FANDOM


Bakınız

Şablon:İngilizce - d


İngilizce - English
İngilizce/ --- English Lessons
English learning mp3
Ingilizce eğitimi/Velilere mektup

Hint Avrupa dil grubundan olan bir dildir.

Dünya genelinde ikinci dil ve resmi dil olarak birçok ülkede özellikle İngiliz Milletler Topluluğunun ülkeleri ve bir çok uluslar arası örgüt tarafından yaygın olarak kullanılan bir dildir. İngilizce aşağıdaki ülkelerde konuşulur ve kullanılır:

Antarktika, Antigua, Aruba (Hollanda), Ascension Adası, Bahamas, Barbados, Belize (İngiliz Hondurası), Diego Garcia (Büyük Britanya & ABD), Dominica, Galapagos Adaları (Ekvator), Gazze Şeridi

Ingilizce eğitimi/Velilere mektup

Halk Eğitimi MeriEdit

Temel SeviyeEdit

İngilizce Kursu Fotoğraf galerisiEdit

Facebook GrubumuzEdit

aşağıdaki link halk eğitim merkezinde açılan ingilizce kursu kursiyerlerinin paylaşım yapabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİ İNGİLİZCE KURS PROGRAMIEdit

GİRİŞEdit

Bilim ve teknolojinin gelişmesi, dünya üzerindeki ulusların birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurmasına neden olmuştur ve yeryüzünde değişik toplumların kullandıkları konuşulan dil sayısı ortalama dört binden fazla olduğu düşünüldüğünde, gittikçe artan uluslararası ilişkilerde, ulusların kendi dilleriyle iletişim kurmalarını yetersiz kılmıştır. Bu nedenle başlayan diğer ülkelerin dillerinin öğrenme gereksinimi yadsınamaz hale gelmiştir. Öğrenilecek yabancı dilin seçimindeki ölçütler genelde politik ve ekonomik durumlar olup, kültürel, tarihsel ve ticari ilişkiler de öğrenilecek dilin önemini artırmaktadır. Çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı kendine hedef olarak almış olan Türkiye, jeopolitik ve siyasal konumu açısından çeşitli ülkeler ile anlaşmalar yapmış, birçok uluslararası kuruluşa üye olmuştur. Uluslararası örgütlerde resmi dil olarak batı dillerinin kullanılması, ağırlık İngilizce olmak üzere bu dillerin öğretimi Türkiye’deki okul programlarına konulmasına neden olmuştur. Evrensel standartlara ulaşabilmenin ve uygarlık değerlerini en iyi şekilde kavramanın yolu sağlam bir yabancı dil bilgisinden geçmek olduğu bilinci bugün birçok kimse tarafından anlaşılmaktadır. Yabancı dil öğretiminin amacı olarak yer alan “dinlediğini anlayabilme, konuşabilme, okuduğunu anlayabilme ve yazabilme” biçiminde belirtilen temel iletişim becerilerini öğrenci davranışlarına kazandırmak en önemli hedeftir. Dünyadaki gelişmeleri zamanında ve kolayca izleyebilen, dış dünya ile iletişim kurabilen, evrensel bilgi ve değerlere sahip bireyler yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde “İngilizce Dersi” programı iki kademeli olarak birinci kademesi 340 saat, ikinci kademesi320 saat olarak hazırlanmıştır. Bu programdan yararlanabilecek kursiyerler; Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 101. maddesi kapsamına giren kursa kabul özelliklerini

a) T.C vatandaşı olmak koşulu aranır (Yabancı uyruklu olanlar için valilik izni gerekir).

b) Yaygın eğitim etkinliklerinden yararlanmak için yaş sınırı yoktur. Ancak ilköğretim çağında bulunanlar devam ettikleri öğrenim kurumlarının öğrenime kapalı olduğu sürelerde etkinliklere katılabilirler. Belirli yaş ve eğitim düzeyi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır.”

Taşır nitelikte olmalıdır.


Programın uygulanmasında kursiyerlerin eğitim düzeyleri, ilgi ve gereksinimleri, çevre koşulları gibi etmenler dikkate alınarak , gerektiğinde vatandaşlık bilgisi, Türkçe dilbilgisi, drama teknikleri çevre sağlığı, ilk yardım gibi konulara da yer verilecektir. Kurslar Halk Eğitim Merkezlerinde yürütülecek, gerek görüldüğü takdirde çevre kurum, kuruluş ve işletmelerde uygulamalar yaptırılacaktır.

PROGRAMIN HAZIRLANMASINDA ESAS ALINAN İLKELEREdit

1. Dört Temel Beceriyi Geliştirme


Dört temel beceri olarak kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması dil öğretilirken kazandırılması gerekmektedir.

2. Bilinenden Bilinmeyene, Yakından Uzağa Doğru Öğretme Yabancı dil öğretiminde konular basitten karmaşığa, somut kavramlardan soyuta doğru öğretilmelidir.

3. Görsel ve İşitsel Araçları Kullanma Öğretimin daha etkili olmasını sağlamak, öğrencinin dikkatini derse çekmek, ezberi azaltmak ve sınıfta doğal ortamın oluşmasına yardımcı olmak için görsel ve işitsel araçlar mümkün olduğunca kullanılmalıdır. 4. Türkçe’yi Yalnızca Gerekli Durumlarda Kullanma Öğrenilen dili daha çok duymanın ve kullanmanın verimli olması esasına dayanılarak derslerde öğrenci merkezli tekniklere yer verilmelidir. Türkçe yapılan açıklamalar kısa ve öz olmalıdır. 5. Dili bir Bütün Olarak Öğretme Tüm dil becerileri ve öğeleri aynı anda öğretilmeli, öğretmen de bildiklerinin hepsini aynı anda öğretmeye çalışmamalıdır. Temel öğeler ayrıntıya girilmeden verilmelidir. 6. Verilen Bilgilerin Günlük Yaşama Aktarılmasını Sağlama Dil öğretiminde kullanılan örneklerin gerçek yaşamdan verilip öğrencinin ihtiyaçlarına uygun olduğu aktarılmalıdır. 7. Öğrencilerin Derse Daha Etkin Katılımlarını Sağlama Öğrencilerin derse daha etkin katılmalarını sağlayacak tekniklere yer verilmelidir. 8. Bireysel Farklılıkları Dikkate Alma Öğrencilerin farklı ilgi, yetenek ve öğrenme hızları olduğu göz önüne alınarak sınıfta yapılacak etkinliklere öğretmen çeşitlilik getirerek verimli hale getirmeye çalışmalıdır. 9. Öğrencileri Güdüleme ve Yüreklendirme Öğretmen öğrenciyi öğrenilecek konuyla ilgi motive edip onların daha katılımcı olmalarını sağlamalıdır.

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GENEL İLKELEREdit

Yukarıda açıklanan temel ilkeler dışında kalan genel ilkeler aşağıda verilmiştir.

1. Öğretimde tüm becerilere eşit önem verilmesi,

2. Günlük iletişimde kullanılan dilin öğretilmesi,

3. Öğrenilen dilin seslerini, anlaşılır biçimde çıkarmalarının öğrencilere öğretilmesi,

4. Amaç dilde sorun olan sesletim yapılarının üzerinde durulması,

5. Öğretim materyallerinin öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine göre sunulması,

6. Öğrencilere öğrendiklerini kullanma olanağının tanınması,

7. Dil sözcük ve yapılarının bir bütünlük içinde sunulması,

8. Başlangıç düzeyinde öğrencilerim katılımını artırmak için cesaretlendirilmesi,

9. Bir seferde bir tek sorunla uğraşılması,

10. Amaç dilin, o dili ana dili olarak konuşan kişilerle anlaşabileceği gibi öğretilmesi,

11. Amaç dilin, dilden ayrılamaz olan kültür öğelerinin açıklanması,

12. Amaç dilin yaşadığı kültürü tanıtabilmek üzere öğretilmesi,

13. Sınıf içi bireysel farklılıkların dikkate alınması, 14. Öğrencilerin sınıfta daha çok konuşma becerilerini sergilemelerine olanak sağlanması, 15. Öğretim amaçlarını gerçekleştirici etkinliklere yer verilmesi, 16. Fırsat eğitimine yeri geldiğince yer verilmesi, 17. Öğrencilere sorumluluk verilmesi, öğrencilerin bireysel çalışmalar için yönlendirilmesi, Bu çalışmaların öğrencilerin farklı yönelişlere cevap verecek nitelikte olmasına dikkat edilmesi, 18. Dersi planlarken derse çeşitlilik getirmeye dikkat edilmesi, 19. “Ne istiyorsan onu test et” anlayışının dil öğretim becerilerinin test edilmesinde uygulanması, 20. Öğrenme-öğretme sürecinin değerlendirilmesinin en az ürün değerlendirilmesi kadar önemli olduğunun farkına varılması.


HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE İNGİLİZCE DERSİNİN AMAÇLARIEdit

A. Genel AmaçlarEdit

1. İngilizce’yi normal hızda konuşulduğunda anlayabilme. 2. Anlaşılır şekilde İngilizce konuşabilme. 3. İngilizce bir parçayı sesli ve sessiz okuduğunda doğru olarak anlayabilme. 4. Duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilme. 5. İngilizce’nin konuşulduğu ülkelerin kültür değerlerinin farkında olma. 6. İngilizce iletişim kurmaya istekli olma. 7. Farklı kültür ve değerlerini hoşgörü ile karşılayabilme. 8. İngilizce öğrenimi süresince ve mezuniyetinden sonra dili öğrenmede kararlı olma.

B. Özel AmaçlarEdit

Halk Eğitim Merkezlerindeki İngilizce öğretimin başlangıç devresi (İlk Kademe) Amaçları:

a) Basit ve bileşik cümlelerden (simple, compound ve complex sentences) oluşan bir parçada geçen kelimelerin anlam bilgisi. b) Basit ve bileşik cümleleri anlayabilme. c) Basit ve bileşik cümle öğelerinin bilgisi. d) Basit ve bileşik cümlelerle ilgili belli başlı dilbilgisi kuralları bilgisi. e) Günlük konuşmada kullanılan belli başlı İngilizce kısaltmalar bilgisi. f) Düzeye uygun noktalama işaretleri bilgisi. g) Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir parçayı dinlediğinde anlayabilme. h) Basit cümlelerden oluşan bir parçayı bir başka basit anlatım biçimine çevirebilme. i) Normal hızda ve düzeyde uygun bir karşılıklı konuşmayı anlayabilme. j) Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir parçayı okuduğunda anlayabilme. k) Basit cümlelerde normal hızda ve düzgün bir telaffuzla konuşabilme. l) Günlük yaşantıyla ilgili basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir parçada bilmediği kelimelerin anlamlarını kestirebilme. m) Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade edebilme. n) İngilizce öğrenmeye istekli olma. o) İngilizce öğrenmekten zevk alma.


Halk Eğitim Merkezlerindeki İngilizce öğretimin Orta Kademenin Amaçları:Edit

a) Genellikle bileşik cümlelerden oluşan bir parçada geçen kelimelerin anlam bilgisi. b) Bileşik cümle(compound complex) öğelerinin sıra bilgisi. c) İngilizce imla kuralları bilgisi. d) Günlük hayatta kullanılan belli başlı kısaltmalar bilgisi. e) İki veya daha çok basit cümleyi verilen bağlaçlar yardımıyla bileşik cümle haline çevirebilme. f) Seviyesine uygun bileşik (compound complex) cümlelerden oluşan bir parçayı (authentic material) dinlediğinde anlayabilme. g) Seviyesine uygun olarak normal hızda yapılan her konuşmayı anlayabilme. h) Bileşik (compound complex) cümlelerden oluşan bir parçayı okuduğunda anlayabilme. i) Verilen bir duruma uygun olarak genellikle bileşik cümleler kullanarak, normal hızda ve düzgün bir telaffuzla konuşabilme. j) Günlük yaşantıyla ilgili olan bileşik (compound complex) cümlelerden oluşan bir parçada bilmediği kelime ve deyimlerin anlamını kestirebilme. k) İmla kurallarını İngilizce bir parçada doğru olarak kullanabilme. l) Günlük yaşantıyı tabii bir biçimde sözlü olarak anlatabilme. m) Günlük yaşantıyı bileşik (compound complex) cümlelerle yazılı olarak ifade edebilme. n) Düzeyine uygun İngilizce yayınları izlemeye istek duyma. o) İngilizce konuşmaktan zevk alma.

PROGRAMIN YAKLAŞIMIEdit

Bu programa temel oluşturan yaklaşım İletişimci Yaklaşımdır(Communicative Approach) Ancak öğrenim esnasında bilişsel öğrenme yaklaşımı(Cognitive-Code Approach), Seçmeli Yaklaşım(Eclectic Method) gibi yaklaşımlara ait yöntem ve teknikler de kullanılmalıdır. Öğrencilerin konuya ilgi, yetenek ve öğrenme durumlarına göre öğretmen yöntem ve teknik değiştirebilmelidir.

İletişimci Yaklaşımın Kullanım Özellikleri:

a. Öğrenci için anlamlı olan sözlü ve yazılı iletişim etkinliklerine ağırlık verilir. b. Öğrenme öğrenci merkezlidir. c. Öğretim etkinlikleri daha çok karşılıklı diyalog, grup çalışması, benzetim, problem çözme ve eğitsel oyunlarla öğrenime dayanır. d. Amaç dilde yazılmış ve günlük iletişimde kullanılan özgün materyaller öğretim için kullanılır. e. Öğretmenin rolü, öğrencilere amaçlarına uygun bir şekilde iletişim kurmaları için yardımcı olmaktır.

PROGRAMDA KULLANILMASI ÖNGÖRÜLEN TEKNİKLEREdit

Programda kullanılması yararlı teknikler aşağıda verilmiştir. Öğretmen uyguladığı yönteme göre kullanacağı teknikler üzerinde değişiklikler yapabilir.

a) Gösteri (demonstration) b) Soru-cevap (Question-answer) c) Drama ve Rol Yapma (Drama and Role-Play) d) Benzetim (Simulation) e) İkili ve Grup Çalışmaları (Pair-Work and Group-Work), f) Eğitsel Oyunlar (Communication Games) g) Gramer Oyunlar ( Grammar Games)

İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLAREdit

Öğretimin kalıcı ve verimli olması amacıyla imkanlar ölçüsünde görsel ve işitsel araçlardan yararlanılması gerekmektedir. Kitaplar, resimler, posterler, gerçek eşya ve modeller, teyp ve ses bantları VCD, İnternet, projektör gibi araçlar öğretimi monotonluktan çıkarıp doğal yaşamdaki dilin kullanımını örneklemekte fayda sağlar.


--Havva Okatan

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.