Şablon:İmza - d {{İmza}}


İmza İmzadan karakter analizi İmza yetkisi İmza yetkisi devri E-İmza E-İçişleri Projesi/İmza modülü E-İmza/İİB/E-İmza Hakkında Önemli Duyuru
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
İmza Yetkileri Yönergesi
İmza Yetkileri Yönergesi/İldeki kurumlara göre İmza Yetkileri Yönergesi/Eğitim İmza Yetkileri Yönergesi/Sektörel İmza Yetkileri Yönergesi/Taşıt görevlendirmesi İmza Yetkileri Yönergesi/Müdür yetkileri/İllere göre
İmza Yetkileri Yönergesi/Bakanlıklar İmza Yetkileri Yönergesi/Milli Eğitim Bakanlığı
İmza Yetkileri Yönergesi/Valilikler İmza Yetkileri Yönergesi/Bursa Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi/Mersin Valiliği 16/09/2010 Mersin Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi 16/09/2010
Mersin Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi Dosya:Imza yetkileri yonergesi..pdf Dosya:Imza yetkileri yonergesi.pdf Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıYetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi
Valilik yönergeleri
Yetki Yetki devri İmza yetki devri Yetki devrinde sorumluluk İmza yetki devrinde sorumluluk
Görev Görev devri Görev yetki devri
GENÇLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı/Mersin İmza Rota Kayıt Kaymakam'ın hukuki durumu görev ve yetkileri Yurt dışı izinler ve yetki devri Havaalanı Mülki İdare Amirinin Yetkileri
Bursa İl Milli EĞitim Müdürlüğü/ İmza yetki devri konular Yurdışı izinler

T.C.

BURSA VALİLİĞİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL ESASLAR[düzenle | kaynağı değiştir]

I. AMAÇ

Bu Yönergenin amacı; Valiliğe bağlı kuruluşlarda Vali Adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri belli ilke ve usullere bağlamak, alt kademelere yetki tanıyarak sorumluluk duygusunu geliştirmek, üst makamlara düşünme, politika ve proje üretme, önemli konularda daha sağlam karar almak için zaman kazandırmak, Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca tüm kamu kuruluşlarına gönderilecek yazı ve dilekçelerin niteliklerini belirlemek, toplam kalite anlayışından hareketle bürokratik iş ve işlemleri kısaltarak hızlı, etkin ve verimli kılmaktır.

II. KAPSAM

Bu Yönerge, Valilik ve Valiliğe bağlı olarak hizmet yürütmekte olan daire, kurum ve kuruluşların yapacakları yazışmalarda, yürütecekleri iş ve işlemlerde Vali adına imza yetkisi kullanma ilke ve usullerini kapsar.

III. YASAL DAYANAK

Bu Yönerge;

T.C. Anayasası,


IV. TANIMLAR

Bu Yönergede yer alan deyimlerden:

 • Yönerge : Bursa Valiliği İmza Yetkileri Yönergesini,
 • Valilik : Bursa Valiliği’ni,
 • Vali : Bursa Valisi’ni,
 • Vali Yardımcısı : Bursa Vali Yardımcılarını,
 • İlgili Vali Yardımcısı : Görev bölümü esasına dayalı olarak kamu kurum,

kuruluş ve birimlerinin bağlı olduğu Vali Yardımcısını,

 • İl Hukuk İşleri Müdürü : Bursa İl Hukuk İşleri Müdürünü,

Kaymakam : Bursa İlçe Kaymakamlarını, Kaymakam Adayı : Bursa Kaymakam Adaylarını, Birim : Bakanlık veya Genel Müdürlüklerin İl Merkezindeki teşkilatını, Birim Amiri : Bakanlık veya Genel Müdürlüklerin il merkezindeki

                              teşkilatının başında bulunan birinci derecedeki yetkili 
                              (Komutan, Bölge Müdürü, Başmüdür, Müdür,   
                               Defterdar, Başmühendis) amiri,

Valilik Merkez Birimlerinin Müdürleri : İl Yazı İşleri Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İl

  Mahalli İdareler Müdürü, İl Basın ve Halkla İlişkiler  
  Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Özel 
  Kalem Müdürü, Protokol Şube Müdürü, Hukuk İşleri 
  Şube Müdürü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü, Bilgi 
  İşlem Şube Müdürü, Şehit ve Gazi İşlemleri Şube 
  Müdürünü,

İl Personeli : Bakanlık veya Genel Müdürlüklerin İl teşkilatında

                              çalışan (İlçe personeli haricindeki) amir ve 
                              memurlarını,

ifade eder.


V. YETKİLİLER

1. Vali, 2. Vali Yardımcıları, 3. İl Hukuk İşleri Müdürü, 4. Kaymakamlar ve Kaymakam Adayları, 5. Birim Amirleri.İKİNCİ BÖLÜM İLKELER, SORUMLULUKLAR VE UYGULAMA ESASLARI

I. İLKELER

İmza yetkilerinin sorumlulukla dengeli, etkili, noksansız, tam ve doğru olarak kullanılması temel kuraldır.

Her kademe, sorumluğu derecesinde bilmek durumunda olduğu konular üzerinde aydınlatılır. Yetkisi derecesinde “bilme hakkını” kullanır.

Bu amaçla:

Her makam sahibi imzaladığı yazılarda üst makamların bilmesi gerekenleri takdir ederek zamanında bilgi vermekle yükümlüdür,

Vali Vilayetin tümü ile Vali Yardımcıları kendilerine bağlı dairelerle, birim amirleri kendi birimleri ile ilgili olarak “bilme hakkı”nı kullanırlar,

Gizli konular, sadece bilmesi gerekenlere, bilmesi gerektiği kadarıyla açıklanır,

Bu yönerge ile kendilerine yetki devredilenler yetkilerini aşan bir tarzda diğer birimlerle yazışma yaptığı takdirde ilgili birim yazıyı hiçbir işlem yapmadan iade edecektir.

Vali Yardımcılarına, görev bölümüne ilişkin yönerge uyarınca, kendilerine bağlanan kuruluş ve birimlerde Vali adına denetlemede bulunma görev ve yetkisi verilmiştir,

Vali Yardımcıları’nın görevle ilgili olarak verdikleri emir ve talimatlar, Vali tarafından verilen emir ve talimat hükmündedir,

Valinin bilgisi dışında, yeni kadro talepleri ve atama teklifleri yapılamaz,

İmza yetkisi verilenler, yetki alanında giren özellik arz eden konu ve işler ile prensip kararı niteliği taşıyan, Valilik politikasını ilgilendiren hususlarda imzadan önce işlem safhasında Vali’ye, varsa alternatif önerilerle birlikte bilgi sunmak ve Vali’nin görüş ve direktifine göre hareket etme durumundadırlar,

Valilik ile diğer makamlar arasında yapılacak yazışmalarda, imza yetkisini kullanmada ilke, hitap edilen makamın seviyesi ile birlikte konunun kapsam ve önemine bağlıdır,

Yetkilinin izinli olduğu hallerde vekili imza yetkisini kullanır. Bilahare yetkiliye yapılan iş ve işlemler ile ilgili bilgi verilir. Vali Yardımcıları arasında aynı yöntem uygulanır,

Birden çok birimi ilgilendiren veya görüşün alınmasını gerektiren yazıların paraf bloğunda, koordinasyon birimi olarak ilgili Vali Yardımcısının da parafı bulunur,

Vali Yardımcıları kendilerine bağlı birimlerle ilgili yasalarla belirlenmiş veya şartlara göre Vali onayı ile oluşturulmuş kurullara Vali adına başkanlık edecek ve sonucunda Vali’ye bilgi sunacaklardır,

Yazıların ilgili olduğu birimlerde hazırlanması ve dağıtılması esastır. Ancak ivedi ve gerekli görülen hallerde Özel Kalem’de hazırlanan yazıların bir örneği bilgi için ilgili birime gönderilir. Bu gibi yazılar Vali imzasına sunulmadan önce ilgili Vali Yardımcısının parafı alınır,

Yazılar varsa ekleriyle ve öncesiyle birlikte imzaya sunulur. Ekler başlıklı, ek numaralı ve tasdikli olur,

Valilik Makamı’na gelen bütün yazılar, Vali’nin görmesi gerekenler ayrıldıktan sonra ilgili Vali Yardımcıları tarafından mutlaka görülecek ve havale edilecektir. Takdim dosyası makamdan çıkınca ilgili Vali Yardımcısına gönderilir,

Kendilerine yetki devredilenler bu yetkiyi Vali onayı olmadıkça bir başkasına devredemezler,

Vali adına yetki verilmiş konularda imzalanacak yazılarda, yazının sağ alt köşesinin imza yerine Birim Amirinin adı ve soyadından sonra Vali adına (Vali a.) ibaresi ile birlikte unvanı yazılacaktır. Vali onayı ile birim amirinin üzerindeki bazı yetki ve görevleri yardımcılarına devredildiğinde yetkiyi kullanan makamlar da aynı şekilde Vali adına (Vali a.) ibaresi kullanacaktır. Yazışma ve onaylarda müdür adına, komutan adına, defterdar adına, müftü adına vb. ibareler kullanılmayacaktır,

Valinin İl içinde devir-teftişte bulunduğu sırada Vali tarafından ifa edilmesi gerekli işlerden gecikmesinde sakınca görülenler Vali Yardımcılarınca iş bölümüne göre yürütülür ve en seri şekilde Vali’ye bilgi verilir,

Onaylar, hukuksal dayanaklı olarak oluşturulacak, hukuksal dayanağı bulunmayan hiçbir onay teklif edilmeyecektir. Her türlü yazının dayanağı olan mevzuatın açıkça belirtilmesi esastır. “….. Kanun’un ….. Maddesi” ve “.…. Yönetmeliğin ….. Maddesi” vb. Buna uygun olmayan yazılar ilgililerince imzalanmayacaktır,

Havale evrakında ve yazıda “görüşelim” notu konulan yazıları, ilgili görevliler en kısa zamanda ikaza mahal olmadan gerekli ön bilgi ve belgelerle havalede imzası bulunan Vali veya Vali Yardımcısı ile görüşerek gereğini yapacaklardır,

Vilayetten mütalaa talebinde bulunulması zaruri görülen konularda her daire amiri tereddüt hasıl olan konuyu önce kendisi çok iyi araştıracak, mukteza talep zarureti hasıl olduğunda ise mukteza talebi mutlaka gerekçeli olarak yazılacaktır,

Kaymakamların Vilayet ile olan ilişkileri iş bölümü çerçevesinde ilgili Vali Yardımcıları aracılığı ile yürütülecektir,

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca İlçelere inceleme ve soruşturma için gönderilen ihbar ve şikayet dilekçeleri Valilik aracılığıyla doğrudan doğruya Kaymakamlara yazılacaktır,

Kuruluşların düzenleyecekleri toplantı, açılış, panel vs. etkinliklerde koordinasyon sağlanması amacıyla ilgili Vali Yardımcısı’na ve Özel Kalem Müdürlüğü’ne bilgi verilecek, gerekli onay alınmadan Vali adına hiçbir organizasyon yapılmayacak, davetiye ve program hazırlanmayacaktır,

Birimlerin Valilikçe yapacakları yazışmaların bizzat Birim Amirlerince imzalanması esas olup yetki devri yapılmayacaktır,

İşlemde şekil paralelliği ilkesi gereği onay veren makam iptale yetkilidir,

Birim Amirleri, birimlerinden çıkan yazılardan sorumlu olup, yazılar bütün ara kademe amirlerin parafı alınmadan imzaya sunulmaz. Vali tarafından doğrudan yürütülecek iş ve işlemlere ait yazışmaları yönetimde bütünlüğü sağlamak amacıyla ilgili Vali Yardımcılarına nihai olarak paraf ettirilecektir,

Birim amirleri, birimlerden çıkan bütün yazılardan ve yapılan işlemlerden Vali ve bağlı olduğu Vali Yardımcısına, Vali Yardımcıları da kendilerine bağlı birimlerin yazılarından, iş ve işlemlerinden Vali’ye karşı sorumludurlar,

Bu yönerge doğrultusunda birim amirleri kendi aralarında doğrudan doğruya yazışma yapabilirler,

Kendilerine imza yetkisi devredilen Birim Amirleri bu yetkilerini astlarına devredemez, bizzat kullanırlar. Kendilerine imza yetkisi devredilenler, devredene karşı sorumludurlar. Birim Amirleri kendilerinin bizzat yapmaları gerekmeyen konulardaki imza yetkilerini iç düzenleri çerçevesinde yardımcılarına devredebilirler,

Bilgi vermeyi ve açıklamayı gerektiren yazılar, Birim Amiri tarafından ilgili Vali Yardımcısının parafı alınmak suretiyle, Vali’nin imzasına bizzat sunulur. Gerektiğinde bilgi vermek ve açıklama yapmak Vali Yardımcılarının imzasına sunulacak yazılar içinde geçerlidir,

Vali’nin imzasına sunulacak diğer yazılar, ilgili Vali Yardımcısının parafı alındıktan sonra Özel Kalem Müdürlüğüne teslim edilir,

Yerel ve ulusal medyada çıkan ihbar, şikayet ve dileklerle ilgili; birim amirleri herhangi bir emir beklenmeksizin ilgili Vali Yardımcısının değerlendirmesi ile Vali’ye bilgi vereceklerdir. Gereken durumlarda Valilikçe basın açıklaması yapılacaktır,

32. Toplumun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacı ile yalnız kamu kurumlarının en üst yöneticileri (İl Müdürü, Defterdar vb.) sadece kendi kurumlarının hizmet ve yatırımları ile ilgili olarak teknik konularda görsel ve yazılı basına Vali’den izin alarak bilgi verebileceklerdir. Ancak bilgi verirken kendi şahıslarını ön plana çıkaracak tutum ve beyanlardan kaçınılacak, kişisel görüntü verilmeyecektir. Radyo ve televizyonlara verilen mülakatlarda kamu hizmet ve yatırımları ile ilgili yanlış anlaşılmalara meydan verilmeyecek, yorumlardan kaçınılacak, sadece objektif bilgi verilecektir.

33. İşlerin aksamaması ve iş sahiplerinin bekletilmemesi için, başka bir göreve giden

  veya yerinde bulunmadığından dolayı bir yazıyı imza edemeyen Vali Yardımcısı 
  yerine öncelikle görev bölümünde karşılığı olan Vali Yardımcısı, olmazsa diğer 
  Vali Yardımcıları imza atabilir. Bilahare ilgili Vali Yardımcısına bilgi verir.

II. SORUMLULUKLAR

Bu Yönerge ile verilen yetkilerin kullanılması ve Yönerge’ye göre hareket edildiğinin denetlenmesinden Vali Yardımcıları ile ilgili birim amirleri sorumludur,

Kendilerine teslim edilen evrak ve yazıların muhafazasından Özel Kalem Müdürü, her kademedeki amirler ve memurlar ilgili birimin görevli memuru sorumlu tutulacaktır,

İl Müdürleri veya ilçelere denetim ve inceleme için görevlendirilen komisyonlar, ilçelerde yapacakları veya yaptıkları denetim ve etkinlikler konusunda ilçeye gittiklerinde ilçe kaymakamını bilgilendirecektir.

III. UYGULAMA ESASLARI

BAŞVURU

   Başvurularla ilgili olarak Valilikçe aşağıdaki usul ve yöntemlerin uygulanması  öngörülmüştür.

Vatandaşlarımızın, idari iş ve işlemlerini daha kısa sürede, zaman ve kaynak israfına yol açmadan neticelendirmelerine imkan sağlamak bakımından, Bursa İlindeki kamu kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemleri takipleri sırasında içerik olarak şikayet ve icrai nitelik taşımayan tüm rutin dilekçe ve müracaatlarını doğrudan ilgili kuruma yapabilecek ve vatandaşlar Valilik dahil hiçbir yere gönderilmeyip, dilekçe ve müracaatları doğrudan kabul edilerek işlemlere derhal başlanacaktır,

Dilekçelerin yasal süre içerisinde gereği yapılacak ve sonuç başvuru sahibi vatandaşlara yazılı olarak bildirilecektir,

Kendisine başvurulan birim amirleri, konunun incelenmesini ve çözümünü kendi yetkisi dışında görürse dilekçe ilgili Vali Yardımcısına sunulacak ve onların direktifine göre gereği yapılacaktır. Başvurular Hükümet icraatlarına ya da Valilik icraatı iş ve işlemlerine ilişkin bulunuyor ise verilecek cevaplardan önce makama bilgi sunulacaktır,

Doğrudan Valilik Makamına yapılan yazılı başvurular, bir özellik arz etmediği, Vali ya da Vali Yardımcıları tarafından görülmesinde bir zorunluluk olmadığı, bir ihbar ya da şikayeti kapsamadığı takdirde, İl Yazı İşleri Müdürü ya da bulunması halinde Kaymakam Adayı tarafından havalesi yapıldıktan sonra, İl Evrak Bürosunda kaydı yapılıp, ilgili kuruluşun adının dilekçe altına yazılması suretiyle dilekçenin ilgili daireye gitmesi sağlanacaktır. Bu şekilde ilgili birime giden dilekçeler işleme konulacak ve sonuç dilekçe sahibine yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yazılı olarak bildirilecektir,

Sehven ilgili olmayan bir birime havale edilen dilekçeler, bir işlem yapılmadan ivedi olarak İl Yazı İşleri Müdürü’ne iade edilecektir.

Bütün birim amirleri kendi konuları ile ilgili olan dilekçeleri doğrudan doğruya kabul etmeye, kaydını yaparak konuyu incelemeye ve eğer istenilen husus mevcut bir durumun beyanı veya yasal bir durumun açıklanması ise bu dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirmeye yetkilidirler. Bunlar dışındaki sonuçlara ya da şikayet ve soruşturma işlemlerine ilişkin cevaplar ilgili Vali Yardımcısı tarafından imzalanacaktır,

Kendisine başvurulan birim amirleri konunun incelenmesini ve çözümü kendi yetkisi dışında görürse, dilekçe ilgili Vali Yardımcısına sunulacak ve direktiflerine göre gereği yapılacaktır.

      B. EVRAK HAVALESİ

TBMM Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Bakan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve Müsteşarların imzaladığı yazılar ile kişiye özel, hizmete özel ve çok gizli yazılar ile şifreler (güvenlik soruşturma ve gizli tezkiye üst yazıları hariç) Vali, bulunmadığı zamanlar ve acil hallerde Özel Kalem’e bakan Vali Yardımcısı tarafından havale edilecektir, Bunun dışında vilayete gelen evraklar, evrak bürosunca görev bölümüne göre ayrılarak ilgili Vali Yardımcısına gönderilecektir. Vali Yardımcıları kendilerine gelen evraktan Vali’nin görmesi gerekenleri Vali’ye sunacak, bilahare havale edecekleri dairelere göndereceklerdir,

Birim Amirleri kendilerine gelen, Vali veya Vali Yardımcılarının imzasını taşımayan evrak arasında, kendi takdirlerine göre Vali veya Vali Yardımcılarının görmelerini gerekli buldukları evrak hakkında derhal kendilerine bilgi verecekler ve talimatlarını alacaklardır.

Evrakı havaleye, imzaya veya onaya yetki verilmiş tüm amirler, bilgisayar üzerinden e-imza (e-devlet) işlemlerini yapacaklardır.

C. GİDEN YAZILAR

Vali veya Vali adına Vali Yardımcıları ve Vali’nin imza yetkisi vermiş olduğu birim amirleri tarafından imzalanıp gönderilecek tüm yazılarda;

02.12.2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Resmi

  Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,

08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Valilik ve

  Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 7’nci  
  Maddeleri esasları aynen ve mutlaka uygulanacaktır.

Yazışmalarda standardizasyona özen gösterilecektir.

Bunu sağlamak için:

a) Aynı görev unvanını ifade ettiği halde Vali Muavini, Vali Yardımcısı ve

  Müdür Muavini, Müdür Yardımcısı şeklinde farklı kullanılan ifadeler yerine 
  Vali Yardımcısı veya Müdür Yardımcısı unvanı yazılacaktır,
   b) Onaylarda “OLUR” “ONAY” “UYGUNDUR” “MUVAFIKTIR” gibi 
     değişik ifadeler yerine her onay için “OLUR” deyimi kullanılacak ve imza 
     yeri için yeterli bir açıklık bırakılacaktır. Birim amirlerine Vali’nin onayına 
     sunulacak yazılarda ilgili Vali Yardımcısının uygun görüşü alınacaktır. 
     Onaylar zorunluluk bulunmadıkça tek nüsha olarak hazırlanacaktır,

Bu yönerge doğrultusunda birimler kendi aralarında (birim amiri adına yazılacak yazılar hariç) yazışma yapabilirler. Bu yazışmalarda hitap, karşılıklı “arz ederim” şeklinde yapılır,

Yazılar, 5 kişiyi geçmemek üzere yazıcı memurdan itibaren bütün ara kademe amirlerinin parafı alınmadan imzaya sunulmaz. Paraf sahiplerinin tamamı yazıdan sorumlu olup, Vali Yardımcıları tarafından imzalanacak veya onaylanacak yazılar mutlaka birim amirleri tarafından paraf veya imza edilir. Parafe edilen yazı en üstte olacak şekilde imzaya sunulur,

Valinin imzalayacağı yazılar, birim amirinden sonra aksine özel bir hüküm talimat olmadıkça mutlaka ilgili Vali yardımcısı tarafından paraf edilir. Onaylar ise yazının sol alt köşesine, yönetmelikte belirtildiği şekilde “Uygun görüşle arz ederim” ibaresi yazılarak, yine ilgili Vali Yardımcısı tarafından imzalanır. (Birim amirlerinin izin ve il dışı görev onayları dahil)

D. TOPLANTILAR

1. Yasal mevzuatın bizzat Vali başkanlığında yapılmasını öngördüğü toplantı ve komisyonlara Vali başkanlık edecektir. Diğer kurul ve komisyonlara ise Vali adına ilgili Vali Yardımcısı başkanlık edecektir.

2. Mevzuatta öngörülen, yapılması uygun ve zaruri görülen toplantılar ilgili Vali Yardımcısının başkanlığında yapılacaktır. Toplantı gündemi toplantıdan en az 24 saat evvel ilgili Vali Yardımcısına bildirilecektir. Vali Yardımcıları gündem maddeleri ve alınan kararlar hakkında Vali’ye zamanında bilgi vereceklerdir,

3. Toplantılara birim ve kurum amirlerinin hazırlıklı ve önceden gündem hakkında

  bilgi sahibi olarak katılmaları esastır. Zaman kaybı ve verimsizlik nedeni olan 
  toplantı anlayışı terk edilerek kısa, hazırlıklı ve sonuca ulaşmayı sağlayıcı 
  yöntemler geliştirilecek ve geliştirilen yöntemler hakkında Valilik Makamına bilgi 
  verilecektir.

4. Sunular, bilgisayar ortamında ve görsel verilerle zenginleştirilerek yapılacak, konuyla ilgili olarak üye olmayan uzman kişiler de bilgi vermek amacı ile toplantılara katılabilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İMZA YETKİLERİ

I. VALİ’NİN İMZALAYACAĞI YAZILAR Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer mevzuata göre bizzat Vali tarafından imzalanması gereken görüş, teklif, izin, muvafakat veya kararlara ilişkin yazılar,

TBMM Başkanlığı, Başbakanlık Makamı, Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve MGK Genel Sekreterliğine doğrudan yazılması gereken önemli yazılar yanında bu makamlardan gelen yazılar ile Bakanlık ve Genel Müdürlüklerden Valinin ad ve soyadı belirtilerek gönderilen yazılara verilecek cevaplar,

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Askeri İdare Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu’na doğrudan yazılması gereken önemli nitelikteki yazılar,

Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmesi gereken Devlet Memurluğundan çıkarılma teklif yazıları,

Garnizon ile yapılacak önemli yazışmalar ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/D maddesi uyarınca askeri birliklerden yardım talebi yazıları,

Gizli, kişiye özel nitelikteki yazılar ve şifreler (Vali’nin İl Merkezinde bulunmadığı zamanlarda veya çok ivedi durumlarda, en kısa sürede Vali’ye bilgi vermek suretiyle ilgili Vali Yardımcısı bu tür yazıları imzalayabilir.)

Hazine veya İl Tüzel Kişiliği adına tapu dairelerinde yürütülen işlemler ile ilgili olarak vekalet veya İl Özel İdaresinin ortak bulunduğu şirketlerin genel kurul toplantılarında temsil yetkisi veren yazılar,

Valilik adına basın ve yayın kuruluşlarına yazılacak açıklama metinleri,

Valilikçe prensip, yetki, uygulama, usul ve sorumlulukları değiştiren genelge ve talimatlar,

Mülki İdare Amirleri ve Birim Amirleri hakkındaki şikayet ve inceleme sonucunda gönderilecek yazılar ile taltif, tenkit veya ceza maksadıyla yazılan yazılar,

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2559 Polis, Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun mutlaka Vali tarafından imzalanmasını öngördüğü işlemler, yasaklama ve engelleme kararları ile ilgili diğer işlemler,

Bakanlıklara ve diğer merkezi idare kuruluşlarına yazılan yatırım teklifi, kadro tahsis teklifleri, personel talebi ve gayrimenkul alımı, tahsisi, takası veya kiralanmasına ilişkin talep ve teklif yazıları,

5442 Sayılı Kanunun 9.maddesinin (F) fıkrası uyarınca İl’de teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan kamu hizmetlerinin yürütülmesi için görevli daireyi belirleme yazıları,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereğince personele verilecek başarı belgesi, üstün başarı belgesi, ödül ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86’ncı maddesi gereğince personelin para mükafatı ile ödüllendirilmesi için Bakanlığa gönderilen teklif yazıları,

Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerde doğrudan Vali’ye bırakılan konular, Vali tarafından imzalanması zorunlu olan yetki devri yapılamayan işlemlere ait yazılar ve kararlar,

Vali’nin bizzat imzalamayı uygun gördüğü yazılar.

VALİ’NİN ONAYLAYACAĞI İŞLEMLER VE KARARLAR

1. İl içerisinde ilk defa memurluğa atanan memurların atama onayları,

2 Şube Müdürü ve üzerindeki memurların atama, yer değiştirme, emeklilik, görevden

  çekilme veya çekilmiş sayılma ile geçici görevlendirmelerine ilişkin onaylar,

Yetkili merciler tarafından başlatılan disiplin soruşturması ya da ön inceleme kapsamında yapılan muhakkik görevlendirme onayları,

İl Daimi Encümeninin gündeminin belirlenmesi,

Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Hukuk İşleri Müdürü ve birim amirleri hakkında disiplin soruşturması açılması ile İl Disiplin Kurulu, Polis Disiplin Kurulu, Milli Eğitim Disiplin Kurulu ve İl Trafik Komisyonunun kararları,

Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Hukuk İşleri Müdürü ve birim amirlerinin yıllık, mazeret, hastalık ve yurtdışı izin onayları ile bu görevlere vekalet onayları,

657 Sayılı Kanunun 137 ve 145’inci maddelerinde yer alan görevden uzaklaştırma, görevden uzaklaştırılma kararının uzaması veya kaldırılması onayları,

8. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun uygulanmasını gösteren 91/1779 sayılı Yönetmeliğin 7, 9 ve Ek-1’inci maddeye göre verilecek silah taşıma ruhsatına ait onaylar,

9. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki

  Kanun’a göre verilecek ön inceleme onayları,

10. Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve birim amirlerinin araçlı veya araçsız il dışına

   çıkış onayları,

11. Taşınmaz mal satın alınmasına ve kiralanmasına ilişkin onaylar,

12. 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde birlik tüzükleri ile

   tüzüklerinde yazılı olması halinde Mahalli İdare Birlikleri Bütçelerinin 
   onaylanması,

13. Daimi ve geçici işçilerin ilk atama onayları ve mahalli idareler geçici işçilerinin

   atama onayları,

14. Mevzuatın öngördüğü ve mutlaka Vali tarafından onaylanması gereken, işlemler ve

   kararlara ilişkin onaylar,

15. Mahalli Mahkemelerde davacı ve davalı olarak Özel İdareyi temsil etmeye veya

vekaletname vererek temsil ettirmeye ilişkin onaylar,

16. İl Emniyet Müdürlüğü personelinden rütbeli ve rütbesiz tüm personelin il içi

  atama ve yer değiştirme onayları ile Emniyet Amiri ve üstündekilerin görev   
  değişikliği onayları,

17. Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına ait araçların operasyonel

   ve istihbarat amaçlı il dışı görevlendirme onayları,

18. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7’nci maddesi uyarınca birden fazla

   ili kapsamına alan izin belgeleri.

III. VALİ’NİN BAŞKANLIK EDECEĞİ KURULLAR

Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre Vali’nin başkanlık yapacağı emredici olarak belirtilen ve başkanlık devrinin mümkün olmadığı kurul ve komisyonlar,

VALİ YARDIMCILARININ İMZALAYACAĞI YAZILAR VE YÜRÜTECEKLERİ İŞLER

Doğrudan Vali tarafından yürütülmesi gereken işlemlerin veya imzalanacak yazıların dışında kalan ve birim amirlerine devredilmeyen işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması ve buna ilişkin yazıların Vali adına imzalanması,

Görev Bölümü esasları içinde ilgili komisyonların veya kurulların başkanlıklarının Vali Adına yürütülmesi, kararların imzalanması ve gereklerinin yerine getirilmesi,

İl İdare Kurulu, Disiplin Kurulları iş ve işlemlerine ilişkin yazılar,

İl Trafik Komisyonuna ait iş ve işlemlerine ilişkin yazışmalar,

Kaymakam Adaylarının stajları ile ilgili işlemler,

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesine Dair Kanun gereği alınacak kararlar ile yapılacak yazışmaların imzalanması,

Vali tarafından verilen görev taksimatının gereği olarak bağlı birimlerce Valinin imzasına sunulacak bütün yazıların parafe edilmesi, onaylarda uygun görüş bölümünün imzalanması, Kendine bağlı birimlerin işlemleri kararları üzerinde veya dairelerde denetimler yapmak. (Denetim sonucunda başarılı görülen personele ilgili Vali Yardımcısı tarafından “Teşekkür Belgesi” verilebilir)

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile ilgili dilekçe ve bildirimlerin havalesi,

Güvenlik Soruşturmaları karar yazışmaları,

Seçimlerle ilgili yazışmalar,

Vali’nin devir, teftiş, toplantı gibi nedenlerle makamında bulunmadığı zamanlarda görev bölümüne göre kendilerine taalluk eden konularda Vali tarafından imzalanması veya onaylanması gereken ancak özelliği ve ivediliği nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan yazıların ve onayların imzalanması ve bilahare Vali’ye bilgi verilmesi,

Vali Yardımcılarının geçici olarak Makamlarında bulunmadığı zamanlarda öncelikle görev bölümünde karşılığı olan Vali Yardımcısı, olmazsa diğer Vali Yardımcılarınca yazıların imzalanması ve bilahare ilgili Vali Yardımcısına bilgi verilmesi,

İhbar ve şikayet içeren vatandaş başvurularının havalesi,

İl Özel İdare bütçesinden kaynak kullanan dairelerin söz konusu işleri ile ilgili yazıların imzalanması ile işlemin takip ve denetiminin görev dağılımına göre ilgili Vali Yardımcısı tarafından yürütülmesi,

İçişleri Bakanlığı KİHBİ Daire Başkanlığı ile yapılacak yazışmaların imzalanması,

İlimize naklen atanmak ya da İl içerisinde kurum değiştirmek isteyen kamu görevlilerinin ön izin yazılarının yazılması,

Adli Mahkemelere, İdare Mahkemelerine, Bölge İdare Mahkemelerine, Vergi Mahkemelerine, İcra Hakimliklerine, Danıştay ve Sayıştay’a kurum adına açılacak dava dilekçeleri ile davalara ait savunma yazıları,

Bir direktifi, öneriyi ve görüş alınmasını gerektirmeyen, Valinin imzalayacakları dışında olan genelge ve yazılar,

İlgili birim tarafından hazırlanarak Vali’nin onayına sunulacak olan konulara ilişkin ön işlemlerin yürütülmesi ve Vali Onayından geçmiş yazıların ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin yazılar,

Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve birim müdürlerinin göreve başlama ve ayrılma yazıları,

Vali’nin, Vali Yardımcıları tarafından imzalanmasını uygun gördüğü diğer yazılar.

VALİ YARDIMCILARININ ONAYLAYACAĞI İŞLEMLER VE KARARLAR

Vali’nin onayı dışında bırakılan ve birim amirlerine devredilmeyen tüm işlem ve kararların onaylanması,

Birim amirleri dışındaki personelin araçlı ve araçsız il dışına görevli çıkış onayları,

442 sayılı Köy Kanunu gereği Mülki İdare Amirinin onayını gerektiren köy ihtiyar heyeti kararları,

Özel Öğretim Kurumlarının ruhsat onayları,

Eczane açılmasına, devredilmesine ve yer değiştirmesine ilişkin onaylar,

Av malzemeleri bayilik belgesi onayları ve perakende satıcılara mahsus izin belgesi onayları,

Birim Amirleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri dışındaki kamu görevlilerinin görev yerlerinin belirlenmesine veya il içinde yer değiştirmelerine ve geçici görevlendirmelerine ilişkin onaylar,

Her derecedeki okul müdürlüklerine ve yardımcılarına ait atama ve geçici görevlendirme onayları,

İlimizde görev yapan şube müdürü ve üzerindeki memurların dışındaki personelin görevden çekilmiş sayılma ve emekliliklerine ilişkin onaylar,

İl dışından naklen gelen memurların ve daimi işçilerin atama ve yer değiştirme onayları,

Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Sağlık Ocağı Sorumlu Tabipleri, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcıları ve Başhemşireleri görev yerlerinin belirlenmesine veya il içinde yer değiştirmelerine ve geçici görevlendirmelerine ilişkin onaylar,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği yapılacak iş ve işlemler,

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili 15 Aralık 2005 tarih ve 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5’inci maddesi gereği Toprak Koruma Kuruluna Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısının başkanlık etmesi, yazı ve onayların imzalanması,

Valilik Bürolarının harcamaları için 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı’nın Seri No:1 sayılı “Harcama Yetkileri Hakkındaki Genel Tebliği”nin 4’üncü maddesi gereği her bir harcama işlemi itibariyle ihaleye çıkma onayları, ihale karar onayları, tüm ihale sözleşmeleri, tüm ödeme emri belgeleri ve ihale süreciyle ilgili yazı ve onaylar aksine bir yetki devri olmadıkça Yazı İşleri Müdürlüğünden sorumlu ilgili Vali Yardımcısı tarafından imzalanması,

İlköğretim Müfettişlerinin inceleme ve disiplin soruşturmasında görevlendirme onayları,

Köy okullarına müdür yetkili öğretmen görevlendirmeleri,

Askere giden, raporlu olan vb. sebeplerle görevden özürlü olarak ayrılan ilköğretim sınıf öğretmenleri yerine vekil öğretmen görevlendirmeleri,

Norm kadrosu olup, bu kadroda atanmış öğretmeni bulunmayan sınıf, branş öğretmenliklerine ders ücretli öğretmen görevlendirmeleri,

Kadrosuz usta öğrencilerin görevlendirmeleri,

İlçe Müdürleri, şube müdürleri ve diğer yöneticiler ile ilde veya diğer ilçelerde yapılacak toplantı onayları,

Birim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve hastane başhekimlerinin yıllık, hastalık, mazeret ve yurtdışı izin onaylar,

Özel öğrenci kurumlarına atanacak yurt müdürü ve müdür yardımcılarının atama, istifa ve görevlendirme onayları,

Özel eğitim kurumlarının kurucu temsilcisi ve kurucusu değişikliği onayları,

Özel motorlu taşıt sürücü kurslarının eğitim pisti kullanım izin onayları,

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının ruhsatlandırma ve kapatma onayları ile bu kuruluşlara yeni ilave edilecek ünitelerin açılması onayları,

İl Emniyet Müdürlüğündeki şube müdürlüklerine vekalet onayları,

Cezaevi isyanlarına karşı izleme, tahliye ve koruma planlarının onaylanması,

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ilişkin on iki ayı veya aylığı aşan nakdi veya ayni yardım onayları,

Özel kreş, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, özel huzurevleri ve huzurevi yaşlı bakım merkezlerinin Açılış İzin Belgesi ile Sorumlu Müdür Belgesi onayları,

Resmi mühürlerin yaptırılması veya yenilenmesi onayları,

Kooperatiflerin denetim onayları,

İl Afet Planlarının onayları,

İnsan Hakları il kuruluna üye seçilmesi ve yenilenmesine ilişkin onaylar,

Vali’nin, Vali Yardımcıları tarafından onaylanmasını uygun gördüğü diğer yazılar.

VALİ YARDIMCILARININ BAŞKANLIK EDECEĞİ KURULLAR

   Vali tarafından başkanlık edilmesinde yasal zorunluluk olmayan kurullar.
 İL HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜNCE İMZALANACAK VE ONAYLANACAK  
 YAZILAR İLE YÜRÜTÜLECEK İŞLER

Kamulaştırma dosyalarının incelenip görüş bildirilmesi,

“Muhakemat Müdürlüğünün ve Özel İdare Hukuk Müşavirliğinin yetkileri saklı kalmak üzere, Valilik adına yargı mercii nezdinde açılacak dava dilekçelerine verilecek cevaplar” ile ilgili yazıların imzalanması,

Disiplin Amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı Valiliğe yapılan ihtirazlarda, konuyla ilgili dosyayı inceleyip Vali’ye görüş bildirmesi,

Valilikçe tasdik edilmesi gereken her türlü resmi belgelerin tasdik işlemlerinin yürütülmesi (Derneklere ait alındı belgeleri dışında)

Dış temsilciliklere gönderilecek apostil belgeleri ile özel hukuk ve medeni hukuk hükümlerine göre noterlik ve diğer kurumlarca düzenlenen belgeler,

Vali’nin İl Hukuk İşleri Müdürü tarafından imzalanmasını uygun gördüğü diğer yazılar,

İl Hukuk İşleri Müdürlüğü kadrosunun boş olması durumunda yukarıdaki fıkralarda belirtilen görevlerin Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı tarafından yürütülmesi,

İLÇE KAYMAKAMLARININ İMZALAYACAĞI YAZILAR VE ONAYLAR

 1. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun uygulanmasını gösteren 91/1779 sayılı Yönetmeliğin 7, 9 ve Ek-1’inci maddesi dışında verilecek silah taşıma ve bulundurma ruhsat onayları, bunlara ait satın alma, yol izni ve mermi belgesi ile diğer evraklarla ilgili onay ve imzalanması,

2. Vekil ve ücretli öğretmenler ile usta öğreticilerin atama ve görevlendirme onayları,

3. Halk eğitim kursları açma onayları,

4. Takvim yılı içerisinde 3 aya kadar geçici görevlendirme onayları,

5. Şube müdüründen daha ast unvanlardaki personelin asalet tasdiki, istifa,

  çekilmiş sayılma ve emeklilik onayı ile askere gidiş ve asker dönüşü göreve iade 
  onayları,

6. İlçe Müdürü ve diğer personelin il içi ve il dışı taşıt görevlendirme onayları,

7. İlçelerde norm kadrosu boş olan okullarda öğretmen ihtiyacının öncelikle

  norm kadro fazlası öğretmenlerden karşılanması, ihtiyacın giderilememesi 
  durumunda istekli veya ücretli öğretmen görevlendirmesi onayları,

8. Özel öğretim kurumları ve dershanelerde; eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı

  personeli ile diğer tüm personelin atama ve görevden ayrılma, görevlendirme 
  onayları,

9. Norm kadrosunda müdür kadrosu bulunmayan okullara Müdür Yetkili

  öğretmen görevlendirilmesi,

10. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim

   kurumlarının, sosyal etkinlik çalışmaları kapsamında yapılacak il içi ve il dışı 
   gezi ve yurtdışına yapılacak bilim, sanat, tiyatro, spor, müzik, halkoyunları, 
   yarışma, sosyal etkinlik ve bunların hazırlık çalışmaları onayları ile bu 
   gezilere katılacak yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin görevli izinli 
   sayılmalarına ilişkin onaylar,

11. Özel öğrenci yurtlarına belletici ve personel ataması,

12. Yıllık, mazeret, aylıksız, yaz tatili, sömestir tatili iznini yurt dışında geçirme

   onayları,

13. Motorlu taşıt sürücü kurslarında kullanılacak araçların izin onayları,

KAYMAKAM ADAYLARININ İMZALAYACAĞI YAZILAR

 Diğer İl ve İlçelerden gelen gizlilik vasfı taşımayan yazılar ile şikayeti kapsamayan

dilekçelerin havaleleri,

X. BİRİM AMİRLERİNİN İMZALAYACAĞI YAZILAR VE ONAYLAR

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’uncu maddesi (b) fıkrasında belirtilen hesaplar ve teknik hususlara ait yazıların imzalanması,

Tip formlarla bilgi alma ve bilgi verme niteliğinde olan, Vali ve Vali Yardımcılarının katkısına ihtiyaç duyulmayan yazıların imzalanması,

Vali ve Vali Yardımcılarının görüp, Kaymakamlıklara ve ilgili dairelere veya alt birimlere gönderilmesini belirttikleri genelgelere ilişkin dağıtım yazılarının imzalanması,

Vali veya Vali Yardımcısının onayından geçmiş işlem ve kararların merci veya muhatabına gönderilmesine veya tebliğine ilişkin yazıların imzalanması,

Birimlerinde görevli diğer personelin yıllık, mazeret, hastalık, refakat ve yurtdışı izin onayları,

Kendi birimine ait personelin araçlı veya araçsız il içi görev onayları,

Vali veya Vali Yardımcılarının onayına sunulacak yazılar,

Vali ya da Vali Yardımcılarının imzasını gerektirecek yazıların parafı,

Birimlerdeki diğer personelin atama, terfi özlük işlerine taalluk eden teklif yazılar,

3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre İl Özel İdaresine verilecek form dilekçelerinin, gün, saat, dakika ve makbuz sıra numaraları belirtilmek sureti ile havale edilerek imzalanması,

Merkez İlçelere bağlı köy ve mahalle muhtarlarının mühür ve imza sirkülerinin tasdik işlemleri ile muhtar hizmet sürelerine ilişkin form belgelerin tasdik ve onay işlemlerinin İl Mahalli İdareler Müdürünce yerine getirilmesi,

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda öngörülen para cezasını verme onaylarının İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürünce verilmesi,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre düzenlenecek amme alacaklarına ilişkin ihtiyati haciz ve haciz varakalarının İl Defterdarınca onaylanması,

2872 sayılı Çevre Kanunu, 5179 sayılı Gıda Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereği verilecek idari para cezalarına ait onaylar,

Hazine ve Özel İdare Avukatlarının yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Valilik adına Yargı Mercii nezdinde açılacak dava dilekçelerine verilecek cevabi yazıların İl Hukuk İşleri Müdürünce imzalanması,

442 sayılı Köy Kanunu gereği köy bütçelerinin Mahalli İdareler Müdürünce tasdiki, A. İL EMNİYET MÜDÜRÜ’NE DEVREDİLEN YETKİLER

Umuma mahsus, hususi damgalı ve hizmet pasaportları imzalamak,

İlimizde verilen ikamet tezkerelerinin imzalanması,

Polis memurlarının evlenme izni onayları,

Çarşı ve mahalle bekçilerinin özlük hakları, bir üst öğrenimi bitirme, hizmet birleştirme, derece ve kademe ilerlemelerinin yazışmalarının imzalanması, J.Y 200-20 askeri firar, bakaya, yoklama kaçağı, izinsiz saklıların kayıt takip ve yakalanmaları ile haklarında yapılacak hukuki işlemlere ait yönerge hükümlerine göre yapılan her türlü askerlik işlemlerine ait iller ve askerlik şubeleri ile yapılan yazışmalar, tebligatlar veya askeri savcılıkları ya da mahkemelerce verilen karar yazışmalarının gönderilme ve cevaplandırılmaları,

91/1179 sayılı Yönetmelik hükümlerine göre silah ruhsatı talebinde bulunanlar hakkında ilçeler veya diğer illerle yapılacak tahkikat yazışmaları ile dosya isteme ve gönderme yazışmaları,

91/1779 sayılı Yönetmelik hükümlerine göre bulundurma ruhsatlı silahların tamir, atış veya değiştirme, gibi nedenlerle nakledilmesi için verilen silah nakil belgeleri,

2521 sayılı Kanun ile 3167 sayılı Kanun hükümlerine göre verilmekte olan Av Tezkereleri veya Sahiplik Belgesi Müracaatlarında ilçeler veya diğer illerle yapılacak tahkikat yazışmaları,

87/12028 sayılı Tüzük hükümlerine göre kurulacak olan patlayıcı madde depoları veya patlayıcı madde ihtiyaç raporları ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kaymakamlıklarla yapılacak yazışmalar ve tahkikat yazışmaları,

Patlayıcı madde işi ile iştigal eden sürücü, taşıyıcı, ateşleyici vs. kişilere ait güvenlik belgeleri,

Ateşleyici yeterlik belgesi yenilemeleri,

12. Kendi mıntıkasında mermi satış izni onayları,

13. Yazlık kışlık kıyafet onayları,

14. Çarşı ve mahalle bekçilerinin gündüz çalışma onayları,

15. Yardımcı Hizmetli personelin (Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Teknisyen Yardımcısı, İşçi vb.) terfi onayları,

16. Her türlü silah satın alma yetki belgelerinin onaylanması,

17. Vatandaş tarafından talep edilen mermi satın alma belgelerinin onaylanması,

18. 5188 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre verilen Özel Güvenlik Eğitim

   Sertifikaları, çalışma izni, kimlik kartı ve belgelerinin onayları,

19. 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Kurumları ve personeli için silah ve mermi satın alma yetki belgesi ve silah nakil belgelerinin onayları,

20. Patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesi, patlayıcı maddelerle ilgili

   depo yapım ve depolama izni onayları.

B. İL JANDARMA KOMUTANI’NA DEVREDİLEN YETKİLER

Bu imza yetki yönergesi ile İl Emniyet Müdürüne devredilen yetkilerden sorumluluk alanı itibariyle jandarma görev ve sorumluluk alanına giren konulardaki imza yetkisi İl Jandarma Komutanına verilmiştir.

C. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NE DEVREDİLEN YETKİLER

1. İl çapında ve merkez ilçede her türlü ve derecedeki resmi ve özel tüm okul ve

  kurum müdürleri ve öğretmenleri ile yapılacak toplantı onayları,

2. İl içi her türlü inceleme, gözlem, gezi, tiyatro, oyun sahneleme, yarışma, panel,

  sergi, okul geceleri ve diğer sosyal etkinlikler ilgili onaylar,

3. Ek ders ücret onayları,

4. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve dereceli okul ve kurumların salon, bina ve

  tesislerin bakanlığa bağlı diğer okul ve kurumların faaliyetleri için geçici tahsis 
  onayları,

5. İlimiz dahilinde Milli eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve dereceli okul ve

  kurumların demirbaş eşyalarının diğer okul ve kurumlarına tahsis veya demirbaş 
  kaydından demirbaş terkin onayları ve onayların tebliğine ait yazışmalar,

6. Okulların ve kursların sınav onayları,

7. Özel öğretim kurumları ile resmi ve özel yurt ve pansiyonlarda görevlendirilecek

  hizmetli, memur, güvenlik görevlisi, belletmenlerin ayrılma ve başlama onayları,

8. Özel öğretim kurumlarının yapacakları reklam, tanıtım onaylar,

9. Üniversite öğrencilerinin uygulama ve stajyerlik çalışmaları ile ilgili onaylar,

10. Merkez İlçede açılacak Halk Eğitim kursları onayları,

11. Okullar arası ders tamamlama öğretmen görevlendirmeleri,

12. Eğitim etkinlikleri, spor ve izcilik, kültürel faaliyetler, yarışma vb. çalışmalarda

   kurulacak komisyonlarda veya çalışmalarda öğretmen görevlendirmeleri,

13. Özel Öğretim Kurumlarına görevlendirilecek ders ücretli öğretmen onayları,

14. Sporcu, yarışmacı vb. grup öğrencileri ve sorumlularının il dışı çıkış onayları,

15. Milli Eğitim mensuplarının (öğretmen, personel vb.) yasal izinlerini yurt dışında

   geçirebilme onayları,

16. İl Mesleki Eğitim Kurulu toplantı ve karar onayları,

17. Kurum Ambulansının il dışına hasta ve cenaze taşıma olayları, 18. Askerlikten dolayı aylıksız izne ayrılanların izin onayları,

19. Doğum ve vb. durumlardan ötürü aylıksız izin onayları,

20. Aday memurların adaylık kaldırma onayları,

21. Özel öğretim kurumlarına tüm personelin atama, istifa, görevlendirme ve

   adaylıklarının kaldırılması onayları,

22. İlköğretim okulları bünyesinde açılacak olan ana sınıfları açılış onayları,

23. Özel eğitim kurumlarının program ilavesi onayları,

24. Özel motorlu taşıt sürücü kurslarının demirbaş araç (motorlu taşıt) onayları, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YAZIŞMA USULÜ VE YÜRÜRLÜK

I. UYGULAMAYA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER

1. Bu yönerge hükümleri konusunda birim amirleri personelini eğitecek ve yönergeyi görevlilere imza karşılığı okutacaklardır. Birimlere bağlı alt kademelere yönergenin bir fotokopisi dağıtılarak, başvurmaya hazır bir şekilde bulundurulacaktır.

2. Birim amirleri yukarıda belirtilen maddeler ile bu yönergede Vali ve Vali Yardımcısının imza ve onayına sunulacak iş ve işlemler dışında kalan, diğer bütün işlerde imzaya ve onaya yetkili kılınmışlardır. Bu hususlarda kendi iş ve işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bu yönerge ile kendilerine verilen yetkinin bir kısmını iç yönerge hazırlayıp, Valilik Makamının onayına sunarak astlarına devredebileceklerdir.

3. Kurum içinde, inceleme ve disiplin soruşturması onayı kurum amiri tarafından verilecektir. Kaymakamlar tarafından ilçe personeli hakkında il memurlarından incelemeci ve disiplin soruşturmacı görevlendirilmesi istenmesi halinde kurumu tarafından Kaymakamlığa soruşturmacı ismi bildirilecek ve görevlendirme Kaymakam tarafından yapılacaktır,

4. Kurumlarca yaptırılan inceleme ve disiplin soruşturmalarında en fazla (30) gün, zorunlu hallerde ise en fazla (15) günlük ek süre verilecektir,

5. Yazışmalar 02.12.2004 tarih ve 25628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi

  Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına  
  göre yapılacaktır,

6. Bütün kuruluşlar ilçelerle yazışmalarını mutlaka Kaymakamlıklar kanalı ile

  yapılacaktır (Ek-1),

7. İlçelere bağlı muhtarlıklara İl’den yazılan yazılar mutlaka Kaymakamlıklar

  kanalı ile, muhtarlıkların İl’e hitaben yazıları ise mutlaka kaymakam imzası ve 
  kaymakamlık görüşü ile birlikte yazılacaktır,

8. Bakanlıklardan ve diğer merkez kuruluşlardan ilgili müdürlüklere doğrudan gelen

  faks veya yazılar işleme konulmadan önce, konusuna göre Vali veya ilgili Vali 
  Yardımcısı’na sunularak havalesi sağlanacaktır,

9. Yazıların Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun hazırlanması ve konuların açık bir

   ifade ile kısa ve öz yansıtılması zorunludur. Bu amaçla kurumlar en kısa sürede 
  Türkçe dilbilgisi ve imla kuralları konusunda tüm personeli hizmet içi eğitimden 
   geçirecek ve bu eğitimler her yıl tekrarlanacaktır. Tüm memurların çalışma   
   masalarında 02.12.2004 tarih ve 25658 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi 
   Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hazır  
   bulundurulacaktır.

10. Bölge Müdürlükleri ildeki birimlerle yapacakları yazışmaları Valilik kanalıyla

   yapacaklardır.

11. İlçe Teşkilatında;

 		a) Kaymakamların imzasından veya onayından çıkan (izin onayları, hastalık 
     vb.) yazıların sonuçlarının takibine ve izlenmesine ilişkin yazılar,
 		b) İlçedeki dairelerin belli dönemlerde Valiliğe gönderdikleri istatistiki ve 
     teknik bilgilere ait yazı ve cetveller ile tip formlarla bilgi alma, bilgi verme 
     niteliğindeki yazılar,
  	c) Bir dosyanın tamamlanması, bir işlemin sonuçlandırılması için belge ve 
     bilgi istenmesine veya gönderilmesine ilişkin yazılar,
  	d) Personelin göreve başlama ve ayrılma yazıları,

İlçedeki birim amirlerince imzalanarak, doğrudan İl teşkilatına sunulabilecektir.

12. Bu yetki devrinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek hata ve noksanlıkların

   düzeltilmesi için bütün kamu yöneticilerinin ciddi izleme sonucuna dayalı 
   düşünce, eleştiri ve önerileri önem arz etmektedir.

13. Yetki devredilen yöneticiler, İl yönetiminde işbirliği içinde, hizmet bütünlüğünün

   ve hiyerarşik bağlılıklarının gerektirdiği dikkat ve hassasiyeti gösterecek, 
   takdirlerini en iyi biçimde kullanarak, hizmetin daha verimli, sürekli, iyi kaliteli ve 
   performans kriterlerine dayalı icra edilmesini sağlayacaklardır,

14. Bu Yönerge tüm memurlara imza karşılığında okutulacak ve Yönerge’nin bir

   örneği birim amirinin her an masasında hazır bulundurulacaktır,

15. Bu talimatın hatalı ve noksan uygulanmasında, talimatla görev verilen tüm

   ilgililer sorumludur. Aksi uygulama disiplin kovuşturması gerektirir.

II. YÜRÜTME VE SORUMLULUK

1. Yönerge hükümlerine titizlikle uyulmasının sağlanmasını ve aksamalara meydan

  verilmemesini, yönergede görev ve yetki verilenlerle, birim amirleri sağlayacaktır,

2. Bu yönerge ile verilen yetkilerin kullanılmasından ve yönergeye uygun hareket

  edilip edilmediğinin kontrolünden, ilgili Vali Yardımcıları ile birim amirleri,

3. Kendilerine teslim edilen belgelerin ve yazıların titizlikle korunmasından ve

  birimler arası dolaşımından Özel Kalem Müdürü ile ilgili birimlerin görevlileri,

4. Bu yönerge hükümlerinin yürütülmesinden her derecedeki amir ve memurlar bir

  üstlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludurlar.

III. BİRİMLERDEKİ DÜZENLEME

         Birim Amirleri, bu yönerge çerçevesinde kendi birimlerinde iç düzenleme yapabilirler, bu yönerge ile kendilerine verilen yetkinin bir kısmını iç yönerge hazırlayıp, Valilik Makamının onayına sunarak astlarına devredebilirler.

IV. YÖNERGEDEKİ BOŞLUKLAR

Yönergede hüküm bulunmayan veya tereddüt edilen durumlarda Vali veya Vali Yardımcılarının emrine göre hareket edilir.

V. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

   28/02/2008 tarihli ve 1408 sayılı yazımız ekinde gönderilen Bursa Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi ve daha önce alınmış tüm imza yetki onayları yürürlükten kaldırılmıştır.

VI. YÜRÜRLÜK

Bu yönerge 25/09/2013 tarihinde yürürlüğe girer.


Münir KARALOĞLU Bursa Valisi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.