FANDOM


T.C. BAŞBAKANLIK İnsan Hakları Başkanlığı


Sayı :B.O2.0.İHB.568.04/426 24/03/2008 Konu: İnsan Hakları


VALİLİKLERE


İnsan haklarının evrensel standartlarda uygulanmasının Devletimizin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerinden ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan temel bir zorunluluk olduğu açıktır. Bilindiği üzere, Hükümetimizin öncülüğü ile son yıllarda insan hakları alanında önemli anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz adına önemli bir adımı temsil eden bu reformların kalıcı olması, halkımız tarafından benimsenmesi ve uygulamaya hakiki manada yansıtılması gerekmektedir. Bu açıdan aşağıda belirtilen hususlarda azami dikkat ve özen gösterilmesi, reformların yerleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır:

İnsan hakları alanında Hükümetimizce gerçekleştirilen düzenlemelerin ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca yürütülen işlemlerin uygulamaya doğru ve etkin biçimde yansıması açısından, atılan adımların halk tarafından sahiplenilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının desteği de büyük bir öneme sahiptir. İlgili idari makamlar, sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin ilkeleri ile fikir ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere insan hakları alanında gerçekleştirilen reformlara yön veren anlayış doğrultusunda sürdüreceklerdir.

Hükümetimizin “İşkenceye karşı sıfır tolerans” anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen yasal ve idari düzenlemelerin titizlik ve kararlılık ile uygulanmasından hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir. İşkence ve kötü muamele iddiaları hakkında gerekli soruşturmalar geciktirilmeksizin başlatılacak ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanacaktır. İşkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik yasal ve idari düzenlemeler doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarının her düzeydeki amirleri ile denetime yetkili diğer görevlilerin haberli ve habersiz rutin denetimleri yanında, il ve ilçelerde bulunan İnsan Hakları Kurulları da ilgili kurumlara ve birimlere haberli ve habersiz ziyaretler yapacaklardır. Bu denetim ve ziyaretlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için lüzumlu tedbirler süratle alınacak, kusuru görülenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ile İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının çalışmalarına ilgili Mülki İdare Amirleri gereken her türlü desteği sağlayacaktır. Başkanlık ve Kurulların yapısı, görevleri ve faaliyetleri hakkında halkın yeterli düzeyde bilgilendirilmesi için gerekli görülen tanıtım çalışmalarına ağırlık verilecektir. Başkanlık ve Kurulların toplumda insan hakları bilincinin yaygınlaşması amacıyla yürüttükleri eğitim, bilinçlendirme, araştırma ve izleme faaliyetleri için ihtiyaç duydukları her türlü yardım sağlanacaktır.

Valilik ve kaymakamlıklar, Kurulların daha iyi ve etkin çalıştırılabilmesi için görevlilerin sekretarya hizmetlerinin daha sağlıklı biçimde yerine getirilebilmesi ve mağdurların uygun şartlarda görüşme ve başvuru yapabilmesi amacıyla müstakil bir yer tahsisi dahil, yaptıkları işleri aksatmayacak görevlerin verilmesine dikkat edilecektir. Kurullarda sekretarya görevini yürüten personelin öncelikle insan hakları konusunda eğitim almış olması, mağdur psikolojisine duyarlı ve istekli kişilerden seçilmesi, görevli/görevlilerin sürekliliğinin sağlanması ve ilgili mevzuatı iyi bilmeleri için gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. İnsan hakları alanında güçlü ve kalıcı bir diyalog mekanizması niteliği taşıyan Kurullara daha fazla sayıda üyenin katılımı teşvik edilecek, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına üyelik için gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. İlgili Yönetmelik gereği üyeliğe hak kazanan siyasi partiler, meslek odaları ve diğer üye kuruluşlarının Kurullarda temsilinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlar toplantılara davet edilecek, düzenli olarak katılmayan üyeler yazılı olarak uyarılacaktır.

Kurulların yaptıkları araştırma ve incelemeler sonucunda aldıkları tavsiye ve kararlar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından geciktirilmeksizin ele alınıp değerlendirilecektir. Kararlara konu olan sorunların insan hakları standartlarına uygun şekilde çözüme kavuşturulması için mümkün olan düzeyde Kurullar ile işbirliği yapılacaktır. Kurullar kendi il ve ilçelerinde ortaya çıkan insan hakları sorunlarının çözümü için öncelikle kendileri ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunacak ve takibini yapacaklardır. Tüm bunlara rağmen konu çözüme kavuşturulamadığı takdirde konu, ilgili bakanlık ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'na iletilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Cemil ÇİÇEK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı (Aslı İmzalı)

DAĞITIM: Gereği: Bilgi: -Valiliklere -İçişleri Bakanlığına

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.