FANDOM


BAŞKAN Edit

İllerde Vali, ilçelerde Kaymakam başkanlığında toplanır.

ÜYELERİ Edit

SORUMLULUKLARI Edit

Tabii afetten zarar gören çiftçilerin zararlarını, tarımsal varlıklarını, diğer gelirlerini tespit etmek ve Bakanlıktan yardım talebinde bulunmak komisyonların görevi olup, oluşan aksaklıklar ve yapılacak usulsüz ödemelerden komisyon üyeleri sorumludur.

GÖREVLERİ Edit

İl Hasar Tespit Komisyonunun Görevleri Edit

1.İl hasar tespit komisyonu, ilçelerden gelen ilçe komisyon kararları ile hasar tespit cetvellerini tetkik eder ve karara bağlayarak, ek-4 ve ek-5’de yer alan cetvelleri tanzim eder.

2.İl hasar tespit komisyonu, afetin meydana geldiği tarihten itibaren en geç elli gün içinde komisyon kararını, ek-4’de yer alan cetvel ile ilçe bazında hazırlanmış ek-5’de yer alan cetvelin birer nüshasını Bakanlığa gönderir.

3.Afetler ile ilgili çalışmaların yasal süresinin ertesi yıla sarkması halinde komisyon kararı, takip eden yılda öncelikle değerlendirilir.

İlçe Hasar Tespit Komisyonunun GörevleriEdit

1.İlçe hasar tespit komisyonu, arazide yaptığı hasar tespit çalışmaları sonucunda hazırladığı hasar tespit listesinin, ilgili köy veya mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılarak on gün süre ile ilan edilmesini sağlar. Askıya çıkarılma ve askıdan indirilme saat ve tarih belirtilmek suretiyle tutanakla tespit edilir. Tutanak muhtar veya bir aza tarafından imzalanır.

2.Bu süre içerisinde; çiftçiler hasar tespit komisyonu tarafından hazırlanan listelere gerekçeli olarak itiraz edebilirler. Komisyon itiraz dilekçelerini inceleyerek, gerek gördüğü takdirde mahallinde dilekçe sahibinin de katılımıyla tespitte bulunur. Söz konusu sürenin bitiminden sonra yapılan itirazlar değerlendirilmez.

3.Yapılan hasar tespitleri neticesinde ek-1’de yer alan cetvel iki nüsha olarak tanzim edilip ilgililerce imzalanır.

4.Çiftçi bazında tanzim edilen ek-1’deki cetvellere göre, ilçe toplamının yer aldığı ek-2’deki cetvel ile % 40 ve üzeri zarar görüp, 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki şartları haiz olan çiftçiler için düzenlenen ek-3’de yer alan cetvel iki nüsha tanzim edilerek komisyon üyelerince imzalanır.

5.Çiftçilerin durumları değerlendirildikten sonra ek-1, ek-2 ve ek-3’de yer alan cetveller komisyon kararına bağlanır ve birer nüsha olarak il hasar tespit komisyonuna gönderilir.

MEVZUAT Edit

2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelik

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.