FANDOM


Bakınız

Şablon:İmza - d {{İmza}}


İmza İmzadan karakter analizi İmza yetkisi İmza yetkisi devri E-İmza E-İçişleri Projesi/İmza modülü E-İmza/İİB/E-İmza Hakkında Önemli Duyuru
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
İmza Yetkileri Yönergesi
İmza Yetkileri Yönergesi/İldeki kurumlara göre İmza Yetkileri Yönergesi/Eğitim İmza Yetkileri Yönergesi/Sektörel İmza Yetkileri Yönergesi/Taşıt görevlendirmesi İmza Yetkileri Yönergesi/Müdür yetkileri/İllere göre
İmza Yetkileri Yönergesi/Bakanlıklar İmza Yetkileri Yönergesi/Milli Eğitim Bakanlığı
İmza Yetkileri Yönergesi/Valilikler İmza Yetkileri Yönergesi/Bursa Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi/Mersin Valiliği 16/09/2010 Mersin Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi 16/09/2010
Mersin Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi Dosya:Imza yetkileri yonergesi..pdf Dosya:Imza yetkileri yonergesi.pdf Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıYetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi
Valilik yönergeleri
Yetki Yetki devri İmza yetki devri Yetki devrinde sorumluluk İmza yetki devrinde sorumluluk
Görev Görev devri Görev yetki devri
GENÇLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı/Mersin İmza Rota Kayıt Kaymakam'ın hukuki durumu görev ve yetkileri Yurt dışı izinler ve yetki devri Havaalanı Mülki İdare Amirinin Yetkileri
Bursa İl Milli EĞitim Müdürlüğü/ İmza yetki devri konular Yurdışı izinler

Bursa valiliği imza yetkileri yönergesi


İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (MEB)Edit

Tarih: 16 Aralık 1985

Sayı: MHG.ŞB.85/2930-216939

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLEREdit

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Bakanlık merkez teşkilâtı yöneticilerini ayrıntılı işler dışında tutarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yetki ve sorumluluklarını belirlemek, işlerin hızlı, verimli, faydalı bir şekilde bitirilmesini sağlamak ve daha üst makamlara sunulacak konularda izleyecekleri usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Kurul Başkanları, Genel Müdürler, Bakanlık Müşavirleri (Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, T.B.M.M. ile İlişkiler Müşavirliği, Bakanlık Özel Sekretarya Müşavirliği dahil), Özel Kalem Müdürü, Savunma Sekreteri, I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcıları, Bakanlık Daire Başkanları, Genel Müdürlük Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve Şef seviyesindeki yöneticilerin her türlü hizmet ve faaliyetlere ait imza yetkilerini ve bu yetkilerin TAM VE ETKİLİ KULLANILMASI USULLERİNİ kapsar. Merkez Teşkilâtında Birimlerarası Haberleşme

Madde 3 - Herhangi bir görüşün oluşmasına yardımcı olacak bilgi, öneri ve görüşler ile her tür istatistiki bilgilerin daha üst kademelere çıkarılmadan doğrudan doğruya yatay haberleşme yapısı içinde EK-1 "Birimlerarası Haberleşme Formu" ile yapılması esastır.

Birimlerarası Haberleşme Formu; bir nüshası ilgili birime bir nüshası dosyaya ve bir nüshası da formu hazırlayanda kalmak üzere üç nüsha olarak el yazısıyla düzenlenir. Çok gerekli durumlarda daktilo kullanılabilir.

Birimlerarası Haberleşme Fonu ile yapılması gereken bilgi ve görüş alışverişleri dikey hiyerarşik kademede en çok bir üst makamla yapılabilir. Bu tip haberleşmenin daha üst makamlarla yapılmasına üst amirler tarafından müsaade edilmez.

Örnek

Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi Başkanı, görevi ile ilgili olarak bilgi alacağı bir konuda Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Değerlendirme Dairesi Başkanına "telefon haberleşmesinde olduğu gibi çabukluğu sağlamak üzere" Birimlerarası Haberleşme Formunu doldurarak daha üst bir amirin parafından geçirmeden doğrudan gerekli bilgiyi sorar. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Değerlendirme Dairesi Başkanı da aynı yolla kendisinden istenen bilgiyi Birimlerarası Haberleşme Formuna elyazısıyla yazarak herhangi bir resmi kayıt işlemine tabi tutmadan Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi Başkanına doğrudan gönderir. Esas ve Usuller

Madde 4- Bu yönergenin uygulanmasında dikkate alınacak temel esas ve usuller şunlardır: a. Bakanlıkta her dairenin YAPTIKLARI-YAPAMADIKLARI ve YAPMADIKLARI görevlerden daire amiri sorumludur. Görevlerin yapılması bakımından daire amirleri birlikte çalıştıkları personele yürürlükteki mevzuatın sınırlarını aşmamak üzere bu yönerge esasları dahilinde yetki ve sorumluluk devrederler. Ancak, bu halde dahi daire amiri sorumluluk dışında kalamaz. b. Verilen yetkilerin sorumlulukla DENGELİ, TAM, EKSİKSİZ VE DOĞRU kullanılması esastır. Bu amaçla:

(1) İmza yetkisi verilen yöneticiler yetkilerini görev, hizmet ve sorumluluklarının gereği olarak dikkat ve titizlikle kullanırlar.

(2) İmza yetkisine sahip yöneticiler yetki alanlarına giren çok önemli konular ile prensip ve karar niteliği taşıyan hususlarda ve bilinmesi gereken ana konularda imzadan önce veya gerektiğinde işlem safhasında ALTERNATİF ÖNERİ götürerek görüş almak, bilgi sunmak veya onay almak üzere üst makamlara sunarlar. Üst makama iletilecek alternatif düşünce ve raporlar sözlü veya yazılı olabilir. Yazılı raporlarda EK-2’deki "Haberleşme Formu" kullanılır. Haberleşme Formu iki nüsha olarak ve el yazısı ile düzenlenir.

(3) Görev ve hizmetlere ilişkin bütün işlemler ve yazışmalarda evrak ve dökümanların kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve direktiflere dayalı, ciddi araştırma ve değerlendirmelere göre Devletin ve kişilerin hakları konusunda açık-seçik ve objektif bir tutum içinde ilgili makam ve birimlerle gerekli işbirliği ve koordinasyon yapılarak hazırlanması ve yazışma talimatlarındaki formlara uyularak daktilo edilmesi, görevlilerin ve koordinasyon yapılanların parafelerinin alınması ve ondan sonra imza veya onaya sunulması esas alınır.

(4) Bütün işlemler ve yazışmalar, Bakanlık Teşkilâtı ve kuruluşlarında belirtilen hiyerarşik düzen içinde görevli ve sorumlu kademelerden geçirilmek suretiyle üst makamların imza ve onayına çıkarılır. Ancak, üst makamlar tarafından kesin talimat verilerek bitirilen işlemler için en fazla bir alt makamın parafesi alınır.

(5) Parafe sistemi içindeki hiyerarşik kademelerde bulunan herhangi bir yetkili tarafından hizmetin yürütülmesinde etkinliğe, verimliliğin artırılmasına, bürokratik işlemlerin azaltılmasına yönelik olarak hazırlanan öneriler, hiyerarşik düzen içerisinde gereği için bir üst amire, bilgi için iki üst amire Haberleşme Formu ile birlikte gönderilir. Sonuç alınamadığı takdirde istenirse sözkonusu öneriler bilgi için iki üst amire (mevzuat işlerinde üç üst amir) daha gönderilebilir.

(6) Hiyerarşik düzen içinde alt kademelerden üst kademelere doğru giden işlemlere paraf koyanlar, katılmadıkları hususlar hakkındaki gerekçeli ve açıklamalı alternatif önerilerini evraka eklerler. Bu durumu kendi paraf yerine "alternatif önerim eklidir." kaydı koyarak belirtirler.

(7) Cumhurbaşkanlığı Makamına, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Başbakanlığa, Genelkurmay Başkanlığına ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine teksir edilmiş yazı gönderilmez. Ayrıca başlıklı kağıtlara yazılarak gönderilir. (8) Herhangi bir yazıyı imzalayan makam, "Bir üst makama bilgi" veya "Bakanlık Makamına bilgi" notu koymuş ise, bu tür yazılar bekletilmeden gönderilerek ilk fırsatta ilgili makama bilgi arz edilir. Eğer; imzalayan makam, "Bir üst makama arz" veya "Bakanlık Makamına arz" notunu koymuş ise bu tür yazılar, gönderilmeden önce ilgili makama arz edilir ve ancak bu makamca uygun görülürse gönderilir. (9) Bakanlık Makamının bilgisine sunulacak konular acele durumlarda derhal, acele olmayan durumlarda Makamlarca belirtilen zamanlarda münferit takrir, günlük brifinkler veya Makamın periyodik toplantılarında takdim suretiyle sağlanır.

(10) İşlem ve yazışmaların konularına önemine, amacına, kapsamına, etkinliğine, gerekliliğine ve özelliğine göre yeterli ve gerekli ölçüde değerlendirmelerinin yapılması ve süreleri içinde geciktirilmeden sonuçlandırılması için her türlü gayret gösterilir ve gerekli çalışmalar yapılır. Hiç bir konunun sürüncemede kalmasına müsaade edilmez.

(11) İmza ve onaydan çıkan evrak ve dökümanların gönderildiği yere ulaşması ve oradaki işlem ve sonuçlarının takip edilmesi gereklidir. Ancak bu suretle yapılacak işlemlerin sonuçlandırılması ve daha sonraki işlemlere geçilmesi mümkündür.

(12) Bakanlığın çeşitli hizmet birimleri tarafından çıkarılan veya yayımlanan her türlü dergi, bülten, broşür, vb. nitelikteki (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili olmayan) bütün yayınlar Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden yayının türüne göre ayrı bir seri ve sıra numarası alır. Bununla ilgili esaslar ve yapılacak işlemler Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ nce hazırlanacak bir yönerge ile tespit edilerek gerçekleştirilir.

(13) Anayasal ve yasal hakları toplumsal düzeyde ilgilendiren Millî Eğitim Temel Politikaları konusunda Müsteşar veya Bakanı haberdar etmeden hiçbir yazı Bakan Adına imza edilemez. Aksine davranışlar emre kasti itaatsizlik sayılır. Bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(14) Bakanlık birimlerine "çok acele" ve "ivedi" kaşesiyle gelen yazılara veya faxmill, telex ve telgraf gibi hızlı haberleşme araçları kullanarak gelen yazılara asgari, aynı ve daha yüksek hızdaki araçlarla en geç 48 saat içinde cevap verilir. Bu tür evrakın kayıt işleminden itibaren imza atacak en son makama ulaşmasına kadar EK-3 kırmızı havale kartı kullanılır. Kişisel nitelik taşıyan ve önem arz etmeyen telgraflarda bu hüküm uygulanmaz.

Faxmill, telex ve telgrafla yapılacak haberleşmelerin ilke ve esasları ayrıca hazırlanacak bir genelge ile belirlenir. (15) Bakan adına hangi seviyede olursa olsun imzalanacak yazılar için yazının niteliğine ve önemine göre en az bir üst amirin ve gerekli durumlarda iki üst amirin sözlü onayı alınarak, yazının dosya nüshasına sözlü görüşme saatiyle birlikte kayıt edilir. Alışıla gelen genel nitelikteki yazılar için bu hüküm uygulanmaz.

(16) Tebliğler Dergisi’nin şekil, kapsam ve muhteva bakımından düzenlenmesi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Yayımlar Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ortak koordinesi ile sağlanır.

(17) Çıkarılacak bütün genelgeler Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nce özel olarak verilecek bir sıra numarasını takip eder. Bu amaçla ilgili Müşavirlikte genelgelerin konusunu, hazırlayan dairenin adını ve genelgenin sırasını belirten bir kütük tutulur. Genelge sıra numarası alınmadan ve bir örneği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne verilmeden genelgenin dağıtımı yapılamaz. (18) Bakanlık birimleri basın organlarına yapacakları sözlü veya yazılı açıklamaları yalnız Bakanın izniyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kanalıyla yapabilirler.

(19) Daha önce üst makamlarla görüşülerek karara bağlanmış ve bu makamların açık veya dolaylı onayından geçmiş konularda yeniden bu makamlara bilgi ve görüş sorulmaz. Bu işlemler önceki onay veya kararlar doğrultusunda ilgililer tarafından en kısa zamanda sonuçlandırılır.

(20) Taşra teşkilâtına gönderilen her türlü yazılar İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Valilik kanalı ile gönderilir. Ancak, genel nitelikteki konulara ilişkin yazılar ivedilik taşıyan durumlarda erken bilgi için Valiliklerle birlikte İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine ve çok acil durumlarda okul Müdürlüklerine doğrudan gönderilir. Bunlardan ivedi olanlara "ivediliğinden" diğerlerine "Erken Bilgi İçin" kaydı konulur. c. Bakanlık teşkilâtı tarafından yapılacak bütün yazışmaların Başbakanlığın Resmî Yazışma Kuralları Yönergesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilâtına ait Büro Hizmetleri Yazışma Esasları ve Dosyalama Sistemi Yönergesi’ne uygun olarak yapılması esastır.

d. Bu yönerge ile Bakan adına imza yetkisi verilenlerin imzalayacakları yazılarda (Merkez Teşkilâtına veya kendi birimlerine verecekleri emirler hariç) imza yetki satırına (BAKAN ADINA) yer verilir. Bu durumda olupta konusu ve özelliği gereği önem arzeden yazılar Bakana Haberleşme Formu ile veya sözlü olarak bildirilir. Parafe nüshasına bildirme işlemini belirtir not konulur.

e. Kanunî izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma sebepleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları gereken yöneticilerin yerlerine vekalet, Bakanlık Makamından alınacak yazılı onayla yaptırılır.

f. Yetkililerin bulunmadığı zamanlarda, yerine yetkilerini kullanan vekilleri tarafından kullanılan yetkilerle ilgili olarak, yetkili geldiğinde, yapılan iş ve işlemler hakkında kendilerine Haberleşme Formu düzenlenerek bilgi verilir.

g. Bağlı kuruluşlar özel kanunlarındaki yetkileri, Bakanlığa devredilen yetkiler ve sorumluluklar içinde ve bu yönerge hükümlerine göre kullanırlar.

h. Bu yönerge hükümlerine göre devredilen yetkilerden KULLANILMAYAN YETKİ dolayısıyla meydana gelecek kamu zararı, iş kaybı ve verimsizlik gibi hizmetin aksamasına ve zarara yol açan hususlar inceleme ve soruşturma konusu olur.

İKİNCİ BÖLÜM:BAKANLIK MAKAMI TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAREdit

BAKAN:

Bakan bakanlık kuruluşunun en üst amiridir. Bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. Ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup; bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Ancak bu yönergede, sınırları açıkça belirtilen Bakan yetkilerinin bir kısmı astlara devredilmiştir. Astlara devredilen yetkilerden tamamının veya bir kısmının; her zaman bakan tarafından kullanılması, daha aşağı kademelerde görevle yöneticilere devredilmesi veya geri alınması Bakanın tasarrufundadır. Bakan tarafından astlara devredilen yetkiler astlar tarafından devredilemez.

Bakan tarafından İmzalanacak Yazılar

Madde 5 - Bakan tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a. Cumhurbaşkanlığı Makamına, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa yazılan yazılar; Genelkurmay Başkanlığına ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine plân, program ve prensiplerle ilgili ana konulardaki yazılar müşterek kararlar ve Bakanlar Kurulu Karar Teklifleri, Sıkıyönetim Komutanlıklarına yazılan yazılar.

b. Diğer Bakanların, YÖK Başkanı veya Üniversite Rektörlerinin yetki ve bilgilerini gerektiren prensip niteliğindeki ana konularla ilgili yazılar: Dış Makamlardan "Bakan", "YÖK Başkanı" veya "Rektör" imzası ile gelen Bakanlık veya Üniversitelerle ilişkili yorum ve görüş bildirmeyi öngören yazılar.

c. Bakanlığın Eğitim Politikasında değişiklik gerektiren veya yeni eğitim politikası belirleyen ilkeler ve kararlarla ilgili onay teklifleri ve yazıları.

ç. Plân, program, prensip, ana kararlar ve görüşlerle ilgili konulardaki yazılar.

d. Kanun ve Tüzük Taslakları, Yönetmelikler, Yönergeler, Genelgeler.

e. Bakanlığın bütçe, yatırım, kadro ve teşkilâtına ilişkin teklifler, onay ve yazılar.

f. Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarına 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi gereğince yapılacak atama onayları.

g. Görevden uzaklaştırma işlemi, Bakanlık Müfettişlerince görevden uzaklaştırılanların göreve dönüş yazıları.

ğ. Takdirname yazıları.

h. Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarının Onayı.

ı. Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarla Özel Öğretim Kurumları açma-kapama onayları. i. Dış Ülkelerde Devleti temsil niteliğinde yapılacak toplantılara katılacaklarla ilgili görevlendirme onayları.

j. Yabancı Ülkelere öğrenim ve bilgi ve görgüsünü artırmak için gönderilecek öğretmenlerin onayları. k. Yüksek Öğretim Kurulu’nun Bakanın Onayına sunulması gereken yazıları.

l. Bakanlar Kuruluna ve Eğitim ve Öğretim Yüksek Kuruluna intikâfi gereken yazılar.

m. Üçlü karar projesi ve bununla ilgili olarak Başbakanlığa yazılan yazılar.

n. Müsteşarı geçici görevlendirme ve izin yazıları.

o. Yurtdışı geçici görevlendirme ile ilgili yazılar.

ö. Merkez Memurin Muhakemat Komisyonunun oluşturulmasına ait onaylar ile Memurin Muhâkematı Hakkındaki Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca oluşturulacak heyetlere ve soruşturmu emirlerine ilişkin yazılar.

r. Ödül verme yazıları.

s. 657 sayılı Kanununun 133’üncü maddesi gereğince cezaların sicilden silinmesiyle ilgili onaylar.

ş. İlköğretim müfettişleri ve orta dereceli okul müdürlükleriyle bakanlığımıza bağlı diğer kurum yöneticilerinin atama onayları (Yardımcılar hariç).

t. Yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkındaki soruşturma onayları.

u. Soruşturmaya dayalı atama ve yerdeğiştirme onayları.

ü. Müsteşarın sorumluluğuna girdiği halde Bakan tarafından imzalanması Müsteşarca gerekli görülen önem ve mahiyetteki yazılar. MÜSTEŞAR:

Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikasına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu hizmetlerin yürütülmesinde Bakana karşı sorumludur. Müsteşarın İmza Yetkileri

Madde 6 - Müsteşar tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a. Diğer Bakanlıklardan Müsteşar imzası ile gelen yazılara verilecek cevap yazıları.

b. Bakanlığın kuruluş ve gelişme amaçlarıyla, hizmet politikalarına dayalı uygulamaların koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve çalışmaların etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve uygulanmasıyla ilgili onay, görüş verme ve işlemlere ilişkin yazılar.

c. Teşekkür yazıları.

d. Bakanlık birimlerinden birden fazlasını ilgilendiren konular ile, birbirleriyle ilgili ve ilişkili genel ve ortak iş ve işlemlerle ilgili Bakanın imzalayacağı yazılar dışında kalan yazılar.

e. Bütün birimlerce alınacak inceleme onayları.

f. Başkan olarak Yüksek Disiplin Kurulu İşlemlerine İlişkin yazılar.

g. Konutların tahsisi ile ilgili yazılar.

h. Geçici görevlendirme işlemleri ile ilgili onaylar.

ı. Bakanlıklar arasında koordinasyon ve bilgi alışverişine ilişkin konulardaki yazışmalar.

i. Bakanın bilgisi içinde; Müsteşar Yardımcıları, Kurul Başkanları, Bakanlık Müşavirleri, Genel Müdürler ve Bağımsız Daire Başkanlarının izin onayları ve yurtiçi geçici görevlendirme yazıları.

j. Fazla çalışma onay yazıları.

k. Bakanın imzalayacakları dışında kalan ve Müsteşar tarafından imzalanması önemi ve mahiyeti bakımından gerekli görülen yazılar.

l. Müsteşar Yardımcılarının sorumluluğuna girdi halde, Müsteşar tarafından imzalanması, Müsteşar Yardımcılarınca gerekli görülen önem ve mahiyetteki yazılar.

MÜSTEŞAR YARDIMCILARI:

Müsteşar Yardımcılıkları genel hizmet yerleridir. Bakanın uygun göreceği herhangi bir hizmet alanı Müsteşar Yardımcılarına bağlanır.

Müsteşar Yardımcılarının İmza Yetkileri

Madde 7 - Müsteşar Yardımcıları tarafından imzalanacak yazılar şunlardır:

a. Diğer Bakanlıklardan Müsteşar Yardımcısı ve Başbakanlık’tan Genel Müdür imzası ile gelen yazılara verilecek cevap yazıları.

b. Bakanlığın kuruluş ve gelişme amaçlarıyla hizmet politikalarına ve bunlara dayalı uygulamaların koordinasyonu, izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve çalışmaların etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tedbirlerin alınması ve uygulanmaya konulması ile ilgili olarak Bakan ve Müsteşar tarafından imzalanan yönetmelik, yönerge, genelge, görüş ve kararların iş bölümüne göre gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemler ve yazılar.

c. Yurtiçi geçici görevle görevlendirilme onayları. d. Uygulama kararlarına ilişkin "Olur", "İşlem" ve "Yazı"lar.

e. Ödeme emirlerinin imzalanması (verilen yetki sınırları içinde).

f. Disiplin Kurullarıyla ilgili işlemlere aityazılar.

g. Kendi faaliyet sahasına ait her türlü yazıdan, Bakan ve Müsteşarın imzalayacağı yazılar dışında kalan yazılar.

h. Bakan ve Müsteşara gidecek yazının tetkik edildiğine dair parafeler.

ı. Genel Müdürlerin veya Bakanlık Daire Başkanlarının sorumluluğuna girdiği halde Müsteşar Yardımcıları tarafından imzalanması gerekli görülen yazılar. j. Ayrıca Bakan tarafından bağlanan dairelere ait işlemlerin yapılmasına ait diğer yazılar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : HİZMET BİRİMLERİ YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR Edit

Kurul Başkanları, Genel Müdürler, I. Hukuk Müşaviri ve Bakanlık Daire Başkanlarının İmza Yetkileri

Madde 8 - Kurul Başkanları, Genel Müdürler, I. Hukuk Müşaviri ve Bakanlık Daire Başkanlarının imza yetkileri şunlardır: a. Diğer Bakanlıklardan kendileri ile aynı veya denk unvandaki yöneticilerin imzası ile gelen yazılara verilecek cevap yazılar.

b. Daire çalışmalarını bildirir raporlar.

c. Merkez Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kuruluna havale edilecek yazıların teklifi.

d. Daireler arası görüş bildiren yazılar ile görüş isteme yazıları.

e. Okul ve bölüm açma ve kapama teklifleri.

f. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Sekreterya Yazıları (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca).

g. Bu yönergenin diğer maddelerinde getirilen özel hükümler dışında kalan her çeşit onay teklifleri.

h. Merkez teşkilâtında, kendi dairesine tayin edilecek memurlarla ilgili yazılar.

ı. Öğretmenlerin ve Merkez Teşkilatı memurlarının muvafakat işlemleriyle ilgili yazılar.

i. Dairesi personeline ait soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin yazılar.

j. Dairesi memurlarının gizli sicil raporlarının doldurulması.

k. Mecburi hizmetle ilgili işlemler.

l. Yatırım projelerinin uygulama ve denetlenmesine ilişkin yazılar.

m. Merkez Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kuruluna havale edilecek yazılar.

n. Öğrenci işlemleri ile ilgili onaylar.

o. Bakanlık Makamınca yürütülenlerin dışında kalan, bütçe ile ilgili diğer işlemler.

ö. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının incelenmesine sunulan yazılar.

p. İta dışı, akreditif talimatı ve kambiyo ile ilgili vb. yazılar.

r. Bakan tarafından atanacaklar dışında kalanların atama ve yerdeğiştirme onayları; üçlü kararla atananların emeklilik onayları; yurt içi ve yurt dışı aylıksız izin onayları; bunlarla ilgili düzeltme onayları (Personel Genel Müdürü).

s. Öğretmenlerin ve Merkez Teşkilâtındaki personelin adaylıklarının kaldırılması ile ilgili onaylar.

ş. Valiliklerle yapılan ve eğitim politikası oluşturmayı gerektirmeyen nitelikteki yazılar. t. Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının izin belgelerinin imzalanması.

u. Yargı organlarına açılmış davalarla ilgili savunmalar ve bunlarla ilgili diğer yazışmalar (Hukuk Müşavirliğince). ü. Genel Müdür Yardımcılarının ve Daire Başkanlarının yıllık ve mazeret izinleri.

Bakanlık Daire Başkanlıkları için ayrıca Bakanlık Makamınca imzalanacak yazılar ile Şube Müdürlerine devredilenler dışında kalan diğer yazılar.

Genel Müdür Yardımcılarının İmza Yetkileri

Madde 9 - Genel Müdür Yardımcılarının imza yetkileri şunlardır:

a. Bakanlık Makamı ve Genel Müdür tarafından imzalanacak yazılar dışında kalan Bakanlık dışı diğer yazılar.

b. Ders dağıtım çizelgeleri ve müfredat programlarına ilişkin yazılar.

c. Öğretmenlerin adaylıklarıyla ilgili onay teklifleri.

d. Öğrenci işlemleri ile ilgili onay teklifleri.

e. Önem derecesine göre kişisel başvurularda verilecek cevap yazıları.

f. Hukuk Müşavirliğine dava dosyası gönderme ve bilgi verme yazıları.

g. Memur ve hizmetlilerle ilgili yazışmalar.

h. Bakan tarafından atanacaklar dışında kalanların atama ve yer değiştirme teklifleri, atama onaylarına dayalı olarak hazırlanan kararnamelerin imzalanması ve bunların düzeltme onayları; üçlü kararla atananların emeklilik teklifleri, yurt içi ve yurt dışı aylıksız izin teklifleri; bunlarla ilgili düzeltme teklifleri (Personel Genel Müdürlüğünde).

ı. Şube Müdürlerinin ve uzmanlarının yıllık ve mazeret izinleri. i. Hizmet borcu ile ilgili kovuşturmalar.

j. Genel Müdürlük Daire Başkanlıklarının verimli ve koordineli çalışmalarını sağlayan yazılar.

k. Valiliklere yazılan genel nitelikli yazılar.

l. Araştırma ve inceleme yazıları.

m. Görevden çekilme, görevden çekilmiş sayılmayla ilgili onaylar (Personel Genel Müdürlüğünde).

n. Alınacak malzeme, mefruşat ve demirbaş işleriyle ilgili yazılar.

o. Kendisine bağlı bulunan personelin sicil raporlarının doldurulması,

ö. Programlanmış ödenek ve araç-gereçlerin kurumlara dağıtım ve sevk işleri.

p. İmzalanması Genel Müdür tarafından uygun görülen diğer yazılar.

Kurul Başkanlıkları ve Genel Müdürlük Daire Başkanlarının İmza Yetkileri

Madde 10 - Kurul Başkanlıkları ve Genel Müdürlük Daire Başkanlarının imza yetkileri şunlardır:

a. Aynı Kurul Başkanlığı veya Genel Müdürlük daire başkanlıkları arasındaki her türlü görüş alışveriş yazıları.

b. Dairesi memurlarının sicil raporlarının doldurulması.

c. Dairesi personelinin yıllık ve mazeret izinleri.

ç. Bilgi almak ve vermek amacıyla gönderilen yazılar.

d. Şube Müdürü ve uzmanların hasta sevk kağıtlarının imzalanması.

e. Ödeme emirlerinin tarih ve numarasını bildiren yazılar.

f. Demirbaştan düşülecek teçhizatla ilgili yazılar.

g. Dairesi personelinin ödül, taltif ve cezalandırılmasıyla ilgili teklif yazıları.

h. Öğrenci işleri ve öğrencilerin okullara dağıtım işleri ile ilgili yazılar. ı. Daireler arasındaki çıkma yazıları.

i. Önem derecesine göre kişisel başvurularda verilecek cevap yazıları.

j. Kurul kararlarının ilgili mercilere bildirilmesi.

k. Yurtiçi belge değerlendirme, yurtdışı diploma ve öğrenim belgesi denklik işlemlerine ait yazılar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında).

l. Kurul Başkanlığı Daire Başkanlığı için, Kurul Başkanının uygun görmesiyle 9’uncu madde de Genel Müdür Yardımcılarına verilen imza yetkileri.

m. Özlük haklarıyla ilgili tahakkuk işlemlerine ilişkin yazılar.

n. Maaş, yolluk ve ücretlerle ilgili yazılar.

o. Ödemelerde "DAİRE ÜSTÜ" imzaları.

ö. Şube Müdürlerinin verimli ve koordineli çalışmalarını sağlayan yazılar.

p. Mevzuatta açık hüküm bulunan ve yorum gerektirmeyen veya yorum gerektirmekle birlikte daha önce üst makamlarca çözüme kavuşturularak açıklık kazandırılmış konularla ilgili yazılar.

r. Dairesi görev alanıyla ilgili araştırma ve inceleme yazıları.

s. Üçlü kararlarla atamalar dışında kalanların emeklilik onayları, muvafakatı verilen personelle ilgili işlemler, atama onaylarına dayalı olarak hazırlanan kararnamelerin teklif işlemi; atama, yer değiştirme, çekilme, emeklilik vb. sebeplerle boşalan kadroların tenkis ve tahsis yazıları ile Başbakanlık ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş bulunan yan ödeme ve özel hizmet tazminatı dağıtım cetvellerinin onayı, derece yükselmeleri ve yeniden hizmet değerlendirmeleri ile ilgili onaylar; bunlara ilişkin maddi hataların düzeltilmesi onayları (Personel Genel Müdürlüğünde). ş. İmzalanması Genel Müdür tarafından uygun görülen diğer yazılar.

Şube Müdürlerinin İmza Yetkileri

Madde 11 - Şube Müdürlerinin Valiliklerle, Bakanlığımız dışındaki diğer Bakanlık ve Kuruluşlarla yazışma yetkileri yoktur. Bunların imzaya yetkili oldukları hususlar şunlardır:

a. Alınan kararların, kararname örnekleri ve yazı örneklerinin kendi dairesi şubelerine duyurulması.

b. Şube personelinin gizli sicil raporlarının düzenlenmesi.

c. Düzenlenecek esaslara göre araç ve gereçlerinin dağıtımı ile ilgili yazılar.

d. Siparişlerin yapım durumunun sorulması ile ilgili yazılar.

e. Temrinden ve imalat resimlerinin gönderilmesi ile ilgili yazılar.

f. Bu yönergenin 10’uncu maddesinin (s) fıkrasında belirtilen onaylara ait Genel Müdür Adına yapılacak teklif işlemleri (Personel Genel Müdürlüğünde).

g. Daire Başkanlığı içinde şubeler arası bilgi alma ve verme yazıları.

h. Daire Başkanlığı içinde şubeler arası çıkma yazıları.

ı. İmza ve yazı örneklerinin onayı ile ilgili işlemler.

i. Şubesi personelinin ödül, taltif ve cezalandırılmasına ilişkin teklif yazıları.

j. İzin işlemlerine ilişkin muvafakat yazıları ve hasta sevk kağıtlarının imzalanması.

k. Şubesi personelinin saatlik izin işlemleri.

l. Bağımsız Daire Başkanlıklarında, Daire Başkanı tarafından yazılı olarak yetkilendirilen Şube Müdürleri (en çok iki şube müdürü) için Bakanlık Merkez Teşkilâtı daireleriyle olmak üzere ayrıca:

(a) Bilgi almak ve vermek amacıyla gönderilen yazılar.

(b) Ödeme emirlerinin tarih ve numaralarını bildiren yazılar.

(c) Demirbaştan düşülecek teçhizatla ilgili yazılar.

(d) Öğrenci işleri ve öğrencilerin okullara dağıtım işleri ile ilgili yazılar.

(e) Daireler arasındaki çıkma yazıları.

(f) Ödemelerde "DAİRE ÜSTÜ" imzaları.

(g) İmzalanması Daire Başkanı tarafından uygun görülen diğer yazılar.

Şeflerin İmza Yetkileri

Madde 12 - Şeflerin görev ve imza yetkileri şunlardır:

a. İmza ve yazı örneklerinin onayı ile ilgili işlemler.

b. Hiyerarşik düzen içinde kendisine gelen yazıların paraflanması ve imzaya hazırlanan yazıların takip ve kontrolü.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : DİĞER YÖNETİCİLERİN GÖREVLERİ VE İMZA YETKİLERİEdit

Özel Kalem Müdürünün Görevleri ve İmza Yetkileri

Madde 13 - Özel Kalem Müdürünün görevleri ve imza yetkileri şunlardır:

a. Bakanı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerle ilgili gerekli tertip ve düzeni aldırarak ilgililerin haberdar edilmesini sağlamak.

b. Bakanın emir ve direktiflerini "gereği" veya "bilgi" edinilmesi için yazılı veya sözlü olarak ilgililere ulaştırmak.

c. Millî Eğitim Bakanlığını ilgilendiren Millî ve Milletlerarası Toplantı ve Konferanslara ait gündem konularını incelemek, ilgili yöneticileri haberdar ederek koordineyi sağlamak, yapılan çalışma ve koordineden Bakanı haberdar edip, aldığı emir ve direktifleri ilgililere ulaştırmak.

Bakanlık mensuplarının katıldıkları toplantı ve konferansların sonuç raporlurunu ilgililerden alıp, Bakana arzını sağlamak.

d. Bakanlığın iç ve dış tören ve protokol hizmetlerini yürürlükteki yönerge ve emirler çerçevesinde yürütmek. Bilumum karşılama, uğurlama, davet ve ağırlamaları idare ederek; temsil, ağırlama, tören ödeneklerini tahsis ve kullanmak.

e. Bakanın katılacağı yurtiçi ve yurtdışı toplantı ve konferansların hazırlıklarının ilgililer tarafından yapılmasını koordine ve takip etmek. Katıldığı konferans ve toplantıların zabıtlarını tutmak, varılan kararları ve verilen emirleri ilgili yöneticilere sözlü veya yazılı olarak duyurmak.

f. Bakanlık Müşavirlerinin izin, geçici görevlendirme, vb. işlemleriyle ilgili yazılar.

g. Kendi kuruluşu personeli ile ilgili işlemler.

T.B.M.M. İle İlişkiler Müşavirinin Görevleri ve İmza Yetkileri

Madde 14 - T.B.M.M. ile İlişkiler Müşavirinin görevleri ve imza yetkileri şunlardır:

a. T.B.M.M. üyelerinden intikal eden konulara ait yazılar. b. T.B.M.M. üyelerine Bakanlığın çalışmaları ile ilgili olarak gönderilecek yayınların dağıtımına ait işlemler. c. T.B.M.M. üyelerine Bakanlık icraatlarıyla ilgili Bakandan alınacak sözlü emirlere göre verilecek bilgiler.

d. Bakanlığın T.B.M.M. üyeleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ile ilgili işlemler.

Bakanlık Özel Sekreterya Müşavirlerinin Görevleri ve İmza Yetkileri

Madde 15 - Bakanlık Özel Sekreterya Müşavirlerinin görevleri ve imza yetkileri şunlardır:

a. T.B.M.M.’den gelen sözlü ve yazılı soru önergelerinin Dairelerle koordine edilerek hazırlanacak cevap yazıları.

b. Bakanın gelen özel mektupların incelenmesi, araştırılması ve cevap yazıları.

c. Bakan tarafından verilen inceleme, araştırma ve diğer faaliyetlerle ilgili işlemler.

d. Bakan adına diğer resmi özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazılı ve sözlü müracaatların değerlendirilerek sonuçlandırılmasına ait işlemler.

e. Bakanın emir ve talimatlarını kapsayan yazıların ilgililere ulaştırılmasına ait işlemler.

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirinin Görevleri ve İmza Yetkileri

Madde 16 - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinin görevleri ve imza yetkileri şunlardır:

a. Bakanlığın basın ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek, Bakanlığın halk tarafından bilinmesi gereken çeşitli çalışmalarını duyurmak için; usul, ilke ve plânlar hazırlamak.

b. Bakanlık teşkilâtında çeşitli kademelerdeki halk ve basınla ilişkiyi sağlayacak ünitelerin yetkilerini tespit, faaliyetlerini, koordine ve kontrol etmek.

c. Gerektiğinde, Bakanın halka duyurulmasını gerekli gördüğü haberleri, doğrudan veya Bakan için tertipleyeceği basın toplantılarıyla yaymak.

d. Türkiye Büyük Millet Meclisinin müzakerelerini ve basını takip etmek, Bakanlıkla ilgili haberleri zamanında Bakan ve Müsteşara ulaştırmak.

e. Bakanlığın basın ve halkla ilişkiler konusundaki yazıları.

f. Bakanlığın tören ve protokol işleri ile ilgili yazıları.

g. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği hizmetlerini ve personelini ilgilendiren yazılar, personelinin özlük işleriyle ilgili dilekçelerin işlem makamlarına gönderilmesi ve benzeri yazılar.

h. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinatörlüğünde Merkez Teşkilâtında geliştirilmekte olan bir konu ile ilgili olarak; bilgi toplayan, görüş isteyen, toplantı düzenleyen, vb. hususlarda yazılacak yazılar.

ı. Makam adına gelen mektuplara verilecek cevap yazıları.

j. Bakanlığımızla ilgili olarak basında çıkan yazılar hakkında ilgili dairelerle koordine yapılarak, açıklamaların basına duyurulması ile ilgili yazılar. Savunma Sekreterinin İmza Yetkileri

Madde 17 - Savunma sekreterinin imza yetkileri şunlardır:

a. Diğer Bakanlıklardan Savunma Sekreteri imzası ile gelen yazılara verilecek cevap yazıları.

b. Görev alanı ile ilgili konulardan Bakan ve Müsteşar tarafından imzalanacak olanlar dışında kalan yazılar.

c. Daire çalışmalarını bildirir raporlar.

d. Daireler arası görüş alma ve görüş bildirme yazıları.

e. Sivil Savunma Uzmanlarına ait işlemler ve Sivil Savunma eğitimleri ile ilgili yazılar. f. Savunma Sekreterliği personeliyle ilgili her türlü yazılar.

g. Koruyucu güvenlik tedbirleri ve eğitimleri ile ilgili işlem ve yazılar.

h. Dairesi memurlarının gizli tezkiye varakalarının doldurulması.

ı. Personel güvenliği ile ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilecek yazılar.

i. Her çeşit onay teklifleri.

j. Verilen yetki sınırları içinde ödeme emirlerinin imzalanması.

k. Personel ve araç ertelemelerine ait her türlü işlem ve onaylara ait yazılar.

BEŞİNCİ BÖLÜM : YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİEdit

Kaldırılan Hükümler

Madde 18 - Bu yönergenin onayı ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı’nın 4.7.1985 Gün ve Personel Genel Müdürlüğü

209.52.MEV.D.BŞK.MHG.Şb.85/1741-109014 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi" yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 19 - Bu yönerge hükümleri onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 - Bu yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİRİMLERARASI HABERLEŞME FORMU Edit

EK - 1 (1) Gideceği (2) Gönderen Birim ve Birim Amirinin Arı Boşarı (3) Tarih ..../..../19 (4) Sayı (5) Gönderme Saati (6) Asgari cevap Süresi (7) Konusu (8) İlgisi (9) Tel (10) İmza EKİ : EK-1

KULLANMA TALİMATI:

Formun Şekli: Birimlerarası Haberleşme Formu 20x27 cm. boyutlarında koçanlı ve üç nüshalı bloknot olarak; üst zımbalı nüshası beyaz, alt zımbalı nüshası açık sarı renkte koçan nüshası da II. hamur kâğıt olmak üzere bastırılır.

Formun Kullanımı: Birimlerarası Haberleşme Formu; yapılacak işlemler hakkında imza yetkisi Yönergesinin 3 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak bilgi ve görüş gerektiren durumlarda yapılacak her türlü yatay haberleşmelerde kullanılır.

Form çok gerekli durumlar dışında el yazısı ile üç nüsha olarak hazırlanır. Bu hazırlamada: (1) hanesine, haberleşme formunun gideceği birimin adı ve birim amirinin adı soyadı; (2) hanesine, haberleşmeyi başlatan birimin adı ile birim amirinin adı soyadı; (3) hanesine, formun düzenlendiği tarih; (4) hanesine, formu gönderen birim amirinin özel olarak bu tür haberleşmeler için vereceği numara sırası (sırasıyla yaptığı her haberleşmeye bir numara sırası verilir); (5) hanesine, formu gideceği birime gönderme saati ve dakikası; (6) hanesine, konunu özelliğine göre verilecek cevabın kendisine asgari bildirilme süresi (gün, saat veya dakika olarak); (7) hanesine, haberleşmenin konusu; (8) hanesine varsa, haberleşmenin öncesini belirten kısaltılmış ilgisi (veya ilgileri); (9) hanesine haberleşmeyi başlatan biri amirinin cevap süresi içinde arandığında bulunabileceği iç ve dış telefon numaraları; (10) hanesine ise haberleşmenin yapılış amacı ile mahiyeti yazılır ve imzalanır. İmzalanan formun beyaz renkli nüshası (1) hanesindeki ilgili birim amirine gönderilir. Açık sarı nüshası birimin bu iş için oluşturulan dosyasına konulur. Koçan nüshası ise gereğinde yararlanılmak ve başvurulmak üzere haberleşmeyi başlatan birimin amirinde kalır. Birime formla gelen cevap kullanıldıktan sonra dosyasına konulur.

NOT: 1 - Formun Kullanımı Haberleşme Form Bloknotunun arka kapağına yazılır.

2 - Bu formun basım ve dağıtımıyla ilgili işlemler İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HABERLEŞME FORMU

EK - 2 (1) Kime (2) Kimden (3) Tarih (4) Sayı (5) İlgi (6)

İmza

KULLANMA TALİMATI:

Formun Şekli: Haberleşme formu 15x20 cm. boyutlarında koçanlı ve iki nüshalı Bloknot olarak zımbalı nüshası beyaz renkte ve diğer nüshası da II. hamur kağıt olarak bastırılır.

Formun Kullanımı: Haberleşme formu her türlü dikey hiyerarşik haberleşmelerde ve gerekli durumlarda yatay haberleşmeler için kullanılır. Form el yazısı ile iki nüsha olarak hazırlanır. Bu hazırlamada; (1) hanesine; haberleşilecek olanın; (2) hanesine haberleşmeyi başlatanın kimlikleri (ad-soyadı gerektiğinde kurum); (3) hanesine, formun düzenlendiği tarih ve gönderme saati, (4) hanesine haberleşmenin özel olarak bu tür haberleşmeler için vereceği numara sayısı (sırasıyla yaptığı her haberleşmeye bir numara sayısı verilir.; (5) hanesine varsa, haberleşmenin öncesini belirten kısaltılmış ilgisi; (6) hanesine ise haberleşmenin konusu ve niteliği (mahiyeti) yazılır ve imzalandıktan sonra zımbalı nüshası (beyaz renkli) formdan ayrılarak (1) hanesindeki ilgiliye gönderilir. Formun koçan kısmı gereğinde yararlanılmak ve başvurulmak üzere haberleşende kalır.

NOT: 1 - Formun kullanımı Haberleşme Form Bloknotunun arka kapağına yazılır. 2 - Bu formun basım ve dağıtımıyla ilgili işlemler İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

KIRMIZI HAVALE KARTI EK - 3 KONUSU : GELDİĞİ YER : GİDECEĞİ YER : SORUMLU MAKAM : ALIŞ GÖNDERME Tarih : / /198 Saat : Tarih : / /198 Saat: YAPILACAK İŞLEM YAPILAN İŞLEM İMZA

NOT : 1 - Kırımızı Havale Kartı 10 x 15 boyutlarında kırmızı kartona basılacaktır.

2- Bu kartın basım ve dağıtımıyla ilgili işlemler İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.