FANDOM


HİZMET BİNALARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ESASLAR Edit

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet binası kiralanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî ve Kontrol Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Maliye Bakanlığının Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin (2009/1) Genelgesi uyarınca kiralama talebine ilişkin üst yazıya aşağıdaki belgeler eklenecektir. Kiralanacak yer aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tespit edilecek ve üst yazıya eklenecek belgeler aşağıdaki açıklamalar ışığında hazırlanacaktır.A- Kiralama Talebine İlişkin Üst Yazıya Eklenecek Belgeler: Edit

1-İl veya ilçe müdürü tarafından hazırlanacak kaymakam veya vali/vali yardımcısı

tarafından onaylanacak hizmet binası kiralanmasına ilişkin gerekçe raporu,

2-Kiralanacak taşınmazın belediye ve ticaret odasından alınacak rayiç kira bedeli, 3-Valilik ve/veya kaymakamlıklarca onaylı il veya ilçe sınırları içinde nüfus müdürlüğüne tahsis etmeye uygun kamuya ait taşınmazın bulunmadığına ilişkin belge, 4-Kira sözleşmesi taslağı, 5-Kiralanacak taşınmazın iskân belgesi, 6-Kiralanacak taşınmazın uydu görüntüsü ve dışarıdan çekilen fotoğrafları, 7-Kiralanacak taşınmazın proje veya krokisi, 8-Yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye raporu,


B-Kiralanacak Yerin Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar: Edit

Kiralanacak yerin yüzölçümü mevcut ihtiyaca göre gerçeğe uygun olarak tespit edilecektir. Tespit yapılırken aşağıdaki ölçüler esas alınacaktır. 1-Personel Çalışma Alanı: Personel başına en fazla 7,5 m² baz alınarak hesaplanacaktır.(Personel Sayısı X 7,5 m2) 2-İlçe Müdür Odası : En fazla 16 m² olacaktır. 3-İl Müdürü Odası: En fazla 24 m² olacaktır. 4-Sekreter Odası: En fazla 12 m² olacaktır. 5-UPS Kabini Odası: En fazla 5 m² olacaktır. 6-Bebek Emzirme Odası: En fazla 7,5 m² olacaktır. 7-Depo: En fazla 15 m² olacaktır. 8-Personel Sosyal Alanı (Mutfak,WC vb.): En fazla 50 m² olacaktır. 9-Arşiv Odası: Arşivin yüzölçümü ihtiyaca göre il veya ilçe müdürlükleri tarafından tespit edilecektir.Tespit yapılırken bir çelik rafın 30 adet aile kütüğü aldığı, compact dolabın ise tek yönlü 120 , çift yönlü 240 klasör aldığı hususlarına dikkat edilecektir. 10-Bekleme Alanı: Kiralanacak taşınmazın bekleme alanının yüzölçümü iş yoğunluğu dikkate alınarak il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenecektir.

C-Gerekçe Raporunun Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Edit

1-Hizmet binası kiralanmasına ilişkin gerekçe raporunda kiralamaya neden ihtiyaç duyulduğu ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. 2-Kiralamanın geçici veya sürekli olup olmadığı raporda belirtilecektir. 3-Kiralanacak yerin kira ücreti daha önce aynı bölgede kamu kurum ve kuruluşları tarafından kiralanan ve Başbakanlık tarafından uygun görülen yerlerin m2 birim fiyatından yüksek olmayacaktır. Bu amaçla, raporda daha önce aynı bölgede Başbakanlığın izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kiralama yapılıp yapılmadığının araştırıldığı, yapılan araştırma sonucunda kiralamanın tespit edilip edilmediği belirtilecektir.Kiralama tespit edilmesi halinde yapılacak kiralamaya ilişkin m2 bedelinin daha önce Başbakanlığın izni ile gerçekleştirilen kiralama m2 bedelinin altında kaldığı ifade edilecektir. 4-Raporda kiralanacak taşınmazın brüt ve net kullanım alanları belirtilecektir. 5-Kiralanması düşünülen taşınmazın yeri ve sahip olduğu özellikler ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir. 6-İlçenin nüfusu, günlük ortalama işlem sayısı ve nüfus müdürlüğünde görev yapan (geçici görevliler dahil) personel sayısı vb. raporda ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir. 7-Kiralanacak yerin mülkiyetinin kime ait olduğu ilişkin bilgiler raporda yer alacaktır. 8-Diğer hususlar. D-Kira Sözleşmesinde Bulunması Gereken Hususlar:


Kira sözleşmeleri Maliye Bakanlığının 08.10.2009 tarih ve 27370 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/1 sayılı Genelgesine uygun olacaktır. Bu amaçla yeni kiralamalarda sözleşmelere;

1-Yıllık kira bedelinin en fazla üçer aylık ( tercihen aylık ) eşit taksitler halinde ve dönem başlarında ödeneceğine, 2-Bir yıllık kullanım süresi bittikten sonra kiralamaya devam edilmesi halinde kira bedelinde artış yapılacak ise, bu artışın yapılacağı ayda yayınlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı ) oranını geçmeyeceğine, 3-Kiralama ile ilgili vergi, resim ve harçların kiraya verene ait olduğuna, 4-Gelir Vergisi Kanuna göre, kira bedelinden vergi tevkifatı yapılması gereken hallerde;kira bedelinden gelir vergisi ve sair kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının kiraya verene ödeneceğine, 5-Yakıt bedelinin kira bedelinden ayrı olarak kiracı tarafından karşılanacağına, 6-Ödemelerin kiraya verenin belirteceği banka hesabına makbuz karşılığı yapılacağına,

dair hükümler mutlaka konulacaktır.


E-Diğer Hususlar: Edit

1-)Başbakanlıktan onay çıkmadan ihale onayı alınmayacak ve sözleşme imzalanmayacaktır.

2-) Kiralanacak taşınmaz 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, buna ilişkin ikincil mevzuat ve TS 9111standartlarına uygun olacaktır.

3-) Kiralanacak taşınmazın proje veya krokisi mimar veya mühendis tarafından onaylı ve ölçekli olacaktır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.