleri takip ederek önerilerde bulunmakla görevli Trafik Araştırma Merkezi kurulur. Bu Merkezde kadrolu veya sözleşmeli yeterli sayıda uzman görevlendirilir. Trafik Araştırma Merkezinin çalışma esas ve usulleri ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. Geçici Maddeler


Geçici Madde 1- Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar her sene bütçesine konacak tahsisatın miktarına göre beş sene zarfında tatbik edilir.Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memuriyetler 1937 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanuna bağlı (L) cetveline ve (3) sayılı cetvelde aded ve ücretleri yazılı hizmetler mezkur kanunun (D) cetvelinin Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü kısmına ilave edilmiştir.(2)


Geçici Madde 2 - Bu kanunun mer'iyeti tarihinde vilayetlerde mevcut olan emniyet memurlukları, o vilayette emniyet müdürlüğü teşkilatı yapılıncaya kadar emniyet amiri tarafından idare olunur.


Geçici Madde 3 - Halen hizmette bulunan memurların bu Kanun hükmüne göre muadili dereceleri aşağıda gösterilmiştir: 1 - Üçüncü komiserler: Komiser muavinliğine, 2 - İkinci komiserler: Komiserliğe, 3 - Birinci komiserler: Başkomiserliğe, 4 - Birinci sınıf emniyet memuru ve birinci sınıf polis müfettiş muavini ve bu derecede olan diğer memurlar: Birinci sınıf emniyet amirliğine, 5 - İkinci sınıf emniyet memuru ve polis müfettiş muavini ve bu derecede olan diğer memurlar: İkinci sınıf emniyet amirliğine, 6 - Birinci sınıf emniyet müdürlüğü: İkinci sınıf emniyet müdürlüğüne,

7 - İkinci sınıf emniyet müdürlüğü: Üçüncü sınıf emniyet müdürlüğüne, 8 - Üçüncü sınıf emniyet müdürlüğü: Dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne, 9 - Merkez memuru: Tetkik başmemurluğuna, 10 - Birinci, ikinci sınıf memurlar tetkik memurluğuna tekabül eder. Kadroda müstahdem ve yukarıda unvan ve muadelet dereceleri gösterilen memurlar yeni derece maaşlarını alırlar. Polis merkez memurları başkomiser olarak istihdam edilirler. Ve münhal vukuunda tercihan tayin edilmek üzere ikinci sınıf emniyet amirliği hakkını iktisap ederler.


Geçici Madde 4 - Bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren iki sene zarfında yalnız bir defaya mahsus olmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğü muavinliği, emniyet başmüfettiş ve müfettişleri, teftiş heyeti reisliği, Emniyet Umum Müdürlüğü daire reisleri ve Polis Enstitüsü Müdürlüğü vazifelerine 1452 numaralı Kanunun 8 inci maddesinde yazılı müddetleri ikmal etmiyenler dahi yüksek mektep mezunu olmak şartile tayin olunabilirler. Ve kendilerine mezkür kanunun hükümleri dairesinde müstahak oldukları derece maaşı ve müddetlerini doldurdukça istihkak kesbedecekleri derece maaşı verilir. Şu kadar ki, müstahak oldukları maaş ile müstahdem bulundukları derece maaşı arasındaki fark müktesep bir hak teşkil etmemek şartile kendilerine ücret olarak verilir.


Geçici Madde 5 - Emniyet Umum Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul Emniyet Müdürlükleri ve diğer vilayet emniyet müdürlüklerinde ve kaza emniyet amirliklerinde yazı, hesap, fen ve muhabere işlerinde halen müstahdem bulunan memurlarla bu kanunun mer'iyeti tarihinde ilk defa olarak alınacak muamelat memurlarının bir defaya mahsus olmak üzere meslek derecelerini ve maaşlarını tesbit etmek ve bunları tayin etmek Emniyet Umum Müdürlüğüne aittir. Bunlar tayin edildikleri derece maaşlarını alırlar.


(1) Bu maddenin uygulanması için, bu Kanunun sonundaki İşlenemeyen Hükümler bö- lümünde yeralan 13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK'nin Geçici 1 inci maddesine bakınız.

(2) 95 inci maddenin dipnotuna bakınız.


Geçici Madde 6 - (8/8/1961 - 342/1 md. ile gelen geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Askerlik hizmetlerini Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde üniformalı polis olarak yapacak olan sivil lise mezunları, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda yazılı vasıf ve şartları haiz olanlar arasından seçilir; ve askerlik eğitimini başarı ile bitirdikleri takdirde polis memurluklarına stajiyer olarak tayin olunurlar.


Geçici Madde 7 - (8/8/1961 - 342/1 md. ile gelen geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu suretle hizmete alınanlar Emniyet Teşkilatı mensupları hakkındaki hükümlere tabidirler. Geçici Madde 8 - (8/8/1961 - 342/1 md. ile gelen geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Askerlik hizmetlerini emniyet teşkilatında bitirenlerden meslekte kalmak isteyenler durumları uygun görüldüğü takdirde polis memurluklarına tayin olunurlar. Bunların emniyet teşkilatında geçen muvazzaf askerlik hizmetleri kıdem ve terfilerine sayılır.


Geçici Madde 9 - (28/12/1972 - 1649/5 md. ile gelen geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kadrolardaki genel idare hizmetleri sınıfına dahil bulunan (Mütercim, antrenör,basın, istatistik, araştırma ve planlama uzmanları hariç) her derecedeki memurlardan; a) Emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser muavini, emniyet müfettişi veya emniyet müfettiş muavini iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmiş olanlar, maaş derecesi bakımından kazanılmış hakları saklı kalmak şartiyle, emniyet hizmetleri sınıfında derecelerine uygun ve daha önce aynı sınıfta sahip oldukları rütbe ünvanını taşıyan kadrolara; b) (a) fıkrası kapsamı dışında kalanlar, kazanılmış hak olan maaş derecelerine uygun polis memuru kadrolarına; 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 23 üncü maddesinde gösterilen yaş, boy ve sağlık şartları aranmaksızın ve geçici 2 nci madde hükmü gözönüne alınarak atanırlar.

Atanma işlemleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde tamamlanır.(1)


Geçici Madde 10 - (28/12/1972 - 1649/5 md. ile gelen geçici 2 nci md.hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Geçici 1 inci madde kapsamına girenlerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, emniyet hizmetleri sınıfında atanacakları kadronun kanunla tespit edilenyaş haddini aşmış olanların da atanmaları yapılır. Bunlar hakkında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen genel yaş haddi uygulanır.(2)


Geçici Madde 11 - (19/2/1980 - 2261/2 md.ile gelen geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, daha önce yürürlükte bulunan hükümler gereğince, doğrudan doğruya veya yetkili disiplin kurullarının görüşü alınarak merkeze gönderilen ve henüz karara bağlanmamış olan disiplin soruşturması dosyalarından; A) Atamaya yetkili amir tarafından karara bağlanması gerekenlerin işlemleri sürdürülerek sonuçlandırılır. B) Kısa veya uzun süreli durdurma (veya kıdem indirimi ya da yükselmenin bir dönem geciktirilmesi) cezaları ile meslekten çıkarma cezasına ilişkin dosyalar, hakkında soruşturma yürütülmüş olan memurun suçun işlendiği tarihteki görev yeri ve rütbesi esas alınarak, bu Kanunda gösterilmiş olan yetkili disiplin kurullarınca karara bağlanmak üzere ilgili yerlere aktarılır. C) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin olanlar da Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca gereği yapılmak üzere ilgili birime gönderilir.


Geçici Madde 12 - (19/2/1980 - 2261/2 md.ile gelen geçici 2 nci md.hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa bu Kanunla eklenen ek madde 7 de belirtilen yasaklara aykırı olarak yayımlanmakta olan dergilerin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir ay içinde, durumlarının bu Kanun hükümlerine uygun duruma getirilmesi zorunludur.(3)


(1) Bu maddede atıfta bulunulan Geçici 2 nci maddenin numarası teselsül nedeniyle Geçici Madde 10 olmuştur.

(2) Bu maddede atıfta bulunulan Geçici 1 inci maddenin numarası teselsül nedeniyle Geçici madde 9 olmuştur.

(3) Bu maddede atıfta bulunulan Ek Madde 7 nin numarası teselsül nedeniyle Ek Madde 10 olmuştur. Geçici Madde 13 - (19/2/1980-2261/2 md.ile gelen geçici 3 üncü md.hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa, bu Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen ek madde 8'in kapsamına giren dernekler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte infisah etmiş sayılırlar. Bu derneklerin mal varlıklarının tasfiyesi tüzüklerindeki hükümlere göre yapılır. (1)


Geçici Madde 14 -(19/2/1980-2261/2 md.ile gelen geçici 4 üncü md.hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun, bu Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 86 ncı maddesinin son fıkrasındaki geriye yürüme tarihi 1/1/1968 tarihidir.


Geçici Madde 15 -(1/4/1981-2445/3 md.ile gelen numarasız geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Ankara Asliye 4 üncü Hukuk Mahkemesinin 28/8/1975 tarihli 975/336 esas ve 975/260 sayılı kararı ile tescil olunan ve vakıf senedi 10/6/1975 tarihli ve 15261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı faaliyetine devam eder.


Geçici Madde 16 -(Ek:16/6/1989-KHK- 374/2 md.; Aynen Kabul:17/1/1990-3600/2 md.) (2) Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, polis okullarında mesleki temel eğitim görmekte olan polis memuru adayları hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.


Geçici Madde 17 - (Ek: 17/6/1992 - 3814/2 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde "Dernek Denetçisi" unvanı ile çalışmakta olan personel, ek 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özel şartları taşımasalar dahi, yüksek öğrenimli olmaları ve aynı maddenin son fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümlerine istinaden oluşturulacak sınav kurulu tarafından en çok iki defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarı göstermeleri kaydıyla; üç yıldan fazla hizmeti olanlar "Dernek Denetçisi", üç yıldan az hizmeti olanlar ise "Dernek Denetçi Yardımcısı" kadrolarına atanırlar. "Dernek Denetçisi" ve "Dernek Denetçi Yardımcısı" kadrolarına geçirilemeyenler, durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Bu süre içinde kadroları iptal edilenler, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarını bu görevlerinde bulundukları sürece almaya devam ederler. Yapılan sözlü sınavda başarılı olarak "Dernek Denetçisi" unvanını alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin (11) numaralı fıkrası hükmünden yararlandırılırlar.


Geçici Madde 18 - (Ek: 10/3/1993 - 3870/4 md.) 55 inci maddedeki rütbe terfi için zorunlu şartları haiz olmak kaydıyla; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Müdürü rütbesinde olup, bu rütbede 3 yılını doldurmamış olanlar 4 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğüne, 3 yılını doldurmuş olanlar 3 üncü sınıf Emniyet Müdürlüğüne, 6 yılını doldurmuş olanlar 2 nci sınıf Emniyet müdürlüğüne, karşılığı olan meslek derecesi ve görev unvanlarına, Emniyet Müdürü rütbesinde olup derece üstü, 1,2 ve 3 üncü meslek derecesinde görev yapmış veya halen yapmakta olanlar bulundukları meslek derecelerine, görev unvanlarına ve karşılığı olan rütbelere atanmış sayılırlar.


Madde 97 - Bu kanun 1 Ağustos 1937 tarihinden muteberdir.


Madde 98 - Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.


(1) Bu maddede atıfta bulunulan Ek Madde 8 in numarası teselsül nedeniyle Ek Madde 11 olmuştur.

(2) 374 sayılı KHK'nin yürürlük tarihi için 1608 inci sayfaya bakınız.


4/6/1937 TARİH VE 3201 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 1 - 11/8/1982 tarih ve 2696 sayılı Kanunun geçici maddesi: Geçici Madde - 15/7/1965 tarihli ve 654 sayılı Toplum Zabıtası Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan toplum zabıtası kuruluşları, polis çevik kuvvet birimlerine dönüştürülür. Bu dönüşüm sonucunda ortaya çıkan personel ve malzeme fazlalığı, emniyet teşkilatının uygun görülen diğer birimlerine devredilir. Toplum zabıtası kuruluşlarından polis çevik kuvvet birimlerine geçirilen personelin bu birimlerdeki hizmet süreleri üç yıldan fazla olamaz. 2 - 12/1/1989 tarih ve 3518 sayılı Kanunun geçici maddesi: Geçici Madde - 12.2.1986 tarih ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarih ve 3347 sayılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu için adı geçen kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 3 - 17/1/1990 tarih ve 3600 sayılı Kanunun geçici maddesi: Geçici Madde - 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3374 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu için adı geçen kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 4 - 29/5/1991 tarih ve 3748 sayılı Kanunun geçici maddeleri :


Geçici Madde 1 - Polis amirlerinin 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile tespit edilen, rütbelerdeki bekleme süreleri ile bu Kanunla öngörülen süreler arasındaki farkların tamamı rütbe terfilerinde kıdemlerine eklenir.


Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanuna göre düzenlenen şekli ile mevcut (B) grubu polis amirlerinin rütbelerdeki bekleme süreleri; komiser yardımcılığında en az 4 yıl, komiserlikte 5 yıl, başkomiserlikte yaş haddi kadardır. Bu Kanunun yürürlüğe girdigi tarihte 3 yıllık yüksekokul mezunu polis amirleri (A) grubu, 2 yıllık yüksekokul mezunları (B) grubu polis amirleri sayılırlar. Ancak 2 yıllık yüksekokul mezunu polis amirleri emniyet amirliğine kadar yükselirler ve bunların başkomiserlikteki bekleme süreleri (A) grubu polis amirlerinin bu rütbedeki bekleme süreleri kadardır. 5- 13/7/1993 tarih ve 486 sayılı KHK'nin geçici maddesi:


Geçici Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17,18 ve19 maddeleri hükümlerine göre ödenecek tazminatları;31.12.1993 tarihine kadar 1993 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelde öngörülen "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" ile "Muhtelif Ücret Ödemeleri"nin net tutarı kadar eksik ödenir.


3201 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE


Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan --------------------------------

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun: A) 34 üncü maddesi 13/9/1943 4489 8 B) 56 ncı maddenin son fıkrası ve 57.m.d. 8/6/1949 5434 135 C) 14 üncü maddesi 28/12/1972 1649 4 D) 19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesinin (c) bendi 3/11/1980 2330 11 E) 18,27,28,29,30,31,32,33 ve 50 nci maddeleri ve Polis Enstitüsünün yükseköğreni mine ilişkin bütün hükümleri 28/11/1984 3087 38 F) 7 ve 17 nci maddeleri 26/8/1988 KHK-341 4 G) 23,24,25,42,44,45,46,48,49,58 ve 92.md. ile 3201 sayılı Kanunun 16/6/1989 tarih ve 374 sayılı KHK'ye aykırı diğer hükümleri 16/6/1989 KHK-374 3


3201 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

---------------- ------------------------------------------- ----------------

3452 --- 31/5/1938

3534 --- 16/6/1938

3939 --- 1/6/1941

4489 --- 20/9/1943

4868 --- 20/2/1946

5434 --- 1/1/1950

6276 --- 28/2/1954

7257 --- 24/4/1959

7410 --- 28/1/1960

342 --- 14/8/1961

1649 --- 6/1/1973

2261 --- 23/2/1980

2330 --- 6/11/1980

2445 Geçici Maddesi Hükmü (1) 23/2/1980

Diğer hükümleri 3/4/1981


2696 --- 1/1/1983


3087 10,11,14,15,16,26,33.mad. 1985-1986 öğretim yılı başında

Diğer hükümleri 6/12/1984

KHK-311 --- 29/2/1988

KHK-341 --- 25/10/1988

3518 --- 12/1/1989

KHK-374 --- 6/11/1989

3600 --- 24/1/1990

3748 --- 9/6/1991

3814 5 ve 6 ncı maddeleri 1/1/1992

Diğer hükümleri 3/7/1992


3870 --- 22/3/1993


KHK/486 --- 15/7/1993


KHK/490 --- 12/8/1993

4199 42 İncİ ve Ek 3 üncü maddeleri 1/1/1997

Diğer maddeleri 27/10/1996


(1) Bu geçici maddenin numarası teselsül sebebiyle Geçici Madde 15 olmuştur.

Yargı kararlarıEdit

Danıştay tarafından alına kararlar ana madde içerisinde vardır.

Bakanlık genelgeleriEdit

İç linklerEdit

 • Disiplin Kurulu

Dış linklerEditŞablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.