FANDOM


İmzasız dilekçe nedir? ne işlem yapılır?Edit

Bu şekilde bir dilekçe genel olarak işleme konulmaz. Ancak imzasız veya isimsiz olduğu halde somut bilgi ve belgelere dayanıyorsa işleme konulabilir.

Böyle bir dilekçe ile isnat edilen suçlar hakkında yeterli emare varsa ihbar kabul edilip ilgili hakkında gerekli inceleme ve işlemler başlatılabilir.

Bu dilekçe ancak ihbar olarak şikayete tabi olmayan suçlar kapsamında değerlendirilebilir.

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Edit

İncelenemeyecek dilekçeler:Edit

Madde 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,

b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,

c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,

incelenemezler.

Dilekçede bulunması zorunlu şartlar:Edit

Madde 4 - (Değişik: 2/1/2003-4778/26 md.)

Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Edit

Madde 4:Edit

(17.07.2004-5232 sayılı yasa). Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur.

(17.07.2004-5232 sayılı yasa) Üçüncü fıkradaki şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikâyette bulunana bildirilir. Ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BÜROLARI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Edit

Zarfların AçılmasıEdit

Madde 25.- Kişiler adına gelen zarflar ilgililerine verilmek üzere dağıtım masasına; çok gizli, gizli özel, hizmete özel işaretli zarflar açılmadan gizli evrak masasına elden verilir.

Diğer zarflar, zarf açacağı kullanılarak ve özen gösterilerek açılır.

A- Zarftan çıkan evrak;

a) Evrakın hitap yeri boş veya belirsiz olup da geldiği yer ve kuruluş belli ise zarfı eklenerek geri gönderilmek üzere,

b) Hitap yerinde başka bir kuruluş adı yazılı ise, yanlışlığı belirtir bir not ile gideceği yere gönderilmek üzere,

c) İmzasız ise, bir not ile keza geri verilmek üzere,

d) Kişilere hitap ediyorsa zarfına eklenerek ilgili kişiye verilmek üzere,

Dağıtım masasına verilir,

B- Adressiz ve imzasız dilekçeler;

a) 1/11/1984 tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6. maddesi gereğince işlem yapılmak üzere ilgili şefine verilir,

b) İsim ve adres sadece zarfta, yazılı ise, yahut gerek zarfta gerekse dilekçede herhangi bir isim ve adres yoksa, zarf dilekçeye eklenerek aynı işleme tabi tutulur.

Evrakın AyrılmasıEdit

Madde 26.- Kabul ve ayırma masasına gelen evraktan;

A- Normal evrak ve dilekçeler, normal evrak masası görevlilerine,

B- Özellik taşıyan ve değerli evrak gizli evrak masası görevlilerine,

Verilir,

Değerli evrak niteliği taşımayan ve belirli bir daireye veya kuruluşa teslimi gereken koliler, daireye veya kuruluş ilgililerine teslim edilmek üzere dağıtım masasına verilir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.